Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998

Kazalo

1229. Pravilnik o nagradah za inovacije, ustvarjene v delovnem razmerju, stran 2020.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o nagradah za inovacije, ustvarjene v delovnem razmerju
1. člen
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje za ocenjevanje in nagrajevanje inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ter minimalno višino denarnih nagrad.
2. člen
Nagrada se določi s pogodbo med delodajalcem in delojemalcem.
3. člen
Višina denarne nagrade je določena za prevzem vsake posamezne oblike inovacije.
Izumi
4. člen
(1) Za prevzete izume se ob podelitvi patenta izplača del nagrade v višini 30% s pogodbo določene nagrade, razlika do dogovorjene višine nagrade pa v roku 30 dni po izdaji ugotovitvene odločbe v skladu s prvo in drugo točko 73. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97 - odl. US in 75/97).
(2) Če delodajalec ne vloži patentne prijave za izum, ki izpolnjuje kriterije patentibilnosti, in izum varuje kot poslovno tajnost, izum pa uporablja, se nagrada izplača v enkratnem znesku v 30 dneh po prevzemu izuma.
Neposredni službeni izum
5. člen
(1) Pri popolnem prevzemu neposrednega službenega izuma, ki izpolnjuje pogoje iz 15. člena zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja, se pri določanju višine nagrade upošteva predvsem:
– opis del in nalog, ki izhaja iz pogodbe o zaposlitvi oziroma drugega akta;
– neposredne zadolžitve in navodila delojemalca, dobljena s strani delodajalca;
– zadolžitve delojemalca v okviru posebnih delovnih ali projektnih skupin, v katerih sodeluje po nalogu delodajalca;
– ali je delojemalec izum ustvaril v krajšem ali daljšem času od predvidenega;
– sredstva, ki jih je delodajalec dal na razpolago delojemalcu glede na postavljene zahteve za izvedbo naloge;
– delo zunaj rednega delovnega časa oziroma delovnega časa, ki je določen kot delovna obveznost delojemalca;
– vpliv izuma na promet in dobiček delodajalca;
– vpliv in pomen izuma za kvaliteto proizvoda oziroma postopka.
(2) Višina denarne nagrade iz prvega odstavka tega člena se določi z zneskom najmanj dveh povprečnih bruto plač v gospodarstvu, kakršne so bile v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe med delodajalcem in delojemalcem.
Posredni izum
6. člen
(1) V primeru popolnega ali omejenega prevzema posrednega službenega izuma se pri določitvi vrste in višine nagrade poleg splošnih zakonskih pogojev iz tretjega odstavka 16. člena zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja upošteva predvsem:
– naloge in zadolžitve, ki jih je delojemalec v času zaposlitve opravljal pri delodajalcu, ter čas in uspešnost opravljanja teh nalog;
– ali je bilo delojemalcu v času delovnega razmerja omogočeno izobraževanje, specializacija in podobno, ki je v zvezi s predmetnim izumom;
– ali je imel delojemalec pri ustvarjanju izuma možnost koriščenja kadrovskih, finančnih in drugih sredstev delodajalca;
– ali je bila omogočena nabava določenih sredstev, neposredno izobraževanje ali sodelovanje s tretjimi ravno v zvezi s predmetnim izumom;
– vpliv izuma na promet in dobiček delodajalca.
(2) Višina denarne nagrade iz prvega odstavka tega člena se določi z zneskom najmanj treh povprečnih bruto plač na zaposlenega, kakršne so bile v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe med delodajalcem in delojemalcem.
Če posredni izum ne izpolnjuje kriterijev patentibilnosti in delodajalcu ne omogoča prednosti, ki jih dajejo pravice industrijske lastnine, se delodajalec in delojemalec lahko dogovorita, da se inovacija obravnava kot tehnična izboljšava.
Nove oblike telesa, slike in risbe
7. člen
(1) Za prevzete nove oblike telesa, slike in risbe se denarna nagrada izplača v enkratnem znesku ob priznanju modela oziroma vzorca.
(2) Pri določitvi vrste in višine nagrade za nove oblike telesa, slike in risbe se smiselno upoštevajo kriteriji, ki veljajo za določitev nagrade za prevzem posrednega službenega izuma iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(3) Višina denarne nagrade za uporabo določi z zneskom najmanj ene povprečne bruto plače na zaposlenega, kakršna je bila v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe med delodajalcem in delojemalcem.
Tehnične in druge izboljšave
8. člen
(1) Denarna nagrada za tehnične in druge izboljšave se izplača v enkratnem znesku v 30 dneh po sklenitvi pogodbe med delodajalcem in delojemalcem.
(2) Pri določitvi vrste in višine nagrade za tehnične in druge izboljšave se upoštevajo kriteriji, ki veljajo za določitev nagrade za prevzem posrednega službenega izuma iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(3) Višina denarne nagrade za uporabo tehnične in druge izboljšave se določi z zneskom najmanj ene povprečne bruto plače v gospodarstvu, kakršna je bila v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe med delodajalcem in delojemalcem.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-4/95
Ljubljana, dne 24. marca 1998.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
Soglašam!
Mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti