Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2004 z dne 26. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2004 z dne 26. 10. 2004

Kazalo

4782. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja 2004-2006 za leto 2004, stran 13769.

Na podlagi 5., 7., 29. in 126. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja
2004–2006 za leto 2004
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja 2004–2006 za leto 2004 (Uradni list RS, št. 24/04) se v naslovu za besedo »podeželja« doda besedilo »za Republiko Slovenijo« in črta znak »*« s pripadajočim besedilom.
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(1) Ta uredba določa ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu: ukrepi PRP), ki se bodo v letu 2004 izvajali kot ukrepi kmetijske strukturne politike v skladu s 27., 28., 29., 30. in 32. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Ta uredba se vsebinsko nanaša na Uredbo Sveta 1999/1257/ES z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L št. 160, z dne 26. 6. 1999, str. 80-102), z vsemi spremembami in Uredbo Komisije 2004/817/ES z dne 29. aprila 2004 o podrobnejših pogojih za izvedbo Uredbe Sveta št. 1999/1257/ES o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L št. 153/04, z dne 30. 4. 2004, str. 30-83), z vsemi spremembami, Odločbo Komisije z dne 24. 8. 2004 o potrditvi programskega dokumenta za razvoj podeželja za Republiko Slovenijo za programsko obdobje 2004-2006, št. CCI 2004 SI 06 GDO 00, ter Uredbo Komisije 2004/1117/ES z dne 16. junija 2004 o določitvi menjalniškega tečaja, ki se uporablja za leto 2004 za določene direktne pomoči in za strukturne ali okoljske ukrepe v Češki Republiki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški (UL L št. 217, z dne 17. 6. 2004, str. 8-9).«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(1) Ukrepi PRP se financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (proračunska postavka 2069) v višini vsaj 20% in iz sredstev jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (proračunska postavka 2068) v višini do 80%.
(2) Za ukrepe PRP je skladno s Programom razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu: PRP) za leto 2004 namenjenih 106,1 milijonov evrov, ki zapadejo v plačilo v letu 2004, 2005 in 2006.«.
4. člen
Črtajo se 6., 7., 8., 9., 10. in 11. člen.
5. člen
Besedilo 12. člena se spremeni, tako da se glasi:
»12. člen
Za potrebe ukrepov kmetijske in regionalne politike ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, razvrsti na podlagi seznama območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz PRP KMG v posamezna območja. KMG se razvrsti v posamezno območje, če se v njem nahaja več kot 50% kmetijskih zemljišč v rabi.«.
6. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do izravnalnih plačil so upravičena KMG, katerih zemljišča so na seznamu območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz PRP in se nahajajo v:
– hribovskih in gorskih območjih,
– drugih območjih z omejenimi možnostmi,
– območjih s posebnimi omejitvami.«.
7. člen
V 14. členu se v prvem odstavku:
– v prvi in drugi alinei znesek »43.500 SIT/ha« nadomesti z zneskom »44.183 SIT/ha«,
– v tretji in četrti alinei znesek »37.200 SIT/ha« nadomesti z zneskom »37.769 SIT/ha«,
– v peti alinei znesek »30.600 SIT/ha« nadomesti z zneskom »31.068 SIT/ha«,
– v šesti alinei znesek »15.000 SIT/ha« nadomesti z zneskom »15.236 SIT/ha«,
– sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– KMG, ki v elaborat niso vključena, njihova zemljišča pa so razvrščena v seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz PRP, znaša plačilo 6.104 SIT/ha.«.
8. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(izjeme od znižanja)
Določba drugega odstavka 36. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2004 (Uradni list RS, št. 24/04, 55/04 in 87/04) se ne uporablja za zahtevke za izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.«.
9. člen
V 18. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Za izvajanje ukrepov SKOP v letu 2004 se dodelijo plačila za:
1. zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje:
I. zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvu: 55.318 SIT/ha;
II. ohranjanje kolobarja: 35.050 SIT/ha;
III. ozelenitev njivskih površin: 50.310 SIT/ha;
IV. integrirano poljedelstvo: 60.325 SIT/ha;
V. integrirano sadjarstvo: 105.390 SIT/ha;
VI. integrirano vinogradništvo: 105.390 SIT/ha;
VII. integrirano vrtnarstvo (na prostem in v zavarovanih prostorih): 95.852 SIT/ha;
VIII. ekološko kmetovanje:
– njive-poljščine: 110.397 SIT/ha,
– vrtnine na prostem: 130.664 SIT/ha,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 140.678 SIT/ha,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 200 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah: 190.750 SIT/ha,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50-200 dreves/ha: 70.339 SIT/ha,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice: 190.750 SIT/ha,
– travinje (travniki, trave in travno deteljne mešanice na njivah, pašniki): 55.318 SIT/ha;
2. ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine:
IX. planinska paša:
– brez pastirja: 14.545 SIT/ha,
– s pastirjem: 14.545 SIT/ha in 5.007 SIT/ha kot dodatek za pastirja;
X. košnja strmih travnikov:
– nagib 35-50%: 40.058 SIT/ha,
– nagib nad 50%: 60.325 SIT/ha;
XI. košnja grbinastih travnikov: 60.325 SIT/ha;
XII. travniški sadovnjaki z gostoto 50-200 dreves/ha: 45.303 SIT/ha;
XIII. reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali:
– govedo: 28.613 SIT/žival,
– ovce: 4.292 SIT/žival,
– koze: 4.292 SIT/žival,
– konji: 28.613 SIT/žival,
– prašiči: 11.445 SIT/žival,
– perutnina: 40.058 SIT/100 odraslih živali;
XIV. pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin: 30.043 SIT/ha;
XV. sonaravna reja domačih živali: 20.029 SIT/ha;
XVI. ohranjanje ekstenzivnega travinja: 20.029 SIT/ha;
3. varovanje zavarovanih območij:
XVII. ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih: podpora za izvajanje tega ukrepa znaša dodatnih 20% v območjih narodnih parkov, 15% v območjih regijskih parkov in 10% v ostalih zavarovanih območjih in se obračuna na skupno vrednost plačil za ukrepe II. do XVI. in XVIII. iz tega člena;
XVIII. reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri: 7.392 SIT/ha;
XIX. ohranjanje posebnih traviščnih habitatov: 35.050 SIT/ha;
XX. pokritost tal na vodovarstvenem območju:
– njive: 80.354 SIT/ha,
– trajni nasadi: 60.325 SIT/ha,
– travinje: 50.310 SIT/ha;
XXI. zatravljanje in zelena praha: 60.325 SIT/ha.
(2) Upravičenci lahko pridobijo tudi sredstva za delno kritje stroškov kontrole, če izpolnjujejo pogoje, določene z ukrepi integrirane pridelave ali ekološkega kmetovanja, in sicer v višini:
– 15.022 SIT na KMG letno za ukrepe IV., V., VI. in VII. iz 1. točke prejšnjega odstavka,
– 26.228 SIT na KMG letno za ukrep VIII. iz 1. točke prejšnjega odstavka.«.
10. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(1) Na istih površinah upravičenci lahko izvajajo več ukrepov SKOP po 1., 2. in 3. točki prvega odstavka prejšnjega člena na način in pod pogoji kot jih za posamezni ukrep določata PRP in ta uredba.
(2) Upravičenci lahko kombinirajo ukrepe SKOP iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena na način, ki je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Najvišji zneski plačil na hektar upravičenca, ki jih je možno pridobiti s kombinacijo ukrepov SKOP v letu 2004, znašajo:
Površina – kultura   Znesek
njivske površine    143.063 SIT/ha
trajni nasadi      214.594 SIT/ha
travinje        107.297 SIT/ha.«.
11. člen
(1) V 20. členu se v sedmem odstavku črta 7. točka.
(2) Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Upravičenci lahko uveljavljajo plačila za ukrep iz prejšnjega odstavka za najmanj 1 glavo velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ). Pri vzreji perutnine morajo upravičenci rediti vsaj sto odraslih živali. Za mlado govedo, staro manj kot eno leto, to je za teleta za zakol (bikci, teličke), za žrebeta do enega leta, za drobnico, staro manj kot eno leto, in za pujske do 20 kg, upravičenci ne morejo uveljavljati plačil za ukrep iz prejšnjega odstavka.«.
(3) Trinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(13) Plačila za ukrep XVII. ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih iz 3. točke prvega odstavka 18. člena te uredbe lahko uveljavljajo upravičenci, katerih parcele se nahajajo na zavarovanih območjih, ki so določena v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.«.
(4) Šestnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(16) Plačila za ukrep XIX. ohranjanje posebnih traviščnih habitatov iz 3. točke prvega odstavka 18. člena te uredbe lahko uveljavljajo upravičenci, katerih parcele se nahajajo na ekološko pomembnih območjih, ki so določena v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.«.
(5) V sedemnajstem odstavku se črta deseta alinea.
(6) Devetnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(19) Plačila za ukrepa XX. pokritost tal na vodo varstvenem območju in XXI. zatravljanje in zelena praha iz 3. točke prvega odstavka 18. člena te uredbe lahko uveljavljajo upravičenci, katerih parcele se nahajajo na najožjih vodo- varstvenih območjih, ki so določena v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.«.
12. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(izjeme od znižanja)
Določba drugega odstavka 36. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za 2004 (Uradni list RS, št. 24/04, 55/04 in 87/04) se ne uporablja za zahtevke za plačila za ukrepe SKOP.«.
13. člen
(1) V 24. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»– ne sme biti mlajši od 55 let in starejši od 61 let (ženske) ali 63 let (moški),
– ob predaji mora imeti v lasti najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč in predati KMG najmanj v obsegu, kot ga je le-to imelo po stanju na dan 20. marec 2003,«.
(2) V prvem odstavku se doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– mora seznaniti naslednika z vsemi posebnostmi, ki so povezane z zadevnim KMG.«.
(3) V drugem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– na dan prenosa mora biti star vsaj 18 let ali največ 50 let,«.
(4) V drugem odstavku se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– predložiti mora načrt gospodarjenja za preneseno KMG in v roku 5 let izboljšati njegovo ekonomsko sposobnost (ko je to mogoče) v skladu s tem načrtom.«.
14. člen
V 25. členu se v prvem odstavku:
– v prvi alinei znesek »1.000.000,00 SIT/KMG« nadomesti z zneskom »1.004.300 SIT/KMG«;
– v drugi alinei znesek »85.000,00 SIT/ha« nadomesti z zneskom »85.360 SIT/ha«.
15. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
Če prejemnik rente umre v obdobju prejemanja rente, se renta ne more prenesti na njegove dediče.«.
16. člen
V 30. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komisijo sestavljajo trije člani, in sicer: predstavnik strokovne službe ministrstva, predstavnik strokovne službe agencije in predstavnik pravne službe agencije. Komisija pripravi predloge in jih posreduje direktorju agencije.«.
17. člen
V 31. členu se črta besedilo »dobrobit živali,«.
18. člen
Besedilo 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
V letu 2004 se dodelijo plačila za izvajanje EU standardov, ki so določeni v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe.«.
19. člen
V 34. členu se v prvem odstavku črta tretja alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nosilec KMG mora za zemljišče, na katerem namerava graditi skladiščne prostore za živinska gnojila, pridobiti lokacijsko informacijo, če velikost omenjenih objektov ne presega normativov za tovrstne objekte, določene v predpisu, ki ureja vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, pogoje za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in vrste del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči. Če objekti za skladiščenje živinskih gnojil presegajo normative iz navedenega predpisa, je za njih potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.«.
20. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(1) Pri izvajanju standarda Nitratna direktiva morajo upravičenci upoštevati:
– da mora biti količina uporabljenega organskega dušika manjša od 170 kg/ha letno (v izračunu se upošteva število vseh živali na KMG in vsa kmetijska zemljišča v rabi), kar ustreza obremenitvi 2,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljnjem besedilu: KZU), ali 2 GVŽ/ha KZU pri prašičih, ali 2 GVŽ/ha KZU pri perutnini, ali 2 GVŽ/ha KZU v primeru mešane reje (reja se smatra za mešano, če se na KMG redi najmanj 2 GVŽ prašičev, 2 GVŽ perutnine, ali 2 GVŽ prašičev in perutnine),
– da mora biti prostor za skladiščenje hlevskega gnoja, gnojevke oziroma gnojnice vodotesno zgrajen, pri kompostnih kupih na polju pa je potrebno preprečiti izcejanje in površinsko izpiranje, tako da ne predstavljajo vira onesnaževanja okolja (površinskih voda in podtalnice),
– da mora kapaciteta skladiščnega prostora za živinska gnojila zadoščati za več kot 6 mesecev na kontinentalnem območju in 4 mesece na obalnem območju,
– da morajo za živali, ki se pasejo večji del leta, skladiščni prostori za živinska gnojila zadostovati za najmanj 4 mesece,
– da je gnojiti mogoče le na osnovi analize tal in gnojilnega načrta,
– da je gnojenje potrebno opraviti v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju.
(2) Seznam katastrskih občin na obalnem območju je naveden v prilogi 5A, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Število GVŽ na ha KZU ne sme preseči 2,5 GVŽ, 2 GVŽ pri prašičih, 2 GVŽ pri perutnini ali 2 GVŽ v primeru mešanje reje. Če je ta obtežba presežena in posledično količine živinskih gnojil povečane, mora KMG zagotoviti, da presežke teh gnojil, ki jih ne more porabiti na samem KMG:
– odda s pogodbo drugim lastnikom kmetijskih zemljišč ali
– jih predela in jih v različnih oblikah proda na trgu ali
– jih odstrani na drug način, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
(4) Pri izvajanju standarda zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin morajo upravičenci upoštevati:
– da je treba pridobiti potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov,
– da se sme uporabljati le certificirane naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki brezhibno delujejo in imajo opravljen redni pregled in pridobljeno nalepko o rednem pregledu,
– da je treba skladiščenje FFS glede časa in količine omejiti na nujni minimum,
– da je treba pri prevozu FFS poskrbeti oziroma preprečiti, da ne bi prišlo do poškodb embalaže in onesnaženja okolja,
– da je treba pri pripravi škropilne brozge izvajati priporočene preventivne ukrepe zaradi varovanja uporabnika, tretjih oseb in naravnega krogotoka,
– da se neočiščene posode in naprave za nanašanje FFS nikoli ne sme pustiti brez nadzora, da se ne bi ogrožalo tretjih oseb,
– da je treba onesnažene posode in naprave za nanašanje FFS zaščititi pred padavinami,
– da je treba izvajati ustrezne higienske ukrepe med in po uporabi FFS, da so tveganja za uporabnika čim manjša (npr. uporabljene rokavice temeljito oprati, preden se jih sname ipd.),
– da se morajo ostanki in odvečne količine FFS ter njihova embalaža hraniti ločeno in biti ustrezno uničeni.
(5) Pri izvajanju standarda varnost in zdravje pri delu morajo upravičenci upoštevati, da je treba:
– pridobiti izjavo o varnosti z oceno tveganja za delo na kmetiji,
– zagotoviti, da so delavci usposobljeni za varno in zdravo delo,
– zagotoviti preglede in meritve delovnega okolja,
– zagotoviti kontrolo, testiranje in meritve delovne opreme in pripomočkov,
– zagotoviti zdravniške preglede.«.
21. člen
Besedilo prvega odstavka 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri investiranju v prilagoditev KMG standardu Nitratna direktiva morajo upravičenci upoštevati:
– da je potrebno prostor za skladiščenje hlevskega gnoja, gnojnice ali gnojevke zgraditi vodotesno, tako da ne predstavlja vira onesnaževanja okolja (površinskih voda in podtalnice),
– da mora kapaciteta skladiščnega prostora za živinska gnojila zadoščati za več kot 6 mesecev na kontinentalnem območju in za 4 mesece na obalnem območju,
– za živali, ki se pasejo večji del leta, morajo skladiščni prostori za živinska gnojila zadoščati za najmanj 4 mesece,
– da mora biti investicija končana do konca triletnega investicijskega obdobja.«.
22. člen
(1) V 37. členu se v prvem odstavku znesek »5.000.000,00 SIT« nadomesti z zneskom »5.007.198 SIT«.
(2) V drugem odstavku se v 1. točki:
– v prvi alinei znesek »66.500 SIT/GVŽ« nadomesti z zneskom »50.310 SIT/GVŽ«,
v drugi alinei znesek »25.000 SIT/KMG« nadomesti z zneskom »8.584 SIT/ha«.
(3) V drugem odstavku se v 2. točki znesek »43.200 SIT/KMG« nadomesti z zneskom »43.396 SIT/KMG«.
(4) V drugem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. varnost in zdravje pri delu:
– 231.046 SIT za prvega delavca (katerikoli član KMG),
– 65.332 SIT za drugega in vsakega naslednjega delavca.«.
(5) V tretjem odstavku se v 1. točki znesek »154.300 SIT/GVŽ« nadomesti z zneskom »154.985 SIT/GVŽ«.
(6) V tretjem odstavku se črta 2. točka.
(7) Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če so pri ukrepu EU standardi skupni standardni investicijski stroški višji od 5.007.198 SIT, so plačila razdeljena na več let, kot to določa PRP, investicija pa se lahko zaključi prej kot v treh letih.«.
23. člen
V 41. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in tretje«.
24. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(1) Zahtevke za dodelitev plačil za ukrepe iz prvega odstavka 14. člena in prvega odstavka 18. člena te uredbe morajo upravičenci vsako leto vložiti na agencijo v roku in na način, ki ju določata predpis o izvedbi ukrepov kmetijske politike in ta uredba.
(2) Upravičenci uveljavljajo plačila za ukrep zgodnje upokojevanje na obrazcu »I – Zahtevek za plačila za ukrep zgodnje upokojevanje«, ki je kot priloga 6 sestavni del te uredbe in ga morajo posredovati agenciji najkasneje do 31. decembra 2004. Pred oddajo tega zahtevka so morali v tekočem letu oddati tudi zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(3) Zahtevku je potrebno priložiti naslednje priloge:
a) prenosnik:
– izjavo, da je na večini zemljišč, ki jih prenaša na prevzemnika, prenosnik kmetoval zadnjih 10 let,
– potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, iz katerega je razvidno, da je vsaj zadnjih 5 let pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali član kmečke družine,
– kopije komercialnih pogodb, ki se že glasijo na prevzemnika oziroma izjavo prenosnika, da se ne bo več ukvarjal s komercialnim kmetovanjem,
– kopijo overjene pogodbe o lastninskem prenosu in predaji KMG med prenosnikom in prevzemnikom,
– kopijo zemljiško knjižnega izpiska pred predajo in historičnega izpiska za leto 2003,
– kopijo predloga za vpis v zemljiško knjigo,
– kopijo izpiska iz rojstne matične knjige,
– kopijo obeh strani kartice transakcijskega računa prenosnika ali kopijo potrdila o odprtju transakcijskega računa (številke morajo biti razločno vidne);
b) prevzemnik:
– kopijo izpiska iz rojstne matične knjige,
– zahtevek za spremembo nosilca KMG na obrazcu »Sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva«, ki ga določa predpis o izvedbi ukrepov kmetijske politike,
– izjavo nosilca oziroma nosilcev KMG, kjer je prevzemnik pridobil vsaj 5 let izkušenj s kmetovanjem ali kopijo spričevala o zaključeni najmanj 3-letni srednji šoli s področja kmetijstva ali druge ustrezne smeri ali izjavo nosilca oziroma nosilcev KMG, kjer je prevzemnik pridobil vsaj 3 leta izkušenj s kmetovanjem in kopijo potrdila o opravljenem izobraževanju s področja kmetijstva oziroma dopolnilnih dejavnosti v skupnem obsegu najmanj 50 ur,
– načrt gospodarjenja za preneseno KMG.
(4) Upravičenci morajo agenciji sporočiti datum prejema prve pokojnine in višino odobrene pokojnine po nacionalni shemi sistema upokojevanja na obrazcu »J – Obvestilo o datumu prejema in višini pokojnine iz nacionalne sheme upokojevanja«, ki je kot priloga 7 sestavni del te uredbe, ter priložiti kopijo odločbe o priznani pravici do pokojnine najkasneje v roku 8 dni od prejema le-te s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.
(5) Upravičenci morajo agenciji posredovati tudi potrdilo o obdobju trajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, ki ga pridobijo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije ob predložitvi obrazca »J-1 – Zahteva za izdajo potrdila o obdobju in trajanju zavarovanja na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti«, ki je kot priloga 7A sestavni del te uredbe.
(6) Za ukrep iz 33. člena te uredbe upravičenci uveljavljajo plačila na obrazcu »K – Zahtevek za plačila za ukrep – podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih za leto 2004«, ki je kot priloga 8 sestavni del te uredbe, in ga morajo posredovati agenciji najkasneje do 31. decembra 2004. Pred oddajo tega zahtevka so morali v tekočem letu oddati tudi zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(7) Upravičenci, ki uveljavljajo plačila za izvajanje EU standarda iz 1. točke drugega odstavka 37. člena te uredbe, morajo agenciji najkasneje do 31. decembra 2004 skupaj z obrazcem iz prejšnjega odstavka, posredovati tudi obrazec »K-1 – Popisni list za EU standard Nitratna direktiva«, ki je kot priloga 9 sestavni del te uredbe. V tem primeru podpis kmetijskega svetovalca ni potreben.
(8) Upravičenci, ki uveljavljajo plačila za izvajanje EU standarda iz 2. točke drugega odstavka 37. člena te uredbe, morajo agenciji najkasneje do 31. decembra 2004 skupaj z obrazcem iz šestega odstavka tega člena, posredovati tudi naslednje priloge:
– kopijo potrdila o pridobitvi znanja o varstvu rastlin za izvajalce ukrepov varstva rastlin z vpisano številko KMG-MID,
– kopijo poročila o pregledu naprave za nanašanje FFS.
(9) Upravičenci, ki uveljavljajo plačila za izvajanje EU standarda iz 3. točke drugega odstavka 37. člena te uredbe, morajo agenciji najkasneje do 31. decembra 2004 skupaj z obrazcem iz šestega odstavka tega člena posredovati tudi obrazec »K-4 – Člani kmetijskega gospodarstva, za katere nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja plačila za ukrep podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih za leto 2004 – varnost in zdravje pri delu«, ki je kot priloga 12 sestavni del te uredbe, ter:
– kopijo izjave o varnosti s podatki o strokovnem delavcu in organu s številko dovoljenja za delo ali kopijo izjave o varnosti s fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz varnosti in zdravja pri delu s številko spričevala,
– kopijo dokazila o usposobljenosti za varno in zdravo delo za vsakega delavca,
– kopijo potrdila službe medicine dela o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti za vsakega delavca,
– kopijo potrdila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o vključitvi v obvezno zdravstveno zavarovanje za vsakega delavca.
(10) Upravičenci, ki uveljavljajo plačila za standardne investicijske stroške po standardu Nitratne direktive iz 1. točke tretjega odstavka 37. člena te uredbe, morajo agenciji najkasneje do 31. decembra 2004 skupaj z obrazcem iz šestega in sedmega odstavka posredovati tudi obrazec »K-2 – Potrdilo o prejemu sredstev iz občinskega proračuna«, ki je kot priloga 10 sestavni del te uredbe.
(11) Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo agencijo obvestiti o zaključku investicije na obrazcu »K-3 – Sporočilo o zaključku investicije za ukrep – podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih«, ki je kot priloga 11 sestavni del te uredbe.
(12) Upravičenci iz desetega odstavka tega člena, ki imajo manj kot 5 GVŽ na KGM, agenciji posredujejo obrazec iz priloge 9. V tem primeru podpis kmetijskega svetovalca ni potreben.«.
25. člen
Za 42. členom se doda nov 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen
(izključitev)
Vsak upravičenec do plačil za ukrepe PRP iz 2. člena te uredbe, ki zaradi hude malomarnosti vloži napačne podatke oziroma navedbe, se za koledarsko leto 2004 izključi iz vseh plačil za ustrezne ukrepe iz 2. člena te uredbe. V primeru namernih napačnih podatkov oziroma navedb se upravičenca izključi tudi za naslednje koledarsko leto.«.
26. člen
(1) Upravičenci, ki so podali vloge za ukrep zgodnje upokojevanje po Uredbi o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja 2004–2006 za leto 2004 (Uradni list RS, št. 24/04), so dolžni vloge dopolniti v skladu s pogoji, ki jih določata PRP in ta uredba tako, da agenciji najkasneje do 31. decembra 2004 predložijo priloge iz tretjega odstavka novega 42. člena uredbe ter obrazec iz nove priloge 7A.
(2) Upravičenci, ki so podali vloge za ukrep EU standardi po Uredbi o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja 2004–2006 za leto 2004 (Uradni list RS, št. 24/04), so dolžni vloge dopolniti v skladu s pogoji, ki jih določata PRP in ta uredba tako, da agenciji najkasneje do 31. decembra 2004 predložijo priloge iz osmega in devetega odstavka novega 42. člena uredbe ter obrazce iz novih prilog 8, 9, 10, 11 in 12.
27. člen
(1) Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(2) Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
(3) Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
(4) Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
(5) Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe.
(6) Za prilogo 5 se doda nova priloga 5A, ki je kot priloga 6 sestavni del te uredbe.
(7) Za prilogo 7 se doda nova priloga 7A, ki je kot priloga 7 sestavni del te uredbe.
(8) Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 8 sestavni del te uredbe.
(9) Priloga 9 se nadomesti z novo prilogo 9, ki je kot priloga 9 sestavni del te uredbe.
(10) Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je kot priloga 10 sestavni del te uredbe.
(11) Za prilogo 10 se dodata novi prilogi 11 in 12, ki sta kot prilogi 11 in 12 sestavni del te uredbe.
28. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
1. Uredba o Slovenskem kmetijsko okoljskem programu 2001–2006 (Uradni list RS, št. 34/01 in 34/02) in
2. Seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 27/03).
29. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-30
Ljubljana, dne 19. oktobra 2004.
EVA 2004-2311-0351
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost