Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4811. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV-A), stran 10557.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2002.
Št. 001-22-131/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU TOPOGRAFIJE POLPREVODNIŠKIH VEZIJ (ZVTPPV-A)
1. člen
V zakonu o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 21/95) se v 4. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V postopkih pred uradom lahko zastopajo fizične in pravne osebe samo zastopniki, ki so vpisani v register patentnih zastopnikov po zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/2001, v nadaljnjem besedilu ZIL-1).”
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
V 9. členu se v četrtem odstavku besedilo “znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom “področje intelektualne lastnine”.
3. člen
V 11. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Urad na vsaki prijavi označi datum vložitve in številko prijave ter izda prijavitelju potrdilo o prejemu prijave.”
Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
4. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki glasi:
“11.a člen
V register topografij se vpišejo predvsem naslednji podatki: registrska številka, datum vložitve in številka prijave, datum objave, datum vpisa v register, podatki o nosilcu (priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), podatki o ustvarjalcu (priimek, ime, naslov, pri katerem zadostuje navedba kraja in države) in datum prenehanja pravice.
V register topografij se vpišejo podatki o sodnih sporih, o katerih je urad obveščen, in pravnomočnih sodbah.
Minister, pristojen za področje intelektualne lastnine, s podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino registra in postopek vpisa spremembe v register.”
5. člen
17. člen se spremeni tako, da glasi:
“V postopkih po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka 7. člena (posredovanje informacij), prvega, drugega in tretjega odstavka 8. člena (tajnost in vpogled v prijave), 71. člena (upravni spor), 72. člena (postopek v zvezi s tožbami), prvega in drugega odstavka 75. člena (prenos in licenca pravic), 107. člena (vpis sprememb v register), 108. člena (postopek za vpis sprememb), tretjega odstavka 121. člena (tožba zaradi kršitve pravic), 123. člena (začasne odredbe), 124. člena (zavarovanje dokazov), 128. člena (zastopanje pred uradom), 129. člena (zastopanje tujih oseb) in 130. člena (preklic ali odpoved pooblastila) ZIL-1.”
6. člen
Minister, pristojen za področje intelektualne lastnine, izda podzakonski predpis iz 4. člena tega zakona v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 318-01/93-6/6
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost