Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2003 z dne 23. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2003 z dne 23. 6. 2003

Kazalo

2983. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, stran 7122.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) in 2. člena uredbe o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe v sodnem registru in delniških knjigah (Uradni list RS, št. 43/98) ter ob upoštevanju zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se ustanovi javni zavod Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in urejajo njegova organizacija ter delovanje.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Javni zavod je pravni naslednik Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, ki jo je ustanovila Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Kongresni trg 12. Statutarno odločbo o ustanovitvi Centralne tehnične knjižnice Univerze v Ljubljani je dne 17. oktobra 1960 sprejel univerzitetni svet, potrdil pa Izvršni svet ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije z odločbo št. 01-851/1360 z dne 11. 11. 1960. Od leta 1991 Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani deluje kot zavod po zakonu o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00). Kot njen ustanovitelj je v sodnem registru še vedno vpisana Univerza v Ljubljani.
3. člen
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani je visokošolska knjižnica.
II. STATUSNI DOLOČBI
4. člen
Ime javnega zavoda je: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.
Skrajšano ime javnega zavoda je: CTK.
Sedež javnega zavoda je v Ljubljani, Trg republike 3.
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: javni zavod) je pravna oseba.
5. člen
Javni zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm. Ob zunanjem robu je napisano REPUBLIKA SLOVENIJA, znotraj pa ime javnega zavoda.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
6. člen
Javni zavod kot javno službo opravlja naslednje dejavnosti:
– sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, standarde, patente, zbirke podatkov) v tiskani in elektronski obliki,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
– posredovanje informacij s tehniškega in naravoslovnega področja iz domačih in svetovnih virov,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– organiziranje seminarjev ter strokovnega izpopolnjevanja knjižničarjev, študentov ter drugih uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– medknjižnična izposoja ter posredovanje člankov in informacij,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
Poleg javne službe javni zavod še:
– opravlja druge informacijske storitve,
– zalaga, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja svoje dejavnosti,
– organizira posvetovanja,
– fotokopira in opravlja druge oblike razmnoževanja,
– nudi zainteresiranim storitve v okviru svoje dejavnosti.
7. člen
Javni zavod po standardni klasifikaciji opravlja naslednje dejavnosti:
DE 22.15  Drugo založništvo
DE 22.22  Drugo tiskarstvo
DE 22.33  Razmnoževanje računalniških zapisov
G 52.63  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
K 72.10  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.30  Obdelava podatkov
K 72.40  Omrežne podatkovne storitve
K 72.60  Druge računalniške dejavnosti
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 92.511  Dejavnost knjižnic
O 92.512  Dejavnost arhivov.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
8. člen
Organi javnega zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet,
– drugi organi, določeni s statutom zavoda.
9. člen
Organ upravljanja javnega zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda šteje sedem članov, od tega:
– trije predstavniki ustanovitelja (dva z Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in en z Ministrstva za informacijsko družbo),
– dva predstavnika Univerze v Ljubljani,
– enega predstavnika – študenta uporabnika knjižnice,
– enega predstavnika delavcev zavoda.
Predstavnika – študenta uporabnika knjižnice imenuje Študentski svet Univerze v Ljubljani, predstavnika delavcev zavoda izvolijo izmed sebe delavci na način, po postopku in pod pogoji, določenimi z zakoni in statutom zavoda.
Mandatna doba članov sveta zavoda je štiri leta, razen za predstavnika študenta uporabnika knjižnice, katerega mandatna doba je eno leto.
Člani sveta so lahko imenovani oziroma izvoljeni dvakrat zaporedoma.
Svet zavoda ima predsednika in njegovega namestnika. Predsednika imenuje svet zavoda izmed predstavnikov ustanovitelja.
Svet zavoda je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče direktor zavoda.
10. člen
Svet zavoda:
1. določa:
– poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– finančni načrt javnega zavoda,
– načrt investicij in investicijskega vzdrževanja;
2. sprejema:
– letne in večletne programe dela in poročila o njihovi uresničitvi,
– statut javnega zavoda,
– interne akte o delovnih razmerjih,
– letno poročilo javnega zavoda,
– cenik storitev javnega zavoda,
– poročilo direktorja javnega zavoda;
3. odloča:
– o prodaji in nabavi osnovnih sredstev;
4. imenuje in razrešuje:
– direktorja javnega zavoda;
5. predlaga:
– ustanovitelju spremembo dejavnosti;
6. opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
Svet zavoda mora pridobiti soglasje ustanovitelja k statutu, letnemu programu dela in finančnemu načrtu javnega zavoda.
Seja sveta zavoda je sklepčna, če je navzoča večina njegovih članov, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov javnega zavoda, letnega programa dela in finančnega načrta je potrebna večina glasov vseh članov sveta zavoda.
11. člen
Direktorja javnega zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s poprejšnjim soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja je pet let, po preteku te dobe pa je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo,
– bibliotekarski izpit,
– da ima vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih v knjižničarstvu ali drugi informacijski dejavnosti oziroma drugi sorodni dejavnosti,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Dodatni pogoji za imenovanje direktorja in podrobnejši postopek imenovanja se lahko določijo s statutom javnega zavoda.
12. člen
Direktor:
– organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda,
– vodi strokovno delo javnega zavoda,
– predstavlja in zastopa javni zavod,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– odgovarja za zakonitost dela,
– sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug organ po zakonu ali tem sklepu,
– organizira in usklajuje delovni proces,
– skrbi za izvajanje odločitev sveta zavoda,
– predlaga program dela,
– daje poročilo o delu in poslovanju,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
– določi sistemizacijo delovnih mest,
– opravlja druga dela v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
13. člen
Strokovni svet sestavlja osem članov, ki jih imenuje svet zavoda. Štiri člane imenuje na predlog direktorja izmed delavcev javnega zavoda, ki opravljajo nosilne poklice in zunanjih strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, ostale člane pa na predlog ustanovitelja.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Način imenovanja članov in trajanja mandatov članov ter naloge strokovnega sveta natančneje določi statut javnega zavoda.
V. DELOVNA RAZMERJA
14. člen
Za urejanje delovnih razmerij v javnem zavodu se uporabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju ter določbe kolektivne pogodbe za dejavnost visokega šolstva.
VI. PREMOŽENJE, S KATERIM JAVNI ZAVOD UPRAVLJA
15. člen
Za opravljanje dejavnosti uporablja javni zavod premoženje v obsegu, s katerim je upravljala do uveljavitve tega sklepa Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in ga izkazuje v bilanci stanja.
VII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
16. člen
Sredstva za delo pridobiva javni zavod:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz donacij, dediščin in daril,
– iz drugih virov.
Sredstva iz proračuna Republike Slovenije pridobi javni zavod za opravljanje javne službe na podlagi sprejetega letnega delovnega in finančnega načrta.
17. člen
Javni zavod upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.
Javni zavod lahko obremeni ali odsvoji nepremičnino oziroma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, le v soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, za nakup katere je v skladu s predpisom o javnih naročilih potreben razpis.
Javni zavod upravlja in razpolaga z nepremičnino, pridobljeno iz drugih virov, v skladu z namenom, za katerega je bila pridobljena.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Javni zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem sklepu, brez omejitev.
Javni zavod odgovarja za obveznosti iz prejšnjega odstavka s premoženjem, s katerim upravlja in razpolaga.
19. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti javnega zavoda do vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim javni zavod upravlja in razpolaga.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
20. člen
Javni zavod vsako leto pripravi program dela in razvoja ter finančni načrt in ju pošlje v soglasje Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport.
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo javnega zavoda v obsegu, določenem s programom dela in razvoja ter finančnim načrtom, h katerima je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport dalo soglasje, ter izvaja druga upravičenja v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.
21. člen
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in javni zavod lahko s pogodbo določita še druge medsebojne pravice in obveznosti.
X. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN PORAVNAVANJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki javnega zavoda se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti v naslednjih letih.
23. člen
O načinu poravnave primanjkljaja prihodkov nad odhodki javnega zavoda, ki nastane pri izvajanju njegove dejavnosti, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Člani sveta zavoda, ki opravljajo funkcijo na dan uveljavitve tega sklepa, jo opravljajo do konstituiranja novega.
Svet zavoda po tem sklepu se konstituira najpozneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega sklepa.
25. člen
Direktor javnega zavoda opravlja funkcijo do začetka dela direktorja, imenovanega po tem sklepu. Svet javnega zavoda mora objaviti javni razpis najpozneje v 30 dneh po konstituiranju.
26. člen
Svet zavoda imenuje strokovni svet v skladu s tem sklepom najpozneje v 60 dneh po konstituiranju.
27. člen
Javni zavod uskladi statut s tem sklepom v 3 mesecih po njegovi uveljavitvi.
28. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 631-06/2003-1
Ljubljana, dne 12. junija 2003.
EVA 2002-3311-0057
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost