Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2000 z dne 31. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2000 z dne 31. 1. 2000

Kazalo

408. Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD), stran 949.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o geodetski dejavnosti (ZgeoD)
Razglašam zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. decembra 1999 in o njem ponovno odločal na seji 26. januarja 2000.
Št. 001-22-1/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O GEODETSKI DEJAVNOSTI (ZgeoD)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta zakon opredeljuje geodetsko dejavnost in določa pogoje za opravljanje te dejavnosti.
(2) Ta zakon opredeljuje geodetsko službo kot del geodetske dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu, določa naloge geodetske službe, ureja organizacijo in izvajanje nalog geodetske službe, izdajanje in uporabo geodetskih podatkov ter inšpekcijsko nadzorstvo.
II. GEODETSKA DEJAVNOST
2. člen
Geodetska dejavnost so geodetske meritve in opazovanja, kartiranje ter druga dela in postopki, ki so potrebni za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru, za razmejevanje nepremičnin in za tehnične namene.
3. člen
(1) Dela na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi, in strokovna dela in postopke v zvezi z nalogami geodetske službe, ki jih zakon opredeljuje kot geodetske storitve, lahko opravljata samo samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba, ki sta vpisana v imenik geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje) in izpolnjujeta pogoje, določene s tem zakonom.
(2) Seznam del na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi, predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo.
4. člen
(1) Samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba se vpiše v imenik geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: imenik geodetskih podjetij) na svojo zahtevo.
(2) Vpis se opravi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da ima gospodarska družba v sodni register vpisano, samostojni podjetnik posameznik pa v sodni register vpisano oziroma pri organu, pristojnem za javne prihodke priglašeno dejavnost geodetskega opazovanja, meritev in kartiranja, in
– da je samostojni podjetnik posameznik ali vsaj en družbenik gospodarske družbe vpisan v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inženirska zbornica) oziroma da ima samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba s pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, ki je vpisana v imenik geodetov pri inženirski zbornici (v nadaljnjem besedilu: imenik geodetov).
(3) Tuje gospodarske družbe in njihove podružnice v Republiki Sloveniji se lahko vpišejo v imenik geodetskih podjetij, če izpolnjujejo pogoj iz druge alinee prejšnjega odstavka.
(4) O vpisu odloči inženirska zbornica z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo, pristojno za geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(5) Geodetsko podjetje dobi ob vpisu v imenik geodetskih podjetij identifikacijsko številko.
(6) Geodetsko podjetje mora uporabljati identifikacijsko številko v enotnem žigu geodetskih podjetij.
(7) Vsebino in obliko enotnega žiga geodetskih podjetij določi inženirska zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: minister).
5. člen
(1) Geodetsko podjetje se izbriše iz imenika geodetskih podjetij, če ne izpolnjuje več pogojev, določenih v drugem odstavku 4. člena tega zakona.
(2) O izbrisu odloči inženirska zbornica z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo.
(3) Geodetsko podjetje je dolžno obvestiti inženirsko zbornico o tem, da ne izpolnjuje več pogojev po drugem odstavku 4. člena tega zakona. V tem primeru mora geodetsko podjetje prenehati z opravljanjem del iz 3. člena tega zakona.
6. člen
(1) Geodetsko podjetje mora za vsak svoj izdelek oziroma delo v okviru dejavnosti iz 3. člena tega zakona imenovati odgovornega geodeta.
(2) Odgovorni geodet je odgovoren za skladnost izdelka oziroma dela s predpisi, kar potrdi s svojo identifikacijsko številko in podpisom na vseh zaključenih sestavinah geodetskega izdelka oziroma druge dokumentacije, ki je v zvezi z izdelkom oziroma opravljenim delom.
(3) Odgovorni geodet je lahko geodet, ki je vpisan v imenik geodetov.
7. člen
(1) V imenik geodetov se na svojo zahtevo vpiše posameznik, ki ima v Republiki Sloveniji končan najmanj visokošolski strokovni študij geodezije ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo ustreznega visokošolskega strokovnega študija geodezije (v nadaljnjem besedilu: geodet). Vpis se opravi, če geodet izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po končanem univerzitetnem študiju geodezije oziroma pet let delovnih izkušenj po končanem visokošolskem strokovnem študiju geodezije;
– da ima pri inženirski zbornici opravljen izpit iz geodetske stroke;
– da je član inženirske zbornice.
(2) Program in način opravljanja izpita iz geodetske stroke predpiše minister.
(3) O vpisu odloči inženirska zbornica z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo.
8. člen
Geodet dobi ob vpisu v imenik geodetov identifikacijsko številko, ki je nanj trajno vezana, in jo sme uporabljati samo skupaj z enotnim žigom geodetskega podjetja.
9. člen
(1) Imenik geodetov vsebuje podatke, ki so potrebni za pridobivanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz tega zakona, in sicer:
1. ime in priimek;
2. rojstne podatke;
3. stalno prebivališče;
4. strokovni ali znanstveni naziv;
5. podatke o opravljenem izpitu iz geodetske stroke;
6. identifikacijsko številko;
7. podatke o izrečenih disciplinskih ukrepih.
(2) V imenik geodetov vpisani geodet mora inženirski zbornici sporočiti spremembo podatkov, ki se vpisujejo v imenik, v 15 dneh po nastanku spremembe.
(3) Vsakdo ima pravico pridobiti podatek o tem, ali je določena oseba vpisana v imenik geodetov. Pravico do vpogleda v vse podatke imenika geodetov imajo pooblaščene osebe geodetske uprave in geodetski inšpektor.
10. člen
(1) Geodeta se izbriše iz imenika geodetov:
– če pisno zahteva izbris;
– če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
– če ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega zakona;
– če umre;
– če mu je v disciplinskem postopku izrečen ukrep izbrisa iz imenika geodetov ali izključitve iz inženirske zbornice.
(2) O izbrisu odloči inženirska zbornica z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo.
(3) Če so podani razlogi iz druge ali tretje alinee prvega odstavka tega člena, mora geodet, vpisan v imenik geodetov, o tem obvestiti inženirsko zbornico.
(4) Geodet, vpisan v imenik geodetov, ne more biti imenovan kot odgovorni geodet, če mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica oziroma če mu je v disciplinskem postopku izrečen ukrep izbrisa iz imenika geodetov ali izključitve iz inženirske zbornice.
(5) Geodet, ki je bil izbrisan iz imenika geodetov na lastno zahtevo ali zaradi razloga iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, se na zahtevo lahko ponovno vpiše v imenik geodetov, če izpolnjuje pogoje za vpis. Geodet, ki je bil izbrisan iz imenika geodetov zaradi razloga iz druge ali pete alinee prvega odstavka tega člena, se na zahtevo lahko ponovno vpiše v imenik geodetov, ko preteče veljavnost izrečenega varnostnega ali disciplinskega ukrepa.
III. ZDRUŽEVANJE GEODETOV
11. člen
Zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa ter varstva tretjih oseb na področju izvajanja geodetske dejavnosti se geodeti združujejo v inženirski zbornici.
12. člen
V inženirski zbornici se v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja inženirsko zbornico, ter statutom inženirske zbornice ustanovi matična sekcija geodetov.
IV. GEODETSKA SLUŽBA
1. Naloge geodetske službe
13. člen
(1) Geodetska služba je del geodetske dejavnosti, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk ter topografskega in kartografskega sistema.
(2) Geodetska služba je državna in lokalna.
14. člen
(1) Naloge državne geodetske službe opravlja Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
(2) Naloge lokalne geodetske službe opravlja občina.
(3) Razvojne in določene strokovno-tehnične naloge v okviru državne geodetske službe opravlja Geodetski inštitut Slovenije.
(4) Določene strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju topografskega in kartografskega sistema za potrebe obrambe države opravlja v sodelovanju z geodetsko upravo ministrstvo, pristojno za obrambo.
15. člen
(1) Podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog državne geodetske službe ter predvidena višina sredstev za izvajanje teh nalog se opredelijo v letnem programu državne geodetske službe, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
(2) Vlada Republike Slovenije sprejme poročilo o izvedbi letnega programa državne geodetske službe.
2. Geodetska uprava
16. člen
(1) Geodetsko upravo sestavljajo glavni urad in območne geodetske uprave, ustanovljene za posamezno območje.
(2) Sedež geodetske uprave je v Ljubljani.
17. člen
(1) Območne geodetske uprave so teritorialne enote geodetske uprave.
(2) Območne geodetske uprave, njihova območja in sedeže določi Vlada Republike Slovenije.
(3) Območne geodetske uprave imajo lahko izpostave kot notranje organizacijske enote. Izpostave, njihova območja in naloge se določijo v aktu, ki ureja notranjo organizacijo geodetske uprave.
18. člen
(1) Direktor geodetske uprave vodi tudi delo glavnega urada.
(2) Direktor geodetske uprave ima dva namestnika.
(3) Direktorja in namestnika direktorja geodetske uprave imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra.
19. člen
Območno geodetsko upravo vodi vodja območne geodetske uprave, ki ga na predlog direktorja geodetske uprave imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.
20. člen
Glavni urad opravlja naslednje naloge:
– pripravlja letni program državne geodetske službe in poročilo o izvedbi tega programa;
– organizira delo območnih geodetskih uprav, opravlja nadzor nad njihovim delom ter zagotavlja enotno izvajanje nalog geodetske službe;
– usmerja izvajanje razvojnih nalog s področja geodetske dejavnosti;
– pripravlja predpise s področja geodetske dejavnosti;
– skrbi za izvajanje mednarodnih obveznosti s področja geodetske službe;
– skrbi za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov in za izdajanje teh podatkov;
– skrbi za izobraževanje in usposabljanje delavcev geodetske uprave in geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev;
– skrbi za izvajanje posebnih strokovnih izpitov za izvajanje geodetskih storitev;
– izdaja dovoljenja za izvajanje geodetskih storitev;
– vodi imenik geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev, in imenik oseb, ki imajo opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev, ter nadzira njihovo delo;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom.
21. člen
(1) Območna geodetska uprava opravlja naslednje naloge:
– vzpostavlja, vodi in vzdržuje zbirke geodetskih podatkov ter izdaja te podatke;
– vodi upravne postopke in odloča v upravnih zadevah na prvi stopnji, v katerih ne odloča glavni urad;
– opravlja druge naloge, ki jih določi glavni urad.
(2) Za odločanje v upravnih zadevah iz prejšnjega odstavka je pooblaščen vodja območne geodetske uprave. Vodja območne geodetske uprave lahko pooblasti uradne osebe v območni geodetski upravi za opravljanje posameznih dejanj v postopku in za odločanje v upravnih zadevah.
3. Geodetski inštitut Slovenije
22. člen
(1) Geodetski inštitut Slovenije je pravna oseba in posluje v skladu s predpisi, ki veljajo za javne zavode, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Sedež Geodetskega inštituta Slovenije je v Ljubljani.
23. člen
(1) Ustanoviteljske pravice in obveznosti do Geodetskega inštituta Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije.
(2) Geodetski inštitut Slovenije odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ustanovitelj pa za njegove obveznosti ne odgovarja.
24. člen
(1) Geodetski inštitut Slovenije izvaja razvojne in strokovno-tehnične naloge državne geodetske službe v skladu s programom dela inštituta, ki ga pripravi geodetska uprava in je sestavni del letnega programa državne geodetske službe.
(2) Geodetski inštitut Slovenije opravlja naloge iz prejšnjega odstavka kot javno službo in o izvedbi nalog poroča geodetski upravi.
(3) Ob sprejemu letnega programa državne geodetske službe Vlada Republike Slovenije določi tudi:
– obseg dejavnosti zunaj okvira javne službe, ki jo lahko Geodetski inštitut Slovenije opravlja proti plačilu za občine in za druge naročnike;
– način uporabe oziroma razporeditve presežka prihodkov nad odhodki.
(4) Presežek prihodkov nad odhodki sme v skladu z odločitvijo Vlade Republike Slovenije Geodetski inštitut Slovenije uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti ter za nagrajevanje zaposlenih. Vlada Republike Slovenije lahko določi, da del presežka prihodkov nad odhodki pripada proračunu Republike Slovenije.
25. člen
Delo Geodetskega inštituta Slovenije nadzira glavni urad.
4. Lokalna geodetska služba
26. člen
(1) Občina zagotavlja lokalno geodetsko službo.
(2) Lokalna geodetska služba obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav, lahko pa tudi vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje temeljnih topografskih načrtov v velikih merilih in druge naloge lokalnega pomena.
(3) Lokalna geodetska služba se lahko organizira v okviru občinske uprave ali skupne občinske uprave, lahko pa jo občina poveri geodetskemu podjetju s koncesijo. Koncesija se podeli po postopku in na način, kot ga določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe. Za postopek javnega razpisa za podelitev koncesije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja javna naročila.
(4) Posamezna dela v okviru lokalne geodetske službe se lahko oddajo geodetskim podjetjem kot javno naročilo.
(5) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav lahko občina brez javnega razpisa poveri izvajalcem javnih služb, ki upravljajo s komunalnimi napravami.
(6) Sredstva za izvajanje nalog lokalne geodetske službe se zagotavljajo iz proračuna občine.
5. Izvajanje geodetskih storitev
27. člen
(1) Strokovna dela in postopke v zvezi z nalogami geodetske službe, ki jih zakon opredeljuje kot geodetske storitve, lahko izvajajo le geodetska podjetja, ki pridobijo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
(2) Geodetske storitve se izvajajo po naročilu stranke ali geodetske uprave.
(3) Če na določenem območju nobeno geodetsko podjetje nima dolžnosti izvajati geodetskih storitev, jih izvaja krajevno pristojna območna geodetska uprava. Območna geodetska uprava lahko izvaja geodetske storitve tudi, če jih geodetsko podjetje ne opravlja v skladu s predpisi in pravili stroke.
28. člen
(1) Dovoljenje se izda na zahtevo geodetskega podjetja.
(2) Dovoljenje se izda geodetskemu podjetju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je vpisano v imenik geodetskih podjetij;
– da ima sklenjeno zavarovalno pogodbo za škodo, ki bi jo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti utegnilo povzročiti strankam ali tretjim osebam, in sicer do višine najmanj 10,000.000 tolarjev;
– da ima samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba s pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, ki je vpisana v imenik geodetov, ima opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev in aktivno obvlada slovenski jezik;
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo in prostori, ki omogočajo opravljanje dejavnosti in poslovanje s strankami.
(3) Podrobnejše pogoje, ki se nanašajo na tehnično opremo in prostore, program posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in način ugotavljanja znanja slovenskega jezika, uredi minister na predlog inženirske zbornice.
(4) Za izvajanje posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev skrbi geodetska uprava.
(5) Geodetska uprava vodi imenik geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje, in imenik oseb, ki imajo opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev.
(6) O zahtevi za pridobitev dovoljenja odloča geodetska uprava.
(7) Dovoljenje se izda geodetskemu podjetju za celotno območje Republike Slovenije za nedoločen čas.
(8) Z odločbo o izdaji dovoljenja se določi tudi območje, na katerem je geodetsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje, dolžno izvajati geodetske storitve.
(9) Kot območje iz prejšnjega odstavka se določi območje območne geodetske uprave, na katerem ima geodetsko podjetje sedež, s soglasjem geodetskega podjetja pa tudi širše območje.
(10) Geodetsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje, vpiše geodetska uprava v imenik geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje.
29. člen
(1) Dovoljenje preneha veljati na zahtevo geodetskega podjetja, z odvzemom ali po samem zakonu.
(2) Dovoljenje se odvzame z odločbo:
– če geodetsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje, ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena;
– če geodetsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje, ne opravlja ali neredno opravlja geodetske storitve na območju, na katerem je te storitve dolžno opravljati;
– če geodetsko podjetje izvaja geodetske storitve ali zaračunava cene geodetskih storitev v nasprotju s predpisi.
(3) Iz razlogov po drugi in tretji alinei prejšnjega odstavka se dovoljenje odvzame, če geodetsko podjetje po opozorilu inšpektorja ali geodetske uprave nadaljuje s kršitvami.
(4) Geodetsko podjetje je dolžno obvestiti geodetsko upravo, če ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena. V takem primeru mora geodetsko podjetje prenehati z opravljanjem geodetskih storitev.
(5) O odvzemu dovoljenja odloča geodetska uprava.
(6) Dovoljenje preneha po zakonu z dnem uvedbe stečajnega postopka zoper geodetsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje.
(7) O prenehanju dovoljenja po zakonu in o prenehanju dovoljenja na zahtevo geodetskega podjetja izda geodetska uprava ugotovitveno odločbo.
(8) Geodetsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje, lahko začasno preneha z izvajanjem geodetskih storitev, za katere je pridobilo dovoljenje, če pridobi dovoljenje geodetske uprave. Dovoljenje za začasno prenehanje izvajanja geodetskih storitev se izda, če so podani opravičeni razlogi za začasno prenehanje, na primer bolezen ali začasna odsotnost osebe, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega geodeta.
30. člen
(1) Geodetsko podjetje, ki mu je bilo odvzeto dovoljenje ali mu je prenehalo veljati na zahtevo, lahko na zahtevo ponovno pridobi dovoljenje, če izpolnjuje zakonske pogoje.
(2) Geodetsko podjetje, ki mu je bilo odvzeto dovoljenje iz razloga, navedenega v drugi ali tretji alinei drugega odstavka prejšnjega člena, ne more ponovno vložiti zahteve za pridobitev dovoljenja pred iztekom treh let po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja.
31. člen
(1) Geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje, mora za vsako storitev imenovati odgovornega geodeta. Odgovorni geodet za geodetske storitve je lahko le geodet, ki je vpisan v imenik geodetov, ima opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev in aktivno obvlada slovenski jezik.
(2) Geodetske storitve, ki so podlaga za urejanje mej zemljišč in parcelacijo, lahko opravlja le geodet, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo geodetske smeri in opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev.
(3) Geodeti, ki imajo opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev, se morajo udeleževati obveznih oblik strokovnega izpopolnjevanja. Geodetu, ki ima opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev, pa se ne udeleži obvezne oblike strokovnega izpopolnjevanja, geodetska uprava z odločbo začasno prepove izvajanje nalog odgovornega geodeta za geodetske storitve oziroma izvajanje storitev iz prejšnjega odstavka, dokler se ne udeleži obvezne oblike strokovnega izpopolnjevanja.
(4) Za izvajanje obveznih oblik strokovnega izpopolnjevanja skrbi geodetska uprava. Geodete, ki imajo opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev, geodetska uprava vabi k udeležbi na obveznih oblikah strokovnega izpopolnjevanja z vabilom, ki se vroči po pravilih splošnega upravnega postopka.
32. člen
(1) Geodet, ki ima opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev, se izkazuje z geodetsko izkaznico.
(2) Geodetsko izkaznico izda geodetska uprava.
(3) Vsebino in obliko geodetske izkaznice predpiše minister.
(4) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena se geodetska izkaznica začasno odvzame.
33. člen
Vlada Republike Slovenije na predlog inženirske zbornice določi minimalne tarifne pogoje za geodetske storitve.
V. GEODETSKI PODATKI
34. člen
(1) Za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov se potrebni podatki lahko pridobijo iz obstoječih zbirk podatkov. Državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki vodijo zbirke podatkov, so dolžni geodetski upravi na njeno zahtevo posredovati podatke iz teh zbirk.
(2) Upravljavec zbirk geodetskih podatkov iz 13. člena tega zakona, ki jih vzpostavi in vodi državna geodetska služba, je geodetska uprava, upravljavec zbirk geodetskih podatkov, ki jih vzpostavi in vodi lokalna geodetska služba, pa je občina.
(3) Materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na avtorskih delih, ki jih izdela Geodetski inštitut Slovenije v okviru programa dela iz prvega odstavka 24. člena tega zakona, se z nastankom avtorskega dela prenesejo na Republiko Slovenijo.
(4) Za uresničevanje in varstvo avtorskih pravic na avtorskih delih, ki nastanejo v okviru državne geodetske službe, skrbi geodetska uprava.
35. člen
(1) Naročnikom se izdajajo izpisi, prerisi, kopije in druga potrdila iz zbirk podatkov, ki se vodijo v okviru geodetske službe.
(2) Potrdila se izdajajo proti plačilu taks v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.
(3) Za podatke, ki niso vsebovani v potrdilih, za dodatne obdelave podatkov in za nadstandardno obliko obdelave podatkov, plača naročnik nadomestilo po tarifah, določenih z uredbo o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, ki jo na predlog ministra sprejme Vlada Republike Slovenije.
(4) Minister predpiše vrste potrdil iz zbirk podatkov in njihovo vsebino.
36. člen
(1) Geodetska uprava je dolžna zagotoviti vsem zainteresiranim osebam uporabo podatkov iz zbirk geodetskih podatkov za komercialne namene pod enakimi pogoji.
(2) Uporaba podatkov za komercialne namene je vsaka uporaba, katere namen je pridobivanje dobička.
(3) Z osebo, zainteresirano za uporabo podatkov iz zbirk geodetskih podatkov za komercialne namene, sklene geodetska uprava pisno pogodbo, v kateri opredeli obseg podatkov, namen uporabe in višino nadomestila.
(4) Za uporabo podatkov iz zbirk geodetskih podatkov za komercialne namene plača zainteresirana oseba nadomestilo po tarifah, določenih z uredbo iz tretjega odstavka prejšnjega člena. Z uredbo o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov se lahko diferencirano določi tarife za pridobitev oziroma uporabo podatkov glede na namen uporabe, pri čemer se upošteva donosnost različnih namenov uporabe.
VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
37. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske dejavnosti, izvajanjem geodetske dejavnosti in izvajanjem geodetskih storitev, izvajajo geodetski inšpektorji.
38. člen
(1) Za geodetskega inšpektorja je lahko imenovana oseba s končanim univerzitetnim študijem geodezije, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za geodetskega inšpektorja.
(2) Program in način opravljanja strokovnega izpita za geodetskega inšpektorja predpiše minister.
39. člen
Geodetski inšpektor nadzoruje zlasti:
– ali je fizična oseba ali gospodarska družba, ki opravlja dejavnost iz 3. člena tega zakona, vpisana v imenik geodetskih podjetij;
– ali geodetsko podjetje izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti iz 3. člena tega zakona;
– ali geodetsko podjetje opravlja geodetsko dejavnost v skladu z zakoni in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi;
– ali ima geodetsko podjetje, ki izvaja geodetske storitve, dovoljenje;
– ali se geodetske storitve, ki jih izvajajo geodetska podjetja, izvajajo v skladu z dovoljenjem in v skladu s predpisi;
– ali geodetsko podjetje izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja;
– ali izvajajo geodetske storitve iz drugega odstavka 31. člena tega zakona pri geodetskem podjetju osebe, ki izpolnjujejo pogoje za to;
– ali se podatki iz zbirk geodetskih podatkov uporabljajo pravilno.
40. člen
Geodetski inšpektor z odločbo:
– odredi odpravo kršitev zakona in drugih predpisov s področja geodetske dejavnosti in geodetske službe v določenem roku;
– prepove fizični ali pravni osebi opravljanje dejavnosti iz 3. člena tega zakona, če ni vpisana v imenik geodetskih podjetij;
– prepove geodetskemu podjetju izvajanje geodetskih storitev, če nima dovoljenja;
– začasno, največ za tri mesece, prepove geodetskemu podjetju opravljanje geodetske dejavnosti iz 3. člena tega zakona, če ne izpolnjuje pogojev za vpis v imenik geodetskih podjetij;
– začasno, največ za tri mesece, prepove geodetskemu podjetju, ki je pridobilo dovoljenje, izvajanje geodetskih storitev, če so podani pogoji iz drugega odstavka 29. člena tega zakona, pri čemer mora v primeru kršitev iz druge in tretje alinee drugega odstavka 29. člena tega zakona geodetsko podjetje prej opozoriti.
41. člen
Geodetski inšpektor predlaga pristojnim organom, kadar meni, da so podani zakonski pogoji:
– izbris geodetskega podjetja iz imenika geodetskih podjetij;
– izbris posameznika iz imenika geodetov;
– odvzem dovoljenja;
– uvedbo postopka o prekršku za geodetsko podjetje, odgovorno osebo ali posameznika, ki stori prekršek, določen s tem ali z drugim zakonom s področja geodetske dejavnosti in geodetske službe.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek gospodarska družba:
– če opravlja dejavnost iz 3. člena tega zakona brez vpisa v imenik geodetskih podjetij;
– če opravlja dejavnost iz 3. člena tega zakona in ne izpolnjuje pogojev, predpisanih za vpis v imenik geodetskih podjetij;
– če opravlja dejavnost iz 3. člena tega zakona in nima imenovanega odgovornega geodeta;
– če obračunava cene geodetskih storitev v nasprotju z minimalnimi tarifnimi pogoji iz 33. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba gospodarske družbe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 75.000 do 1,500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
43. člen
(1) Z denarno kaznijo od 900.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek gospodarska družba, če izvaja geodetske storitve brez dovoljenja iz prvega odstavka 27. člena tega zakona ali v nasprotju s tem dovoljenjem.
(2) Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba gospodarske družbe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 200.000 do 2,500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 90.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznika, ki izvaja geodetske storitve brez dovoljenja (prvi odstavek 27. člena).
44. člen
(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek gospodarska družba, ki uporablja geodetske podatke brez pogodbe iz tretjega odstavka 36. člena tega zakona ali v nasprotju s to pogodbo.
(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba gospodarske družbe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 75.000 do 1,500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 90.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se ustanoviteljske pravice do Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki je bil ustanovljen z odločbo Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije, št. 1116/3-53, z dne 14. decembra 1953 in je na podlagi zakona o zavodih postal javni zavod (v nadaljnjem besedilu: inštitut), prenesejo na Vlado Republike Slovenije. Inštitut nadaljuje svoje delo kot Geodetski inštitut Slovenije. Sklep o statusnem preoblikovanju inštituta v Geodetski inštitut Slovenije sprejme Vlada Republike Slovenije.
(2) Premoženje inštituta je lastnina Republike Slovenije in se dodeli v upravljanje Geodetskemu inštitutu Slovenije. Za upravljanje premoženja je Geodetski inštitut Slovenije odgovoren ustanovitelju. Geodetski inštitut Slovenije mora premoženje ustanovitelja uporabljati in upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(3) Geodetski inštitut Slovenije prevzame delavce inštituta, ki so opravljali naloge inštituta, kakor tudi dokumentarno gradivo in nedokončane zadeve.
46. člen
(1) Izvršilne predpise, določene s tem zakonom, izda minister najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do uveljavitve minimalnih tarifnih pogojev za geodetske storitve iz 33. člena tega zakona in uredbe o tarifah iz tretjega odstavka 35. člena tega zakona se uporabljajo ceniki, ki so veljali ob uveljavitvi tega zakona.
47. člen
(1) Inženirska zbornica ustanovi matično sekcijo geodetov in vzpostavi imenik geodetskih podjetij in imenik geodetov v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do ustanovitve matične sekcije in vzpostavitve imenikov iz prejšnjega odstavka vodi oba imenika glavni urad.
48. člen
Pogoje glede strokovne izobrazbe in pogoje glede delovnih izkušenj po prvem odstavku 7. člena tega zakona izpolnjuje tudi posameznik, ki je pridobil naziv inženir geodezije po višješolskem programu študija geodezije in ima najmanj pet let delovne dobe po končanem višješolskem programu študija geodezije.
49. člen
Ne glede na določbo druge alinee prvega odstavka 7. člena tega zakona se lahko v imenik geodetov vpiše posameznik, ki je oziroma bo do uveljavitve predpisa o izpitu iz geodetske stroke iz druge alinee prvega odstavka 7. člena tega zakona opravil strokovni izpit v skladu s pravilnikom o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja ali strokovni izpit po dosedanjih predpisih o programu in preizkusu znanja delavcev v geodetskih podjetjih ali preizkus znanja iz posebnih geodetskih postopkov.
50. člen
Določbe 3. in 6. člena tega zakona se začnejo uporabljati eno leto po vzpostavitvi imenika geodetskih podjetij oziroma imenika geodetov.
51. člen
Do uveljavitve zakonov, ki bodo določili geodetske storitve, so geodetske storitve:
– postopki v zvezi z urejanjem mej (mejni ugotovitveni postopek, prenos meje po podatkih zemljiškega katastra, obnova mejnih znamenj) in parcelacije ter spremembe vrste rabe zemljišč;
– zakoličbe stavb in objektov na podlagi lokacijskega dovoljenja, izdelava geodetskih načrtov za lokacijske dokumentacije ter izdelava geodetskih načrtov lege novo zgrajenih stavb in objektov za tehnične preglede.
52. člen
(1) Geodetska podjetja, ki ob uveljavitvi tega zakona izvajajo geodetske storitve na podlagi pogodbe z geodetsko upravo, morajo pridobiti dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Šteje se, da imajo posamezniki, ki so oziroma bodo pridobili pooblastilo direktorja geodetske uprave za opravljanje dejanj v geodetskih upravnih postopkih do uveljavitve podzakonskega predpisa, s katerim bo urejen program posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev (tretji odstavek 28. člena tega zakona), poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev opravljen. Geodetska uprava jim po uveljavitvi predpisa iz tretjega odstavka 32. člena tega zakona izda geodetsko izkaznico.
53. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 31. člena tega zakona lahko geodetske storitve, ki so podlaga za urejanje mej zemljišč in parcelacijo, izvajajo geodeti, ki so do uveljavitve tega zakona pridobili ali najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega zakona pridobijo višjo strokovno izobrazbo geodetske smeri ali srednjo strokovno izobrazbo geodetske smeri in višjo ali visoko izobrazbo pravne ali upravne smeri oziroma imajo ob uveljavitvi tega zakona končano srednjo strokovno izobrazbo geodetske smeri z opravljenim strokovnim izpitom in najmanj 15 let delovnih izkušenj.
54. člen
Geodetska uprava odstopi občini na njeno zahtevo načrte in karte ter drugo dokumentacijo v zvezi z nalogami lokalne geodetske službe.
55. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 23/76 in 42/86) in se preneha uporabljati zakon o temeljih geodetske dejavnosti, pomembne za vso državo (Uradni list SFRJ, št. 63/90).
56. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 810-01/91-2/11
Ljubljana, dne 26. januarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost