Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4629. Pravilnik o razvidu knjižnic, stran 14599.

Za izvrševanje 10. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 87/01 in 96/02) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o razvidu knjižnic
1. člen
Pravilnik določa vsebino in način vodenja razvida knjižnic (v nadaljnjem besedilu: razvid), postopek vpisa v razvid ter njegovo uporabo.
2. člen
Razvid knjižnic je javna evidenca, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki izvajajo javno službo v Republiki Sloveniji.
Razvid vodi Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljnjem besedilu: NUK) v obliki javne podatkovne zbirke, ki je dostopna preko spletne strani NUK. Vsi podatki v razvidu so javni, razen tistih, ki so po predpisih opredeljeni kot tajni oziroma osebni podatki.
Javne podatke iz razvida sme vsakdo uporabljati. NUK na zahtevo izdaja uradne izpiske iz razvida.
3. člen
V razvid knjižnic se vpiše vsaka knjižnica, ki opravlja knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z zakonom o knjižničarstvu (v nadaljnjem besedilu: zakon) in podzakonskimi akti, in sicer:
a) splošne knjižnice, ki so samostojni javni zavodi, in krajevne knjižnice, ki so organizacijske enote teh javnih zavodov;
b) šolske in visokošolske knjižnice, ki bodisi v okviru samostojnih zavodov s področja šolstva in znanosti izvajajo knjižnično dejavnost ali so samostojni zavodi;
c) specialne knjižnice in specializirani informacijski centri, ki so bodisi samostojni zavodi ali organizacijske enote drugih pravnih subjektov javnega ali zasebnega prava.
Če je splošna knjižnica organizirana tako, da ima več krajevnih knjižnic oziroma izposojevališč, se v razvidu vodijo vsi podatki za vsako krajevno knjižnico oziroma izposojevališče posebej.
Organizacijske enote šolskih, visokošolskih, specialnih knjižnic in NUK, ki imajo status posebnih zbirk ali dislociranih enot, niso predmet vpisa v razvid.
4. člen
NUK za vsako knjižnico izvede vpis v razvid na podlagi odločbe pristojnega ministra o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe iz 36. člena zakona, v kateri je opredeljena stopnja razvitosti knjižnice za izvajanje javne službe, in vloge knjižnice oziroma pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica, z izpolnjenim vpisnim obrazcem. Vlogi mora biti priložen veljavni akt o ustanovitvi knjižnice, oziroma za nesamostojne knjižnice drug akt, iz katerega je razvidna ustanovitev oziroma obstoj knjižnice v okviru druge pravne osebe.
Po vpisu v razvid knjižnic izda NUK knjižnici potrdilo o vpisu v razvid.
5. člen
V razvid knjižnic se vpisujejo podatki iz odločbe in vpisnega obrazca, in sicer:
A) Samostojne knjižnice:
– vpisna (zaporedna) številka,
– naziv (ime) knjižnice,
– datum vpisa v razvid,
– vrsta knjižnice,
– status knjižnice,
– poslovni naslov knjižnice,
– telefon, telefaks, elektronski naslov, domača stran,
– transakcijski račun in organizacija,
– davčna številka,
– sigla,
– evidenčna številka,
– ustanovitelj oziroma ustanovitelji knjižnice in njihovi deleži
– datum ustanovitve (datum sprejema ustanovitvenega akta),
– datum vpisa v sodni register,
– datum zadnje spremembe ustanovitvenega akta,
– lastnik oziroma lastniki nepremičnin knjižnice in njihovi deleži,
– direktor, poslovodni organ, predstojnik knjižnice,
– strokovni vodja knjižnice,
– ministrstvo, pristojno za knjižnico,
– financerji knjižnice,
– nazivi in naslovi krajevnih knjižnic oziroma izposojevališč v mreži knjižnice,
– občine, za katere splošna knjižnica izvaja knjižnično dejavnost po pogodbi,
– občina, v kateri ima knjižnica sedež,
– občine, v katerih ima knjižnica krajevne knjižnice oziroma izposojevališča,
– notranje organizacijske enote knjižnice.
B) Nesamostojne knjižnice:
– vpisna (zaporedna) številka,
– naziv (ime) knjižnice,
– datum vpisa v razvid,
– vrsta knjižnice,
– status knjižnice,
– poslovni naslov knjižnice,
– telefon, telefaks, elektronski naslov, domača stran,
– sigla,
– evidenčna številka,
– predstojnik, vodja, strokovni vodja knjižnice,
– akt, ki ureja delovanje knjižnice,
– datum sprejema akta oz zadnje spremembe,
– občina, v kateri ima knjižnica sedež,
– občina, v kateri ima knjižnica izposojevališča,
– naziv pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje,
– poslovni naslov,
– elektronski naslov, telefon, telefaks, domača stran,
– transakcijski račun,
– davčna številka,
– registrska številka,
– ustanovitelj oziroma ustanovitelji pravne osebe in njihovi deleži,
– datum ustanovitve (sprejema ustanovitvenega akta),
– datum vpisa v sodni register,
– datum zadnje spremembe ustanovitvenega akta,
– direktor, poslovodni organ,
– ministrstvo, pristojno za knjižnico,
– financerji pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnosti.
O vsaki knjižnici se vodijo še tile podatki:
a) Historiat knjižnice
– datum prve ustanovitve in takratni ustanovitelj oziroma ustanovitelji knjižnice,
– datum in vzrok prenehanja delovanja knjižnice,
– datum združitve v novo knjižnico in njen naziv,
– datum pridružitve k drugi knjižnici in njen naziv in
– datum izločitve iz druge knjižnice in njen naziv,
– predhodnica ali delna predhodnica knjižnice,
– naslednica ali delna naslednica knjižnice.
b) Izpolnjevanje pogojev:
– številka in datum odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe,
– ministrstvo, ki je izdalo odločbo,
– stopnja izpolnjevanja pogojev:
– 1. kategorija: razvita,
– 2. kategorija: srednje razvita in
– 3. kategorija: nerazvita.
6. člen
Podatki v razvidu knjižnic se obnavljajo enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu, razen podatkov o šolskih knjižnicah, ki se obnavljajo vsaka tri leta.
Knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, pošlje NUK nove podatke na vpisnem obrazcu najkasneje do konca februarja v tekočem letu, za šolsko knjižnico pa do konca februarja tekočega leta po poteku triletnega obdobja.
Podatki v razvidu se lahko obnovijo tudi izven roka, navedenega v prejšnjem odstavku, če knjižnica pošlje nove podatke.
Če NUK zahteva obnavljanje podatkov izven predpisanih rokov, je knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, dolžna poslati nove podatke v 15 dneh po prejemu zahteve.
7. člen
Podatki v razvidu se vodijo tako, da so ohranjeni vsi predhodni in naknadno spremenjeni podatki.
V vpisni list knjižnic, ki so prenehale delovati zaradi združitve, se vpiše vpisna številka knjižnice, ki je nastala z združitvijo.
Vpisno številko knjižnice, ki je nastala z odcepitvijo, je treba vnesti tudi v vpisni list knjižnice, od katere se je odcepila.
Pripojitev knjižnice k drugi knjižnici se vpiše v vpisni list knjižnice, h kateri se knjižnica pripoji; v vpisni list pripojene knjižnice se vpiše prenehanje delovanja te knjižnice in navede vpisna številka knjižnice, h kateri je bila pripojena.
8. člen
Knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, je dolžna NUK poslati podatke v zvezi s statusnimi spremembami (ustanovitev, združitev, pripojitev, izločitev, prenehanje delovanja knjižnice) v 15 dneh po uveljavitvi spremembe; do konca februarja naslednjega leta pa mora poslati še spremembe ostalih podatkov na vpisnem obrazcu.
9. člen
Dokumente, na podlagi katerih so vpisani podatki v razvid (odločba, vpisni obrazci in podobno) NUK trajno hrani kot vpisno dokumentacija razvida.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2004.
Št. 612-24/2003-4
Ljubljana, dne 14. oktobra 2003.
EVA 2003-3511-0047
Andreja Rihter l. r.
Ministrica za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti