Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2003 z dne 27. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2003 z dne 27. 10. 2003

Kazalo

4613. Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije, stran 14519.

Na podlagi prvega odstavka 35. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99, 11/01 – ZFfS in 65/03) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o sporočanju podatkov za kemikalije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen predpisa)
(1) Ta pravilnik določa način predložitve in obnavljanja podatkov ter izjeme iz sporočanja podatkov o kemikalijah. Podatki se sporočajo za vzpostavitev in vodenje nacionalnega seznama kemikalij, ki se proizvajajo v Republiki Sloveniji ali se vnašajo v Republiko Slovenijo.
(2) Seznam kemikalij se vzpostavi in vodi pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) in se uporablja za potrebe varovanja zdravja ljudi in okolja v Republiki Sloveniji.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99, 11/01 – ZFfS in 65/03; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) EC številka je identifikacijska številka snovi iz seznamov snovi Evropske unije.
(3) Vnos je vsako dejanje, ki povzroči prenos kemikalije iz druge države na ozemlje Republike Slovenije. Prevoz kemikalije se ne šteje kot vnos kemikalije.
(4) Zavezanec po tem pravilniku je:
1. pravna ali fizična oseba, ki proizvaja nevarno kemikalijo v Republiki Sloveniji,
2. pravna ali fizična oseba, ki vnaša nevarno kemikalijo v Republiko Slovenijo za poklicno uporabo.
II. SPOROČANJE PODATKOV
3. člen
(obseg kemikalij in način predložitve podatkov)
(1) Zavezanec mora za vsako nevarno kemikalijo, ki je glede na njene nevarne lastnosti razvrščena v katero izmed skupin iz 10. točke 2. člena zakona, sporočiti uradu naslednje podatke:
1. splošni podatki zavezanca,
2. trgovsko ime kemikalije,
3. varnostni list,
4. oznaka po nomenklaturi carinske tarife,
5. ali je kemikalija snov ali pripravek,
6. ali se kemikalija proizvaja pri zavezancu ali se vnaša v Republiko Slovenijo,
7. področja uporabe z oceno tržnih deležev,
8. kemijska sestava.
(2) Podatke iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka mora zavezanec sporočiti najpozneje ob prvi prepustitvi kemikalije tretjemu ali ob prvem vnosu kemikalije v Republiko Slovenijo na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika. Podatke iz 4. do 8. točke prejšnjega odstavka mora zavezanec sporočiti najpozneje do 31. marca v naslednjem letu po prvi prepustitvi kemikalije tretjemu ali prvem vnosu kemikalije v Republiko Slovenijo na obrazcu iz priloge 2 tega pravilnika.
(3) Zavezanec mora za vse kemikalije iz prvega odstavka tega člena, ki so vpisane v seznam kemikalij, najpozneje do 31. marca tekočega leta sporočiti uradu podatke o proizvodnji in dajanju v promet ter vnosu kemikalij v Republiki Sloveniji v preteklem letu na obrazcu iz priloge 3 tega pravilnika.
4. člen
(obnavljanje podatkov)
(1) Zavezanec mora sporočiti uradu spremembe katerih koli podatkov o kemikaliji iz prvega odstavka prejšnjega člena na obrazcih iz priloge 1 in priloge 2 tega pravilnika.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora zavezanec sporočiti uradu najpozneje do 31. marca tekočega leta za podatke iz preteklega leta.
(3) Sporočanje sprememb splošnih podatkov zavezanca iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena ni potrebno, če so bile te spremembe sporočene na podlagi predpisa, ki ureja postopke pridobitve dovoljenja za opravljanje dejavnosti (44. člen zakona).
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena mora zavezanec, ki vnaša kemikalijo v Republiko Slovenijo in v skladu z zakonom ne potrebuje dovoljenja za opravljanje dejavnosti, sporočiti uradu spremembe splošnih podatkov zavezanca iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena najpozneje v 15 dneh od nastanka spremembe.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena mora zavezanec takoj ob uvedbi spremembe sporočiti uradu:
1. spremembe trgovskega imena kemikalije iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
2. spremembe varnostnega lista iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če so potrebne zaradi povečane nevarnosti kemikalije za zdravje ljudi.
5. člen
(sporočanje v elektronski obliki)
Urad lahko določi obliko in način sporočanja podatkov iz 3. in 4. člena tega pravilnika v elektronski obliki.
6. člen
(vpis v seznam kemikalij)
(1) Urad po prejemu podatkov iz 3. člena tega pravilnika vpiše kemikalijo v seznam kemikalij, za vsako sporočeno kemikalijo določi evidenčno in sporočilno številko ter sporočilno številko sporoči zavezancu.
(2) Urad po prejemu podatkov iz 4. člena tega pravilnika po potrebi spremeni evidenčno in sporočilno številko kemikalije ter sporočilno številko sporoči zavezancu.
7. člen
(izjeme)
(1) Ne glede na 3. člen tega pravilnika zavezancem ni potrebno sporočiti podatkov za kemikalije, navedene v prilogi 4 tega pravilnika.
(2) Določbe prvega in drugega odstavka 3. člena ter določbe 4. člena tega pravilnika ne veljajo za biocide, za katere se podatki že sporočajo v skladu s predpisi o dajanju biocidov v promet.
8. člen
(izbris iz seznama kemikalij)
Zavezanec, ki je umaknil kemikalijo iz prometa na ozemlju Republike Slovenije ali kemikalije ne vnaša več v Republiko Slovenijo, mora to sporočiti uradu ob letnem sporočanju količin iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika. Urad vnese spremembo v seznam kemikalij.
9. člen
(tajnost podatkov)
(1) Če zavezanec ustrezno utemelji, da mu razkritje določenih podatkov, ki predstavljajo proizvodne ali poslovne skrivnosti, drugim osebam razen pooblaščenim organom in ustanovam lahko povzroči poslovno škodo, jih lahko označi s stopnjo tajnosti.
(2) Če se zavezanec odloči, da bo razkril podatke, katere je označil s stopnjo tajnosti, mora o tem pisno obvestiti urad.
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
(razveljavitev pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 73/99 in 45/00).
11. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-5/2003
Ljubljana, dne 10. oktobra 2003.
EVA 2003-2711-0040
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost