Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2000 z dne 29. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2000 z dne 29. 2. 2000

Kazalo

834. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda "Dom podiplomcev Ljubljana", stran 2541.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, in 8/96) je Vlada Republike Slovenije na 146. seji dne 10. 2. 2000 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda “Dom podiplomcev Ljubljana“
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom se ustanovi javni zavod “Dom podiplomcev Ljubljana“ (v nadaljnjem besedilu: “javni zavod“) in urejajo njegova organizacija ter delovanje.
Ustanovitelj javnega zavoda je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: “ustanovitelj“), ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Javni zavod upravlja z nepremičnino v lasti ustanovitelja, določeno s tem sklepom, z namenom zagotoviti neprofitno nastanitev mladim raziskovalcem in ostalim študentom podiplomskega študija ter gostujočim profesorjem Univerze v Ljubljani.
Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja javni zavod na način in pod pogoji, določenimi za javno službo dejavnost raziskovalne infrastrukture, urejeno z zakonom, ki ureja raziskovalno dejavnost.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Ime javnega zavoda je “Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana“.
Skrajšano ime javnega zavoda je “Dom podiplomcev Ljubljana“.
Sedež javnega zavoda je v Ljubljani, Mariborska ulica.
4. člen
Javni zavod ima žig okrogle oblike, na zunanjem robu je napis REPUBLIKA SLOVENIJA, znotraj je napis Javni zavod Dom podiplomcev, Ljubljana, v sredini je grb Republike Slovenije.
5. člen
Javni zavod je pravna oseba javnega prava.
Javni zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru registriranih dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
6. člen
Javni zavod opravlja naslednje dejavnosti iz uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99):
H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.
H/55.51  Dejavnost menz
H/55.4   Točenje pijač in napitkov
K/70.32  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/74.70  Čiščenje stavb.
Javni zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za katere da soglasje ustanovitelj.
7. člen
V okviru svoje dejavnosti opravlja javni zavod zlasti naslednje naloge:
– oddajanje sob in drugih prostorov, potrebnih za nastanitev, v nepremičnini, s katero upravlja;
– oddajanje garaž v nepremičnini, s katero upravlja;
– čiščenje, ogrevanje in varovanje prostorov v nepremičnini, s katero upravlja ter opravljanje drugih nalog, ki so potrebne za njihovo redno uporabo;
– redno vzdrževanje nepremičnine, s katero upravlja;
– druga dela v zvezi z upravljanjem nepremičnine, s katero upravlja.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
8. člen
Organi javnega zavoda so:
– direktor;
– svet;
– strokovni svet.
9. člen
Direktor javnega zavoda organizira in vodi njegovo delo ter poslovanje, ga zastopa in predstavlja in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.
Direktor javnega zavoda lahko samostojno sklepa posle v okviru finančnega načrta, za posle, ki niso določeni s finančnim načrtom, pa lahko brez soglasja ustanovitelja sklepa posle do zneska, ki je določen v finančnem načrtu.
V odsotnosti direktorja javnega zavoda zastopa javni zavod oseba, ki jo pooblasti direktor javnega zavoda, in sicer v okviru pravic in dolžnosti, za katere jo pooblasti direktor.
Naloge in pristojnosti direktorja javnega zavoda se podrobneje določijo v statutu javnega zavoda.
10. člen
Direktorja javnega zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja pet let, po preteku te dobe pa je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delih,
– izkazuje sposobnost za vodenje javnega zavoda,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Morebitni dodatni pogoji za imenovanje direktorja in podrobnejši postopek imenovanja se določijo s statutom javnega zavoda.
11. člen
Organ upravljanja javnega zavoda je svet zavoda.
Svet javnega zavoda šteje šest članov, od katerih:
– dva člana izvolijo izmed sebe delavci na način, po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda,
– preostale člane imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer po enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, ministrstva, pristojnega za šolstvo, ministrstva, pristojnega za finance in senata Univerze v Ljubljani.
Mandat članov sveta javnega zavoda traja pet let in so po poteku te dobe lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Predsednika sveta javnega zavoda imenuje svet zavoda izmed predstavnikov ustanovitelja.
Svet javnega zavoda sklepa veljavno, če je na seji sveta navzoča večina vseh članov sveta.
Svet javnega zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta, ki se sprejema z večino glasov vseh članov sveta javnega zavoda.
12. člen
Svet javnega zavoda obravnava in sprejema statut in druge splošne akte javnega zavoda, letni program dela in poročilo o njegovem uresničevanju, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun javnega zavoda, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem javnega zavoda ter obravnava in sklepa o pobudah in predlogih strokovnega sveta javnega zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
K statutu, letnemu programu dela in finančnemu načrtu javnega zavoda mora svet javnega zavoda pridobiti soglasje ustanovitelja.
13. člen
Strokovni organ javnega zavoda je strokovni svet. Strokovni svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet javnega zavoda izmed strokovnih delavcev javnega zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela javnega zavoda.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članov in naloge strokovnega sveta določi statut javnega zavoda.
V. NEPREMIČNINA, S KATERO UPRAVLJA JAVNI ZAVOD
14. člen
Javni zavod upravlja z nepremičnino, ki obsega stavbo Doma podiplomcev s pripadajočim garažnim delom, stoječo na parcelah št. 430/1, 858 in 430/6 k.o. Bežigrad, ki jo sestavlja:
– 139 garsonjer s pripadajočimi pomožnimi prostori v obsegu 3.214,10 m2;
– 30 apartmajev s pripadajočimi pomožnimi prostori v obsegu 1.255,10 m2;
– hišniško stanovanje v obsegu 52,80m2;
– poslovni prostori javnega zavoda, ki obsegajo 105,60 m2;
– skupni prostori stavbe, ki obsegajo 613,80 m2;
– 200 garažnih prostorov v kleti stavbe;
– 10 urejenih parkirnih prostorov pred vhodom v stavbo.
Lastnik nepremičnine iz prejšnjega odstavka je ustanovitelj.
Ustanovitelj lahko za namen iz 2. člena tega sklepa dodeli javnemu zavodu v upravljanje tudi druge nepremičnine.
15. člen
Javni zavod mora z nepremičnino iz prejšnjega člena upravljati kot dober gospodar.
Za sklenitev pogodbe, ki presega posle rednega upravljanja z nepremičnino iz prejšnjega člena mora javni zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
Podrobneje določi način upravljanja nepremičnine iz prejšnjega člena ter pogoje in postopek oddajanja prostorov v tej nepremičnini minister, pristojen za znanost, v predpisu, izdanem na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91), ali na podlagi drugega zakona, ki ureja znanstveno-raziskovalno dejavnost.
VI. SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
16. člen
Sredstva za delo pridobiva javni zavod:
– iz najemnin za sobe in druge prostore v nepremičnini iz 14. člena tega sklepa;
– iz plačil za parkiranje avtomobilov v garažah v nepremičnini iz 14. člena tega sklepa;
– s plačili za blago in storitve;
– iz državnega proračuna;
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi s predpisi.
17. člen
Javni zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti javnega zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja javnemu zavodu v skladu s prejšnjim členom in drugim odstavkom 20. člena tega sklepa.
18. člen
Plače zaposlenih v javnem zavodu se določajo v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, ki urejajo plače v javnih zavodih na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti.
19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme javni zavod uporabiti le za opravljanje nalog iz 7. člena tega sklepa in za obnavljanje ter opremljanje nepremičnine iz 14. člena tega sklepa, po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Namene, za katere se lahko uporablja presežek prihodkov nad odhodki, se podrobneje določi s statutom zavoda.
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev javnega zavoda odloči ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje za vodenje postopkov v zvezi z ustanovitvijo javnega zavoda vršilca dolžnosti direktorja s posebnim sklepom v 1 mesecu po začetku veljavnosti tega sklepa.
Ustanovitelj zagotovi sredstva za začetek dela zavoda.
21. člen
Svet javnega zavoda se konstituira v 2 mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
Konstitutivno sejo sveta javnega zavoda skliče vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda najkasneje v roku iz prejšnjega odstavka.
22. člen
Statut javnega zavoda mora biti sprejet v 4 mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
23. člen
Javni zavod začne delovati z dnem, ko je izdano uporabno dovoljenje za nepremičnino iz prvega odstavka 14. člena tega sklepa.
24. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 628-02/00-1
Ljubljana, dne 10. februarja 2000
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost