Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000

Kazalo

3338. Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov, stran 8681.

Na podlagi 21. člena zakona o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 1/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(namen uredbe)
S to uredbo se določajo način vodenja in vzdrževanja Centralnega registra prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP), postopki, način, roki in druge obveznosti upravljavcev zbirk podatkov, ki posredujejo podatke za vpis posameznika v CRP in podatke o dogodkih in spremembah, ki vplivajo na stanje podatkov o posamezniku, ter postopki, način, roki in druge obveznosti upravljavca CRP glede posredovanja podatkov upravičenim uporabnikom.
II. VODENJE IN VZDRŽEVANJE CRP
2. člen
(vodenje podatkovne baze)
(1) Zbirka podatkov CRP se vodi kot računalniška podatkovna baza s podatki o trenutnem stanju prebivalstva in z zgodovino podatkov pred nastopom sprememb. Vodi se na podlagi podatkov za vpis posameznika v CRP in podatkov o dogodkih, ki povzročajo spremembe teh podatkov, kot je določeno v 7. in 13. členu zakona o centralnem registru prebivalstva. Le-ti se pridobivajo od upravljavca zbirke podatkov, ki jih ob nastanku dogodka po svoji pristojnosti prvi zabeleži (v nadaljnjem besedilu: podatkovni vir).
(2) Kot kooperativna podatkovna baza se CRP vodi v skladu z 19. členom zakona o centralnem registru prebivalstva za tiste podatke, za katere so dane tehnične možnosti za pooblastitev določenega podatkovnega vira za neposredno vzdrževanje podatkov, za katere je pristojen. Pooblastitev se uredi v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov s pisno pogodbo, ki vsebuje tudi pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja.
3. člen
(organizacija podatkovne baze)
(1) CRP je relacijska podatkovna baza. Sestavljajo jo posamezne evidence kot fizično in logično povezane celote. Te so:
– evidenca določenih osebnih identifikacijskih številk, ki vsebuje vse enotne matične številke občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) oziroma identifikacije, določene v skladu z zakonom in vpisane v CRP od 1. 1. 1980 dalje;
– evidenca posameznikov v skladu s 3. členom zakona o centralnem registru prebivalstva;
– evidenca dogodkov kot zgodovina CRP, ki je evidenca sprememb osebnega statusa posameznika;
– evidenca družin na osnovi povezav med EMŠO družinskih članov;
– evidenca identifikatorjev za povezovanje z administrativnimi zbirkami podatkov;
– tabele s podatki o teritorialnih enotah in mali šifranti za posamezne podatke kot osnova za urejeno vodenje podatkovne baze;
– zaščitne tabele, ki omogočajo sledenje sprememb in rekonstrukcijo prejšnjih stanj podatkovne baze;
– evidenca uporabnikov, vključenih v elektronsko poslovanje, evidenca njihovih pravic do pridobivanja osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in internim katalogom storitev elektronskega poslovanja;
– administrativne evidence podatkovne baze, ki upravljavcu omogočajo upravljanje z avtorizacijami, nadzor nad dogajanjem v podatkovni bazi ter poznejše spremljanje posegov, vpogledov in izpisov ter
– druge evidence in tabele, ki pripomorejo k učinkovitemu upravljanju s podatkovno bazo.
(2) Podatki so urejeni vsebinsko, časovno in teritorialno. Vsebinsko so urejeni po dogodkih in v skladu s šifranti. Časovno so opredeljeni z datumi, kot je datum dogodka, datum vpisa v CRP ali datum vpisa pri viru. Teritorialno so podatki opredeljeni na primer s krajem dogodka, krajem vpisa, stalnim ali začasnim prebivališčem ter krajem rojstva v tujini ali krajem prejšnjega ali bodočega prebivališča v tujini v primeru meddržavnih selitev.
4. člen
(vzdrževanje podatkovne baze)
(1) Za vzdrževanje podatkovne baze je odgovoren upravljavec CRP. Pri tem uporablja slovenske nacionalne in mednarodne uveljavljene standarde s tega področja.
(2) Podatki CRP se vzdržujejo na podlagi podatkov za določitev EMŠO, matičnih dejstev, podatkov o migracijah in drugih dogodkih, na podlagi sprememb teritorialnih podatkov, ki so v pristojnosti geodetske službe, ter sprememb drugih šifrantov glede na spremembe standardov za vodenje klasifikacij in šifrantov.
(3) Upravljavec CRP je odgovoren za vzdrževanje in izboljšanje kakovostne ravni podatkov. Podatki se kontrolirajo ob vpisu dogodka, občasno ali ob uporabi. Ob vpisu dogodka se podatki kontrolirajo formalno in logično ter po pravilih o logičnem zaporedju dogodkov. Občasno upravljavec CRP kontrolira popolnost zajetja in primerja usklajenost podatkov s podatkovnimi viri ali z dejanskim stanjem. Ob uporabi se preverja morebitni sum o napaki, potrebni popravek pa se uredi pri viru. Če uporabnik podvomi o pravilnosti podatka ali ugotovi napako, le-to sporoči upravljavcu CRP, ki preverbo posreduje podatkovnemu viru. Če se izkaže, da je prišlo do napake, jo podatkovni vir popravi in pravilen podatek sporoči upravljavcu CRP z rednim postopkom, ta pa ga posreduje uporabnikom, ki so prej prejeli napačen podatek.
5. člen
(računalniška podpora in elektronsko poslovanje CRP)
(1) Upravljanje CRP poteka s pomočjo centralizirane računalniške podpore ter elektronske izmenjave podatkov, dokumentov in sporočil (v nadaljnjem besedilu: elektronsko poslovanje). Prenos podatkov po javnem omrežju mora biti zaščiten z uveljavljenim kriptografskim standardom v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. Pristop do podatkov mora biti omejen, pravice uporabnika podatkovne baze morajo biti strogo ločene po pristojnostih in odgovornostih, omogočeno mora biti sledenje posegov v podatkovno bazo.
(2) Podatkovni viri sporočajo podatke po elektronskih medijih, če to ni mogoče, pa na obrazcih. Upravljavec zbirke podatkov, ki je odgovoren za upravljanje dela kooperativne podatkovne baze, le-tega vodi po pravilih vodenja CRP ter v skladu z metodologijo, standardi in navodili upravljavca CRP.
(3) Upravljavec CRP lahko posreduje podatke podatkovnim virom in uporabnikom s pomočjo elektronskega poslovanja, kadar je to tehnično možno in smotrno. Ob tem morajo biti izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena.
(4) V primeru, da posamezni podatkovni vir ali uporabnik vpeljeta elektronsko poslovanje, je potrebno predhodno soglasje ministra, pristojnega za upravo.
III. DOLOČANJE OSEBNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE
6. člen
(določanje EMŠO)
(1) EMŠO določi upravljavec CRP:
– novorojencu ob rojstvu neposredno v pristojni zdravstveni ustanovi;
– državljanu Republike Slovenije ob prijavi stalnega ali začasnega prebivališča pri prvi priselitvi na območje Republike Slovenije;
– tujemu državljanu ob prejemu vloge za pridobitev dovoljenja za prebivanje, vloge za pridobitev statusa začasnega zatočišča ali prošnje za azil;
– posamezniku ob naknadnem vpisu v rojstno matično knjigo;
– posamezniku, ki mu EMŠO po predpisih, ki so v Republiki Sloveniji veljali pred uveljavitvijo zakona o centralnem registru prebivalstva, ali po pomoti še ni bila določena, ter
– posamezniku, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, vendar tu uveljavlja določene pravice ali izpolnjuje obveznosti do Republike Slovenije.
(2) EMŠO, vpisana v uradne evidence v Republiki Sloveniji pred 18. februarjem 1999, ostane v veljavi in je vpisana v evidenco določenih osebnih identifikacijskih številk:
– če jo je določil upravljavec CRP;
– če je bila vpisana v register prebivalstva oziroma v CRP ob priselitvi posameznika iz druge republike nekdanje SFRJ in določena v drugi republiki nekdanje SFRJ v skladu s prejšnjimi predpisi;
– če ni bila določena po prvi ali drugi alinei tega člena in jo je določil Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za potrebe vodenja matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu s pooblastilom upravljavca CRP ali
– če ni bila določena po prvi ali drugi alinei tega člena in jo je določil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za potrebe vodenja evidence o zavarovancih in njihovih družinskih članih v skladu s pooblastilom upravljavca CRP.
(3) EMŠO, določena po tretji ali četrti alinei prejšnjega odstavka, se uporablja tudi na drugih področjih, kadar se posameznika vpiše v zbirke podatkov iz 9. člena zakona o centralnem registru prebivalstva, EMŠO pa mu pred tem ni bila določena po prvi ali drugi alinei prejšnjega odstavka.
7. člen
(podatkovni viri za določanje EMŠO)
(1) Podatkovni vir za določanje EMŠO je zbirka podatkov, v kateri se podatki o posamezniku zabeležijo ob priselitvi v Republiko Slovenijo ali ob rojstvu, za posameznika, ki nima prebivališča ali ni rojen v Republiki Sloveniji, pa tista zbirka podatkov, v kateri je najprej vpisan.
(2) Na področju upravnih notranjih zadev sta vira za določitev EMŠO:
– upravna enota za državljana Republike Slovenije, ki ob prvi priselitvi iz tujine prijavlja stalno ali začasno prebivališče ali iz kakšnega drugega vzroka še ni bil vpisan v uradne evidence in mu EMŠO še ni bila določena, ter za tujega državljana, ki vloži prošnjo za pridobitev dovoljenja za prebivanje ali za pridobitev statusa začasnega zatočišča ali pa mu EMŠO po predpisih pred uveljavitvijo zakona o centralnem registru prebivalstva še ni bila določena;
– ministrstvo, pristojno za upravo, za prosilca za azil.
(3) Pristojna zdravstvena ustanova je vir za določitev EMŠO ob rojstvu otroka. Za mater novorojenega otroka, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega niti začasnega prebivališča in ji EMŠO ni bila določena po nobenem odstavku tega člena, lahko posreduje zahtevek za njeno določitev pristojna zdravstvena ustanova, v kateri mati rodi. Za otroka, ki ni rojen v porodnišnici, posreduje podatke za določitev EMŠO matičar v skladu s pristojnostmi iz prve alinee drugega odstavka tega člena in v skladu s 15. členom te uredbe.
(4) Zavod za zaposlovanje Slovenije je vir za določitev EMŠO za tujega državljana, za katerega je bila vložena prošnja za izdajo delovnega dovoljenja ali ki prihaja v Republiko Slovenijo z namenom dela ali zaposlitve, ni pa tukaj stalno niti začasno prijavljen oziroma ne more dobiti EMŠO po drugem ali tretjem odstavku tega člena.
(5) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je vir za določitev EMŠO za posameznika, ki uveljavlja pravico iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in v Republiki Sloveniji ni stalno niti začasno prijavljen oziroma ne more dobiti EMŠO po drugem, tretjem ali četrtem odstavku tega člena.
(6) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je vir za določitev EMŠO za zavarovanca in/ali njihovega družinskega člana, ki v Republiki Sloveniji ni stalno niti začasno prijavljen oziroma EMŠO ne more dobiti po drugem, tretjem ali četrtem odstavku tega člena.
(7) Davčna uprava Republike Slovenije je vir za določitev EMŠO za davčnega zavezanca, ki v Republiki Sloveniji ni stalno niti začasno prijavljen oziroma ne more dobiti EMŠO po nobenem od prejšnjih odstavkov tega člena, je pa lastnik nepremičnine ali v Republiki Sloveniji uresničuje druge pravice, za katere ima obveznost do plačila davčne dajatve.
8. člen
(posredovanje podatkov za določanje EMŠO)
(1) Podatkovni vir posreduje zahtevek za določitev EMŠO po elektronskih medijih neposredno v podatkovno bazo CRP. To stori takoj ob urejanju zadev posamezniku, najpozneje pa v roku 3 dni od prejema podatkov za vpis posameznika v svojo evidenco.
(2) EMŠO se določi s postopki CRP in z odgovorom vrne po isti poti skupaj z ostalimi podatki, potrebnimi za vpis v evidenco podatkovnega vira. Če je bila EMŠO za zahtevanega posameznika že določena, se to sporoči z odgovorom sočasno z drugimi podatki.
(3) Ob prevzemu podatkov izpiše podatkovni vir obvestila o določitvi EMŠO in nalepke, poleg tega pa tudi druge dokumente, ki jih potrebuje za opravljanje z zakonom predpisanih nalog. Če ti dokumenti vsebujejo vse podatke in pojasnilo o določitvi EMŠO, lahko v dogovoru z upravljavcem CRP z njimi nadomesti način obveščanja iz 9. člena te uredbe. O določitvi EMŠO obvesti posameznika. Ob rojstvu novorojenega otroka sporoči EMŠO pristojna zdravstvena ustanova tudi matičarju za vpis v rojstno matično knjigo na območju, kjer je kraj rojstva novorojenega. Ob določitvi EMŠO za izdajo delovnega dovoljenja v skladu s četrtim odstavkom 7. člena te uredbe Zavod za zaposlovanje Slovenije vpiše ali nalepi EMŠO tudi na delovno dovoljenje.
(4) Upravljavce drugih zbirk podatkov, ki prav tako potrebujejo EMŠO za določenega posameznika, obvesti o določitvi EMŠO upravljavec CRP z rednim postopkom posredovanja podatkov.
9. člen
(obveščanje o določitvi EMŠO)
(1) Za vsako novo določeno EMŠO se tiska obvestilo o njeni določitvi in/ali nalepke.
(2) Za obveščanje o novo določeni EMŠO se uporablja obrazec, ki je sestavni del te uredbe. Sestavljen je iz treh delov, ki so označeni s kraticami DEMŠO-1, DEMŠO-2 in DEMŠO-3 (Priloga 1). Obrazec izda Ministrstvo za notranje zadeve, po določitvi EMŠO pa ga s podatki tiska upravljavec zbirke podatkov, ki je določitev zahteval.
(3) Obrazec ima tri dele:
– DEMŠO-1 – obvestilo o določitvi enotne matične številke občana, namenjen je upravljavcu zbirke podatkov, ki je zahteval njeno določitev.
– DEMŠO-2 – obvestilo o določitvi enotne matične številke občana, namenjen je vpisu novo določene EMŠO v rojstno matično knjigo, če je posameznik vpisan v rojstno matično knjigo v Republiki Sloveniji, sicer se ta del obrazca ne uporabi.
– DEMŠO-3 – obvestilo o določitvi enotne matične številke občana posamezniku. Obvestilo mu pošlje ali izroči podatkovni vir, ki je zahteval določitev EMŠO. Na hrbtni strani obrazca je pojasnilo o namenu tega obvestila in o uporabi EMŠO. Na območju madžarske in italijanske narodne skupnosti je obrazec dvojezičen.
(4) Pojasnilo na obrazcu DEMŠO-3 se glasi: “V skladu z zakonom o centralnem registru prebivalstva, Uradni list RS, št. 1/99, smo Vam določili EMŠO. EMŠO je osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji, zato prosimo, da to obvestilo hranite. EMŠO se vpisuje v uradne evidence in druge zbirke podatkov, če je tako predpisano z zakonom, upravljavec pa je dolžan navesti zakonsko podlago. Če zbiranje EMŠO ni predpisano z zakonom, se sme pridobiti samo od Vas in z Vašo pisno privolitvijo, vendar Vas je tak upravljavec dolžan seznaniti z namenom, podatke pa sme uporabiti samo za ta namen in jih ne sme posredovati drugi osebi. V nasprotnem primeru se to lahko kaznuje kot prekršek.“
(5) Upravljavec zbirke podatkov, ki je zahteval določitev EMŠO, jo takoj po prejemu vpiše v osebne dokumente posameznika. V primerih, ko se posamezniku ne izdajo osebni dokumenti ali za čas, dokler se le-ti ne izdajo, mu izroči obrazec DEMŠO-3 in ga opozori na uporabo EMŠO in na besedilo na obrazcu. Kadar za določitev EMŠO za tujca zaprosi delodajalec ob vlogi za pridobitev delovnega dovoljenja v skladu s četrtim odstavkom 7. člena te uredbe, se obrazec DEMŠO-3 tujcu izroči preko vlagatelja.
(6) EMŠO, določena mrtvorojenemu otroku, se vpiše samo v uradne evidence. V tem primeru se obrazec DEMŠO-3 ne izpiše.
(7) Nalepke vsebujejo priimek in ime ter EMŠO. Tiskajo se za vsako novo določeno EMŠO v treh izvodih (Priloga 2). Namenjene so preprečevanju napak pri prepisovanju.
10. člen
(ponovna določitev EMŠO)
(1) Posamezniku, ki mu je bila EMŠO določena z napačnim datumom rojstva ali z napačnim spolom, se ponovno določi nova EMŠO s pravilnimi podatki. Popravek praviloma zahteva podatkovni vir, ki je zahteval določitev EMŠO. Za novorojene in za posameznike, ki v Republiki Sloveniji uveljavljajo pravice in/ali izpolnjujejo dolžnosti, lahko ponovno določitev EMŠO pozneje zahteva tudi register prebivalstva. Če o pravilnosti EMŠO posumi drug uporabnik CRP, to sporoči upravljavcu CRP, ki podatke preveri pri podatkovnem viru ali na registru prebivalstva.
(2) Podatki za ponovno določitev EMŠO se posredujejo na enak način kot za prvo določitev.
(3) Ob ponovni določitvi EMŠO se prvo določena razveljavi, vendar ostane v evidenci osebnih identifikacijskih številk in se ne sme dodeliti drugi osebi, zato da omogoča pravilno določitev EMŠO za naslednjo osebo istega spola, rojeno na isti dan. S povezavo na popravljeno EMŠO pa omogoča pravilno ažuriranje podatkov v času, dokler novo določena EMŠO ni vpisana pri vseh podatkovnih virih.
(4) Napačno določena EMŠO, za katero se napaka ugotovi in popravi, še preden je kakorkoli uporabljena zunaj CRP, se ohrani v evidenci določenih osebnih identifikacijskih številk in se ne dodeli drugi osebi.
(5) Če se po popravku EMŠO izkaže, da je bil datum rojstva ali spol pravilen v prvo določeni EMŠO, se ta ponovno uveljavi in uporablja.
11. člen
(odprava dvojnika)
(1) V primeru, da sta posamezniku pomotoma določeni dve EMŠO z istimi podatki o datumu rojstva in spolu (v nadaljnjem besedilu: dvojnik), se ena od obeh razveljavi, vendar ostane v evidenci določenih osebnih identifikacijskih številk, povezana z veljavno EMŠO in se ne dodeli drugi osebi.
(2) Razčiščevanje dvojnika se rešuje individualno, tako da se osebi povzroči čim manj nevšečnosti. O načinu odprave dvojnika odloča upravljavec registra prebivalstva ali drug podatkovni vir iz 7. člena te uredbe. Pri tem se lahko odloči za uveljavitev EMŠO, ki je že vpisana v osebne dokumente posameznika, lahko pa tudi za prvo določeno EMŠO po datumu določitve.
(3) Za državljana Republike Slovenije, ki ima za dvojnik EMŠO, določeno v drugi republiki nekdanje SFRJ, se uveljavi EMŠO s številkama “5“ in “0“ na 8. in 9. mestu.
(4) Pravilo iz prejšnjega odstavka velja tudi v primeru, če je dvojnik EMŠO, določena po tretji ali četrti alinei drugega odstavka 6. člena te uredbe.
(5) Popravek EMŠO zaradi dvojnika izvrši upravljavec CRP na zahtevo podatkovnega vira, ki po popravku obvesti posameznika in rojstno matično knjigo, če je vpisan v Republiki Sloveniji. Ostale uporabnike obvesti o spremembi upravljavec CRP z rednim postopkom posredovanja podatkov.
12. člen
(izjema po 26. členu zakona o CRP)
Na pisno zahtevo se lahko državljanu Republike Slovenije, kateremu identifikacija ni bila določena v Republiki Sloveniji, določi nova EMŠO. Pisno zahtevo vloži pri organu za upravne notranje zadeve, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Le-ta posreduje zahtevek za ponovno določitev EMŠO na način, določen v 10. členu te uredbe.
IV. PRIDOBIVANJE PODATKOV
13. člen
(pridobivanje podatkov za CRP)
(1) Upravljavec CRP pridobiva podatke iz 11. člena zakona o centralnem registru prebivalstva od podatkovnih virov, ki jih posredujejo tekoče ob dogodku, razen v primerih, ko je v tej uredbi drugače določeno.
(2) Podatke dveh med seboj povezanih oseb, ki se štejejo za dogodek para, posreduje podatkovni vir, naveden v 14. do 20. členu, za obe osebi hkrati: pri rojstvu za otroka in mater (tudi očeta, če je ob rojstvu znan), pri smrti poročene osebe za umrlega in zakonca, pri poroki za ženina in nevesto, pri razvezi pa za moža in ženo. Za par zagotovi medsebojno povezavo. V primeru, da ene osebe od para ni v CRP ali ji ni bila določena EMŠO in se ne pojavlja v nobeni od uradnih evidenc, se dogodek para ažurira samo z eno osebo, kar podatkovni vir ustrezno označi.
(3) Podatkovni vir je odgovoren za pravilnost in pravočasnost posredovanih podatkov. Skupaj s podatki posreduje tudi datume in tehnične oznake za vodenje in vzdrževanje CRP. Če popravi podatek v svoji zbirki podatkov, je dolžan popravek posredovati tudi upravljavcu CRP, ta pa uporabnikom, ki so prejeli napačen podatek. Isto velja za vse spremembe, ki vplivajo na podatke 11. člena zakona o centralnem registru prebivalstva.
(4) Podatkovni vir posreduje podatke po elektronskih medijih v skladu z navodili za elektronsko poslovanje, ki jih izda minister, pristojen za upravo.
14. člen
(rojstvo)
(1) Ob rojstvu otroka sporoči pristojna zdravstvena ustanova podatke za določitev EMŠO po tretjem odstavku 7. člena te uredbe in za vpis novorojenega v CRP podatke o:
– rojstvu: kraj rojstva, vitaliteto (živorojen, mrtvorojen);
– otroku: datum rojstva in spol, priimek in ime (če mu je že določeno);
– materi: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum in kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi za mater, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, ter
– očetu: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum in kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi za očeta, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji.
(2) Pristojna zdravstvena ustanova je odgovorna za podatke o kraju rojstva, vitaliteti, datumu rojstva in spolu, ki jih je po potrebi pristojna tudi popraviti. Drugi podatki, ki jih ob rojstvu mati poda kot izjavo, se do potrditve ob vpisu v rojstno matično knjigo obravnavajo kot začasni. Dokler otrok ni prijavljen na registru prebivalstva, se zanj prevzame stalno ali tudi začasno prebivališče matere, če mati ni vpisana v CRP, pa lahko tudi stalno ali začasno prebivališče očeta.
15. člen
(vpis rojstva v rojstno matično knjigo)
(1) Po vpisu rojstva v rojstno matično knjigo posreduje matičar preverjene podatke, s katerimi začasne podatke iz 14. člena te uredbe potrdi, dopolni ali spremeni, ter podatke o:
– vpisu rojstva: datum, stran in zaporedno številko vpisa v rojstno matično knjigo, matično območje in vitaliteto (živorojen, mrtvorojen);
– otroku: EMŠO, priimek in ime, državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče (pri materi ali očetu);
– materi: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum in kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi za mater, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, ter
– očetu: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudidatum in kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi za očeta, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji.
(2) Pred vpisom rojstva otroka, ki ni bil rojen v zdravstveni ustanovi ali ob pomoči zdravstvenega delavca, posreduje matičar podatke iz prvega odstavka tega člena skupaj z zahtevkom za določitev EMŠO.
16. člen
(priznanje in ugotovitev očetovstva ter posvojitev)
Po vpisu priznanja očetovstva, ugotovitve očetovstva ali posvojitve v rojstno matično knjigo posreduje matičar podatke o:
– vpisu dogodka: datum, stran in zaporedno številko vpisa v rojstno matično knjigo;
– otroku: EMŠO, osebno ime za kontrolo istovetnosti;
– materi, če je posvojiteljica: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum in kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi za mater, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, ter
– očetu, če gre za priznanje očetovstva, ugotovitev očetovstva ali posvojitev: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum in kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi za očeta, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji.
17. člen
(smrt)
Po vpisu smrti v matično knjigo umrlih posreduje matičar podatke o:
– vpisu smrti: datum, stran in zaporedno številko vpisa v matično knjigo umrlih ter matično območje;
– smrti: datum in kraj smrti;
– umrlem: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče in vrsto prebivališča ter
– zakoncu, kadar je umrli poročen in se smrt šteje kot dogodek para: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum rojstva in spol, kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi za zakonca, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji.
18. člen
(sklenitev zakonske zveze)
Po vpisu sklenjene zakonske zveze v poročno matično knjigo posreduje matičar podatke za dogodek para o:
– vpisu poroke: datum, stran in zaporedno številko vpisa v poročno matično knjigo ter matično območje;
– poroki: datum in kraj poroke ter
– ženinu in nevesti: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum rojstva in spol, kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi za posameznika, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji.
19. člen
(razveza zakonske zveze)
Po razvezi sklenjene zakonske zveze in vpisu v evidence pravosodnega organa posreduje uradna oseba okrožnega sodišča podatke za dogodek para o:
– vpisu razveze: datum in zaporedno številko vpisa v pravosodni vpisnik okrožnega sodišča in datum pravnomočnosti sodbe;
– možu in ženi: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum rojstva in spol, kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi za posameznika, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, ter
– EMŠO vzdrževanih otrok iz te zakonske zveze in podatek, komu so dodeljeni.
20. člen
(selitve in drugi podatki registra prebivalstva)
(1) Organ, pristojen za vodenje registra prebivalstva na upravni enoti, posreduje upravljavcu CRP podatke o prijavah vseh vrst selitev prebivalstva (priselitve, odselitve, notranje selitve in spremembe naslova, prijave začasne odsotnosti v tujini za več kot tri mesece, povratek po začasni odsotnosti iz tujine) ter o ugotavljanju prebivališča in dejanskem stanju podatkov in prebivalstva na terenu, in sicer o:
– selitvi: vrsta selitve (priselitev, odselitev, prijava stalnega ali začasnega prebivališča, sprememba naslova, prijava začasnega odhoda v tujino za več kot tri mesece ali povratka iz tujine po začasni odsotnosti, vloga za pridobitev dovoljenja za prebivanje) in datum selitve;
– spremembi naslova: stalno in/ali začasno prebivališče, ki se označita tudi z vrsto prebivališča;
– priselitvi v Republiko Slovenijo ali odselitvi iz Republike Slovenije: država in kraj v drugi državi;
– posamezniku: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; v primeru, da se oseba prvič prijavi na območju Republike Slovenije in pred 18. februarjem 1999 ni bila vpisana v uradnih evidencah v Republiki Sloveniji, tudi podatke za določitev EMŠO: datum rojstva in spol, osebno ime, kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebivališče in vrsto prebivališča;
– odhodu v tujino začasno, za več kot tri mesece, ali povratku iste osebe po začasni odsotnosti v tujini: država in kraj v drugi državi;
– posamezniku, za katerega je ugotovljeno, da je neznan na terenu ali da mu je odvzeto dovoljenje za prebivanje: vrsta dogodka in datum dogodka.
(2) Upravljavec registra prebivalstva posreduje upravljavcu CRP tudi podatke o volilni pravici, podatke o gospodinjstvih in popravke katerih koli podatkov, če napako ugotovi ob usklajevanju podatkov med posameznimi uradnimi evidencami.
(3) Register prebivalstva je lahko podatkovni vir tudi za evidenco zadržkov po tretjem odstavku 11. člena zakona o varstvu osebnih podatkov, to je za pregled posameznikov, ki so pisno izrazili prepoved za posredovanje njihovih osebnih podatkov za izdelavo statističnih in drugih raziskovalnih vzorcev ali za pridobitev pisne privolitve posameznika.
21. člen
(podatki o državljanstvu)
(1) Upravljavec evidence o državljanstvu posreduje upravljavcu CRP podatke o spremembah statusa državljanstva, in sicer o:
– dogodku: datum dogodka, vrsto dogodka (pridobitev državljanstva Republike Slovenije, odpust iz državljanstva Republike Slovenije, prenehanje državljanstva Republike Slovenije) in kraj vpisa v evidenco o državljanstvu ter
– osebi: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum rojstva in spol, kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi, če posameznik nima prebivališča v Republiki Sloveniji.
(2) Podatek o državljanstvu za novorojenega otroka posreduje matičar ob vpisu v rojstno matično knjigo, za priseljenega v Republiko Slovenijo in za tujega državljana pa podatkovni vir, ki zahteva določitev EMŠO.
22. člen
(teritorialni podatki)
(1) Geodetska uprava Republike Slovenije kot upravljavec Registra prostorskih enot omogoča dostop do podatkov o spremembah imen in šifer upravnih enot, občin, naselij in ulic, do podatkov o spremembah hišnih številk (nove, ukinjene in preoštevilčene hišne številke) ter do drugih prostorskih podatkov.
(2) Upravljavec evidence o stavbah in stanovanjih omogoča upravljavcu CRP podatke o identifikacijah stanovanj v povezavi z registrom prostorskih enot.
(3) Geodetska uprava Republike Slovenije omogoča skupaj s Pošto Slovenije dostop do podatkov o poštnih številkah v povezavi s hišnimi številkami.
(4) Dostop do podatkov, ki so v upravljanju Geodetske uprave Republike Slovenije, se izvede preko računalniške povezave.
23. člen
(družine)
Podatke o družinah dopolnjuje upravljavec CRP na osnovi EMŠO matere, očeta, zakonca in otrok ob evidentiranju sprememb osebnega statusa ter na osnovi podatkov gospodinjske evidence. Podatke pridobi v skladu z določbami iz 14. do 20. člena te uredbe.
24. člen
(šolska izobrazba)
(1) Ministrstvo za šolstvo in šport kot upravljavec evidence o dokončani šolski izobrazbi posreduje podatke o šolski izobrazbi za dokončano osnovno, srednjo, višjo in visokošolsko izobrazbo, in sicer o:
– dogodku: datum dogodka, vrsta dogodka in kraj vpisa dogodka ter
– osebi: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum rojstva in spol, kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi, če posameznik nima prebivališča v Republiki Sloveniji.
(2) Podatki o šolski izobrazbi iz prejšnjega člena se posredujejo najmanj enkrat na mesec.
25. člen
(davčna številka)
(1) Davčni urad Republike Slovenije kot upravljavec Registra davčnih zavezancev posreduje upravljavcu CRP podatke o davčnih številkah posameznikov, in sicer:
– davčno številko, datum določitve in datum stanja;
– EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti:
– če EMŠO ni znana, tudi datum rojstva in spol, kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo ter stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi, če posameznik nima prebivališča v Republiki Sloveniji.
(2) Podatke posreduje najmanj enkrat mesečno.
IV. POSREDOVANJE PODATKOV
26. člen
(uporaba podatkov CRP)
(1) Podatki CRP se posredujejo uporabnikom, ki imajo za pridobitev podatkov pravno podlago v zakonu, v pisni zahtevi ali v pisni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Podatki o posameznikih, ki niso izrazili zadržka za uporabo njihovih podatkov, se v skladu s tretjim odstavkom 20. člena te uredbe posredujejo tudi drugim uporabnikom za izdelavo statističnih in drugih raziskovalnih vzorcev ali za pridobitev pisne privolitve posameznika.
(2) Uporabnikom, ki so za pridobivanje osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom, se posredujejo podatki, navedeni v zakonu, in samo za namene, navedene v zakonu. Uporabnikom, ki imajo v zakonu navedeno splošno pravico do osebnih podatkov ali splošno pravico do podatkov CRP, pri čemer niso navedeni konkretni osebni podatki, se posredujejo podatki v skladu z drugim odstavkom 23. člena zakona o centralnem registru prebivalstva. Tem se EMŠO ne posreduje.
(3) Podatki o davčnih številkah ali morebitnih drugih identifikatorjih iz trinajste alinee 11. člena zakona o centralnem registru prebivalstva se posredujejo samo s pisnim soglasjem upravljavca registra davčnih zavezancev ali upravljavca druge zbirke podatkov, katere identifikator je vsebina CRP.
(4) Zahtevek za pridobitev podatkov mora vsebovati: obvezno navedbo pravne podlage in namena, za katerega zahteva podatke, opis podatkov in časovni okvir, v katerem jih potrebuje. Glede na namen in rok mora zahtevek poslati v ustreznem času, ki omogoča izvedljivost priprave podatkov.
(5) V primeru, da je za določeno vrsto podatka potrebno obsežnejše urejanje ali usklajevanje, ki bi utegnilo ogroziti kakovost posredovanih podatkov, sme upravljavec CRP zahtevek uporabnika začasno zadržati, ob tem pa mu je dolžan dati ustrezno pojasnilo in sporočiti rok, v katerem bo podatke posredoval.
27. člen
(uporaba podatkov s pomočjo elektronskega poslovanja)
(1) Uporaba podatkov po načelih elektronskega poslovanja se izvaja v skladu s 5. členom te uredbe.
(2) Kadar je to izvedljivo in smiselno, lahko uporabnik pošlje zahtevek v obliki elektronskega sporočila. Na zahtevek lahko upravljavec CRP odgovori v elektronski ali pisni obliki, osebne podatke pa sme posredovati samo pod pogoji, določenimi z zakonom.
(3) Za namene elektronskega poslovanja vodi upravljavec CRP:
– evidenco storitev vnaprej določljivih vrst uporabe podatkov,
– evidenco uporabnikov, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v elektronsko poslovanje, in
– pregled pooblastil uporabnikov.
(4) Za zagotovitev zanesljivosti priprave podatkov upravljavec CRP vgradi v računalniške postopke kontrole, ki avtomatsko upoštevajo pogoje posredovanja podatkov ter na ta način avtomatsko pripravijo podatke za posredovanje uporabniku.
(5) Upravljavci zbirk podatkov, ki so podatkovni vir za določanje EMŠO, in drugi upravljavci zbirk podatkov, ki potrebujejo posamezne podatke ali poizvedbe, lahko z elektronsko izmenjavo podatkov pridobijo podatke samo za tiste posameznike, za katere so podatki uporabnika dovolj točni, da omogočajo enolično razpoznavo iskanega posameznika in zanesljivost odgovora ali poizvedbe.
(6) Vse vrste uporabe osebnih podatkov se beležijo na način, ki omogoča poznejši vpogled v elektronsko poslovanje in izvajanje določbe prvega odstavka 18. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
28. člen
(redni postopki posredovanja podatkov)
(1) Za uporabnike, ki v rednih obdobjih pridobivajo podatke CRP, se postopki in oblike njihovega posredovanja standardizirajo. Če so kriteriji za izbor podatkov določljivi, se lahko posredujejo avtomatsko. Za vzpostavitev in ažuriranje zbirke podatkov, ki nima določljivega kriterija, je osnova EMŠO, za vzpostavitev pa lahko tudi kombinacije drugih podatkov.
(2) Pri rednih postopkih so uporabniki dolžni uporabljati uveljavljene standarde, interne šifrante pa upravljavec CRP pripravi v obliki, razumljivi tudi uporabnikom.
29. člen
(izdelava volilnih imenikov)
Upravljavec CRP izdela volilne imenike za državne ali lokalne volitve ali referendume za območja upravnih enot, ki imajo volišča urejena po metodologiji Registra prostorskih enot, in sicer na podlagi pravočasnega in popolnega zahtevka organa za upravne notranje zadeve.
30. člen
(vsakokratna zahteva)
(1) Za manjše izpise in sezname prebivalcev lahko upravljavec CRP standardizira oblike izpisov, lahko pa jih po vsebini in obliki prilagodi vsakokratni zahtevi uporabnika.
(2) Za posamezne poizvedbe pripravi standardiziran postopek, ki je lahko v elektronski obliki, kadar je bolj smiselno, pa tudi v obliki obrazca.
V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
31. člen
(ukrepi za varstvo osebnih podatkov)
(1) Upravljavec CRP upravlja CRP v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in internim aktom o varstvu in zavarovanju osebnih podatkov ter ob upoštevanju tehničnih zmožnosti upravljavskega sistema podatkovne baze.
(2) Za dostope do podatkovne baze zagotovi možnost sledenja posegov in vpogledov v podatkovno bazo, za posredovanje podatkov pa za vsakega uporabnika možnost ugotavljanja, kateri podatki so mu bili posredovani in na kakšni podlagi.
(3) Od uporabnika, ki se ob pridobivanju osebnih podatkov sklicuje na pisno zahtevo ali pisno privolitev posameznika, mora upravljavec CRP zahtevati dokazilo o obstoju pisne zahteve ali privolitve.
(4) Ob predaji podatkov opozori upravljavec CRP uporabnika, da sme prejete podatke uporabljati samo za namene, za katere jih je dobil, in jih ne sme posredovati drugemu uporabniku, po izpolnitvi namena pa jih mora arhivirati ali uničiti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(splošni pogoji)
(1) CRP se do dopolnitve zgodovine z dogodki iz časa pred njegovo vzpostavitvijo vodi od leta 1980 dalje.
(2) Do vzpostavitve računalniške povezave CRP s podatkovnimi viri in pridobivanja podatkov po načelih elektronskega poslovanja se podatki pridobivajo na način, utečen pred uveljavitvijo zakona o centralnem registru prebivalstva. Podatki se zbirajo s pomočjo obstoječih obrazcev in s prenosi na datotekah. Na obrazcih se označi pravna podlaga in namen pridobivanja osebnih podatkov.
(3) Do uveljavitve zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu se pri elektronskem poslovanju uporabljajo obstoječi postopki kriptografske zaščite podatkov.
33. člen
(določanje EMŠO in izpis obvestila in nalepk)
(1) Do uvedbe elektronskega poslovanja za določanje EMŠO na način, določen v 8. in 9. členu te uredbe, posredujejo podatkovni viri upravljavcu CRP podatke na obrazcu DEMŠO (Priloga 3). Upravljavec CRP določi EMŠO in obvesti podatkovni vir z izpisanim trodelnim obrazcem DEMŠO 1, DEMŠO-2 in DEMŠO-3 in izpisanimi nalepkami, podatkovni vir pa z njimi ravna smiselno z 9. členom te uredbe.
(2) Do uvedbe elektronskega poslovanja v posamezni zdravstveni ustanovi posreduje le-ta upravljavcu CRP podatke za določitev EMŠO novorojencu na način, utečen pred uveljavitvijo te uredbe. V ta namen izpolni obrazec DEM-1 v skrajšani obliki najpozneje v roku 3 dni po rojstvu otroka. Upravljavec CRP določi EMŠO in obrazec takoj, najpozneje pa v roku 3 dni, posreduje matičarju, pristojnemu za vpis rojstva v rojstno matično knjigo. Za vsakega novorojenca izpiše tudi nalepke s priimkom in imenom (če je bilo otroku že določeno) in z določeno EMŠO.
34. člen
(pridobivanje podatkov o vitalnih in selitvenih dogodkih)
(1) Za posamezne postopke se do informatizacije matičnih knjig ali do uvedbe elektronskega poslovanja na področju matičnih zadev uporabljajo obstoječi obrazci:
– DEM-1, Prijava rojstva – za podatke o vpisu v rojstno matično knjigo, naknadni vpis rojstva in potrditev rojstva mrtvorojenega otroka;
– DEM-1a, Priznanje in ugotovitev očetovstva ter posvojitev otroka – za priznanje ali ugotovitev očetovstva nezakonskega otroka ter za obojestransko ali enostransko posvojitev otroka;
– DEM-2, Prijava smrti – za podatke o smrti in ovdovelosti zakonca v primeru smrti poročene osebe ter
– DEM-3, Prijava sklenjene zakonske zveze – za vpis poroke ženinu in nevesti.
(2) Do informatizacije sodnih evidenc ali do uvedbe elektronskega poslovanja na področju sodstva se za pridobivanje podatkov o razvezah uporabljajo obstoječi obrazci DEM-6, Statistični list o razvezi zakonske zveze.
(3) Podatki iz zbirke podatkov registrov prebivalstva na lokalni ravni (selitve, spremembe državljanstev, popravki in podobno) se do uvedbe elektronskega poslovanja pridobivajo še naprej s pomočjo datotek, kot je bilo utečeno pred uveljavitvijo te uredbe.
(4) Obrazci iz prvega in drugega odstavka tega člena se prenehajo uporabljati z začetkom koledarskega leta, najmanj 6 mesecev pred tem pa se o nameri obvesti vse zainteresirane uporabnike obrazcev.
35. člen
(podatki evidenc v vzpostavljanju)
(1) Do vzpostavitve evidence stavb in stanovanj iz 22. člena te uredbe se podatki o identifikacijah stanovanj ne zbirajo.
(2) Do vzpostavitve povezave poštnih številk s hišnimi številkami v registru prostorskih enot se uporablja šifrant poštnih številk in imen pošt registra teritorialnih enot, ki ga vodi Statistični urad Republike Slovenije.
(3) CRP se začne ažurirati s podatki o šolski izobrazbi na osnovi evidenc s področja vzgoje in izobraževanja, ko bodo te evidence urejene, s podatki o šolski izobrazbi na osnovi evidenc s področja dela pa takrat, ko bo določen njihov upravljavec. Določba 24. člena te uredbe se začne uporabljati, ko bo možno podatke iz tega člena povezati s podatki v CRP.
36. člen
(rok za elektronsko poslovanje za določanje EMŠO)
Postopki za določanje EMŠO po načelih elektronskega poslovanja v skladu z 8. in 9. členom te uredbe bodo izdelani v roku 6 mesecev od njene uveljavitve. Vključitev posameznih podatkovnih virov v nove postopke se zagotovi takoj, ko bodo podatkovni viri ustrezno tehnično opremljeni, ali takoj, ko bodo za to dane tehnične možnosti, vključitev posameznih zdravstvenih ustanov pa najpozneje v roku 3 let od uveljavitve te uredbe.
37. člen
(rok za navodila)
Navodila za elektronsko poslovanje centralnega registra prebivalstva iz četrtega odstavka 13. člena izda minister, pristojen za upravo, pred uvedbo elektronskega poslovanja.
38. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati:
– pravilnik o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 18/84),
– pravilnik za izvajanje zakona o enotni matični številki občanov (Uradni list SRS, št. 7/80),
– pravilnik o načinu določitve enotne matične številke tujcev (Uradni list SFRJ, št. 43/80),
– navodilo o načinu določitve kontrolne številke enotne matične številke občanov po modulu 11 (Uradni list SFRJ, št. 36/77),
– uredba o enotnem načinu zagotavljanja podatkov o občanih za enotni register prebivalstva in o enotnem načinu vodenja registra (Uradni list SFRJ, št. 70/86).
39. člen
(veljavnost)
Ta uredba prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 204-03/2000-1
Ljubljana, dne 13. julija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost