Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000

Kazalo

3340. Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo, stran 8693.

Na podlagi 38. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa tehnične, prostorske in kadrovske pogoje, premoženje, s katerim se zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi s klasičnimi igrami na srečo (v nadaljnjem besedilu: igre) ter obseg dejavnosti prirejanja iger.
II. PROSTORSKI IN TEHNIČNI POGOJI
a) Prostori, namenjeni prirejanju iger
2. člen
Prostorski pogoji se nanašajo na prostore, s katerimi mora prireditelj razpolagati pri prirejanju iger (v nadaljnjem besedilu: poslovni prostori) ter na prodajna mesta, kjer se prodajajo loterijske srečke, tombolske tablice, srečke pri srečelovu oziroma dobijo stavni listki in druga potrdila o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v igri (v nadaljnjem besedilu: srečke).
Za poslovne prostore se po določbah te uredbe štejejo:
– trezor in skladišče,
– drugi prostori za pripravo in izvedbo igre,
– administrativni prostori.
Poslovni prostori predstavljajo zaključeno celoto. Objekt, kjer se nahajajo poslovni prostori, mora imeti evidentiran vstop.
3. člen
Za prodajno mesto se po določbah te uredbe štejejo:
– prodajalne,
– kioski,
– premična prodajna mesta,
– stavnice oziroma drugi prostori, kjer se sprejemajo vplačila za napovedane igre.
Prireditelj sme prodajati srečke preko lastne maloprodajne mreže ali preko posrednikov.
Na prodajnem mestu morajo biti na vidnem mestu označene igre, katerih srečke se prodajajo.
Prireditelj mora na prodajnem mestu udeležencu pri igri omogočiti vpogled v pravila igre.
Stavnica oziroma drug prostor, kjer se sprejemajo vplačila za napovedane igre, mora imeti oglasno desko, na kateri prireditelj objavlja:
– ponudbo dogodkov, iz katere udeleženec napoveduje izid v igri,
– sporočilo o izidu žrebanja ali ugotavljanja dobitkov,
– druga obvestila, pomembna za udeležence.
Prodajno mesto mora biti opremljeno s tehničnimi napravami in pripomočki ter programsko opremo, ki jo zahteva celoten postopek prirejanja igre. Nepooblaščen dostop do opreme prodajnega mesta mora biti onemogočen.
4. člen
Trezor je prostor, kjer se hranijo kuponi ali drugi arhivski mediji z zapisom vsebine vplačilnih listkov, neprodane srečke in manjši tehnični pripomočki, za katere se v skladu s pravili in internim aktom zahteva hramba v trezorju. Izpolnjevati mora najmanj naslednje tehnične pogoje:
– da je v posebnem prostoru, brez oken, s samo enim vhodom,
– da ima trezorska vrata,
– da je varnostno grajen,
– da ima signalnovarnostne alarmne naprave, vezane na varnostno službo, določeno v internem aktu.
Dostop do trezorja je možen samo v spremstvu pooblaščene osebe, določene v internem aktu. Vsak dostop mora biti evidentiran. Evidenco dostopov mora prireditelj hraniti v svojih poslovnih prostorih najmanj eno leto. Dostop v trezor in način uporabe trezorja se podrobneje opredeli v internem aktu.
Prostornina trezorja mora zagotavljati shranjevanje vseh predmetov v skladu s pravili igre in internim aktom.
5. člen
Skladišče je namenjeno hrambi zalog srečk in mora izpolnjevati najmanj naslednje tehnične pogoje:
– da je v posebnem prostoru s samo enim vhodom,
– da je varnostno grajen,
– da ima signalnovarnostne alarmne naprave.
V primeru, da se za skladiščenje uporablja trezor, se zanj uporabljajo določbe prejšnjega člena.
6. člen
Drugi prostori za pripravo in izvedbo igre so prostori, v katerih se izvajajo posamezne faze tehnološkega postopka. Podrobnejša opredelitev teh prostorov in njihova uporaba se določi v internem aktu.
b) Igralne naprave in pripomočki ter programska oprema
7. člen
Tehnični pogoji se nanašajo na igralne naprave in pripomočke ter programsko opremo, ki se uporabljajo v procesu prirejanja posamezne igre.
8. člen
Igralne naprave in pripomočki ter način njihove uporabe morajo zagotavljati, da je izid igre odvisen izključno od naključja. Iz tehnične dokumentacije, ki jo izda proizvajalec ali druga, s strani proizvajalca oziroma pristojnega državnega organa pooblaščena oseba mora biti razvidno, da delovanje igralne naprave in pripomočka zagotavlja naključje.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati najmanj postopke vzdrževanja in postopke preverjanja ustreznosti delovanja igralne naprave in pripomočka vključno s postopki preverjanja naključnosti ter določene meje odstopanja, ki še dovoljujejo uporabo.
Prireditelj mora voditi evidenco vzdrževalnih posegov in evidenco preverjanj ustreznosti delovanja igralne naprave in pripomočka. Evidenca preverjanj mora vsebovati splošne podatke o tem kdaj in kdo je preverjanje opravil, seznam opravljenih postopkov oziroma testov in njihove rezultate.
Tehnična dokumentacija in evidence morajo biti shranjene na mestu, dostopnem le pooblaščenim osebam, ki so določene v internem aktu.
9. člen
Programska oprema, ki se uporablja pri prirejanju igre, mora biti izdelana v skladu s pravili igre, pri kateri se uporablja. Pri uporabi programske, računalniške, mrežne in telekomunikacijske opreme mora prireditelj upoštevati določila slovenskega standarda s področja varovanja informacij, zlasti glede fizičnih in logičnih dostopov, preprečevanja nepooblaščenih posegov in vdorov, ločevanja nezdružljivih funkcij, vzdrževanja, nadgradnje in zagotavljanja kontinuitete dela ter hranjenja dokumentacije.
Postopke preverjanja ustreznosti delovanja programske opreme predpiše proizvajalec ali druga, s strani proizvajalca oziroma pristojnega državnega organa pooblaščena oseba.
Prireditelj mora voditi evidenco vzdrževalnih posegov in evidenco preverjanj ustreznosti delovanja. Evidenca preverjanj mora vsebovati splošne podatke o tem kdaj in kdo je preverjanje opravil, seznam opravljenih postopkov oziroma testov in njihove rezultate.
Kadar se žrebanje ali ugotavljanje dobitkov izvede s pomočjo programske opreme se zanjo uporabljajo tudi določbe prvega in drugega odstavka prejšnjega člena.
Prireditelj mora voditi evidenco preverjanj naključnostnega algoritma programske opreme in zagotoviti opravljanje letne neodvisne revizije informacijskega sistema.
Neodvisna revizija ugotavlja skladnost programske opreme z določili tega člena.
Tehnična dokumentacija in evidence morajo biti shranjene na mestu, dostopnem le pooblaščenim osebam, ki so določene v internem aktu.
c) Tehnološki postopek prirejanja igre
10. člen
Celoten postopek prirejanja igre (v nadaljnjem besedilu: tehnološki postopek) mora biti podrobno opisan v posebnem aktu, ki ga sprejme prireditelj, potrdi pa Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ).
Interni akt iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu s pravili igre in mora določati zlasti naslednje postopke:
– naročila za izdelavo, izdelave in prevzema srečk,
– distribucije in prodaje srečk,
– obdelave podatkov in priprave poročil (število in vrednost prodanih in neprodanih srečk, vrednost dobitkov, izplačani in neizplačani dobitki ipd.),
– ravnanja z neprodanimi oziroma nedobitnimi srečkami, ki jih hrani prireditelj,
– izvedbe žrebanja ali ugotavljanja dobitkov, pri čemer se smiselno uporabljajo zakonska določila, ki veljajo za občasne prireditelje klasičnih iger na srečo,
– dostopa v trezor in načina uporabe trezorja ter dela trezorske komisije,
– opredelitve in uporabe drugih prostorov za pripravo in izvedbo igre,
– ravnanja z igralnimi napravami in pripomočki ter programsko opremo,
– ravnanja s tehnično dokumentacijo in evidencami,
– dela komisije za nadzor žrebanja oziroma igre,
– reklamacije,
– načina izplačevanja in izdajanja dobitkov.
III. KADROVSKI POGOJI
11. člen
Osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti prirejanja iger, so po tej uredbi tehnični izvajalci igre, člani komisije za nadzor žrebanja oziroma igre, člani trezorske komisije, prodajalci srečk in osebe, ki opravljajo vodstvene funkcije.
Tehnični izvajalci igre so osebe, ki neposredno sodelujejo pri pripravi igre, izvedbi žrebanja in obdelavi podatkov v zvezi z igro.
Prodajalci srečk so osebe, ki prodajajo srečke oziroma posredujejo pri prodaji srečk.
Za osebe, ki opravljajo vodstvene funkcije, se za potrebe te uredbe štejejo člani uprave prireditelja in osebe, ki so neposredni vodje delovnega procesa.
12. člen
Osebe, ki opravljajo delo tehničnega izvajalca v dejavnosti prirejanja iger, morajo izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev glede minimalne izobrazbe:
– uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program vsaj V. stopnje ne glede na smer,
– uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program vsaj IV. stopnje ne glede na smer in imajo 10 let delovnih izkušenj pri istovrstnih delih.
13. člen
Za člana komisije za nadzor žrebanja oziroma igre in trezorske komisije je lahko imenovana oseba, ki ima uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program vsaj V. stopnje ne glede na smer.
14. člen
Osebe, ki neposredno vodijo delovni proces prirejanja igre, morajo izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev glede minimalne izobrazbe:
– uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program vsaj VI. stopnje ne glede na smer,
– uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program vsaj V. stopnje ne glede na smer in imajo 10 let delovnih izkušenj pri istovrstnih delih.
IV. PREMOŽENJE IN OBSEG DEJAVNOSTI
15. člen
Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi z igrami z vsem svojim premoženjem.
Če ima prireditelj več kot eno koncesijo, mora za vsako koncesijo zagotoviti 20 milijonov tolarjev dodatnega osnovnega kapitala.
Ministrstvo, pristojno za finance, spremeni tolarske zneske, določene v prejšnjem odstavku tega člena, če se spremeni razmerje tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije za več kot 10%.
16. člen
Prirejanje iger je pretežna dejavnost, če prireditelj s prirejanjem iger ustvari več kot 80% vseh prihodkov družbe.
Obseg dejavnosti prirejanja iger se dokazuje z računovodskimi izkazi. Prireditelj, ki mu je bila koncesija dodeljena prvič, dokazuje obseg dejavnosti prirejanja iger ob prvi predložitvi revidiranega poslovnega poročila iz 105. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Prireditelji, ki jim je vlada dodelila koncesijo še pred uveljavitvijo te uredbe, morajo pogoje glede poslovnih prostorov uskladiti v enem letu po uveljavitvi te uredbe. Če je prilagoditev poslovnih prostorov odvisna od gradbeno-tehničnih del, pa v dveh letih po uveljavitvi te uredbe.
Prireditelj mora urediti tehnično dokumentacijo iz 8. člena in priskrbeti ustrezno programsko opremo iz 9. člena v roku enega leta po uveljavitvi te uredbe.
Interni akt, v katerem je opredeljen tehnološki postopek, mora prireditelj sprejeti v roku 6 mesecev po uveljavitvi te uredbe.
18. člen
Osebe, ki na dan uveljavitve te uredbe ne izpolnjujejo pogoja glede minimalne stopnje izobrazbe iz 12., 13. oziroma 14. člena, lahko nadaljujejo z delom, če:
– imajo na dan uveljavitve uredbe najmanj 20 let delovnih izkušenj ali
– v roku 4 let pridobijo ustrezno stopnjo izobrazbe.
19. člen
Prireditelji, ki jim je vlada dodelila koncesijo še pred uveljavitvijo te uredbe, morajo pogoje glede premoženja iz 15. člena zagotoviti v roku enega leta po uveljavitvi te uredbe.
20. člen
Podrobnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prireditelji pri prirejanju iger preverja nadzorni organ.
21. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2000-1611-0079
Ljubljana, dne 20. julija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost