Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3713. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-B), stran 9788.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. septembra 2000.
Št. 001-22-176/00
Ljubljana, dne 11. septembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-B)
1. člen
V 23. členu zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in 44/00) se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
“4. mladoletniki v vseh postopkih, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij;”
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
2. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo 2., 3., 4. točke spremeni tako, da se glasi:
“2. dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč - za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene;
3. društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za spise in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu;
4. ustanove, ustanovljene v skladu z veljavnimi predpisi – za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovega dobrodelnega ali splošno koristnega namena, za katerega so ustanovljene;”
Za 4. točko se doda nova 4.a točka, ki se glasi:
“4.a sindikati – za spise in dejanja v postopkih zastopanja interesov delavcev ter v postopku za pridobitev pravne osebnosti in lastnosti reprezentativnosti sindikata;”
3. člen
V 25. členu se v prvem odstavku besedilo “4. točke” nadomesti z besedilom: “5. točke”.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi obsojenci, ki bi bili ob odpustu s prestajanja kazni zapora v skladu z zakonom upravičeni do enkratne denarne pomoči.
Obsojenec na prestajanju kazni zapora je lahko, glede na višino denarja, ki ga zasluži z delom med prestajanjem kazni, oziroma glede na vsoto denarja, ki ga hrani kot obvezni prihranek v zavodu, oproščen plačevanja taks po tem zakonu.”
4. člen
V 28. členu se:
– v 2. točki na koncu besedila črta podpičje in doda naslednje besedilo “ter pritožbe obsojencev zoper odločbe o disciplinski kazni;”
– v 22. točki besedi “nacionalnih znamenitosti” nadomestita z besedama “naravnih vrednot”
– za 27. točko doda nova 28. točka, ki se glasi:
“28. spisi in dejanja v zvezi z izdajo in podaljšanjem potnih listin, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi.”
5. člen
Besedilo tarifne številke 12 se spremeni tako, da se glasi:
“1. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije:
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta            25 točk,
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 2 let            30 točk,
c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let            75 točk,
d) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let           150 točk,
e) za izdajo skupinskega potnega lista za vsako osebo         40 točk,
f) za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve (izguba, odtujitev)
  ali uničenja potnega lista iz točk a), b), c) in d) se plača dvakratna
  vrednost takse,
g) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake naslednje pogrešitve (izgube,
  odtujitve) ali uničenja potnega lista iz točk a), b), c) in d) se plača 
  štirikratna vrednost takse,
h) vloga za izdajo potnega lista                    5 točk,
i) potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika             10 točk.
2. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije
a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta          25 točk,
b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let           50 točk,
c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let          100 točk,
d) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru prve pogrešitve, izgube, odtujitve
  ali uničenja osebne izkaznice iz točk a), b) in c) se plača dvakratna
  vrednost takse,
e) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru vsake naslednje pogrešitve, 
  izgube, odtujitve ali uničenja osebne izkaznice iz točk a), b) in c) se
  plača štirikratna vrednost takse,
f) vloga za izdajo osebne izkaznice                   5 točk.
3. Za odločbe o prošnji tujca za:
a) izdajo potnega lista za tujca                   300 točk,
b) izdajo oziroma podaljšanje potnega lista za begunca        200 točk,
c) za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve (izguba, odtujitev)
  ali uničenja potnega lista iz točk a) in b), se plača dvakratna vrednost
  takse,
d) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake naslednje pogrešitve (izgube,
  odtujitve) ali uničenja potnega lista iz točk a) in b) se plača štirikratna
  vrednost takse,
e) za izdajo osebne izkaznice za tujca                100 točk.
Opombe:
(1) Za sočasno izdajo potnega lista za tujca, v katerega se sočasno vpišejo tudi otroci, se plača za vse osebe samo ena taksa.
(2) Za naknadni vpis otrok v potni list za tujca, se plača taksa iz 3.a) in 3.b) točke te tarifne številke, ne glede na to, koliko otrok se naenkrat vpiše v potni list.
(3) Organ, ki izda potni list tujcu ali beguncu, lahko zavezanca oprosti plačila takse, če je ne more plačati.
(4) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(5) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1.f) in 1.g) oziroma 2.d) in 2.e) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz točke 1.a), b), c) in d), oziroma 2.a), b) in c) te tarifne številke.
(6) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja evidenc o potnih listinah in vizumih (Uradni list RS, št. 19/91-I in 52/94) z veljavnostjo 10 let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/00), najmanj pet let, znaša upravna taksa iz 1.d) točke te tarifne številke 75 točk.
(7) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja evidenc o potnih listinah in vizumih z veljavnostjo pet let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, najmanj dve leti in pol, znaša upravna taksa iz 1.c) točke te tarifne številke 30 točk, upravna taksa iz 1.d) točke te tarifne številke pa 75 točk.
(8) Za potrditev dovoljenja, ki ga izda pristojni center za socialno delo na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, se ne plača taksa iz 1.i) točke te tarifne številke.
(9) Vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika ali pristojnega centra za socialno delo iz 1.i) točke te tarifne številke, je takse prosta.
(10) Točki 1.c) in 1.d) te tarifne številke in šesti ter sedmi odstavek opomb k tej tarifni številki se uporabljajo od 1. januarja 2001.”
6. člen
Besedilo tarifne številke 16 se spremeni tako, da se glasi:
“1. Posamezniki za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za nabavo lovskega in športnega orožja        400 točk,
b) za dovoljenje za nabavo varnostnega in drugega orožja       600 točk,
c) za dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja         150 točk,
d) za dovoljenje za nabavo streliva                  100 točk,
e) za orožni list za varnostno in drugo orožje            600 točk,
f) za orožni list za lovsko in športno orožje             300 točk,
g) za dovoljenje za posest orožja                   300 točk,
h) za dovoljenje za posest podedovanega orožja in spremembo 
  orožnega lista v dovoljenje za posest               250 točk,
i) za dovoljenje za zbiranje orožja                  800 točk,
j) za dovoljenje za nabavo delov orožja z namenom zamenjave      100 točk,
k) za izdajo priglasitvenega lista                  150 točk,
l) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane orožne listine       50 točk.
2. Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za nabavo orožja                1200 točk,
b) za orožni posestni list                    800 točk,
c) za potrditev pooblastila za nošenje orožja          800 točk,
d) za potrditev pooblastila za prenos orožja           400 točk,
e) za dovoljenje za zbiranje orožja               1000 točk,
f) za dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja       300 točk,
g) za dovoljenje za nabavo delov orožja z namenom zamenjave   100 točk,
h) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane orožne listine    100 točk.
3. Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za opravljanje prometa z orožjem      2000 točk,
b) za dovoljenje za opravljanje dejavnosti strelišča    2000 točk.
Opombe:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno orožje, razen v primerih iz 1.h) in 1.l) točke te tarifne številke, kjer posameznik plača eno takso za vse orožje, ki ga je podedoval oziroma eno takso, ne glede na število kosov orožja za katere menja listine za orožje.
(2) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.
(3) Za dvojnik orožne listine se plača za vsako posamezno orožje polovična taksa iz te tarifne številke.
(4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest za lovsko ali športno orožje plača polovično takso iz te tarifne številke za izdajo naslednjih istovrstnih orožnih listin za lovsko ali športno orožje.
(5) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za orožje, ki ga imajo strelske organizacije, vključene v Strelsko zvezo Slovenije, lovske organizacije, vključene v Lovsko zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ribiško zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z ribolovom kot pridobitno dejavnostjo ter organizacije rezervnih častnikov.”
7. člen
Besedilo tarifne številke 17 se spremeni, tako da se glasi:
“Za izdajo dovoljenja:
1. za gradnjo ali postavitev objektov in naprav na območju 
  mejnega prehoda                          300 točk,
2. za vnos in nošenje orožja in streliva v času (začasnega)
  bivanja v Republiki Sloveniji                   100 točk,
3. tujcu, ki gre na lov ali članu strelskega društva za tranzit
  lovskega ali športnega orožja in streliva zanj preko ozemlja
  Republike Slovenije                        100 točk.
Opombe:
(1) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača v gotovini ali v kolkih.
(2) Za športna društva in državne reprezentance se izda eno dovoljenje iz 2. in 3. točke te tarifne številke in plača ena taksa. Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo.”
8. člen
V opombah k tarifni številki 20 se na koncu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Za odjavo vozila se ne plača taksa iz te tarifne številke, ampak taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.”
9. člen
V opombah k tarifni številki 43 se:
– v prvem odstavku črta pika in doda besedilo “ali v kolkih.”
– črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti do deveti odstavek opomb postanejo tretji do osmi odstavek.
– v 1. točki dosedanjega šestega odstavka, ki postane peti odstavek, se črta vejica in besedilo:
“s katero se blago v carinskem postopku prepelje preko carinskega območja Republike Slovenije”
– v 5. točki dosedanjega šestega odstavka, ki postane peti odstavek, se za besedami “v prosti promet” doda besedilo “ali za začasni uvoz”.
10. člen
V opombah k tarifni številki 44 se na koncu dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
(2) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača v gotovini ali v kolkih.
(3) Taksa iz te tarifne številke, ki se plača v gotovini, se lahko plača v rokih in na način, ki je določen za plačevanje uvoznih oziroma izvoznih dajatev. Pri odmeri takse se upošteva vrednost točke na dan vložitve carinske deklaracije.
(4) Če je taksa edina dajatev, ki jo je treba plačati v zvezi z vloženo carinsko deklaracijo, lahko carinski organ taksnemu zavezancu dovoli, da vse taksne obveznosti, ki nastanejo v določenem obdobju, in ki ne more biti daljše od 30 dni, plača na enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti upošteva vrednost točke na dan nastanka prve taksne obveznosti, taksa pa se plača v gotovini na enak način, kot je predpisan za uvozne dajatve.”
11. člen
V tretjem odstavku opomb k tarifni številki 45 se na koncu črta pika in doda naslednje besedilo: “ali če gre za formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje izdano.”
12. člen
V tarifni številki 46 se v 3. točki na koncu doda vejica in besedilo “razen za poenostavljeno potrdilo o istovetnosti blaga v potniškem prometu”
V prvem odstavku opomb se vejica nadomesti s piko in črta besedilo:
“razen takse za potrdilo o istovetnosti pri izvozu blaga in takse iz 4. točke te tarifne številke, ki se plača v upravnih kolkih.”.
Za petim odstavkom opomb se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Vloga za izdajo in poenostavljeno potrdilo o istovetnosti blaga v potniškem prometu, sta takse prosta.”
13. člen
V tarifni številki 48 in v opombi k tej tarifni številki se za besedo “splošnega” dodata besedi “ali skupnega”.
14. člen
Za prvim odstavkom opomb k tarifni številki 50 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Taksa iz 1. ali 2. točke te tarifne številke se ne plača za formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje izdano.”
Dosedanji drugi odstavek opomb postane tretji odstavek.
15. člen
Besedilo tarifne številke 75 se spremeni, tako da se glasi:
“Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini:
1. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta     32 EUR
2. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 2 let     40 EUR
3. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let     55 EUR
4. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let     85 EUR
5. za izdajo skupinskega potnega lista:
– za obrazec in                     25 EUR
– za vsako osebo                     5 EUR
6. za izdajo potnega lista za vrnitev          30 EUR
7. za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika     10 EUR
Opombe:
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti plačila takse.
(2) Vloga za izdajo potnega lista in vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika je takse prosta.
(3) Za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz 1., 2., 3. in 4. točke te tarifne številke se plača dvakratna vrednost takse. Za vsako nadaljnjo pogrešitev (izguba, odtujitev) ali uničenje potnega lista iz 1., 2., 3. in 4. točke te tarifne številke se plača štirikratna vrednost takse.
(4) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja evidenc o potnih listinah in vizumih z veljavnostjo 10 let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, najmanj pet let, znaša konzularna taksa iz 4. točke te tarifne številke 55 EUR.
(5) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja evidenc o potnih listinah in vizumih z veljavnostjo pet let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, najmanj dve leti in pol, znaša konzularna taksa iz 3. točke te tarifne številke 40 EUR, konzularna taksa iz 4. točke te tarifne številke pa 55 EUR.
(6) Točki 3. in 4. te tarifne številke ter četrti in peti odstavek opomb k tej tarifni številki se uporabljajo od 1. januarja 2001.”
16. člen
Besedilo tarifne številke 78 se spremeni tako, da se glasi:
“A) Za dovoljenje za prvo prebivanje                   81 EUR
B) Za vizume, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva
  Republike Slovenije v tujini:
1. letališki tranzitni vizum (Vizum A)                  10 EUR
2. tranzitni vizum za en, dva ali več vstopov (Vizum B)         10 EUR
3. vizum za kratkoročno bivanje (Vizum C):
  a) vizum za en, dva ali več vstopov za bivanje do 30 dni (Vizum C1)  25 EUR
  b) vizum za en vstop za bivanje do 90 dni (Vizum C2)         30 EUR
  c) vizum za dva ali več vstopov za bivanje do 90 dni (Vizum C2a)   35 EUR
  d) vizum za več vstopov za bivanje do enega leta, pri čemer niti
  enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje zaporednih 
  bivanj ne sme biti daljše od 90 dni v šestih mesecih (Vizum C3)    50 EUR
  e) vizum za več vstopov za bivanje do 5 let, pri čemer niti enkratno
  neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje zaporednih bivanj ne sme
  biti daljše od 90 dni v šestih mesecih (Vizum C4):
   – za prvo leto                           50 EUR
   – in za vsako dodatno leto                     30 EUR
4. vizum za dolgoročnejše bivanje (daljše od 90 dni), pri čemer bivanje
  ne sme presegati šest mesecev v enem letu (vizum D)          45 EUR
5. za vizume iz kategorij vizumov A, B, C z ozemeljsko omejeno veljavnostjo
  se plača 50% nižja taksa od takse iz ustrezne kategorije vizumov A, B
  in C
6. vizum za skupine (skupinski vizum):
  a) tranzitni vizum za tranzit preko letališča ali ozemlja 
  (Vizum A ali B) za 5 do 50 oseb
   – za vizum                             10 EUR
   – in za vsako osebo                         1 EUR
  b) vizum (vizum C1) za en ali dva vstopa za bivanje do 30 dni
  za 5 do 50 oseb
   – za vizum                             30 EUR
   – in za vsako osebo                         1 EUR
  c) vizum (vizum C1) za več vstopov za bivanje do 30 dni za 5 do 50 oseb
   – za vizum                             30 EUR
   – in za vsako osebo                         3 EUR
Opombe:
(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača za 50% manjša taksa po tej tarifni številki.
(2) Prošnja za izdajo vizuma je takse prosta.
(3) Za vizum v potni list, v katerem so vpisani tudi družinski člani imetnika potnega lista, se plača ena taksa.
(4) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini lahko oprosti plačila takse po tej tarifni številki znane osebnosti posameznih držav v skladu z načelom vzajemnosti, tujce iz humanitarnih razlogov ter druge, če je to v korist Republike Slovenije. O oprostitvi odloči vodja predstavništva na predlog vodje konzularnega oddelka predstavništva.
(5) Diplomatski in službeni vizum sta takse prosta.
(6) Točka B)5. te tarifne številke se začne uporabljati z dnem vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo.”
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/89-4/23
Ljubljana, dne 1. septembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti