Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2001 z dne 13. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2001 z dne 13. 6. 2001

Kazalo

2641. Zakon o spremembi zakona o sodniški službi (ZSS-C), stran 5229.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o sodniški službi (ZSS-C)
Razglašam zakon o spremembi zakona o sodniški službi (ZSS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2001.
Št. 001-22-65/01
Ljubljana, dne 8. junija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-C)
1. člen
V zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98) se 69. člen spremeni tako, da se glasi:
“Sodnik je lahko začasno dodeljen, da opravlja sodniško službo na drugem sodišču iste ali nižje stopnje, za polni delovni čas ali za del polnega delovnega časa:
– največ za dobo šestih mesecev, če je to potrebno, da se omogoči redno izvajanje sodne oblasti pri sodišču,
– največ za dobo enega leta, če je to potrebno, da se odpravijo zaostanki pri delu sodišča.
Sodnik je lahko začasno dodeljen največ dvakrat zaporedoma.
O začasni dodelitvi odloča sodni svet na skupni predlog predsednikov obeh pristojnih sodišč po pisni privolitvi sodnika.
Začasna dodelitev ne posega v sodniški položaj in sodniško plačo.
Pod pogoji iz 60. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99 – ZPP, 28/00 in 26/01 – PZ) pripada dodeljenemu sodniku iz druge alinee prvega odstavka tega člena v okviru namenskih proračunskih sredstev za program reševanja zaostankov dodatek za vsak mesec dodelitve v višini 20% mesečno, ki se obračuna tako, da se osnova za obračun sodniške plače pomnoži s koeficientom plačilnega razreda in poveča za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije.
Pri zagotavljanju sredstev za namen iz prejšnjega odstavka v državnem proračunu se upošteva poročilo sodnega sveta o uspešnosti odpravljanja zaostankov po prvem odstavku tega člena.
Že dodeljene zadeve, ki so določene kot zaostanek, se sodniku iz prvega odstavka tega člena dodelijo na novo, ob upoštevanju načela zakonitega sodnika.”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/93-24/24
Ljubljana, dne 31. maja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost