Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4702. Pravilnik o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi, stran 11635.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi.
Dobavitelj je dolžan sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi opisati in vzdrževati z vodenjem tehnične dokumentacije, ki vsebuje naslednja poglavja:
1. Proizvodni proces,
2. Vhodna in izhodna kontrola proizvodnega procesa – preskušanje izdelkov,
3. Označevanje izdelkov,
4. Korektivni in preventivni ukrepi,
5. Vodenje dokumentacije in hranjenje zapisov,
6. Poročila.
2. člen
V poglavju Proizvodni proces je dobavitelj dolžan navesti vse vrste zlitin in njihove čistine ter opise postopkov za pripravo zlitin, ki jih v svojem proizvodnem procesu izdeluje oziroma dobavlja pri drugih dobaviteljih. V proizvodnem procesu so za to tehnično dokumentacijo pomembni le tisti postopki v proizvodnji, ki vplivajo na čistino končnega izdelka.
3. člen
V poglavju Vhodna in izhodna kontrola proizvodnega procesa – preskušanje izdelkov je dobavitelj dolžan navesti vrsto vhodnih surovin, ki jih uporablja v svojem proizvodnem procesu za izdelavo posameznih zlitin in končnih izdelkov (npr. čiste plemenite kovine, zlitine določenih čistin, surovci, polizdelki, posamezni deli izdelkov itd.), ter dobavitelje, pri katerih dobavlja vhodne surovine. Dolžan je navesti tudi, ali omenjene vhodne surovine dobavlja pri dobaviteljih s certificiranim sistemom kakovosti ali pri dobaviteljih brez certificiranega sistema kakovosti.
Ustreznost kakovosti končnih izdelkov oziroma po potrebi vhodnih surovin se ugotavlja z ustreznimi standardnimi metodami vzorčenja ter analizo vzorcev s preliminarnimi preskusi in standardnimi kvantitativnimi kemijskimi metodami. Laboratorij, ki preskuša izdelke iz plemenitih kovin, mora delovati skladno s standardom, ki določa splošne kriterije za delovanje preskusnih laboratorijev.
Dobavitelj je dolžan navesti laboratorij, ki zanj preskuša izdelke iz plemenitih kovin.
Izdelke iz plemenitih kovin lahko preskušajo le laboratoriji, ki delujejo skladno z drugim odstavkom tega člena in katerih usposobljenost je preskusil in odobril Urad RS za standardizacijo in meroslovje.
4. člen
V poglavju Označevanje izdelkov dobavitelj navede vrste vseh oznak, s katerimi bo označeval izdelke, ter način označevanja izdelkov oziroma navede, da bo za izdelke iz 6. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin izdajal potrdila o skladnosti. Priložiti mora tudi slikovne podobe oznak dobavitelja, s katerimi bodo izdelki označeni.
Znak “S” je dobavitelj dolžan odtisniti na enako mesto na izdelku, kot je predpisano za odtis oznake skladnosti.
5. člen
V poglavju Korektivni in preventivni ukrepi dobavitelj navede korektivne in preventivne ukrepe, ki jih izvaja za odpravo neskladnosti izdelkov s predpisi glede čistine in njihovih oznak. Prav tako navede tudi ukrepe, ki so potrebni za odpravo vzrokov neskladnosti.
6. člen
V poglavju Vodenje dokumentacije in hranjenje zapisov je dobavitelj dolžan voditi in hraniti dokumentacijo za vsakokratno proizvodnjo izdelkov iz enkratnega taljenja, ki naj vsebuje:
– opis proizvodnega procesa določene zlitine,
– navedbo uporabljene vhodne surovine (količina, vrsta) ter njenih dobaviteljev,
– certifikate o čistini vhodnih surovin, ki jih izdajo dobavitelji s certificiranim sistemom kakovosti,
– navedbo skupnega števila kosov in skupne mase po vrstah narejenih izdelkov,
– navedbo števila in vrste preskušenih izdelkov in po potrebi navedbo vhodnih surovin in vrste standardne analizne metode ter poročila z rezultati analiz,
– navedbo števila in mase ter vrste izdelkov, pri katerih je bila ugotovljena neskladnost,
– navedbo korektivnih ukrepov za odpravo neskladnosti,
– navedbo skupne količine (kosi, masa, vrsta) označenih izdelkov ter izdana potrdila o skladnosti.
7. člen
O količini (kosi, skupna masa) izdelkov, ki jih je v trimesečnem obdobju preskusil, označil ter dal v promet, je dobavitelj dolžan vsake tri mesece obvestiti Urad RS za standardizacijo in meroslovje na posebnem obrazcu.
Poseben obrazec je v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Dobavitelj je dolžan Urad RS za standardizacijo in meroslovje obvestiti tudi o številu izdanih potrdil o skladnosti ter o količini izdelkov, za katere je potrdilo o skladnosti v tem obdobju izdal.
V poglavju Poročila dobavitelj hrani obvestila oziroma poročila trimesečnih obdobij iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
Dobavitelj je dolžan zapise v tehnični dokumentaciji hraniti 5 let.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 009-11/00
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo