Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

1996. Pravilnik o izvajanju nadzora nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, stran 5816.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o izvajanju nadzora nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način opravljanja nadzora nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (v nadaljnjem besedilu: center).
2. člen
Nadzor nad delom centrov izvaja Komisija za nadzor nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (v nadaljnjem besedilu: nadzorna komisija), ki jo imenuje minister, pristojen za zdravstvo.
Nadzorno komisijo sestavljajo predstavniki Ministrstva za zdravstvo, Zdravniške zbornice Slovenije, Razširjenega strokovnega kolegija za psihiatrijo, Razširjenega strokovnega kolegija za splošno medicino in koordinacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.
3. člen
Program nadzora določi minister, pristojen za zdravstvo za obdobje enega leta.
NAČIN IZVAJANJA NADZORA
4. člen
Nadzorna komisija ima pri opravljanju nadzora zlasti naslednje naloge:
– preverjanje načina izvajanja doktrine zdravljenja odvisnosti;
– svetovanje v zvezi z izvajanjem doktrine zdravljenja odvisnosti;
– preverjanje izvajanja vzdrževalnega metadonskega programa v Republiki Sloveniji;
– pregled dokumentacije centrov;
– nadzor nad obsegom opravljenega dela;
– preverjanje izpolnjevanja normativov glede kadrov;
– ugotavljanje izpolnjevanja pogojev glede prostorov in opremo centrov;
– druge naloge.
5. člen
Center ima pravico in dolžnost sodelovati pri delu nadzorne komisije, zagotoviti dostop v prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije, nuditi dodatne informacije ter zagotoviti nemoteno delo nadzorne komisije.
6. člen
O poteku nadzora nadzorna komisija poda zapisnik.
Zapisnik se najkasneje v roku osmih dni pošlje centru, članom nadzorne komisije ter Ministrstvu za zdravstvo, po potrebi pa tudi drugim organom.
Center lahko pisne pripombe na zapisnik posreduje nadzorni komisiji najkasneje v 8 dneh po prejemu zapisnika.
7. člen
Pri opravljanju nadzora v centru sodelujeta najmanj dva člana nadzorne komisije.
Nadzorna komisija lahko povabi k delu tudi druge strokovnjake.
Pri opravljanju nadzora nadzorna komisija lahko sodeluje s koordinacijo centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.
8. člen
Člani nadzorne komisije morajo varovati kot poklicno skrivnost vse podatke, s katerimi so bili seznanjeni pri izvajanju nadzora v skladu zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
VRSTE NADZORA
9. člen
Nadzor je lahko reden, v skladu z letnim programom iz 3. člena tega pravilnika, ali izreden.
Redni nadzor se v vsakem centru opravi najmanj enkrat na leto.
Izredni nadzor se opravi, ko se pojavi sum o nepravilnostih pri delovanju centra v zvezi z nalogami iz 4. člena tega pravilnika.
10. člen
V primeru rednega nadzora nadzorna komisija obvesti center o datumu, uri in sestavi nadzorne komisije najmanj 8 dni pred predvidenim dnem nadzora.
11. člen
Izredni nadzor se napove dan pred izvedbo nadzora, izjemoma pa se nadzor lahko opravi tudi brez vnaprejšnje napovedi.
12. člen
Na podlagi zapisnika nadzorne komisije lahko minister za zdravstvo predlaga naslednje ukrepe:
– zahteva odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti glede izvajanja doktrine zdravljenja odvisnosti ter določi rok za njihovo odpravo;
– v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti prepove izvajanje dejavnosti v centru.
13. člen
Člani nadzorne komisije se izkažejo s pisnim pooblastilom ministra za zdravstvo.
14. člen
Stroške izvajanja rednega nadzora krije Ministrstvo za zdravstvo.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5809-1/98:85
Ljubljana, dne 12. maja 2000.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti