Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2000 z dne 26. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2000 z dne 26. 9. 2000

Kazalo

3830. Pravilnik o pogojih in načinu prevoza živali, stran 10065.

Na podlagi druge alinee 40. člena zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih in načinu prevoza živali
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa splošne in posebne pogoje za prevoz živali, način prevoza, obveznosti prevoznika, mednarodni prevoz ter nadzor nad izvajanjem tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik velja za prevoz:
– domačih kopitarjev, domačega goveda, ovac, koz in prašičev;
– domače perutnine, domačih ptic in kuncev;
– domačih mačk in domačih psov;
– drugih sesalcev in ptic;
– drugih vretenčarjev in hladnokrvnih živali.
Ta pravilnik ne velja za prevoz:
– nekomercialne narave;
– posamezne živali, ki jo spremlja fizična oseba, odgovorna za žival med prevozom;
– hišnih živali, ki jih spremlja lastnik na zasebnem potovanju;
– ki ga opravljajo skrbniki živali z uporabo lastnih kmetijskih vozil ali prevoznih sredstev, kadar geografske razmere terjajo neprofitno sezonsko potovanje določenih vrst živali.
3. člen
Posamezni izrazi v tem pravilniku pomenijo:
1. Prevoz je vsako premeščanje živali, opravljeno s prevoznimi sredstvi, ki vključuje tudi natovarjanje in raztovarjanje živali.
2. Prostor za živali so zabojniki, kletke ipd., v katerih se prevažajo živali, oziroma deli prevoznih sredstev, namenjeni prevozu živali.
3. Potovanje je prevoz od izhodiščnega kraja do cilja.
4. Počivališče je kraj, kjer se potovanje prekine, da si živali odpočijejo, se nakrmijo in napojijo.
5. Točka pretovarjanja je kraj, kjer se prevoz prekine z namenom, da se živali pretovorijo z enega prevoznega sredstva na drugo.
6. Izhodiščni kraj je kraj, kjer se živali prvič natovorijo na prevozno sredstvo, ali vsak drug kraj, kjer se živali raztovorijo in nastanijo za najmanj 24 ur, napojijo, nakrmijo in po potrebi negujejo, razen počivališča in točke pretovarjanja. Izhodiščni kraji so tudi sejmi in druga zbirališča živali v skladu s predpisi, če je kraj prvega natovarjanja živali manj kot 50 km od sejma ali zbirališča, ali če so živali, čeprav je razdalja do sejma ali zbirališča večja od 50 km, počivale toliko časa, kot je predpisano, in so bile pred vnovičnim natovarjanjem napojene in nakrmljene.
7. Cilj je kraj, kjer se živali dokončno raztovorijo s prevoznega sredstva, ki pa ne zajema počivališč ali točk pretovarjanja.
8. Čas počitka je neprekinjen čas med potovanjem, ko se živali ne prevažajo s prevoznim sredstvom.
9. Prevoznik je fizična ali pravna oseba, ki prevaža živali, kadar je prevoz komercialne narave in se opravlja s pridobitnim namenom.
10. Organizator prevoza je skrbnik živali ali druga pravna ali fizična oseba, ki zagotovi, da so pred začetkom prevoza živali izpolnjeni predpisani pogoji.
11. Načrt poti je dokument, ki mora spremljati vsako pošiljko živali, za katero je tako predpisano in mora biti izpolnjen v skladu s predpisi.
12. Pošiljka živali je določeno število živali iste vrste, ki jo spremlja en veterinarski certifikat, se prevaža na istem prevoznem sredstvu in prihaja iz iste države oziroma dela države.
13. Spremljevalec živali je oseba, ki spremlja prevoz živali, med prevozom živali nadzira, hrani in napaja ter, če je treba pomolze in pomaga pri porodu. Zagotovi ga organizator prevoza ali prevoznik in mora imeti potrebno znanje za ravnanje in oskrbo z živalmi pri prevozu.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA PREVOZ DOMAČIH KOPITARJEV, DOMAČEGA GOVEDA, OVAC, KOZ IN PRAŠIČEV
4. člen
Nobena žival se ne sme prevažati, če ni sposobna za načrtovano potovanje in če ni ustrezno poskrbljeno za njeno oskrbo med potovanjem ter ob prihodu na cilj. Bolne in poškodovane živali niso sposobne za prevoz. Ta določba pa ne velja za:
– živali, ki so rahlo poškodovane ali bolne in jim prevoz ne bi povzročil nepotrebnega trpljenja;
– živali, ki se prevažajo v namene znanstvenih raziskav, ki jih odobri pristojni organ;
– prevoz poškodovanih ali bolnih živali do oziroma od veterinarske organizacije.
Breje živali, ki bi lahko med prevozom povrgle, živali, ki so povrgle v zadnjih 48 urah in novorojene živali, ki se jim popkovina še ni povsem zacelila, ni dovoljeno prevažati.
Živalim, ki se poškodujejo ali zbolijo med prevozom, je treba nuditi nujno veterinarsko pomoč v najkrajšem možnem času ali pa jih po potrebi usmrtiti na način, ki jim ne povzroči nepotrebnega trpljenja.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se lahko dovoli prevoz živali na nujno veterinarsko zdravljenje ali zakol tudi če niso izpolnjene zahteve tega pravilnika, vendar le v primeru, kadar to živalim ne povzroči nepotrebnega trpljenja.
Živali za zakol se ne smejo prevažati po cesti več kot osem ur od izhodiščnega kraja, kadar je njihov cilj klavnica, sejem ali drug kraj, od koder bodo živali prepeljane v klavnico v roku petih dni.
5. člen
Živali se nakladajo in razkladajo podnevi, lahko pa tudi izjemoma ponoči, če je poskrbljeno za ustrezno razsvetljavo.
Nakladanje in razkladanje živali mora biti izvedeno tako, da se prepreči nepotrebno vznemirjanje in trpljenje živali. Živali je treba gnati previdno in, kjer je to mogoče, izkoristiti njihov čredni nagon.
Naprave za priganjanje je dovoljeno uporabljati le izjemoma, in sicer na mišicah zadnjega dela telesa le pri odraslih govedih in prašičih, ki se nočejo premakniti. Električni sunek ne sme biti daljši od 2 sekund. Pred živaljo, ki se priganja z električnim priganjačem, mora biti dovolj prostora, da se žival lahko premakne.
Prepovedano je udarjati živali ali jih pritiskati na občutljive dele telesa in jim zvijati posamezne dele telesa.
Uporabljati je treba primerno opremo za nakladanje in razkladanje živali, kot so mostovi, klančine in ograjeni prehodi. Oprema mora biti taka, da ne povzroča drsenja in imeti mora bočno zaščito. Živali ni dovoljeno dvigati ali vleči z mehaničnimi napravami za glavo, roge, ušesa, noge, rep ali dlako.
6. člen
Rampe za nakladanje in razkladanje morajo biti narejene tako, da je preprečeno zdrsavanje in onemogočeno padanje živali z rampe. Rampe morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Za govedo
-----------------------------------------------------------------------------------------
Naklon rampe                     ne večji kot 20 stopinj
Višina stranske ograje                ne manj kot 1m za teleta
                           ne manj kot 1,6 m za odraslo govedo
-----------------------------------------------------------------------------------------
Višina stopnice med tlemi in rampo ter med vrhom   ne več kot 12 cm za teleta
rampe in prevoznim sredstvom             ne več kot 25 cm za odraslo govedo
-----------------------------------------------------------------------------------------
Prostor med vrhom rampe in prevoznim sredstvom    ne več kot 3 cm
-----------------------------------------------------------------------------------------
2. Za ovce in koze
-----------------------------------------------------------------------------------------
Naklon rampe                ne večji kot 20 stopinj, če ima prečke,
                      ki preprečujejo zdrse ne večji kot 30 stopinj
-----------------------------------------------------------------------------------------
Višina stranske ograje           ne manj kot 1,30 m
-----------------------------------------------------------------------------------------
Višina stopnice med tlemi in rampo ter   ne več kot 12 cm
med vrhom rampe in prevoznim sredstvom
-----------------------------------------------------------------------------------------
Prostor med vrhom rampe in prevoznim    ne več kot 1,5 cm
sredstvom
-----------------------------------------------------------------------------------------
3. Za prašiče
-----------------------------------------------------------------------------------------
Naklon rampe                    ne večji kot 20 stopinj
-----------------------------------------------------------------------------------------
Višina stranske ograje               ne manj kot 90cm za odraslega prašiča
-----------------------------------------------------------------------------------------
Višina stopnice med tlemi in rampo ter med vrhom  ne več kot 12 cm
rampe in prevoznim sredstvom
-----------------------------------------------------------------------------------------
Prostor med vrhom rampe in prevoznim sredstvom   ne več kot 1,5 cm
-----------------------------------------------------------------------------------------
4. Za konje
-----------------------------------------------------------------------------------------
Naklon rampe                        ne večji kot 20 stopinj
-----------------------------------------------------------------------------------------
Višina stranske ograje                   1,6 m
-----------------------------------------------------------------------------------------
Višina stopnice med tlemi in rampo ter med vrhom      ne več kot 25 cm
rampe in prevoznim sredstvom
-----------------------------------------------------------------------------------------
Prostor med vrhom rampe in prevoznim sredstvom       ne več kot 6 cm
-----------------------------------------------------------------------------------------
7. člen
Živalim, ki se prevažajo, mora biti glede na vrsto zagotovljena dovolj velika talna površina in višina, da lahko stojijo v naravnem položaju in da je omogočeno kroženje zraka nad njimi. Po potrebi je treba zagotoviti tudi pregrade, ki jih varujejo med gibanjem prevoznega sredstva. Če posebni pogoji za zaščito živali ne terjajo drugače, mora biti na voljo tudi dovolj prostora, da ležejo.
Med prevozom morata biti živalim zagotovljena zadostna količina higiensko neoporečne vode (v nadaljnjem besedilu: voda) in ustrezne krme v primernih presledkih.
8. člen
Na eno prevozno sredstvo se lahko naklada praviloma le ena vrsta živali, razen če gre za živalsko skupnost, in bi se z ločitvijo živalim povzročilo stresno stanje.
Če se v istem prevoznem sredstvu prevažajo živali različnih starosti, je treba odrasle živali ločiti od mladih. Ta omejitev ne velja za samice, ki potujejo z mladiči, ki še sesajo.
Nezdružljive živali, ki bi si lahko medsebojno povzročile nezaželeno brejost, poškodbe ali smrt je potrebno prevažati ločeno. Nekastrirane odrasle samce je treba prevažati ločeno od samic.
Odrasle plemenske merjasce je treba prevažati ločene drug od drugega, kar velja tudi za žrebce.
Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se uporabljajo, če živali niso bile vzgojene v združljivih skupinah in če niso navajene druga na drugo.
9. člen
Kopitarji se ne smejo prevažati v vozilih z več kot eno ploščadjo.
Kopitarje je treba prevažati v prevoznem sredstvu, ki ima vgrajene posamezne ograde ali v boksih, ki so zasnovani tako, da ščitijo žival pred sunki.
Če se kopitarji prevažajo v skupini, se živali, ki so agresivne druga do druge, ne smejo prevažati skupaj, če pa se že morajo, ne smejo imeti podkovanih zadnjih kopit.
Kopitarji morajo med prevozom nositi oglavnik, razen neukročenih žrebičkov in živali, ki se prevažajo v posameznih boksih.
Živali na prevoznem sredstvu se ne sme privezovati za rogove ali za nosni obroč.
Če so živali med prevozom privezane, morajo biti vrvi in drugi pripomočki dovolj močni, da se v normalnih razmerah prevoza ne pretrgajo, in dovolj dolge, da živalim omogočajo, da po potrebi ležejo, jedo in pijejo, poskrbljeno pa mora biti, da ni nevarnosti zadušitve ali poškodb.
10. člen
Poleg živali ni dovoljeno prevažati stvari, ki bi lahko škodovale dobremu počutju živali med prevozom.
11. člen
Prevozna sredstva, ki se uporabljajo za prevoz živali, morajo izpolnjevati predpisane pogoje in morajo biti brezhibna, tako, da je zagotovljena varnost pred begom živali in onemogočeno nepotrebno trpljenje živali.
Tla prevoznega sredstva ali prostora za živali morajo biti dovolj močna, da zdržijo težo živali, in ne smejo drseti. Če so tla mrežasta, oziroma imajo kakršnekoli prostorčke ali luknjice, morajo biti brez ostrih robov, tako, da živali ne morejo poškodovati. Tla morajo biti prekrita z dovolj stelje, da lahko posrka iztrebke, razen če je za to preskrbljeno kako drugače, ali če se iztrebke redno odstranjuje.
Prevozno sredstvo oziroma prostor za živali morata biti izdelana in se morata uporabljati tako, da so živali zaščitene pred neugodnimi vremenskimi vplivi in velikimi razlikami v klimatskih razmerah. Zračenje in zračni prostor morata biti v skladu s pogoji za posamezno vrsto prevoznega sredstva, in ustrezna za živali, ki se prevažajo. Znotraj prostora za živali in na vsaki njegovi ravni mora biti dovolj prostora, da je zagotovljeno ustrezno zračenje nad živalmi, tudi kadar so v naravnem stoječem položaju, ne da bi zračenje kakorkoli oviralo njihovo naravno gibanje.
Prevozno sredstvo in prostor za živali mora biti mogoče zlahka čistiti in razkuževati.
Prostori za živali morajo biti označeni z obstojnim, čitljivim in dovolj velikim ter vidnim napisom – ŽIVE ŽIVALI, ki kaže na navzočnost živih živali, in z znakom, ki kaže pokončen položaj živali. V mednarodnem transportu mora biti poleg napisa v slovenskem jeziku še napis v angleškem jeziku – LIVE ANIMALS. Prostori za živali morajo omogočati pregled in oskrbo živali in biti nameščeni tako, da ne ovirajo zračenja. Med prevozom in premeščanjem morajo biti prostori za živali vedno pokončni in ne smejo biti izpostavljeni močnim sunkom in tresenju.
12. člen
Pošiljke živali morajo imeti med prevozom spremljevalca, razen če:
– se živali prevažajo v zaprtih, ustrezno zračenih prostorih in imajo zagotovljene take količine krme in vode, ki zadoščajo za dvakratni čas trajanja potovanja, pri čemer mora biti pitna voda v posodah, ki se ne morejo prevrniti;
– prevoznik opravlja tudi funkcijo spremljevalca;
– je pošiljatelj imenoval agenta, ki bo skrbel za živali na predvidenih počivališčih.
13. člen
Spremljevalec ali agent pošiljatelja morata skrbeti za živali, jih nakrmiti, napojiti in po potrebi pomolsti.
Krave v obdobju laktacije je treba molsti v presledkih največ 12 ur.
14. člen
Spremljevalec mora razpolagati s primerno razsvetljavo.
15. člen
Živali se sme natovoriti le na prevozno sredstvo, ki je temeljito očiščeno in po potrebi razkuženo. Mrtve živali, steljo in iztrebke je treba odstraniti, čim je to mogoče.
16. člen
Živali je treba prepeljati do cilja čim hitreje. Če nastanejo pri pretovarjanju zamude, jih je treba zmanjšati na minimum.
17. člen
Za kar najhitrejše izvajanje izvoznih, uvoznih in tranzitnih postopkov je treba pošiljke napovedati najmanj 12 ur pred prihodom na državno mejo pristojnemu mejnemu veterinarskemu inšpektorju. Pri teh postopkih imajo prednost pošiljke živih živali pred drugimi pošiljkami.
18. člen
Postaje, kjer se opravlja veterinarsko-sanitarna kontrola in se redno prevažajo živali v večjem številu, morajo imeti na voljo objekte za počitek, krmljenje in napajanje. Taki objekti so lahko tudi na ozemlju sosednje države. V tem primeru mora mejni veterinarski inšpektor na načrtu poti preveriti, ali je bilo izvedeno predpisano napajanje in krmljenje živali ter počitek. Če slednje ni izpolnjeno, ne sme dovoliti prevoza preko ozemlja Republike Slovenije.
III. POGOJI ZA PREVOZ DOMAČIH KOPITARJEV, DOMAČEGA GOVEDA, OVAC, KOZ IN PRAŠIČEV GLEDE NA NAČIN PREVOZA
A) Prevoz po železnici
19. člen
Vsak železniški vagon, ki se uporablja za prevoz živali, mora biti označen z znakom, ki označuje navzočnost živih živali, razen če se živali prevažajo v kletkah. Če niso na voljo posebni vagoni za prevoz živali, se lahko živali prevažajo v pokritih vagonih, ki so prilagojeni za hitri prevoz in imajo dovolj velike zračnike ali sisteme za zračenje, ki so učinkoviti tudi pri manjših hitrostih.
Notranje stene vagona morajo biti iz lesa oziroma takega materiala, ki je popolnoma gladek in opremljen z obroči ali prečkami na primerni višini, za katere je mogoče živali po potrebi privezati.
20. člen
Kadar se kopitarji ne prevažajo v posameznih boksih, morajo biti privezani tako, da vsi gledajo v isto smer, ali pa tako, da so obrnjeni drug proti drugemu. Mlade in neukročene živali se ne sme privezovati.
21. člen
Odrasli kopitarji ter odrasla goveda se nakladajo tako, da je spremljevalcu omogočen dostop do vseh živali.
22. člen
Če je v skladu z 8. členom tega pravilnika treba živali ločevati, se to lahko izvede tako, da se živali priveže na ločene dele vagona, če prostor to omogoča, ali pa v ustrezne predelke.
23. člen
Pri sestavljanju vlakovnih kompozicij ali pri kakršnem koli premikanju vagonov je treba preprečevati močne sunke v vagone z živalmi.
B) Prevoz po cesti
24. člen
Vozila morajo biti izdelana tako, da se zagotovi varnost živali. Vozila morajo biti pokrita s streho, ki omogoča učinkovito zaščito pred vremenskimi vplivi.
25. člen
V vozilih, ki se uporabljajo za prevoz odraslih kopitarjev oziroma odraslih govedi, ki se morajo privezovati, mora biti na voljo oprema za privezovanje. Če je treba notranjost vozila razdeliti na predelke, morajo biti pregrade trdne.
26. člen
Vozila morajo imeti primerno opremo, ki izpolnjuje zahteve iz petega odstavka 5. in 11. člena tega pravilnika.
Vozila, ki prevažajo živali, morajo izpolnjevati tudi pogoje iz priloge I, ki je kot sestavni del tega pravilnika objavljena skupaj z njim.
C) Prevoz po vodi
27. člen
Plovila morajo biti opremljena tako, da se živali pri prevozu ne morejo poškodovati in da po nepotrebnem ne trpijo.
28. člen
Živali se ne smejo prevažati na odprtem krovu, razen če so v ustrezno zavarovanih kletkah, kontejnerjih ali drugih ogradah, ki živalim nudijo ustrezno zaščito pred valovi in neugodnimi vremenskimi vplivi.
Živali morajo biti privezane ali ustrezno nastanjene v ogradah, kontejnerjih ali kletkah.
Zagotovljeni morajo biti ustrezni prehodi, ki omogočajo dostop do vseh ograd, kletk, kontejnerjev ali vozil, v katerih so nastanjene živali.
Zagotovljeno mora biti zadostno število spremljevalcev glede na število živali, ki se prevažajo in glede na trajanje potovanja. Spremljevalcem mora biti zagotovljena ustrezna osvetlitev za njihovo delo.
29. člen
Vsi deli plovila, kjer so nastanjene živali, morajo biti opremljeni s sistemom odtokov, ki morajo biti higiensko vzdrževani.
Na plovilu mora biti ustrezna oprema za zakol živali.
30. člen
Plovila, ki se uporabljajo za prevoz živali, se morajo pred odhodom oskrbeti z zadostno količino higiensko neoporečne pitne vode, kadar nimajo primernega sistema za proizvodnjo le-te, in zadostno količino ustrezne krme za vrsto in število živali, ki se prevaža, ter za čas trajanja potovanja.
Če živali med potovanjem zbolijo ali se poškodujejo, se mora zagotoviti njihova osamitev ter nujna pomoč, če je to potrebno.
31. člen
Določbe 27. do 30. člena se ne uporabljajo za prevoz živali v železniških vagonih ali v cestnih vozilih, ki se prevažajo na trajektih ali podobnih plovilih.
32. člen
Na trajektih ali podobnih plovilih morajo biti prevozna sredstva, v katerih so živali, in prostori za živali ustrezno in varno pritrjeni. Na pokritem krovu takega plovila je treba vzdrževati ustrezno zračenje glede na število prevoznih sredstev, ki se prevažajo. Prevozna sredstva, v katerih so živali, morajo biti postavljena čim bliže dovodu svežega zraka.
V prostoru za živali mora biti dovolj zračnikov ali drugih sredstev za ustrezno zračenje. Omogočen mora biti neposreden dostop do vsakega dela prostora za živali, tako da je mogoče živali med potovanjem oskrbeti, jih nakrmiti in napojiti.
D) Prevoz po zraku
33. člen
Živali v letalih je treba prevažati v kletkah, kontejnerjih, ogradah, pregradah ipd., primernih za zadevno vrsto, ki izpolnjujejo najmanj najnovejše zahteve Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov – IATA (v nadaljnjem besedilu: IATA) za žive živali.
34. člen
Poskrbeti je treba, da se preprečijo previsoke ali prenizke temperature v letalu, glede na vrsto živali, ki se prevaža. Poleg tega se je treba izogniti velikim nihanjem pritiska zraka.
V tovornih letalih mora biti ustrezna oprema za zakol živali.
IV. PREVOZ PERUTNINE, DOMAČIH PTIC IN KUNCEV
35. člen
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 4. člena, prvega in drugega odstavka 7. člena, prvega in drugega odstavka 8. člena, 11., 12., 15., 19., 21., 30., 32., 33. in 34. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi pri prevozu perutnine, domačih ptic in kuncev.
36. člen
Če so živali natovorjene v kletkah ali kontejnerjih, ki so zloženi drug na drugega, ali v vozilu, ki ima več kot eno nadstropje, je treba poskrbeti, da iztrebki ne padajo na živali, ki so postavljene spodaj.
Krma in voda morata biti na voljo v ustreznih količinah, razen če:
– traja potovanje manj kot 12 ur, brez časa za natovarjanje in raztovarjanje;
– traja potovanje manj kot 24 ur za piščance vseh vrst, pod pogojem, da se potovanje zaključi v 72 urah po izvalitvi.
V. PREVOZ DOMAČIH PSOV IN DOMAČIH MAČK
37. člen
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 4. člena, prvega in drugega odstavka 7. člena, prvega in drugega odstavka 8. člena, 10., 11., 12., 15., 19., 23., 24., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. in 34. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi pri prevozu domačih psov in mačk.
38. člen
Med prevozom je treba živali krmiti v presledkih, ki ne smejo biti daljši od 24 ur in napajati v presledkih, ki ne smejo biti daljši od 12 ur. Za krmljenje in napajanje mora imeti prevoznik napisana jasna navodila. Samice v estrusu morajo biti ločene od samcev.
VI. PREVOZ DRUGIH SESALCEV IN PTIC
39. člen
Določbe tega poglavja veljajo za prevoz sesalcev in ptic, ki niso zajeti v določbah prejšnjih poglavij.
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 4. člena, prvega in drugega odstavka 7. člena, prvega in drugega odstavka 8. člena, 10., 11., 12., 15., 19., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. in 34. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi pri prevozu živali iz prvega odstavka tega člena.
40. člen
Dovoljeno je prevažati le živali, ki so primerne za prevoz in zdrave. Živali, ki bi lahko med prevozom povrgle, živali, ki so pred kratkim povrgle ter novorojene živali, ki nimajo zaceljene popkovine in ki se niso sposobne same prehranjevati in ki jih ne spremlja mati, niso primerne za prevoz. Od teh določb se lahko izjemoma odstopi, če je v interesu živali, da se jih preseli na lokacijo, kjer jim je mogoče zagotoviti ustrezno oskrbo.
Živalim, ki se prevažajo, se ne sme dajati pomirjeval, razen v izjemnih okoliščinah pod neposrednim nadzorom doktorja veterinarske medicine (v nadaljnjem besedilu: veterinar). Podatki o danih pomirjevalih morajo spremljati žival do cilja.
41. člen
Živali se lahko prevažajo le v prevoznih sredstvih, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje glede na vrsto živali. Prevozna sredstva morajo biti označena z oznako, ki opozarja na morebitne divje ali nevarne živali.
Živali različnih vrst ne smejo biti nastanjene v istem prostoru. Tudi živali iste vrste ne smejo biti nastanjene v istem prostoru, razen če je zanesljivo znano, da so združljive.
Pošiljko živali mora spremljati dokumentacija z navodili glede krmljenja, napajanja ter morebitne posebne nege živali.
Vodne sesalce mora pri prevozu spremljati oskrbovalec.
Živali z rogovjem se ne smejo prevažati, ko imajo rogove še prekrite.
Ptice se morajo prevažati v poltemi.
Kletke za prevoz živali morajo imeti primerne odprtine, ki omogočajo zračenje, vendar morajo biti take, da žival ne more priti v stik z osebami, ki delajo s kletko, ali da se ne morejo poškodovati same. Če se tovor zlaga ali tesno naklada morajo biti na stene, strehe in podlage kletk nameščeni primerni distančniki, ki omogočajo kroženje zraka.
Živali ne smejo biti nastanjene blizu kraja, kjer se hranijo krmila oziroma hrana, ali na krajih, kamor imajo dostop nepooblaščene osebe.
42. člen
Živali, ki jih obravnava Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami – CITES (v nadaljnjem besedilu: CITES) (Uradni list RS, št. 31/99), se morajo prevažati v skladu z določbami te konvencije. V primeru zračnega prevoza se morajo prevažati najmanj v skladu z najnovejšimi pravili IATA za prevoz živih živali. Na cilj jih je treba prepeljati čim hitreje.
VII. PREVOZ DRUGIH VRETENČARJEV IN HLADNOKRVNIH ŽIVALI
43. člen
Hladnokrvne živali se prevažajo v zabojnikih in pod pogoji, zlasti kar zadeva prostor, prezračevanje, temperaturo, zalogo vode in kisika, ki so ustrezni za določeno živalsko vrsto.
44. člen
Ribe se smejo prevažati samo v posebno prirejenem prevoznem sredstvu ali v zabojnikih, ki so oskrbljeni z vodo in napravami, ki zagotavljajo ribam zadostno količino kisika.
45. člen
Živali, ki jih obravnava CITES, se morajo prevažati v skladu z določbami te konvencije. V primeru zračnega prevoza se morajo prevažati najmanj v skladu z najnovejšimi pravili IATA za prevoz živih živali. Na cilj jih je treba prepeljati čim hitreje.
VIII. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA PREVOZA IN PREVOZNIKA
46. člen
Živali morajo biti ves čas potovanja predpisano označene in spremljati jih mora predpisana dokumentacija, tako da lahko pristojni organ preveri:
– njihov izvor in lastništvo,
– njihov izhodiščni kraj in cilj,
– datum in uro odhoda.
47. člen
Organizator prevoza mora pred začetkom prevoza zagotoviti, da so živali predpisano označene, da imajo predpisano zdravstveno in drugo dokumentacijo, da so sposobne za prevoz in druge predpisane pogoje za začetek prevoza. Za prevoz živali v skladu s tem pravilnikom je odgovoren prevoznik. Medsebojna razmerja organizator prevoza in prevoznik uredita s pogodbo.
Spremljevalec, ki je državljan Republike Slovenije ali ima dovoljenje za delo v Republiki Sloveniji, in spremlja prevoz živali, se mora udeležiti izobraževalnega tečaja, za katerega Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) potrdi program in izvajalca, ter opraviti pisni preizkus znanja. O opravljenem preizkusu znanja prejme potrdilo.
Drugi spremljevalci, ki spremljajo pošiljke živali pri uvozu, izvozu ali tranzitu, morajo imeti potrebno znanje za ravnanje in oskrbo živali pri prevozu, pridobljeno in priznano v drugi državi.
Prevoznik, ki prevaža živali in ima sedež v Republiki Sloveniji, mora biti vpisan v evidenco pri VURS.
Za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka prevoznik vloži vlogo na VURS, iz katere mora biti razvidno, da izpolnjuje predpisane pogoje za prevoz določenih vrst živali. Vlogi mora biti priloženo dokazilo o upravičenosti do uporabe prevoznega sredstva, overjena kopija licence za opravljanje dejavnosti s konkretnim vozilom ter dokazila, da osebe, ki bodo pri prevozih sodelovale kot spremljevalci, izpolnjujejo predpisane pogoje. VURS o izpolnjevanju predpisanih pogojev za prevoz določenih vrst živali prevozniku izda odločbo v upravnem postopku ter ga vpiše v evidenco.
48. člen
Za živali iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki se izvažajo, ali v primeru, ko čas potovanja presega 8 ur, mora prevoznik izdelati načrt poti v štirih izvodih v skladu s prilogo II, ki je kot sestavni del tega pravilnika objavljena skupaj z njim. Če je v potovanje vključenih več prevoznikov oziroma če se živali prevažajo z razločnimi prevoznimi sredstvi, organizator prevoza zagotovi izdelavo načrta poti za celo potovanje.
Načrt poti mora vsebovati celotno pot od mesta nakladanja do cilja z vsemi morebitnimi počivališči in točkami pretovarjanja. Na podlagi predloženega načrta poti izda pristojni veterinar za živali zdravstveno spričevalo. Številko zdravstvenega spričevala mora veterinar vpisati tudi na načrt, ki ga žigosa oziroma podpiše pred nakladanjem na prevozno sredstvo.
Prevoznik mora zagotoviti, da je načrt poti ves čas prevoza pri osebi, ki prevaža živali. Odgovorna oseba mora med potjo vpisati v načrt poti čas in kraj morebitnega počivališča oziroma točke pretovarjanja.
Če se živali izvažajo, pristojni mejni veterinarski inšpektor po opravljenem pregledu pošiljke vpiše v načrt poti, da so živali zmožne nadaljevati načrtovano pot. Stroški pregleda bremenijo prevoznika.
Ob vrnitvi je prevoznik dolžan poslati načrt poti veterinarski inšpekciji na območju mesta nakladanja.
Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se uporabljajo tudi v primeru, ko se živali izvažajo po morju in čas potovanja presega osem ur.
49. člen
Prevoznik mora kopijo načrta poti hraniti tri leta.
50. člen
Prevoznik mora zagotoviti, da se živali brez nepotrebne zamude pripeljejo na cilj.
Prevoznik mora zagotoviti, da je glede na vrsto, ki se prevaža, in če to terja dolžina potovanja ukrenjeno vse potrebno, da so med potovanjem izpolnjene potrebe živali po hrani in vodi, tudi če je bilo treba načrt poti spremeniti ali če je bilo potovanje prekinjeno iz razlogov, ki niso pod njegovim nadzorom.
Stroške krmljenja, napajanja in počitka živali krije prevoznik.
IX. POSEBNI POGOJI
51. člen
Počivališča za živali morajo izpolnjevati predpisane pogoje. Biti morajo pod rednim nadzorom veterinarske inšpekcije.
52. člen
Pri prevozu mora biti za posamezne vrste živali zagotovljena določena talna površina, ki pa mora biti večja, če gre za prevoz živali, ki so v zadnji tretjini brejosti. Predpisana talna površina za posamezne vrste živali je naslednja:
A) Kopitarji
1. Prevoz po železnici
----------------------------------------------------------------
Kategorija                    Površina
----------------------------------------------------------------
Odrasli konji                1,75m2 (0,7 x 2,5m)
----------------------------------------------------------------
Mladi konji (6-24 mesecev)
(za prevoze krajše od 48 ur)          1,2m2 (0,6 x 2m)
----------------------------------------------------------------
Mladi konji (6-24 mesecev)
(za prevoze daljše od 48 ur)          2,4m2 (1,2 x 2m)
----------------------------------------------------------------
Poniji (manjši od 144 cm)           1m2 (o,6 x 1,8m)
----------------------------------------------------------------
Žrebeta (0-6 mesecev)             1,4m2 (1 x 1,4m)
----------------------------------------------------------------
Med daljšimi prevozi mora biti žrebetom in mladim konjem zagotovljena možnost ležanja. Navedene površine lahko odstopajo za največ 10% pri odraslih konjih in ponijih in za največ 20% pri mladih konjih in žrebetih, kar pa mora biti odvisno ne le od njihove velikosti in teže, temveč tudi od fizične kondicije, vremenskih razmer in predvidene dolžine potovanja. Utemeljeno spremembo predpiše oziroma dovoli veterinar, ki je prisoten pri nakladanju.
2. Prevoz po cesti
----------------------------------------------------------------
Kategorija                    Površina
----------------------------------------------------------------
Odrasli konji                1,75m2 (0,7 x 2,5m)
----------------------------------------------------------------
Mladi konji (6-24 mesecev)
(za prevoze krajše od 48 ur)          1,2m2 (0,6 x 2m)
----------------------------------------------------------------
Mladi konji (6-24 mesecev)
(za prevoze daljše od 48 ur)          2,4m2 (1,2 x 2m)
----------------------------------------------------------------
Poniji (manjši od 144 cm)           1m2 (0,6 x 1,8m)
----------------------------------------------------------------
Žrebeta (0-6 mesecev)             1,4m2 (1 x 1,4m)
----------------------------------------------------------------
Med daljšimi prevozi mora biti žrebetom in mladim konjem zagotovljena možnost ležanja. Navedene površine lahko odstopajo za največ 10% pri odraslih konjih in ponijih in za največ 20% pri mladih konjih in žrebetih, kar pa mora biti odvisno ne le od njihove velikosti in teže temveč tudi od fizične kondicije, vremenskih razmer in predvidene dolžine potovanja. Utemeljeno spremembo predpiše oziroma dovoli veterinar, ki je prisoten pri nakladanju.
3. Prevoz po zraku
-------------------------------------------------
Teža v kg           Površina v m2/žival
-------------------------------------------------
0-100                0,42
-------------------------------------------------
100-200               0,66
-------------------------------------------------
200-300               0,87
-------------------------------------------------
300-400               1,04
-------------------------------------------------
400-500               1,19
-------------------------------------------------
500-600               1,34
-------------------------------------------------
600-700               1,51
-------------------------------------------------
700-800               1,73
-------------------------------------------------
4. Prevoz po morju
-------------------------------------------------
Teža v kg           Površina v m2/žival
-------------------------------------------------
200-300              0,90-1,175
-------------------------------------------------
300-400              1,175-1,45
-------------------------------------------------
400-500              -1,45-1,725
-------------------------------------------------
500-600              1,725-2
-------------------------------------------------
600-700              2-2,5
-------------------------------------------------
B) Govedo
1. Prevoz po cesti in železnici
-----------------------------------------------------------
Kategorija       Povprečna        Površina
            teža (v kg)       v m2/žival
-----------------------------------------------------------
majhna (sesna) teleta   55          0,30-0,40
-----------------------------------------------------------
srednja teleta      110          0,40-0,70
-----------------------------------------------------------
velika teleta       200          0,70-0,95
-----------------------------------------------------------
govedo          325          0,95-1,30
-----------------------------------------------------------
težko govedo       550          1,30-1,60
-----------------------------------------------------------
zelo težko govedo    >700            >1,60
-----------------------------------------------------------
Navedene površine lahko odstopajo, kar je odvisno od velikosti in teže živali ter od njihove fizične kondicije, vremenskih razmer in predvidene dolžine potovanja. Utemeljeno spremembo predpiše oziroma dovoli veterinar, ki je prisoten pri nakladanju.
2. Prevoz po zraku
-------------------------------------------------------
Kategorija      Povprečna        Površina
           teža (v kg)      v m2/žival
-------------------------------------------------------
Teleta        50           0,23
           70           0,28
-------------------------------------------------------
Govedo        300           0,84
           500           1,27
-------------------------------------------------------
3. Prevoz po morju
-------------------------------------------------
Teža (v kg)          Površina v m2/žival
-------------------------------------------------
200-300              0,81-1,0575
-------------------------------------------------
300-400              1,0575-1,305
-------------------------------------------------
400-500              1,305-1,5525
-------------------------------------------------
500-600              1,5525-1,8
-------------------------------------------------
600-700              1,8-2,025
-------------------------------------------------
C) Ovce in koze
1. Prevoz po železnici
----------------------------------------------------------------
Kategorija          Teža v kg    Površina v m2/žival
----------------------------------------------------------------
ovce, ovni (brez rogov)    <55        0,20-0,30
               >55        >0,30
----------------------------------------------------------------
ovce, ovni (z rogovi)     <55        0,30-0,40 
               >55        >0,40
----------------------------------------------------------------
visoko breje ovce       <55        0,40-0,50
               >55        >0,50
----------------------------------------------------------------
koze, kozli          <35        0,20-0,30
               35-55       0,30-0,40
               >55        0,40-0,75
----------------------------------------------------------------
visoko breje koze       <55        0,40-0,50
               >55        >0,50
----------------------------------------------------------------
Navedene talne površine se lahko spremenijo glede na pasmo, velikost, fizično kondicijo, dolžino runa, kakor tudi glede na vremenske pogoje in čas trajanja vožnje. Utemeljeno spremembo predpiše oziroma dovoli veterinar, ki je prisoten pri nakladanju.
2. Prevoz po cesti
----------------------------------------------------------------
Kategorija          Teža v kg    Površina v m2/žival
----------------------------------------------------------------
ovce, ovni (brez rogov)    <55        0,20-0,30
----------------------------------------------------------------
in jagnjeta nad 26 kg     >55         >0,30
----------------------------------------------------------------
ovce, ovni (z rogovi)     <55        0,30-0,40
               >55         >0,40
----------------------------------------------------------------
visoko breje ovce       <55        0,40-0,50
               >55         >0,50
----------------------------------------------------------------
koze, kozli          <35        0,20-0,30
               35-55        0,30-0,40
               >55        0,40-0,75
----------------------------------------------------------------
visoko breje koze       <55        0,40-0,50
               >55         >0,50
----------------------------------------------------------------
Navedene talne površine se lahko spremenijo glede na pasmo, velikost, fizično kondicijo, dolžino runa, kakor tudi glede na vremenske pogoje in čas trajanja vožnje. Utemeljeno spremembo predpiše oziroma dovoli veterinar, ki je prisoten pri nakladanju.
3. Prevoz po zraku
-------------------------------------------------
Povprečna teža (v kg)     Površina v m2/žival
-------------------------------------------------
25                  0,2
-------------------------------------------------
50                  0,3
-------------------------------------------------
75                  0,4
-------------------------------------------------
4. Prevoz po morju:
-------------------------------------------------
Povprečna teža (v kg)     Površina v m2/žival
-------------------------------------------------
20-30              0,24-0,265
-------------------------------------------------
30-40              0,265-0,290
-------------------------------------------------
40-50              0,290-0,315
-------------------------------------------------
50-60              0,315-0,34
-------------------------------------------------
60-70              0,34-0,39
-------------------------------------------------
D) Prašiči
1. Prevoz po cesti in železnici
Vsakemu prašiču mora biti zagotovljeno vsaj toliko prostora, da se lahko uleže in da lahko stoji v normalnem položaju. Zato gostota nakladanja za prašiče, težke približno 100 kg, ne sme biti večja kot 235 kg/m2.
Navedena površina se lahko poveča glede na pasmo, velikost in fizično kondicijo prašičev, ter glede na vremenske pogoje in trajanje poti. Utemeljeno spremembo predpiše oziroma dovoli veterinar, ki je prisoten pri nakladanju.
2. Prevoz po zraku
Gostota nakladanja mora biti relativno velika, da bi preprečili poškodbe pri vzletanju in pristajanju in v primeru turbulence, vendar mora še vedno omogočati prašičem, da se uležejo.
-------------------------------------------------
Povprečna teža (v kg)     Površina v m2/žival
-------------------------------------------------
15                  0,13
-------------------------------------------------
25                  0,15
-------------------------------------------------
50                  0,35
-------------------------------------------------
100                 0,51
-------------------------------------------------
3. Prevoz po morju
-------------------------------------------------
Povprečna teža (v kg)        Površina/m2
-------------------------------------------------
10 ali manj              0,20
-------------------------------------------------
20                   0,28
-------------------------------------------------
45                   0,37
-------------------------------------------------
70                   0,60
-------------------------------------------------
100                  0,85
-------------------------------------------------
140                  0,95
-------------------------------------------------
180                  1,10
-------------------------------------------------
270                  1,50
-------------------------------------------------
E) Perutnina
Prostor za prevoz perutnine v kletkah:
-------------------------------------------------
Kategorija             Prostor
-------------------------------------------------
enodnevna perutnina      21-25 cm2 na žival
-------------------------------------------------
perutnina <1,6 kg         180-200 cm2/kg
-------------------------------------------------
perutnina od 1,6 do 3 kg      160 cm2/kg
-------------------------------------------------
perutnina od 3 do 5 kg       115 cm2/kg
-------------------------------------------------
perutnina nad 5 kg         105 cm2/kg
-------------------------------------------------
Navedeni prostor se lahko spremeni glede samo na težo in velikost živali ter glede na fizično kondicijo živali, vremenske razmere in dolžino potovanja. Utemeljeno spremembo predpiše oziroma pisno dovoli veterinar, ki je prisoten pri nakladanju.
53. člen
Trajanje prevoza za živali iz prve alinee prvega odstavka 2. člena ne sme biti daljše od osem ur.
Trajanje prevoza iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko podaljša, kadar prevozno sredstvo izpolnjuje naslednje dodatne pogoje:
– da je na tleh prevoznega sredstva, kjer so živali, dovolj stelje,
– da je v prevoznem sredstvu dovolj krme za živalsko vrsto, ki se prevaža, in za trajanje potovanja,
– da je do živali mogoč neposreden dostop,
– da je na voljo ustrezno zračenje, ki ga je mogoče prilagoditi glede na temperaturo (zunaj in znotraj vozila),
– da so na voljo premične pregrade za postavitev ločenih predelkov,
– da so vozila opremljena s priključkom za preskrbo z vodo med postanki,
– da prevozna sredstva za prevoz prašičev prevažajo dovolj vode za napajanje med potovanjem.
Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, se lahko prevoz glede na bližino cilja v interesu živali izjemoma podaljša za največ dve uri.
Cestna vozila morajo poleg pogojev iz drugega odstavka tega člena izpolnjevati še dodatne pogoje, ki so navedeni v prilogi I tega pravilnika.
54. člen
Presledki za napajanje in krmljenje, trajanje prevoza in čas počitka pri uporabi cestnih vozil, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 53. člena in priloge I tega pravilnika, morajo biti naslednji:
– sesna teleta, jagnjeta, kozliči in žrebeta, ki so še vedno na mlečni prehrani, ter sesni pujski morajo po devetih urah prevoza imeti najmanj eno uro počitka, da prejmejo dovolj tekočine in po potrebi hrane. Po tem počitku se jih lahko prevaža še devet ur.
– prašiče se lahko prevaža največ 24 ur. Med prevozom morajo imeti stalen dostop do vode.
– domače kopitarje se lahko prevaža največ 24 ur. Med prevozom morajo prejemati tekočino in po potrebi krmo vsakih osem ur.
– vse druge vrste živali, navedene v prvi alinei prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, morajo po 14 urah prevoza počivati najmanj eno uro, da prejmejo tekočino in po potrebi krmo. Po tem počitku se jih lahko prevaža še 14 ur.
Po zgoraj določenem času prevoza je treba živali raztovoriti, nakrmiti in napojiti, počivati pa morajo najmanj 24 ur.
55. člen
Živali se ne sme prevažati z vlakom, če trajanje prevoza presega 8 ur. Ne glede na navedeno, se lahko glede trajanja prevoza uporabljajo določbe prvega odstavka 54. člena tega pravilnika, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 53. člena, prvega odstavka 54. člena glede napajanja in krmljenja, ter pogoji iz drugega odstavka 54. člena.
Živali se ne sme prevažati po vodi, če trajanje prevoza presega 8 ur. Ne glede na navedeno lahko traja prevoz tudi dlje, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 53. člena ter prvega odstavka 54. člena tega pravilnika glede napajanja in krmljenja. Če bo prevoz po vodi predvidoma trajal več kot 8 ur, in se živali prekladajo na ladjo iz drugega prevoznega sredstva, jih je potrebno pred nakladanjem na ladjo razložiti, napojiti in nakrmiti ter jim omogočiti vsaj 8-urni počitek v za to namenjenih objektih. Pristojni veterinar lahko glede na okoliščine pisno dovoli skrajšanje počitka živali, vendar čas počitka ne sme biti krajši od dveh ur.
X. MEDNARODNI PREVOZ
56. člen
Uvoz in tranzit živali, ki jih določa ta pravilnik, je dovoljen na ozemlje Republike Slovenije ter prek njega, če prevoznik:
– izpolnjuje predpisane pogoje za prevoz določenih vrst živali in
– pristojnemu organu na meji predloži načrt poti, izdelan v skladu s prilogo II tega pravilnika.
57. člen
Mejni veterinarski inšpektor preveri ali so izpolnjene predpisane zahteve iz 56. člena tega pravilnika, ter ali je živalim zagotovljeno dobro počutje.
Če mejni veterinarski inšpektor ugotovi, da živali niso bile nakrmljene, napojene ali niso predpisano počivale, to odredi na stroške prevoznika.
58. člen
Izvoz živali, ki jih določa ta pravilnik, je dovoljen, če prevoznik:
– izpolnjuje predpisane pogoje za prevoz določenih vrst živali in
– pristojnemu organu na meji predloži načrt poti, izdelan v skladu s prilogo II tega pravilnika.
Uradni veterinar mora pregledati živali pred nakladanjem za izvoz in ugotoviti ali so živali sposobne za prevoz. Nakladanje mora biti izvedeno v skladu s predpisanimi pogoji.
Uradni veterinar na zdravstveno spričevalo poleg identifikacije živali navede tudi, da so živali sposobne za prevoz, in zapiše registrsko številko ter tip prevoznega sredstva.
XI. NADZORSTVO
59. člen
Če pristojni inšpektor pri nadzoru ugotovi, da pri prevozu niso izpolnjeni predpisani pogoji, odredi, da se pomanjkljivosti odpravijo, in glede na okoliščine odredi enega ali več naslednjih ukrepov:
– prenehanje potovanja ali vrnitev živali v izhodiščni kraj po najkrajši poti, če ta ukrep živalim ne bi povzročil nepotrebnega trpljenja;
– začasno nastanitev živali z ustrezno oskrbo na stroške prevoznika, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene;
– humani zakol živali.
Če prevoznik ne izpolni odrejenih ukrepov iz prejšnjega odstavka, se ti izvedejo po drugi osebi na stroške prevoznika.
XII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
60. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika se prenehajo uporabljati 2. do 29. člen pravilnika o načinu nakladanja, prekladanja in razkladanja pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, pogojih, ki jih mora izpolnjevati prevozno sredstvo, higiensko-tehničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati pošiljka, in obrazcu zdravstvenega spričevala za pošiljko (Uradni list SFRJ, št. 69/90 in Uradni list RS, št. 39/92, 82/94).
61. člen
Spremljevalci, ki spremljajo prevoz živali, morajo opraviti preizkus znanja iz 47. člena tega pravilnika v roku osmih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
Prevozniki morajo vložiti vlogo iz tretjega odstavka 47. člena tega pravilnika do 1. 8. 2001.
62. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-334/00
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
Soglašam!
Minister
za promet in zveze
Anton Bergauer l. r.
Priloga I

  DODATNI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI CESTNA VOZILA ZA
     PREVOZ ŽIVALI, ČE TRAJANJE PREVOZA PRESEGA 8 UR


1. Nastilj

Zagotovljen mora biti ustrezen nastilj, ki:

a) omogoča živalim udobje. Količina je odvisna od vrste in
števila živali, ki se prevažajo, časa prevoza in vremena;

b) zagotavlja ustrezno vpijanje in disperzijo urina in blata
živali.


2. Krma

Živali morajo biti med prevozom krmljene. Upoštevati je potrebno
naslednje ukrepe:

a) na vozilu mora biti zadostna količina ustrezne krme za
krmljenje živali, glede na število živali in čas potovanja;

b) med prevozom mora biti krma zaščitena pred vremenom in
morebitnimi okuževalci;

c) če je potrebna za krmljenje živali posebna oprema, mora biti
ta na vozilu, pred in po uporabi očiščena in razkužena po vsakem
prevozu. Ta oprema mora biti primerne oblike, da ne poškoduje
živali in shranjena ločeno od živali.


3. Dostop

Vozila morajo biti opremljena tako, da je omogočen direktni
dostop do vseh živali, ki se prevažajo, tako da se jih lahko
kontrolira in jim je omogočena ustrezna oskrba, vključujoč
krmljenje in napajanje.


4. Prezračevanje

Vozilo mora biti opremljeno z ustreznim prezračevalnim sistemom,
ki zagotavlja živalim dobro počutje in upošteva naslednje
kriterije:

- načrtovano potovanje in trajanje,

- obliko uporabljenega vozila (odprto ali zaprto),

- zunanjo in notranjo temperaturo, ki zavisi od klimatskih
pogojev med potovanjem,

- specifične fiziološke potrebe različnih vrst živali, ki se
prevažajo,

- gostoto nakladanja in prostor.

Sistem mora biti oblikovan tako, da:

- se lahko uporablja ob vsakem času, ne glede na premikanje ali
mirovanje,

- zagotavlja učinkovito cirkulacijo zraka.

Prevoznik mora zagotoviti, da prezračevalni sistem zagotavlja
vsem živalim znotraj vozila vzdrževanje temperature med 5 stopinj
C in 30 stopinj C, z odstopanjem + 5 stopinj C v odvisnosti od
zunanje temperature. Sistem mora biti opremljen z ustrezno
napravo za spremljanje temperature.

Prezračevalni sistem ne sme vplivati na gibanje živali.


5. Razdelki

a) vozilo mora biti opremljeno z razdelki tako, da je mogoče
oblikovati ločene oddelke;

b) razdelki morajo biti zgrajeni tako, da je oddelke mogoče
prilagajati glede na tip, velikost in število živali.


6. Preskrba z vodo

a) vozilo mora biti opremljeno za zbiranje vode med postanki;

b) vozilo mora biti opremljeno z stalnimi ali pomičnimi napravami
za napajanje, ki so primerne za različne vrste živali in tako
oblikovanimi, da se živali ne morejo poškodovati;

c) ne glede na točki a) in b) morajo biti vozila, ki prevažajo
prašiče, odvisno od njihove kapacitete, števila in načrtovanih
počivališč, oskrbljene z eno ali več cisternami zadostne
prostornine, tako da lahko živali pijejo med potovanjem.

Cisterne za vodo morajo biti tako oblikovane, da se lahko po
vsakem potovanju iz njih "izčrpa voda" in se očistijo, ter
opremljene z sistemom, ki omogoča označevanje ravni vode, tako da
se lahko napolnijo med prevozom. Povezane morajo biti z napravami
za pitje znotraj oddelkov, tako da imajo prašiči ob vsakem času
dostop do vode. Dodatno se lahko hkrati uporablja sistem pršenja.


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina