Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2003 z dne 23. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2003 z dne 23. 6. 2003

Kazalo

2980. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej, stran 7109.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 20. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) in 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski
etnografski muzej
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Republika Slovenija uskladi delovanje javnega zavoda Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, Metelkova 2 (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Zavod je ustanovilo Ministrstvo za prosveto Kraljevine Jugoslavije, Pokrajinska uprava za Slovenijo dne 17. julija 1923, na temelju etnografskih zbirk oziroma etnografskega oddelka Kranjskega deželnega muzeja (ustanovljenega leta 1821). Drugi ustanovitveni akt, sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 12. decembra 1996.
3. člen
Slovenski etnografski muzej na temelju poslanstva ohranja, proučuje in komunicira materialno in nematerialno kulturno dediščino s področja vsakdanjih in prazničnih načinov življenja v slovenskem etničnem prostoru, med Slovenci po svetu v diaspori in drugod. Skrbi za oblikovanje pozitivnega odnosa do lastne kulturne dediščine, do medkulturnega prepletanja in do tujih kultur ter razkriva slovenski odnos do drugačnosti.
Svoje poslanstvo utemeljuje na podlagi zbirk s področij materialne, socialne in duhovne kulture, kulture likovnega obzorja (ljudska umetnost in likovni viri), kulture slovenskih izseljencev, etničnih manjšin in zunaj evropskih kultur. Svoje zbirke dopolnjuje na osnovi zbiralne politike.
4. člen
Ime zavoda je: Slovenski etnografski muzej.
V mednarodnem poslovanju muzej uporablja ime: Slovene Ethnographic Museum.
Skrajšano ime je: SEM.
Sedež javnega zavoda je: Metelkova 2, Ljubljana.
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno številko 1/00968/00.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:
– evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda,
– varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja,
– aktivno sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi ustanovami drugimi državnimi javnimi zavodi ter RTV Slovenija,
– razvija vlogo osrednjega muzeja za področja svojih zbirk v sodelovanju z mrežo muzejev, z uporabniki muzeja in muzejskimi partnerji,
– v vlogi državnega muzeja skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja etnološke dediščine,
– skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih muzejev,
– vodi strokovno izobraževanje pripravnikov,
– daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine,
– posreduje podatke o etnološki dediščini v register dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
– omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam,
– poleg stalne razstave vsaj enkrat letno pripravi študijske razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji in drugimi ustanovami,
– povezuje se s slovenskimi ustanovami v zamejstvu in Slovenci po svetu za načrtno varovanje in hranjenje kulturne dediščine,
– pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Restavratorskim centrom Republike Slovenije in ostalimi muzeji ter izvaja konserviranje in restavriranje predmetov drugih muzejev v skladu s svojim letnim programom,
– letni program razstav usklajuje z ostalimi državnimi muzeji,
– vodi strokovno knjižnico za področje etnologije, ki je odprta javnosti in skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti po zahtevanih standardih in zakonodaji,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti muzeja,
– vodi evidenco nezakonito odtujenih predmetov kulturne dediščine,
– evidentira premično kulturno dediščino po standardih UNESCA (Object ID) v skladu s poslanstvom muzeja, na spomenikih, ki so v državni lasti in niso v upravljanju drugega državnega muzeja,
– načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s poslanstvom muzeja.
Za uresničevanje svojega poslanstva mora biti zavod odprt za ogled razstav vse dni v letu (razen med državnimi prazniki) in mora zagotoviti brezplačni ogled stalnih razstav vsako prvo nedeljo v mesecu.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene:
O/92.511  Dejavnost knjižnic
O/92.521  Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine
O/92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.340  Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.110  Snemanje filmov in videofilmov
O/92.120  Distribucija filmov in videofilmov
DE/22.110  Izdajanje knjig
DE/22.130  Izdajanje revij in periodike
DE/22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150  Drugo založništvo
DE/22.220  Drugo tiskarstvo
DE/22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320  Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
G/52.470  Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
G/52.471  Dejavnost knjigarn
G/52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/52.610  Trgovina na drobno po pošti
G/52.630  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
G/55.302  Dejavnost okrepčevalnic
G/55.303  Dejavnost slaščičarn, kavarn
G/55.400  Točenje pijač
K/70.20   Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.403  Izposojanje drugih predmetov široke porabe
K/72.300  Obdelava podatkov
K/72.400  Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj v družboslovju
K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj v humanistiki
K/74.400  Oglaševanje
K/74.810  Fotografska dejavnost
K/74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873  Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.
M/80.421  Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet,
– strokovni svet.
8. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta. Poleg javnega razpisa lahko minister povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju sklene pogodbo o zaposlitvi z direktorjem predsednik sveta zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, čas trajanja mandata.
Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje minister.
9. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela muzeja,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.
10. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda, ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta in strokovnega sveta ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Če svet oziroma strokovni svet ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinjata.
Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
11. člen
Naloge direktorja:
1. načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
2. sprejema strateški načrt,
3. sprejema program dela s finančnim načrtom,
4. sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
6. sprejema kadrovski načrt,
7. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
8. sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
9. poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
10. pripravi letno poročilo,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
12. izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
13. imenuje pomočnike direktorjev,
14. oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
15. skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
16. skrbi za promocijo zavoda,
17. skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
18. zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
19. določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
20. izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
21. odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
22. odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko polnega delovnega časa,
23. določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
24. imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
25. opravlja druge zadeve, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
K aktom iz druge, tretje, pete, šeste, sedme in enajste točke prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
12. člen
Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
13. člen
Zavod ima lahko pomočnika direktorja na enem izmed naslednjih področij:
– za področje strokovnega dela, ali
– za področje programov za javnost, ali
– za področje poslovanja.
O potrebnosti pomočnika za eno od navedenih področij odloči svet zavoda za vsak mandat direktorja posebej in sicer glede na možnost, da posamezna področja vodi neposredno direktor sam.
Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.
Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
14. člen
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pomočniki direktorja iz 13. člena, določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
15. člen
Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
Pomočniku direktorja predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
16. člen
Naloge in pristojnosti pomočnikov direktorja določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
Svet zavoda
17. člen
Svet zavoda sestavljajo trije člani, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ministrstvo, pristojno za kulturo, o poteku mandata članom sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
18. člen
Naloge sveta zavoda:
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškem načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ministra,
– oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna – vprašanja iz svoje pristojnosti,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti zavoda.
Strokovni svet
19. člen
Strokovni svet sestavlja šest članov in sicer:
– dva člana izvolijo zaposleni in sicer enega izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, in enega izmed vseh zaposlenih.
– po enega člana predlagajo Kulturniška zbornica Slovenije, Inštitut za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovensko etnografsko društvo in Skupnost muzejev Slovenije.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju, sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru delavcev.
Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Na prvi konstitutivni seji člani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članom strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s poslovnikom.
20. člen
Naloge strokovnega sveta so:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za razreševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
Skupne določbe za svet zavoda in strokovni svet
21. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda oziroma strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
Članom sveta zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Članom strokovnega sveta prične teči mandat z dnem konstituiranja.
22. člen
Član sveta zavoda ali strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
23. člen
Člana sveta zavoda razreši ustanovitelj na predlog sveta zavoda ali ministra.
24. člen
Mandat predstavnika delavca v strokovnem svetu preneha s prenehanjem delovnega razmerja in v primerih, ki jih določa akt iz drugega odstavka 19. člena.
Mandat ostalim članom strokovnega sveta preneha na podlagi odpoklica predlagatelja, kateremu lahko poda predlog strokovni svet ali minister.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
Zavod upravlja z razstavno depojskim objektom in z upravno stavbo na Metelkovi 2 v Ljubljani, k.o. Tabor, in z vso opremo in inventariziranimi predmeti.
26. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– z državnega proračuna,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili, sponzorstvi in iz drugih virov v skladu z veljavnimi predpisi.
27. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
29. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja.
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z muzejskimi zbirkami in nepremičninami pa po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
30. člen
Za obveznosti zavoda odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo naloge dosedanji organi zavoda.
Dosedanji direktor nadaljuje z delom do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
32. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest, strateški in kadrovski načrt morajo biti sprejeti najkasneje do 29. 11. 2003. Do sprejema novega akta velja obstoječi pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v vseh določbah, ki niso v nasprotju s tem sklepom.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati statut Slovenskega etnografskega muzeja z dne 12. 4. 1999, razen določb, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda. Te določbe se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v strokovni svet in prenehajo veljati po končanih postopkih teh volitev.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej (Uradni list RS, št. 1/97 in 84/01).
35. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 632-02/2001-3
Ljubljana, dne 12. junija 2003.
EVA 2003-3511-0029
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost