Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2001 z dne 20. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2001 z dne 20. 12. 2001

Kazalo

5117. Uredba o načinu in kriterijih za oblikovanje seznama najpomembnejših dogodkov, stran 11152.

Na podlagi petega odstavka 75. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu in kriterijih za oblikovanje seznama najpomembnejših dogodkov
1. člen
Najpomembnejši dogodki po tej uredbi so dogodki, ki so pomembni za javnost v Republiki Sloveniji ali drugi državi, članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali podpisnici mednarodne pogodbe, ki zavezuje Republiko Slovenijo. Izdajatelj televizijskega programa pod jurisdikcijo Republike Slovenije ne sme na podlagi pridobljenih pravic prenašati takšnega dogodka na način, zaradi katerega bi bilo pomembnemu delu gledalcev na tem območju onemogočeno spremljanje tega dogodka.
Mednarodna pogodba iz prejšnjega odstavka je Evropska konvencija o čezmejni televiziji s Protokolom, ki spreminja Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji, ratificirana s posebnim zakonom (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 18/99).
Za prenos iz prvega odstavka tega člena šteje neposreden prenos dogodka ali kasnejši prenos, v celoti ali delno, kadar je to potrebno iz objektivnih razlogov ali v interesu javnosti.
2. člen
Najpomembnejše dogodke po tej uredbi lahko prenaša izdajatelj televizijskega programa, ki je pod jurisdikcijo Republike Slovenije, in katerega televizijski program lahko istočasno spremlja najmanj 75 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, če za spremljanje njegovega programa ni potrebno dodatno plačilo (plačljiva TV).
Plačilo RTV prispevka in plačilo storitev vzdrževanja kabelskim operaterjem ne šteje za dodatno plačilo iz prejšnjega odstavka.
Najpomembnejši dogodki po tej uredbi ne smejo biti predvajani v kodirani ali na drug način tehnološko obdelani obliki, ki bi onemogočala prost dostop gledalcem.
3. člen
Najpomembnejši dogodki po tej uredbi morajo biti praviloma prenašani »v živo«, razen v primerih, ko to iz objektivnih razlogov ni mogoče ali ni smiselno.
Objektivni razlogi iz prejšnjega odstavka so: časovna razlika, tehnične težave in drugi izredni dogodki, na katere izdajatelj televizijskega programa ni mogel vplivati.
4. člen
Izdajatelji televizijskih programov pod jurisdikcijo Republike Slovenije, ki ne izpolnjujejo kriterijev iz te uredbe, lahko pridobijo pravico do prenosa najpomembnejših dogodkov, če se noben od izdajateljev televizijskih programov, ki so pod jurisdikcijo Republike Slovenije in kriterijem ustrezajo ne odloči za to in če o svoji nameri predhodno obvestijo Agencijo za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
5. člen
Vlada Republike Slovenije na predlog agencije sprejme seznam najpomembnejših dogodkov (v nadaljnjem besedilu: seznam), na katerem so poimensko navedeni tudi izdajatelji televizijskih programov, ki izpolnjujejo kriterije iz te uredbe.
6. člen
V postopku oblikovanja seznama agencija obvezno povabi k sodelovanju:
– izdajatelje televizijskih programov, ki izpolnjujejo kriterije iz te uredbe;
– predstavnika Republike Slovenije v stalnem odboru Evropske konvencije o čezmejni televiziji;
– predstavnika Olimpijskega komiteja Slovenije;
– predstavnika ministrstva, pristojnega za šport;
– predstavnika ministrstva, pristojnega za kulturo.
7. člen
Postopek oblikovanja seznama poteka na način posvetovanj, ki jih organizira in vodi agencija.
Najmanj trideset dni pred začetkom posvetovanj agencija pripravi delovni osnutek seznama in ga pošlje subjektom iz prejšnjega člena. Ti se lahko pisno opredelijo do delovnega osnutka seznama v petnajstih dneh po prejemu gradiva.
Zbrane pripombe k osnutku seznama s svojimi komentarji pošlje agencija vsem subjektom iz prejšnjega člena osem dni pred prvim posvetovanjem.
8. člen
Na prvem posvetovanju se lahko vse zainteresirane strani opredelijo do pripomb drugih zainteresiranih strani oziroma predstavijo svoje pripombe k delovnemu osnutku seznama.
Če se zainteresirane strani strinjajo z delovnim osnutkom seznama, ga agencija v osmih dneh po opravljenem prvem posvetovanju pošlje v sprejem Vladi Republike Slovenije, predlogu za sprejem seznama pa priloži poročilo o pripombah, zbranih ob objavi delovnega osnutka seznama na svojih spletnih straneh.
Če so zainteresirane strani podale k delovnemu osnutku pripombe v skladu s prejšnjim členom, pripravi agencija nov osnutek seznama in ga v osmih dneh po opravljenem prvem posvetovanju pošlje vsem subjektom iz 6. člena te uredbe, hkrati pa ta osnutek objavi na svojih spletnih straneh.
9. člen
V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena agencija skliče drugo posvetovanje v petnajstih dneh po prvem posvetovanju.
Na drugem posvetovanju lahko zainteresirane strani podajo pripombe k novemu osnutku seznama in predlagajo posamezne popravke.
Na podlagi sklepov drugega posvetovanja agencija pripravi končni predlog seznama, h kateremu lahko zainteresirane strani podajo ločeno pisno mnenje, ter ga pošljejo agenciji najpozneje v osmih dneh po končanem drugem posvetovanju.
10. člen
Takoj po izteku roka iz zadnjega odstavka prejšnjega člena agencija pošlje predlog seznama v sprejem Vladi Republike Slovenije, predlogu pa priloži morebitna ločena mnenja zainteresiranih strani in poročilo o pripombah k novemu osnutku seznama iz tretjega odstavka 8. člena.
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 642-05/2001-1
Ljubljana, dne 12. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti