Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3848. Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, stran 10098.

Na podlagi 30. člena zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95), izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, način in sredstva za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (v nadaljnjem besedilu: DDD).
DDD lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom, na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister za zdravstvo.
II. STROKOVNI POGOJI ZA IZVAJANJE DDD DEJAVNOSTI
2. člen
Izvajanje DDD dejavnosti vodijo doktor medicine, diplomirani sanitarni inženir, univerzitetni diplomirani inženir agronomije, diplomirani inženir agronomije, doktor veterinarske medicine ali univerzitetni diplomirani biolog.
Vodje posameznih del DDD so praviloma višji sanitarni tehnik, sanitarni inženir ali inženir kmetijstva s potrebnimi znanji iz DDD.
Osnovna dela praviloma izvajajo zdravstveni, sanitarni, veterinarski ali agronomski tehniki s potrebnimi znanji iz DDD.
3. člen
Izvajalec DDD del, ki uporablja zelo strupene kemikalije v smislu zakona, ki ureja kemikalije, mora pri izvajanju del zagotoviti prisotnost zdravnika.
4. člen
Izvajalci del se morajo izobraževati v skladu s programom iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Organizator izobraževanja iz prejšnjega odstavka je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo. Po končanem izobraževanju se opravi preverjanje znanja in izda potrdilo.
Izobraževanje je obvezno obnavljati na vsakih 5 let.
Izvajalci del morajo pridobiti tudi znanja iz varstva pri delu – s posebnim poudarkom na nevarnih kemikalijah.
III. PROSTORSKI POGOJI ZA IZVAJANJE DDD
5. člen
Izvajalci DDD dejavnosti morajo zagotoviti naslednje prostore:
1. pisarna s telefonom in faksom;
2. prostori za izvajalce;
3. garderobo s tušem in WC;
4. tehnično ustrezne prostore za shranjevanje pripomočkov in sredstev za izvajanje DDD dejavnosti;
5. prostor za začasno skladiščenje ostankov sredstev in embalaže, uporabljene pri izvajanju DDD;
6. tehnično ustrezno skladišče urejeno za shranjevanje nevarnih kemikalij.
IV. SREDSTVA ZA IZVAJANJE DDD
a) Oprema in pripomočki za izvajanje del
6. člen
Izvajalec DDD dejavnosti mora praviloma zagotoviti najmanj naslednjo opremo in pripomočke:
1. posode za pripravo razredčil;
2. tlačno brizgalko z razpršilci;
3. aparat za mikrorazprševanje;
4. motorno škropilnico;
5. električni atomizer za hladno zamegljevanje;
6. električno škropilnico z zvišanim pritiskom in vročo vodo;
7. naprava za toplo zamegljevanje prostorov (swingfog);
8. prevozno sredstvo;
9. torbe za prenašanje in prevoz deratizacijskih vab;
10. merilec rezidualnega klora v vodi;
11. hladilna torba za prenos vzorcev;
12. oprema za prvo pomoč z ustreznimi antidoti;
13. reanimacijski komplet.
b) Osebna zaščitna sredsta
7. člen
Izvajalec DDD mora zagotoviti naslednja sredstva za osebno zaščito:
– delovno obleko, obutev in pokrivalo;
– zaščitna očala;
– zaščitne rokavice;
– plastične rokavice in obutev za enkratno uporabo;
– specialne zaščitne maske z ustreznimi filtri.
c) Sredstva za zaščito prostorov in okolja
8. člen
Izvajalec DDD mora zagotoviti najmanj naslednja sredstva za zaščito prostorov in okolja:
– opozorilne letake in obvestila (na dvojezičnih območjih tudi v jeziku narodnosti) o vrsti, mestu in času izvajanja dejavnosti;
– lepilne trakove;
– plastične folije;
– ročni gasilni aparat;
– posodo za pobiranje ostankov vab in živalskih trupel;
– sredstva za dekontaminacijo.
V. POSEBNE ZAHTEVE
9. člen
Izvajalec DDD dejavnosti mora naročnika pred pričetkom seznaniti s potekom dela, z morebitnimi nevarnostmi za ljudi, živali in okolje, varnostnimi ukrepi in časom trajanja del oziroma nevarnosti. Po končanem delu mora naročniku predati prostore ali obdelani material s potrdilom o izvedenih postopkih.
10. člen
Za izvajanje DDD se lahko uporabljajo samo sredstva, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonom, ki ureja kemikalije.
11. člen
DDD akcije se izvajajo v sodelovanju s krajevno pristojnim zavodom za zdravstveno varstvo po predhodnem obvestilu območne enote Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije.
12. člen
Doktrinarna stališča za področje DDD dejavnosti usklajuje Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem DDD dejavnosti opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Izvajalci DDD dejavnosti morajo voditi evidenco o opravljenih postopkih ter o nabavi in uporabi biocidov ter o tem poročati krajevno pristojnemu zavodu za zdravstveno varstvo in Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije.
15. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo DDD dejavnost, morajo voditi evidenco o opravljenih postopkih ter o nabavi in uporabi pesticidov. O tem morajo pisno poročati krajevno pristojnemu zavodu za zdravstveno varstvo in Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije najkasneje do 31. 1. za preteklo leto.
16. člen
Izvajalci morajo uskladiti svojo dejavnost s tem pravilnikom v enem letu po uveljativi tega pravilnika.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o pogojih za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije zaradi preprečevanja in zatiranja nalezljivih bolezni (Uradni list SFRJ, št. 42/85).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-7/99
Ljubljana, dne 14. septembra 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r
Minister za zdravstvo
Priloga 1

             PROGRAM ZNANJ
        IN IZPOPOLNJEVANJA ZA IZVAJANJE DDD

Program izpopolnjevanja traja 24 ur.

Izpopolnjevanje se organizira po skupinah, glede na stopnjo in
vrsto izobrazbe.

Izpopolnjevanje lahko izvajajo le strokovnjaki z univerzitetno
izobrazbo, ki jih potrdi Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije.

Izpopolnjevanje poteka v obliki predavanj in praktičnih prikazov.

Preverjanje znanja se opravi z ustnim ali pisnim izpitom.

1. Uvod: Javno zdravstveni in gospodarski pomen DDD

2. zakonski in podzakonski predpisi s področja zdravstvenega
varstva, kemikalij, varstva pri delu in varstva okolja.

3. Dezinfekcija

- dezinfekcija - ukrep za obvladovanje nalezljivih bolezni

- osnovna načela pri izvajanju dezinfekcije

- dezinfekcija posameznih objektov in naprav

- spremljanje učinkovitosti dezinfekcije

- nevarnosti pri delu ter zaščita zaposlenih in okolja

4. Dezinsekcija

- predstavitev najpomembnejših insektov pri nas

- predstavitev bioloških značilnosti insektov ter njihovih
posebnosti

- zaščita pred insekti-tehnični in higienski ukrepi

- nadzor insektov - uporaba insekticidov

- posebnosti pri uporabi insekticidov

- nevarnosti pri delu ter zaščita zaposlenih in okolja

5. Deratizacija

- biološke značilnosti glodalcev in njihove posebnosti

- predstavitev najpomembnejših vrst glodalcev

- zaščita pred glodalci - tehnični in higienski ukrepi

- nadzor nad glodalci - uporaba antikoagulantov ter predstavitev
nekaterih drugih metod za obvladovanje glodalcev

- nevarnosti pri delu ter zaščita zaposlenih in okolja

6. Prva pomoč pri zastrupitvah

7. Uporaba osebnih zaščitnih sredstev

8. Varstvo okolja pri izvajanju DDD

- zaščita prostorov in

- ravnanje z odpadki.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti