Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4407. Uredba o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov, stran 12526.

Na podlagi 14. člena Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa kriterije za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti žensk in moških:
– pri sestavi posvetovalnih in usklajevalnih organov, drugih delovnih teles ter delegacij, ki jih ustanovi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) po zakonu o Vladi Republike Slovenije in po svojem poslovniku (v nadaljnjem besedilu: vladna telesa),
– pri predlaganju predstavnic in predstavnikov vlade v javnih podjetjih ter v drugih osebah javnega prava (v nadaljnjem besedilu: osebe javnega prava), ki jih imenuje vlada,
– pri sestavi strokovnih svetov, ki jih po zakonu o državni upravi ustanovijo ministrice in ministri (v nadaljnjem besedilu: strokovni sveti).
(2) Predstavnice in predstavniki vlade v osebah javnega prava iz druge alinee prejšnjega odstavka so osebe, ki zastopajo interese vlade v organih upravljanja in nadzornih svetih oseb javnega prava.
2. člen
(uravnotežena zastopanost žensk in moških)
(1) Uravnotežena zastopanost žensk in moških pri sestavi vladnih teles in strokovnih svetov pomeni najmanj 40% predstavnic oziroma predstavnikov enega spola v posameznem vladnem telesu ali strokovnem svetu.
(2) Uravnotežena zastopanost žensk in moških v osebah javnega prava pomeni, da je med predstavnicami in predstavniki vlade v posamezni osebi javnega prava zastopanost enega spola najmanj 40%.
3. člen
(izjeme od načela uravnotežene zastopanosti žensk in moških)
Načela uravnotežene zastopanosti žensk in moških ni mogoče upoštevati:
– če je članstvo določeno po funkciji,
– pri prvem predlaganju edine predstavnice oziroma predstavnika vlade v novoustanovljeni osebi javnega prava,
– če v času priprave predloga ni na izbiro osebe določenega spola, ki pozna področje dela in bi ustrezno zastopala interese predlagatelja, in ki izpolnjuje druge pogoje, določene v aktu o ustanovitvi vladnega telesa ali strokovnega sveta oziroma v predpisu,
– če predlagatelj v času priprave predloga ne dobi privolitve ustreznih kandidatk oziroma kandidatov,
– če zaradi postopkov izbire kandidatk oziroma kandidatov, določenih v splošnih aktih subjektov iz 4. in 8. člena te uredbe, končnega predloga ni mogoče pripraviti oziroma imenovanja ni mogoče opraviti v skladu z načelom uravnotežene zastopanosti žensk in moških, ali
– če je v času priprave predloga podan drug utemeljen objektivni razlog, zaradi katerega predloga ni mogoče sestaviti v skladu z načelom uravnotežene zastopanosti žensk in moških.
II. KRITERIJI ZA SESTAVO VLADNIH TELES IN PREDLAGANJE PREDSTAVNIC IN PREDSTAVNIKOV VLADE V OSEBAH JAVNEGA PRAVA
4. člen
(predlaganje sestave vladnih teles)
(1) Subjekti, ki imajo v skladu z aktom o ustanovitvi vladnega telesa v njem svoje članice in člane oziroma predstavnice in predstavnike, predlagajo kandidatke oziroma kandidate pooblaščenemu predlagatelju vladnega gradiva, ki ga določa poslovnik vlade na naslednji način:
a) če imajo v vladnem telesu samo eno predstavnico oziroma predstavnika, predlagajo dva kandidata, in sicer žensko in moškega;
b) če imajo v vladnem telesu več predstavnic oziroma predstavnikov, predlagajo v primeru parnega števila polovico kandidatk ženskega in polovico kandidatov moškega spola, pri neparnem številu pa predlagajo kandidatk oziroma kandidatov enega spola za eno osebo več, kot kandidatk oziroma kandidatov nasprotnega spola.
(2) Če subjekti iz tega člena zaradi razlogov iz 3. člena te uredbe ne morejo predlagati kandidatk oziroma kandidatov v skladu z določbami prejšnjega odstavka, morajo te razloge v svojem predlogu pisno obrazložiti.
5. člen
(končni predlog za sestavo vladnih teles)
(1) Na podlagi predlogov subjektov iz prejšnjega člena predloži pooblaščeni predlagatelj vladnega gradiva vladi v sprejem končni predlog za sestavo vladnega telesa v skladu s prvim odstavkom 2. člena te uredbe.
(2) Če iz razlogov iz 3. člena te uredbe pooblaščeni predlagatelj vladnega gradiva ne more sestaviti predloga v skladu s prejšnjim odstavkom, priloži svojemu predlogu pisno obrazložitev razlogov.
6. člen
(predlaganje predstavnic oziroma predstavnikov vlade v osebah javnega prava)
(1) Pristojna ministrica ali minister oziroma drug pristojni predlagatelj predstavnic oziroma predstavnikov vlade v osebah javnega prava pripravi predlog za njihovo imenovanje v skladu z drugim odstavkom 2. člena te uredbe na naslednji način:
a) če je v osebi javnega prava več predstavnic in predstavnikov vlade, predlaga pristojna ministrica ali minister oziroma drug pristojni predlagatelj v primeru parnega števila vladi za imenovanje polovico kandidatk ženskega in polovico kandidatov moškega spola, pri neparnem številu pa predlaga kandidatk oziroma kandidatov enega spola za eno osebo več kot kandidatk oziroma kandidatov nasprotnega spola;
b) če je v osebi javnega prava samo ena predstavnica oziroma predstavnik vlade, pristojna ministrica ali minister oziroma drug pristojni predlagatelj predlaga vladi za imenovanje osebo, ki je nasprotnega spola od sedanje predstavnice oziroma predstavnika.
(2) Če pristojna ministrica ali minister oziroma drug pristojni predlagatelj zaradi razlogov iz 3. člena te uredbe ne more predlagati kandidatk oziroma kandidatov v skladu z določbami prejšnjih odstavkov, mora te razloge v svojem predlogu pisno obrazložiti.
7. člen
(namestnice oziroma namestniki)
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi pri predlaganju namestnic oziroma namestnikov.
III. KRITERIJI ZA SESTAVO STROKOVNIH SVETOV
8. člen
(predlaganje sestave strokovnih svetov)
(1) Subjekti, ki imajo v skladu z aktom o ustanovitvi strokovnega sveta v njem svoje članice in člane, predlagajo kandidatke oziroma kandidate pristojni ministrici ali ministru. na naslednji način:
a) če imajo v strokovnem svetu samo eno članico oziroma člana, predlagajo dva kandidata, in sicer žensko in moškega;
b) če imajo v strokovnem svetu več članic oziroma članov, predlagajo v primeru parnega števila polovico kandidatk ženskega in polovico kandidatov moškega spola, pri neparnem številu pa predlagajo kandidatk oziroma kandidatov enega spola za eno osebo več, kot kandidatk oziroma kandidatov nasprotnega spola.
(2) Če subjekti iz tega člena zaradi razlogov iz 3. člena te uredbe ne morejo predlagati kandidatk oziroma kandidatov v skladu z določbami prejšnjega odstavka, morajo te razloge v svojem predlogu pisno obrazložiti.
9. člen
(imenovanje strokovnega sveta)
Na podlagi predlogov subjektov iz prejšnjega člena imenuje pristojna ministrica ali minister strokovni svet v skladu s prvim odstavkom 2. člena te uredbe, razen če obstajajo razlogi iz drugega odstavka prejšnjega člena.
10. člen
(namestnice oziroma namestniki)
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi pri predlaganju in imenovanju namestnic oziroma namestnikov.
IV. KONČNI DOLOČBI
11. člen
(začetek uporabe)
V obstoječih vladnih telesih in strokovnih svetih ter v obstoječi zastopanosti predstavnic in predstavnikov vlade v osebah javnega prava se začne ta uredba uporabljati ob spremembi članstva oziroma ob izteku mandata.
12. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-11/2004-2
Ljubljana, dne 16. septembra 2004.
EVA 2004-1515-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost