Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2003 z dne 30. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2003 z dne 30. 12. 2003

Kazalo

5854. Pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov, stran 19946.

Na podlagi 27. in 84. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 in 50/03 – odl. US) in 8. člena statuta Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 102/00) je direktor Agencije za energijo Republike Slovenije sprejel
P R A V I L N I K
o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Agencija za energijo Republike Slovenije določa elemente cene za uporabo elektroenergetskih omrežij in njihove tarifne postavke, način obračunavanja in plačevanja uporabe elektroenergetskih omrežij v Republiki Sloveniji ter kriterije in metodologijo za določitev upravičenosti stroškov izvajalcev gospodarskih javnih služb s področij prenos električne energije, upravljanje prenosnega omrežja, distribucija električne energije in upravljanje distribucijskega omrežja.
A) Okrajšave
2. člen
V tem pravilniku uporabljene okrajšave imajo naslednji pomen:
Agencija  Agencija za energijo Republike Slovenije
CUO     cena za uporabo elektroenergetskih omrežij
DDV     davek na dodano vrednost
ET     enotarifno merjenje
EZ     Energetski zakon
GJS     gospodarska javna služba
KT     konična dnevna tarifa
MT     manjša dnevna tarifa
NN     nizka napetost
NS     nižja sezona
Pmax    najvišja dosežena moč v letu
RS     Republika Slovenija
SN     srednja napetost
SS     srednja sezona
T      letne obratovalne ure ali nadomestne letne obratovalne ure, če se
      uporablja nadomestni obratovalni diagram
UDO     upravljavec distribucijskega omrežja, ki izvaja gospodarsko javno
      službo upravljanje distribucijskega omrežja po EZ in podzakonskih
      predpisih
UPO     upravljavec prenosnega omrežja, ki izvaja gospodarsko javno službo
      upravljanje prenosnega omrežja po EZ in podzakonskih predpisih
VN     visoka napetost
VS     višja sezona
VT     večja dnevna tarifa
W(letni)  v enem letu prenesena električna energija
B) Pojmi in definicije
3. člen
V tem pravilniku so uporabljeni pojmi, kot so določeni v EZ in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo v pravilniku uporabljeni pojmi naslednji pomen:
cena za uporabo omrežja:        znesek, ki ga plača odjemalec električne
                    energije za dostop do elektroenergetskih
                    omrežij za vsako prevzemno-predajno mesto
                    posebej, odvisno od uvrstitve v odjemno
                    skupino. Obračuna se glede na obračunsko
                    moč in preneseno oziroma distribuirano
                    električno energijo;
čezmejna izmenjava električne energije: uvoz, izvoz ali tranzit električne
                    energije čez državno mejo, pri čemer se
                    uporabi del omrežja, ki omogoča neposredno
                    povezavo z omrežji sosednjih držav;
distribucijsko omrežje:         objekti in omrežje, potrebni za
                    distribuiranje električne energije za
                    oskrbo na določenem območju na VN, SN in
                    NN nivoju;
javna razsvetljava:           obsega porabo električne energije za
                    osvetlitev javnih površin;
letne obratovalne ure:         se uporabljajo za razvrstitev odjemalcev v
                    odjemne skupine in se določijo iz razmerja
                    med v obdobju enega leta preneseno
                    energijo in med največjo močjo v istem
                    obdobju, doseženo na prevzemno-predajnem
                    mestu. Določijo se na podlagi formule: T =
                    W(letni)/P(max);
                    Če odjemalec ni priključen vse leto, se
                    desna stran enačbe pomnoži s količnikom
                    dejanskih dni v letu in številom dni, ko
                    je odjemalec priključen.
                    Če se odjemalec priključi na novo, se
                    letne obratovalne ure določajo na podlagi
                    pogodbenih vrednosti;
netransakcijska metoda:         metoda za obračunavanje uporabe omrežij,
                    pri kateri je CUO neodvisna od geografske
                    lege odjemalca oziroma proizvajalca in od
                    transakcij v opazovanem obdobju;
omrežnina:               element CUO;
povprečni strošek priključevanja:    enkraten znesek, ki ga vsak novi uporabnik
                    omrežja plača upravljavcu omrežja za
                    priključitev na omrežje ali obstoječi
                    uporabnik za povečanje priključne moči;
prenosno omrežje:            objekti in omrežje za prenos električne
                    energije, ki obratujejo na nazivni
                    napetosti, enaki oziroma višji od 110 kV,
                    vanj štejejo tudi interkonekcijske
                    povezave;
regulativno obdobje:          obdobje petih zaporednih koledarskih let,
                    če v tem pravilniku ali drugem splošnem
                    aktu Agencije ni določeno drugače;
zamašitev prenosne poti:        stanje, v katerem vsota moči sklenjenih
                    poslov v določenem časovnem obdobju na
                    posamezni prenosni poti presega njene
                    tehnične ali obratovalne omejitve;
zamejena cena:             cena storitve, v kateri je upoštevan letni
                    vpliv rasti cen in minimalno zahtevano
                    povečanje učinkovitosti zaradi
                    tehnološkega napredka na letni ravni.
C) Cilji in načela
4. člen
Tarifne postavke za elemente CUO so določene s ciljem:
– spodbujanja stroškovne učinkovitosti izvajalcev po načelu zamejene cene:
– ločeno za prenosno in distribucijska omrežja;
– ločeno za posamezne sistemske storitve, razen za tiste storitve, za katere se organizira konkurenčni trg;
– trajnega dvigovanja oziroma ohranjanja ravni kakovosti električne energije, ki vsebuje kakovost napajanja, zanesljivost napajanja in kakovost storitev na področju električne energije;
– spodbujanja uporabnikov omrežij k optimalni uporabi omrežij;
– preglednosti tarifnih postavk za elemente CUO;
– trajnostnega poslovanja izvajalcev GJS s področij prenos električne energije, upravljanje prenosnega omrežja, distribucija električne energije in upravljanje distribucijskega omrežja brez izgub iz poslovanja z omejenim donosom na kapital;
– zagotavljanja stabilnih razmer na področju prenosa in distribucije električne energije in stabilnega okolja za vlagatelje oziroma lastnika;
– spodbujanja razvoja omrežja tako, da se kakovost prenosa in distribucije električne energije trajno zvišuje ali ohranja.
5. člen
Agencija pri svojem delovanju uporablja predvsem naslednja načela:
– pri odločanju o naložbah upošteva v skladu z EZ veljavne razvojne načrte elektroenergetskih omrežij, ki morajo upoštevati tudi cilje, navedene v 4. členu;
– naložbe morajo prispevati k izboljšanju oziroma ohranjanju parametrov kakovosti storitve prenosa oziroma distribucije električne energije;
– tarifne postavke za elemente CUO se določajo na pregleden in nediskriminativen način z netransakcijsko metodo, ki določa enotne tarifne postavke za elemente CUO na celotnem območju RS;
– zaradi enotnih tarifnih postavk za elemente CUO na celotnem ozemlju RS nastajajo razlike med upravičenimi stroški in predvidenimi prihodki posameznih izvajalcev s področij GJS upravljanje distribucijskega omrežja in GJS distribucija električne energije, ki so posledica različne strukture odjema in morebitnih drugih objektivnih razlogov. Zato je potreben mehanizem za njihovo izravnavo, ki se izvaja v odnosu med upravljavcem distribucijskega omrežja in upravljavcem prenosnega omrežja, na delu omrežnine za prenosno omrežje;
– izvajalci GJS oziroma dobavitelji so zaradi primerljivosti dolžni stroške za meritve in obračunavanje, ki jih izvajajo, Agenciji izkazati na enoten način;
– omrežnina za prenosno oziroma distribucijsko omrežje, ki ne vključuje sistemskih storitev, mora omogočati izvajalcem GJS s področij prenos električne energije, upravljanje prenosnega omrežja, distribucija električne energije in upravljanje distribucijskega omrežja, da zagotavljajo nemoteno opravljanje dejavnosti.
D) Napetostni nivoji
6. člen
Za obračunavanje elementov CUO se uporabljajo naslednji napetostni nivoji:
--------------------------------------------------------
Oznaka        Okrajšava  Nazivna napetost
--------------------------------------------------------
visoka napetost   VN      400 kV, 220 kV, 110 kV
srednja napetost   SN      35 kV, 20 kV, 10 kV
nizka napetost    NN      0,4 kV
--------------------------------------------------------
V SN štejejo tudi vse nestandardne napetosti, večje ali enake 1 kV in manjše od 110 kV.
E) Količinski letni plani
7. člen
Upravljavec omrežja izdela količinski letni plan uporabe prenosnega oziroma distribucijskega omrežja, ki je podrobnejša opredelitev letne elektroenergetske bilance oziroma količin. Poleg tega izdela količinski letni plan, ki je podlaga za fakturirano realizacijo. Navedena plana je upravljavec omrežja dolžan posredovati Agenciji najkasneje v desetih dneh od dneva sprejetja letne elektroenergetske bilance za prihodnje leto. V kolikor elektroenergetska bilanca ni sprejeta do 20. novembra tekočega leta, je upravljavec omrežja dolžan Agenciji do 1. decembra tekočega leta posredovati ocenjena količinska plana za prihodnje leto.
8. člen
V skladu s prejšnjim členom je posamezni upravljavec distribucijskega omrežja dolžan izdelati količinski letni plan za prihodnje leto po posameznih mesecih leta, in sicer za:
– količine distribuirane električne energije in moči za odjemalce, priključene na distribucijsko omrežje po posameznih odjemnih skupinah, in sicer po posameznih postavkah, kot so opredeljene v ceniku;
– količine prevzete električne energije od kvalificiranih proizvajalcev, priključenih na distribucijsko omrežje;
– količine prevzete električne energije na prenosnem omrežju, ki so usklajene z upravljavcem prenosnega omrežja.
9. člen
V skladu s 7. členom tega pravilnika je upravljavec prenosnega omrežja dolžan izdelati količinski letni plan za prihodnje leto po posameznih mesecih leta, in sicer za:
– količine prenesene električne energije in moči za upravičene odjemalce, priključene na prenosno omrežje, po posameznih postavkah, kot so opredeljene v ceniku;
– količinski obseg potrebnih sistemskih storitev;
– količine predane energije na prenosnem omrežju, ki so usklajene s posameznimi upravljavci distribucijskega omrežja.
II. ELEMENTI CUO IN TARIFNE POSTAVKE
A) Metoda za določanje tarifnih postavk za elemente CUO
10. člen
Za določanje tarifnih postavk za elemente CUO je uporabljena netransakcijska metoda poštne znamke, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk za obračunavanje uporabe elektroenergetskih omrežij na celotnem območju RS, v okviru posamezne odjemne skupine. Metoda velja za vse napetostne nivoje in za vse vrste odjemalcev, razvrščene v isto odjemno skupino. Za razdelitev stroškov po napetostnih nivojih je uporabljen bruto pristop za obračun omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje. Bruto pristop upošteva stroške, ki nastanejo pri prenosu in distribuciji električne energije glede na prevzemno-predajno mesto uporabnika omrežja. Uporabniki, priključeni na SN in NN napetost, krijejo tudi sorazmeren delež uporabe omrežja višjih napetostnih nivojev.
B) Plačevanje uporabe omrežij
11. člen
Odjemalec ali v njegovem imenu dobavitelj ali drugi pooblaščenec plačuje uporabo elektroenergetskih omrežij upravljavcu, pristojnemu za prevzemno-predajno mesto. Upravljavec obračuna uporabo omrežja na podlagi izmerjene prevzete električne energije in obračunske moči. Pri obračunu upravljavec upošteva razvrstitev odjemalca v odjemno skupino in veljavne tarifne postavke, ki jih določajo tabele, Priloga 1 tega pravilnika, ločeno za vsako prevzemno-predajno mesto.
Če je zaradi tehničnih razlogov merjenje električne energije izvedeno na sekundarni strani transformacije napetosti, upravljavec pri obračunu električne energije upošteva izgube transformacije. Način obračunavanja izgub transformacije določi Agencija na podlagi obrazloženega skupnega predloga upravljavcev omrežij in ga objavi.
12. člen
Če odjemalec prevzema električno energijo v skladu z 78. členom uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije, se mu pri obračunu upošteva konična obremenitev kot seštevek istočasnih obremenitev na vseh merilnih mestih.
Če se odjemalec, pri katerem se konična obremenitev ne meri, priključi na omrežje upravljavca do vključno 15. dne v mesecu, upravljavec obračuna obračunsko moč za ves mesec. Če se priključi po 15. dnevu v mesecu, pa ne plača obračunske moči za ta mesec. Odjemalec, ki se odjavi do vključno 15. dne v mesecu, ne plača obračunske moči za ta mesec, sicer pa plača obračunsko moč za ves mesec.
Na prevzemno-predajnih mestih, ki so namenjena za delovanje siren za obveščanje in alarmiranje prebivalstva, upravljavec ne obračunava obračunske moči, temveč samo prevzeto električno energijo.
13. člen
Obračunska moč se ugotavlja na podlagi konične obremenitve:
– Pri odjemalcih z merilnimi napravami, ki evidentirajo 15-minutne meritve in omogočajo lokalni prikaz obračunskih vrednosti ločeno po tarifnih časih, se obračunska moč ugotavlja kot povprečje treh najvišjih 15-minutnih povprečnih moči v obračunskem mesecu v urah KT oziroma v urah VT, kjer se KT ne meri. Če odjemalec na VN ali SN doseže v času KT obračunsko moč, ki je nižja od 15% treh najvišjih 15-minutnih povprečnih moči, doseženih v času izven KT, se mu za obračunsko moč obračuna 15% treh najvišjih 15-minutnih povprečnih moči, doseženih v času izven KT.
– Pri odjemalcih z merilnimi napravami, ki evidentirajo najvišjo doseženo 15-minutno povprečno moč v obdobju med dvema odčitavanjema ločeno za VT in MT, se obračunska moč ugotavlja kot najvišja povprečna 15-minutna moč v času VT obračunskega meseca; če odjemalec v času VT doseže obračunsko moč, ki je nižja od 15% dosežene moči v času MT, se mu obračuna 15% dosežene moči v času MT.
Pri odjemalcih na NN, katerim se moč ne meri, temveč se ugotavlja s pripravo za preprečevanje prekoračitev dogovorjene obremenitve, se obračunska moč določa na podlagi naslednje tabele:
14. člen
Odjemalec ali v njegovem imenu dobavitelj ali drug pooblaščenec plača upravljavcu omrežja uporabo elektroenergetskih omrežij v petnajstih dnevih od datuma izstavitve računa, če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače.
15. člen
Pri spremembi vrednosti tarifnih postavk, ki so v tabelah, Priloga 1, med mesecem se za ta koledarski mesec obračunska moč in energija obračunata sorazmerno s številom dni veljavnosti posamezne tarifne postavke.
16. člen
Pri ugotavljanju mesečne obračunske moči in prenesene oziroma distribuirane električne energije se kilovati (kW), kilovatne ure (kWh) in kilovarne ure (kvarh) zaokrožujejo na cela števila.
Čezmejna izmenjava električne energije
17. člen
Izvoznik električne energije, namenjene porabi ali nadaljnji prodaji zunaj ozemlja RS, plača upravljavcu prenosnega omrežja CUO, kot določa Tabela 2, Priloga 1 tega pravilnika.
Odjemalec oziroma kupec, ki uvozi električno energijo s poreklom zunaj RS, namenjeno končnemu odjemalcu ali nadaljnji prodaji v RS, plača upravljavcu prenosnega omrežja CUO, kot določata Tabela 1 in Tabela 2, Priloga 1 tega pravilnika.
Pravna ali fizična oseba, ki uporabi omrežje za transport električne energije s poreklom zunaj območja RS, namenjene na območje zunaj RS, plača upravljavcu prenosnega omrežja CUO za tranzit, kot določa Tabela 2, Priloga 1 tega pravilnika.
Kadar je uvožena električna energija iz drugega odstavka tega člena namenjena prodaji zunaj RS, se za tako prodano električno energijo plača le uporaba omrežij po ceni za tranzit, kot določa Tabela 2, Priloga 1 tega pravilnika.
Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja tudi v primerih, ko je bila električna energija na urni osnovi prodana enkrat ali večkrat. Upravljavec prenosnega omrežja pravni ali fizični osebi, ki izvrši končni izvozni promet iz naslova uvoza tako preprodane energije, zaračuna stroške tranzita, kot določa Tabela 2, Priloga 1 tega pravilnika.
18. člen
Upravljavec prenosnega omrežja v pogodbi o dostopu do prenosnega omrežja iz naslova čezmejne izmenjave električne energije določi tudi pogoje plačevanja uporabe prenosnega omrežja za te namene.
C) Elementi CUO
19. člen
Elementi CUO, za katere se določajo tarifne postavke, so:
1. omrežnina za prenosno omrežje;
2. omrežnina za distribucijsko omrežje;
3. sistemske storitve;
4. delovanje Agencije;
5. dodatki za:
a) prednostno dispečiranje,
b) evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo.
Tabela 1, Priloga 1 tega pravilnika, je zbirna tabela tarifnih postavk za elemente CUO, ki jih opredeljujejo Tabele 3 do Tabele 8, Priloga 1 tega pravilnika, in predstavlja zbirni cenik za odjemalce. Priloga 1 je sestavni del tega pravilnika.
Posamične tabele: Tabela 3 do Tabela 8, Priloga 1 tega pravilnika, se uporabljajo v medsebojnih razmerjih med izvajalci GJS s področja prenosa električne energije in upravljanja prenosnega omrežja ter GJS distribucije električne energije in upravljanja distribucijskega omrežja oziroma dobavitelji.
Način uporabe cenikov oziroma tabel, Priloga 1 tega pravilnika, in posameznih tabel glede uporabe sezon, ur in obračunske moči podrobneje pojasnjuje Priloga 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Cene v cenikih in v drugih tabelah, Priloga 1 tega pravilnika, ne vključujejo DDV.
1. Omrežnina za prenosno omrežje
20. člen
Omrežnina za prenosno omrežje je namenjena pokrivanju stroškov izvajanja GJS prenosa električne energije in GJS upravljanja prenosnega omrežja, in sicer za:
– vodenje, obratovanje in vzdrževanje prenosnega omrežja;
– razvoj prenosnega omrežja, ki omogoča dolgoročno kakovostno oskrbo z električno energijo brez omejitev;
– pokrivanje tehničnih izgub v prenosnem omrežju.
Tabela 3, Priloga 1 tega pravilnika, določa tarifne postavke omrežnine za prenosno omrežje.
2. Omrežnina za distribucijsko omrežje
21. člen
Omrežnina za distribucijsko omrežje je namenjena pokrivanju stroškov izvajanja GJS distribucije električne energije in GJS upravljanja distribucijskega omrežja, in sicer za:
– vodenje, obratovanje in vzdrževanje distribucijskega omrežja;
– razvoj distribucijskega omrežja, ki omogoča dolgoročno kakovostno oskrbo z električno energijo brez omejitev;
– pokrivanje tehničnih izgub v distribucijskem omrežju.
Omrežnina za distribucijsko omrežje, v kateri je distribucijski del VN nivoja že upoštevan, je določena le za SN in NN nivo.
Tabela 4, Priloga 1 tega pravilnika, določa tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje.
3. Sistemske storitve
a) Sistemske storitve, namenjene vsem uporabnikom prenosnega oziroma distribucijskega omrežja
22. člen
Za zagotavljanje zadostnih pogojev, ki omogočajo zanesljivo in stabilno delovanje elektroenergetskega sistema, je odgovoren upravljavec prenosnega omrežja, ki za sistemske storitve sklepa ustrezne pogodbe s proizvajalci električne energije in tudi z večjimi odjemalci. Znotraj svojih omrežij lahko zagotavlja sistemske storitve tudi upravljavec distribucijskega omrežja.
Iz elementa CUO za sistemske storitve se financirajo naslednje storitve:
1. sekundarna regulacija frekvence in moči,
2. terciarna regulacija in minutna rezerva,
3. regulacija napetosti in jalove moči,
4. zagon agregatov brez zunanjega napajanja.
Proizvodne enote na lastne stroške zagotavljajo primarno regulacijo.
Stroške za sistemske storitve krijejo odjemalci s plačevanjem elementa za sistemske storitve, ki je sestavni del CUO in ga Agencija določa letno.
Tarifne postavke za sistemske storitve v CUO določa Tabela 5, Priloga 1 tega pravilnika.
23. člen
Obseg posameznih sistemskih storitev določa upravljavec prenosnega omrežja letno na podlagi predpisa, ki ureja sistemsko obratovanje prenosnega elektroenergetskega omrežja.
Upravljavec prenosnega omrežja mora predložiti Agenciji do 31. avgusta v tekočem letu obrazložen načrt potrebnega obsega posameznih sistemskih storitev za naslednje leto.
b) Posebne sistemske storitve
24. člen
Prekomerna prevzeta jalova energija je pozitivna razlika med dejansko izmerjeno jalovo energijo in jalovo energijo, ki ustreza faznemu faktorju cos fi = 0,95 induktivno in jo upravljavec omrežja ugotavlja in obračunava za posamezno prevzemno-predajno mesto.
Upravljavec omrežja ugotavlja prekomerno prevzeto jalovo energijo pri uporabnikih omrežja na podlagi mesečnih izmerjenih količin in jih obračuna, kot določa Tabela 9, Priloga 1 tega pravilnika.
Upravljavec prenosnega omrežja ugotavlja prekomerno prevzeto jalovo energijo za upravljavca distribucijskega omrežja na podlagi urnih meritev na posameznih prevzemno-predajnih mestih. Prekomerna prevzeta jalova energija je v tem primeru pozitivna razlika med dejansko mesečno kumulativno prevzeto jalovo energijo in mesečno vrednostjo dovoljene jalove energije, ki ustreza faznemu faktorju cos fi = 0,95 na posameznem prevzemno-predajnem mestu in jo upravljalec prenosnega omrežja obračuna, kot določa Tabela 9, Priloga 1 tega pravilnika.
O morebitni kompenzaciji jalove energije, ki ustreza faznemu faktorju cos fi > 0,95 induktivno, in plačilu zanjo, se odvisno od lokalnih razmer v elektroenergetskem sistemu uporabnik omrežja lahko pogodbeno dogovori s pristojnim upravljavcem omrežja.
4. Delovanje Agencije
25. člen
Sredstva tega elementa CUO so namenjena delovanju Agencije in so določena na podlagi finančnega načrta Agencije.
Tarifno postavko za delovanje Agencije določa Tabela 6, Priloga 1 tega pravilnika.
5. Dodatki
26. člen
V to skupino sodijo dodatki, navedeni v 5. točki prvega odstavka 19. člena tega pravilnika. Višino dodatkov določa Vlada RS oziroma pristojno ministrstvo in jih Agencija upošteva pri določitvi tarifnih postavk.
a) Prednostno dispečiranje
27. člen
Dodatek za prednostno dispečiranje se nanaša na:
– prednostno dispečiranje proizvajalcev, ki uporabljajo domača goriva, in
– prednostno dispečiranje kvalificiranih proizvajalcev,
v skladu z EZ in podzakonskimi predpisi.
Dodatek za prednostno dispečiranje je namenjen kritju dodatnih stroškov upravljavca prenosnega omrežja, ki nastanejo zaradi odkupovanja in prednostnega dispečiranja električne energije od proizvajalcev, ki uporabljajo domača goriva največ v skupnem obsegu 15% primarne energije, potrebne za proizvodnjo v koledarskem letu porabljene električne energije po energetski bilanci RS. Ti stroški so posledica razlike med ceno, po kateri upravljavec prenosnega omrežja odkupuje tako energijo, in jo predpiše Vlada RS, ter med ceno, ki jo zanjo doseže na trgu v obravnavanem obdobju.
Poleg tega je dodatek namenjen kritju dodatnih stroškov upravljavca prenosnega omrežja in upravljavca distribucijskega omrežja, ki nastanejo zaradi odkupovanja in prednostnega dispečiranja električne energije od kvalificiranih proizvajalcev. Ti stroški so posledica razlike med ceno, po kateri upravljavec prenosnega omrežja ali upravljavec distribucijskega omrežja odkupuje tako energijo in ki jo predpiše Vlada RS, in med ceno, ki jo zanjo doseže na trgu v obravnavanem obdobju.
Tarifne postavke za prednostno dispečiranje določa Tabela 7, Priloga 1 tega pravilnika.
b) Evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo
28. člen
Dodatek je namenjen kritju stroškov evidentiranja pogodb o prodaji in nakupu električne energije pri organizatorju trga.
Tarifno postavko za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo določa Tabela 8, Priloga 1 tega pravilnika.
D) CUO za odjem od kvalificiranih proizvajalcev
29. člen
Odjemalcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o nakupu električne energije od kvalificiranih proizvajalcev do 1 MW instalirane električne moči, se pri obračunu uporabe elektroenergetskih omrežij za količine električne energije, ki jih nakupijo pri teh proizvajalcih, ne upoštevata naslednja elementa CUO:
– dodatek za prednostno dispečiranje (Tabela 7, Priloga 1 tega pravilnika);
– omrežnina za prenosno omrežje (Tabela 3, Priloga 1 tega pravilnika), vendar le v primeru, če sta odjemalec in kvalificirani proizvajalec priključena na distribucijsko omrežje istega upravljavca distribucijskega omrežja.
Tarifne postavke za elemente, navedene v prvem odstavku tega člena, se odštejejo od tarifnih postavk iz cenika, Tabela 1, Priloga 1 tega pravilnika.
E) Izkazovanje CUO
30. člen
Od elementov CUO po 19. členu tega pravilnika morata biti za upravičene odjemalce na računih ločeno izkazani najmanj naslednji vsoti:
– vsota omrežnin in sistemskih storitev in
– vsota preostalih elementov CUO.
III. PRIHODEK IZ NASLOVA OBRAČUNA UPORABE ELEKTROENERGETSKIH OMREŽIJ
A) Financiranje GJS, prednostnega dispečiranja, Agencije in organizatorja trga z električno energijo
31. člen
Iz prihodka iz naslova obračuna uporabe elektroenergetskih omrežij se financirajo:
– izvajanje GJS distribucija električne energije in GJS upravljanje distribucijskega omrežja,
– izvajanje GJS prenos električne energije in GJS upravljanje prenosnega omrežja,
– nakup tehničnih izgub električne energije v prenosnem in distribucijskem omrežju,
– sistemske storitve,
– prednostno dispečiranje,
– Agencija in
– organizator trga z električno energijo.
1. Financiranje GJS distribucija električne energije in GJS upravljanje distribucijskega omrežja
32. člen
GJS distribucija električne energije in GJS upravljanje distribucijskega omrežja se financirata v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje GJS s področja distribucije električne energije.
Upravljavec distribucijskega omrežja pridobiva prihodek tako, da zaračunava odjemalcem CUO po tarifnih postavkah, ki jih določa Tabela 1, Priloga 1 tega pravilnika. Del tako pridobljenega prihodka, ki se nanaša na prihodek upravljavca prenosnega omrežja (za delovanje upravljavca prenosnega omrežja in izvajalca prenosa električne energije ter pokrivanje stroškov sistemskih storitev in prednostnega dispečiranja), Agencije in organizatorja trga, upravljavec distribucijskega omrežja izkazuje kot strošek iz naslova uporabe elektroenergetskih omrežij.
Upravljavec distribucijskega omrežja pridobiva prihodek tudi iz obračuna dela dodatka za prednostno dispečiranje v CUO, katerih tarifne postavke določa Tabela 7, Priloga 1 tega pravilnika, v delu, ki se nanaša na prednostno dispečiranje proizvajalcev, priključenih na njegovo omrežje, in sicer z mesečnim izstavljanjem računov upravljavcu prenosnega omrežja. Ceno, po kateri upravljavec distribucijskega omrežja zaračunava upravljavcu prenosnega omrežja prednostno dispečiranje proizvajalcev, priključenih na njegovo omrežje, določi Vlada RS.
Prihodek pridobiva upravljavec distribucijskega omrežja tudi iz obračuna posebnih sistemskih storitev, kot to določa Tabela 9, Priloga 1 tega pravilnika.
33. člen
Prihodek iz CUO, ki ga v skladu s prejšnjim členom pridobiva upravljavec distribucijskega omrežja, je namenjen za financiranje:
– upravljavca distribucijskega omrežja in izvajalca dejavnosti distribucije električne energije, za kar pripada upravljavcu distribucijskega omrežja tisti del prihodka iz CUO, ki ga opredeljuje Tabela 4, Priloga 1. Ta prihodek se zaradi izravnave poveča ali zmanjša za razliko, ki izhaja iz upoštevanja korekcijskih faktorjev na omrežnini za prenosno omrežje (Tabela 3, Priloga 1);
– upravljavca prenosnega omrežja in izvajalca dejavnosti prenosa električne energije (omrežnina za prenosno omrežje, ki ga določa Tabela 3, Priloga 1 tega pravilnika, korigirana s korekcijskim faktorjem);
– upravljavca prenosnega omrežja (sistemske storitve, ki jih določa Tabela 5, Priloga 1 tega pravilnika);
– Agencije (element za delovanje Agencije, ki ga določa Tabela 6, Priloga 1 tega pravilnika);
– upravljavca prenosnega omrežja (dodatek za prednostno dispečiranje, ki ga določa Tabela 7, Priloga 1 tega pravilnika);
– organizatorja trga (dodatek za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo, ki ga določa Tabela 8, Priloga 1 tega pravilnika).
Zneski iz druge do šeste alinee prejšnjega odstavka se na podlagi prejetih faktur od upravljavca prenosnega omrežja, Agencije in organizatorja trga pri upravljavcu distribucijskega omrežja izkazujejo kot strošek iz naslova uporabe elektroenergetskih omrežij.
Upravljavec distribucijskega omrežja poravna delne račune in mesečne obračune za uporabo prenosnega omrežja najkasneje v 18 dneh od datuma izstavitve računa oziroma mesečnega obračuna.
34. člen
Upravljavec distribucijskega omrežja mesečno posreduje upravljavcu prenosnega omrežja in Agenciji izvirne podatke o odjemalcem zaračunanih močeh in količinah električne energije ter organizatorju trga izvirne podatke o odjemalcem zaračunanih količinah električne energije, in sicer do 10. delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
2. Financiranje GJS prenos električne energije in GJS upravljanje prenosnega omrežja
35. člen
GJS prenos električne energije in GJS upravljanje prenosnega omrežja se financirata v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje GJS prenos električne energije in GJS upravljanje prenosnega omrežja.
Upravljavec prenosnega omrežja pridobiva prihodek iz:
– obračuna omrežnine za prenosno omrežje, ki jo določa Tabela 3, Priloga 1 tega pravilnika, povečanega ali zmanjšanega za razliko, nastalo zaradi upoštevanja korekcijskih faktorjev, ki ga zaračuna posameznim upravljavcem distribucijskih omrežij;
– obračuna omrežnine za prenosno omrežje, ki jo zaračuna upravičenim odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje, ki jo določa Tabela 3, Priloga 1 tega pravilnika;
– obračuna sistemskih storitev, ki jih določa Tabela 5, Priloga 1 tega pravilnika, ki jih zaračuna posameznim upravljavcem distribucijskih omrežij, ter obračuna sistemskih storitev, ki jih upravljavec prenosnega omrežja zaračunava upravičenim odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje;
– obračuna elementa CUO za delovanje Agencije, ki ga določa Tabela 6, Priloga 1 tega pravilnika, ki ga upravljavec prenosnega omrežja zaračunava upravičenim odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje;
– dodatka za prednostno dispečiranje, ki ga določa Tabela 7, Priloga 1 tega pravilnika, ki ga zaračunava posameznim upravljavcem distribucijskih omrežij, ter obračuna prednostnega dispečiranja, ki ga upravljavec prenosnega omrežja zaračunava upravičenim odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje;
– obračuna dodatka za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo, ki ga določa Tabela 8, Priloga 1 tega pravilnika, ki ga upravljavec prenosnega omrežja zaračunava upravičenim odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje;
– obračuna za uporabo prenosnega omrežja pri čezmejnem trgovanju, ki ga določa Tabela 2, Priloga 1 tega pravilnika;
– obračuna posebnih sistemskih storitev, ki ga določa Tabela 9, Priloga 1 tega pravilnika.
36. člen
Prihodek iz CUO, ki ga v skladu s prejšnjim členom pridobiva upravljavec prenosnega omrežja, je namenjen za financiranje:
– GJS upravljanje prenosnega omrežja in GJS prenos električne energije,
– sistemskih storitev,
– Agencije,
– prednostnega dispečiranja,
– organizatorja trga električno energijo za evidentiranje pogodb.
Zneski iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka se na podlagi prejetih faktur od Agencije in organizatorja trga pri upravljavcu prenosnega omrežja izkazujejo kot strošek iz naslova uporabe elektroenergetskih omrežij.
37. člen
Upravljavec prenosnega omrežja mesečno posreduje Agenciji izvirne podatke o odjemalcem zaračunanih močeh in količinah električne energije ter organizatorju trga izvirne podatke o odjemalcem zaračunani količini električne energije, in sicer do 10. delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
3. Financiranje Agencije in organizatorja trga
38. člen
Agencija pridobiva prihodek iz elementa CUO za delovanje Agencije, ki ga določa Tabela 6, Priloga 1 tega pravilnika.
Organizator trga pridobiva prihodek iz dodatka CUO za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo, ki ga določa Tabela 8, Priloga 1 tega pravilnika.
Agencija in organizator trga izstavljata račune upravljavcem distribucijskih omrežij in upravljavcu prenosnega omrežja zadnji delovni dan v mesecu na podlagi količinskih letnih planov posameznih upravljavcev distribucijskih omrežij oziroma upravljavca prenosnega omrežja, kot jih določata 8. člen in 9. člen tega pravilnika. Rok plačila je 18 dni od dneva izstavitve računa.
Na podlagi prejetih podatkov o odjemalcem dejansko zaračunanih količinah v preteklem mesecu Agencija in organizator trga v primeru ugotovljene razlike izstavita ustrezni dobropis ali bremepis.
39. člen
Agencija lahko kadarkoli preveri resničnost in točnost posredovanih izvirnih podatkov o količini in moči odjemalcem zaračunane uporabe elektroenergetskih omrežij.
B) Način izravnave prihodka iz omrežnin
40. člen
Tarifne postavke za obračun omrežnine za prenos in distribucijo so na katerikoli lokaciji v RS enake za vse odjemalce na istem napetostnem nivoju in v isti odjemni skupini, razen če je v predpisih, ki urejajo izvajanje GJS prenos električne energije in GJS upravljanje prenosnega omrežja, drugače določeno.
Izravnava, določena v prvi alinei prvega odstavka 33. člena tega pravilnika, se izvaja s korekcijskimi faktorji, vsebovanimi v obvezujočih izhodiščih za pogodbe o dostopu do prenosnega omrežja, ki jih sprejme Vlada RS na predlog Agencije.
Agencija pri predlogu korekcijskih faktorjev oziroma pri določitvi cen za uporabo prenosnega omrežja za naslednje leto upošteva tudi ustrezni del razlike med prihodki in stroški iz čezmejnega trgovanja v preteklem obdobju ter načrtovani prihodek iz čezmejnega trgovanja in povprečnih stroškov priključevanja v prihodnjem letu, kakor tudi del stroškov za izgube, ki se nanašajo na čezmejno trgovanje.
Do določitve novih korekcijskih faktorjev se uporabljajo obstoječi.
IV. KRITERIJI ZA UPRAVIČENOST STROŠKOV
A) Omrežnina za prenosno in distribucijska omrežja
41. člen
Kriteriji za upravičenost stroškov in metodologija določanja omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje predstavljajo regulativni okvir za določanje omrežnine za prenosno in distribucijska omrežja, ki ga podrobneje določi Agencija za vsako regulativno obdobje posebej.
42. člen
Upravičenost stroškov se presoja ločeno za:
1. stroške, povezane z naložbami v infrastrukturo, zmanjšane za prihodke iz naslova povprečnih stroškov priključevanja na omrežje in sovlaganj;
2. stroške delovanja oziroma tekočega poslovanja, ki zajemajo stroške materiala, storitev in dela, zmanjšane za prihodke, ki jih regulirane dejavnosti ustvarjajo poleg prihodkov iz omrežnine;
3. stroške za nakup električne energije za pokrivanje izgub v omrežju.
43. člen
Pri presoji upravičenosti stroškov iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena Agencija upošteva zlasti naslednje kriterije:
– namenska raba sredstev,
– usklajenost z razvojnimi načrti omrežij,
– gospodarna in učinkovita raba sredstev,
– vpliv na kakovost oskrbe,
– reguliran donos.
44. člen
Upravičenost naložb v infrastrukturo Agencija presoja na podlagi letnih in večletnih razvojnih načrtov omrežij, skladno z EZ in predpisi, ki urejajo izvajanje prenosa električne energije, upravljanje prenosnega omrežja, distribucijo električne energije in upravljanje distribucijskega omrežja, v delih, ki se nanašajo na predračunske vrednosti, vire financiranja, dinamiko in vpliv na kakovost oskrbe.
Zaradi ugotavljanja upravičenosti naložb morajo razvojni načrti vsebovati tudi podatke o predračunski vrednosti, terminskem načrtu in virih financiranja ter oceno vplivov na kakovost električne energije glede na parametre kakovosti, parametre stalnosti izvajanja storitve in na izgube v omrežju.
45. člen
Za oceno vplivov na kakovost električne energije Agencija v posebnem aktu opredeli zlasti:
– način preverjanja predloženih ocen vplivov iz drugega odstavka 44. člena tega pravilnika;
– mesto ocenjevanja kakovosti napetosti s finančno in tehnično konstrukcijo izvajanja meritev;
– ukrepe, ki jih predvideva odjemalec za zmanjšanje motenja drugih odjemalcev in dobavitelj zaradi povečanja kakovosti storitev prenosa in distribucije;
– opazovanje in nadzor (monitoring) parametrov kakovosti storitev prenosa in distribucije.
46. člen
V primerih, ko so cilji, opredeljeni v razvojnih načrtih iz prvega odstavka 44. člena tega pravilnika, doseženi v obsegu in dinamiki, določeni v teh načrtih, in so doseženi s predvidenimi ali nižjimi stroški, Agencija morebitne razlike ne upošteva pri določitvi CUO v naslednjem ali naslednjih letih.
V nasprotnih primerih Agencija razliko upošteva v naslednjem ali naslednjih letih oziroma ob prehodu v novo regulativno obdobje.
47. člen
Stroški iz 2. točke prvega odstavka 42. člena tega pravilnika se obravnavajo ločeno, in sicer:
a) stroški vzdrževanja, ločeno za tekoče in investicijsko vzdrževanje,
b) drugi stroški delovanja oziroma tekočega poslovanja.
Pri presoji upravičenosti stroškov iz prejšnjega odstavka Agencija upošteva zlasti naslednje kriterije:
– namenska raba sredstev,
– gospodarna in učinkovita raba sredstev,
– načelo zamejene cene.
Za vse vrste stroškov storitev, ki jih izvaja pravna oseba, ki izvaja tudi GJS, velja, da so upravičeni do višine, ki ne presega višine stroškov primerljive storitve na trgu.
B) Sistemske storitve
48. člen
Agencija prizna kot upravičene stroške pri določitvi elementa sistemskih storitev stroške za tiste sistemske storitve, ki jih vsebuje načrt iz 23. člena tega pravilnika in za katere so pogodbe sklenjene po predpisih, ki urejajo javna naročila ter po tem in naslednjem členu.
Za zagotavljanje potrebnega obsega sistemskih storitev upravljavec prenosnega omrežja povabi ponudnike k oddaji ponudb za posamezne storitve tako, da ponudbe določajo:
1. Za sekundarno in terciarno regulacijo:
– regulacijo po agregatih ali večjih odjemalcih za terciarno regulacijo,
– gradient spreminjanja moči v MW/min,
– obseg ponujene rezerve moči v MW,
– ceno ponujene rezerve moči v SIT/MW.
2. Za regulacijo napetosti in jalove moči:
– regulacijo po agregatih, ki vzdržujejo napetost znotraj predpisanega območja,
– ceno ponujene rezerve v SIT, in to v obliki pavšala.
3. Zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
– določitev agregatov,
– ceno ponujene storitve, ki se lahko zakupi za obdobje, daljše od enega leta.
Cene ponujenih storitev morajo odražati dejanske stroške, ki jih imajo ponudniki za zagotavljanje teh storitev, in sicer:
1. Za sekundarno in terciarno regulacijo:
– priložnostne stroške zaradi nenastopanja agregatov na primarnem trgu z električno energijo.
2. Za regulacijo napetosti in jalove moči:
– stroške povečanih izgub zaradi proizvodnje jalove energije in
– morebitne vplive na znižanje proizvodnje delovne energije za primarni trg.
3. Za zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
– investicijske stroške za gradnjo potrebnih dodatnih postrojev za omogočanje zagona brez zunanjega napajanja.
49. člen
Pri izboru najugodnejših ponudnikov upravljavec prenosnega omrežja upošteva tudi vse tehnične zahteve, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo sistemsko obratovanje prenosnega elektroenergetska omrežja.
V. PREHODNE DOLOČBE
50. člen
Upravljavci omrežij predložijo Agenciji skupni predlog iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
51. člen
Kriterije za upravičenost stroškov in metodologijo določanja omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje iz 41. člena tega pravilnika za regulativno obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005 določa Priloga 3 pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 30/01, 103/01, 48/02, 109/02, 11/03).
VI. KONČNE DOLOČBE
52. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 30/01, 103/01, 48/02, 109/02, 11/03), razen Priloga 3, ki ostane v veljavi.
53. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 19-03/E5.1/09
Maribor, dne 12. decembra 2003.
Direktor
dr. Jože Koprivnikar l. r.

AAA Zlata odličnost