Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4710. Spremembe in dopolnitve sodnega reda, stran 11645.

Na podlagi 81. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99 in 28/00) in po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 11. 10. 2000 izdaja ministrica za pravosodje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S O D N E G A R E D A
1. člen
V sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98 in 22/00), se v prvem odstavku 3. člena črtajo besede “kakor tudi predstojnik okrajnega sodišča“, v drugem odstavku pa se namesto vejice postavi pika, ostalo besedilo tega odstavka pa črta.
2. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“S svojim delom, ugotovitvami in problemi lahko sodišče seznanja javnost na tiskovnih konferencah.“.
3. člen
V 19. členu se za besedo “zakonu“ postavi pika, ostalo besedilo pa črta.
4. člen
V 25. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Na ali ob sodni zgradbi, kjer je sedež sodišča, zunanji oddelek sodišča ali dislocirani oddelek sodišča, je stalno izobešena zastava Republike Slovenije.“.
5. člen
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Pod načinom uporabe delovnih in drugih prostorov v sodni zgradbi se razume tudi dodelitev, razdelitev, odvzem in omejitev uporabe določenih prostorov med posameznimi sodišči in drugimi državnimi organi.“.
6. člen
V prvem odstavku 29. člena se črtajo besede “oziroma predstojnik-predstojnica“.
7. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Skladno z oceno ogroženosti, ki jo pripravi predsednik sodišča, potrdi pa ministrstvo, pristojno za pravosodje, se v razpravnih dvoranah, sodniških kabinetih, sodnih pisarnah in drugih prostorih, kjer se sprejemajo stranke, namestijo na nevidnih mestih naprave, s katerimi je možno v primeru ogroženosti nemudoma opozoriti varnostno službo sodišča ali policijo.“.
8. člen
V drugem odstavku 44. člena se beseda “predstojnika“ nadomesti z besedo “predsednika“.
9. člen
V 50. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
“Pri zbiranju statističnih podatkov o storilnosti sodišč in pri primerjanju storilnosti med posameznimi sodišči iste vrste in iste stopnje se upošteva število vseh rešenih zadev in posebej število rešenih pomembnejših zadev na enega sodnika. Storilnost se ugotovi tako, da se število rešenih zadev deli s skupnim številom mesecev, ki so jih sodniki prebili med letom na delu“.
Pri zbiranju in posredovanju statističnih podatkov skladno s sedmim odstavkom 60. člena zakona o sodiščih, vodijo sodišča posebej zadeve, ki niso bile rešene v naslednjih rokih:
– preiskava in kazenske zadeve na I. stopnji: v roku 18 mesecev od prejema zadeve do odprave spisa državnemu tožilcu po opravljeni preiskavi oziroma do odprave odločbe prve stopnje;
– pravdne in nepravdne zadeve ter gospodarski spori: v roku 18 mesecev od prejema zadeve do odprave odločbe prve stopnje;
– postopki pred senatom za mladoletnike: v roku 1 leta od prejema zadeve do odprave odločbe prve stopnje;
– postopki s pritožbo v kazenski ali civilni zadevi na II. stopnji: v roku 6 mesecev od prejema zadeve na sodišču druge stopnje do odprave odločbe druge stopnje;
– zadeve kazenskih preiskovalnih dejanj: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave spisa državnemu tožilcu po opravljenih preiskovalnih dejanjih;
– izvršilne zadeve: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave sklepa o izvršbi;
– zapuščinske zadeve: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave sklepa o dedovanju;
– zadeve pripravljalnih postopkov zoper mladoletnike: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave spisa državnemu tožilcu po opravljenem pripravljalnem postopku;
– zemljiškoknjižne zadeve: v roku 3 mesecev od prejema zadeve do odprave sklepa;
– zadeve sodnega registra: v roku 3 mesecev od prejema zadeve do odprave sklepa.
Če se v zadevi ponovno odloča, se roki za rešitev zadev iz prejšnjega odstavka skrajšajo na polovico.
Šteje se, da gre za sodni zaostanek, če so roki iz četrtega ali petega odstavka tega člena prekoračeni. Sodnik je dolžan o sodnem zaostanku obvestiti predsednika sodišča. Predsednik sodišča lahko od sodnika zahteva poročilo o razlogih za nastanek sodnega zaostanka. O tem ter o sprejetih ukrepih poroča predsedniku sodišča višje stopnje.
Ne glede na prejšnji odstavek se med sodne zaostanke ne štejejo nerešene zadeve, ki jih sodišče ne more obravnavati in rešiti, ker ni mednarodnih sporazumov o medsebojni pravni pomoči ali zaradi nesodelovanja sodnih oblasti z državami, s katerimi Republika Slovenija nima vzpostavljenih diplomatskih odnosov.“.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
10. člen
51. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“V skladu s programom reševanja zaostankov, se lahko zaradi povečanja učinkovitosti dela sodišča delovni čas ali čas uradnih ur primerno prilagodi.“.
11. člen
Tretji odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sodnik ima uradno izkaznico, s katero se izkaže pri uradnem zunanjem poslovanju. Uradno izkaznico ima tudi sodno osebje, ki samostojno opravlja posamezna dejanja zunanjega poslovanja, oziroma sodno osebje, ki opravlja vročitev ali druga opravila za uradne potrebe sodišča.“.
12. člen
V drugem odstavku 74. člena se za besedo “sodišča“ postavi vejica in nadaljuje z besedilom “ali sodnik, ki ga on določi“.
13. člen
V 76. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Osebi iz prvega odstavka tega člena se spis ali del spisa vselej izroča v sodni pisarni. Če sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač živi izven sedeža sodišča na območju drugega sodišča, se mu spis ali del spisa, proti potrdilu o prevzemu dokumentacije, izroči v sodni pisarni zaprošenega sodišča.“.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
14. člen
V četrtem odstavku 135. člena se namesto pike za zaklepajem postavi vejica ter doda besedilo “oziroma v zadevah, kjer je plačilo sodne takse procesna predpostavka, pošlje opomin za plačilo (Obr. SR št. 18a, 19a).“.
V petem in enajstem odstavku, se besedilo “Republiške uprave za javne prihodke“ nadomesti z besedilom “Davčne uprave Republike Slovenije“, v petem odstavku pa se na koncu besedila doda stavek “V zadevah, kjer se pravočasno in pravilno plačilo sodne takse šteje kot procesna predpostavka, postopa sodišče v skladu s procesnim zakonom.“.
15. člen
V tretjem odstavku 139. člena se besedilo “upravi za notranje zadeve“ nadomesti z besedilom “policijski upravi“.
16. člen
V 159. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Če je rešitev zadeve vezana na odločitev v kakšnem drugem postopku ali v primeru razveljavitve odločbe, se vrstni red šteje od datuma pripada prve oziroma razveljavljene zadeve.“.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
17. člen
V prvem odstavku 173. člena se črtajo besede “oziroma na okrajnih sodiščih predstojnik sodišča“.
18. člen
V 176. členu se črtajo besede “oziroma na okrajnih sodiščih predstojnik“.
19. člen
V drugem odstavku 178. člena se beseda “predstojniki“ nadomesti z besedo “predsedniki“.
20. člen
186. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Uradna sodniška izkaznica je sestavljena iz usnjenega ovitka, plastificirane identifikacijske kartice in kovinske ploščice zlate barve z napisom “SODNIK“ ali “SODNICA“.
Usnjeni ovitek je iz modrega usnja, velikosti 70x100 mm. Na sprednji strani ovitka je v slepem tisku odtisnjen grb Republike Slovenije, pod njim je napis “REPUBLIKA SLOVENIJA“ (Obr. SR št. 186, skica št. 1).
Na zgornji notranji strani ovitka je na usnjeni podlagi vtisnjen grb Republike Slovenije v obliki in barvah, določenih v prvem odstavku 6. člena ustave Republike Slovenije, pod njim je napis zlate barve “REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE“. Pod tem napisom je na usnjeno podlago pritrjena ploščica zlate barve z napisom “SODNIK“ ali “SODNICA“ (Obr. SR št. 186, skica št. 2).
Na spodnji notranji strani ovitka je prostor za vstavitev identifikacijske kartice, ki mora biti vidna.
Obrazec identifikacijske kartice je velikosti 60x90 mm. Osnovna barva obrazca je bela, barva tiska je črna, fotografija je barvna.
Na sprednji strani identifikacijske kartice so naslednji elementi:
– 5 mm pod zgornjim robom je napis “URADNA IZKAZNICA“, ki je širok 5mm
– pod napisom iz prejšnje alinee sta naziv sodnika/ce in naziv sodišča, kjer sodnik opravlja svojo funkcijo
– pod podatki iz prejšnje alinee je na levi strani prostor za fotografijo imetnika v velikosti 30x40 mm
– na desni strani ob fotografiji so vpisani ime in priimek imetnika ter registrska številka izkaznice
– ob desnem spodnjem kotu fotografije je prostor za štampiljko izdajatelja, ki se odtisne tako, da s četrtino kroga pokriva fotografijo
– v spodnjem levem kotu izkaznice se vpišeta kraj in datum izdaje
– v spodnjem desnem kotu izkaznice je prostor za podpis ministra, pristojnega za pravosodje (Obr. SR št. 186, skica št. 3).
Na zadnji strani identifikacijske kartice so naslednji elementi:
– v zgornjem delu je na sredini odtisnjen grb Republike Slovenije
– pod grbom je napis “REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE“
– pod napisom iz prejšnje alinee je besedilo “Vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil so dolžni dajati sodiščem pri izvajanju njihovih funkcij zahtevano pomoč, ki je brezplačna, razen, če zakon določa drugače (drugi odstavek 13. člena zakona o sodiščih).“ (Obr. SR št. 186, skica št. 4).“.
21. člen
Za 186. členom se dodata nova 186.a in 186.b člen, ki se glasita:
“186.a člen
Sodno osebje, ki samostojno opravlja posamezna dejanja oziroma opravlja vročitev ali druga opravila za uradne potrebe sodišča, se pri zunanjem poslovanju izkaže z uradno izkaznico, ki jo izda ministrstvo, pristojno za pravosodje.
Uradna izkaznica sodnega osebja je plastificirana identifikacijska kartica velikosti 65x95 mm na usnjeni podlagi modre barve, velikosti 70x100 mm. Osnovna barva izkaznice je bela, tisk je v črni barvi, fotografija je barvna.
Na sprednji strani identifikacijske kartice se nahajajo naslednji elementi:
– na sredini zgornjega dela je odtisnjen grb Republike Slovenije, levo od grba je napis “REPUBLIKA SLOVENIJA“, desno je napis “MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE“
– pod elementi iz prejšnje alinee je napis “URADNA IZKAZNICA“
– pod napisom iz prejšnje alinee je besedilo “Izdana na podlagi 186.a člena sodnega reda, s katero se potrjuje, da je... zaposlen pri... sodišču v... kot....“
– v levem spodnjem kotu izkaznice je fotografija imetnika izkaznice, velikosti 30x40 mm
– na desni strani fotografije sta številka izkaznice in datum izdaje
– pod elementi iz prejšnje alinee je prostor za štampiljko izdajatelja, ki se odtisne tako, da s četrtino kroga prekriva fotografijo
– v spodnjem desnem kotu izkaznice je podpis ministra, pristojnega za pravosodje (Obr. SR št. 186a, skica št.1).
Na zadnji, usnjeni strani izkaznice so naslednji elementi:
– na sredini zgornjega dela izkaznice je grb Republike Slovenije v slepem tisku
– pod grbom je napis “REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE“ (Obr. SR št.186a, skica št. 2).
186.b člen
Ministrstvo za pravosodje izvaja administrativno tehnične zadeve v zvezi z izdajanjem in uničevanjem službenih izkaznic iz 186. in 186.a člena.
O izdanih službenih izkaznicah iz 186. in 186.a člena tega sodnega reda vodi ministrstvo za pravosodje evidenco. Za posamezno izkaznico se v evidenco vpisujejo naslednji podatki:
– ime in priimek imetnika izkaznice
– registrska številka izkaznice
– datum izdaje
– datum prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve izkaznice in razlog za prenehanje oziroma nadomestitev izkaznice
– uničenje in razlog za uničenje izkaznice.
Če imetnik izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje ali je poškodovana, je o tem dolžan nemudoma obvestiti ministrstvo za pravosodje. Ministrstvo za pravosodje upravičencu na njegove stroške izda novo izkaznico pod novo registrsko številko. Naknadno najdeno izkaznico, ki je bila izgubljena, oziroma poškodovano izkaznico se uniči.
Če prenehajo razlogi, na podlagi katerih je bila izkaznica izdana, je imetnik ali njegov bližnji dolžan izkaznico takoj vrniti ministrstvu za pravosodje. Vrnjena izkaznica se uniči. Uničenje izkaznice se opravi komisijsko. Komisijo v sestavi predsednika komisije in dveh članov imenuje izmed delavcev ministrstva za pravosodje minister, pristojen za pravosodje.“.
22. člen
V 196. členu se besedilo “po predhodnem mnenju sodnega sveta“ nadomesti z besedilom “na predlog predsednika sodišča“.
23. člen
202. člen se črta.
24. člen
Drugi odstavek 203. člena se črta.
25. člen
205. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Strokovni sodelavci in višji strokovni sodelavci sprejemajo na zapisnik vloge in izjave strank ter pod vodstvom sodnika opravljajo druge zadeve v skladu z zakonom.“.
26. člen
V 208. členu se črta peti odstavek.
27. člen
261. člen se črta.
28. člen
Peti odstavek 294. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Hkrati sodišče zaprosi organ, ki je pristojen za vodenje kazenske evidence obsojenca, za izpisek iz kazenske evidence z naročilom, da izpisek pošlje neposredno pristojnemu zavodu za prestajanje kazni.“.
29. člen
V 329. členu se za tretjo alineo dodajo nove četrta, peta in šesta alinea, ki se glasijo:
“ – Kontrolnik oseb v hišnem priporu (obr. SR št. 98a),
– Kontrolnik oseb, za katere je odrejena prepoved približanja določenemu kraju ali osebi (obr. SR št. 98b),
– Kontrolnik oseb, za katere je odrejeno javljanje na policijski postaji (obr. SR št. 98c),“.
Dosedanja četrta alinea postane sedma alinea.
30. člen
V drugi alinei 330. člena se črta beseda “sodnemu“.
31. člen
V drugem odstavku 335. člena se za enajsto alineo dodajo nove dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alinee, ki se glasijo:
“- Kontrolnik oseb v hišnem priporu,
– Kontrolnik oseb, za katere je odrejena prepoved približanja določenemu kraju ali osebi,
– Kontrolnik oseb, za katere je odrejeno javljanje na policijski postaji,“.
V dosedanji dvanajsti alinei, ki postane petnajsta alinea, se črta beseda “sodnemu“, dosedanja trinajsta in štirinajsta alinea pa postaneta šestnajsta in sedemnajsta alinea.
V petem odstavku se črta beseda “sodnemu“, besedilo “kontrolnika oseb v priporu“ v petem in šestem odstavku pa se nadomesti z besedilom “Kontrolnikov iz 329. člena sodnega reda“.
32. člen
Na koncu drugega odstavka 337. člena se črta pika in doda besedilo “(Obr. SR št. 103 in Obr. SR št. 104).“.
33. člen
V naslovu 341. člena se postavi vejica in doda besedilo “kontrolnik oseb v hišnem priporu, kontrolnik oseb za katere je odrejena prepoved približevanja določeni osebi in kontrolnik oseb za katere je odrejeno javljanje na policijski postaji“.
34. člen
341. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V kontrolnik oseb v priporu (Ktr P) Obr. SR št. 98), kontrolnik oseb v hišnem priporu ((Ktr HP) Obr. SR št. 98a), kontrolnik oseb za katere je odrejena prepoved približevanja določeni osebi ((Ktr PP) Obr SR št. 98b) in v kontrolnik oseb za katere je odrejeno javljanje policijski postaji ((Ktr J) Obr. SR št. 98c), vpiše sodišče osebno ime osebe, ki ji je vzeta ali omejena prostost.
Sodišče lahko kontrolnike iz prejšnjega odstavka vodi ločeno za posamezne faze postopka, vendar jih pri tem označi z rimskimi številkami. V tem primeru je treba vselej, ko se navaja zaporedna številka kontrolnika, pred označbo kontrolnika vpisati tudi rimsko številko.
Ko se zadeva v kontrolniku odčrta, se zaznamek o priporu pred zaporedno številko v vpisniku in na ovitku spisa odčrta.
Vpisničar mora kontrolnik vsak dan pregledati.
Predsednik sodišča o vsakem opravljenem pregledu kontrolnika vpiše pregled v stolpec za pripombe pri zadnjem vpisu (datum in podpis), zaznamke o morebitnih ugotovitvah in ukrepih pa hrani v ustreznem Su spisu.“.
35. člen
V naslovu 344. člena se črta beseda “sodnemu“.
36. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 344. člena se črtajo besede “sodni“ v ustreznih sklonih.
37. člen
V prvem odstavku 348. člena se beseda “predstojnikov“ nadomesti z besedo “predsednikov“, v četrtem odstavku pa beseda “predstojnika“ nadomesti z besedo “predsednika“.
38. člen
Drugi odstavek 383. člena se črta.
39. člen
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 50. člena tega sodnega reda ter Obrazci Obr. SR št. 98a, Obr. SR št. 98b in Obr. SR št. 98c se začnejo uporabljati 1. januarja 2001.
40. člen
Dosedanje uradne sodniške izkaznice veljajo do konca leta 2001. Izkaznice, predpisane s temi spremembami in dopolnitvami sodnega reda, se zamenjajo postopoma. Imetnik stare izkaznice ob prejemu nove, staro vrne izdajatelju.
41. člen
Obrazci iz teh sprememb in dopolnitev sodnega reda so njihov sestavni del in so objavljeni skupaj z njimi.
42. člen
Te spremembe in dopolnitve sodnega reda začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-2/00-2331
Ljubljana, dne 25. oktobra 2000.
Barbara Brezigar l. r.
Ministrica
za pravosodje

AAA Zlata odličnost