Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1999 z dne 10. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1999 z dne 10. 5. 1999

Kazalo

1704. Pravilnik o bivanju v dijaških domovih, stran 3901.

Na podlagi 58. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 29. člena zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o bivanju v dijaških domovih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje, merila in postopek za sprejem, podaljšanje in ceno bivanja za dijake in vajence (v nadaljnjem besedilu: dijaki) ter študente višjih šol v dijaških domovih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija oziroma se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev.
2. člen
Dijaki lahko bivajo v dijaškem domu v času pouka v skladu s šolskim koledarjem oziroma do dokončanja obveznosti po programu, po katerem se izobražujejo.
Študenti višjih šol lahko bivajo v dijaškem domu v času, ki je za predavanja, seminarje, vaje in praktično izobraževanje določen s študijskim koledarjem v višjih strokovnih šolah, ter v izpitnih rokih, določenih z letnim delovnim načrtom višje strokovne šole, v katero so vpisani.
II. RAZPIS
3. člen
Dijaški dom mora ministrstvu, pristojnemu za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sporočiti število prostih mest v skladu z rokovnikom za vpis učencev v srednje oziroma študentov v višje strokovne šole, najpozneje do 15. decembra za prihodnje šolsko oziroma študijsko leto.
4. člen
Ministrstvo na predlog dijaškega doma objavi razpis za sprejem v dijaške domove (v nadaljnjem besedilu: razpis) skupaj z razpisoma za vpis v srednje in višje strokovne šole. K številu razpisanih mest si mora dijaški dom pridobiti soglasje ministra, pristojnega za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
5. člen
Razpis mora vsebovati:
– ime in sedež dijaškega doma,
– število prostih mest,
– roke in postopke za sprejem,
– navedbo dokumentov, ki so potrebni za sprejem, in rok, do katerega jih morajo kandidati poslati.
6. člen
Praviloma v 10 dneh po objavi razpisa dijaški dom organizira informativni dan, na katerem kandidate seznani z:
– možnostmi za sprejem in razmerami za bivanje v dijaškem domu,
– življenjem in delom v dijaškem domu,
– roki, pomembnimi za sprejemni postopek,
– imenom osebe, pri kateri je mogoče dobiti informacije,
– drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje kandidatov.
7. člen
Dijaki in študenti višjih šol se prijavijo v rokih, določenih z razpisom.
Dijak oziroma študent višje šole se lahko prijavi le v en dijaški dom.
Dijaški dom upošteva tudi prijave dijakov oziroma študentov višjih šol, ki se zaradi utemeljenih razlogov (npr.: spremembe programa oziroma šole zaradi omejitve vpisa, bivanja v tujini, bolezni, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin ipd.) prijavijo po roku, določenem z razpisom, če ima še prosta mesta.
O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča ravnatelj dijaškega doma (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj).
8. člen
Po preteku roka za prijavo na razpis ravnatelj pošlje ministrstvu število prijavljenih kandidatov in število prostih mestih v dijaškem domu.
9. člen
Postopki za sprejem in podaljšanje bivanja v dijaških domovih morajo biti končani za dijake do 31. avgusta ter za študente višjih šol do 30. septembra.
10. člen
Prošnja za sprejem oziroma podaljšanje bivanja se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister in je sestavni del tega pravilnika.
III. POGOJI, MERILA IN POSTOPEK ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA
1. Dijaki in študenti višjih šol
11. člen
V dijaški dom je lahko sprejet, kdor ima status dijaka oziroma status študenta višje šole in ni zaposlen oziroma iskalec zaposlitve.
12. člen
Če je število prijavljenih kandidatov na razpis večje od števila razpisanih mest, jih dijaški dom izbira po naslednjih merilih:
– oddaljenost stalnega bivališča od kraja šolanja,
– oddaljenost dijaškega doma od šole.
Ne glede na merila iz prejšnjega odstavka imajo prednost pri sprejemu mladoletni dijaki in otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991.
13. člen
Izbirni postopek vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje ravnatelj dijaškega doma za eno leto. Sestavljena je iz članov vzgojiteljskega zbora. O izbiri odloči ravnatelj.
Izbirni postopek mora biti končan za dijake najkasneje do 31. avgusta oziroma za študente višjih šol najkasneje do 30. septembra.
14. člen
Kandidati morajo biti obveščeni o izbiri v 3 dneh po končanem izbirnem postopku.
Kandidat se na odločitev ravnatelja lahko pritoži svetu dijaškega doma v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri.
O pritožbi je treba odločiti v 15 dneh po prejemu pritožbe. Odločitev sveta je dokončna.
15. člen
Dijaki in študenti višjih šol, ki pred koncem šolskega oziroma študijskega leta izstopijo iz dijaškega doma in se v naslednjem letu ponovno prijavijo za sprejem, se sprejemajo tako kot dijaki oziroma študenti višjih šol, ki se za sprejem prijavljajo prvič.
16. člen
Za podaljšanje bivanja v dijaškem domu lahko prosi, kdor ima status dijaka oziroma status študenta višje šole in v tem dijaškem domu že biva.
Dijaki oziroma študenti višjih šol se za podaljšanje bivanja v dijaškem domu prijavijo v istih rokih, kot so določeni za sprejem, in z enakim obrazcem.
Dijakom oziroma študentom višjih šol, ki opravljajo izpite v jesenskem roku oziroma morajo izpolniti še druge obveznosti po izobraževalnem programu, se lahko podaljša bivanje do takrat, ko jih opravijo, najdlje pa do 31. avgusta za dijake oziroma do 30. septembra za študente.
Dijakom oziroma študentom višjih šol, ki iz upravičenih razlogov niso mogli podaljšati bivanja v rokih iz prejšnjih odstavkov, se lahko bivanje podaljša tudi po njihovem preteku.
O podaljšanju bivanja v dijaškem domu odloči ravnatelj.
Na odločitev ravnatelja se dijak oziroma študent višje šole lahko pritoži svetu dijaškega doma v 8 dneh po prejemu sklepa o podaljšanju bivanja.
O pritožbi je treba odločiti v 15 dneh po prejemu pritožbe. Odločitev sveta je dokončna.
2. Študenti visokošolskih zavodov
17. člen
Če ima dijaški dom po 1. oktobru še prosta mesta, najpozneje do 10. oktobra o tem obvesti pisarne za študentske domove v visokošolskih središčih.
Pisarne na prosta mesta razporedijo študente visokošolskih zavodov v skladu s svojimi predpisi.
3. Pogodba
18. člen
Dijaški dom sklene v 8 dneh po sprejemu oziroma podaljšanju bivanja z dijakom oziroma staršem ali zakonitim zastopnikom mladoletnega dijaka, študentom višje šole ali študentom visokošolskega zavoda pogodbo o bivanju v dijaškem domu.
IV. CENA BIVANJA
19. člen
Cena bivanja v dijaških domovih je sestavljena iz:
– stroškov za prehrano in
– stroškov nastanitve.
Če se študent odloči, da se v domu ne bo prehranjeval, poravna le stroške nastanitve.
20. člen
Za izračun dejanskih stroškov porabljenih živil, priprave hrane in nastanitve v dijaškem domu se upoštevajo veljavni normativi in standardi.
21. člen
Svet dijaškega doma oblikuje in predlaga ceno bivanja v dijaškem domu za naslednje šolsko leto in jo posreduje ministrstvu v potrditev.
Minister imenuje komisijo za oblikovanje izhodiščne cene ter potrjevanje cene bivanja v dijaških domovih.
Komisija se imenuje za štiri leta. Ima sedem članov: dva predstavnika skupnosti ravnateljev dijaških domov, tri predstavnike strokovnih institucij in dva predstavnika ministrstva.
Strokovno-tehnična opravila za komisijo opravlja Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
22. člen
Stroški nastanitve in prehrane se določijo za vse dni pouka v šolskem letu oziroma za študijsko leto.
Mesečna cena bivanja se zmanjša za stroške prehrane, če dijak oziroma študent vnaprej napove odsotnost, daljšo od treh dni.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
23. člen
Določbe II. in III. poglavja tega pravilnika se začnejo uporabljati od 2. novembra 1999 dalje.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-26/99
Ljubljana, dne 30. aprila 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti