Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1998 z dne 4. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1998 z dne 4. 11. 1998

Kazalo

3739. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-C), stran 5805.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. oktobra 1998.
Št. 001-22-96/98
Ljubljana, dne 4. novembra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-C)
1. člen
V zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO (Uradni list RS, št. 60/94, popravek 69/94, 69/94 in 56/98) se v 2. členu pri točki 28. Dobrovnik in pri točki 44. Hodoš zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Tri člane prvega občinskega sveta izvolijo državljani Republike Slovenije na podlagi posebne volilne pravice kot svoje predstavnike, od teh enega predstavnika izvolijo pripadniki madžarske narodnosti.“.
V točki 45. Horjul se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Prvi občinski svet šteje enajst članov.“.
V točki 95. Mozirje se črta naselje “Prihova“.
V točki 98. Nazarje se za naseljem “Potok“ doda naselje “Prihova“.
V točki 120. Ravne se ime občine spremeni tako, da se glasi “Ravne na Koroškem“.
V točki 122. Ribnica se črta naselje “Brlog-del“.
V točki 130. Sevnica se črtajo naselja “Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt“.
V točki 134. Sodražica se za naseljem “Betonovo“ doda naselje “Brlog-del“.
V točki 146. Škocjan se pred naseljem “Čučja Mlaka“ doda naselje “Bučka“, za naseljem “Dolenje Dole“ se doda naselje “Dolenje Radulje“, za naseljem “Dolnja Stara vas“ se doda naselje “Dule“, za naseljem “Gorenje Dole“ se doda naselje “Gorenje Radulje“, za naseljem “Hudenje“ se doda naselje “Jarčji Vrh“, za naseljem “Jelendol“ se doda naselje “Jerman Vrh“, za naseljem “Male Poljane“ se doda naselje “Močvirje“, za naseljem “Škocjan“ se doda naselje “Štrit“ in za naseljem “Velike Poljane“ se doda naselje “Zaboršt“.
V točki 153. Tabor se za naseljem “Kapla“ doda naselje “Loke“.
V točki 170. Vransko se črta naselje “Loke“.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/90-1/137
Ljubljana, dne 27. oktobra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost