Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2683. Zakon o davku od iger na srečo (ZDIS), stran 7258.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o davku od iger na srečo (ZDIS)
Razglašam zakon o davku od iger na srečo (ZDIS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 7. julija 1999.
Št. 001-22-111/99
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DAVKU OD IGER NA SREČO (ZDIS)
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja davka od iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: davek) na območju Republike Slovenije.
2. člen
Prihodki od davka pripadajo proračunu Republike Slovenije.
3. člen
Davek se obračunava in plačuje od posebnih in od klasičnih iger na srečo v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo.
4. člen
Zavezanec za davek (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je:
– prireditelj klasičnih iger na srečo,
– prireditelj posebnih iger na srečo oziroma koncesionar,
– prireditelj posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.
5. člen
Pri klasični igri na srečo je osnova za davek (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri klasični igri na srečo, zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov.
Pri posebni igri na srečo je davčna osnova vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri posebni igri na srečo, zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov, pri posebni igri na srečo, ki jo igralci igrajo drug proti drugemu, pa prihodek od te posebne igre.
Davčna osnova se ugotavlja za vsako vrsto iger na srečo posebej.
6. člen
Davek od klasičnih iger na srečo se plačuje po stopnji 5% od davčne osnove.
Davek od posebnih iger na srečo v igralnicah ter od posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic se plačuje po stopnji 18% od davčne osnove.
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je davčna osnova pri trajni klasični igri na srečo vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri trajni klasični igri na srečo, zmanjšana za odstotek s pravili predvidenega sklada za dobitke.
7. člen
Davčni zavezanec mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec.
Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek.
Na podlagi podatkov iz evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi davčni zavezanec mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu v petih dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.
Davčni zavezanec, prireditelj klasičnih iger na srečo, mora poleg mesečnega sestaviti še letni (v nadaljnjem besedilu: dokončen) obračun davka.
Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka sestavi dokončen obračun davka za preteklo leto na podlagi podatkov o davčni osnovi za preteklo leto in ga mora predložiti davčnemu organu do 20. marca tekočega leta za preteklo leto.
Iz obračuna davka morajo biti razvidni obdobje, za katero plačuje davek, davčna osnova, davčna stopnja in znesek obračunanega davka.
Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun davka, ne glede na to, ali je dolžan plačati davek ali ne.
8. člen
Davčni zavezanec mora plačati obračunani davek v petih dneh po poteku meseca, v katerem je prejel vplačila za udeležbo pri igrah na srečo oziroma prihodke od posebnih iger na srečo, ki jih igrajo igralci drug proti drugemu.
Če je na podlagi mesečnih obračunov med letom plačan davek od klasičnih iger na srečo nižji od davka, obračunanega po dokončnem obračunu, mora davčni zavezanec plačati razliko najpozneje do 20. marca tekočega leta za preteklo leto.
9. člen
Obračunavanje in plačevanje davka nadzoruje davčni organ v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in zakonom, ki ureja davčno službo.
Če davčni zavezanec ne predloži obračuna davka, ali ga predloži v nepopolni obliki, ali če davčni organ ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana, kot tudi glede zamudnih obresti, pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določeni s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno službo.
10. člen
Ne glede na drugi odstavek 6. člena tega zakona se plačuje davek od posebnih iger na srečo v igralnicah ter od posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic v obdobju do 31. 12. 2000 po stopnji 15,5%, v obdobju od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 po stopnji 16%, v obdobju do 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 po stopnji 16,5%, v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 po stopnji 17% in v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 po stopnji 17,5%.
11. člen
Ne glede na lestvico iz četrtega odstavka 75. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), se koncesijska dajatev obračunava in plačuje po naslednji lestvici:
-----------------------------------------------------------------
Če znaša mesečna osnova SIT   Znaša mesečna koncesijska dajatev
  nad       do       SIT    +%    nad
-----------------------------------------------------------------
     -    25,000.000       -   5
 25,000.000  -  55,000.000   1,250.000   10   25,000.000
 55,000.000  - 100,000.000   4,250.000   15   55,000.000
100,000.000  - 150,000.000   11,000.000   20  100,000.000
150,000.000  - 200,000.000   21,000.000   25  150,000.000
200,000.000  - 300,000.000   33,500.000   30  200,000.000
300,000.000  -         63,500.000   35  300,000.000
-----------------------------------------------------------------
S sklenitvijo koncesijske pogodbe koncesionar lokalnim skupnostim preneha plačevati komunalno takso za igralne naprave, ki je bila uvedena na podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91).
12. člen
Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000 do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000 tolarjev, če:
1. davčne osnove ne določi na predpisan način (5. člen);
2. v svojih evidencah ne zagotovi podatkov o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek in ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži obračuna davka davčnemu organu v skladu s 7. členom tega zakona;
3. ne plača davka v rokih iz 8. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/98-16/4
Ljubljana, dne 7. julija 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti