Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3238. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-A), stran 7680.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2002.
Št. 001-22-102/02
Ljubljana, dne 22. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU (ZOZP-A)
1. člen
V zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94 – v nadaljnjem besedilu: ZOZP) se:
a) v 1. členu, naslovu III. poglavja, v 16., 19., 24., 25., 26., 27., 29., 34., 38., 39., 40., 41. in 42. členu črta beseda “motornega“ v ustreznem sklonu;
b) v 2., 3., 9. in 14. členu beseda “vozilo“ nadomesti z besedama “prometno sredstvo“ v ustreznem sklonu;
c) v 2., 4., 9., 10., 34., 38., 45. in 46. členu besedi “prevozno sredstvo“ nadomestita z besedama “prometno sredstvo“ v ustreznem sklonu;
č) v 3., 8. in 37. členu se besedi “prometna nesreča“ nadomestita z besedo “nesreča“ v ustreznem sklonu;
d) v 3., 13., 26., 27., 36. in 37. členu beseda “zahtevek“ nadomesti z besedama “odškodninski zahtevek“ v ustreznem sklonu;
e) v 17. členu besedi “sklenitelj zavarovanja“ nadomestita z besedo “zavarovalec“ v ustreznem sklonu;
f) v prvem odstavku 8. člena in v 36. členu beseda “likvidacija“ nadomesti z besedo “obravnavanje“ v ustreznem sklonu;
g) v 8., 14., 24., 27., 28., 29., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 44., 47. in 48. členu se besedilo “Slovenski zavarovalni biro“ nadomesti z besedo “Združenje“;
h) v 13. členu beseda “odgovorni“ nadomesti z besedo “odgovornostni“;
i) v 15. in 16. členu besedilo “motorna in priklopna vozila“ nadomesti z besedo “vozila“ v ustreznem sklonu;
j) v 1. členu, naslovu IV. poglavja, v 30., 31., 32., 33., 34., 38. in 41. členu, besedi “zračno plovilo“ nadomestita z besedilom “zrakoplov ali druga letalna naprava“ v ustreznem sklonu;
k) v 47. členu se besedilo “Urad za zavarovalni nadzor“ nadomesti z besedo “Agencija“.
2. člen
V 1. členu se doda 4. točka, ki se glasi:
“4. zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam.“
3. člen
Za 1. členom se doda 1.a člen, ki se glasi:
“1.a člen
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
1. nesreča je dogodek, pri katerem je nastala škoda zaradi uporabe prometnega sredstva;
2. prometno sredstvo je vozilo, zrakoplov in druga letalna naprava ter čoln;
3. vozila so motorna in priklopna vozila, kot jih opredeljuje zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/2000 – odločba US, 39/2000 – popravek odločbe US, 61/2000, 100/2000 – odločba US, 21/2002 in 66/2002), ki morajo imeti po predpisih o registraciji prometno dovoljenje;
4. zrakoplov je naprava, opredeljena v 78. točki 17. člena zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/2001);
5. druga letalna naprava je naprava, opredeljena v 66. točki 17. člena zakona o letalstvu;
6. letalo je zrakoplov, opredeljen v 24. točki 17. člena zakona o letalstvu;
7. čoln je plovilo opredeljeno v 15. točki 3. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/2001 in 21/2002);
8. odgovornostna zavarovalnica je zavarovalnica, pri kateri je imel sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnik vozila, s katerim je bila povzročena nesreča.“
4. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če je za prometno sredstvo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje ali drugo ustrezno listino šele potem, ko lastnik prometnega sredstva, na ime katerega se bo prometno sredstvo registriralo, predloži dokaz, da je sklenil zavarovanje, ki je obvezno po tem zakonu.“
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
“Če je vozilo v skladu z določbami zakona, ki ureja varnost cestnega prometa, registrirano na uporabnika vozila, se določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika vozila.“
5. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
“2.a člen
Z zavarovanjem lastnika prometnega sredstva proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam, so krite tudi škode, ki jih povzročijo osebe, ki po volji lastnika sodelujejo pri uporabi prometnega sredstva.“
6. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če zavarovalnica ugotovi, da je lastnik prometnega sredstva prenehal izpolnjevati obveznosti iz zavarovalne pogodbe in je ta zato prenehala veljati, obvesti o tem pristojno upravno enoto oziroma drug pristojen organ, ki mora lastniku, če se ne izkaže z zavarovanjem, sklenjenim pri drugi zavarovalnici, odvzeti registrske tablice oziroma druge registrske oznake.
Zavarovalnica obvesti o prenehanju zavarovalne pogodbe tudi informacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju (v nadaljnjem besedilu: Združenje).“
7. člen
Prvi odstavek 5. člena se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Zavarovalnica je dolžna skleniti pogodbo o zavarovanju v skladu z zakonom in zavarovalnimi pogoji.“
8. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Zavarovalnica mora Agencijo za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: Agencija) obvestiti o novih ali spremenjenih zavarovalnih pogojih preden jih začne uporabljati. Če Agencija ugotovi, da zavarovalni pogoji niso v skladu z zakonom, izreče ukrep nadzora v skladu z določbo tretje točke prvega odstavka 181. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000, 91/2000) pri čemer se lahko prepoved sklepanja novih zavarovalnih pogodb nanaša samo na vrste obveznih zavarovanj navedenih v 1. členu tega zakona. Ukrep prepovedi sklepanja novih zavarovalnih pogodb se lahko nanaša le na tisto vrsto obveznega zavarovanja po tem zakonu, na katero se nanašajo zavarovalni pogoji, za katere je Agencija ugotovila, da niso v skladu z zakonom.“
Črta se tretji odstavek.
9. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V primerih, določenih z zakonom ali zavarovalnimi pogoji ima zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodovancu ali plačala zavarovalnino, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov, skupaj z obrestmi in stroški od zavarovalca oziroma od odgovorne osebe.“
Dodajo se tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti ima zavarovalnica pravico uveljavljati povračilo iz prejšnjega odstavka od zavarovalca oziroma od odgovorne osebe samo v primerih:
1. če je voznik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot je to določeno v zavarovalni pogodbi;
2. če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;
3. če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje, oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
4. če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in sicer nad dovoljeno mejo;
5. če je voznik škodo povzročil namenoma;
6. če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno;
7. če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju.
Če je z zavarovalnimi pogoji za povečano nevarnost določena dodatna premija, pa ta ni bila plačana, ima zavarovalnica pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov, skupaj z obrestmi in stroški od zavarovanca oziroma odgovorne osebe, v sorazmerju med plačano premijo in premijo, ki bi morala biti plačana zaradi povečane nevarnosti.
Zavarovalnica nima pravice od zavarovanca uveljavljati povračila iz drugega odstavka tega člena za del škode, za katero je odgovoren oškodovanec, ki je pristal, da se prevaža z vozilom pod okoliščinami iz 2., 3., 4. in 6. točke tretjega odstavka tega člena, kljub temu, da so mu bile te okoliščine znane.
Zavarovalnica ima pravico uveljavljati povračilo v primerih iz tretjega odstavka tega člena največ v znesku 2,000.000 tolarjev. V primeru iz 5. točke tretjega odstavka tega člena zavarovalnica uveljavlja povračilo v celoti.“
10. člen
3. točka šestega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“3. podatki iz tretjega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi iz zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Združenja ter iz evidence registriranih vozil, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve;“.
11. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
“8.a člen
Denarni zneski iz 7., 12., 19. in 33.b člena tega zakona se zvišajo, če se za več kot 10% spremeni razmerje tolarja proti evru po srednjem tečaju Banke Slovenije. Zvišanje, ki je sorazmerno s spremembo tečajnega razmerja, objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije.
Način zvišanja zavarovalnih vsot v primerih iz prejšnjega odstavka, razen v primerih iz 12. člena tega zakona, velja tudi za neizkoriščene dele zavarovalnih vsot.“
12. člen
V drugem odstavku 9. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
“5. zrakoplovov in drugih letalnih naprav, s katerimi se opravlja javni prevoz v zračnem prometu ali posebni zračni prevoz;“. 6. točka se črta. Dosedanji 7. in 8. točka postaneta 6. in 7. točka.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“V primeru, da lastnik prometnega sredstva in prevoznik nista ista oseba, mora pogodbo iz prvega odstavka skleniti prevoznik.“
13. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Najnižje zavarovalne vsote, na katere mora biti sklenjeno zavarovanje potnikov v javnem prometu, so:
– za primer smrti 1,000.000 tolarjev;
– za primer trajne izgube splošne zmožnosti (invalidnosti) 2,000.000 tolarjev;
– za primer začasne nezmožnosti za delo za povračilo izgubljenega dohodka in nujno potrebnih stroškov zdravljenja 500.000 tolarjev.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za zavarovanje potnikov iz 5. točke drugega odstavka 9. člena tega zakona uporablja najnižja zavarovalna vsota v znesku 250.000 SDR za vse primere škod iz prejšnjega odstavka.
SDR (Special Drawing Rights) so posebne pravice črpanja (obračunska enota), kot jih določa mednarodni denarni sklad, razmerje do slovenske valute oziroma vrednost pa objavlja Banka Slovenije.“
14. člen
V 15. členu se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
“Zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri uporabi vozil, registriranih v Republiki Sloveniji, mora biti sklenjeno v skladu z določbami tega zakona.“
15. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Registracija se lahko opravi in izda prometno dovoljenje oziroma druga ustrezna listina, ki se zahteva po zakonu, ki ureja varnost cestnega prometa, po predložitvi dokaza o sklenjeni zavarovalni pogodbi za zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Zavarovanje mora biti sklenjeno tudi pred izdajo preizkusnih tablic za čas njihove veljavnosti.“
Dodajo se tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“Zavarovalnica ali Združenje mora takoj ob sklenitvi zavarovalne pogodbe za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, o tem obvestiti organ, pristojen za vodenje evidence registriranih vozil.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– naziv zavarovalnice, pri kateri je sklenjena zavarovalna pogodba;
– ime in priimek oziroma firma, naziv, datum in kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža zavarovanca;
– registrsko označbo, vrsto, znamko, tip, leto izdelave, številko šasije oziroma karoserije, moč in prostornino motorja, število sedežev in stojišč vozila;
– številko zavarovalne police, ki krije zavarovanje avtomobilske odgovornosti.
Način obveščanja iz tretjega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.“
Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
16. člen
V 17. členu se doda 3. točka, ki se glasi:
“3. oškodovanci, katerim je škoda nastala:
– zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah za katere so bila izdana uradna dovoljenja, pri katerih je pomembno, da se doseže največja hitrost ali pri vadbenih vožnjah;
– zaradi delovanja jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega materiala;
– zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj, pri čemer mora zavarovalnica dokazati, da je škodo povzročil tak dogodek.“
17. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena višja vsota. Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje, znaša:
a) za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev,
– za avtobuse in tovorna vozila 220,000.000 tolarjev
– za druga vozila 110,000.000 tolarjev
– za vozila, ki prevažajo nevarne snovi 440,000.000 tolarjev
b) za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev
– za avtobuse in tovorna vozila 45,900.000 tolarjev
– za druga vozila 22,900.000 tolarjev
– za vozila, ki prevažajo nevarne tovore 91,800.000 tolarjev.“
Drugi in tretji odstavek se črtata.
18. člen
Prvi odstavek 21. člena se dopolni tako, da se glasi:
“Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije tudi škode, povzročene z vozilom, ki ga je uporabljala nepooblaščena oseba, oseba brez predpisanega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozila in oseba, ki je kršila tehnične zahteve glede varnosti vozila.“
V drugem odstavku se besedilo “za izplačano odškodnino“ nadomesti z besedilom “do višine izplačane odškodnine.“
19. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik vozila, zavarovalna pogodba preneha veljati, ko novi lastnik vozila sklene pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. To pogodbo mora novi lastnik skleniti najkasneje pred registracijo vozila na svoje ime. Prejšnjemu lastniku se vrne sorazmerni del neizkoriščene premije, če iz tega zavarovanja ni bila izplačana odškodnina.“
20. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije tudi škodo, ki je bila povzročena na ozemlju držav članic Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice EU) in držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega garancijskega sporazuma z dne 15. marec 1991 (v nadaljnjem besedilu: Multilateralni garancijski sporazum) oziroma Londonskega sporazuma, in sicer brez plačila dodatne premije.
Zavarovalnica, pri kateri je zavarovana avtomobilska odgovornost, mora škodo, ki je bila povzročena v državah članicah EU in državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega garancijskega sporazuma oziroma Londonskega sporazuma, plačati do višine, določene s predpisi o zavarovanju avtomobilske odgovornosti tiste države, kjer je nastal škodni dogodek. V primeru, da so najnižje zavarovalne vsote v tej državi nižje od vsot iz 19. člena tega zakona, je zavarovalnica dolžna povrniti škodo do vsot iz 19. člena tega zakona.
Za škodo, ki jo povzroči voznik nezavarovanega vozila, ki izvira iz ozemlja Republike Slovenije, na ozemlju držav članic EU ali držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega garancijskega sporazuma ali države, v kateri nadomešča veljavno mednarodno listino o sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti registrska tablica, odgovarja Združenje s sredstvi škodnega sklada.
Združenje odgovarja s sredstvi škodnega sklada za plačilo škod, ki jih v državah članicah EU in državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega garancijskega sporazuma oziroma Londonskega sporazuma, povzročijo vozniki vozil, zavarovanih pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje zavarovanj, ki so po tem zakonu obvezna, kolikor članica Združenja ni izpolnila svoje obveznosti na podlagi sklenjenega zavarovanja.
Ozemlje, iz katerega izvira vozilo, pomeni:
– ozemlje države, s katere registrsko tablico je vozilo označeno,
– če vozilo ne potrebuje registrske tablice, pa vozilo nosi označbo o sklenjenem zavarovanju oziroma drugo označbo, ki je analogna registrski tablici, ozemlje države, kjer je bila označba izdana,
– če vozilo ne potrebuje registrske tablice niti druge analogne označbe, ozemlje države, kjer ima stalno prebivališče uporabnik vozila.“
21. člen
Prvi stavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Voznik vozila, za katero mora biti po tem zakonu sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in ki izvira z ozemlja države, katere nacionalni zavarovalni biro ni podpisnik Multilateralnega garancijskega sporazuma, mora pred vstopom v Republiko Slovenijo pokazati veljavno mednarodno listino o sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti, ki velja za območje držav članic EU.“
22. člen
Prvi stavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če voznik vozila, ki izvira iz ozemlja države, katere nacionalni zavarovalni biro ni podpisnik Multilateralnega garancijskega sporazuma, ob vstopu v Republiko Slovenijo ne pokaže veljavne mednarodne listine o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ali na vozilu ni registrske tablice, ki nadomešča mednarodno listino, mora tako zavarovanje, z veljavnostjo za čas bivanja v državah članicah EU, vendar ne za manj kot 15 dni, skleniti pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje zavarovanj, ki so po tem zakonu obvezna.“
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Če policija pri nadzoru v državi ugotovi, da voznik nima veljavne mednarodne listine ali potrdila o sklenjenem zavarovanju pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje zavarovanj, ki so po tem zakonu obvezna, ukrepa po določilih 3. člena tega zakona.“
23. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za škodo na ozemlju Republike Slovenije, ki je povzročena z vozilom, ki izvira iz držav članic EU in držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega garancijskega sporazuma oziroma Londonskega sporazuma, odgovarja Združenje. To lahko za obravnavanje odškodninskih zahtevkov pooblasti eno od zavarovalnic, svojih članic.
Kadar članica Združenja, ki je obravnavala škodo za tujo zavarovalnico na podlagi sklenjenih mednarodnih sporazumov ne dobi povrnjenih sredstev, do katerih je po mednarodnih sporazumih upravičena, povrne ta sredstva članici Združenje iz škodnega sklada, na način, ki ga določi Združenje.“
24. člen
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če o odškodninskem zahtevku ni odločeno v treh mesecih po vložitvi, lahko oškodovanec vloži tožbo proti Združenju.“
25. člen
Za 29. členom se doda 29.a člen, ki se glasi:
“29.a člen
Zavarovalnica države članice EU, ki namerava v Republiki Sloveniji neposredno opravljati zavarovalne posle zavarovanja avtomobilske odgovornosti, mora imenovati pooblaščenca, ki ima sedež ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Ime in naslov pooblaščenca mora sporočiti Agenciji in informacijskemu centru pri Združenju.
Pooblaščenec iz prejšnjega odstavka v imenu in za račun zavarovalnice države članice EU zbira informacije in sprejema ukrepe potrebne za reševanje odškodninskih zahtevkov in izvrši ustrezno plačilo odškodnin iz naslova teh zavarovalnih pogodb, ki krijejo nevarnosti v Republiki Sloveniji.
Pooblaščenec mora biti sposoben obravnavati odškodninske zahtevke v slovenskem jeziku.“
26. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Lastnik ali zakupnik zrakoplova ali druge letalne naprave, ki se mora registrirati v Republiki Sloveniji, mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam, ki jo povzroči zrakoplov ali druga letalna naprava v letu ali na tleh.“
27. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 30. členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena višja vsota.
Najnižja zavarovalna vsota iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje, znaša za zrakoplove oziroma za drugo letalno napravo:
a) za zrakoplove z največjo vzletno maso do 2.000 kg, 1.500.000 SDR v tolarski protivrednosti,
b) za zrakoplove z največjo vzletno maso do 6.000 kg, 4.500.000 SDR v tolarski protivrednosti,
c) za zrakoplove z največjo vzletno maso do 25.000 kg, 12.000.000 SDR v tolarski protivrednosti,
d) za zrakoplove z največjo vzletno maso do 100.000 kg, 50.000.000 SDR v tolarski protivrednosti,
e) za zrakoplove z največjo vzletno maso nad 100.000 kg, 90.000.000 SDR v tolarski protivrednosti,
f) za jadralna letala, ultralahke in druge letalne naprave, če je zanje predpisana registracija, 500.000 SDR v tolarski protivrednosti.“
28. člen
Za 33. členom se doda novo IV.a poglavje z naslovom “ZAVAROVANJE LASTNIKA ČOLNA PROTI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO POVZROČENO TRETJIM OSEBAM“ z novimi 33.a, 33.b, 33.c, 33.č in 33.d členi, ki se glasijo:
“33.a člen
Lastnik čolna oziroma uporabnik čolna na motorni pogon z močjo večjo kot 3.7 kW, ki je vpisan v vpisnik morskih čolnov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z uporabo čolna povzroči tretjim osebam zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam z uporabo čolna), razen proti odgovornosti za škodo na stvareh, ki jih je sprejel v prevoz.
Zahtevi za vpis čolna v vpisnik morskih čolnov je potrebno priložiti dokaz o sklenjeni zavarovalni pogodbi, ki mora biti sklenjena za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo dovoljenje za plovbo.
Osebe, ki se prevažajo s čolnom, se ne štejejo za tretje osebe po tem zakonu.
Lastnik tujega čolna, ki prihaja v teritorialno morje ali notranje morske vode Republike Slovenije, mora imeti sklenjeno veljavno zavarovalno pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škode iz prvega odstavka tega člena, če ni dana druga varščina za povrnitev škode ali če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno.
Obveznost iz prvega odstavka tega člena ne velja za čolne oboroženih sil Republike Slovenije.
33.b člen
Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po prejšnjem členu je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena višja vsota.
Najnižja zavarovalna vsota za škode iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje, znaša 50,000.000 tolarjev.
33.c člen
Združenje ne odgovarja za škodo, ki je povzročena z neznanim čolnom.
33.č člen
Za škode, ki so povzročene z nezavarovanim čolnom, se uporabljata določbi 40. in 41. člena tega zakona.
33.d člen
Za zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam z uporabo čolna se smiselno uporabljajo določbe 17., 20., 22. in 23. člena tega zakona.“
29. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za plačilo škod, ki jih oškodovancem povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih vozil, nezavarovanih zrakoplovov ali drugih letalnih naprav in nezavarovanih čolnov, se pri Združenju ustanovi škodni sklad. Iz škodnega sklada se plačujejo tudi zavarovalnine potnikom v javnem prometu zaradi posledic nesreče, če lastnik javnega prometnega sredstva ni sklenil zavarovalne pogodbe.
Odškodnina se iz sredstev škodnega sklada izplača tudi v primeru, ko je bil uveden stečajni postopek nad zavarovalnico, ki je dolžna plačati odškodnino. V tem primeru se iz sredstev škodnega sklada izplača le tisti del odškodnine, ki ni bil izplačan iz stečajne mase zavarovalnice.“
30. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V škodni sklad, namenjen za plačilo obveznosti iz prejšnjega člena, plačujejo prispevek vse zavarovalnice, ki so registrirane za sklepanje zavarovanj, obveznih po tem zakonu. Višino najnižjih začetnih sredstev sklada določi minister, pristojen za finance, nato pa sklad dopolnjuje sredstva glede na tekoče potrebe, ki jih Združenje sporoča zavarovalnicam. Prispevek posamezne zavarovalnice je sorazmeren njenemu deležu v prejšnjem letu sklenjenih zavarovanj avtomobilske in letalske odgovornosti, odgovornosti lastnikov čolnov ter zavarovanj potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče v Republiki Sloveniji. Zavarovalnice so dolžne prispevke nakazati v 15 dneh po prejemu sporočila Združenja.“
31. člen
V drugem odstavku 37. člena se besedilo “v 60 dneh“ nadomesti z besedilom “v treh mesecih“.
Dodata se tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Združenje za poplačilo odškodnine iz škodnega sklada od oškodovanca ne sme zahtevati dokazila o tem, da oseba, odgovorna za škodo, noče oziroma ni zmožna plačati.
V primeru spora med Združenjem in zavarovalnico glede vprašanja, kdo od njiju je dolžan izplačati odškodnino oškodovancu, pripade ta dolžnost tistemu, pri katerem je oškodovanec najprej vložil svoj odškodninski zahtevek. Ta mora oškodovanca poplačati brez odlašanja. V primeru, ko je kasneje pravnomočno odločeno, da je za izplačilo odškodnine zavezana nasprotna stranka, ima stranka, ki je poravnala škodo oškodovancu, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov skupaj z obrestmi in stroški.“
32. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če povzroči škodo voznik nezavarovanega vozila, zrakoplova ali druge letalne naprave oziroma čolna ali potnik utrpi nesrečo pri prevozu z nezavarovanim javnim prometnim sredstvom, odgovarja Združenje tako, kot bi odgovarjala zavarovalnica, če bi bilo sklenjeno zavarovanje, in sicer največ do zavarovalne vsote, ki je bila kot najnižja predpisana na dan škodnega dogodka.“
33. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavodi zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja, zavarovalnice s subrogacijskimi zahtevki, kakor tudi druge organizacije, ki so neposrednemu oškodovancu kakorkoli povrnile škodo ali njen del, nimajo pravice do povračilnega zahtevka proti Združenju iz škodnega sklada, če je škodni dogodek povzročil voznik neznanega ali nezavarovanega vozila ter nezavarovanega zrakoplova ali druge letalne naprave in nezavarovanega čolna.“
34. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Združenje ima pravico izplačano odškodnino ali zavarovalnino, skupaj z obrestmi in stroški, izterjati od lastnika vozila, zrakoplova ali druge letalne naprave, čolna ter lastnika javnega prometnega sredstva, za katerega ta ni sklenil zavarovalne pogodbe po določilih tega zakona in od povzročitelja škodnega dogodka. Lastnik in povzročitelj škodnega dogodka odgovarjata Združenju nerazdelno.“
35. člen
Za 42. členom se doda novo, V.a poglavje z naslovom “POSEBNOSTI V IZVAJANJU ZAVAROVANJA AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI“ s podpoglavjem z naslovom “1. Pooblaščenec za obravnavanje odškodninskih zahtevkov“ z 42.a, 42.b, 42.c in 42.č členom, z novim podpoglavjem z naslovom “2. Informacijski center“ z 42.d, 42.e, 42.f, 42.g, 42.h in 42.i členom in s podpoglavjem z naslovom “3. Odškodninski urad“ z 42.j, 42.k, 42.l, 42.m in 42.n členom, ki se glasijo:
“V.a POSEBNOSTI V IZVAJANJU ZAVAROVANJA AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
1. Pooblaščenec za obravnavanje odškodninskih zahtevkov
42.a člen
Pooblaščenec za obravnavanje odškodninskih zahtevkov iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec) je oseba, ki v imenu in za račun odgovornostne zavarovalnice zbira informacije, sprejema ukrepe potrebne za reševanje odškodninskih zahtevkov in izvrši ustrezno plačilo odškodnine v državi stalnega bivališča oškodovanca, iz naslova škod:
– nastalih kot posledica nesreče v državi članici EU, ki ni država stalnega bivališča oškodovanca oziroma v tretjih državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je član sistema zelene karte, brez vpliva na zakonodajo s področja civilne odgovornosti in mednarodnega zasebnega prava tretjih držav in
– povzročenih z uporabo vozil, katerih lastniki so zavarovani v državi članici EU in izvirajo z njenega ozemlja.
Pooblaščenec mora imeti vsa potrebna pooblastila, da zastopa zavarovalnico v odnosu do oškodovancev in državnih organov.
Pooblaščenec mora biti sposoben obravnavati odškodninske zahtevke v uradnem jeziku države, za katero je imenovan.
Pooblaščenec lahko dela za eno ali več zavarovalnic.
Ne glede na določbo prvega odstavka ima oškodovanec oziroma njegova zavarovalnica pravico do neposrednega uveljavljanja odškodninskega zahtevka proti povzročitelju nesreče ali proti odgovornostni zavarovalnici.
Pravne osebe, na katere so na podlagi zakona prešle oškodovančeve pravice do odškodnine proti povzročitelju nesreče ali njegovi odgovornostni zavarovalnici in pravne osebe iz 18. člena tega zakona, niso upravičene do uveljavljanja zahtevkov za povračilo škode pri pooblaščencu.
42.b člen
Zavarovalnica, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, mora za pridobitev dovoljenja Agencije za opravljanje poslov zavarovanja avtomobilske odgovornosti, imenovati pooblaščence v drugih državah članicah EU.
Zavarovalnica preko informacijskega centra pri Združenju obvesti informacijske centre drugih držav članic EU o imenu in naslovu pooblaščencev.
42.c člen
Sistem imenovanja pooblaščencev v državah članicah EU ne vpliva na materialno pravo, ki se uporablja pri obravnavanju konkretnih odškodninskih zahtevkov in ne spreminja sodne pristojnosti.
42.č člen
Odgovornostna zavarovalnica ali njen pooblaščenec mora v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca:
– v primeru, če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti ocenjena, dati utemeljeno ponudbo za odškodnino,
– v primeru, da je odgovornost sporna ali odgovornost ni bila natančno ugotovljena oziroma če škoda ni bila v celoti ocenjena, dati utemeljen odgovor na odškodninski zahtevek.
Če zavarovalnica v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka ne predloži ponudbe v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca, pride le-ta v zamudo.
2. Informacijski center
42.d člen
Za učinkovitejše uveljavljanje odškodninskih zahtevkov iz naslova škod, nastalih v nesrečah z uporabo vozil, se v okviru Združenja oblikuje informacijski center.
42.e člen
Informacijski center iz prejšnjega člena tega zakona:
1. zbira podatke in vodi register podatkov,
2. posreduje podatke iz registra iz prejšnje točke,
3. nudi pomoč oškodovancem pri pridobivanju podatkov iz registra iz 1. točke tega odstavka in pri pridobivanju podatkov iz registrov informacijskih centrov drugih držav članic EU.
Register iz 1. točke prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
1. registrskih označbah registrskih tablic, vrstah, znamkah, tipih, številkah šasij oziroma karoserij vozil, registriranih v Republiki Sloveniji,
2. številkah zavarovalnih polic, ki krijejo zavarovanje avtomobilske odgovornosti vozil iz prejšnje točke,
3. datum prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe zavarovanja avtomobilske odgovornosti,
4. imenih in sedežih zavarovalnic, ki nudijo zavarovalno kritje na podlagi zavarovalnih polic iz prejšnje točke,
5. imenu in priimku, datumu in kraju rojstva, stalnem in začasnem prebivališču zavarovanca,
6. imenih in naslovih ali sedežih pooblaščencev, ki so jih imenovale zavarovalnice drugih držav članic EU v Republiki Sloveniji,
7. seznamu vozil, za katera v Republiki Sloveniji velja izjema od obveznosti zavarovanja avtomobilske odgovornosti.
Podatki iz prejšnjega odstavka se zbirajo iz zbirk podatkov zavarovalnic in evidence registriranih vozil v Republiki Sloveniji.
Na zahtevo oškodovanca se podatki iz drugega odstavka pridobijo tudi iz registrov informacijskih centrov drugih držav članic EU.
42.f člen
Podatke iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona hrani informacijski center najmanj sedem let po odjavi registracije vozila ali po prenehanju zavarovalne police.
42.g člen
Informacijski center zaradi nudenja pomoči pri pridobivanju podatkov iz 3. točke prvega odstavka 42.e člena tega zakona sodeluje z informacijskimi centri drugih držav članic EU.
42.h člen
Informacijski center je dolžan oškodovancem sedem let po nesreči bodisi iz svojega registra bodisi iz registra informacijskega centra druge države članice EU nemudoma posredovati:
1. ime in naslov zavarovalnice, ki nudi zavarovalno kritje na podlagi zavarovalne police vozila, s katerim je bila povzročena nesreča,
2. številko zavarovalne police iz prejšnje točke in
3. ime in naslov pooblaščenca v Republiki Sloveniji, ki ga je imenovala zavarovalnica države članice EU, ki nudi zavarovalno kritje na podlagi zavarovalne police vozila, s katerim je bila povzročena nesreča.
Informacijski center priskrbi oškodovancu na njegovo zahtevo podatek o imenu in naslovu lastnika ali običajnega voznika ali registriranega imetnika vozila, če je oškodovanec izkazal pravni interes za pridobitev takšne informacije. Navedene podatke pridobiva informacijski center zlasti od zavarovalnice ali iz zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Informacijski center priskrbi oškodovancu podatek o imenu osebe, ki mu odgovarja za škodo, povzročeno z vozilom, za katero velja izjema od obveznosti sklenitve zavarovanja avtomobilske odgovornosti.
42.i člen
Obdelava, shranjevanje, posredovanje in uporaba podatkov iz tega poglavja, ki imajo naravo osebnih podatkov, mora potekati skladno z določbami 8. člena tega zakona.
3. Odškodninski urad
42.j člen
V okviru Združenja se oblikuje odškodninski urad.
Odškodninski urad zagotavlja odškodnine oškodovancem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji:
– če je bila nesreča, povzročena v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je član sistema zelene karte,
– če je bila škoda povzročena z vozilom, ki je zavarovano v tej državi članici EU in izvira z njenega ozemlja,
– le v izjemnih primerih, ko odgovornostna zavarovalnica oziroma njen pooblaščenec ni izpolnil svojih dolžnosti, določenih s tem zakonom.
Oškodovanci iz prejšnjega odstavka lahko naslovijo svoj odškodninski zahtevek na odškodninski urad če:
1. v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali njenega pooblaščenca, odgovornostna zavarovalnica ali njen pooblaščenec ni rešil njegovega odškodninskega zahtevka,
2. odgovornostna zavarovalnica v Republiki Sloveniji ni imenovala pooblaščenca; v takšnem primeru oškodovanec ne sme vložiti odškodninskega zahtevka pri odškodninskem uradu, kolikor je odškodninski zahtevek uveljavljal že neposredno nasproti odgovornostni zavarovalnici in je oškodovanec prejel v roku treh mesecev od vložitve odškodninskega zahtevka od odgovornostne zavarovalnice utemeljen odgovor.
42.k člen
Odškodninski urad mora o odškodninskem zahtevku odločiti najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko je prejel odškodninski zahtevek. Odškodninski urad ustavi postopek, če zavarovalnica ali njen pooblaščenec reši odškodninski zahtevek.
Odškodninski urad o prejemu odškodninskega zahtevka in o tem, da bo ustrezno ukrepal, nemudoma obvesti:
a) odgovornostno zavarovalnico ali njenega pooblaščenca,
b) odškodninski urad v državi članici EU, v kateri je sedež zavarovalnice, pri kateri je sklenjena zavarovalna pogodba zavarovanja avtomobilske odgovornosti,
c) osebo, ki je povzročila nesrečo, kolikor je znana.
42.l člen
Če je oškodovanec iz 42.j člena tega zakona sprožil sodni postopek neposredno proti odgovornostni zavarovalnici, odškodninskega zahtevka ne sme nasloviti na odškodninski urad.
Pravne osebe, na katere so na podlagi zakona prešle oškodovančeve pravice do odškodnine proti povzročitelju nesreče ali njegovi zavarovalnici in pravne osebe iz 18. člena tega zakona, niso upravičene do uveljavljanja zahtevkov za povračilo škode pri odškodninskem uradu.
Če je odškodninski urad oškodovancu iz 42.j člena tega zakona izplačal odškodnino, ima pravico zahtevati povračilo izplačane odškodnine od odškodninskega urada tiste države članice EU, pri katere zavarovalnici je sklenjena zavarovalna pogodba zavarovanja avtomobilske odgovornosti, skladno s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi.
Odškodninski urad je dolžan povrniti izplačano odškodnino odškodninskemu uradu države članice EU, v kolikor gre za obveznost iz naslova zavarovalne pogodbe zavarovanja avtomobilske odgovornosti zavarovalnice, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, skladno s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi.
42.m člen
Če ni mogoče identificirati vozila, ki je povzročilo škodo oziroma se v roku dveh mesecev od nesreče ne da ugotoviti odgovornostne zavarovalnice, lahko oškodovanec iz 42.j člena tega zakona uveljavlja svoj odškodninski zahtevek pri odškodninskem uradu. Odškodninski urad, ki je poravnal škodo oškodovancu, ima pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov in stroškov, skladno s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi:
1. v primeru, ko odgovornostne zavarovalnice ni mogoče ugotoviti, od škodnega sklada v tisti državi članici EU, s katere ozemlja vozilo izvira,
2. v primeru, ko ni mogoče identificirati vozila, od škodnega sklada v tisti državi članici EU, v kateri se je zgodila nesreča,
3. v primeru vozil iz tretjih držav, od škodnega sklada v tisti državi članici EU, v kateri se je zgodila nesreča.
42.n člen
Odškodninski urad oblikuje sredstva za izplačilo obveznosti iz 42.j člena tega zakona iz prispevkov zavarovalnic, ki so registrirane za sklepanje zavarovanj avtomobilske odgovornosti. Višino najnižjih začetnih sredstev določi Agencija, nato pa odškodninski urad dopolnjuje sredstva glede na tekoče potrebe, ki jih sporoča zavarovalnicam. Prispevek posamezne zavarovalnice za začetna sredstva in tekoče potrebe odškodninskega urada je sorazmeren njenemu deležu v prejšnjem letu sklenjenih zavarovanjih avtomobilske odgovornosti v Republiki Sloveniji.
Zavarovalnice so dolžne prispevke nakazati v 15 dneh po sprejemu sporočila odškodninskega urada.
Sredstva odškodninskega urada za izplačilo obveznosti iz 42.j člena tega zakona se vodijo v okviru škodnega sklada Združenja.“
KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 20,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica, če ne sklene zavarovalne pogodbe v skladu z zakonom in zavarovalnimi pogoji.“
V drugem odstavku se besedilo “50.000 tolarjev“ nadomesti z besedilom “200.000 tolarjev“.
37. člen
Za 44. členom se dodajo novi 44.a, 44.b, 44.c in 44.č člen, ki se glasijo:
“44.a člen
Z denarno kaznijo 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica, ki ne obvesti pristojne upravne enote o prenehanju veljavnosti zavarovalne pogodbe v skladu s 4. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
44.b člen
Z denarno kaznijo 20,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica, ki ne obvesti Agencije o novih ali spremenjenih zavarovalnih pogojih v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo 600.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
44.c člen
Z denarno kaznijo 2,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovornostna zavarovalnica, ki:
1. oškodovancu sama ali po svojem pooblaščencu v državi članici EU ne predloži ponudbe iz prve alinee prvega odstavka 42.č člena tega zakona v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca,
2. oškodovancu sama ali po svojem pooblaščencu v državi članici EU ne da utemeljenega odgovora iz druge alinee prvega odstavka 42.č člena tega zakona v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
44.č člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica, če v 15 dneh po sporočilu Združenja, ne nakaže prispevka za odškodninski urad, skladno z 42.n členom tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.“
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Zavarovalnice uskladijo zavarovalne pogoje z določili tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
39. člen
Z uskladitvijo zavarovalnih pogojev za zavarovanje potnikov v zračnem prometu z določbami tega zakona, oziroma najkasneje 6 mesecev po njegovi uveljavitvi, preneha veljati določba 21. člena zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 12/2000 – v nadaljnjem besedilu: ZOSRL).
Do uskladitve določbe prvega odstavka 138. člena ZOSRL s 27. členom tega zakona, je odgovornost oseb za škodo iz 130. člena ZOSRL omejena na zneske, ki so enaki zavarovalnim vsotam iz 27. člena tega zakona.
40. člen
Določbe 7. člena, prvega odstavka 8. člena, 20. člena, 21. člena, prvega odstavka 22. člena, 23. člena in 25. člena tega zakona ter določbe, ki se nanašajo na pooblaščenca za obravnavanje odškodninskih zahtevkov (42.a do 42.č člen zakona), na informacijski center (42.d do 42.i člen zakona) in na odškodninski urad (42.j do 42.n člen zakona), začnejo veljati z dnem članstva Republike Slovenije v EU.
41. člen
Združenje ustanovi informacijski center iz 42.d člena zakona najkasneje do 31.12.2002.
42. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/94-5/6
Ljubljana, dne 12. julija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost