Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2003 z dne 30. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2003 z dne 30. 12. 2003

Kazalo

5834. Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008, stran 19821.

Na podlagi 75. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 13/94 – odl. US, 39/95 – odl. US, 18/98 – odl. US, 35/98 – odl. US, 99/99 – ZviS-A, 64/01 – ZviS-B in 100/03 – ZviS-C) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se ureja javno financiranje študijske in obštudijske dejavnosti, investicij in investicijskega vzdrževanja ter razvojnih nalog na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, ter financiranje nekaterih nacionalno pomembnih nalog.
Določbe o financiranju študijske in obštudijske dejavnosti ter razvojnih nalog veljajo tudi za zasebne koncesionirane samostojne visokošolske zavode, določbe o financiranju razvojnih nalog pa tudi za zasebne samostojne visokošolske zavode, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, če pridobivajo javna sredstva.
Javna sredstva za študijsko dejavnost se določijo kot skupna sredstva za univerzo ali samostojni visokošolski zavod (integralno financiranje).
Po tej uredbi se financirajo tudi Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na Primorskem.
II. SREDSTVA ZA ŠTUDIJSKO DEJAVNOST
1. Splošno
2. člen
Študijska dejavnost visokošolskih zavodov je:
– pedagoška in z njo povezana znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev,
– knjižničarska, informacijska in druga strokovna dejavnost ter
– organizacijska, upravna in infrastrukturna dejavnost.
2. Proračunska sredstva za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji
3. člen
Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost (LPS) so skupna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov. Povečujejo se ob upoštevanju izhodišč za pripravo proračuna in opredelijo v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Določanje letnih sredstev za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov
4. člen
Letna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskega zavoda (LSZ) so sestavljena iz osnovnih letnih sredstev (OLSZ) in normativnih letnih sredstev (LNSZ).
LSZ = OLSZ + LNSZ.
5. člen
Osnovna letna sredstva za visokošolski zavod (OLSZ) znašajo:
– v letu 2004 80% letnih sredstev za visokošolski zavod iz leta 2003, povečanih za k,
– v letu 2005 77,5% letnih sredstev za visokošolski zavod iz leta 2004, povečanih za k,
– v letu 2006 75% letnih sredstev za visokošolski zavod iz leta 2005, povečanih za k,
– v letu 2007 72,5% letnih sredstev za visokošolski zavod iz leta 2006, povečanih za k,
– v letu 2008 70% letnih sredstev za visokošolski zavod iz leta 2007, povečanih za k.
Za Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani v letih od 2004 do 2008 osnovna letna sredstva znašajo 90% njenih letnih sredstev iz preteklega leta, vsako leto povečanih za k.
Vrednost k je določena v 68. členu te uredbe.
6. člen
Normativna letna sredstva za visokošolski zavod (LNSZ) se določijo ob upoštevanju letne izhodiščne vrednosti (LIV), vsote števila študentov (Š) in z utežjo (Ud) pomnoženega števila diplomantov (D) ter faktorja študijske skupine f(s), v katero spada visokošolski zavod.
LNSZ = LIV * ∑ ((Š + D * Ud) * f(s)).
7. člen
Letna izhodiščna vrednost (LIV) pomeni normativna letna sredstva na študenta v prvi študijski skupini in se izračuna kot količnik med razliko letnih proračunskih sredstev (LPS) in osnovnih letnih sredstev vseh visokošolskih zavodov (OLSZ) ter vsoto števila študentov (Š) in z utežjo (Ud) pomnoženega števila diplomantov (D) ter faktorja študijske skupine f(s), v katero spada visokošolski zavod.
LIV = (LPS – ∑ OLSZ) /∑ ((Š + D * Ud) * f(s)).
8. člen
Študenti (Š) so študenti rednega študija po dodiplomskih študijskih programih brez absolventov na visokošolskem zavodu v tekočem študijskem letu.
Če vpis v 1. letnik študijskega programa ni bil razpisan, se pri izračunu upošteva število študentov višjih letnikov tega študijskega programa, razpisanega v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije o razmestitvi študijskih programov.
9. člen
Diplomanti (D) so diplomanti rednega študija po dodiplomskih študijskih programih na visokošolskem zavodu v preteklem koledarskem letu.
Utež za diplomanta (Ud) je razmerje med normativnimi sredstvi za diplomanta študijskega programa in študenta istega programa.
10. člen
Študijske skupine(s) združujejo visokošolske zavode po prevladujočih študijskih področjih oziroma podpodročjih.
11. člen
Študijsko področje je eno izmed 22 področij, določenih v Iscedovi klasifikaciji študijskih področij (UNESCO, november 1997): (14) izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede, (21) umetnost, (22) humanistične vede, (31) družbene vede, (32) novinarstvo in informiranje, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravo, (42) vede o živi naravi, (44) vede o neživi naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehniške vede, (54) proizvodne tehnologije, (58) arhitektura in gradbeništvo, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, (64) veterinarstvo, (72) zdravstvo, (76) socialno delo, (81) osebne storitve, (84) transportne storitve, (85) varstvo okolja, (86) varnost.
12. člen
Faktor študijske skupine f(s) izraža razmerje med sredstvi, namenjenimi za izvedbo študija v študijski skupini, v primerjavi s prvo študijsko skupino.
Študijskih skupin je šest:
1. (31) družbene vede, (32) novinarstvo in informiranje, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravo, (76) socialno delo: f = 1,0;
2. (22) humanistične vede, (14) izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede, (81) osebne storitve, (84) transportne storitve, (86) varnost, (72) zdravstvo, podpodročja 723 – zdravstvena nega, 725 – zdravstvene tehnike, 726 – rehabilitacijske tehnike: f = 1,75;
3. (48) računalništvo, (52) tehniške vede, (54) proizvodne tehnologije, (58) arhitektura in gradbeništvo, (85) varstvo okolja: f = 2,50;
4. (42) vede o živi naravi, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, zdravstvo, podpodročje 727 – farmacija: f = 3,00;
5. (44) vede o neživi naravi, (46) matematika in statistika: f = 3,50;
6. (64) veterinarstvo, (72) zdravstvo, podpodročji 721 – medicina, 724 – dentalna medicina, (21) umetnost: f = 4,50.
13. člen
Faktorji študijske skupine in razvrstitev študijskih področij in podpodročij oziroma visokošolskih zavodov v študijske skupine se lahko na podlagi utemeljenega predloga univerz in samostojnih visokošolskih zavodov ter analiz ministrstva spreminjajo.
Spremenjeni faktorji in razvrstitev študijskih področij in podpodročij se upoštevajo pri določanju normativnih sredstev za prihodnje koledarsko leto.
14. člen
Za določanje normativnih sredstev visokošolskih zavodov morajo visokošolski zavodi ministrstvu posredovati podatke o številu vpisanih študentov za tekoče študijsko leto najkasneje do 30. oktobra, podatke o številu diplomantov za preteklo koledarsko leto pa do 15. januarja.
Podatki o številu študentov in diplomantov morajo biti prikazani po študijskih programih in študijskih skupinah, za univerze pa tudi po članicah.
Zaradi upravičenih razlogov so mogoči popravki podatkov o številu študentov in diplomantov. Pri določanju normativnih sredstev visokošolskih zavodov oziroma njihovem poračunu se upoštevajo popravki, poslani v petnajstih dneh po izteku rokov iz prvega odstavka tega člena.
Poračun se opravi v roku iz 24. člena te uredbe.
4. Določanje letnih sredstev za novoustanovljeni javni visokošolski zavod v novi študijski skupini oziroma prerazporeditev sredstev ob statusnih spremembah javnega visokošolskega zavoda
15. člen
Sredstva za začetek dela novih javnih visokošolskih zavodov in osnovna letna sredstva za nov visokošolski zavod se za prvo leto določijo z aktom o ustanovitvi.
16. člen
Sredstva za začetek dela novega visokošolskega zavoda in njegova osnovna letna sredstva za trajanje študija prve vpisane generacije se določijo ob upoštevanju ocene finančnih sredstev, izdelane po metodologiji ministra, pristojnega za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
17. člen
Pri določanju normativnih letnih sredstev za nov visokošolski zavod se ob upoštevanju 6. in 7. člena te uredbe število študentov izračuna tako, da se za prvih deset mesecev v letu upošteva dejansko število vpisanih študentov, kateremu se prišteje za zadnja dva meseca za prvi letnik število razpisanih mest, ki se pomnoži z 2 in deli z 12. Število se zaokroži navzgor.
Število diplomantov se izračuna ob upoštevanju povprečnega števila diplom na študenta v zadnjih treh letih v posamezni študijski skupini. Pomnoži se s številom študentov, izračunanim po prejšnjem odstavku tega člena, ali številom študentov zadnjega letnika, ki se izvaja. Tako dobljeni rezultat se pomnoži z utežjo za diplomanta. Število se zaokroži navzgor.
Normativna letna sredstva za nov visokošolski zavod se izračunavajo po prejšnjih odstavkih toliko časa, kot traja študij druge vpisane generacije.
18. člen
Izjemoma se lahko visokošolskemu zavodu dodelijo dodatna sredstva tudi za izvajanje novega študijskega programa. O tem ob upoštevanju mednarodnih pogodb in nacionalnih prioritet odloča minister s sklepom.
19. člen
Ob statusnih spremembah visokošolskih zavodov, članic univerze, univerza s soglasjem ministrstva osnovna letna sredstva ustrezno prerazporedi med visokošolske zavode, članice univerze.
5. Roki za določanje letnih sredstev visokošolskega zavoda
20. člen
Osnovna letna sredstva za visokošolski zavod se določijo enkrat letno v 30 dneh po znani realizaciji nakazil ministrstva za študijsko dejavnost za preteklo leto po tej uredbi.
21. člen
Normativna letna sredstva za visokošolski zavod se določajo enkrat letno, praviloma v 30 dneh po prejemu podatkov o številu diplomantov za preteklo leto, najpozneje pa do 1. marca.
6. Nakazovanje in razdelitev letnih sredstev visokošolskim zavodom
22. člen
Letna sredstva za visokošolski zavod se visokošolskemu zavodu nakazujejo v mesečnih obrokih, praviloma do četrtega dne v mesecu za pretekli mesec.
Letna sredstva za novoustanovljeni javni visokošolski zavod v novi študijski skupini iz 16. in 17. člena te uredbe se prvič nakažejo v novembru.
23. člen
Do izračuna letnih sredstev za visokošolski zavod za novo koledarsko leto se visokošolskemu zavodu nakazujejo sredstva, enaka zadnjemu obroku za preteklo koledarsko leto.
24. člen
Ob upoštevanju 20. in 21. člena te uredbe se opravi poračun sredstev do 1. maja.
25. člen
Visokošolski zavod razporeja letna sredstva za študijsko dejavnost po merilih, ki jih sprejme upravni odbor, in z njimi seznani ministrstvo.
Z merili iz prejšnjega odstavka se določi delež sredstev za skupne naloge visokošolskega zavoda, delež sredstev za študijsko dejavnost in razdelitev tega deleža. Z merili se lahko določi, da se med študijske skupine največ do 3% letnih sredstev visokošolskega zavoda razdeli drugače, kot je določeno s to uredbo. Znotraj študijske skupine se sredstva lahko razdelijo neodvisno od določil te uredbe.
Pri razporejanju letnih sredstev za študijsko dejavnost mora visokošolski zavod posebej upoštevati položaj tistih članic, ki izvajajo študijske programe iz več različnih študijskih skupin in so v 71. členu te uredbe uvrščene v višjo ali nižjo študijsko skupino od tiste, v katero bi se ob upoštevanju 11. in 12. člena te uredbe uvrščali njeni študijski programi.
7. Podiplomski študij
26. člen
Podiplomski študij se sofinancira v skladu s posebnim predpisom Vlade Republike Slovenije.
III. SREDSTVA ZA OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST
27. člen
Obštudijska dejavnost sta univerzitetni šport in s študijem povezane interesne dejavnosti študentov.
1. Univerzitetni šport
28. člen
Za univerzitetni šport se lahko nameni do 3% iz sredstev za študijsko dejavnost visokošolskega zavoda. Sredstva se določijo ob upoštevanju programa dela visokošolskega zavoda.
2. Interesne dejavnosti študentov
29. člen
Sredstva za interesne dejavnosti študentov se določijo ob upoštevanju števila študentov in vrednosti točke za posameznega študenta, ki jo za vsako proračunsko leto s sklepom določi minister, in sicer v 30 dneh po prejemu podatkov o številu študentov za tekoče študijsko leto. Sredstev ne sme biti manj kot preteklo leto.
30. člen
Letni program interesnih dejavnosti je sestavni del programa dela visokošolskega zavoda.
31. člen
Sredstva za interesne dejavnosti študentov se visokošolskemu zavodu nakažejo enkrat letno do junija.
32. člen
Sredstva za interesne dejavnosti študentov se lahko porabijo za izdatke za blago in storitve.
IV. SREDSTVA ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
1. Investicije
33. člen
Investicije so gradnja, obnova ali nakup nepremičnin in opreme.
34. člen
Sredstva za investicije visokošolskega zavoda se določijo na podlagi:
– zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (Uradni list RS, št. 96/02) oziroma večletnega programa investicij visokošolskega zavoda, h kateremu da soglasje minister,
– letnega programa investicij visokošolskega zavoda,
– sprejetega proračuna.
35. člen
Letni program investicij je sestavni del programa dela visokošolskega zavoda.
36. člen
Sredstva za investicije se nakazujejo visokošolskemu zavodu ob upoštevanju uresničevanja sprejetega programa investicij na podlagi zahtevkov predvidoma trikrat letno (aprila, avgusta, decembra).
37. člen
Sredstva se lahko porabijo za izvajanje investicij, določenih v letnem programu investicij in načrtu razvojnih programov oziroma večletnem programu investicij.
2. Investicijsko vzdrževanje
38. člen
Investicijsko vzdrževanje je vzdrževanje nepremičnin in opreme, tako da se poveča njihova vrednost ali doba uporabe.
39. člen
Letni program investicijskega vzdrževanja je sestavni del programa dela visokošolskega zavoda.
40. člen
Sredstva za investicijsko vzdrževanje se določijo v finančnem načrtu ministrstva. Med visokošolske zavode se razdelijo v skladu z merili ministra.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje se nakažejo visokošolskemu zavodu enkrat letno, praviloma do 30. junija.
V. SREDSTVA ZA RAZVOJNE NALOGE
41. člen
Razvojne naloge so naloge, s katerimi se spodbuja zlasti:
– pomlajevanje strukture visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
– kakovost študija,
– mednarodno sodelovanje,
– druge naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva.
42. člen
S sredstvi za pomlajevanje strukture se spodbuja zaposlovanje mladih visokošolskih učiteljev in sodelavcev (npr. asistenti stažisti).
Razvojne naloge na področju kakovosti študija se uresničujejo predvsem s sofinanciranjem projektov, ki jih ni mogoče vključiti med sistemske dejavnosti na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, a k njemu pomembno prispevajo (npr. uvajanje aktivnejših študijskih oblik, uvajanje novih metod študijskega dela, usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za pedagoško delo, specifični razvojni projekti s ciljem povečati zanimanje za študij in študijsko učinkovitost, zmanjšati osip ipd.).
Razvojne naloge na področju mednarodnega sodelovanja se uresničujejo predvsem s sofinanciranjem tistih projektov, ki jih ni mogoče vključiti med sistemske dejavnosti na tem področju, kot so npr. Socrates in drugi programi Evropske komisije, multilateralni programi kot npr. Ceepus, sklenjeni bilateralni programi ipd., lahko pa pomembno prispevajo k uveljavljanju slovenskega visokega šolstva v mednarodnem prostoru oziroma odpirajo nove možnosti za takšno uveljavljanje.
Ob upoštevanju nacionalnih visokošolskih strategij lahko ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, opredeli tudi druge naloge, ki spodbujajo razvoj v visokem šolstvu, in o tem seznani univerze in samostojne visokošolske zavode.
43. člen
Sredstva za razvojne naloge se določijo v finančnem načrtu ministrstva. Dodeljujejo se z javnim razpisom in v skladu s pravilnikom ministra.
44. člen
Sredstva za razvojne naloge se nakazujejo in porabijo v skladu z določili v javnem razpisu oziroma pogodbi.
VI. SREDSTVA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO DEJAVNOST
45. člen
Sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost pridobivajo visokošolski zavodi v skladu z določili zakona, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost.
VII. DRUGA SREDSTVA
1. Sredstva za Univerzitetno knjižnico Univerze v Mariboru in Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani
46. člen
Sredstva za Univerzitetno knjižnico Univerze v Mariboru in Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: univerzitetne knjižnice) se določijo v finančnem načrtu ministrstva ob upoštevanju letnega programa Univerze v Mariboru oziroma Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani in preračunajo na mesečne obroke.
47. člen
Univerzitetni knjižnici se zagotavljajo sredstva za:
– plače in druge izdatke zaposlenim,
– prispevke delodajalca za socialno varnost,
– izdatke za blago in storitve ter
– nakup in vzdrževanje opreme.
48. člen
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost se določijo ob upoštevanju odobrene zasedbe delovnih mest za opravljanje dejavnosti univerzitetne knjižnice ter predvidenih napredovanj zaposlenih na delovnih mestih.
49. člen
Sredstva za izdatke za blago in storitve so od 40 do 60% glede na sredstva iz prejšnjega člena.
50. člen
Sredstva se Univerzi v Mariboru in Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani nakazujejo v mesečnih obrokih praviloma do četrtega dne v mesecu za pretekli mesec.
Do izračuna letnih sredstev za univerzitetne knjižnice za novo koledarsko leto se Univerzi v Mariboru in Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani nakazujejo sredstva, enaka zadnjemu obroku za preteklo koledarsko leto.
51. člen
Investicije in investicijsko vzdrževanje za Univerzitetno knjižnico Univerze v Mariboru se določijo v letnem programu investicij Univerze v Mariboru, ki je sestavni del programa dela Univerze v Mariboru.
52. člen
Investicije in investicijsko vzdrževanje Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani se določijo v njihovem programu dela.
53. člen
S Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani se za obdobje sprejetega proračuna sklene pogodba, v kateri se določijo sredstva iz prejšnjih členov, ter pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.
2. Sredstva za Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na Primorskem
54. člen
Za Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na Primorskem se iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za:
– stroške upravljanja in vodenja;
– fiksne stroške delovanja.
Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka tega člena se izračunajo po metodologiji, po kateri se izračunavajo ustanoviteljske obveznosti javnim raziskovalnim zavodom in javnim infrastrukturnim zavodom.
55. člen
Sredstva iz prejšnjega člena te uredbe se preračunajo na enake mesečne obroke in Univerzi na Primorskem nakazujejo praviloma do 4. dne v mesecu za pretekli mesec.
Do izračuna letnih sredstev za Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na Primorskem za novo koledarsko leto se nakazujejo sredstva, enaka zadnjemu obroku za preteklo koledarsko leto.
56. člen
Investicije in investicijsko vzdrževanje za Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na Primorskem se določijo v letnem programu investicij Univerze na Primorskem, ki je sestavni del programa dela Univerze na Primorskem.
3. Sredstva za nacionalno pomembne naloge
57. člen
Visokošolskim in drugim zavodom se lahko zagotavljajo sredstva za uresničevanje nacionalno pomembnih nalog (npr. visokošolska prijavno-informacijska služba, skrb za slovenščino, mentorstvo za individualno izpopolnjevanje štipendistov Republike Slovenije na podlagi dvostranskih meddržavnih pogodb, pisarne za študentske domove, komisija za kvaliteto) ob upoštevanju letnega programa zavoda, ki te naloge izvaja.
Kot skrb za slovenščino iz prvega odstavka tega člena se štejejo zlasti lektorati slovenskega jezika na univerzah v tujini, izpopolnjevanja iz znanja slovenskega jezika za tujce na podlagi mednarodnih pogodb in za Slovence brez slovenskega državljanstva, študijsko izpopolnjevanje zamejcev ter seminarji, simpoziji in druga strokovna srečanja, ki so namenjena skrbi za slovenščino.
58. člen
Sredstva za nacionalno pomembne naloge se nakazujejo in porabijo v skladu z določili v javnem razpisu oziroma pogodbi.
VIII. PROGRAM DELA, FINANČNI NAČRT IN LETNO POROČILO VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
59. člen
Program dela, finančni načrt in letno poročilo visokošolskega zavoda morajo biti pripravljeni v skladu s finančnimi predpisi in navodili ministrstva, pristojnega za finance, in navodili ministrstva.
60. člen
Visokošolski zavod mora osnutek finančnega načrta poslati ministrstvu najpozneje do 10. maja oziroma v roku, ki ga določi ministrstvo.
61. člen
Visokošolski zavod odda ministrstvu sprejet letni program dela in finančni načrt najpozneje v 60 dneh po sprejetju proračuna.
62. člen
Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila.
Letno poročilo mora biti pripravljeno v skladu s finančnimi predpisi in navodili ministrstva, pristojnega za finance, ter podrobnejšimi navodili ministrstva.
Poslovno poročilo mora biti objavljeno na spletnih straneh visokošolskega zavoda.
63. člen
Visokošolski zavod odda ministrstvu letno poročilo najpozneje do 28. februarja.
64. člen
Poročilo o kvaliteti študija za preteklo študijsko leto se pripravi v skladu z merili Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije in objavi na spletnih straneh visokošolskega zavoda.
IX. POGODBA
65. člen
Ministrstvo z visokošolskim zavodom sklene pogodbo o financiranju za koledarsko leto. V njej se določijo letna sredstva po tej uredbi in drugih predpisih.
X. NADZOR IN UKREPI
66. člen
Ministrstvo opravlja nadzor nad poslovanjem visokošolskih zavodov s:
– finančnim nadzorom nad porabo sredstev, nakazanih po tej uredbi. Finančni nadzor se opravlja na podlagi letnih poročil o porabi sredstev, v katerih visokošolski zavodi poročajo o porabi sredstev po posameznih namenih (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje);
– kontrolo posameznih elementov izračuna normativnih letnih sredstev;
– pregledom letnih poročil visokošolskih zavodov;
– drugimi predpisanimi načini preverjanja namenske porabe sredstev posrednih proračunskih uporabnikov.
Podatke, ki jih posredujejo visokošolski zavodi, lahko ministrstvo kadarkoli preveri na visokošolskem zavodu, ki mora ministrstvu omogočiti vpogled v evidence, listine in drugo dokumentacijo, povezano s poslovanjem.
67. člen
Če ministrstvo ugotovi, da:
– nakazana sredstva po tej uredbi niso bila porabljena za namene, določene s to uredbo oziroma drugimi predpisi, jih je prejemnik dolžan vrniti v skladu s posebnim sklepom ministra, pristojnega za visoko šolstvo;
– je visokošolski zavod dvakrat zapored sporočil napačne podatke o številu študentov ali diplomantov, se mu v naslednjem letu osnovna letna sredstva poračunajo.
Če ministrstvo po roku, določenem za odpravo pomanjkljivosti, ugotovi, da:
– visokošolski zavod ne izvaja javno veljavnega študijskega programa ali
– zasedba delovnih mest na visokošolskem zavodu ni v skladu z notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ali
– visokošolski zavod zaračunava šolnine, neskladne s pravilnikom ministra,
se mu mesečno nakazilo letnih sredstev za študijsko dejavnost zmanjša za 0,5% do odprave pomanjkljivosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
68. člen
Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost iz 3. člena te uredbe se vsako leto realno povečajo najmanj za rast bruto domačega proizvoda in ne za najmanj kot 2,5% glede na realizacijo za preteklo leto za študijsko dejavnost po tej uredbi.
Odstotek povečanja iz prejšnjega odstavka te uredbe je k.
69. člen
Ob uveljavitvi te uredbe veljajo za leto 2004 naslednja osnovna letna sredstva iz 5. člena za:
Univerzo v Ljubljani: 24.442,855.651 SIT.
Pri določitvi letnih osnovnih sredstev je bilo upoštevano preoblikovanje Oddelka Pedagoške fakultete v Kopru v članico Univerze na Primorskem.
Univerzo v Mariboru: 7.316,071.851 SIT.
Pri določitvi letnih osnovnih sredstev je bila pri Fakulteti za policijsko-varnostne vede upoštevana realizacija Ministrstva za notranje zadeve za Visoko policijsko-varnostno šolo za leto 2003, za Medicinsko fakulteto pa izračunana po oceni finančnih sredstev, potrebnih za uvedbo in izvajanje študijskega programa Univerze v Mariboru.
Univerzo na Primorskem: 892,471.958 SIT.
Pri določitvi letnih osnovnih sredstev je bila upoštevana napoved izvajanja študijskih programov v študijskem letu 2003/04.
Gea College – Visoko šolo za podjetništvo: 85,429.101 SIT.
Politehniko Nova Gorica: 134,483.383 SIT.
Pri določitvi letnih osnovnih sredstev je bila upoštevana napoved izvajanja študijskih programov v študijskem letu 2003/04.
Visoko šolo za upravljanje in poslovanje Novo mesto: 113,051.073 SIT.
70. člen
Od začetka uporabe te uredbe do 31. 12. 2005 je utež za diplomanta iz 9. člena število semestrov polovic.
71. člen
Ob uveljavitvi te uredbe se v skupine iz 12. člena te uredbe uvrščajo:
Univerza v Ljubljani:
1. študijska skupina: Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Pravna fakulteta, Fakulteta za upravo, Fakulteta za socialno delo;
2. študijska skupina: Filozofska fakulteta, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta, Teološka fakulteta, Visoka šola za zdravstvo;
3. študijska skupina: Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Naravoslovnotehniška fakulteta;
4. študijska skupina: Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo;
5. študijska skupina: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko;
6. študijska skupina: Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Akademija za likovno umetnost, Medicinska fakulteta, Veterinarska fakulteta.
Univerza v Mariboru:
1. študijska skupina: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Fakulteta za organizacijske vede, Pravna fakulteta;
2. študijska skupina: Pedagoška fakulteta, Visoka zdravstvena šola, Fakulteta za policijsko-varnostne vede;
3. študijska skupina: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za strojništvo;
4. študijska skupina: Fakulteta za kmetijstvo;
5. študijska skupina: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo;
6. študijska skupina: Medicinska fakulteta.
Univerza na Primorskem:
1. študijska skupina: Fakulteta za management;
2. študijska skupina: Pedagoška fakulteta, Fakulteta za humanistične študije, Turistica – visoka šola za turizem, Visoka šola za zdravstvo.
Samostojni visokošolski zavodi s koncesijo:
1. študijska skupina: Gea College – visoka šola za podjetništvo, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto;
3. študijska skupina: Politehnika Nova Gorica.
72. člen
Prva analiza po 13. členu te uredbe se opravi najpozneje do 15. oktobra 2005.
73. člen
Minister metodologijo iz 16. člena sprejme v enem letu po uveljavitvi te uredbe, merila iz 40. člena in pravilnik iz 43. člena pa do 31. 5. 2004.
74. člen
Visokošolski zavod mora merila iz 25. člena te uredbe sprejeti do 29. februarja 2004.
75. člen
Izvajanje investicij, ki se v skladu z »Dogovorom o sodelovanju o pripravi in izvedbi investicij med univerzama in njenimi članicami ter ministrstvom« operativno vodijo v ministrstvu, nadaljujejo visokošolski zavodi v skladu s to uredbo.
Prenos se izvrši do prvega nakazila finančnih sredstev iz 36. člena te uredbe ali najkasneje do 30. 6. 2004.
76. člen
64. člen te uredbe se začne uporabljati po uveljavitvi meril Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije mora merila za spremljanje in ocenjevanje kvalitete in učinkovitosti izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela sprejeti najpozneje do 29. februarja 2004.
77. člen
Z uveljavitvijo te uredbe prenehajo veljati pravilnik o sofinanciranju asistentov stažistov (Uradni list RS, št. 38/99 in 31/00), sklep o normativih in standardih za opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 39/92), sklep o financiranju visokošolskega izobraževanja glede na trajanje in urni obseg študijskih programov (Uradni list RS, št. 23/91), sklep o financiranju visokošolskega strokovnega izobraževanja glede na trajanje in urni obseg študijskih programov (Uradni list RS, št. 47/94).
78. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2004.
Št. 402-15/2003-1
Ljubljana, dne 24. decembra 2003.
EVA 2003-3311-0222
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost