Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1998 z dne 1. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1998 z dne 1. 10. 1998

Kazalo

3170. Sklep o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije, stran 4941.

Na podlagi 8. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. in 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 74. seji dne 10. septembra 1998 sprejela
S K L E P
o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, ki ga je ustanovila Vlada Ljudske Republike Slovenije z uredbo št. 135 dne 7. 5. 1946 (Uradni list LRS, št. 34/46), se na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za gospodarske dejavnosti v delu, ki opravlja s tem sklepom določeno dejavnost, preoblikuje v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inštitut).
Kot premoženje javnega raziskovalnega zavoda se izloči del premoženja Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko opredeljenega s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 691-09/98-1 (N) z dne 10. septembra 1998.
Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Geološki zavod Slovenije.
Skrajšano ime je: GZS.
Sedež je: Ljubljana, Dimičeva 14.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Dejavnost v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) glasi:
– K/72.400        Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
             bazami,
– K/73.101        Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
             na področju naravoslovja,
– K/73.102        Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
             na področju tehnologije,
– K.74.300        Tehnično preizkušanje in analiziranje,
– DE/22.11        Izdajanje knjig,
– DE/22.13        Izdajanje revij in periodike,
– O/92.511        Dejavnost knjižnic,
– M/80.422        Druga izobraževanja.
Inštitut bo v okviru registrirane dejavnosti opravljal predvsem:
– geološke raziskave nacionalnega pomena,
– zbiral in posredoval geološke podatke in dokumentacije,
– izdeloval geološke karte in drugo geološko dokumentacijo,
– pripravljal strokovne geološke podlage za potrebe državne uprave.
Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.
4. člen
Inštitut opravlja dejavnost iz prejšnjega člena v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način določen z letnim programom dela.
5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij inštitut s soglasjem ustanovitelja ustanovi drug zavod ali podjetje.
6. člen
Za izvajanje dejavnosti je inštitut organiziran v dva sektorja, in sicer: raziskovalni sektor in geološko strokovno službo.
Podrobna organiziranost inštituta se določi s statutom.
IV. ORGANI INŠTITUTA
7. člen
Organ upravljanja inštituta je upravni odbor.
Upravni odbor šteje pet članov, od katerih imenuje:
– tri člane imenuje Vlada Republike Slovenije (na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo enega člana, Ministrstva za okolje in prostor enega člana in Ministrstva za gospodarske dejavnosti enega člana);
– enega člana volijo odgovorni nosilci raziskovalnih in razvojnih projektov;
– enega člana volijo zaposleni delavci v inštitutu.
Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
8. člen
Upravni odbor obravnava in sprejema statut in druge splošne akte, program razvoja, letne programe dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni račun, sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji, obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje ter razrešuje direktorja inštituta in daje soglasje na imenovanje in razrešitev drugih vodilnih poslovodnih in raziskovalnih delavcev ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, letni program dela, finančni načrt in zaključni račun, akt o organizaciji in sistemizaciji ter imenuje in razrešuje direktorja.
9. člen
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, s tem, da se pri prvem imenovanju za štiri člane, med njimi za dva, ki ju imenuje Vlada Republike Slovenije, določi mandat dveh let.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom oziroma poslovnikom o delu upravnega odbora.
10. člen
Delo in poslovanje inštituta vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta.
11. člen
Vodilne raziskovalne delavce v inštitutu imenuje direktor s soglasjem znanstvenega sveta in upravnega odbora.
Ostale vodilne delavce imenuje direktor s soglasjem upravnega odbora.
Pogoje in način imenovanja ter število vodilnih raziskovalnih in drugih vodilnih delavcev se določi s statutom.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah s področja dejavnosti Inštituta se izvoli znanstveni svet.
Člane znanstvenega sveta izvolijo raziskovalci inštituta iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov. Sestavljen mora biti tako, da so vsa področja dejavnosti inštituta primerno zastopana.
Pristojnosti znanstvenega sveta in način izvolitve članov znanstvenega sveta se določi s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
13. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva iz državnega proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa ter za izvajanje geološke strokovne službe in z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike.
Inštitut pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti tudi preko državnih razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte ter iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.
14. člen
V državnem proračunu se določi višina sredstev:
– namenjenih za pokrivanje ustanoviteljskih obveznosti v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo,
– za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog geološke strokovne službe v skladu s kriteriji Ministrstva za gospodarske dejavnosti in Ministrstva za okolje in prostor.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi letnega programa dela. Letni program dela pripravi direktor ter določi obseg strokovnih in razvojnih nalog geološke službe na podlagi veljavnih meril raziskovalnega in razvojnega programa in ga predlaga upravnemu odboru v sprejem.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja upravni odbor po predhodnem soglasju ustanovitelja.
16. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
17. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
18. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja, s katerim inštitut upravlja. Za obveznosti inštituta iz lastne dejavnosti jamči inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Svet inštituta nadaljuje z delom do konstituiranja upravnega odbora, ki se konstituira najkasneje v 45 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom.
20. člen
Način in pogoji za pridobivanje sredstev za delo inštituta, ki so določeni v 13. in 14. členu tega sklepa, se začnejo izvajati takoj po sprejetju tega sklepa.
21. člen
Statut mora biti sprejet v roku 90 dni po uveljavitvi tega sklepa. Imenovanje vodilnih delavcev, izvolitev ostalih organov in imenovanje vodilnih raziskovalnih delavcev se izvede takoj po sprejetju statuta inštituta.
22. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 691-09/98-1
Ljubljana, dne 10. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost