Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

1997. Pravilnik o sestavi in načinu dela koordinacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, stran 5817.

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o sestavi in načinu dela koordinacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja sestavo in način dela koordinacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (v nadaljnjem besedilu: koordinacija centrov).
2. člen
Koordinacija centrov načrtuje in Zdravstvenemu svetu predlaga doktrino ter preverja izvajanje doktrine zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog ter koordinira strokovno sodelovanje centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Republiki Sloveniji.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka koordinacija centrov lahko predlaga Ministrstvu za zdravstvo organiziranje strokovnih izobraževanj ter ustreznim strokovnim združenjem predlaga kriterije za delo strokovnjakov v programih zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog. Poleg tega sodeluje pri pripravi strokovnih revij in drugih izobraževalnih gradiv ter verificira raziskovalne naloge, ki potekajo v centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Republiki Sloveniji.
Koordinacija centrov sodeluje s Komisijo za nadzor nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog in ji lahko predlaga redni ali izredni nadzor.
3. člen
Koordinacijo centrov sestavljajo svet in člani koordinacije centrov, ki so predstavniki vsakega posameznega centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, dva predstavnika Ministrstva za zdravstvo ter dva predstavnika javnega zavoda centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog.
Svet iz prejšnjega odstavka sestavljajo predsednik koordinacije centrov, ki je predstavnik centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog in štirje člani koordinacije centrov, od katerih je eden namestnik predsednika.
Člane koordinacije centrov in sveta imenuje minister, pristojen za zdravstvo, za dobo 4 let.
NAČIN DELOVANJA
4. člen
Koordinacija centrov deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik praviloma enkrat mesečno.
Seja poteka v dveh delih.
Prvega dela se udeležijo vsi člani koordinacije centrov.
Na drugi del so lahko vabljeni tudi vsi predstavniki centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, centra za zdravljenje odvisnih od drog, predstavniki Ministrstva za zdravstvo in drugih ministrstev, Urada Republike Slovenije za droge, predstavniki Inštituta za varovanje zdravja, centrov za socialno delo, skupin za samopomoč ter predstavniki zainteresiranih vladnih in nevladnih organizacij.
5. člen
Seje koordinacije centrov vodi predsednik koordinacije centrov, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik.
Za posamezne točke lahko za vodenje pooblasti namestnika predsednika ali enega od vodij centrov.
Vabilo in gradivo za sejo se pošljeta članom najmanj osem dni pred sejo.
Kadar predsednik koordinacije centrov prejme predlog za obravnavo ali rešitev neodložljivega vprašanja, lahko izjemoma skliče sejo tudi v krajšem roku.
6. člen
Pred začetkom prvega dela seje, predsednik ugotovi prisotnost. Seja je sklepčna, če na njej sodeluje najmanj polovica članov koordinacije centrov.
Seja koordinacije centrov se prične z določitvijo dnevnega reda na podlagi predloga in pobud, ki so jih člani prejeli z vabilom.
Na dnevni red se lahko izjemoma uvrsti tudi vprašanje, ki ni bilo predvideno v predlogu, če gre za nujno zadevo, o kateri mora koordinacija centrov takoj izreči svoje mnenje ali o njej začeti razpravo.
Pobudo za razširitev seje lahko dajo vsi člani koordinacije centrov.
7. člen
Po določitvi dnevnega reda seje se potrdi zapisnik prejšnje seje in se seznani z uresničevanjem sklepov.
Zapisnik se ob soglasju seje dopolni s pripombami, ki jih dajo člani pisno ali ustno na seji.
8. člen
Na začetku obravnave posamezne točke dnevnega reda lahko predsednik določi uvodničarja, ki obrazloži gradivo.
Člani koordinacije centrov lahko predlagajo spremembo in dopolnitev gradiva ustno na seji.
Član koordinacije centrov, ki se zaradi zadržanosti ne more udeležiti seje, lahko predsedniku koordinacije centrov pisno sporoči svoje mnenje oziroma predloge h gradivu, ki je na dnevnem redu seje.
9. člen
Po končani obravnavi lahko koordinacija centrov:
– oblikuje stališče ali mnenja o gradivu in po potrebi naloži predlagatelju, da ga dopolni v skladu s stališči in mnenji, sprejetimi na seji;
– odloži razpravo o gradivu, če ugotovi, da je zaradi dopolnitev potrebna ponovna obravnava na seji;
– imenuje posebno delovno skupino, ki naj v določenem roku dopolni gradivo s stališči, sprejetimi na seji.
10. člen
Koordinacija centrov sprejme stališča in sklepe iz prejšnjega člena po končani razpravi po možnosti s soglasjem članov. Če so mnenja kljub strokovnim utemeljitvam različna, se o posameznem vprašanju glasuje.
Pravico do glasovanja imajo vsi člani koordinacije centrov.
Glasovanje je javno. Stališče oziroma sklep je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov koordinacije centrov. Izid glasovanja ugotavlja predsednik koordinacije centrov.
11. člen
O seji koordinacije centrov se piše zapisnik, ki vsebuje podatke o času, kraju in zaporedni številki seje, imena prisotnih članov, dnevni red, poudarke iz razprave ter stališča in sklepe.
Zapisničarja določi predsednik koordinacije centrov za vsako sejo posebej.
12. člen
Koordinacija centrov lahko imenuje komisije za obravnavo določenega vprašanja. S sklepom se določijo naloge in sestava komisije.
V komisiji lahko sodelujejo tudi drugi strokovnjaki.
13. člen
Koordinacija centrov poda Ministrstvu za zdravstvo poročilo o svojem delu enkrat letno.
14. člen
Vsa gradiva za seje koordinacije centrov se hranijo v arhivu Ministrstva za zdravstvo.
15. člen
Podrobnejši način dela se določi v poslovniku, ki ga sprejme koordinacija centrov.
FINANCIRANJE
16. člen
Stroške v zvezi s pripravo in izvedbo koordinacije centrov krije Ministrstvo za zdravstvo.
17. člen
Predsednik koordinacije centrov prejme za pripravo in izvedbo sestankov koordinacije centrov plačilo v višini, ki jo določi minister za zdravstvo.
18. člen
Člani sveta ali njihovi namestniki prejmejo za svoje sodelovanje na sejah sejnino v višini dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, kot je določena za zaposlene v republiških državnih organih, člani komisije, ki imajo prebivališče zunaj kraja seje, pa tudi povrnjene potne stroške prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi.
KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5809-1/98:84
Ljubljana, dne 12. maja 2000.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost