Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001

Kazalo

849. Sklep o organizaciji in delovnem področju Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko, stran 1374.

Na podlagi 25.a člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o organizaciji in delovnem področju Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko
1. člen
Center Vlade Republike Slovenije za informatiko (v nadaljnjem besedilu: center) je vladna služba z delovnim področjem, kot ga, izhajajoč iz veljavnih predpisov, določa ta sklep.
2. člen
Center opravlja za organe državne in javne uprave Republike Slovenije naloge, ki se nanašajo na:
1. pripravo in spremljanje izvajanja strategije elektronskega poslovanja javne uprave Republike Slovenije;
2. izdelavo strateških planov skupnih funkcij uprave (informacijska podpora pisarniškemu poslovanju, zakonodajnemu postopku, spremljanju dela vlade in ministrstev, kadrovskemu sistemu, sistemom za odločanje, odnosom z javnostmi in podobno), uvajanja skupne informacijske infrastukture in prenove poslovanja ter informatizacije posameznih organov;
3. spremljanje, izdelava, skrbništvo, uvajanje in svetovanje s področja metodoloških osnov planiranja in razvoja informacijskih sistemov ter vodenja, spremljanja in kakovosti informacijskih projektov, kot tudi s področja standardov informacijsko-telekomunikacijske tehnologije;
4. pripravo, izdelavo in realizacijo usklajenega skupnega letnega načrta informatizacije (nabav informacijske opreme in storitev);
5. organiziranje in/ali izvajanje skupnih nabav, distribucije in vzdrževanja skupne informacijske opreme, kot tudi poenotenja in pomoči uporabnikom lokalne informacijske opreme organov;
6. izdajanje mnenj pred nabavami informacijske opreme in storitev posameznih organov v skladu s predpisi, ki urejajo pripravo in sprejem enotnih tehnoloških zahtev, smernic in priporočil za informacijske sisteme v državnih organih;
7. planiranje, razvoj, uvajanje in svetovanje s področja aplikativne opreme za skupne funkcije ter po dogovoru za specialne funkcije organov, kot tudi s področja tehnološkega povezovanja skupnih administrativnih registrov in aplikativne opreme oziroma posameznih upravnih informacijskih sistemov;
8. zagotavljanje razvoja in delovanja centralne strežniške infrastrukture ter skupnega telekomunikacijskega omrežja in telekomunikacijskih storitev;
9. zagotavljanje razvoja in delovanja certifikatne agencije;
10. izdelava politike, vzpostavitev, spremljanje in nadzor sistema zaščite in varovanja;
11. strokovno svetovanje in usposabljanje s področja planiranja in razvoja informacijskih sistemov, vodenja projektov, spremljanja in zagotavljanja kakovosti ter same uporabe izdelanih informacijskih rešitev in standardnih orodij;
12. promoviranje informatike v upravi in navzven ter sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami s tega področja, na skupnih projektih in drugod.
3. člen
Center opravlja naloge iz prejšnjega člena v sodelovanju z organi javne uprave, mednarodnimi, domačimi in tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami ter s strokovnimi organizacijami s področja informacijsko-telekomunikacijske tehnologije doma in v tujini. V ta namen ustanavlja projektne skupine, organizira posvetovanja, predstavitve, sestanke ter druge oblike sodelovanja.
4. člen
Center vodi direktor. Direktorja centra imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije.
Direktor je za delo centra odgovoren generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije.
Direktor ima dva namestnika, ki ju na njegov predlog imenuje vlada. Namestnika nadomeščata direktorja z vsemi pooblastili in odgovornostmi, kadar je odsoten, po vrstnem redu, ki ga določi direktor.
5. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v centru izda na predlog direktorja centra in po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije generalni sekretar vlade v 60 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z njegovo uveljavitvijo preneha veljati sklep o delovnem področju Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko (Uradni list RS, št. 46/93).
Št. 023-15/2001-2
Ljubljana, dne 15. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik