Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002

Kazalo

1787. Pravilnik o odobritvi embalaže za prevoz nevarnega blaga, stran 3673.

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni Iist RS, št. 79/99) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o odobritvi embalaže za prevoz nevarnega blaga
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopke za odobritev embalaže za prevoz nevarnega blaga, v skladu s predpisi iz 3. člena zakona o prevozu nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu: ZPNB).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. odobritev embalaže je začetno preizkušanje vrste (tipa) in certificiranje embalaže, nadzor nad kakovostjo proizvodnje embalaže ter ponovni pregled in preizkušanje vsebnikov IBC,
2. embalaža je posamična, sestavljena ali mešana embalaža, vsebniki IBC in velika embalaža. Izraz ne vključuje tlačnih posod, embalaže za radioaktivne snovi, cistern in zabojnikov,
3. proizvodnja je izdelava embalaže iz surovin ali polizdelkov, obnavljanje in predelava embalaže,
4. proizvajalec je fizična ali pravna oseba, ki je usposobljena za izdelovanje embalaže v enem ali več obratih z ustrezno opremo, napravami in osebjem, na podlagi uvedenega programa zagotavljanja kakovosti, in ki je odgovorna za to, da je izdelana embalaža v skladu z odobreno vrsto (tipom) embalaže,
5. obnavljanje je čiščenje, pregledovanje in prenavljanje embalaže, ki je opredeljeno v predpisih iz 3. člena ZPNB in ponovno vzpostavi prejšnje lastnosti embalaže. Izraz vključuje tudi popravila in redno vzdrževanje vsebnikov IBC,
6. predelava je preoblikovanje ene vrste (tipa) embalaže v drugo ali zamenjava vgrajenih delov ogrodja,
7 program zagotavljanja kakovosti je sistematičen program ukrepov in kontrole proizvodnje za zagotavljanje ustreznega zaupanja, da embalaža, ki je predmet tega pravilnika, izpolnjuje predpisane zahteve,
8. nadzor je sistematična preiskava, s katero se ugotovi, do kakšne stopnje proizvod ali proces izpolnjuje specifične zahteve, in s katerim se ugotavlja trajna skladnost s temi zahtevami.
3. člen
Organizacija, ki je določena za preizkušanje in odobritev embalaže (v nadaljnjem besedilu: organizacija), mora dokazati svojo usposobljenost v skladu z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99). Pri presoji izpolnjevanja pogojev se upoštevajo ustrezni standardi iz serije SIST EN 45000 in standard SIST ISO 17025.
4. člen
Medsebojna razmerja med organizacijo in naročnikom se uredijo s pisno pogodbo. Stroške postopkov organizacije po tem pravilniku naročnik poravna v skladu s cenikom organizacije.
5. člen
Priloge 1, 2 in 3 so sestavni del tega pravilnika in so objavljene skupaj z njim.
II. PREIZKUŠANJE VRSTE (TIPA) EMBALAŽE IN POSTOPEK ODOBRITVE
6. člen
Zahteva za preizkušanje vrste (tipa) embalaže in odobritev embalaže se vloži pri organizaciji, skupaj z vsemi predpisanimi podatki ter predpisanim številom preizkusnih vzorcev.
7. člen
Zahteva mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
1. ime in naslov naročnika,
2. ime in naslov proizvajalca(ev) in kraj(i) proizvodnje,
3. opis vrste (tipa) embalaže (npr. tehnične skice), najmanj podatke, navedene v prilogah 1 in 2,
4. embalažno skupino in druge podatke/merila za opravljanje preizkusov,
5. vrsta prevoza, za katerega naj se izda odobritev vrste (tipa),
6. program zagotavljanja kakovosti v skladu s 14. členom tega pravilnika za proizvodnjo določene vrste (tipa) embalaže.
8. člen
Embalaža se preizkuša v skladu z določili o preizkušanju po predpisih iz 3. člena ZPNB. Organizacija sme upoštevati rezultate preizkusov drugih organizacij, v skladu s šestim odstavkom 7. člena ZPNB.
9. člen
Organizacija dokumentira rezultate preizkusov ter izdeluje poročila o preizkušanju v skladu z zahtevami predpisov iz 3. člena ZPNB.
10. člen
Organizacija izda odobritev vrste (tipa) embalaže (certifikat) za embalažo, ki je uspešno prestala preizkuse, in v njej navede:
1. uporabljene predpise (vključno z datumom izdaje),
2. pravni status kot pooblaščene organizacije za odobritev vrste (tipa) embalaže v Republiki Sloveniji,
3. naročnika,
4. proizvajalca(e),
5. opis vrste (tipa) embalaže,
6. sklic na poročilo,
7. oznako (kod) za embalažo v skladu s predpisi iz 3. člena ZPNB,
8. program zagotavljanja kakovosti, ki se mora uporabljati pri proizvodnji,
9. embalažno skupino, lastnosti vsebine, ki se lahko pakira, in vse druge podatke, potrebne za uporabo embalaže,
10. morebitne druge pogoje in veljavnost,
11. za kovinske vsebnike IBC, vsebnike IBC iz toge plastike in sestavljene vsebnike IBC tudi podatke o ponovnem pregledu,
12. odgovorno osebo organizacije (podpis).
11. člen
Če v predpisih iz 3. člena ZPNB, v tem pravilniku ali standardih ni določb o postopkih za preizkušanje in odobritev embalaže, jih lahko določi organizacija. Organizacija zainteresiranim omogoči dostop do teh postopkov.
12. člen
Organizacija vodi in objavlja seznam vseh izdanih odobritev vrst (tipov) embalaže in omogoči zainteresiranim dostop do teh podatkov.
III. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
13. člen
Program zagotavljanja kakovosti, ki ga izvaja proizvajalec embalaže mora odobriti organizacija. Organizacija sme priznati programe, ki so bili odobreni v tujini v skladu s predpisi, navedenimi v 3. členu ZPNB.
14. člen
Program zagotavljanja kakovosti mora obsegati vodenje kakovosti in redno kontrolo. Obseg programa mora biti v skladu s prilogo 3.
15. člen
Uvedbo in izvajanje programa zagotavljanja kakovosti mora organizacija preveriti pred začetkom proizvodnje, nato pa najmanj enkrat na leto ob rednem nadzoru. Organizacija pri rednem nadzoru izvede preizkuse na naključno odvzetih vzorcih in v obsegu, kot ga zahtevajo predpisi iz 3. člena ZPNB. Organizacija določi mesto in izvajalca preizkušanja. Posamezne preizkuse lahko opravi proizvajalec embalaže, v navzočnosti predstavnika organizacije, ali jih opravi organizacija sama.
16. člen
Organizacija mora o opravljenih aktivnostih izdati poročilo.
17. člen
Če organizacija ugotovi odstopanja od predpisanih zahtev za embalažo in proizvodnjo embalaže, ki vplivajo na varnost embalaže, izvede postopek za odvzem odobritve vrste (tipa) embalaže in določene UN oznake (koda). Organizacija objavi podatke o preklicanih certifikatih in o tem obvesti ministrstvo za notranje zadeve.
IV. PREGLEDI IN PREIZKUSI VSEBNIKOV IBC
18. člen
Kovinske vsebnike IBC, vsebnike IBC iz toge plastike in sestavljene vsebnike IBC je potrebno pregledati in preizkusiti.
19. člen
Preglede in preizkuse vsebnikov IBC iz prejšnjega člena na vsaki dve leti in pol opravi strokovnjak uporabnika vsebnika IBC ali organizacija. Vsebnike IBC mora oseba, ki jih je pregledala in preizkusila, ustrezno označiti (mesec, leto) in izdati poročilo. Pregledi in preizkusi na dve leti in pol obsegajo:
1. vizualni pregled notranjih in zunanjih površin zaradi kontrole površinske obdelave,
2. preverjanje popolnosti opreme,
3. preverjanje pravilnega delovanja opreme.
20. člen
Strokovnjak uporabnika vsebnika IBC mora izpolnjevati naslednje zahteve:
1. glede nalog v zvezi s pregledi in preizkusi vsebnikov IBC ne sme biti odvisen od delodajalca,
2. imeti mora izkušnje in znanje za opravljanje pregledov in preizkusov,
3. usposobljen mora biti za opravljanje pregledov in preizkusov.
21. člen
Preglede in preizkuse vsebnikov IBC iz 18. člena na vsakih pet let opravlja organizacija. Organizacija vsebnike IBC ustrezno označi (mesec, leto, žig) in izda poročilo. Pregledi in preizkusi na pet let obsegajo:
1. primerjavo velikosti, materialov, spojev in strukturne opreme glede na odobreno vrsto (tip) embalaže,
2. preverjanje pravilnosti in vidnosti UN oznake (koda),
3. vizualni pregled notranjih in zunanjih površin zaradi kontrole površinske obdelave,
4. preverjanje popolnosti opreme,
5. preverjanje pravilnega delovanja opreme.
22. člen
Organizacija lahko zaradi ponovljivosti in enotnih postopkov izda navodila za opravljanje pregledov in preizkusov.
V. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 262/115-02
Ljubljana, dne 12. aprila 2002.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

Priloga 1: Opis embalaže

Proizvajalec embalaže mora za pomoč pri razvrstitvi embalaže in pri izdaji poročila o preizkusu embalažo podrobno opisati.

Preglednice, ki so sestavni del te priloge, povezujejo različne vrste(tipe) embalaže s podatki, ki jih mora proizvajalec embalaže posredovati organizaciji, in s podatki, ki jih mora ta preveriti.

Ta priloga je sestavljena iz petih delov in se uporablja za naslednje vrste embalaže:

1.      sode, ročke, steklenice, vrče itn. (tabeli 1.A in 1.B),

2.      zaboje (tabeli 2.A in 2.B),

3.      vreče (tabeli 3.A in 3.B),

4.      notranje posode sestavljene embalaže (tabela 4),

5.      notranjo embalažo mešane embalaže (tabeli 5.1 in 5.2).

Podatki iz tabel označenih s črko A se uporabljajo za vse vrste (tipe) embalaže iz te skupine, tabele označene s črko B pa samo določene vrste (tipe) embalaže, kadar je v tabeli navedena črka “S”.

Vsi podatkiv tabelah so oštevilčeni. Ob koncu te priloge so navedene opombe, kjer so posamezne številke podrobneje pojasnjene.

Naslednje oznake v tabelah se nanašajo na postopke za preverjanje podatkov med preizkušanjem v organizaciji:

* = podatekje potrebno preveriti,

A = samo debelino,

B = gramaturo,

S = tehnične podatke.

Preverjanje podatkov se izvaja vizualno,in kjer je to potrebno, z merjenjem dimenzij in debeline.

Opomba:  Izmerjene vrednosti na preizkusnem vzorcu se zapišejo in primerjajo s podatki v opisu vrste (tipa) embalaže, ki vključuje tudi dovoljena odstopanja pri proizvodnji. Izmerjeni podatki ne vključujejo teh odstopanj.

 

Tabela 1.A: Sodi, ročke, steklenice, vrči ipd. – podatki,  ki morajo biti v opisu embalaže za vse vrste (tipe) embalaže

Št.

 

Preverjanje podatkov    ¯

Št.

 

Preverjanje podatkov           ¯

1

opis embalaže (kod in trgovsko ime)

 

17

položaj(i) zapirala(/) (ali vratu(ov)),

*

2

ime in naslov proizvajalca

 

18

zapiralo(a), material(i) in število

 

3

način izdelave

 

19

zapiralo(a), vrsta, znamka

*

4

nazivna prostornina

 

20

navojno zapiralo(a), vrsta in korak

*

5

celotna prostornina

*

21

masa zapirala(/)

*

6

notranji premer

 

22

ime in naslov proizvajalca zapiral(a)

 

7

zunanji premer na najširšem delu

*

23

vrtilni moment zapiral

 

8

nazivni premer (pri stožčasti obliki, npr. vedru)

 

24

vrsta plomb

*

9

velikost telesa / posameznih delov  (embalaža, ki ni okrogla)

*

25

material za plombe, tesnilo

*

10

nagib proti dnu

*

26

notranji premer vratu

*

11

skupna višina

*

27

višina do vrha

*

12

zlaganje v višino 

*

28

višina vratu (zunanja)

*

13

vrsta zaključnih spojev

*

29

vrat z navojem, vrsta in  korak

*

14

vrsta stranskih spojev

*

30

vrat z navojem, število vrst navojev

*

15

ročaji - vrsta materiala, število, položaj

*

31

tara embalaže

*

16

zapiralo(a), premer(i) in oblika

*

 

 

 

 

Tabela  1.B: Sodi, ročke, steklenice, vrči ipd. – podatki in preverjanje podatkov za posamezno vrsto (tip) embalaže

Št.

 

preverjanje podatkov

kovinski z nesnemljivim pokrovom

kovinski s snemljivim pokrovom

plastični z nesnemljivim pokrovom

plastični s snemljivim pokrovom

iz plošč iz stisnjenih vlaken

iz vezanega lesa

stekleni, drugi materiali

 

32

nazivna debelina in vrsta materiala za pokrov

*A

S

S

 

 

S

S

S

 

33

nazivna debelina, tip in vrsta materiala za telo

*A

S

S

 

 

S

S

S

 

34

nazivna debelina, tip in vrsta materiala za podnožja

*A

S

S

 

S

S

S

 

 

35

material, tip in vrsta (polimera) za telo

 

 

 

S

S

 

 

 

 

36

material, tip in vrsta (polimera) za podnožje

 

 

 

S

S

 

 

 

 

37

material, tip in vrsta (polimera) za pokrov

 

 

 

S

S

S

 

S

 

38

material za tesnila zapiral

 

 

S

 

S

S

S

S

 

39

narebrenost telesa, število

*

S

S

 

 

 

 

 

 

40

narebrenost telesa, višina valov

*

S

S

 

 

 

 

 

 

41

kotalni obroči, število, debelina in namestitev

*

S

S

S

S

S

S

 

 

42

vrsta obročev za zapiranje

*

 

S

 

S

S

S

 

 

43

material obročev za zapiranje

 

 

S

 

S

S

S

 

 

44

debelina obročev za zapiranje

*

 

S

 

S

S

S

 

 

45

število plasti (telesa)

*

 

 

 

 

S

 

 

 

46

gramatura posamezne plasti telesa in kombinacija

*B

 

 

 

 

S

 

 

 

47

material za notranjo oblogo ali prevleko

 

 

 

 

 

S

 

 

 

48

ojačitev med telesom in pokrovom

 

S

S

 

 

S

S

 

 

49

način zapiranja (razen zapiralnih obročev)

 

 

S

 

S

S

S

S

 

50

masa telesa

*

 

 

S

S

 

 

S

 

OPOMBA:       * = podatekje potrebno preveriti; A = potrebno merjenje debeline; B = preverjanje gramature, S = zahtevani podatki za vrsto (tip) embalaže.

Tabela 2.A: Zaboji – podatki, ki morajo biti v opisu embalaže za vse vrste (tipe) embalaže

št.

 

preverjanje podatkov            ¯

 

 

1

opis embalaže (kod in trgovsko ime)

 

 

2

ime proizvajalca in naslov

 

 

51

zasnova vzorca ali risba ali konstrukcija 

*

 

3

način proizvodnje

*

 

31

teža praznega zaboja

*

 

52

zunanja velikost (d x š x h)

*

 

9

notranja velikost (d x š x h)

 

 

12

višina zlaganja

*

 

15

držala – vrsta materiala, število in položaj

*

 

53

zapirala - število, vrsta, položaj in materiali

*

 

54

ojačitve - vrsta, položaj in materiali

*

            OPOMBA: d x š x h so: dolžina, širina, višina.

Tabela 2.B: Zaboji – podatki in preverjanje podatkov za posamezno vrsto (tip) embalaže

Št.

 

preverjanje podatkov

kovinski

iz naravnega lesa

iz vezanega ali predelanega lesa

iz plošč iz stisnjenih vlaken

iz upenjene plastike

plastični

 

38

material za tesnila zapiral

 

S

 

 

 

S

S

 

55

material za zaključke

 

 

 

S

S

 

 

 

32

nazivna debelina, tip in vrsta materiala za pokrov

*A

S

S

S

S

S

 

 

33

nazivna debelina, tip in vrsta materiala za stene

*A

S

S

S

S

S

 

 

34

nazivna debelina, tip in vrsta materiala za podnožje

*A

S

S

S

S

S

 

 

56

način izvedbe spojev

*

 

S

S

 

 

 

 

57

proizvajalec spojev telesa

*

 

 

 

S

 

 

 

58

gramatura in vrsta papirja

*

 

 

 

S

 

 

 

59

vrsta narebrenosti

*

 

 

 

S

 

 

 

60

gramatura narebrenega materiala

*

 

 

 

S

 

 

 

61

preizkus trdnosti (Stappelov test)

*

 

 

 

S

 

 

 

62

sila za raztrganje

*

 

 

 

S

 

 

 

91

predretje

*

 

 

 

S

 

 

 

35

material, tip in vrsta (polimera) za telo

 

 

 

 

 

 

S

 

36

material, tip in vrsta (polimera) za podnožje

 

 

 

 

 

 

S

 

37

material, tip in vrsta (polimera) za pokrov

 

 

 

 

 

 

S

 

63

gostota 

*

 

 

 

 

S

 

 

64

prekrivanje zgornjega notranjega zapirala

 

 

 

 

S

 

 

 

65

prekrivanje zgornjega zunanjega zapirala

 

 

 

 

S

 

 

 

66

prekrivanje spodnjega notranjega zapirala

 

 

 

 

S

 

 

 

67

prekrivanje spodnjega zunanjega zapirala

 

 

 

 

S

 

 

 

 

OPOMBA:       * = podatek je potrebno preveriti; A = potrebno merjenje debeline; B = preverjanje gramature, S = zahtevani podatki za vrsto embalaže.

Tabela 3.A: Vreče - podatki, ki morajo biti v opisu embalaže za vse vrste (tipe) embalaže

št.

 

preverjanje podatkov               ¯

1

opis embalaže (kod in trgovsko ime)

 

 

2

ime in naslov proizvajalca

 

 

4

nazivna prostornina

 

 

51

zasnova vzorca ali risba

 

 

5

način proizvodnje

*

 

68

vrsta

 

 

52

površina položenih – neodprtih

*

 

69

površina razgrnjenih

*

 

70

površina postavljenih  – neodprtih

*

 

71

širina ventilov

*

 

73

vrsta zapiranja (na vrhu, dnu,  strani)

*

 

74

naluknjanost

 

 

75

šivi,  vrsta in gostota koraka

*

 

76

vrsta nitke in trdnost

 

 

77

vrsta tesnjenja lukenj pri šivanju

 

 

78

vrsta lepila

 

 

 

Tabela 3.B: Vreče – podatki in preverjanje podatkov za posamezno vrsto (tip) embalaže

 

št.

 

preverjanje podatkov

iz tkane plastike – prevlečene ali z oblogo

iz druge tkane plastike

iz plastične folije

iz tekstila – prevlečenega ali  z oblogo

iz drugih tekstilnih materialov 

papirnate

 

32

tip in vrsta materiala

 

S

S

 

S

S

S

 

35

tip in vrsta folije

 

 

 

S

 

 

 

 

33

nazivna debelina, tip in vrsta materiala

*A

 

 

S

 

 

 

 

79

vlakna (osnova/votek), gostota na 100 mm

*

S

S

 

S

S

 

 

82

prevleka, material, debelina/masa

 

 

S

 

 

S

S

 

83

obloga, material, debelina

*

 

S

 

 

S

S

 

45

število plasti

*

 

 

 

 

 

S

 

46

gramatura plasti

*

S

S

 

 

 

S

 

84

raztezna trdnost materiala

 

S

S

S

 

 

 

 

85

raztržna trdnost materiala (absorpcija energije)

 

 

 

 

 

 

S

 

 

OPOMBA:       * = podatek je potrebno preveriti; A = potrebno merjenje debeline; B = preverjanje gramature, S = zahtevani podatki za vrsto embalaže.

 

 

Tabela 4: Notranje posode sestavljene embalaže – podatki, ki morajo biti v opisu embalaže za vse vrste (tipe) embalaže

št.

 

preverjanje podatkov                ¯

 

1a

opis

 

2

ime in naslov proizvajalca

 

4

nazivna prostornina

 

5

uporabna prostornina 

*

30

tip in vrsta materiala

 

32

nazivna debelina telesa

*A

33

nazivna debelina podnožja

*A

34

nazivna debelina pokrova

*A

31

tara (masa)

*

86

končni sestavljavec embalaže

 

OPOMBA:       * = podatek je potrebno preveriti; A = potrebno merjenje debeline; B = preverjanje gramature, S = zahtevani podatki za vrsto embalaže.

 

Tabela 5.1: Notranja embalaža mešane embalaže – podrobnejši opis in preverjanje podatkov – zamenljiva oprema

Št.

 

preverjanje podatkov                ¯

30

tip in vrsta materiala

 

 

1

opis

*

 

51

zasnova vzorca ali risba

 

 

87

količina ali število

*

 

52

velikost

*

 

27

tara

*

 

32

nazivna debelina

*

 

58

gramatura in vrsta papirja

*

 

60

gramatura narebrenega materiala

*B

 

90

postavitev in razvrstitev notranje embalaže

 

 

OPOMBA:       * = podatek je potrebno preveriti; A = potrebno merjenje debeline; B = preverjanje gramature, S = zahtevani podatki za vrsto embalaže.

 

 

Tabela 5.2: Notranja posoda mešane embalaže – podrobnejši opis in preverjanje podatkov - stalno nameščena oprema

št.

 

preverjanje podatkov                ¯

1

opis

 

 

30

tip in vrsta materiala

 

 

51

zasnova vzorca ali risba

 

 

87

število

*

 

88

namestitev

*

 

89

način fiksiranja v embalaži

*

 

OPOMBA:       * = podatek je potrebno preveriti; A = potrebno merjenje debeline; B = preverjanje gramature, S = zahtevani podatki za vrsto embalaže.

 

Opombe k posameznim podatkom:

1. Opis embalaže (npr. jeklen sod in ustrezen kod 1A1) in trgovsko ime.

2. Ime in naslov proizvajalca embalaže ali posameznega dela embalaže.

3. Način izdelave, npr. varjenje, lepljenje, šivanje.

4. Nazivna prostornina: največja prostornina v litrih, ki se sme uporabiti.

8. Največji in najmanjši za stožčasto embalažo.

9. Za embalažo, ki ni okrogla.

10. Ponavadi pri sodih.

11. Od najnižje do najvišje točke embalaže; velikost v poročilu o preizkusu je lahko manjša.

12. Sprejemljiva višina glede na obliko embalaže; lahko vključuje ojačitve, npr. na zabojih.

13. Če je smiselno.

14. Če je smiselno.

15. Navesti tudi morebitne različne možnosti.

16. Za vsako vrsto zapirala posebej.

17. Za sode.

18. Zahteva se za vsako vrsto, vključno s podrobnostmi o uporabljenem polimeru pri plastiki.

19. Lahko vključuje trgovsko ime ali znamko zapirala.

21. Masa posameznega zapirala s tesnilom.

22. Za vsako zapiralo.

23. Za vsako zapiralo.

24. Če obstajajo.

25. Podrobnosti o tesnilu.

31. Masa embalaže, zapiral in opreme.

32. Za vse materiale, razen za plastiko.

33. Za vse materiale, razen za plastiko.

34. Za vse materiale, razen za plastiko.

35. Samo za plastiko.

36. Samo za plastiko.

37. Samo za plastiko.

38. Če je pokrov opremljen s tesnilom.

46. Gramatura vključuje tudi dovoljeno lepilo med plastmi papirja.

49. Dovoljeni so veliki pokrovi z navojem ipd.

50. Ponavadi za plastiko.

51. Vključno kod FEFCO/ASSCO za plošče iz stisnjenih vlaken.

53. Vključiti je treba različne vrste  in vsa morebitna dodatna zapirala,  kot npr. zaklopke.

54. Ojačitve, vogalni oporniki ipd.

68. Ventili ipd.;nekatere stvari so lahko vključene v točko 1.

86. Lahko ni isti kot sestavljalec posameznih delov sestavljene embalaže.

 

Priloga 2: Opis vsebnikov IBC

V tej prilogi so navedeni podatki, ki jih mora organizaciji posredovati proizvajalec vsebnikov IBC, in podatki, ki jih mora organizacija preveriti med pregledovanjem in preizkušanjem vzorca.

V tabela 1 so našteti vsi podatki, ki morajo biti v opisu vseh vsebnikov IBC, z »*« pa so označeni elementi, ki jih mora preveriti organizacija. Dodatne zahteve, ki veljajo samo za določene vrste (tipe) vsebnikov IBC, so navedene v tabeli 2. 

Pri preverjanju mora organizacija izmerjene podatke zapisati (ne sme navajati, da je pregledan vzorec znotraj dovoljenega odstopanja). Meritve je treba izvajati čim bolj natančno. 

Tabeli 1 in 2 predpisujeta samo potrebne podatke, ki jih mora organizaciji posredovati proizvajalec vsebnikov IBC, ne pa tudi oblike.

OPOMBA 1:  V posameznih primerih se lahko namesto opisa predloži tudi risba ali načrt, če so vanj vpisani vsi potrebni podatki.

OPOMBA 2:  Za vsebnike IBC iz stisnjenih vlaken je priporočljivo, da se vzorec materiala, iz katerega je izdelano telo,ohrani kot del dokumentacije o preverjanju in preizkušanju.

TABELA 1: Vsebniki IBC - podrobnejši opis in preverjanje podatkov za vse vrste (tipe)

Zap. št.

Opis

Preve-rjanje

1

opis vsebnika IBC, predlagan kod in trgovsko ime

 

2

ime in naslov proizvajalca

 

3

način izdelave (okvirja in posode)

 

4

proizvajalec posode  (če ni isti kot v točki 2)

 

5

nazivna prostornina

 

6

uporabna prostornina (izmerjena ali izračunana)

*

7

nazivni notranji premer (pri valjastih) ali presek posode

 

8

zunanji premer ali presek posode

*

9

zunanji premeri ali preseki pri stožčastih posodah

*

10

celotni presek ali premer

*

11

število zgornjih točk za dviganje

*

12

število spodnjih točk za dviganje ali možnih smeri dvigovanja

*

13

celotna višina

*

14

dovoljena obremenitev pri zlaganju v višino med prevozom (da/ne)

*

15

dovoljeno število vsebnikov IBC, ki se jih med prevozom sme zložiti v višino 

 

16

polnilna(e) odprtina(e), namestitev in notranji premer

*

17

polnilna(e) odprtina(e), način zapiranja, tesnila in/ali plombe

*

18

proizvajalec zapiral za polnilno(e) odprtino(e) in identifikacijska številka

*

19

velikost zapirala polnilne(ih) odprtine(/), material in navoj

*

20

iztočnaodprtina(e), položaj in notranji premer

*

21

izvedba iztočne odprtine, zapirala, tesnilain/ali plombe

 

22

proizvajalec zapiral iztočnih odprtin in identifikacijska številka

 

23

naprava za izenačevanje tlaka, število in namestitev

*

24

naprava za izenačevanje tlaka – proizvajalec in identifikacijska številka

 

25

druga oprema v telesu posode, vrsta, število, položaj in identifikacijska številka

*

26

tara vsebnika IBC

*

27

podrobnosti o morebitni podlogi/vložku/oblogi, vrsta materiala, debelina, gramatura, tara

*

28

skladnost z risbami

*

 

 

Priloga 3:Minimalne zahteve za program zagotavljanja kakovosti (v nadaljnjem besedilu PZK) za embalažo za nevarno blago

 1          Struktura in obseg PZK

Priporočljivo je, da ima proizvajalec embalaže vpeljan PZK v skladu z veljavnim sistemom vodenja kakovosti, kot je npr. SIST EN ISO 9001/2000. Vendar pa proizvajalec lahko omeji PZK na elemente, navedene v nadaljevanju.

 Bolj kot pri običajnih sistemih vodenja kakovosti je treba pri embalaži za nevarno blago pri vpeljavi PZK upoštevati razmerje med proizvajalcem in porabnikom, predpise za nevarno blago, odgovornosti pri nadzoru kakovosti in aktivnosti organizacije.

Elementi, ki predstavljajo zahtevani minimum, so določeni v nadaljevanju, ustrezajo pa naslednjim zahtevam standarda SIST EN ISO 9001: 

     Element zagotavljanja kakovosti

 (SIST EN ISO 9001/ 2000)

-     Politika kakovosti

-     Obvladovanje dokumentov

-     Vhodi za razvoj

-     Overjanje razvoja

-     Validacija razvoja

-     Obvladovanje sprememb razvoja

-     Nabava

-     Overjanje nabavljenih proizvodov

-     Nadzorovanje in merjenje procesov

-     Nadzorovanje in merjenje proizvodov

-     Obvladovanje neskladnih proizvodov

5.3

5.5.6

7.3.2

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.4

7.4.3

8.2.3

8.2.4

8.3

 

2          Osnovni elementi PZK

Za izdelavo embalaže za nevarno blago so posebej pomembni naslednji elementi, ki morajo biti del vpeljanega programa zagotavljanja kakovosti.

2.1      Politika kakovosti

Politika kakovosti  mora vsebovati izjavo, da je njen cilj ponuditi strankam izdelke, ki so v skladu z njihovimi potrebami in veljavnimi določbami predpisov za prevoz nevarnega blaga. Ko organizacija PZK odobri, je s tem zagotovljeno, da so  izpolnjene določbe glede programa zagotavljanja kakovosti, ki jih zahtevajo predpisi za prevoz nevarnega blaga. Takšen PZK je sprejemljiv za pristojni organ.

2.2      Obvladovanje dokumentov

Postopki za vodenje kakovosti morajo vključevati obvladovanje dokumentov. Seznami sprememb in postopki za pregledovanje dokumentov morajo biti del PZK, tako da se prepreči uporaba neveljavnih in poteklih dokumentov. Organizacija mora biti na seznamu prejemnikov vseh dokumentov (tehnične risbe, seznami surovin itd.), ki se nanašajo na odobreno vrsto (tip) embalaže. Vsak revidiran dokument je torej treba poslati tudi organizaciji.

Dokumentacijo je treba hraniti vsaj 5 let oziroma toliko časa, kot je predvidena življenjska doba embalaže, če je ta daljša od 5 let. Organizacija sme ravnanje z dokumentacijo oceniti.

2.3      Vhodi za razvoj

Pri razvojnih ciljih je treba poleg običajnih elementov zagotavljanja kakovosti, kot so planiranje načrtovanja in razvojater vzpostavitev organizacijskih in tehnoloških povezav,upoštevati tudi zahteve predpisov, kot so npr. “splošni pogoji”, “zahteve za izdelavo” in tudi “posebne določbe” za različne vrste (tipe) embalaže.

Specifikacija za izdelek (t.j. embalaža in vsebnik IBC) mora biti v skladu s določbami, navedenimi v prilogi 1 oziroma 2 tega pravilnika.

2.4      Overjanje razvoja

Overjanje načrtovanja in razvoja mora potekati v prisotnosti predstavnikov vseh strani, ki so bile vključene na različnih stopnjah razvoja. Namen vključevanja predstavnikov je zavarovanje izpolnitve zahtev, ki izhajajo iz razvojnih ciljev in določb predpisov.

2.5      Validacija razvoja

 Pri validaciji razvoja embalaže se je treba sklicevati na uradni proces validacije embalaže (začetno preskušanje vrste (tipa) embalaže in na njegovo odobritev glede na določbe tega pravilnika).

2.6      Obvladovanje sprememb razvoja

Vsako spremembo, ki pomeni odstopanje od odobrene specifikacije za vrsto (tip) embalaže zaradi spremembe proizvodnega procesa (spremembe v materialu, spremembe v postopkih varjenja itd.) ali zaradi zahtev uporabnika, mora organizacija, če je  potrebno, ponovno validirati  in odobriti.

V postopkih za zagotavljanje kakovosti morajo biti za to ustrezna navodila.

  2.7     Nabava

Nabavljen proizvod mora biti skladen z odobreno specifikacijo za to vrsto (tip) embalaže. Skladnost se preverja z listinami po SIST EN ISO 10204 ali drugo listino, ki zagotavlja enako stopnjo zaupanja. Kadar ustrezna listina ni bila dostavljena s pošiljko, se skladnost potrdi s preskusi, po merilih, določenih v tabeli 1.A te priloge.

Skladnost posameznih sestavnih delov z odobreno specifikacijo za vrsto (tip) embalaže se dokazuje na podlagi minimalnih zahtev iz priloge 1 in 2 tega pravilnika.

 2.8      Nadzorovanje in merjenje procesov

Na začetkuproizvodnje se preveri skladnost prvih vzorcev z odobreno specifikacijo vrste (tipa) embalaže. Ko je to  primerno, se mora potrditi skladnost naslednjih lastnosti:

-       velikost,

-       masa prazne embalaže,

-       najmanjša debelina sten in porazdelitev debelin sten,

-     pravilnost, trajnost in čitljivost označitve.

Nadzorovanje proizvodnje je lahko vizualno ali avtomatsko. Namen nadzorovanja  je ugotavljanje potreb po morebitni prilagoditvi strojev in naprav. Nadzorovanje in merjenje med proizvodnjo morata vključevati vsaj lastnosti, navedene v tabeli 2.A te priloge.

Da bi potrdili trajno sposobnost proizvodnega procesa za proizvodnjo embalaže, ki mora biti skladna z odobreno specifikacijo vrste (tipa) embalaže, mora biti občasno overjena skladnost proizvedene embalaže. V ta namen se pripravi načrt preizkušanja ali postopek, ki vključuje tako pogostost pregledovanja in preizkušanja kot tudi meje sprejemljivosti. Pogostost pregledovanja je predlagana v tabeli 1.B te priloge.

Kot sestavni del začetnega preizkušanja vrste (tipa) in postopka potrditve se štejejo tudi proizvodna oprema, osebje in postopki.

Procesne nastavitve je potrebno po vsaki spremembi vizualno kontrolirati zaradi zagotovitve, da spremembe ne bodo vplivale na lastnosti proizvedene embalaže ali jih spremenile.

Spremembe procesnih nastavitev lahko spremenijo lastnosti, ki si določene v razvoju, kar zahteva ponovno preizkušanje v skladu  s tem pravilnikom.

2.9      Nadzorovanje in merjenje proizvodov

Način in pogoji preizkušanja morajo biti določeni. Pogoji preizkušanja  za nadzorovanje proizvodnje in za preizkus vrste (tipa) se lahko razlikujejo in so lahko omejeni na primerjavo s predhodnimi preizkusnimi  rezultati. Izpolnjene morajo biti zahteve za izvajanje  preizkusov, ki so navedene v tabelah 3.A in 4.A te priloge (minimalne zahteve).

Nadzorovanje in merjenje proizvoda se lahko uporabita pri ponovnem preizkušanju vrste (tipa) embalaže za prikaz skladnosti  z zakonskimi zahtevami. V ta namen se pregleda in preizkusi naključno izbrana embalaža iz proizvodnega procesa v intervalih, ki jih je odobrila organizacija. Pogostost je predlagana v tabelah 2.B in 3.B.

2.10    Obvladovanje neskladnih proizvodov

Če so bile s kontrolo med proizvodnjo ugotovljene neskladnosti, se uvedejo primerni korektivni in preventivni ukrepi, kot so npr. pregled celotne serije ali bolj pogosto preizkušanje.

V posameznih primerih je za izvedbo ukrepov potrebna potrditev organizacije, tako da se zagotovi skladnost z odobreno specifikacijo za vrsto (tip) embalaže.

 

A      LASTNOSTI IN ELEMENTI, KI JIH JE TREBA PREGLEDATi, NADZIRATI PREVERJATI IN VALIDIRATI

OPOMBA 1:  V tabelah od 1.A do 4.A so navedeni materiali in embalaža, ki se najpogosteje uporabljajo. Za druge materiale in embalažo mora preverjanje lastnosti in predvidene preizkuse potrditi organizacija.

opomba 2: Uporabljati se smejo tudi druga merila, parametri, preizkusi, ki niso navedeni v tabelah od 1.A do 4.A, če jih potrdi organizacija.

 1.A      Preverjanje skladnosti nabavljenih materialov

Če so nabavljeni materiali oziroma izdelki, mora biti zagotovljena ustrezna skladnost z zahtevami, ki so navedene v tabeli 1.A v nadaljevanju. Če je nabavljen material surovina, je treba potrditi tip in vrsto glede na opis.

 

Tabela 1.A: Potrebna skladnost materiala

Material

Lastnost

Kovina

debelina, širina

natezna trdnost in raztezek

trdota

papir (za vrečke)

osnovna masa

natezna trdnost in raztezek

absorpcija energije pri raztezanju

plastika (zrnata/praškasta)

indeks taljenja

gostota

plošče iz stisnjenih vlaken, narebrene

osnovna masa

odpornost proti lomljenju

preizkus predretja

preizkus krušenja/lomljenja robov

preizkus po Cobbu

plošče iz stisnjenih vlaken, trdne

osnovna masa

natezna trdnost in/ali preizkus predretja

preizkus po Cobbu

plastična folija

 

debelina ali osnovna masa

indeks taljenja

natezna trdnost in raztezek

tkana vlakna

osnovna masa

število votkov na površino

natezna trdnost in raztezek

les, naravni/

predelani

osnovna masa

vlažnost

debelina

vezan les

debelina

število plasti

osnovna masa

2.A      Nadzorovanje in merjenje med proizvodnjo embalaže

Vizualno ali avtomatsko nadzorovanje oziroma merjenje med proizvodnjo mora vključevati lastnosti, navedene v tabeli 2.A:

 

Tabela 2.A: Nadzorovanje in merjenje med proizvodnjo

Vrsta embalaže / vsebnika IBC

Lastnost

kovinska embalaža in IBC vsebniki

velikost

tara

površinska obdelava

ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral

sodi iz stisnjenih vlaken

velikost

tara

plastična embalaža, togi plastični vsebniki IBC, plastične notranje posode sestavljenih vsebnikov IBC

velikost, porazdelitev debeline sten

tara

ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral

zaboji (razen kovinskih, papirnatih in iz plošč iz stisnjenih vlaken) in leseni vsebniki IBC

zunanje mere

ustreznost izdelave (npr. pritrjevanja z žeblji)

vdelava zapiral

površinska obdelava/obloge

zaboji in vsebniki IBC iz plošč iz stisnjenih vlaken

velikost

videz vdrtin in spojev

vreče, prožni vsebniki IBC

velikost

videz šivov in spojev

 

Skladnost materialov zunanje embalaže mešane ali sestavljene embalaže je treba pregledati glede na material, iz katerega je ta embalaža. Enako velja za notranjo embalažo ali posode.

Pravilnost in čitljivost UN oznake je treba pregledati na vseh vrstah (tipih) embalaže.

 3.A     Pregledovanje in preizkušanje dokončno izdelane embalaže za tekočine

Skladnost embalaže se preverja občasno, in sicer po z načrtu, ki ga potrdi organizacija. Opraviti je treba preizkuse iz tabele 3.A.

Pravilnost in čitljivost UN oznake je treba preveriti na vseh vrstah (tipih) embalaže.

 

Tabela 3.A: Preverjanje in preizkušanje dokončno izdelane embalaže za tekočine

Vrsta embalaže / vsebnika IBC

Preizkusi

kovinske ročke in sodi

preizkus s padcem

preizkus tesnosti

preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim)

plastične ročke in sodi

 

preizkus s padcem (-18 °C)

preizkus tesnosti

preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim)

preizkus prepustnosti

sestavljena embalaža, vrste 6AH1

preizkus s padcem (-18 °C)

preizkus tesnosti

preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim)

sestavljena embalaža, vrste 6HH1

preizkus s padcem (-18 °C)

preizkus tesnosti

preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim)

preizkus prepustnosti

sestavljena embalaža, vrste 6HG1

preizkus s padcem (-18 °C)

preizkus tesnosti

preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim)

preizkus stiskanja ali zlaganja v višino

kovinski vsebniki IBC

preverjanje skladnosti glede na podatke za odobreni vzorec (tip)

preizkus tesnosti

preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim)

neporušitveni preizkus sten (npr. pronicanje barve)

preizkus delovanja opreme (če se montira pri proizvajalcu)

plastični in sestavljeni vsebniki IBC

preverjanje skladnosti glede na podatke za odobreni vzorec (tip)

preizkus tesnosti

preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim)

preizkus delovanja opreme (če se montira pri proizvajalcu)

 

Kot del preverjanja skladnosti je treba na vsaki proizvedeni embalaži obvezno opraviti preizkus tesnosti.

4.A      Preverjanje in preizkušanje dokončno izdelane embalaže za trdne snovi

Embalaža za trdne snovi se preverja in preizkuša občasno, in sicer po načrtu, ki ga potrdi organizacija. Opraviti je treba preizkuse iz tabele 4.A.

Pravilnost in čitljivost UN oznake je treba preveriti na vseh vrstah (tipih) embalaže.

Tabela A.4 Preverjanje in preizkušanje dokončno izdelane embalaže za trdne snovi

Vrsta embalaže / vsebnika IBC

Preizkusi za preverjanje skladnosti

kovinske ročke in sodi

preizkus s padcem

plastične ročke in sodi

 

preizkus s padcem (-18 °C)

preizkus prepustnosti

sodi iz stisnjenih vlaken

preizkus s padcem

preizkus stiskanja ali zlaganja v višino

mešana embalaža

opraviti je treba tiste preizkuse, ki so določeni za material, iz katerega je zunanja embalaža

zaboji, vsi materiali

 

preizkus s padcem

preizkus stiskanja ali zlaganja v višino

vreče, vsi materiali

preizkus s padcem

kovinski vsebniki IBC

preverjanjeskladnosti glede na podatke za odobreni vzorec (tip)

neporušitveni preizkus sten (npr. pronicanje barve)

preizkus delovanja opreme (če se montira pri proizvajalcu)

plastični in sestavljeni vsebniki IBC

preverjanjeskladnosti glede na podatke za odobreni vzorec (tip)

neporušitveni preizkus sten (npr. pronicanje barve)

preizkus delovanja opreme (če se montira pri proizvajalcu)

leseni vsebniki IBC in vsebniki IBC iz plošč iz stisnjenih vlaken

preverjanjeskladnosti glede na podatke za odobreni vzorec (tip)

preizkus s padcem

preizkus zlaganja v višino

prožni vsebniki IBC

preizkus s padcem

preizkus dvigovanja od zgoraj

 

B         PRIPOROČLJIVA POGOSTOST PREGLEDOVANJA IN PREIZKUŠANJA PARAMETROV ZA POSAMEZNE VRSTE (TIP-e) EMBALAŽE

OPOMBA:       Priporočljiva pogostost pregledovanja in preizkušanja, navedena v tabelah od 1.B do 3.B, velja za masovno proizvodnjo. Pogostost in parametri pregledovanja morajo biti navedeni v načrtu pregledovanja in preizkušanja, ki ga potrdi organizacija. Za manjše serije lahko organizacija dovoli bolj poredko pregledovanje, npr. enkrat za vsako serijo.

Tabela 1.B: Pogostost in parametri pregledovanja in preizkušanja med proizvodnjo posamezne vrste embalaže

Vrsta embalaže /
vsebnika IBC

Parameter

pogostost

kovinska embalaža

 

velikost

tara embalaže

površinska obdelava

ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral

enkrat na 1000 kosova

sodi iz stisnjenih vlaken

velikost

tara embalaže

enkrat na 1000 kosov

plastična embalaža

 

velikost

porazdelitev debeline sten

tara embalaže

ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral

enkrat na izmeno

dvakrat na izmeno

zaboji (razen kovinskih, papirnatih in iz plošč iz stisnjenih vlaken)

velikost

ustreznost izdelave

vdelava zapiral

površinska obdelava/obloge

enkrat na 500 kosov

zaboji iz plošč iz stisnjenih vlaken

velikost

videz vdrtin in spojev

enkrat na 1000 kosov

 “

vreče

velikost

videz šivov in spojev

dvakrat na izmeno

kovinski vsebniki IBC

velikost

tara

površinska obdelava

ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral

enkrat na izmeno

plastični vsebniki IBC, plastične notranje posode sestavljenih vsebnikov IBC

velikost

porazdelitev debeline sten

videz spojev

tara

enkrat na izmeno

dvakrat na izmeno

leseni vsebniki IBC

velikost

ustreznost izdelave (npr. pritrjevanja z žeblji)

vdelava zapiral

površinska obdelava/obloge

enkrat na 250 kosov

 

vsebniki IBC iz plošč iz stisnjenih vlaken

velikost

videz vdrtin in spojev

enkrat na 250 kosov

prožni vsebniki FIBC

velikost

videz šivov in spojev

enkrat na 250 kosov

Pravilnost in čitljivost UN oznake je treba pregledati med proizvodnjo na vseh vrstah (tipih) embalaže v ustreznih intervalih, ki so odvisni od načina/tehnike označevanja.

 

Tabela 2.B: Pogostost pregledovanja in preizkušanja ustreznosti dokončno izdelane embalaže za tekočine

Vrsta embalaže / vsebnika IBC

Parameter

pogostost

kovinske ročke in sodi

preizkus s padcem

preizkus tesnosti

preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim)

enkrat na mesec

vsak kos

enkrat na mesec

plastične ročke in sodi

 

preizkus s padcem (-18 °C)

preizkus tesnosti

preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim)

preizkus prepustnosti

enkrat na mesec

vsak kos

enkrat na mesec

enkrat na teden

kovinski vsebniki IBC

preizkus tesnosti

preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim)

neporušitveni preizkus sten (npr. pronicanje barve)

vsak kos

enkrat na mesec

enkrat na 100 kosov

 

plastični in sestavljeni vsebniki IBC

preizkus tesnosti

preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim)

vsak kos

enkrat na 3 mesece

 

Tabela 3.B: Pogostost pregledovanja in preizkušanjadokončno izdelane embalaže za trdne snovi

Vrsta embalaže / vsebnika IBC

Parameter

pogostost

kovinski sodi

preizkus s padcem

enkrat na mesec

plastični sodi

 

preizkus s padcem (-18 °C)

preizkus prepustnosti

enkrat na mesec

enkrat na teden

zaboji iz plošč iz stisnjenih vlaken

preizkus s padcem

preizkus stiskanja ali zlaganja v višino

3 kose na serijo

5 kosov na serijo

vreče

preizkus s padcem

3 kose na serijo

kovinski vsebniki IBC

neporušitveni preizkus sten (npr. pronicanje barve)

preizkus delovanja opreme (če se montira pri proizvajalcu)

enkrat na teden

 

vsak kos

plastični in sestavljeni vsebniki IBC

preizkus s padcem

 

 

preizkus delovanja opreme (če se montira pri proizvajalcu)

enkrat na 3 mesece ali vsaj enega na 1000 kosov

vsak kos

leseni vsebniki IBC in IBC iz plošč iz stisnjenih vlaken

preizkus s padcem

preizkus zlaganja v višino

enkrat na 3 mesece

prožni vsebniki IBC

preizkus s padcem

preizkus dvigovanja od zgoraj

enkrat na 1000 kosov

enkrat na 3 mesece ali vsaj enkrat na 1000 kosov

 a   Za embalažo iz tanke pločevine je sprejemljiva  pogostost pregledovanja in preizkušanja enkrat na 5000 enot.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti