Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1999 z dne 3. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1999 z dne 3. 6. 1999

Kazalo

2096. Sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva, stran 5031.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva
1
Ta sklep podrobneje določa način izračuna obveznosti, terjatev in naložb zaradi ugotavljanja neto dolžništva določene osebe v razmerju do banke ali hranilnice (v nadaljevanju: banke)
Obstoj neto dolžništva se na podlagi določbe 3. točke prvega odstavka 29. člena zakona o bančništvu (v nadaljevanju: zakon) šteje med izločitvene razloge, zaradi katerih ne morejo biti za člana nadzornega sveta banke imenovane določene osebe.
2
Neto dolžniki banke so osebe, katerih obveznosti do banke so večje od njihovih terjatev in naložb v banki oziroma, ki so povezane s pravnimi osebami, katerih obveznosti do banke so večje od terjatev in naložb v banki.
3
Pri izračunu neto dolžništva posamezne osebe kot fizične osebe se pri konkretnem izračunu terjatev in obveznosti upoštevajo le tisti pravni posli, ki so ugodnejši od tistih, določenih s splošnimi pogoji banke.
4
Član nadzornega sveta ne more biti fizična oseba, ki sicer sama ni neto dolžnik po izračunu iz 3. točke tega sklepa, vendar pa je neto dolžnik pravna oseba oziroma pravne osebe, s katerimi je ta fizična oseba povezana.
Povezanost fizične osebe s pravnimi osebami in povezanost pravnih oseb iz prvega odstavka te točke se presoja po določilih 10. člena zakona.
5
Ne glede na določila iz prejšnjih točk tega sklepa se v izračunu neto dolžništva osebe, ki bi bila imenovana v nadzorni svet banke kot predstavnik nadrejene banke ali Republike Slovenije oziroma vlade in posameznih ministrstev, ne izračunava neto dolžništvo teh pravnih oseb, pač pa samo neto dolžništvo v skladu s 3. točko tega sklepa.
6
Uprava banke mora pred imenovanjem oziroma izvolitvijo posameznega člana nadzornega sveta preveriti, ali morda za predlagane člane ne obstaja izločitveni razlog zaradi neto dolžništva.
7
Neto dolžništvo se na podlagi določil tega sklepa ugotavlja za osebe iz 6. točke tega sklepa oziroma za pravne osebe, ki so z njimi povezane, na podlagi razpoložljivih podatkov o stanju njihovih obveznosti, terjatev in naložb za obdobje zadnjih 12 mesecev.
8
Ne glede na 6. točko sklepa se praviloma ugotavlja neto dolžništvo za vse člane in z njimi povezane pravne osebe pred zasedanjem skupščine, na kateri se sprejema revidirano letno poročilo na podlagi razpoložljivih podatkov za obdobje zadnjih 12 mesecev.
9
Pri izračunu obveznosti, terjatev in naložb za namen ugotavljanja neto dolžništva po tem sklepu se štejejo vse bilančne in zunajbilančne postavke banke, vključno s kapitalskimi udeležbami, ki se nanašajo na določene osebe in z njimi povezane pravne osebe, po stanju na zadnji dan v mesecu tako, da se ugotovi njihovo povprečno neto stanje za obdobje, določeno s tem sklepom.
Ne glede na prvi odstavek te točke je izračun obveznosti, terjatev in naložb za ugotavljanje neto dolžništva lahko opravljen iz dnevnih stanj.
10
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 7. 1999 dalje.
11
Ne glede na določilo iz 10. točke tega sklepa se lahko za tiste člane, ki so bili imenovani v nadzorni svet banke pred pričetkom uporabe tega sklepa, izvede uskladitev z določili tega sklepa v splošnem roku, določenem v drugem odstavku 240. člena zakona, to je najkasneje do 20. 8. 2000.
Ljubljana, dne 25. maja 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.