Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1999 z dne 3. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1999 z dne 3. 6. 1999

Kazalo

2098. Sklep o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora in pavšalnih stroških nadzora, stran 5035.

Na podlagi 125. in 126. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora in pavšalnih stroških nadzora
I. UVOD
1
S tem sklepom Banka Slovenije določa višino letnega nadomestila za opravljanje nadzora in višino pavšalnega nadomestila stroškov postopka nadzora.
II. LETNO NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NADZORA
2
Za opravljanje nadzora iz 1. in 2. točke 124. člena zakona o bančništvu (v nadaljevanju: zakon) plačujejo banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) Banki Slovenije letno nadomestilo za opravljanje nadzora.
3
Višina letnega nadomestila za opravljanje nadzora je odvisna od višine tveganju prilagojene aktive iz prvega odstavka 70. člena zakona, ki jo podrobneje določa veljavni sklep o izračunu kapitala, kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti bank in hranilnic.
4
Skupni znesek letnega nadomestila za opravljanje nadzora določi Banka Slovenije najkasneje do konca meseca junija vsakega leta v skladu s finančnim načrtom za to leto. Banka Slovenije lahko določi skupni znesek letnega nadomestila za opravljanje nadzora največ v višini ocenjenih dejanskih stroškov nadzora iz 1. in 2. točke 124. člena zakona v tem letu.
5
Če se po zaključku leta ugotovi, da je bil skupni znesek plačanega letnega nadomestila za opravljanje nadzora višji od dejanskih stroškov nadzora, se za presežek zmanjša skupni znesek plačanega letnega nadomestila za opravljanje nadzora v naslednjem letu.
6
Delež posamezne banke v skupnem znesku letnega nadomestila za opravljanje nadzora se izračuna na osnovi revidiranih podatkov o tveganju prilagojeni aktivi konec preteklega poslovnega leta in je enak deležu banke v vsoti tveganju prilagojene aktive vseh bank.
7
V primeru združitev bank v tekočem letu se za izračun deleža iz prejšnje točke uporablja vsota tveganju prilagojenih aktiv bank združenih bank.
8
Letno nadomestilo za opravljanje nadzora plačajo banke najkasneje do konca meseca julija.
9
Če banka letnega nadomestila za opravljanje nadzora ne plača v roku iz 8. točke tega sklepa, Banka Slovenije banki z odločbo naloži plačilo in obračuna zamudne obresti. Dokončna odločba je izvršilni naslov.
III. PAVŠALNO NADOMESTILO STROŠKOV POSTOPKA
10
Kadar je banki izrečen ukrep nadzora po 130. členu zakona mora Banki Slovenije plačati pavšalno nadomestilo stroškov postopka.
11
Pavšalno nadomestilo stroškov postopka je odvisno od trajanja pregleda ob katerem je Banka Slovenije ugotovila nepravilnosti v poslovanju banke.
12
Pavšalno nadomestilo stroškov postopka se določi kot zmnožek števila ur inšpektorjev porabljenih za pregled poslovanja banke in vrednosti ure dela inšpektorja, ki jo določa tarifa Banke Slovenije.
13
O plačilu pavšalnega nadomestila stroškov postopka odloči Banka Slovenije z odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa nadzora. Proti odločbi o povrnitvi stroškov je dopusten upravni spor tudi, če proti odredbi oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora upravni spor ni dopusten. Dokončna odločba Banke Slovenije je izvršilni naslov.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14
Določbe tega sklepa se uporabljajo tudi za podružnice tujih bank.
15
Ne glede na določila tega sklepa banke letno nadomestilo za opravljanje nadzora iz II. točke tega sklepa prvič plačajo za leto 2000.
16
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati pravilnik o načinu obračuna stroškov nadzora v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 3/94).
17
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. maja 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.