Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001

Kazalo

752. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti petega odstavka 22. člena in tretjega odstavka 29. člena zakona o zavarovalništvu in o zadržanju izvrševanja izpodbijanih določb do končne odločitve ustavnega sodišča, stran 1276.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Sindikata finančnih organizacij Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa sekretar republiškega odbora Drago Ščernjavič, na seji dne 1. februarja 2001
s k l e n i l o:
1. Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 22. člena in tretjega odstavka 29. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS št. 13/00) se sprejme.
2. Izvrševanje zakonskih določb, navedenih v prejšnji točki izreka, se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnik izpodbija določbe zakona o zavarovalništvu (v nadaljevanju: ZZavar), po katerih delavski direktor v zavarovalni delniški družbi ne more biti član uprave te zavarovalne družbe in po katerih člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, ne sodelujejo pri odločanju nadzornega sveta pri bistvenih odločitvah iz pristojnosti nadzornega sveta. Po mnenju pobudnika ne gre samo za drugačno ureditev uresničevanja pravice delavcev do sodelovanja pri upravljanju, kar dopušča drugi odstavek 1. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 - ZSDU). Izpodbijane določbe naj bi pomenile omejevanje obsega pravice, ki naj bi ne bilo utemeljeno z dejanskimi značilnostmi in potrebami v zavarovalnih organizacijah v primerjavi z drugimi gospodarskimi organizacijami. Povzročale naj bi nedopustno neenakopravnost delavcev glede ustavno zagotovljene pravice do soodločanja iz 75. člena ustave.
2. Pobuda je bila vložena maja 2000, z vlogo z dne 12. 1. 2001 pa je pobudnik predlagal, naj ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje izpodbijanih določb. Predlog utemeljuje s tem, da bodo zavarovalnice v postopkih usklajevanja z ZZavar spremenile statute in pri tem bistveno omejile pravice delavcev do soupravljanja. Skupščine zavarovalnic naj bi potekale v mesecih januarju in februarju.
3. Pobudnik izkazuje pravni interes za vložitev pobude kot sindikalna organizacija, v katero so včlanjeni tudi delavci zavarovalnic. Z izpodbijanimi zakonskimi določbami se posega v (pravni) interes teh delavcev, da učinkovito uresničujejo ustavno pravico do soodločanja s sodelovanjem njihovih predstavnikov v organih zavarovalne delniške družbe.
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ocenilo bo, ali je izpodbijana določba v skladu z 2., 14., 15. in 75. členom ustave.
5. Po 39. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) sme ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali deloma zadržati izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice.
6. Kadar ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega zakona, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane zakonske določbe sploh ne bi izvrševale. Izvrševanje izpodbijanih določb pomeni poseg v dosedanjo ureditev pravice delavcev do soodločanja pri sodelovanju njihovih predstavnikov v organih upravljanja zavarovalnih delniških družb. Gre za oženje pristojnosti predstavnikov delavcev v organih družbe, kar ne pomeni le predpisovanja načina uresničevanja te pravice v okviru zakonske ureditve, temveč lahko predstavlja tudi poseg v ustavno pravico. Na drugi strani pa začasno neizvrševanje zakona v izpodbijanem delu ne bi povzročilo nobenih škodljivih posledic tudi v primeru, če bi ustavno sodišče ugotovilo, da zakon ni v neskladju z ustavo. Le uskladitev aktov in poslovanja zavarovalnic bi bila v tem delu izvedena kasneje, do tedaj pa bo veljala dosedanja ureditev. Zato je ustavno sodišče predlogu za začasno zadržanje ugodilo.
7. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-131/00-11
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Predsednik
Franc Testen l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti