Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1998 z dne 3. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1998 z dne 3. 3. 1998

Kazalo

724. Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol, stran 1107.

Na podlagi 44. člena zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa kriterije za ustanavljanje:
– javnih osnovnih šol, organizacijskih enot in podružnic šol, merila za določanje njihove zmogljivosti in merila za spremembo njihovega statusa,
– javnih osnovnih šol, njihovih podružnic in oddelkov ter javnih zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in merila za spremembo njihovega statusa,
– javnih glasbenih šol, njihovih podružnic in dislociranih oddelkov in merila za spremembo njihovega statusa.
2. člen
V tej odredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– samostojna šola je vzgojno-izobraževalni zavod ali organizacijska enota, ki se ustanovi oziroma organizira za opravljanje osnovnošolskega oziroma osnovnega glasbenega izobraževanja,
– matična šola je vzgojno-izobraževalni zavod ali organizacijska enota, ki ima podružnice, in se ustanovi oziroma organizira za opravljanje osnovnošolskega oziroma osnovnega glasbenega izobraževanja,
– organizacijska enota je del javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ali drugega zavoda, ki se organizira za opravljanje osnovnošolskega oziroma osnovnega glasbenega izobraževanja,
– podružnica šole je del matične šole, ki se organizira za opravljanje osnovnošolskega oziroma osnovnega glasbenega izobraževanja na različnih lokacijah,
– dislocirani oddelek je del samostojne oziroma matične šole, ki se organizira za opravljanje osnovnega glasbenega izobraževanja,
– oddelek je del samostojne oziroma matične šole, ki se organizira za izvajanje prilagojenega programa osnovnošolskega izobraževanja,
– postopek za spremembo statusa šole vključuje postopke, določene s to odredbo, ki jih mora ustanovitelj izvesti, ko na podlagi demografskih podatkov o številu šoloobveznih otrok v šolskem okolišu oziroma podatkov o vpisanih učencih ugotovi, da število učencev oziroma oddelkov pade na tisto raven, ki v skladu z določili 13. člena te odredbe zahteva uvedbo postopka za spremembo statusa šol.
II. KRITERIJI ZA USTANAVLJANJE
3. člen
Pri ustanavljanju novih osnovnih šol se uporablja naslednje kriterije:
– samostojna šola se lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod, če ima zagotovljen vpis vsaj za dva oddelka prvega in vseh naslednjih razredov,
– matična šola se lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod, če ima skupaj s podružnicami zagotovljen vpis tolikšnega števila učencev, da v skladu z normativi oblikuje od petega do osmega oziroma devetega razreda najmanj dva oddelka vsakega razreda,
– organizacijska enota se lahko organizira, če ima zagotovljen vpis najmanj za devet oddelkov,
– podružnica šole se lahko organizira, če ima zagotovljen vpis najmanj za tri oddelke.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se na območjih s specifično poselitvijo in na območjih z razvojnimi posebnostmi uporablja naslednje kriterije:
– samostojna šola se lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod, če ima zagotovljen vpis najmanj za 14 oddelkov,
– matična šola se lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod, če ima skupaj s podružnicami zagotovljen vpis tolikšnega števila učencev, da v skladu z normativi oblikuje od petega do osmega oziroma devetega razreda najmanj sedem oziroma osem oddelkov,
– organizacijska enota se lahko organizira, če ima zagotovljen vpis najmanj za šest oddelkov,
– podružnična šola se lahko organizira, če ima zagotovljen vpis najmanj za dva oddelka.
4. člen
Pri ustanavljanju novih osnovnih šol oziroma zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se uporabljajo naslednji kriteriji:
– samostojna šola se ustanovi, če je zagotovljen vpis vsaj za en oddelek učencev prvega in vseh naslednjih razredov,
– podružnica šole pri drugi osnovni šoli se organizira, če je zagotovljen vpis vsaj za štiri oddelke učencev,
– oddelek pri osnovni šoli se organizira, če na določenem območju ni pogojev za organiziranje podružnice,
– zavod se ustanovi, če je zagotovljen vpis vsaj za en oddelek prvega in vseh naslednjih razredov osnovne šole oziroma vpis vsaj enega oddelka prvega in vseh naslednjih letnikov srednje šole oziroma tri vzgojne ali stanovanjske skupine v vzgojnem zavodu ali domu za učence.
5. člen
Pri ustanavljanju novih glasbenih šol se uporablja naslednje kriterije:
– glasbena šola oziroma organizacijska enota se lahko ustanovi oziroma organizira, če je zagotovljen pouk vsaj petih orkestrskih inštrumentov (godala, pihala, trobila, in sicer tako, da se iz vsake skupine naštetih orkestrskih inštrumentov zagotovi poučevanje vsaj enega inštrumenta), klavirja, nauka o glasbi, predšolske glasbene vzgoje in šolskega godalnega ali pihalnega orkestra. V pouk inštrumentov mora biti vključeno najmanj 130 učencev, od tega vsaj polovica v orkestrske inštrumente,
– podružnica glasbene šole se lahko organizira, če je zagotovljen pouk vsaj treh orkestrskih inštrumentov in nauka o glasbi. Vpisano mora biti vsaj 65 učencev, od tega vsaj polovico v orkestrske inštrumente,
– dislocirani oddelek se lahko organizira, če je vpisano najmanj 16 učencev.
III. ZMOGLJIVOST
6. člen
Zmogljivost javne osnovne šole, to je največje možno število učencev, ki jih šola v skladu z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni, določi ustanovitelj.
Pri določitvi zmogljivosti šole se upošteva naslednja merila:
– vsak oddelek ima na razpolago učilnico, ki ustreza normativom,
– šola ima za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja na vsake štiri oddelke na predmetni stopnji (osemletna šola) oziroma na vsake tri oddelke v tretjem obdobju (devetletna šola) še eno dodatno učilnico, ki ustreza normativom, ter na vsaka dva oddelka osmega in devetega razreda še eno manjšo učilnico za skupinsko delo.
7. člen
Novoustanovljena šola zagotavlja izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni. Za eno izmeno se smatra čas od osme do petnajste ure.
8. člen
Obstoječe šole se, upoštevajoč število vpisanih učencev in njihovo zmogljivost, razvrščajo v:
– šole, ki lahko izvedejo program osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni,
– šole, ki lahko izvedejo program osnovnošolskega izobraževanja v več kot eni izmeni,
– šole, ki za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja izkoristijo manj kot 80 odstotkov svoje zmogljivosti.
9. člen
Če je v šolskem okolišu število učencev, ki se v skladu z normativi razporedijo v oddelke, večje oziroma manjše, kot je zmogljivost šole, ustanovitelj spremeni šolske okoliše z namenom, da zagotovi vsem šolam na območju svoje lokalne skupnosti izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni oziroma zagotovi racionalno izrabo njihove zmogljivosti.
10. člen
Ustanovitelj šole iz druge in tretje alinee 8. člena te odredbe sprejme program ukrepov, ki zagotovijo izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni oziroma zagotovijo racionalno izrabo zmogljivosti šole.
Šola iz druge alinee 8. člena te odredbe si vsako leto v 30 dneh po vpisu učencev pridobi soglasje ustanovitelja.
Ustanovitelj šole iz prejšnjega odstavka lahko da šoli soglasje za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v več kot eni izmeni, če sta šola in ustanovitelj sprejela potrebne ukrepe za odpravo pouka v več kot eni izmeni.
Ustanovitelj o vsakem izdanem soglasju iz prejšnjega odstavka, in o utemeljenih razlogih zanj, obvesti ministrstvo, pristojno za šolstvo.
Če ustanovitelj šole iz 8. člena te odredbe s spremembo šolskih okolišev ne more zagotoviti polne izrabe zmogljivosti šole, lahko le-ta deluje še naprej v nespremenjenem statusu, dokler izpolnjuje merila za samostojno oziroma matično šolo.
IV. POSTOPEK ZA SPREMEMBO STATUSA
11. člen
Postopek za spremembo statusa šole vsebuje:
– spremembo statusa samostojne oziroma matične šole v podružnico šole,
– spremembo statusa matične šole v samostojno šolo,
– začasno prenehanje delovanja podružnice šole,
– ponovno aktiviranje podružnice šole in
– ukinitev podružnice šole.
Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka lahko ustanovitelj v krajih, kjer deluje več šol, zaradi racionalizacije mreže šol in racionalne izrabe njihove zmogljivosti, sprejme sklep o ukinitvi samostojne oziroma matične šole.
Če se ukine matična šola, ustanovitelj v sklepu o ukinitvi uredi tudi organizacijsko povezavo podružnic šole.
Podružnica šole se lahko ponovno aktivira, če je zagotovljen vpis za najmanj deset učencev.
12. člen
Ustanovitelj šole spremlja demografske podatke o številu šoloobveznih otrok v šolskem okolišu za najmanj petletno obdobje in podatke o vpisu učencev v šolo.
Če ustanovitelj na podlagi podatkov iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da samostojna ali matična šola oziroma podružnica šole v določenem času izpolni pogoje, določene v 13. členu te odredbe, mora začeti postopek za spremembo statusa šole.
Postopek za spremembo statusa šole začne ustanovitelj najmanj dve leti pred začetkom šolskega leta, v katerem šola izpolni pogoje iz 13. člena te odredbe.
13. člen
Postopek za spremembo statusa šole se začne, če ustanovitelj ugotovi, da ima:
– samostojna oziroma matična šola manj kot osem oddelkov oziroma na območjih s specifično poselitvijo in na območjih z razvojnimi posebnostmi manj kot štiri oddelke,
– podružnica šole manj kot 14 učencev oziroma na območjih s specifično poselitvijo in na območjih z razvojnimi posebnostmi manj kot pet učencev.
14. člen
Če ustanovitelj ugotovi, da je mogoče zagotoviti pogoje za delovanje šole s spremembo šolskega okoliša, ne spremeni statusa šole v skladu z določbami prvega odstavka 11. člena te odredbe.
Ustanovitelj prav tako ne spremeni statusa šole, če na podlagi demografskih podatkov o številu šoloobveznih otrok v šolskem okolišu oziroma na podlagi vpisa učencev ugotovi, da s spremembo šolskega okoliša ni mogoče takoj zagotoviti pogojev za delovanje šole, vendar bo šola najkasneje v dveh letih te pogoje ponovno izpolnjevala.
Če podružnica šole ne izpolnjuje pogojev za delovanje, vendar bo na podlagi demografskih podatkov najkasneje v dveh letih pogoje ponovno izpolnjevala, ustanovitelj ne spremeni statusa šole.
15. člen
O uvedbi postopka za spremembo statusa šole ustanovitelj najmanj eno leto pred spremembo akta o ustanovitvi šole seznani šolo, zainteresirane krajane in ministrstvo, pristojno za šolstvo, s programom ukrepov.
16. člen
V primeru, da šola začasno preneha delovati oziroma je ukinjena, ustanovitelj zagotovi:
– v dogovoru s starši nadaljnje izobraževanje učencev in
– učencem prevoz v šolo ali na drug način zagotovi pogoje za njihovo šolanje.
Ustanovitelj v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, v skladu s predpisi, zagotovi pravice zaposlenih.
17. člen
Ustanovitelj si pred sprejetjem dokončnega sklepa o ukinitvi šole pridobi soglasje Vlade Republike Slovenije.
Če gre za edino šolo v lokalni skupnosti, ki leži na obmejnem oziroma gorsko višinskem območju, in je njeno delovanje potrebno tudi zaradi ohranitve poseljenosti ozemlja in slovenskega jezika, lahko vlada na predlog ustanovitelja odloči, da se status šole ne spremeni, ne glede na določbe te odredbe.
18. člen
Javni osnovni šoli, podružnici šole in oddelku šole za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se status spremeni, in sicer:
– javna osnovna šola se spremeni v podružnico šole, če število oddelkov pade na manj kot pet,
– podružnica šole se spremeni v oddelke osnovne šole s prilagojenim programom, če število oddelkov pade na manj kot tri,
– oddelek se ukine, če število učencev pade na manj kot pet.
19. člen
Javni glasbeni šoli, podružnici šole oziroma dislociranemu oddelku se status spremeni, in sicer:
– glasbena šola se spremeni v podružnico šole, če ne more zagotoviti pouka več kot treh orkestrskih inštrumentov in nauka o glasbi in ima vpisano manj kot 81 učencev,
– podružnica šole se spremeni v dislocirani oddelek, če ne more zagotoviti pouka vsaj dveh orkestrskih inštrumentov in ima vpisano manj kot 33 učencev,
– dislocirani oddelek se ukine, če ne more zagotoviti pouka vsaj enega instrumenta, če je vpisano manj kot 16 učencev.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Ustanovitelj javnih osnovnih šol v skladu z določili 6. člena te odredbe najkasneje v roku šestih mesecev po njeni uveljavitvi določi zmogljivost šol.
21. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-21/98
Ljubljana, dne 24. februarja 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost