Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2003 z dne 16. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2003 z dne 16. 12. 2003

Kazalo

5367. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje, stran 17096.

Na podlagi četrtega odstavka 87. člena ter za izvajanje 88. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje (v nadaljnjem besedilu: rejska organizacija).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. kopitarji so domače živali vrst konj, osel ali zebra ter križanci med temi vrstami;
2. registrirani kopitarji so kopitarji, ki so vpisani ali registrirani in primerni za vpis v rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo in vpis kopitarjev v rodovniško knjigo ter identificirani v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev.
3. lastnosti kopitarjev so lastnosti zunanjosti in delovne sposobnosti ter druge lastnosti, ki so določene v rejskem programu.
3. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Rejska organizacija izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča samostojno nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka rejska organizacija hkrati izkaže tudi, da lahko opravlja dejavnosti iz rejskega programa.
4. člen
(organiziranost rejske organizacije)
(1) Organiziranost rejske organizacije mora zagotavljati izvajanje zlasti naslednjih nalog:
– pripravo in izvajanje rejskega programa;
– spremljanje, merjenje in preizkušanje lastnosti živali;
– vrednotenje in interpretacijo rezultatov;
– vodenje rodovniške knjige za registrirane kopitarje.
(2) Rejska organizacija mora imenovati strokovni svet, ki daje mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih iz prejšnjega odstavka. Strokovni svet sprejme pravila o načinu delovanja. Kadar priznana rejska organizacija ne izvaja vseh nalog iz rejskega programa sama in določene naloge v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, prenese na za to usposobljene izvajalce, morajo biti v strokovni svet imenovani tudi predstavniki teh izvajalcev.
(3) Rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, mora zagotoviti sodelovanje z rejskimi organizacijami, ki vodijo rodovniške knjige ali razdelke rodovniške knjige za isto pasmo, predvsem z namenom preprečevanja nesoglasij.
5. člen
(kadrovski pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje kadrovske pogoje:
– imeti usposobljenega strokovnjaka, odgovornega za izvajanje rejskega programa, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1, v nadaljnjem besedilu: zakon) in ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja selekcije kopitarjev;
– delavci, ki opravljajo posamezne strokovne naloge iz rejskega programa, morajo za te naloge izpolnjevati pogoje iz 101. člena zakona.
6. člen
(tehnični pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– imeti prostor, ki zagotavlja opravljanje strokovnih nalog za izvajanje rejskega programa ter vodenje in shranjevanje potrebne dokumentacije;
– imeti strojno in programsko opremo, ki omogoča izvajanje nalog rejskega programa in ustrezno povezanost v domače in mednarodne informacijske sisteme v živinoreji v skladu z mednarodnimi standardi;
– razpolagati s tehničnimi pripomočki, ki omogočajo učinkovito merjenje, ocenjevanje in ugotavljanje lastnosti kopitarjev, ki so določene z rejskim programom;
– zagotavljati genetske analize in ugotavljanje oziroma preverjanje porekla kopitarjev, kadar to določa rejski program;
– zagotavljati vodenje predpisanih evidenc, registrov in drugih zbirk podatkov s področja označevanja, rodovništva, razmnoževanja kopitarjev, odbire in testiranja, prometa s plemenskim materialom in drugih predpisanih evidenc ter izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov z njenega področja in območja delovanja v skladu s potrjenim rejskim programom.
7. člen
(kontrola in registriranje porekel)
Rejska organizacija mora za izpolnjevanje pogoja kontrole in registriranja porekel, ki ga določa zakon:
– sprejeti strokovna pravila za kontrolo in registriranje porekel;
– imeti informacijski sistem, ki omogoča sestavljanje in kontrolo porekel, usklajen z mednarodno primerljivimi informacijskimi sistemi na tem področju;
– imeti izdelane postopke in metode za vodenje rodovniške knjige, ki omogočajo ugotavljanje, kontrolo in registriranje porekel.
8. člen
(velikost črede plemenskih kopitarjev)
Rejska organizacija mora zagotoviti, da:
– razpolaga z zadostnim številom plemenskih kopitarjev posameznih pasem, ki zagotavlja izvajanje rejskega programa za to pasmo. To dokaže s podatki o številu plemenskih živali in rejcih v skladu z rejskim programom ter s podpisanimi izjavami rejcev o sodelovanju v rejskem programu;
– velikost črede plemenskih kopitarjev zagotavlja ohranjanje pasme;
– z izbiro ustreznih plemenskih žrebcev koeficient sorodstva med partnerjema ne presega meje, ki je določena s selekcijskim programom v skladu s 55. členom zakona.
9. člen
(uporaba podatkov o lastnostih kopitarjev)
Rejska organizacija mora zagotavljati uporabo podatkov o lastnostih kopitarjev, potrebnih za izvajanje rejskega programa, tako da:
– izvaja meritve in ocenjevanje gospodarsko pomembnih lastnosti, ki jih vključuje selekcijski program;
– ima izdelane sisteme za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki se uporabljajo pri vrednotenju in ocenjevanju kopitarjev za izboljšanje, selekcijo in ohranjanje pasme.
10. člen
(strokovna pravila)
Rejska organizacija mora sprejeti naslednja strokovna pravila:
– za identifikacijo in registracijo kopitarjev, ki zagotavljajo njihovo enotno označevanje na območju Republike Slovenije;
– o načinu reje plemenskih kopitarjev, ki so vključeni v rejski program;
– za vpis plemenskih kopitarjev v posamezne razdelke rodovniške knjige v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo;
– za določanje lastnosti pasem oziroma populacij, ki jih zajema rodovniška knjiga, za opredelitev rejskih ciljev ter za uporabo podatkov o lastnostih kopitarjev, na osnovi katerih se lahko ocenjuje in razvršča kopitarje;
– za podrobnejšo razdelitev rodovniške knjige, če so za vpis plemenskih kopitarjev določeni različni pogoji ali postopki.
11. člen
(načelo nediskriminacije)
(1) Rejska organizacija mora sprejeti pravila, s katerimi je zagotovljeno izvajanje načela nediskriminacije v skladu z zakonom.
(2) V primeru, da je za eno pasmo na območju držav članic Evropske unije več organizacij ali združenj, ki pokrivajo celotno območje, lahko pravila posamezne organizacije ali združenja določajo, da morajo biti kopitarji rojeni na določenem območju, da bi lahko bili vpisani v register žrebet. Ta omejitev ne velja za vpis plemenskih kopitarjev.
12. člen
(vloga za priznanje)
(1) Rejska organizacija mora za priznanje vložiti vlogo s predpisanimi prilogami na ministrstvo, pristojno za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vloga za priznanje mora poleg sestavin iz 90. člena zakona vsebovati tudi naslednje priloge:
– opis posamezne pasme z opisom lastnosti zunanjosti in barvnim slikovnim materialom;
– dokazilo o pravno-organizacijski obliki iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika;
– dokazilo o imenovanju strokovnega sveta iz 4. člena tega pravilnika;
– poimenski seznam vseh zaposlenih oseb v rejski organizaciji iz 5. člena tega pravilnika s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– opis izpolnjevanja tehničnih pogojev iz 6. člena tega pravilnika;
– kopijo strokovnih pravil iz 7. in 10. člena tega pravilnika;
– podatke o velikosti črede plemenskih kopitarjev in kopije podpisanih izjav iz prve alinee 8. člena tega pravilnika;
– kopije dokazil iz 11., 13. in 14. člena tega pravilnika.
(2) Rejska organizacija za vodenje izvorne rodovniške knjige mora za priznanje vložiti vlogo iz prejšnjega odstavka, vendar mora biti v vlogi jasno navedeno, za katero pasmo se bo vodila izvorna rodovniška knjiga; v tem primeru ni treba priložiti dokazila iz 13. člena tega pravilnika.
13. člen
(dokazilo o usklajenosti strokovnih pravil)
Rejska organizacija mora vlogi za priznanje predložiti pisno dokazilo o usklajenosti svojih strokovnih pravil s pravili rejske organizacije, ki vodi izvorno rodovniško knjigo za isto pasmo, če izvorna rodovniška knjiga za to pasmo obstaja.
14. člen
(dokazila o izvajanju nalog)
(1) Če opravlja priznana rejska organizacija vse naloge iz rejskega programa sama, mora k vlogi priložiti dokazila, določena s predpisom, ki ureja pogoje za odobritev organizacij oziroma priznanje drugih organizacij v reji kopitarjev.
(2) Kadar izvajajo za potrebe rejske organizacije posamezna strokovna opravila rejskega programa odobrene oziroma druge priznane organizacije v živinoreji, je treba vlogi za priznanje priložiti tudi veljavne pogodbe o medsebojnem sodelovanju za izvajanje nalog iz rejskega programa.
15. člen
(vpis v seznam)
Rejska organizacija se po priznanju vpiše v seznam priznanih rejskih organizacij pri ministrstvu. Pri vpisu se navedejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež rejske organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju rejske organizacije;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
16. člen
(obveščanje Komisije Evropske unije in držav članic Evropske unije)
(1) Če priznana rejska organizacija v drugi državi članici Evropske unije ne spoštuje predpisov Evropske unije s področja zootehnike, zlasti ne pravil, ki jih določa priznana rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo za posamezno pasmo kopitarjev, ministrstvo o tem pisno obvesti pristojni organ te države članice Evropske unije.
(2) Če ukrepi pristojnega organa druge države članice Evropske unije v primeru nespoštovanja predpisov in pravil iz prejšnjega odstavka niso ustrezni, ministrstvo predlaga pristojnemu organu te države članice Evropske unije predloge za rešitev.
(3) Če pristojni organ druge države članice Evropske unije obvesti ministrstvo, da priznana rejska organizacija v Republiki Sloveniji ne spoštuje predpisov in pravil iz prvega odstavka tega člena, ministrstvo sprejme vse potrebne ukrepe v skladu z zakonom in o tem obvesti pristojne organe druge države članice Evropske unije.
(4) Če pristojni organ druge države članice Evropske unije obvesti ministrstvo, da ukrepi v primeru nespoštovanja predpisov in pravil iz prvega odstavka tega člena niso ustrezni, ministrstvo s pristojnim organom te države članice Evropske unije poišče možne rešitve.
(5) Minister in pristojni organ v državi članici Evropske unije obvestita Komisijo Evropske unije o rešitvah, za katere so se odločili v primeru nespoštovanja predpisov in pravil iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
(obveščanje Komisije Evropske unije)
(1) Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije o priznanju rejske organizacije za določeno pasmo oziroma o priznanju rejske organizacije za pasmo, za katero že obstaja priznana rejska organizacija.
(2) Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije o zavrnitvi vloge za priznanje nove rejske organizacije za določeno pasmo, za katero že obstaja priznana rejska organizacija, in bi priznanje nove rejske organizacije ogrozilo obstoj pasme ali izvajanje rejskega programa že obstoječe rejske organizacije.
18. člen
(prehodna določba)
Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine in najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101. člena zakona, se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj dve leti pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj tri leta pred uveljavitvijo tega pravilnika.
19. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 16. in 17. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-269/2003
Ljubljana, dne 10. decembra 2003.
EVA 2003-2311-0087
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbi Komisije 92/353/EGS, UL L 192 in 92/354/EGS, UL L 192

AAA Zlata odličnost