Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2003 z dne 9. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2003 z dne 9. 6. 2003

Kazalo

2752. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C), stran 6473.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. maja 2003.
Št. 001-22-32/03
Ljubljana, dne 5. junija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU (ZPDI-C)
1. člen
V zakonu o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94, 71/94, 5/99 in 110/2002 – ZDT-B) se v prvem odstavku 1. člena in v 3. točki prvega odstavka 6. člena pred besedo “diplomirani” doda beseda “univerzitetni”.
2. člen
V 2. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V tem zakonu uporabljen izraz sodniški pripravnik, zapisan v moški spolni slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za ženske in za moške.”.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Univerzitetnemu diplomiranemu pravniku, ki je opravil pripravništvo po določbah drugega zakona, se prizna čas že opravljenega pripravništva, če je bilo to opravljeno v eni od možnih izbirnih oblik razporeda pripravništva po določbah tega zakona.
Univerzitetnemu diplomiranemu pravniku, ki je opravil strokovni izpit, ki ni pravniški državni izpit, se prizna ustrezni del pravniškega državnega izpita, ki je vsebinsko enak opravljenemu izpitu.
O priznanju dela izpita iz prejšnjega odstavka odloči minister, pristojen za pravosodje, v odločbi o pristopu k izpitu.”.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo “na predlog predsednika” nadomesti z besedilom “po predhodnem mnenju predsednika”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V skupnem številu pripravniških mest za pripravnike, ki opravljajo sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, se posebej določi število mest za usposabljanje odvetniških, notarskih, državnotožilskih in državnopravobranilskih pripravnikov, ki so že opravili izbirno usposabljanje.”.
V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo “K predlogu ministra iz prejšnjega odstavka” nadomesti z besedilom “O številu mest iz prejšnjih odstavkov”, besedilo “personalna komisija državnega tožilstva” pa nadomesti z besedilom “državnotožilski svet”.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V pogodbi o zaposlitvi pripravnika, ki bo opravljal pripravništvo kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, se navede obveznost iz 11.a člena tega zakona.”.
6. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
“10.a člen
Zaradi spremljanja stanja na področju izobraževanja vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, centralno evidenco vseh kandidatov, prijavljenih za opravljanje sodniškega pripravništva.
Centralna evidenca vsebuje naslednje podatke prijavljenih kandidatov:
– osebno ime;
– datum in kraj rojstva;
– stalno oziroma začasno prebivališče;
– čas vložitve prijave;
– povprečno oceno, doseženo v času univerzitetnega študija.
Predsednik višjega sodišča posreduje ministru, pristojnemu za pravosodje, prednostne vrstne rede iz drugega in tretjega odstavka 8. člena tega zakona s podatki iz prejšnjega odstavka v treh dneh po njihovi določitvi.
Osebni podatki iz drugega odstavka tega člena se hranijo pet let. Po preteku tega roka se podatki arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhiv.
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta osebe ni razvidna.”.
7. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
“11.a člen
Sodniški pripravnik, ki je opravil sodniško pripravništvo kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, je dolžan po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu skleniti delovno razmerje za ustrezno delovno mesto na sodišču, pri državnem tožilstvu, državnem pravobranilstvu ali pri Ministrstvu za pravosodje najmanj za čas trajanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem na sodišču.
Predsednik višjega sodišča pisno pozove na predlog predstojnika organa, pri katerem obstaja ustrezno prosto delovno mesto, sodniškega pripravnika na delo v smislu sklenitve delovnega razmerja iz prejšnjega odstavka najkasneje v petnajstih dneh po opravljenem pravniškem državnem izpitu. Če je predlogov več, ima pripravnik pravico izbrati delovno mesto.
Pripravnik, kateremu poziv ni bil vročen v roku iz prejšnjega odstavka, je prost obveznosti iz tega člena.
Če sodniški pripravnik ne sklene delovnega razmerja na poziv iz drugega odstavka tega člena, je dolžan povrniti stroške izobraževanja v višini seštevka neto plač, prejetih v času sodniškega pripravništva.”.
8. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sodniški pripravnik se usposablja na sodiščih, in sicer:
– tri mesece v kazenskem sodstvu,
– pet mesecev v civilnem sodstvu,
– štiri mesece v gospodarskem ali delovnem sodstvu.”.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se pred besedo “diplomiranega” doda beseda “univerzitetnega”.
Tretji odstavek se črta.
10. člen
V prvem odstavku 17. člena se dodajo novi drugi, tretji in četrti stavek, ki se glasijo:
“V času sodniškega pripravništva se mora pripravnik udeležiti obveznih oblik izobraževanja, določenih s programom sodniškega pripravništva. Obvezne oblike izobraževanja se izvajajo na sodiščih ter v Centru za izobraževanje v pravosodju. Sodniški pripravnik o svojem delu piše poročilo o delu.”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Sodniški pripravnik lahko pod nadzorstvom sodnika mentorja in ob soglasju strank, ki so navzoče, opravlja posamezna dejanja na glavni obravnavi, seji senata in drugem naroku.”.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo “dela” dodata besedi “in obveznih oblik izobraževanja”, za besedo “mnenje” pa se doda besedilo “oziroma potrdilo o opravljenih obveznih oblikah izobraževanja”.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo “o delu sodniškega pripravnika” nadomesti z besedilom “in potrdil iz prejšnjega odstavka”.
11. člen
V tretjem odstavku 19. člena se beseda “ iz tretjega” nadomesti z besedilom “in potrdili iz četrtega”.
V četrtem odstavku se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
“Ta rok ne velja v primeru, ko kandidat v zahtevi za opravljanje izpita izrecno navede, da bi želel izpit opravljati kasneje.”.
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“Predsednik izpitne komisije lahko iz utemeljenih razlogov odloči o spremembi člana izpitne komisije, o čemer obvesti kandidata pred začetkom opravljanja ustnega dela izpita.
Sodniški pripravnik, ki je opravil sodniško pripravništvo kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, mora v enem letu po zaključku pripravništva vložiti zahtevo za opravljanje izpita in pristopiti k izpitu, sicer izgubi pravico opravljati izpit. Minister, pristojen za pravosodje, lahko ta rok na prošnjo, vloženo iz utemeljenih razlogov pred potekom roka, podaljša največ za eno leto.”.
12. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo “zakona” doda besedilo “ali če je izgubil pravico do opravljanja izpita po šestem odstavku prejšnjega člena”.
13. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za pripravo in oceno pisnega dela izpita se za vsako področje določita po dva člana izpitne komisije, ustni del izpita pa se opravlja pred šestčlansko komisijo.”.
14. člen
V prvem odstavku 23. člena se črta drugi stavek.
Drugi odstavek se črta.
15. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pisni del izpita za posamezno področje zajema izdelavo sodne odločbe prve stopnje.”.
16. člen
V prvem odstavku 26. člena se za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi:
“Pozitivno je ocenjena tista naloga, ki sta jo pozitivno ocenila oba člana izpitne komisije; če sta pozitivni oceni različni, velja povprečna ocena.”.
17. člen
V prvem odstavku 27. člena se četrta, peta in šesta alinea spremenijo tako, da se glasijo:
“– temelji gospodarskega prava,
– temelji delovnega prava,
– ustavna ureditev, organizacija pravosodja in državne uprave ter temelji pravne ureditve Evropske unije.”.
Tretji odstavek se črta.
18. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
“27.a člen
Podrobnejšo vsebino in potek izpita predpiše minister, pristojen za pravosodje.”.
19. člen
Tretji odstavek 28. člena se črta.
20. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
“29.a člen
V mnenja in potrdila iz četrtega odstavka 17. člena tega zakona, zapisnik o izpitu in pisni nalogi ima vpogled kandidat in pristojni organ v postopku izbire za sklenitev delovnega razmerja oziroma izvolitev ali imenovanje na funkcijo v pravosodnem organu.”.
21. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zaradi spremljanja stanja na področju opravljanja izpitov in opravljanja drugih nalog iz tega zakona vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, evidenco opravljanja pravniških državnih izpitov.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje osebne podatke kandidatov, ki opravljajo pravniški državni izpit:
– osebno ime;
– datum in kraj rojstva;
– stalno oziroma začasno prebivališče;
– podatek o obliki sodniškega pripravništva, ki jo je opravljal kandidat pred izpitom;
– podatek o višjem sodišču, na območju katerega se je kandidat usposabljal;
– datum izpita;
– podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja;
– uspeh in ocene, dosežene na izpitu.
Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno.
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta osebe ni razvidna.”.
22. člen
Drugi in tretji odstavek 34. člena zakona se črtata.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBA
23. člen
Predsedniki višjih sodišč posredujejo ministru, pristojnemu za pravosodje, veljavne prednostne vrstne rede, sprejete do dneva uveljavitve tega zakona, z vsemi podatki po 10.a členu zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
24. člen
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi pravilnik iz tretjega odstavka 14. člena zakona ter izda pravilnik iz 27.a člena zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi navodilo iz petega odstavka 17. člena zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
25. člen
Določbe četrtega odstavka 8. člena in 11.a člena zakona se uporabljajo za pripravnike, ki sklenejo delovno razmerje po uveljavitvi tega zakona.
Določbe 8. člena tega zakona (14. člen zakona) in 10. člena tega zakona (17. člen zakona) ter prvega odstavka 11. člena tega zakona (tretji odstavek 19. člena zakona) se uporabljajo za osebe, ki začnejo opravljati sodniško pripravništvo po uskladitvi oziroma uveljavitvi pravilnika iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Določbe 13. člena tega zakona (21. člen zakona), 14. člena tega zakona (23. člen zakona), 15. člena tega zakona (25. člen zakona), 16. člena tega zakona (26. člen zakona) in 19. člena tega zakona (28. člen zakona) se uporabljajo za osebe, ki se prijavijo k opravljanju pravniškega državnega izpita po uskladitvi oziroma uveljavitvi pravilnika iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Za sodniške pripravnike, ki so zaključili pripravništvo pred uveljavitvijo tega zakona, začne teči rok iz šestega odstavka 19. člena zakona z dnem uveljavitve tega zakona.
26. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 104-01/92-1/11
Ljubljana, dne 28. maja 2003.
EPA 781-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.