Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/1998 z dne 30. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/1998 z dne 30. 12. 1998

Kazalo

4751. Spremembe in dopolnitve sodnega reda, stran 9070.

Na podlagi 81. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) in po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. Su 76/98 z dne 28. 10. 1998 izdaja minister za pravosodje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
SODNEGA REDA
1. člen
V sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95 in 35/98) se tretji odstavek 50. členu spremeni tako, da se glasi:
“Statistična poročila o delu sodišča pošljejo sodišča ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto in do 31. julija tekočega leta za prvo polletje tekočega leta. Vrhovno sodišče Republike Slovenije pošlje statistično poročilo o delu sodišča ministrstvu enkrat letno in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.“.
2. člen
V 148. členu se za besedo “Slovenije“ vstavi besedilo “in na Upravnem sodišču Republike Slovenije“.
3. člen
Naslov 162. člena se spremeni tako, da se glasi:
“5. Dodeljevanje zadev ob sodnikovi daljši odsotnosti ali preobremenjenosti“
V prvem odstavku 162. člena se za besedo “odsotnosti“ dodata besedi “ali preobremenjenosti“.
4. člen
V 2. točki 277. člena se črta peta alinea.
5. člen
V 2. točki 279. člena se črta četrta alinea.
6. člen
Za 280. členom se doda nov 280.a člen, ki se glasi:
“280.a člen
Upravno sodišče Republike Slovenije vodi naslednja vpisnika:
– Vpisnik za upravne spore U obr. SR št. 79
– Vpisnik za razne upravne zadeve Upr obr. SR št. 51.“
7. člen
V 281. členu se črta šesta alinea;
v deveti alinei se besede “zahteve po 66. členu ZUS“ nadomestijo z besedami:
“zadeve po 1. točki prvega odstavka 10. člena ZUS“
8. člen
309. člen se črta.
9. člen
318. člen se črta.
10. člen
V 319. členu se za besedo “Slovenije“ vstavi besedilo “in Upravno sodišče Republike Slovenije“.
11. člen
Naslov “Vpisnik Ru“ nad 320. členom in 320. člen se črtata.
12. člen
Člen 323 se spremeni tako, da se glasi:
“V vpisnik Uv vpisuje Vrhovno sodišče Republike Slovenije upravne spore v zvezi z zakonitostjo aktov volilnih organov za volitve v državni zbor, državni svet in volitve predsednika države.“
13. člen
V 324. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V vpisnik Upr, ki je enak vpisniku R, vpisuje upravno sodišče Republike Slovenije razne upravne zadeve, ki jih ne vpisuje v vpisnik U.“
14. člen
Obrazec št. 71 (Vpisnik za zadeve varstva zaradi nezakonitega dejanja Nd), obrazec št. 78 (Vpisnik za zadeve varstva zaradi nezakonitega dejanja na II. stopnji Ndp) in obrazec št. 80 (Vpisnik Ru za računsko-upravne spore) se črtajo.
15. člen
V SR obrazcu št. 79 se v stolpcu 11 številka 28 nadomesti s številko 32 ter v stolpcu 13 številka 30 s številko 34.
16. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-1/94
Ljubljana, dne 9. decembra 1998.
Minister
za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.

AAA Zlata odličnost