Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1997 z dne 22. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1997 z dne 22. 5. 1997

Kazalo

1641. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev, stran 2217.

Na podlagi 31. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev
1. člen
Standardna klasifikacija poklicev je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na trgu dela v Republiki Sloveniji.
2. člen
Standardna klasifikacija poklicev se uporablja za razvrščanje dela, ki ga opravlja praviloma ena oseba. Poklic je statistično-analitična enota, v katero se razvrščajo dela, ki so podobna po vsebini in zahtevnosti.
Standardna klasifikacija poklicev se uporablja za razvrščanje dela v poklice v uradnih oziroma administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, zbirke podatkov) in v statističnih raziskovanjih, s čimer se zagotavljajo konsistentni podatki za statistično, analitično in raziskovalno spremljanje poklicne strukture aktivnega prebivalstva ter povpraševanja po delu.
3. člen
Standardna klasifikacija poklicev temelji na Mednarodni standardni klasifikaciji poklicev – 1988 (International Standard Classification of Occupations – 88), ki je po priporočilu Mednarodne organizacije dela postala mednarodni standard. Standardna klasifikacija poklicev je usklajena tudi z Mednarodno standardno klasifikacijo poklicev – 1988 COM, standardom v Evropski uniji.
4. člen
Statistični urad Republike Slovenije je zadolžen za izvajanje te uredbe, za tekoče vzdrževanje standardne klasifikacije poklicev in za usklajevanje standardne klasifikacije poklicev z mednarodnimi standardi iz prejšnjega člena.
5. člen
V standardni klasifikaciji poklicev so poklici na najvišji klasifikacijski ravni razvrščeni v deset glavnih skupin. Znotraj teh so hierarhično razvrščeni še v podskupine, področne skupine in enote področnih skupin.
Vsak poklic v standardni klasifikaciji poklicev je opredeljen z nazivom in s pripadajočo kodo.
6. člen
Sestavna dela te uredbe sta standardna klasifikacija poklicev z opisom skupin poklicev ter prevajalnik standardne klasifikacije poklicev v ISCO-88 oziroma v ISCO-88 (COM).
7. člen
V obdobju od uveljavitve do uporabe te uredbe (prehodno obdobje) so inštitucije, ki pri vodenju uradnih oziroma administrativnih zbirk podatkov (evidence, registri, zbirke podatkov) uporabljajo enotno standardno klasifikacijo poklicev (Uradni list SFRJ, št. 29/81), dolžne zagotoviti postopen prehod na to klasifikacijo.
V prehodnem obdobju uporabljajo inštitucije pri vodenju uradnih oziroma administrativnih zbirk podatkov (evidence, registri, zbirke podatkov) šifrant poklicev Zveze skupnosti za zaposlovanje SRS (ČGP Delo, TOZD Gospodarski vestnik Ljubljana, december 1984) kot klasifikacijsko orodje za evidentiranje poklicnih kvalifikacij oziroma strokovne izobrazbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 050-03/97-1
Ljubljana, dne 20. marca 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
               
STANDARDNA KLASIFIKACIJA POKLICEV

1 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE,
MENEDŽERJI/MENEDŽERKE

11 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE

111 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE

1110 Zakonodajalci/zakonodajalke

1110.01 Predsednik/predsednica republike

1110.02 Predsednik/predsednica državnega zbora

1110.03 Poslanec/poslanka državnega zbora

1110.04 Predsednik/predsednica državnega sveta

1110.05 Svetnik/svetnica državnega sveta

1110.06 Predsednik/predsednica vlade

1110.07 Minister/ministrica

1110.08 Župan/županja občine

1110.09 Župan/županja mestne občine

1110.10 Predsednik/predsednica pokrajinskega sveta

1110.11 Predsednik/predsednica občinskega sveta

1110.12 Predsednik/predsednica sveta krajevne skupnosti

1110.13 Predsednik/predsednica sveta vaške skupnosti

1110.14 Predsednik/predsednica sveta četrtne skupnosti


112 VISOKI DRŽAVNI URADNIKI/VISOKE DRŽAVNE URADNICE

1121 Visoki vladni uradniki/visoke vladne uradnice

1121.01 Generalni sekretar/generalna sekretarka vlade

1121.02 Predstojnik/predstojnica vladne službe

1121.03 Državni sekretar/državna sekretarka ministrstva

1121.04 Predstojnik/predstojnica upravnega organa v sestavi
ministrstva

1121.05 Predstojnik/predstojnica upravne organizacije v sestavi
ministrstva

1121.06 Generalni sekretar/generalna sekretarka ministrstva

1121.07 Svetovalec/svetovalka vlade

1121.08 Pomočnik/pomočnica predstojnika

1121.09 Svetovalec/svetovalka predstojnika

1121.10 Veleposlanik/veleposlanica

1121.11 Pooblaščeni minister/pooblaščena ministrica
veleposlaništva

1121.12 Ataše/atašejka

1121.13 Generalni konzul/generalna konzulka

1121.14 Konzul/konzulka

1121.15 Vicekonzul/vicekonzulka

1121.16 Sekretar/sekretarka diplomatsko konzularnega
prestavništva

1121.17 Načelnik/načelnica upravne enote

1121.18 Vodja notranje organizacijske enote v upravni enoti

1121.19 Vodja izpostave v upravni enoti


1122 Visoki uradniki/visoke uradnice lokalne samouprave

1122.01 Tajnik/tajnica občine

1122.02 Sekretar/sekretarka občinskega sveta

1122.03 Vodja občinskega upravnega organa

1122.04 Pomočnik/pomočnica vodje občinskega upravnega organa

1122.05 Svetovalec/svetovalka vodje občinskega upravnega organa


1129 Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice, d.n.

1129.01 Sekretar/sekretarka državnega zbora

1129.02 Sekretar/sekretarka državnega sveta

1129.03 Sekretar/sekretarka delovnih teles državnih organov

1129.04 Vodja službe državnih organov

1129.05 Svetovalec/svetovalka državnih organov

1129.06 Varuh/varuhinja človekovih pravic

1129.07 Predstojnik/predstojnica pravosodnih organov

1129.08 Sekretar/sekretarka pravosodnih organov

1129.09 Guverner/guvernerka Banke Slovenije

1129.10 Upravnik/upravnica zaporov


114 VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE INTERESNIH ORGANIZACIJ

1141 Visoki uradniki/visoke uradnice političnih strank

1141.01 Predsednik/predsednica politične stranke

1141.02 Sekretar/sekretarka politične stranke

1141.03 Predstavnik/predstavnica stranke za stike z javnostmi

1141.04 Svetovalec/svetovalka predsednika politične stranke


1142 Visoki uradniki/visoke uradnice organizacij delodajalcev,
delavcev in drugih gospodarskointeresnih organizacij

1142.01 Predsednik/predsednica zbornice

1142.02 Sekretar/sekretarka zbornice

1142.03 Svetovalec/svetovalka zbornice

1142.04 Predsednik/predsednica poslovnega združenja

1142.05 Predsednik/predsednica zadružne zveze

1142.06 Predsednik/predsednica sindikata

1142.07 Sekretar/sekretarka sindikata


1143 Visoki uradniki/visoke uradnice humanitarnih in drugih
podobnih organizacij

1143.01 Predsednik/predsednica komisije za človekove pravice

1143.02 Predsednik/predsednica komisije za zaščito okolja

1143.03 Predsednik/predsednica humanitarne organizacije

1143.04 Predsednik/predsednica posebnih interesnih organizacij

1143.05 Sekretar/sekretarka humanitarne organizacije

1143.06 Sekretar/sekretarka posebnih interesnih organizacij


12 DIREKTORJI/DIREKTORICE, MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUŽB

121 DIREKTORJI/DIREKTORICE IN ČLANI/ČLANICE UPRAVE DRUŽB

1210 Direktorji/direktorice in člani/članice uprave družbe

1210.01 Član/članica uprave družbe

1210.02 Član/članica nadzornega sveta družbe

1210.03 Direktor/direktorica družbe

1210.04 Pomočnik/pomočnica direktorja družbe

1210.05 Prokurist/prokuristka

1210.06 Rektor/rektorica univerze

1210.07 Prorektor/prorektorica univerze


122 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBE

1221 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu

1221.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v kmetijstvu

1221.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v lovstvu

1221.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gozdarstvu

1221.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v ribištvu


1222 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih za oskrbo,z elektriko,
plinom in vodo

1222.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v rudarstvu

1222.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v predelovalnih dejavnostih

1222.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za oskrbo z elektriko, plinom in vodo


1223 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v gradbeništvu

1223.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gradbeništvu


1224 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v trgovini, za popravilo motornih vozil za oskrbo in izdelkov
široke porabe

1224.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v trgovini na debelo

1224.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v trgovini na drobno

1224.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za vzdrževanje in opravilo motornih vozil

1224.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za popravilo izdelkov široke porabe


1225 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v gostinstvu

1225.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gostinstvu, hotela

1225.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gostinstvu, restavracije

1225.03 Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijače v hotelih
in restavracijah


1226 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v prometu, skladiščenju in komunikacijah

1226.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v prometu

1226.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v skladiščenju

1226.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v komunikacijah

1226.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za storitve potovalnih in turističnih agencij


1227 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
za poslovne storitve

1227.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za poslovne storitve


1228 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
za osebne storitve, čiščenje ipd.

1228.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za osebne storitve

1228.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za čiščenje


1229 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot
družbe,d.n.

1229.01 Dekan/dekanica fakultete

1229.02 Dekan/dekanica visoke šole

1229.03 Ravnatelj/ravnateljica vzgojno-izobraževalnega zavoda

1229.04 Poslovni direktor/poslovna direktorica zavoda v kulturi

1229.05 Programski direktor/programska direktorica zavoda v
kulturi

1229.06 Direktor/direktorica filma

1229.07 Menedžer/menedžerka samostojnih ustvarjalcev

1229.08 Producent/producentka

1229.09 Založnik/založnica

1229.10 Menedžer/menedžerka športnikov

1229.11 Vodja rekreacijskega centra

1229.12 Direktor/direktorica službe zdravstvene nege

1229.13 Vodja centra za pomoč ostarelim na domu

1229.14 Direktor/direktorica območne enote službe za socialno
zavarovanje

1229.15 Vodja oddelka za izvajanje pokojninskega zavarovanja


123 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUGIH ENOT DRUŽBE

1231 Menedžerji/menedžerke finančne enote družbe

1231.01 Menedžer/menedžerka finančne enote družbe


1232 Menedžerji/menedžerke kadrovske enote, enote za splošne
zadeve in odnose z delodajalci v družbi

1232.01 Menedžer/menedžerka kadrovske enote družbe

1232.02 Menedžer/menedžerka enote za odnose z delodajalci v
družbi

1232.03 Sekretar/sekretarka družbe


1233 Menedžerji/menedžerke enote za trženje in prodajo v družbi

1233.01 Menedžer/menedžerka enote za trženje v družbi

1233.02 Menedžer/menedžerka enote za prodajo v družbi


1234 Menedžerji/menedžerke enote za oglaševanje in stike z
javnostmi v družbi

1234.01 Menedžer/menedžerka enote za oglaševanje v družbi

1234.02 Menedžer/menedžerka enote za stike z javnostmi v družbi


1235 Menedžerji/menedžerke nabavne in distribucijske enote družbe

1235.01 Menedžer/menedžerka nabavne enote družbe

1235.02 Menedžer/menedžerka distribucijske enote družbe


1236 Menedžerji/menedžerke enote za računalniške storitve v
družbi

1236.01 Menedžer/menedžerka enote za računalniške storitve v
družbi


1237 Menedžerji/menedžerke raziskovalne in razvojne enote družbe

1237.01 Menedžer/menedžerka raziskovalne enote družbe

1237.02 Menedžer/menedžerka razvojne enote družbe


1239 Menedžerji/menedžerke drugih enot družbe, d.n.

1239.01 Menedžer/menedžerka enote za kakovost v družbi


13 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB

131 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB

1311 Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu, lovstvu,
gozdarstvu in ribištvu

1311.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v kmetijstvu

1311.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v lovstvu

1311.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe v gozdarstvu

1311.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe v ribištvu


1312 Menedžerji/menedžerke manjših družb v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1312.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v rudarstvu

1312.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v predelovalnih
dejavnostih

1312.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za oskrbo z elektriko,
plinom in vodo


1313 Menedžerji/menedžerke manjših družb v gradbeništvu

1313.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v gradbeništvu


1314 Menedžerji/menedžerke manjših družb v trgovini, za popravilo
motornih vozil in izdelkov široke porabe

1314.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na debelo

1314.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na drobno

1314.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za vzdrževanje in
popravilo motornih vozil

1314.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za popravilo izdelkov
široke porabe


1315 Menedžerji/menedžerke manjših družb v gostinstvu

1315.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe, hotela

1315.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe, restavracije

1315.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe, kampa


1316 Menedžerji/menedžerke manjših družb v prometu, skladiščenju
in komunikacijah

1316.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v prometu

1316.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za prevozništvo

1316.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za skladiščenje

1316.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za komunikacije

1316.05 Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve turističnih
agencij

1316.06 Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve potovalnih
agencij


1317 Menedžerji/menedžerke manjših družb za poslovne storitve

1317.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za poslovne storitve

1317.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za nepremičnine


1318 Menedžerji/menedžerke manjših družb za osebne storitve,
čiščenje ipd.

1318.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za osebne storitve

1318.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za čiščenje ipd.


1319 Menedžerji/menedžerke manjših družb, d.n.

1319.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za kulturo

1319.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za izobraževanje

1319.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za zdravstvo

1319.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za rekreacijo

1319.05 Menedžer/menedžerka manjše družbe za socialno varstvo

1319.06 Menedžer/menedžerka manjše družbe za športne aktivnosti


2 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE

21 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE FIZIKALNIH, KEMIJSKIH,
MATEMATIČNIH, TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VED

211 FIZIKI/FIZIČARKE, KEMIKI/KEMIČARKE IPD.

2111 Fiziki/fizičarke, astronomi/astronomke

2111.01 Astronom/astronomka

2111.02 Fizik/fizičarka za mehansko fiziko

2111.03 Jedrski fizik/jedrska fizičarka

2111.04 Fizik/fizičarka


2112 Meteorologi/meteorologinje

2112.01 Meteorolog/meteorologinja


2113 Kemiki/kemičarke

2113.01 Farmacevt/farmacevtka v industriji

2113.02 Kemik/kemičarka za anorgansko kemijo

2113.03 Kemik/kemičarka v farmaciji

2113.04 Kemik/kemičarka za fizikalno kemijo

2113.05 Kemik/kemičarka za organsko kemijo

2113.06 Kemik analitik/kemičarka analitičarka

2113.07 Kemik/kemičarka


2114 Geologi/geologinje, geofiziki/geofizičarke ipd.

2114.01 Geofizik/geofizičarka

2114.02 Geolog/geologinja

2114.03 Geotehnolog/geotehnologinja

2114.04 Hidrolog/hidrologinja

2114.05 Mineralog/mineraloginja

2114.06 Paleontolog/paleontologinja

2114.07 Petrolog/petrologinja

2114.08 Seizmolog/seizmologinja


212 MATEMATIKI/MATEMATIČARKE, STATISTIKI/STATISTIČARKE

2121 Matematiki/matematičarke ipd.

2121.01 Aktuar/aktuarka

2121.02 Matematik, aplikativni/matematičarka, aplikativna

2121.03 Matematik, raziskovalni/matematičarka, raziskovalna

2121.04 Operacijski raziskovalec/operacijska raziskovalka

2121.05 Matematik/matematičarka


2122 Statistiki/statističarke

2122.01 Biometrik/biometričarka

2122.02 Demograf/demografinja

2122.03 Statistik/statističarka


213 INFORMATIKI/INFORMATIČARKE IN RAČUNALNIKARJI/RAČUNALNIKARKE

2130 Analitiki/analitičarke in snovalci/snovalke informacijskih
sistemov

2130.01 Inženir/inženirka razvoja komunikacij

2130.02 Organizator/organizatorka informacijskih sistemov

2130.03 Podatkovni administrator/podatkovna administratorka

2130.04 Podatkovni analitik/podatkovna analitičarka

2130.05 Programer, razvijalec/programerka, razvijalka programov

2130.06 Razvijalec/razvijalka informacijskih sistemov

2130.07 Sistemski administrator/sistemska administratorka

2130.08 Sistemski analitik/sistemska analitičarka

2130.09 Sistemski inženir/sistemska inženirka

2130.10 Skrbnik/skrbnica podatkovnih baz

2130.11 Skrbnik/skrbnica računalniških sistemov

2130.12 Skrbnik/skrbnica tokov podatkov

2130.13 Svetovalec/svetovalka tehnične pomoči za uporabnike

2130.14 Vzdrževalec/vzdrževalka in skrbnik/skrbnica računalniških
aplikacij


214 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VED

2141 Arhitekti/arhitektke

2141.01 Arhitekt oblikovalec/arhitektka oblikovalka

2141.02 Arhitekt projektant/arhitektka projektantka

2141.03 Arhitekt, svetovalec/arhitektka, svetovalka

2141.04 Arhitekt urbanist/arhitektka urbanistka

2141.05 Krajinski arhitekt/krajinska arhitektka

2141.06 Arhitekt/arhitektka


2142 Inženirji/inženirke gradbeništva

2142.01 Gradbeni inšpektor/gradbena inšpektorica

2142.02 Inženir gradbeništva, projektant/inženirka gradbeništva,
projektantka

2142.03 Inženir gradbeništva, svetovalec/inženirka gradbeništva,
svetovalka

2142.04 Tehnolog/tehnologinja za gradbene materiale

2142.05 Urbanistični inšpektor/urbanistična inšpektorica

2142.06 Vodnogospodarski inšpektor/vodnogospodarska inšpektorica

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva


2143 Inženirji/inženirke elektrotehnike ipd.

2143.01 Elektroenergetski inšpektor/elektroenergetska
inšpektorica

2143.02 Inženir/inženirka elektroenergetike

2143.03 Inženir elektroenergetike, projektant/inženirka
elektroenergetike, projektantka

2143.04 Inženir elektroenergetike, svetovalec/inženirka
elektroenergetike, svetovalka

2143.05 Tehnolog/tehnologinja elektrotehnike

2143.06 Inženir/inženirka elektrotehnike


2144 Inženirji/inženirke elektronike, telekomunikacij

2144.01 Inženir/inženirka elektroavtomatike

2144.02 Inženir/inženirka signalnovarnostnih naprav

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij

2144.04 Inženir/inženirka elektronike

2144.05 Tehnolog/tehnologinja elektronike

2144.06 Tehnolog/tehnologinja telekomunikacij


2145 Inženirji/inženirke strojništva ipd.

2145.01 Inženir/inženirka ladjedelništva

2145.02 Inženir/inženirka strojništva za procesno tehniko

2145.03 Inženir strojništva, avtomatik/inženirka strojništva,
avtomatičarka

2145.04 Inženir strojništva, energetik/inženirka strojništva,
energetičarka

2145.05 Inženir strojništva, hidravlik, pnevmatik/inženirka
strojništva, hidravličarka, pnevmatičarka

2145.06 Inženir strojništva, konstruktor/inženirka strojništva,
konstruktorka

2145.07 Inženir strojništva, terolog/inženirka strojništva,
terologinja

2145.08 Inšpektor/inšpektorica parnih kotlov

2145.09 Inženir/inženirka strojništva

2145.10 Tehnolog/tehnologinja strojništva


2146 Kemijski tehnologi/kemijske tehnologinje, živilski
tehnologi/živilske tehnologinje ipd.

2146.01 Inženir/inženirka petrokemije

2146.02 Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja

2146.03 Tehnolog/tehnologinja za gumarstvo

2146.04 Tehnolog/tehnologinja za keramiko

2146.05 Tehnolog/tehnologinja za papirništvo

2146.06 Tehnolog/tehnologinja za sintezo in predelavo polimerov

2146.07 Tehnolog/tehnologinja za steklarstvo

2146.08 Živilski tehnolog/živilska tehnologinja


2147 Inženirji/inženirke rudarstva, metalurgije ipd.

2147.01 Inženir/inženirka naftnega rudarstva

2147.02 Rudarski inženir/rudarska inženirka v proizvodnji

2147.03 Rudarski inženir/rudarska inženirka v projektivi

2147.04 Rudarski inženir/rudarska inženirka za razvoj in naložbe

2147.05 Rudarski inženir/rudarska inženirka za separiranje
premoga

2147.06 Rudarski inženir/rudarska inženirka, obratovodja

2471.07 Elektrorudarski inšpektor/elektrorudarska inšpektorica

2471.08 Metalurg/metalurginja v proizvodnji

2471.09 Rudarski inšpektor/rudarska inšpektorica

2147.10 Metalurg/metalurginja

2147.11 Rudarski inženir/rudarska inženirka

2147.12 Tehnolog/tehnologinja za metalurgijo


2148 Geodeti/geodetinje ipd.

2148.01 Fotogrametrik/fotogrametričarka

2148.02 Geodet/geodetinja

2148.03 Geoinformacijski tehnolog/geoinformacijska tehnologinja

2148.04 Kartograf/kartografka


2149 Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških ved, d.n.

2149.01 Inženir/inženirka lesarstva

2149.02 Inženir/inženirka tekstilstva

2149.03 Tehnolog/tehnologinja v grafični industriji

2149.04 Tehnolog/tehnologinja za tekstilstvo

2149.05 Tehnolog/tehnologinja za usnjarstvo in krznarstvo


215 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO
PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI DELU IPD.

2150 Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko, tehnologijo
prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd.

2150.01 Inženir/inženirka za logistiko

2150.02 Inženir/inženirka za varnost pri delu

2150.03 Inšpektor/inšpektorica za delo

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za promet

2150.05 Kontrolor/kontrolorka za kakovost poslovanja

2150.06 Organizator/organizatorka dela

2150.07 Tehnolog/tehnologinja za promet


22 ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI/ZDRAVSTVENE STROKOVNJAKINJE,
STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE BIOLOŠKIH, BIOTEHNIČNIH VED

221 BIOLOGI/BIOLOGINJE, FARMAKOLOGI/FARMAKOLOGINJE,
AGRONOMI/AGRONOMKE IPD.

2211 Biologi/biologinje, ekologi/ekologinje ipd.

2211.01 Bakteriolog/bakteriologinja

2211.02 Biolog/biologinja

2211.03 Botanik/botaničarka

2211.04 Citolog/citologinja

2211.05 Ekolog/ekologinja

2211.06 Embriolog/embriologinja

2211.07 Genetik/genetičarka

2211.08 Histolog/histologinja

2211.09 Imunolog/imunologinja

2211.10 Mikrobiolog/mikrobiologinja

2211.11 Parazitolog/parazitologinja

2211.12 Zoolog/zoologinja


2212 Farmakologi/farmakologinje, patologi/patologinje ipd.

2212.01 Anatom/anatomistka

2212.02 Biofizik/biofizičarka

2212.03 Biokemik/biokemičarka

2212.04 Endokrinolog/endokrinologinja

2212.05 Epidemiolog/epidemiologinja

2212.06 Farmakolog/farmakologinja

2212.07 Fiziolog/fiziologinja

2212.08 Kineziolog/kineziologinja

2212.09 Patofiziolog/patofiziologinja

2212.10 Patolog/patologinja

2212.11 Toksikolog/toksikologinja


2213 Agronomi/agronomke, zootehniki/zootehnice ipd.

2213.01 Agronom/agronomka za poljedelstvo

2213.02 Agronom/agronomka za sadjarstvo

2213.03 Agronom/agronomka za vinogradništvo

2213.04 Agronom/agronomka za vrtnarstvo

2213.05 Fitosanitarni inšpektor/fitosanitarna inšpektorica

2213.06 Gozdarski inšpektor/gozdarska inšpektorica

2213.07 Gozdarski inženir/gozdarska inženirka

2213.08 Kmetijski inšpektor/kmetijska inšpektorica

2213.09 Kmetijski svetovalec/kmetijska svetovalka

2213.10 Lovski inšpektor/lovska inšpektorica

2213.11 Ribiški inšpektor/ribiška inšpektorica

2213.12 Zootehnik/zootehnica za govedorejo

2213.13 Zootehnik/zootehnica za konjerejo

2213.14 Zootehnik/zootehnica za kozjerejo

2213.15 Zootehnik/zootehnica za ovčjerejo

2213.16 Zootehnik/zootehnica za perutninarstvo

2213.17 Zootehnik/zootehnica za prašičjerejo

2213.18 Agronom/agronomka

2213.19 Zootehnik/zootehnica


222 ZDRAVNIKI/ZDRAVNICE, ZOBOZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNICE,
VETERINARJI/VETERINARKE, FARMACEVTI/FARMACEVTKE IPD.

2221 Zdravniki/zdravnice

2221.01 Zdravnik/zdravnica za abdominalno kirurgijo

2221.02 Zdravnik/zdravnica za anesteziologijo z reanimatologijo

2221.03 Zdravnik/zdravnica za dermatovenerologijo

2221.04 Zdravnik/zdravnica za družinsko medicino

2221.05 Zdravnik/zdravnica za epidemiologijo

2221.06 Zdravnik/zdravnica za fiziatrijo

2221.07 Zdravnik/zdravnica za ginekologijo in porodništvo

2221.08 Zdravnik/zdravnica za higieno

2221.09 Zdravnik/zdravnica za infektologijo

2221.10 Zdravnik/zdravnica za interno medicino

2221.11 Zdravnik/zdravnica za kardiovaskularno kirurgijo

2221.12 Zdravnik/zdravnica za kirurgijo

2221.13 Zdravnik/zdravnica za maksilofacialno kirurgijo

2221.14 Zdravnik/zdravnica za medicino dela, prometa, športa

2221.15 Zdravnik/zdravnica za medicinsko biokemijo

2221.16 Zdravnik/zdravnica za nevrokirurgijo

2221.17 Zdravnik/zdravnica za nevrologijo

2221.18 Zdravnik/zdravnica za nuklearno medicino

2221.19 Zdravnik/zdravnica za oftamologijo

2221.20 Zdravnik/zdravnica za ortopedijo

2221.21 Zdravnik/zdravnica za otorinolaringologijo

2221.22 Zdravnik/zdravnica za patologijo

2221.23 Zdravnik/zdravnica za pediatrijo

2221.24 Zdravnik/zdravnica za plastično in rekonstruktivno
kirurgijo

2221.25 Zdravnik/zdravnica za psihiatrijo

2221.26 Zdravnik/zdravnica za radioterapijo in onkologijo

2221.27 Zdravnik/zdravnica za rentgenologijo

2221.28 Zdravnik/zdravnica za socialno medicino

2221.29 Zdravnik/zdravnica za sodno medicino

2221.30 Zdravnik/zdravnica za splošno medicino

2221.31 Zdravnik/zdravnica za šolsko medicino

2221.32 Zdravnik/zdravnica za torakalno kirurgijo

2221.33 Zdravnik/zdravnica za transfuziologijo

2221.34 Zdravnik/zdravnica za travmatologijo

2221.35 Zdravnik/zdravnica za urologijo


2222 Zobozdravniki/zobozdravnice

2222.01 Zobozdravnik/zobozdravnica za oralno kirurgijo

2222.02 Zobozdravnik/zobozdravnica za otroško in preventivno
zobozdravstvo

2222.03 Zobozdravnik/zobozdravnica za stomatološko protetiko

2222.04 Zobozdravnik/zobozdravnica za zobno in čeljustno
ortopedijo

2222.05 Zobozdravnik/zobozdravnica za zobne in ustne bolezni

2222.06 Zobozdravnik/zobozdravnica


2223 Veterinarji/veterinarke

2223.01 Veterinar/veterinarka za kirurgijo

2223.02 Veterinar/veterinarka za reprodukcijo živali

2223.03 Veterinar/veterinarka za zdravstveno varstvo živali

2223.04 Veterinar/veterinarka


2224 Farmacevti/farmacevtke

2224.01 Klinični farmacevt/klinična farmacevtka

2224.02 Lekarnar/lekarnarka

2224.03 Farmacevt/farmacevtka


2229 Zdravniki/zdravnice, zobozdravniki/zobozdravnice,
veterinarji/veterinarke, farmacevti/farmacevtke ipd.,d.n.

2229.01 Nadzorni zdravnik/nadzorna zdravnica

2229.02 Svetovalec/svetovalka za veterinarstvo

2229.03 Svetovalec/svetovalka za zdravstvo

2229.04 Veterinarski inšpektor/veterinarska inšpektorica

2229.05 Zdravnik, svetovalec/zdravnica, svetovalka za zdravstveno
zavarovanje

2229.06 Zdravstveni inšpektor/zdravstvena inšpektorica


223 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO

2230 Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego

2230.01 Organizator/organizatorka zdravstvene nege

2230.02 Organizator/organizatorka zdravstvene vzgoje


23 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA IZOBRAŽEVANJE

231 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA UNIVERZITETNO, VISOKOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

2310 Strokovnjaki/strokovnjakinje za univerziteno, visokošolsko
izobraževanje

2310.01 Visokošolski sodelavec/visokošolska sodelavka

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica


232 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA SREDNJEŠOLSKO IN VIŠJEŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

2321 Strokovnjaki/strokovnjakinje za srednješolsko izobraževanje

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica

2321.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica v dijaškem domu


2322 Višješolski predavatelji/višješolske predavateljice

2322.01 Višješolski predavatelj/višješolska predavateljica


233 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA PREDŠOLSKO IN OSNOVNOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

2331 Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice

2331.01 Učitelj/učiteljica razrednega pouka

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica


2332 Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s posebnimi
potrebami


234 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA IZOBRAŽEVANJE OSEB S
POSEBNIMI POTREBAMI

2340 Strokovnjaki/strokovnjakinje za izobraževanje oseb s
posebnimi potrebami

2340.01 Učitelj/učiteljica za osebe s posebnimi potrebami

2340.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica v zavodu za otroke s posebnimi
potrebami


235 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE ZA IZOBRAŽEVANJE

2351 Strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in izobraževalne
metode

2351.01 Andragog/andragoginja

2351.02 Pedagog/pedagoginja

2351.03 Socialni pedagog/socialna pedagoginja

2351.04 Svetovalec/svetovalka za izobraževanje oseb s posebnimi
potrebami

2351.05 Svetovalec/svetovalka za predšolsko vzgojo

2351.06 Svetovalec/svetovalka za predmetno področje

2351.07 Svetovalec/svetovalka za razredni pouk

2351.08 Svetovalec/svetovalka za učno tehnologijo


2352 Šolski inšpektorji/šolske inšpektorice

2352.01 Šolski inšpektor/šolska inšpektorica


2359 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za izobraževanje,
d.n.

2359.01 Organizator/organizatorka izobraževanja odraslih v
izobraževalnih zavodih ipd.

2359.02 Svetovalni delavec/svetovalna delavka v vzgojno-
izobraževalnem zavodu

2359.03 Učitelj/učiteljica za zunajšolsko izobraževanje


24 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE

241 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA POSLOVANJE

2411 Finančniki/finančnice, revizorji/revizorke,
računovodje/računovodkinje ipd.

2411.01 Davčni inšpektor/davčna inšpektorica

2411.02 Davčni svetovalec/davčna svetovalka

2411.03 Devizni inšpektor/devizna inšpektorica

2411.04 Finančni analitik/finančna analitičarka

2411.05 Finančni inšpektor/finančna inšpektorica

2411.06 Finančni svetovalec/finančna svetovalka

2411.07 Ocenjevalec/ocenjevalka vrednosti podjetij

2411.08 Pooblaščeni revizor/pooblaščena revizorka

2411.09 Računovodja/računovodkinja

2411.10 Revizor/revizorka

2419.11 Svetovalec/svetovalka za nepremičnine

2411.12 Svetovalec/svetovalka za proračune


2412 Strokovnjaki/strokovnjakinje za kadre, analizo poklicnega
dela ipd.

2412.01 Analitik/analitičarka poklicnega dela

2412.02 Organizator/organizatorka izobraževanja zaposlenega
osebja v podjetjih

2412.03 Svetovalec/svetovalka za kadrovanje

2412.04 Svetovalec/svetovalka za osebno in poslovno uspešnost

2412.05 Svetovalec/svetovalka za poklicno izobraževanje

2412.06 Svetovalec/svetovalka za zaposlovanje


2419 Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje, d.n.

2419.01 Svetovalec/svetovalka za ekonomiko gospodinjstva

2419.02 Svetovalec/svetovalka za patente

2419.03 Svetovalec/svetovalka za podjetništvo

2419.04 Svetovalec/svetovalka za prodajne metode

2419.05 Svetovalec/svetovalka za promocijo

2419.06 Svetovalec/svetovalka za raziskavo tržišča

2419.07 Svetovalec/svetovalka za stike z javnostmi

2419.08 Svetovalec/svetovalka za poslovanje


242 PRAVNI STROKOVNJAKI/PRAVNE STROKOVNJAKINJE

2421 Odvetniki/odvetnice ipd.

2421.01 Odvetnik/odvetnica

2421.02 Pravni zastopnik/pravna zastopnica

2421.03 Pravobranilec/pravobranilka

2421.04 Tožilec/tožilka


2422 Sodniki/sodnice

2422.01 Vrhovni sodnik/vrhovna sodnica

2422.02 Višji sodnik/višja sodnica

2422.03 Okrožni sodnik/okrožna sodnica

2422.04 Okrajni sodnik/okrajna sodnica


2429 Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, d.n.

2429.01 Notar/notarka

2429.02 Pravni svetovalec/pravna svetovalka

2429.03 Pravnik/pravnica za javnoupravne zadeve

2429.04 Pravnik/pravnica


243 ARHIVARJI/ARHIVARKE, KNJIŽNJIČARJI/KNJIŽNJIČARKE IPD.

2431 Arhivarji/arhivarke, konservatorji/konservatorke ipd.

2431.01 Arhivar/arhivarka

2431.02 Arhivist/arhivistka

2431.03 Konservator/konservatorka za kulturno dediščino

2431.04 Konservator/konservatorka za naravno dediščino

2431.05 Kustos/kustosinja

2431.06 Muzeolog/muzeologinja

2431.07 Preparator/preparatorka


2432 Bibliotekarji/bibliotekarke, dokumentalisti/dokumentalistke
ipd.

2432.01 Antikvar/antikvarka

2432.02 Bibliotekar/bibliotekarka

2432.03 Dokumentalist/dokumentalistka

2432.04 Knjižničar/knjižničarka


244 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE DRUŽBENIH VED

2441 Ekonomisti/ekonomistke

2441.01 Ekonometrik/ekonometričarka

2441.02 Ekonomist/ekonomistka za bančništvo in finance

2441.03 Ekonomist/ekonomistka za cenovne politike

2441.04 Ekonomist/ekonomistka za davčne sisteme

2441.05 Ekonomist/ekonomistka za človeške vire

2441.06 Ekonomist/ekonomistka za mednarodno menjavo

2441.07 Ekonomist/ekonomistka za sektorske politike

2441.08 Ekonomist svetovalec/ekonomistka svetovalka


2442 Sociologi/sociologinje, antropologi/antropologinje ipd.

2442.01 Antropolog/antropologinja

2442.02 Arheolog/arheologinja

2442.03 Etnolog/etnologinja

2442.04 Geograf/geografinja

2442.05 Komunikolog/komunikologinja

2442.06 Kriminolog/kriminologinja

2442.07 Sociolog/sociologinja


2443 Filozofi/filozofinje, zgodovinarji/zgodovinarke,
politologi/politologinje

2443.01 Filozof/filozofinja

2443.02 Obramboslovec/obramboslovka

2443.03 Politolog/politologinja

2443.04 Zgodovinar/zgodovinarka


2444 Filologi/filologinje, prevajalci/prevajalke,
tolmači/tolmačke ipd.

2444.01 Grafolog/grafologinja

2444.02 Jezikoslovec/jezikoslovka

2444.03 Konferenčni tolmač/konferenčna tolmačka

2444.04 Leksikograf/leksikografinja

2444.05 Lektor/lektorica

2444.06 Prevajalec/prevajalka

2444.07 Sodni tolmač/sodna tolmačka


2445 Psihologi/psihologinje

2445.01 Klinični psiholog/klinična psihologinja

2445.02 Psiholog/psihologinja v industriji

2445.03 Psiholog, svetovalec/psihologinja, svetovalka v
posvetovalnicah

2445.04 Psiholog/sihologinja v športu

2445.05 Psiholog/psihologinja


2446 Socialni delavci/socialne delavke

2446.01 Socialni delavec/socialna delavka v vzgoji in
izobraževanju

2446.02 Socialni delavec/socialna delavka za delo s starejšimi
občani

2446.03 Socialni delavec/socialna delavka v podjetju

2446.04 Socialni delavec/socialna delavka v zdravstvu

2446.05 Socialni delavec/socialna delavka za delo z družino

2446.06 Socialni delavec/socialna delavka za delo z materialno
ogroženimi

2446.07 Socialni delavec/socialna delavka za delo z osebami s
posebnimi potrebami


245 UMETNIŠKI USTVARJALCI, POUSTVARJALCI/UMETNIŠKE USTVARJALKE,
POUSTVARJALKE IPD.

2451 Pisatelji/pisateljice, novinarji/novinarke ipd.

2451.01 Dramaturg/dramaturginja

2451.02 Fotoreporter/fotoreporterka

2451.03 Komentator/komentatorka

2451.04 Kritik/kritičarka

2451.05 Moderator/moderatorka

2451.06 Novinar/novinarka

2451.07 Pesnik/pesnica

2451.08 Pisatelj/pisateljica

2451.09 Recenzent/recenzentka

2451.10 Redaktor/redaktorica

2451.11 Scenarist/scenaristka

2451.12 Svetovalec/svetovalka za kulturno-umetniške programe

2451.13 Urednik novinar/urednica novinarka

2451.14 Urednik /urednica uredništva


2452 Kiparji/kiparke, slikarji/slikarke ipd.

2452.01 Ilustrator/ilustratorka

2452.02 Karikaturist/karikaturistka

2452.03 Kipar/kiparka

2452.04 Kostumograf/kostumografka

2452.05 Restavrator/restavratorka

2452.06 Scenograf/scenografka

2452.07 Slikar/slikarka

2452.08 Tapiserist/tapiseristka

2452.09 Umetniški oblikovalec/umetniška oblikovalka

2452.10 Umetnostni zgodovinar/umetnostna zgodovinarka


2453 Glasbeniki/glasbenice

2453.01 Aranžer glasbe/aranžerka glasbe

2453.02 Dirigent /dirigentka orkestra

2453.03 Dirigent /dirigentka zbora

2453.04 Glasbeni opremljevalec/glasbena opremljevalka

2453.05 Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica

2453.06 Glasbenik/glasbenica

2453.07 Instrumentalist solist/instrumentalistka solistka

2453.08 Instrumentalist/instrumentalistka

2453.09 Koncertni mojster/koncertna mojstrica

2453.10 Korepetitor/korepetitorka

2453.11 Muzikolog/muzikologinja

2453.12 Skladatelj/skladateljica

2453.13 Solopevec/solopevka

2453.14 Zborovski pevec/zborovska pevka


2454 Plesalci/plesalke, koreografi/koreografke

2454.01 Baletni pedagog/baletna pedagoginja

2454.02 Baletni plesalec/baletna plesalka

2454.03 Baletni solist/baletna solistka

2454.04 Koreograf/koreografka

2454.05 Plesalec/plesalka sodobnega plesa

2454.06 Plesalec/plesalka


2455 Igralci/igralke, režiserji/režiserke ipd.

2455.01 Animator/animatorka lutk

2455.02 Igralec/igralka

2455.03 Režiser/režiserka


246 POKLICI VERSKIH DELAVCEV/DELAVK

2460 Poklici verskih delavcev/delavk

2460.01 Višji duhovnik/višja duhovnica

2460.02 Višji samostanski duhovnik/višja samostanska duhovnica

2460.03 Višji misijonarski duhovnik/višja misijonarska duhovnica

2460.04 Duhovnik/duhovnica

2460.05 Duhovniški pomočnik/duhovniška pomočnica

2460.06 Teolog/teologinja


247 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE V JAVNI UPRAVI, D.N.

2470 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje v javni upravi,
d.n.

2470.01 Carinski inšpektor/carinska inšpektorica

2470.02 Inšpektor/inšpektorica za civilno zaščito

2470.03 Inšpektor/inšpektorica za obrambo

2470.04 Inšpektor/inšpektorica za požarno varnost

2470.05 Inšpektor/inšpektorica za varnost osebnih podatkov

2470.06 Kriminalistično-tehnični izvedenec/kriminalistično-
tehnična izvedenka

2470.07 Policijski inšpektor/policijska inšpektorica za posebne
naloge

2470.08 Republiški tajnik/republiška tajnica za volitve

2470.09 Tržni inšpektor/tržna inšpektorica

2470.10 Upravni inšpektor/upravna inšpektorica


3 TEHNIKI/TEHNICE IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI/DRUGE STROKOVNE
SODELAVKE

31 TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNIH STROK

311 TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK

3111 Tehniki/tehnice za fiziko, kemijo ipd.

3111.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica fizike

3111.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica kemije

3111.03 Meteorološki opazovalec/meteorološka opazovalka

3111.04 Tehnik/tehnica za fiziko

3111.05 Tehnik/tehnica za geologijo

3111.06 Tehnik/tehnica za kemijo

3111.07 Tehnik/tehnica za meteorologijo


3112 Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd.

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva

3112.02 Gradbeni nadzornik/gradbena nadzornica

3112.03 Geometer/geometrinja

3112.04 Tehnik/tehnica za geodezijo

3112.05 Tehnik/tehnica za gradbeništvo


3113 Tehniki/tehnice za elektrotehniko ipd.

3113.01 Vodja elektroenergetskih postrojev

3113.02 Vodja za vzdrževanje električnega omrežja

3113.03 Elektronadzornik/elektronadzornica

3113.04 Tehnik/tehnica za elektroenergetiko

3113.05 Tehnik/tehnica za elektroenergetske postroje

3113.06 Tehnik/tehnica za prenos in distribucijo električne
energije

3113.07 Tehnik/tehnica za proizvodnjo električne energije

3113.08 Tehnik/tehnica za elektrotehniko


3114 Tehniki/tehnice za elektroniko in telekomunikacije

3114.01 Delovodja/delovodkinja telekomunikacij

3114.02 Nadzornik/nadzornica telekomunikacij

3114.03 Tehnik/tehnica za signalnovarnostne naprave

3114.04 Tehnik/tehnica za telekomunikacije

3114.05 Tehnik/tehnica za elektroniko


3115 Tehniki/tehnice za strojništvo ipd.

3115.01 Delovodja/delovodkinja strojništva

3115.02 Letalski tehnik/letalska tehnica

3115.03 Tehnik/tehnica za ladjedelništvo

3115.04 Tehnik/tehnica za procesno strojništvo

3115.05 Tehnik/tehnica za strojniško avtomatizacijo

3115.06 Tehnik/tehnica za strojniško energetiko

3115.07 Tehnik/tehnica za strojniško konstruktorstvo

3115.08 Tehnik/tehnica za strojniško tehnologijo

3115.09 Tehnik/tehnica za strojniško terologijo

3115.10 Tehnik/tehnica za strojništvo


3116 Tehniki/tehnice za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd.

3116.01 Delovodja/delovodkinja kemijske tehnologije

3116.02 Delovodja/delovodkinja gumarstva

3116.03 Delovodja/delovodkinja živilstva

3116.04 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica kemijske
tehnologije

3116.05 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica v živilski
industriji

3116.06 Tehnik/tehnica farmacevtske tehnologije

3116.07 Tehnik/tehnica gumarske tehnologije

3116.08 Tehnik/tehnica kemijske tehnologije

3116.09 Tehnik/tehnica keramijske tehnologije

3116.10 Tehnik/tehnica papirniške tehnologije

3116.11 Tehnik/tehnica za sintezo in predelavo polimerov

3116.12 Tehnik/tehnica steklarske tehnologije

3116.13 Tehnik/tehnica za proizvodnjo in prenos naravnega plina
in nafte

3116.14 Tehnik/tehnica živilske tehnologije


3117 Tehniki/tehnice za rudarstvo, metalurgijo, ipd.

3117.01 Vodja linijske proizvodnje v metalurgiji

3117.02 Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica

3117.03 Rentgenolog/rentgenologinja v metalurgiji

3117.04 Tehnik/tehnica za geovrtanje

3117.05 Tehnik/tehnica za rudarstvo

3117.06 Tehnik/tehnica metalurške tehnologije

3117.07 Tehnik/tehnica za metalurgijo


3118 Tehnični risarji/tehnične risarke

3118.01 Kartografski risar/kartografska risarka

3118.02 Litografski risar/litografska risarka

3118.03 Tehnični ilustrator/tehnična ilustratorka

3118.04 Tehnični risark/tehnična risarka za arheologijo

3118.05 Tehnični risar/tehnična risarka za arhitekturo

3118.06 Tehnični risar/tehnična risarka za elektrotehniko

3118.07 Tehnični risar/tehnična risarka za geodezijo

3118.08 Tehnični risar/tehnična risarka za gradbeništvo

3118.09 Tehnični risar/tehnična risarka za strojništvo

3118.10 Tehnični risar/tehnična risarka


3119 Tehniki /tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n.

3119.01 Tehnik/tehnica grafične tehnologije

3119.02 Tehnik/tehnica lesarske tehnologije

3119.03 Tehnik/tehnica tekstilne tehnologije

3119.04 Tehnik/tehnica usnjarske in krznarske tehnologije


312 TEHNIKI/TEHNICE ZA RAČUNALNIŠKO PODPORO IPD.

3121 Tehniki/tehnice za računalniško podporo

3121.01 Programer/programerka

3121.02 Vzdrževalec/vzdrževalka programov

3121.03 Tehnik/tehnica za sistemsko programsko opremo

3121.04 Tehnik/tehnica za pomoč uporabnikom


3122 Računalniški operaterji/računalniške operaterke

3122.01 Računalniški operater/računalniška operaterka


3123 Kontrolorji/kontrolorke robotov

3123.01 Kontrolor/kontrolorka robotov

3123.02 Tehnik/tehnica robotov


313 TEHNIKI/TEHNICE ZA UPRAVLJANJE OPTIČNIH IN ELEKTRONSKIH
NAPRAV

3131 Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke naprav za
slikovni in zvočni zapis

3131.01 Filmski in elektronski montažer/filmska in elektronska
montažerka

3131.02 Fotograf/fotografka

3131.03 Kontrolor/kontrolorka kamere

3131.04 Mešalec/mešalka slike

3131.05 Mešalec/mešalka zvoka

3131.06 Snemalec/snemalka slike

3131.07 Snemalec/snemalka zvoka

3131.08 Tehnik/tehnica za predvajanje programov

3131.09 Tehnik/tehnica za razvetljavo

3131.10 Tonski tehnik/tonska tehnica

3131.11 Videotehnik/videotehnica


3132 Operaterji/operaterke oddajnih, telekomunikacijskih naprav

3132.01 Kinooperater/kinooperaterka

3132.02 Operater/operaterka na radijskem oddajniku

3132.03 Operater/operaterka na radiu

3132.04 Operater/operaterka na telekomunikacijah

3132.05 Operater/operaterka na televiziji

3132.06 Operater/operaterka na televizijskem oddajniku

3132.07 Operater/operaterka telegrafskih naprav

3132.08 Pomorski radiotelegrafist/pomorska radiotelegrafistka


3133 Operaterji/operaterke medicinskih naprav

3133.01 Operater/operaterka kardiopnevmografskih naprav

3133.02 Operater/operaterka nuklearnih medicinskih naprav

3133.03 Operater/operaterka rentgenskih naprav

3133.04 Operater/operaterka medicinskih naprav


314 KAPITANI/KAPITANKE LADIJ, PILOTI/PILOTKE LETAL,
KONTROLORJI/KONTROLORKE ZRAČNEGA PROMETA IPD.

3141 Častniki /častnice ladijskega stroja ipd.

3141.01 Upravitelj ladijskega stroja/upraviteljica ladijskega
stroja

3141.02 Častnik /častnica ladijskega stroja

3141.03 Tehnični/tehnična vodja marine


3142 Kapitani/kapitanke ladij ipd.

3142.01 Kapitan/kapitanka ladje

3142.02 Kapitan/kapitanka marine

3142.03 Luški kapitan/luška kapitanka

3142.04 Častnik/častnica krova

3142.05 Pomorski pilot/pomorska pilotka

3142.06 Pristaniški nadzornik/pristaniška nadzornica


3143 Piloti/pilotke letal ipd.

3143.01 Kapitan/kapitanka letala

3143.02 Koordinator/koordinatorka zračnega prometa

3143.03 Letalski strojnik

3143.04 Navigator/navigatorka letala

3143.05 Pilot/pilotka helikopterja

3143.06 Pilot/pilotka letala


3144 Kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa

3144.01 Kontrolor/kontrolorka za prilete letal

3144.02 Letališki kontrolor/letališka kontrolorka

3144.03 Območni kontrolor/območna kontrolorka

3144.04 Operater/operaterka opreme za zračno kontrolo


3145 Tehniki/tehnice za varnost zračnega prometa

3145.01 Balanser/balanserka letal

3145.02 Tehnik/tehnica za varnost zračnega prometa


316 TEHNIKI/TEHNICE IN STROKOVNI SODELAVCI/STROKOVNE SODELAVKE ZA
LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI DELU

3160 Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke
za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri
delu

3160.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za analiziranje
in planiranje proizvodnih procesov

3160.02 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za logistiko

3160.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za organizacijo
dela

3160.04 Tehnik/tehnica za tehnologijo prometa

3160.05 Tehnik/tehnica za varnost pri delu


32 TEHNIKI/TEHNICE IN ASISTENTI/ASISTENTKE V ZDRAVSTVU,
BIOLOGIJI, BIOTEHNIKI IPD.

321 LABORATORIJSKI TEHNIKI/LABORATORIJSKE TEHNICE V ZDRAVSTVU,
BIOLOGIJI, BIOTEHNIKI IPD.

3211 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v
zdravstvu,biologiji, farmakologiji ipd.

3211.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
biofiziologijo

3211.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biokemijo

3211.03 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biologijo

3211.04 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za ekologijo

3211.05 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
farmakologijo

3211.06 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
mikrobiologijo

3211.07 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
transfuziologijo

3211.08 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica v zdravstvu

3211.09 Preparator/preparatorka živali in rastlin


3212 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biotehniki
ipd.

3212.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
agronomijo

3212.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
gozdarstvo

3212.03 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
živinorejo


3213 Svetovalci, asistenti/svetovalke, asistentke v kmetijstvu

3213.01 Kmetijski svetovalec, asistent/kmetijska svetovalka,
asistentka


322 FIZIOTERAPEVTI/FIZIOTERAPEVTKE, ZOBOZDRAVSTVENI IN
VETERINARSKI ASISTENTI/ZOBOZDRAVSTVENE IN VETERINARSKE ASISTENTKE
IPD.

3222 Zdravstveni tehniki/zdravstvene tehnice

3222.01 Zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica


3223 Svetovalci/svetovalke za zdravo prehrano, dietetiko ipd.

3223.01 Svetovalec/svetovalka za zdravo prehrano

3223.02 Svetovalec/svetovalka za dietno prehrano


3224 Optiki/optičarke

3224.01 Optik/optičarka


3225 Zobozdravstveni asistenti/zobozdravstvene asistentke ipd.

3225.01 Tehnik/tehnica za zobno protetiko

3225.02 Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka


3226 Fizioterapevti/fizioterapevtke ipd.

3226.01 Fizioterapevt/fizioterapevtka

3226.02 Kiropraktik/kiropraktičarka

3226.03 Tehnik/tehnica za ortopedsko tehniko


3227 Veterinarski asistenti/veterinarske asistentke

3227.01 Veterinarski asistent/veterinarska asistentka


3228 Farmacevtski asistenti/farmacevtske asistentke

3228.01 Farmacevtski asistent/farmacevtska asistentka


3229 Fizioterapevti/fizioterapevtke, zobozdravstveni in
veterinarski asistenti/zobozdravstvene in veterinarske asistentke
ipd, d.n.

3229.01 Delovni terapevt/delovna terapevtka

3229.02 Zdravitelj/zdraviteljica


323 MEDICINSKE SESTRE

3231 Medicinske sestre

3231.01 Medicinska sestra za intenzivno zdravstveno nego

3231.02 Medicinska sestra za oftalmološko zdravstveno nego

3231.03 Medicinska sestra za patronažno zdravstveno varstvo

3231.04 Medicinska sestra za porodniško-ginekološko zdravstveno
nego

3231.05 Medicinska sestra za psihiatrično zdravstveno nego

3231.06 Medicinska sestra


3232 Medicinske sestre babice

3232.01 Medicinska sestra babica


33 POMOČNIKI/POMOČNICE VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC,
INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE, UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA POUKA
IPD.

332 POMOČNIKI/POMOČNICE VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC PREDŠOLSKIH
OTROK

3320 Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic predšolskih
otrok

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih
otrok


334 INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE, UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA
POUKA IPD.

3341 Inštruktorji/inštruktorice (razen poklicnega in strokovnega
izobraževanja)

3341.01 Inštruktor/inštruktorica strojevodij

3341.02 Inštruktor/inštruktorica za jadranje in plovbo

3341.03 Inštruktor/inštruktorica za letenje

3341.04 Vozniški inštruktor/vozniška inštruktorica


3342 Učitelji/učiteljice praktičnega pouka ipd.

3342.01 Inštruktor/inštruktorica za poklicno in strokovno
izobraževanje

3342.02 Šolski laborant/šolska laborantka

3342.03 Mojster/mojstrica za poklicno in strokovno izobraževanje

3342.04 Organizator/organizatorka praktičnega pouka

3342.05 Učitelj/učiteljica praktičnega pouka in veščin


34 KOMERCIALNI, POSLOVNOUPRAVNI, JAVNOUPRAVNI STROKOVNI
SODELAVCI/KOMERCIALNE, POSLOVNOUPRAVNE, JAVNOUPRAVNE STROKOVNE
SODELAVKE IPD.

341 KOMERCIALNI TER FINANČNI POSREDNIKI IN ZASTOPNIKI/KOMERCIALNE
TER FINANČNE POSREDNICE IN ZASTOPNICE, IPD.

3411 Borzni posredniki/borzne posrednice

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica


3412 Zavarovalniški zastopniki/zavarovalniške zastopnice

3412.01 Zavarovalniški zastopnik/zavarovalniška zastopnica


3413 Posredniki/posrednice za nepremičnine

3413.01 Posrednik/posrednica za nepremičnine


3414 Zastopniki/zastopnice in organizatorji/organizatorice za
potovanja ipd.

3414.01 Organizator/organizatorka za potovanja

3414.02 Zastopnik/zastopnica za potovanja


3415 Tehnični in komercialni zastopniki/tehnične in komercialne
zastopnice za prodajo ipd.

3415.01 Komercialist/komercialistka za prodajo

3415.02 Prodajni referent/prodajna referentka

3415.03 Svetovalec/svetovalka za poprodajne aktivnosti

3415.04 Svetovalec/svetovalka za prodajo

3415.05 Tehnični zastopnik/tehnična zastopnica za prodajo

3415.06 Trgovski potnik/trgovska potnica

3415.07 Zastopnik/zastopnica za trgovino


3416 Nabavni referenti/nabavne referentke

3416.01 Nabavni referent/nabavna referentka


3417 Cenilci/cenilke, dražbarji/dražbarke ipd.

3417.01 Cenilec/cenilka

3417.02 Davčni ocenjevalec/davčna ocenjevalka

3417.03 Dražbar/dražbarka

3417.04 Inšpektor/inšpektorica zavarovalniških zahtevkov

3417.05 Zavarovalniški ocenjevalec/zavarovalniška ocenjevalka


3419 Komercialni ter finanačni posredniki in
zastopniki/komercialne ter finanačne posrednice in zastopnice,
ipd., d.n.

3419.01 Nabavno-prodajni referent/nabavno-prodajna referentka

3419.02 Referent/referentka za reklamacijo


342 POSREDNIKI/POSREDNICE ZA POSLOVNE STORITVE IPD.

3421 Posredniki/posrednice za prevozništvo, trgovino ipd.

3421.01 Posrednik/posrednica za prevozništvo

3421.02 Posrednik/posrednica za trgovino


3422 Špediterji/špediterke ipd.

3422.01 Carinski deklarant/carinska deklarantka

3422.02 Referent/referentka za izvoz in uvoz

3422.03 Špediter/špediterka


3423 Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd.

3423.01 Kadrovski referent/kadrovska referentka

3423.02 Posrednik/posrednica za zaposlovanje

3423.03 Zastopnik/zastopnica za zaposlovanje


3429 Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd, d.n.

3429.01 Agent/agentka za kulturne prireditve

3429.02 Agent/agentka za literaturo

3429.03 Agent/agentka za propagando

3429.04 Agent/agentka za šport

3429.05 Organizator/organizatorka kongresne dejavnosti

3429.06 Organizator/organizatorka kulturno-razvedrilne dejavnosti

3429.07 Organizator/organizatorka sejemske dejavnosti

3429.08 Organizator/organizatorka športno-rekreacijske dejavnosti

3429.09 Posrednik/posrednica za poslovne dejavnosti

3429.10 Posrednik/posrednica za storitvene dejavnosti


343 POSLOVNOUPRAVNI, PRAVNI IN FINANČNI STROKOVNI SODELAVCI,
KNJIGOVODJE/POSLOVNOUPRAVNE, PRAVNE IN FINANČNE STROKOVNE
SODELAVKE, KNJIGOVODKINJE IPD.

3431 Poslovni sekretarji/poslovne sekretarke ipd.

3431.01 Korespondent/korespodentka

3431.02 Poslovni sekretar/poslovna sekretarka


3432 Pravni in finančni asistenti/pravne in finančne asistentke
ipd.

3432.01 Bančni asistent/bančna asistentka

3432.02 Referent/referentka za pravne zadeve

3432.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka v pravosodnih
organih

3432.04 Zavarovalniški asistent/zavarovalniška asistentka


3433 Knjigovodje/knjigovodkinje ipd.

3433.01 Vodja knjigovodstva

3433.02 Knjigovodja/knjigovodkinja


3434 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za statistične,
računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze, ipd.

3434.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za finančne plane
in analize

3434.02 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računovodske
izračune in prikaze

3434.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za statistične
izračune in prikaze

3434.04 Strokovni sodelavec/ strokovni sodelavec za
zavarovalniške izračune in prikaze


3439 Poslovnoupravni, pravni in finančni strokovni
sodelavci,knjigovodje/poslovnoupravne, pravne in finančne
strokovne sodelavke,knjigovodkinje ipd.,d.n.

3439.01 Tajnik/tajnica društva

3439.02 Tajnik/tajnica krajevnega urada

3439.03 Tajnik/tajnica organizacije


344 CARINIKI/CARINICE, DAVKARJI/DAVKARICE, REFERENTI/REFERENTKE
ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE IPD.

3441 Cariniki/carinice

3441.01 Carinik/carinica


3442 Davkarji/davkarice

3442.01 Davkar kontrolor/davkarica kontrolorka

3442.02 Davkar izterjevalec/davkarica izterjevalka

3442.03 Davkar/davkarica


3443 Referenti/referentke za socialno zavarovanje ipd.

3443.01 Referent/referentka za družinske prejemke

3443.02 Referent/referentka za nadomestila za brezposelnost

3443.03 Referent/referentka za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

3443.04 Referent/referentka za socialne pomoči

3443.05 Referent/referentka za zdravstveno zavarovanje


3444 Referenti/referentke za koncesije, dovoljenja ipd.

3444.01 Referent/referentka za izdajo koncesij

3444.02 Referent/referentka za izdajo potnih listov

3444.03 Referent/referentka za gradbena dovoljenja


3449 Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/referentke
za socialno zavarovanje ipd.,d.n.

3449.01 Referent/referentka za javnoupravne zadeve


345 POLICIJSKI PREISKOVALCI/POLICIJSKE PREISKOVALKE IPD.

3450 Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke ipd.

3450.01 Detektiv/detektivka

3450.02 Kriminalistični inšpektor/kriminalistična inšpektorica

3450.03 Kriminalistični tehnik/kriminalistična tehnica

3450.04 Policist/policistka za posebne naloge


347 POKLICI ZA KULTURNO, RAZVEDRILNO IN ŠPORTNO DEJAVNOST

3471 Dekoraterji/dekoraterke, aranžerji/aranžerke,
oblikovalci/oblikovalke ipd.

3471.01 Aranžer/aranžerka

3471.02 Dekorater/dekoraterka

3471.03 Grafični oblikovalec/grafična oblikovalka

3471.04 Industrijski oblikovalec/industrijska oblikovalka

3471.05 Modni oblikovalec/modna oblikovalka

3471.06 Oblikovalec/oblikovalka gledališke in filmske scene in
scenske opreme


3472 Napovedovalci/napovedovalke, povezovalci/povezovalke ipd.

3472.01 Disko džokej/džokejka

3472.02 Napovedovalec/napovedovalka

3472.03 Povezovalec/povezovalka

3472.04 Voditelj/voditeljica intervjujev


3473 Zabaviščni glasbeniki/zabaviščne glasbenice ipd.

3473.01 Zabaviščni glasbenik/zabaviščna glasbenica

3473.02 Zabaviščni pevec/zabaviščna pevka

3473.03 Zabaviščni plesalec/zabaviščna plesalka


3474 Artisti/artistke, komiki/komičarke ipd.

3474.01 Artist/artistka

3474.02 Čarovnik/čarovnica

3474.03 Iluzionist/iluzionistka

3474.04 Komik/komičarka


3475 Športniki/športnice ipd.

3475.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za šport

3475.02 Športni sodnik/športna sodnica

3475.03 Športni trener/športna trenerka

3475.04 Športnik/športnica

3475.05 Vaditelj/vaditeljica športa


348 ČLANI/ČLANICE SAMOSTANSKE SKUPNOSTI, DUHOVNIKOVI
POMOČNIKI/DUHOVNIKOVE POMOČNICE IPD.

3480 Člani/članice samostanske skupnosti, duhovnikovi
pomočniki/duhovnikove pomočnice ipd.

3480.01 Član/članica samostanske skupnosti

3480.02 Misijonar/misijonarka

3480.03 Duhovnikov pomočnik/duhovnikova pomočnica


4 URADNIKI/URADNICE

41 URADNIKI/URADNICE ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE

411 STROJEPISCI/STROJEPISKE, TAJNIKI/TAJNICE IPD.

4111 Stenodaktilografi/stenodaktilografke in
strojepisci/strojepiske

4111.01 Stenodaktilograf/Stenodaktilografka

4111.02 Stenograf/stenografka

4111.03 Strojepisec/strojepiska


4112 Urejevalci/urejevalke in posredovalci/posredovalke besedil
ipd.

4112.01 Ekranski stavec/ekranska stavka

4112.02 Telefaksist/telefaksistka

4112.03 Teleprinterist/teleprinteristka

4112.04 Urejevalec/urejevalka besedil


4113 Vnašalci/vnašalke podatkov

4113.01 Vnašalec/vnašalka podatkov


4115 Tajniki/tajnice ipd.

4115.01 Administrator/administratorka

4115.02 Tajnik/tajnica


412 URADNIKI/URADNICE V RAČUNOVODSTVU, KNJIGOVODSTVU, STATISTIKI,
FINANCAH IPD.

4121 Uradniki/uradnice v računovodstvu in knjigovodstvu

4121.01 Uradnik/uradnica v knjigovodstvu

4121.02 Uradnik/uradnica v računovodstvu

4121.03 Uradnik/uradnica za plače


4122 Uradniki/uradnice v statistiki, financah ipd.

4122.01 Uradnik/uradnica za borzno poslovanje

4122.02 Uradnik/uradnica za davke

4122.03 Uradnik/uradnica za finance

4122.04 Uradnik/uradnica za posredništvo z nepremičninami

4122.05 Uradnik/uradnica za statistiko

4122.06 Uradnik/uradnik za vrednostne papirje

4122.07 Uradnik/uradnica za zavarovalništvo


413 URADNIKI/URADNICE V SKLADIŠČIH, PROIZVODNJI, PROMETU IPD.

4131 Skladiščniki/skladiščnice ipd.

4131.01 Vodja skladišča

4131.02 Skladiščnik/skladiščnica

4131.03 Skladiščni manipulant/skladiščna manipulantka


4132 Uradniki/uradnice za planiranje proizvodnje ipd.

4132.01 Kalkulant/kalkulantka in normirec/normirka materialov

4132.02 Uradnik/uradnica za nabavo materiala

4132.03 Uradnik/uradnica za planiranje proizvodnje


4133 Uradniki/uradnice za promet

4133.01 Referent/referentka za najem vozil

4133.02 Referent/referentka za promet

4133.03 Referent/referentka za vozne rede

4133.04 Prometni odpravnik/prometna odpravnica

4133.05 Vlakovni manipulant/vlakovna manipulantka


414 URADNIKI/URADNICE V KNJIŽNICAH, NA POŠTAH IPD.

4141 Uradniki/uradnice v knjižnicah, arhivih ipd.

4141.01 Arhivski uradnik/arhivska uradnica

4141.02 Fonotekar/fonotekarka

4141.03 Knjižnični uradnik/knjižnična uradnica

4141.04 Muzejski uradnik/muzejska uradnica

4141.05 Uradnik/uradnica za kopiranje dokumentov ipd.


4142 Usmerjevalci/usmerjevalke in raznašalci/raznašalke pošte
ipd.

4142.01 Pismonoša

4142.02 Referent/referentka za pošto

4142.03 Usmerjevalec/usmerjevalka pošte


4143 Koderji/koderke, korektorji/korektorice

4143.01 Koder/koderka

4143.02 Korektor/korektorica


419 DRUGI URADNIKI/DRUGE URADNICE ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D.N.

4190 Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje, d.n.

4190.01 Uradnik/uradnica za kadrovske evidence

4190.02 Uradnik/uradnica za upravne evidence


42 URADNIKI/URADNICE ZA POSLOVANJE S STRANKAMI

421 URADNIKI/URADNICE ZA DENARNO IN PODOBNO POSLOVANJE

4211 Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic
ipd.

4211.01 Blagajnik/blagajničarka

4211.02 Blagajnik/blagajničarka v trgovini

4211.03 Cestninar/cestninarka

4211.04 Inkasant/inkasantka

4211.05 Pobiralec/pobiralka parkirnine

4211.06 Prodajalec/prodajalka vstopnic


4212 Uradniki/uradnice na bankah, poštah za denarno poslovanje
neposredno s strankami ipd.

4212.01 Bančni uradnik/bančna uradnica pri okencu

4212.02 Bančni uradnik/bančna uradnica za denarno poslovanje po
telefonu

4212.03 Blagajnik/blagajničarka na banki

4212.04 Blagajnik/blagajničarka na pošti

4212.05 Menjalec/menjalka denarja

4212.06 Poštni uradnik/poštna uradnica pri okencu

4212.07 Uradnik/uradnica v agenciji za plačilni promet pri okencu


4213 Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd.

4213.01 Inšpektor/inšpektorica iger na igralnih mizah

4213.02 Kontrolor/kontrolorka iger na igralnih mizah

4213.03 Videokontrolor/videokontrolorka v igralnicah

4213.04 Vodja igralne mize

4213.05 Krupje/krupjejka

4213.06 Sprejemalec/sprejemalka stav


4214 Zastavljalničarji/zastavljaničarke in
posojevalci/posojevalke denarja

4214.01 Zastavljalničar/zastavljaničarka

4214.02 Posojevalec/posojevalka denarja


4215 Izterjevalci/izterjevalke dolgov, zbiralci/zbiralke darov za
dobrodelne namene

4215.01 Izterjevalec/izterjevalka dolgov

4215.02 Zbiralec/zbiralka darov za dobrodelne namene


422 URADNIKI/URADNICE V TURISTIČNIH IN POTOVALNIH AGENCIJAH,
RECEPTORJI/RECEPTORKE, TELEFONISTI/TELEFONISTKE IPD.

4221 Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah ipd.

4221.01 Posredovalec/posredovalka turističnih in prometnih
informacij

4221.02 Referent/referentka za organizacijo potovanj

4221.03 Referent/referentka za prodajo voznih kart


4222 Receptorji/receptorke

4222.01 Vodja recepcije

4222.02 Informator/informatorka

4222.03 Receptor/receptorka


4223 Telefonisti/telefonistke

4223.01 Telefonist/telefonistka


5 POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI/PRODAJALKE

51 POKLICI ZA STORITVE

511 SPREMLJEVALCI/SPREMLJEVALKE POTNIKOV, VODNIKI/VODNICE

5111 Stevardi/stevardese, spremljevalci/spremljevalke

5111.01 Stevard/stevardesa na ladji

5111.02 Stevard/stevardesa na letališču

5111.03 Stevard/stevardesa na letalu

5111.04 Turistični spremljevalec/turistična spremljevalka


5112 Sprevodniki/sprevodnice

5112.01 Vodja poslovnega vlaka

5112.02 Sprevodnik/sprevodnica

5112.03 Sprevodnik/sprevodnica na avtobusu

5112.04 Sprevodnik/sprevodnica na vlaku

5112.05 Sprevodnik/sprevodnica spalnika

5112.06 Sprevodnik/sprevodnica žičnice


5113 Vodniki/vodnice

5113.01 Galerijski vodnik/galerijska vodnica

5113.02 Gorski vodnik/gorska vodnica

5113.03 Jamarski vodnik/jamarska vodnica

5113.04 Lovski vodnik/lovska vodnica

5113.05 Muzejski vodnik/muzejska vodnica

5113.06 Ribiški vodnik/ribiška vodnica

5113.07 Športni vodnik/športna vodnica

5113.08 Turistični vodnik/turistična vodnica

5113.09 Vodnik/vodnica


512 GOSTINSKI IN GOSPODINJSKI POKLICI

5121 Gospodinjci/gospodinje ipd.

5121.01 Gostinski poslovodja/gostinska poslovodkinja

5121.02 Hotelski poslovodja/hotelska poslovodkinja

5121.03 Ekonom/ekonomka

5121.04 Gospodinjec/gospodinja v zasebnem gospodinjstvu

5121.05 Gostinski gospodinjec/gostinska gospodinja

5121.06 Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja

5121.07 Oskrbnik/oskrbnica


5122 Kuharji/kuharice

5122.01 Vodja kuhinje

5122.02 Dietni kuhar/dietna kuharica

5122.03 Glavni kuhar/glavna kuharica

5122.04 Kuhar/kuharica


5123 Natakarji/natakarice ipd.

5123.01 Vodja strežbe

5123.02 Glavni natakar/glavna natakarica

5123.03 Mešalec/mešalka pijač

5123.04 Natakar/natakarica

5123.05 Servirec/servirka

5123.06 Točaj/točajka

5123.07 Vinski svetovalec/vinska svetovalka


513 POKLICI ZA ZDRAVSTVENO, HIGIENSKO, SOCIALNO OSKRBO, NEGO IPD.

5131 Varuhi/varuhinje otrok, rejniki/rejnice

5131.01 Rejnik/rejnica

5131.02 Varuh/varuhinja


5132 Bolničarji/bolničarke v zavodih ipd.

5132.01 Bolničar/bolničarka v socialnovarstvenem zavodu

5132.02 Bolničar/bolničarka v zdravstvenem zavodu

5132.03 Spremljevalec/spremljevalka vozila prve pomoči


5133 Negovalci/negovalke oseb na domu

5133.01 Negovalec/negovalka na domu


5139 Poklici za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego
ipd., d.n.

5139.01 Bolničar/bolničarka v veterinarstvu

5139.02 Deratizator/deratizatorka

5139.03 Dezinsektor/dezinsektorka

5139.04 Higienik/higieničarka v veterinarstvu

5139.05 Razkuževalec/razkuževalka


514 DRUGI POKLICI ZA OSEBNE STORITVE

5141 Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd.

5141.01 Brivec/brivka

5141.02 Frizer/frizerka

5141.03 Kozmetik/kozmetičarka

5141.04 Lasuljar/lasuljarka

5141.05 Maniker/manikerka

5141.06 Maser/maserka

5141.07 Masker/maskerka

5141.08 Pediker/pedikerka


5142 Družabniki/družabnice

5142.01 Družabnik/družabnica


5143 Grobarji/grobarke, pogrebniki/pogrebnice ipd.

5143.01 Balzamer/balzamerka

5143.02 Grobar/grobarka

5143.03 Pogrebnik/pogrebnica


5149 Drugi poklici za osebne storitve, d.n.

5149.01 Astrolog/astrologinja

5149.02 Gostitelj/gostiteljica

5149.03 Hostesa

5149.04 Prostitutka

5149.05 Turistični animator/turistična animatorka

5149.06 Vedeževalec/vedeževalka


516 POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA

5161 Gasilci/gasilke ipd.

5161.01 Vodja gasilsko-reševalne službe

5161.02 Vodja protipožarne varnosti

5161.03 Protipožarni nadzornik/protipožarna nadzornica

5161.04 Gasilec/gasilka


5162 Policisti/policistke

5162.01 Policist/policistka

5162.02 Policist /policistka na meji

5162.03 Prometni policist/prometna policistka


5163 Pazniki/paznice v zaporu

5163.01 Vodja paznikov

5163.02 Paznik/paznica v zaporu


5169 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n.

5169.01 Gorski reševalec/gorska reševalka

5169.02 Jamarski reševalec/jamarska reševalka

5169.03 Lovski čuvaj/lovska čuvajka

5169.04 Nadzornik/nadzornica v naravnih parkih

5169.05 Osebni varnostnik/osebna varnostnica

5169.06 Reševalec/reševalka iz vode

5169.07 Rentgenski pregledovalec/rentgenska pregledovalka oseb,
prtljage, poštnih pošiljk

5169.08 Ribiški čuvaj/ribiška čuvajka

5169.09 Varnostnik/varnostnica

5169.10 Vodja kopališča


52 MODELI, PRODAJALCI/PRODAJALKE, DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKE

521 MODELI IPD.

5210 Modeli ipd.

5210.01 Model

5210.02 Maneken/manekenka


522 PRODAJALCI/PRODAJALKE V TRGOVINAH, NA STOJNICAH, PO DOMOVIH,
DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKE

5221 Prodajalci/prodajalke v trgovinah, na stojnicah,
demonstratorji/demonstratorke

5221.01 Trgovski poslovodja/trgovska poslovodkinja

5221.02 Demonstrator/demonstratorka za prodajo

5221.03 Prodajalec/prodajalka


5222 Akviziterji/akviziterke, prodajalci/prodajalke po telefonu

5222.01 Akviziter/akviziterka

5222.02 Prodajalec/prodajalka po telefonu


6 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE,
LOVCI/LOVKE

61 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE,
LOVCI/LOVKE

611 POLJEDELCI/POLJEDELKE, VRTNARJI/VRTNARICE IPD.

6111 Poljedelci/poljedelke, sadjarji/sadjarke,
vinogradniki/vinogradnice ipd.

6111.01 Skupinovodja v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu
ipd.

6111.02 Gojitelj/gojiteljica grmičevja

6111.03 Hmeljar/hmeljarka

6111.04 Poljedelec/poljedelka

6111.05 Sadjar/sadjarka

6111.06 Vinogradnik/vinogradnica

6111.07 Zelenjavar/zelenjavarica


6112 Vrtnarji/vrtnarice ipd.

6112.01 Skupinovodja v vrtnarstvu ipd.

6112.02 Drevesničar/drevesničarka

6112.03 Gojitelj/gojiteljica gob

6112.04 Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica

6112.05 Semenar/semenarka

6112.06 Vrtnar cvetličar/vrtnarica cvetličarka

6112.07 Vrtnar povrtninar/vrtnarica povrtninarka


612 REJCI/REJKE ŽIVALI

6121 Živinorejci/živinorejke

6121.01 Skupinovodja v živinoreji

6121.02 Govedorejec/govedorejka

6121.03 Konjerejec/konjerejka

6121.04 Kozjerejec/kozjerejka

6121.05 Ovčjerejec/ovčjerejka

6121.06 Planšar/planšarica

6121.07 Prašičjerejec/prašičjerejka


6122 Perutninarji/perutninarke

6122.01 Skupinovodja v perutninarstvu

6122.02 Perutninar/perutninarka


6129 Rejci/rejke živali, d.n.

6129.01 Skupinovodja rejcev/rejk živali, d.n.

6129.02 Čebelar/čebelarka

6129.03 Dreser/dreserka živali

6129.04 Oskrbnik/oskrbnica živali

6129.05 Rejec/rejka divjadi

6129.06 Rejec/rejka kožuharjev

6129.07 Rejec/rejka malih živali

6129.08 Rejec/rejka nojev


613 KMETOVALCI/KMETOVALKE NA MEŠANIH KMETIJAH

6130 Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah

6130.01 Kmetovalec gospodinjec/kmetovalka gospodinja

6130.02 Kmetovalec/kmetovalka na mešani kmetiji


614 GOZDARJI/GOZDARKE IPD.

6141 Gozdarji/gozdarke ipd.

6141.01 Gozdarski delovodja/gozdarska delovodkinja

6141.02 Gozdar/gozdarka

6141.03 Gozdar sekač/gozdarka sekačica

6141.04 Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica

6141.05 Merilec/merilka lesa


6142 Oglarji/oglarke

6142.01 Oglar/oglarka


615 RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKE IPD.

6151 Ribogojci/ribogojke ipd.

6151.01 Skupinovodja v ribogojstvu

6151.02 Gojitelj/gojiteljica alg

6151.03 Gojitelj/gojiteljica mehkužcev, rakov

6151.04 Gojitelj/gojiteljica školjk

6151.05 Ribogojec/ribogojka


6152 Obalni ribiči/obalne ribičke ipd.

6152.01 Skupinovodja obalnih ribičev/ribičk ipd.

6152.02 Lovec/lovka mehkužcev, rakov

6152.03 Obalni ribič/obalna ribička

6152.04 Nabiralec/nabiralka školjk


6153 Ribiči/ribičke na odprtem morju

6153.01 Skupinovodja ribičev/ribičk na odprtem morju

6153.02 Ribič/ribička na odprtem morju


6154 Lovci/lovke

6154.01 Lovec/lovka


7 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA

71 RUDARJI/RUDARKE, GRADBINCI/GRADBINKE IPD.

711 RUDARJI/RUDARKE, MINERJI/MINERKE, KAMNOSEKI/KAMNOSEKINJE

7111 Rudarji/rudarke, kamnolomci/kamnolomke

7111.01 Rudarski poslovodja/rudarska poslovodkinja

7111.02 Kamnolomec/kamnolomka

7111.03 Rudar/rudarka za jamske gradnje

7111.04 Rudar/rudarka, vodja odkopa

7111.05 Rudar specialist/rudarka specialistka

7111.06 Rudar/rudarka


7112 Minerji/minerke ipd.

7112.01 Miner/minerka

7112.02 Pirotehnik/pirotehnica

7112.03 Rudarski strelec/rudarska strelka


7113 Kamnoseki/kamnosekinje

7113.01 Kamnoseški/kamnoseška skupinovodja

7113.02 Kamnosek/kamnosekinja


712 GRADBINCI/GRADBINKE IPD.

7121 Graditelji/graditeljice s tradicionalnimi materiali

7121.01 Graditelj/graditeljica s tradicionalnimi materiali


7122 Zidarji/zidarke

7122.01 Zidarski/zidarska skupinovodja

7122.02 Obzidovalec/obzidovalka industrijskih peči

7122.03 Tlakovalec/tlakovalka

7122.04 Zidar fasader/zidarka fasaderka

7122.05 Zidar/zidarka kurišč in dimnikov

7122.06 Zidar/zidarka za zidanje in ometavanje

7122.07 Zidar/zidarka


7123 Betonerji/betonerke ipd.

7123.01 Betoner/betonerka

7123.02 Teracer/teracerka

7123.03 Železokrivec/železokrivka


7124 Tesarji/tesarke ipd.

7124.01 Mizar/mizarka za izdelovanje odrske opreme

7124.02 Stavbni mizar/stavbna mizarka

7124.03 Tesar/tesarka opažev

7124.04 Tesar/tesarka


7129 Gradbinci/gradbinke ipd., d.n.

7129.01 Monter/monterka gradbenih konstrukcij

7129.02 Polagalec/polagalka asfalta

7129.03 Vodogradbenik/vodogradbenica

7129.04 Vzdrževalec/vzdrževalka cest

7129.05 Vzdrževalec/vzdrževalka prog

7129.06 Vzdrževalec/vzdrževalka zgradb


713 GRADBINCI/GRADBINKE ZAKLJUČNIH DEL IPD.

7131 Krovci/krovke

7131.01 Krovec/krovka


7132 Polagalci/polagalke podov ipd.

7132.01 Parketar/parketarka

7132.02 Polagalec/polagalka keramičnih ploščic

7132.03 Polagalec/polagalka podov

7132.04 Polagalec/polagalka tlakov


7133 Štukaterji/štukaterke

7133.01 Štukater/štukaterka


7134 Izolaterji/izolaterke

7134.01 Izolater/izolaterka


7135 Zastekljevalci/zastekljevalke

7135.01 Stavbni steklar/stavbna steklarka

7135.02 Zastekljevalec/zastekljevalka

7135.03 Zastekljevalec/zastekljevalka vozil


7136 Monterji/monterke in vzdrževalci/vzdrževalke inštalacij in
naprav

7136.01 Delovodja/delovodkinja monterjev

7136.02 Izolater/izolaterka inštalacij

7136.03 Monter/monterka hladilnih naprav

7136.04 Monter/monterka klimatskih naprav

7136.05 Monter/monterka ladijskih inštalacij

7136.06 Monter/monterka ogrevalnih naprav

7136.07 Monter/monterka plinskih naprav

7136.08 Monter/monterka vodovodnih naprav

7136.09 Vzdrževalec/vzdrževalka kumunalne opreme


7137 Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke

7137.01 Elektroinštalater/elektroinštalaterka

7137.02 Elektroinštalater, specialist/elektroinštalaterka,
specialistka


7139 Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd., d.n.

7139.01 Delovodja/delovodkinja zaključnih del

7139.02 Stavbni dekorater/stavbna dekoraterka


714 PLESKARJI/PLESKARKE IPD.

7141 Pleskarji/pleskarke, ličarji/ličarke ipd.

7141.01 Delovodja/delovodkinja pleskarjev, ličarjev ipd.

7141.02 Avtoličar/avtoličarka

7141.03 Črkoslikar/črkoslikarka

7141.04 Ličar/ličarka

7141.05 Pleskar/pleskarka

7141.06 Polagalec/polagalka tapet

7141.07 Slikopleskar/slikopleskarka


7143 Dimnikarji/dimnikarke, čistilci/čistilke fasad

7143.01 Dimnikarski delovodja/dimikarska delovodkinja

7143.02 Čistilec/čistilka fasad

7143.03 Dimnikar/dimnikarka


72 KOVINARJI/KOVINARKE, STROJNI MEHANIKI/STROJNE MEHANIČARKE IPD.

721 LIVARJI/LIVARKE, VARILCI/VARILKE, KLEPARJI/KLEPARKE,
MONTERJI/MONTERKE KONSTRUKCIJ IPD.

7211 Livarji/livarke ipd.

7211.01 Jedrar/jedrarka

7211.02 Kalupar/kaluparka

7211.03 Livar/livarka

7211.04 Livarski kalupar/livarska kaluparka

7211.05 Livarski modelar/livarska modelarka

7211.06 Oblikovalec/oblikovalka kovin

7211.07 Zvonar/zvonarka


7212 Varilci/varilke ipd.

7212.01 Varilec/varilka

7212.02 Spajalec/spajalka kovin


7213 Kleparji/kleparke

7213.01 Avtoklepar/avtokleparka

7213.02 Kotlar/kotlarka

7213.03 Kovinopasar/kovinopasarka

7213.04 Stavbni klepar/stavbna kleparka

7213.05 Klepar/kleparka


7214 Monterji/monterke kovinskih konstrukcij ipd.

7214.01 Monter/monterka kovinskih konstrukcij

7214.02 Zakovičar/zakovičarka


7215 Monterji/monterke in polagalci/polagalke kablov

7215.01 Monter/monterka nosilnih in vlečnih kablov

7215.02 Polagalec/polagalka nosilnih in vlečnih kablov


7216 Podvodni monterji/podvodne monterke

7216.01 Podvodni monter/podvodna monterka


722 KOVAČI/KOVAČICE, ORODJARJI/ORODJARKE IPD.

7221 Kovači/kovačice

7221.01 Orodni kovač/orodna kovačica

7221.02 Podkovski kovač/podkovska kovačica

7221.03 Umetnostni kovač/umetnostna kovačica


7222 Orodjarji/orodjarke ipd.

7222.01 Orodjarski delovodja/orodjarska delovodkinja

7222.02 Ključavničar/ključavničarka

7222.03 Orodjar/orodjarka

7222.04 Puškar/puškarka


7223 Strugarji/strugarke ipd.

7223.01 Graver/graverka

7223.02 Izdelovalec/izdelovalka kovinskih polizdelkov in izdelkov

7223.03 Rezkalec/rezkalka

7223.04 Strugar/strugarka

7223.05 Vpenjalec/vpenjalka orodij


7224 Brusilci/brusilke, polirci/polirke, ostrilci/ostrilke

7224.01 Brusilec/brusilka kovin

7224.02 Ostrilec/ostrilka orodij

7224.03 Polirec/polirka kovin


723 MEHANIKI/MEHANIČARKE, MONTERJI/MONTERKE STROJEV IN VOZIL

7231 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke motornih vozil in
koles

7231.01 Delovodja/delovodkinja mehanikov/mehaničark in
monterjev/monterk motornih vozil in koles

7231.02 Avtomehanik/avtomehaničarka

7231.03 Mazalec/mazalka železniških vozil

7231.04 Mehanik/mehaničarka za železniška vozila

7231.05 Mehanik/mehaničarka za dvokolesa

7231.06 Monter/monterka motornih vozil

7231.07 Monter/monterka za dvokolesa

7231.08 Tehnični kontrolor/tehnična kontrolorka vozil


7232 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke letal

7232.01 Mehanik/mehaničarka letal

7232.02 Monter/monterka letal


7233 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke industrijskih in
drugih strojev ipd.

7233.01 Skupinovodja mehanikov/mehaničark in monterjev/monterk
industrijskih in drugih strojev ipd.

7233.02 Biromehanik/biromehaničarka

7233.03 Hišnik, vzdrževalec/hišnica,vzdrževalka

7233.04 Ladijski mehanik/ladijska mehaničarka

7233.05 Mehanik/mehaničarka energetskih strojev in naprav

7233.06 Mehanik/mehaničarka hladilnih in klimatskih naprav

7233.07 Mehanik/mehaničarka industrijskih strojev in naprav

7233.08 Mehanik/mehaničarka kmetijskih strojev in naprav

7233.09 Monter/monterka energetskih strojev in naprav

7233.10 Monter/monterka hladilnih in klimatskih naprav

7233.11 Monter/monterka industrijskih strojev in naprav

7233.12 Monter/monterka kmetijskih strojev in naprav

7233.13 Monter/monterka ladijskih strojev

7233.14 Strojni ključavničar/strojna ključavničarka

7233.15 Strojni mehanik/strojna mehaničarka

7233.16 Vzdrževalec/vzdrževalka hidravličnih in pnevmatskih
naprav


724 MEHANIKI/MEHANIČARKE IN MONTERJI/MONTERKE ELEKTRIČNIH IN
ELEKTRONSKIH NAPRAV

7241 Elektromehaniki/elektromehaničarke ipd.

7241.01 Skupinovodja elektromehanikov/avtomehaničark ipd.

7241.02 Avtoelektričar/avtoelektričarka

7241.03 Elektromehanik/elektromehaničarka proizvodnih strojev in
naprav

7241.04 Elektromehanik/elektromehaničarka

7241.05 Elektromehanik/elektromehaničarka železniških postrojev

7241.06 Elektromehanik/elektromehaničarka hladilnih in klimatskih
naprav

7241.07 Elektromehanik/elektromehaničarka signalnih naprav

7241.08 Elektromehanik/elektromehaničarka telekomunikacij

7241.09 Elektromehanik/elektromehaničarka za železniška vozila

7241.10 Elektromehanik/elektromehaničarka za gospodinjske aparate

7241.11 Elektromehanik/elektromehaničarka za letala

7241.12 Elektromehanik za ladje/elektromehaničarka za ladje

7241.13 Elektromonter/elektromonterka

7241.14 Elektromonter/elektromonterka hladilnih in klimatskih
naprav

7241.15 Elektromonter/elektromonterka proizvodnih strojev in
naprav

7241.16 Mehanik/mehaničarka elektroenergetskih postrojenj

7241.17 Serviser/serviserka električnih naprav in opreme


7242 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke elektronskih
naprav, serviserji/serviserke

7242.01 Skupinovodja mehanikov/mehaničark in monterjev/monterk
elektronskih naprav, serviserjev/serviserk

7242.02 Mehanik/mehaničarka avdio-video naprav in opreme

7242.03 Monter/monterka elektronskih avdio-video naprav in opreme

7242.04 Monter/monterka elektronskih naprav in opreme

7242.05 RTV mehanik/TRV mehaničarka

7242.06 RTV monter/RTV monterka

7242.07 Serviser/serviserka elektronskih naprav in opreme

7242.08 Mehanik/mehaničarka elektronskih naprav in opreme

7242.09 Mehanik/mehaničarka elektronskih pisarniških strojev


7244 Mehaniki/mehaničarke in serviserji/serviserke
telekomunikacijskih naprav

7244.01 Skupinovodja mehanikov/mehaničark in
serviserjev/serviserk telekomunikacijskih naprav

7244.02 Mehanik/mehaničarka naprav za prenos podatkov

7244.03 Mehanik/mehaničarka telefonskih naprav

7244.04 Serviser/serviserka terminalskih naprav (pri naročnikih)


7245 Monterji/monterke električnega in telekomunikacijskega
omrežja

7245.01 Skupinovodja monterjev/monterk električnega in
telekomunikacijskega omrežja

7245.02 Monter/monterka električnega omrežja

7245.03 Monter/monterka telekomunikacijskega omrežja


73 FINOMEHANIKI/FINOMEHANIČARKE, ROKODELCI/ROKODELKE,
TISKARJI/TISKARKE IPD.

731 FINOMEHANIKI/FINOMEHANIČARKE IPD.

7311 Izdelovalci/izdelovalke in popravljalci/popravljalke
preciznih instrumentov

7311.01 Skupinovodja izdelovalcev/izdelovalk in
popravljalcev/popravljalk preciznih instrumentov

7311.02 Finomehanik/finomehaničarka

7311.03 Izdelovalec/izdelovalka optičnih pripomočkov in naprav

7311.04 Izdelovalec/izdelovalka ortopedskih in drugih
zdravstvenih pripomočkov

7311.05 Izdelovalec/izdelovalka preciznih naprav in opreme

7311.06 Kontrolor/kontrolorka preciznih instrumentov

7311.07 Serviser/serviserka optičnih pripomočkov in naprav

7311.08 Serviser/serviserka ortopedskih in drugih zdravstvenih
pripomočkov

7311.09 Serviser/serviserka preciznih naprav in opreme

7311.10 Urar/urarka


7312 Izdelovalci/izdelovalke, uglaševalci/uglaševalke glasbil

7312.01 Izdelovalec/izdelovalka brenkal

7312.02 Izdelovalec/izdelovalka drugih glasbenih instrumentov

7312.03 Izdelovalec/izdelovalka godal

7312.04 Izdelovalec/izdelovalka kovinskih pihalnih instrumentov

7312.05 Izdelovalec/izdelovalka lesenih pihalnih instrumentov

7312.06 Izdelovalec/izdelovalka orgel in klavirjev

7312.07 Izdelovalev/izdelovalka harmonik

7312.08 Serviser/serviserka glasbenih instrumentov

7312.09 Uglaševalec/uglaševalka glasbenih instrumentov


7313 Izdelovalci/izdelovalke nakita in bižuterije

7313.01 Zlatarski poslovodja/zlatarska poslovodkinja

7313.02 Bižuterist/bižuteristka

7313.03 Draguljar/draguljarka

7313.04 Filigranist/filigranistka

7313.05 Zlatar/zlatarka


732 KERAMIKI/KERAMIČARKE, STEKLARJI/STEKLARKE IPD.

7321 Lončarji/lončarke, keramiki/keramičarke

7321.01 Keramik/keramičarka

7321.02 Lončar/lončarka


7322 Steklarji/steklarke

7322.01 Steklarski delovodja/steklarska delovodkinja

7322.02 Kontrolor /kontrolorka steklenih izdelkov

7322.03 Steklar/steklarka

7322.04 Steklar polirec/steklarka polirka

7322.05 Steklobrusilec/steklobrusilka

7322.06 Steklopihalec/steklopihalka

7322.07 Steklorezalec/steklorezalka


7323 Graverji/graverke stekla ipd.

7323.01 Graver/graverka stekla

7323.02 Jedkalec/jedkalka stekla


7324 Dekoraterji/dekoraterke stekla, keramike ipd.

7324.01 Dekorater/dekoraterka keramike

7324.02 Dekorater lončar/dekoraterka lončarka

7324.03 Dekorater/dekoraterka stekla

7342.04 Emajler/emajlerka keramike

7342.05 Izdelovalec/izdelovalka keramičnega okrasja in nakita


733 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE PREDMETOV DOMAČE OBRTI

7331 Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz lesa in
drugih materialov

7331.01 Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz kamna

7331.02 Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz lesa,
trstičja, ličja, vrbja, slame ipd.

7331.03 Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz papirja

7331.04 Svečar/svečarka


7332 Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz tekstilij,
usnja in podobnih materialov

7332.01 Čipkar/čipkarica

7332.02 Izdelovalec/izdelovalka tekstilnih in usnjenih predmetov
domače obrti


734 TISKARJI/TISKARKE IPD.

7341 Stavci/stavke, tiskarji/tiskarke ipd.

7341.01 Fotostavec/fotostavka

7341.02 Izdelovalec/izdelovalka poskusnih odtisov filmov

7341.03 Knjigotiskar/knjigotiskarka

7341.04 Kontrolor/kontrolorka tiskarskih izdelkov

7341.05 Ofsetiskar/ofsettiskarka

7341.06 Ročni stavec/ročna stavka

7341.07 Stavec, oblikovalec na ekranu/stavka, oblikovalka na
ekranu

7341.08 Strojni stavec/strojna stavka

7341.09 Tiskar/tiskarka


7342 Stereotiperji/stereotiperke

7342.01 Stereotiper/stereotiperka


7343 Tiskarski graverji in jedkarji/tiskarske graverke in
jedkarke

7343.01 Fotograver/fotograverka

7343.02 Kemigraf/kemigrafka

7343.03 Kopist/kopistka v tiskarstvu

7343.04 Montažer/montažerka

7343.05 Reprodukcijski fotograf/reprodukcijska fotografka v
tiskarstvu

7343.06 Retušer/retušerka

7343.07 Tiskarski graver/tiskarska graverka

7343.08 Reprograf skanerist/reprografka skaneristka


7344 Razvijalci/razvijalke filmov ipd.

7344.01 Filmski laborant/filmska laborantka

7344.02 Povečevalec/povečevalka ali zmanjševalec/zmanjševalka
posnetkov

7344.03 Razvijalec/razvijalka filmov in izdelovalec/izdelovalka
fotografij


7345 Knjigovezi/knjigovezke

7345.01 Knjigovez/knjigovezka


7346 Sitotiskarji/sitotiskarke, ročni tiskarji/ročne tiskarke na
tekstilije in druge vrste materiala

7346.01 Sitotiskar/sitotiskarka

7346.02 Ročni tiskar/ročna tiskarka na tekstilije

7346.03 Ročni tiskar/ročna tiskarka na kovine

7346.04 Ročni tiskar/ročna tiskarka na papir


74 DRUGI POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA

741 PREDELOVALCI/PREDELOVALKE ŽIVIL IPD.

7411 Mesarji/mesarke, ipd.

7411.01 Mesarski poslovodja/mesarska poslovodkinja

7411.02 Črevar/črevarka

7411.03 Mesar/mesarka

7411.04 Predelovalec/predelovalka rib


7412 Peki/pekinje, slaščičarji/slaščičarke ipd.

7412.01 Pekarski poslovodja/pekarska poslovodkinja

7412.02 Lectar/lectarka

7412.03 Pek/pekinja kruha in peciva

7412.04 Testeninar/testeninarka

7412.05 Slaščičar/slaščičarka


7413 Predelovalci/predelovalke mleka

7413.01 Kontrolor/kontrolorka mleka

7413.02 Maslar/maslarka

7413.03 Mlekar/mlekarka

7413.04 Sirar/sirarka

7413.05 Sladoledar/sladoledarka


7414 Predelovalci/predelovalke sadja, zelenjave ipd.

7414.01 Izdelovalec/izdelovalka sadnih in zelenjavnih sokov

7414.02 Oljar/oljarka

7414.03 Predelovalec/predelovalka sadja

7414.04 Predelovalec/predelovalka zelenjave


7415 Ocenjevalci/ocenjevalke živil, ipd.

7415.01 Ocenjevalec/ocenjevalka živil

7415.02 Kletar/kletarka


7416 Predelovalci/predelovalke tobaka ipd.

7416.01 Pripravljalec/pripravljalka tobaka

7416.02 Izdelovalec/izdelovalka tobačnih izdelkov

7416.03 Ocenjevalec/ocenjevalka tobaka


7417 Solinarji/solinarke

7417.01 Vodar/vodarka v solinah


7418 Mlinarji/mlinarice

7418.01 Mlinar/mlinarica


7419 Predelovalci/predelovalke živil ipd., d.n.

7419.01 Predelovalec/predelovalka medu

7419.02 Izdelovalec/izdelovalka zdravil iz medu


742 OBDELOVALCI/OBDELOVALKE LESA IPD.

7421 Obdelovalci/obdelovalke lesa

7421.01 Obdelovalec/obdelovalka lesa

7421.02 Impregnator/impregnatorka lesa

7421.03 Sušilničar/sušilničarka


7422 Mizarji/mizarke ipd.

7422.01 Skupinovodja mizarjev

7422.02 Kontrolor/kontrolorka izdelkov iz lesa

7422.03 Mizar/mizarka

7422.04 Monter/monterka pohištva

7422.05 Pohištveni mizar/pohištvena mizarka

7422.06 Serviser/serviserka športne opreme


7423 Nastavljalci/nastavljalke lesnoobdelovalnih strojev

7423.01 Nastavljalec/nastavljalka lesnoobdelovalnih strojev


7424 Izdelovalci/izdelovalke pletenih izdelkov iz trstičja, vrbja
ipd.

7424.01 Izdelovalec/izdelovalka pletenega pohištva iz trstičja,
vrbja ipd.

7424.02 Izdelovalec/izdelovalka drugih pletenih izdelkov iz
trstičja, vrbja ipd.


743 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE, PREDELOVALCI/PREDELOVALKE TEKSTILIJ

7431 Pripravljalci/pripravljalke vlaken

7431.01 Pripravljalec/pripravljalka tekstilnih vlaken


7432 Predilci/predilke, pletilci/pletilke, tkalci/tkalke ipd.

7432.01 Predilec/predilka

7432.02 Pletilec/pletilka

7432.03 Tkalec/tkalka

7432.04 Vrvar/vrvarka


7433 Krojači/krojačice, šiviljci/šivilje, klobučarji/klobučarke
ipd.

7433.01 Kontrolor/kontrolorka šiviljskih in podobnih izdelkov

7433.02 Klobučar/klobučarka

7433.03 Krojač/krojačica

7433.04 Modist/modistka

7433.05 Šiviljec/šivilja


7434 Izdelovalci/izdelovalke usnjenih in krznenih oblačil

7434.01 Krojač/krojačica krznenih oblačil

7434.02 Krojač/krojačica usnjenih oblačil

7434.03 Rokavičar, usnjarski/rokavičarka, usnjarska


7435 Krojilci/krojilke

7435.01 Vodja krojilnice

7435.02 Krojilec/krojilka

7435.03 Krojilec klobučar/krojilka klobučarka

7435.04 Krojilec/krojilka konfekcije

7435.05 Krojilec tapetnik/krojilka tapetnica


7436 Šivalci/šivalke ipd.

7436.01 Dežnikar/dežnikarica

7436.02 Šivalec/šivalka

7436.03 Vezilec/vezilka


7437 Tapetniki/tapetnice

7437.01 Izdelovalec/izdelovalka posteljnih vložkov

7437.02 Tapetnik dekorater/tapetnica dekoraterka

7437.03 Tapetnik/tapetnica vozil

7437.04 Pohištveni tapetnik/pohištvena tapetnica


744 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE, PREDELOVALCI/PREDELOVALKE USNJA IN
KRZNA

7441 Usnjarji/usnjarke, krznarji/krznarke

7441.01 Usnjar/usnjarka

7441.02 Krznar/krznarka


7442 Izdelovalci/izdelovalke obutve, usnjene galanterije ipd.

7442.01 Čevljar/čevljarka

7442.02 Ortopedski čevljar/ortopedska čevljarka

7442.03 Usnjarski galanterist/usnjarska galanteristka

7442.04 Sedlar in jermenar/sedlarka in jermenarka


79 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA, D.N.

799 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA, D.N.

7999 Poklici za neindustrijski način dela,d.n.

7999.01 Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in
vulkanizer/vulkanizerka


8 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI
IZDELOVALCI/INDUSTRIJSKE IZDELOVALKE IN SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE

81 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV

811 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE RUDARSKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV

8111 Upravljalci/upravljalke rudarskih procesnih strojev in
naprav

8111.01 Upravljalec/upravljalka rudarskih strojev in naprav


8112 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
obdelavo rude in kamnin

8112.01 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za bogatenje
rude in kamnin

8112.02 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za drobljenje
rude in kamnin

8112.03 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za flotacijo
rude in kamnin

8112.04 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za mletje rude
in kamnin

8112.05 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za obdelavo
rude in kamnin


8113 Upravljalci/upravljalke geovrtalnih strojev in naprav

8113.01 Geovrtalec/geovrtalka


812 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE METALURŠKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV

8121 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
pridobivanje kovin

8121.01 Skupinovodja upravljalcev/upravljalk procesnih strojev in
naprav za pridobivanje kovin

8121.02 Kontrolor/kontrolorka metalurških procesov in izdelkov

8121.03 Upravljalec/upravljalka peči za predelavo kovin

8121.04 Upravljalec/upravljalka procesnih linij za predelavo
kovin

8121.05 Upravljalec/upravljalka talilnih peči

8121.06 Upravljalec/upravljalka procesnih strojev in naprav za
pridobivanje kovin


8122 Industrijski talilci/industrijske talilke, livarji/livarke,
valjavci/valjavke

8122.01 Skupinovodja industrijskih talilcev/talilk,
livarjev/livark, valjavcev/valjavk

8122.02 Industrijski livar/industrijska livarka

8122.03 Industrijski talilec/industrijska talilka

8122.04 Industrijski talilec livar/industrijska talilka livarka

8122.05 Industrijski valjavec/industrijska valjavka


8123 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev za toplotno
obdelavo kovin

8123.01 Industrijski kalilec/industrijska kalilka

8123.02 Industrijski žarilec/industrijska žarilka

8123.03 Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za toplotno
obdelavo kovin


8124 Upravljalci/upravljalke strojev in naprav za vlečenje,
iztiskanje kovin

8124.01 Industrijski žičar/industrijska žičarka

8124.02 Upravljalec/upravljalka strojev za iztiskanje kovin

8124.03 Upravljalec/upravljalka strojev za vlečenje kovin


813 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE MINERALURŠKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV

8131 Upravljalci/upravljalke steklarskih, keramijskih in podobnih
strojev in naprav

8131.01 Skupinovodja steklarskih, keramijskih in podobnih
procesnih strojev in naprav

8131.02 Kontrolor/kontrolorka mineralurških procesov in izdelkov

8131.03 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
keramike

8131.04 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
keramičnih izdelkov

8131.05 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
stekla

8131.06 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
steklenih izdelkov


8139 Upravljalci/upravljalke mineralurških procesnih strojev in
naprav, d.n.

8139.01 Upravljalec/upravljalka strojev za mešanje sestavin za
glino

8139.02 Upravljalec/upravljalka strojev za mešanje sestavin za
proizvodnjo stekla

8139.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo glazur in
brusov

8139.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mineralnih
vlaken


814 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
PREDELAVO LESA IN IZDELAVO PAPIRJA

8141 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
predelavo lesa

8141.01 Upravljalec/upravljalka iverilnika

8141.02 Upravljalec/upravljalka polnojarmenika

8141.03 Upravljalec/upravljalka procesnih linij za predelavo lesa

8141.04 Upravljalec/upravljalka sekalnega stroja

8141.05 Upravljalec/upravljalka stiskalnice za iverne ali
vlaknene plošče

8141.06 Upravljalec/upravljalka stiskalnice za panelne plošče

8141.07 Upravljalec/upravljalka stiskalnice za vezane plošče

8141.08 Upravljalec/upravljalka stroja za razvlaknjevanje


8142 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
pripravo papirjevine

8142.01 Upravljalec/upravljalka strojev za struženje lesa za
pripravo papirjevine

8142.02 Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo papirjevine


8143 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
proizvodnjo papirja

8143.01 Upravljalec/upravljalka procesnih strojev in naprav za
proizvodnjo papirja


815 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
KEMIJSKO PREDELAVO

8151 Upravljalci/upravljalke drobilnih in mešalnih strojev in
naprav za kemijsko predelavo

8151.01 Upravljalec/upravljalka drobilnih in mešalnih strojev za
kemijsko predelavo


8152 Upravljalci/upravljalke kemijskih procesnih
toplotnoobdelovalnih strojev in naprav

8152.01 Upravljalec/upravljalka asfaltne baze

8152.02 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo apna

8152.03 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo bitumensko-
katranskih proizvodov

8152.04 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo cementa

8152.05 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo gipsa

8152.06 Upravljalec/upravljalka kemijskih toplotnoobdelovalnih
strojev in naprav


8153 Upravljalci/upravljalke strojev in naprav za kemijsko
filtriranje in ločevanje

8153.01 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za kemijsko
filtriranje in ločevanje


8154 Upravljalci/upravljalke kemijskoreakcijskih in destilirnih
strojev in naprav

8154.01 Upravljalec/upravljalka kemijskoreakcijskih in
destilirnih strojev in naprav


8155 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
predelavo nafte in zemeljskega plina

8155.01 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za predelavo
nafte in zemeljskega plina


8159 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
kemijsko predelavo, d.n.

8159.01 Kemijski laborant/kemijska laborantka

8159.02 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo plina

8159.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo koksa

8159.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
sintetičnih vlaken

8159.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo umetnega
usnja

8159.06 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo umetnih
gnojil

8159.07 Upravljalec/upravljalka strojev za izločanje
radioaktivnih snovi


816 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE ENERGETSKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV

8161 Upravljalci/upravljalke energetskih procesnih naprav

8161.01 Upravljalec/upravljalka bioenergetskih naprav

8161.02 Upravljalec/upravljalka hidroenergetskih naprav

8161.03 Upravljalec/upravljalka jedrskoenergetskih naprav

8161.04 Upravljalec/upravljalka plinskoenergetskih naprav

8161.05 Upravljalec/upravljalka sončnoenergetskih naprav

8161.06 Upravljalec/upravljalka termoenergetskih naprav

8161.07 Upravljalec/upravljalka energetskih naprav


8162 Upravljalci/upravljalke parnih strojev in naprav

8162.01 Kurjač/kurjačica parne lokomotive

8162.02 Upravljalec/upravljalka parnega stroja na ladji

8162.03 Upravljalec/upravljalka parnih strojev in naprav


8163 Upravljalci/upravljalke vodočrpalnih, klimatskih, čistilnih
naprav ipd.

8163.01 Upravljalec/upravljalka čistilnih naprav

8163.02 Upravljalec/upravljalka hladilnih naprav

8163.03 Upravljalec/upravljalka krematorija

8163.04 Upravljalec/upravljalka prezračevalnih naprav

8163.05 Upravljalec/upravljalka sežigalne peči za odpadke

8163.06 Upravljalec/upravljalka vodočistilnih naprav

8163.07 Upravljalec/upravljalka vodočrpalnih naprav


817 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE INDUSTRIJSKIH ROBOTOV

8170 Upravljalci/upravljalke industrijskih robotov

8170.01 Upravljalec/upravljalka industrijskih robotov


82 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO IZDELKOV IN
SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOV

821 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO KOVINSKIH IN
MINERALNIH IZDELKOV

8211 Upravljalci/upravljalke orodnih strojev

8211.01 Skupinovodja upravljalcev orodnih strojev

8211.02 Kontrolor/kontrolorka kovinskih izdelkov

8211.03 Upravljalec/upravljalka strojev za brušenje kovin

8211.04 Upravljalec/upravljalka strojev za rezanje kovin

8211.05 Upravljalec/upravljalka strojev za rezkanje kovin

8211.06 Upravljalec/upravljalka strojev za skobljanje kovin

8211.07 Upravljalec/upravljalka strojev za varjenje kovin

8211.08 Upravljalec/upravljalka strojev za vrtanje kovin

8211.09 Upravljalec/upravljalka stružnice


8212 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo cementnih in
drugih mineralnih izdelkov

8212.01 Izdelovalec/izdelovalka betonskih gradbenih elementov

8212.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
industrijskih diamantov

8212.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov
iz betona

8212.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov
iz cementa

8212.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov
iz umetnega kamna


822 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO KEMIJSKIH
IZDELKOV

8221 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo zdravil,
pralnih in toaletnih sredstev

8221.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo zdravil

8221.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pralnih
sredstev

8221.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo toaletnih
izdelkov


8222 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo

8222.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vžigalic

8222.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo streliva
in razstreliva


8223 Upravljalci/upravljalke strojev za površinsko obdelavo
kovinskih delov

8223.01 Upravljalec/upravljalka strojev za galvaniziranje
kovinskih delov

8223.02 Upravljalec/upravljalka strojev za prevlačenje kovinskih
delov

8223.03 Upravljalec/upravljalka strojev za površinsko obdelavo
kovinskih delov


8224 Upravljalci/upravljalke strojev za izdelovanje fotografskih
izdelkov

8224.01 Upravljalec/upravljalka strojev za obdelavo filmov

8224.02 Upravljalec/upravljalka strojev za povečanje ali
zmanjšanje fotografij

8224.03 Upravljalec/upravljalka strojev za razvijanje fotografij

8224.04 Upravljalec/upravljalka strojev za izdelovanje
fotografskih izdelkov


8229 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo kemijskih
izdelkov, d.n.

8229.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo premaznih
sredstev

8229.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo drugih
kemičnih izdelkov


823 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO

8231 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo gumenih
izdelkov

8231.01 Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka
pnevmatik

8231.02 Industrijski vulkanizer/industrijska vulkanizerka

8231.03 Kontrolor/kontrolorka gumenih izdelkov

8231.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
gumenotehničnih izdelkov

8231.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo gumenih
izdelkov

8231.06 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo gumenih
polizdelkov


8232 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo plastičnih
izdelkov

8232.01 Izdelovalec/izdelovalka plastičnih laminatov

8232.02 Oblikovalec/oblikovalka plastike

8232.03 Rezalec/rezalka plastike

8232.04 Vbrizgovalec/vbrizgovalka plastike

8232.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo plastičnih
izdelkov


824 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO LESENIH
IZDELKOV

8240 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo lesenih
izdelkov

8240.01 Skupinovodja upravljalcev strojev za proizvodnjo lesenih
izdelkov

8240.02 Kontrolor/kontrolorka lesenih izdelkov

8240.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pohištva

8240.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo stavbnega
pohištva

8240.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo drugih
lesenih izdelkov


825 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO TISKARSKIH,
KNJIGOVEŠKIH IN PAPIRNIH IZDELKOV

8251 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tiskarskih
izdelkov

8251.01 Upravljalec/upravljalka strojev za globoki tisk

8251.02 Upravljalec/upravljalka strojev za ofsettisk

8251.03 Upravljalec/upravljalka strojev za sitotisk

8251.04 Upravljalec/upravljalka strojev za tiskanje na blago

8251.05 Upravljalec/upravljalka strojev za tiskanje tapet

8251.06 Upravljalec/upravljalka strojev za visoki tisk

8251.07 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tiskarskih
izdelkov


8252 Upravljalci/upravljalci knjigoveških strojev

8252.01 Upravljalec/upravljalka knjigoveških strojev


8253 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo papirnatih
izdelkov

8253.01 Kartonažer/kartonažerka

8253.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo papirnatih
izdelkov


826 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO

8261 Upravljalci/upravljalke strojev za predenje, previjanje ipd.

8261.01 Upravljalec/upravljalka strojev za dodelovanje vlaknovin

8261.02 Upravljalec/upravljalka strojev za izdelovanje vlaknovin

8261.03 Upravljalec/upravljalka strojev za predenje

8261.04 Upravljalec/upravljalka strojev za previjanje

8261.05 Upravljalec/upravljalka strojev za snovanje


8262 Upravljalci/upravljalke strojev za pletenje, tkanje ipd.

8262.01 Upravljalec/upravljalka strojev za pletenje

8262.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo čipk

8262.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo preprog

8262.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tapiserij

8262.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vrvi

8262.06 Upravljalec/upravljalka strojev za tkanje


8263 Upravljalci/upravljalke strojev za šivanje oblačil iz
tekstilij, usnja, krzna ipd.

8263.01 Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje oblačil iz
tekstilij

8263.02 Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje drugih
izdelkov iz tekstilij

8263.03 Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje oblačil iz
usnja in krzna

8263.04 Upravljalec/upravljalka strojev za vezenje


8264 Upravljalci/upravljalke strojev za beljenje, barvanje,
čiščenje tekstilij, usnja, krzna ipd.

8264.01 Apreter/apreterka tekstilij, usnja, krzna

8264.02 Barvar/barvarka tekstilij, usnja, krzna

8264.03 Belilec/belilka tekstilij

8264.04 Kemični čistilec/kemična čistilka in pralec/pralka

8264.05 Konfekcijski likalec/konfekcijska likalka

8264.06 Plemenitilec/plemenitilka tekstilij


8265 Upravljalci/upravljalke strojev za pripravo in obdelavo
usnja in krzna

8265.01 Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo in obdelavo
krzna

8265.02 Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo in obdelavo
usnja


8266 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo obutve in
usnjene galanterije

8266.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo obutve

8266.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo usnjarsko
tehničnih izdelkov

8266.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo usnjene
galanterije


8269 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tekstilnih,
usnjenih, krznenih izdelkov, d.n.

8269.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo obrob in
vrvic iz tekstilij, usnja in krzna


827 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN
PODOBNIH IZDELKOV

8271 Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo mesa in rib

8271.01 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo mesa

8271.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo rib


8272 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo mlečnih
izdelkov

8272.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mlečnih
izdelkov


8273 Upravljalci/upravljalke strojev za mletje žita, kavovin,
začimb ipd.

8273.01 Upravljalec/upravljalka strojev za mletje kavovin

8273.02 Upravljalec/upravljalka strojev za mletje začimb

8273.03 Uprvljalec/upravljalka strojev za mletje žita

8273.04 Uprvljalec/upravljalka strojev za mletje živinske krme


8274 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo pekarskih,
slaščičarskih in podobnih izdelkov

8274.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
konditorskih izdelkov

8274.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo kruha in
peciva

8274.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo slaščic

8274.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo testenin


8275 Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo sadja,
zelenjave, rastlinskih maščob ipd.

8275.01 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo rastlinskih
maščob

8275.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo sadja

8275.03 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo zelenjave

8275.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo drugih
rastlin


8276 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo sladkorja
ipd.

8276.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sladkorja

8276.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo medu


8277 Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo čaja, kave in
kakava

8277.01 Upravljalec/upravljalka stroja za predelavo čaja

8277.02 Upravljalec/upravljalka stroja za predelavo kakava

8277.03 Upravljalec/upravljalka stroja za predelavo kave


8278 Upravaljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo piva, vina
ipd.

8278.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
brezalkoholnih pijač (razen sadnih in zelenjavnih sokov)

8278.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo piva

8278.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vina

8278.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo žganih
pijač


8279 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo prehrambnih
in podobnih izdelkov, d.n.

8279.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tobaka in
tobačnih izdelkov


828 SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE STROJEV, NAPRAV IN IZDELKOV

8281 Sestavljalci/sestavljalke strojev in naprav

8281.01 Sestavljalec/sestavljalka motorjev

8281.02 Sestavljalec/sestavljalka proizvodnih strojev

8281.03 Sestavljalec/sestavljalka vozil


8282 Sestavljalci/sestavljalke električne opreme ipd.

8282.01 Impregnator/impregnatorka navitij

8282.02 Kontrolor/kontrolorka električnih izdelkov

8282.03 Navijalec/navijalka navitij in tuljav

8282.04 Sestavljalec/sestavljalka žičnih spletov

8282.05 Sestavljalec/sestavljalka električnih delov

8282.06 Spajalec/spajalka navitij in vezij

8282.07 Sestavljalec/sestavljalka električne opreme


8283 Sestavljalci/sestavljalke elektronskih naprav in opreme ipd.

8283.01 Sestavljalec/sestavljalka elektronskih naprav in opreme

8283.02 Sestavljalec/sestavljalka elektronskih sklopov

8283.03 Sestavljalec/sestavljalka mikroelektronskih vezij

8283.04 Sestavljalec/sestavljalka računalniških naprav in opreme

8283.05 Sestavljalec/sestavljalka tiskanih vezij


8284 Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz kovin, gume in
plastike

8284.01 Sestavljalec/sestavljalka gumenih izdelkov

8284.02 Sestavljalec/sestavljalka kovinskih izdelkov

8284.03 Sestavljalec/sestavljalka plastičnih izdelkov


8285 Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz lesa in podobnih
materialov

8285.01 Sestavljalec/sestavljalka pohištva

8285.02 Sestavljalec/sestavljalka stavbnega pohištva

8285.03 Sestavljalec/sestavljalka drugih izdelkov iz lesa in
podobnih materialov


8286 Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz kartona, tekstilij in
podobnih materialov

8286.01 Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz kartona

8286.02 Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz papirja

8286.03 Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz tekstilij

8286.04 Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz usnja


829 DRUGI UPRAVLJALCI/DRUGE UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO
IZDELKOV IN SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOV, D.N.

8290 Drugi upravljalci/druge upravljalke strojev za proizvodnjo
izdelkov in sestavljalci/sestavljalke izdelkov, d.n.

8290.01 Polnilec/polnilka tehničnih plinov

8290.02 Strojni označevalec/strojna označevalka izdelkov

8290.03 Strojni polnilec/strojna polnilka tekočin

8290.04 Strojni embaler/strojna embalerka


83 VOZNIKI/VOZNICE , UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE TRANSPORTNIH NAPRAV
IN PREMIČNIH STROJEV

831 VOZNIKI/VOZNICE ŽELEZNIŠKIH VOZIL IPD.

8311 Vozniki/voznice železniških vozil

8311.01 Strojevodja

8311.02 Voznik/voznica motornih progovnih vozil


8312 Železniški signalisti/železniške signalistke,
premikači/premikačice, zavirači/zaviračice ipd.

8312.01 Nadzorni kretnik/nadzorna kretničarka

8312.02 Premikalni/premikalna vodja

8312.03 Železniški premikač/železniška premikačica

8312.04 Železniški zavirač/železniška zaviračica

8312.05 Kretničar/kretničarka

8312.06 Obhodnik proge/obhodnica proge

8312.07 Upravljalec/upravljalka zapornic


832 VOZNIKI/VOZNICE CESTNIH VOZIL

8322 Vozniki/voznice osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih
vozil

8322.01 Voznik/voznica lahkega dostavnega vozila

8322.02 Voznik/voznica osebnega vozila

8322.03 Voznik/voznica reševalnega vozila

8322.04 Voznik/voznica taksija


8323 Vozniki/voznice avtobusov ipd.

8323.01 Voznik/voznica avtobusa

8323.02 Voznik/voznica tramvaja

8323.03 Voznik/voznica trolejbusa


8324 Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev

8324.01 Voznik/voznica cisterne

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka

8324.03 Voznik/voznica vlačilca


833 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE TRANSPORTNIH NAPRAV, KMETIJSKIH IN
DRUGIH PREMIČNIH STROJEV

8331 Upravljalci/upravljalke premičnih kmetijskih in gozdarskih
strojev

8331.01 Upravljalec/upravljalka premičnih gozdarskih strojev

8331.02 Upravljalec/upravljalka premičnih kmetijskih strojev

8331.03 Voznik/voznica traktorja


8332 Upravljalci/upravljalke strojev za zemeljska dela ipd.

8332.01 Upravljalec/upravljalka stroja za čiščenje ulic

8332.02 Upravljalec/upravljalka strojev gradbene mehanizacije

8332.03 Upravljalec/upravljalka strojev za progovna dela

8332.04 Upravljalec/upravljalka strojev za zemeljska dela

8332.05 Voznik/voznica teptalca na smučišču


8333 Upravljalci/upravljalke žerjavov, dvigal ipd.

8333.01 Upravljalec/upravljalka dvigala

8333.02 Upravljalec/upravljalka stroja za pranje avtomobilov

8333.03 Upravljalec/upravljalka viličarja

8333.04 Upravljalec/upravljalka vozil za oskrbo letal

8333.05 Upravljalec/upravljalka žerjava

8333.06 Upravljalec/upravljalka žičnice


8334 Upravljalci/upravljalke težkih tovornjakov z dvigalom

8334.01 Upravljalec/upravljalka težkega tovornjaka z dvigalom

8334.02 Upravljalec/upravljalka tovornjaka viličarja


834 KRMARJI/KRMARKE, LADIJSKE STROJEVODJE, MORNARJI/MORNARKE IPD.

8340 Krmarji/krmarke, ladijski strojevodje, mornarji/mornarke
ipd.

8340.01 Čolnar/čolnarka

8340.02 Krmar/krmarka

8340.03 Ladijski motorist/ladijska motoristka

8340.04 Ladijski/ladijska strojevodja

8340.05 Ladjevodja

8340.06 Mornar/mornarka

8340.07 Mornar - motorist/mornarka - motoristka

8340.08 Svetilničar/svetilničarka


9 POKLICI ZA PREPROSTA DELA

91 POKLICI ZA PREPROSTA PRODAJNA, STORITVENA IN KOMUNALNA DELA

911 POULIČNI PRODAJALCI/POULIČNE PRODAJALKE

9110 Poulični prodajalci/poulične prodajalke

9110.01 Krošnjar/krošnjarka

9110.02 Poulični prodajalec/poulična prodajalka drugih izdelkov

9110.03 Poulični prodajalec/poulična prodajalka hrane in pijač

9110.04 Prodajalec/prodajalka okrepčil na prireditvah


913 ČISTILCI/ČISTILKE IPD.

9131 Čistilci/čistilke in gospodinjski pomočniki/gospodinjske
pomočnice na domu ipd.

9131.01 Čistilec/čistilka na domu

9131.02 Gospodinjski pomočnik/gospodijnska pomočnica na domu

9131.03 Kuhinjski pomočnik/kuhinjska pomočnica na domu


9132 Drugi čistilci/druge čistilke, strežniki/strežnice ipd.

9132.01 Bolniški strežnik/bolniška strežnica

9132.02 Čistilec/čistilka pohištva in talnih oblog

9132.03 Čistilec/čistilka prostorov

9132.04 Čistilec/čistilka vozil

9132.05 Farmacevtski strežnik/farmacevtska strežnica

9132.06 Kuhinjski pomočnik/kuhinjska pomočnica (ne na domu)

9132.06 Sobar/sobarica


9133 Likalci/likalke, pralci/pralke

9133.01 Likalec/likalka

9133.02 Pralec/pralka


914 HIŠNIKI/HIŠNICE, ČISTILCI/ČISTILKE OKEN IPD.

9141 Hišniki/hišnice ipd.

9141.01 Hišnik/hišnica

9141.02 Ključar/ključarka


9142 Čistilci/čistilke oken, ročni pralci/ročne pralke vozil

9142.01 Čistilec/čistilka oken

9142.02 Ročni pralec/ročna pralka vozil


915 KURIRJI/KURIRKE, VRATARJI/VRATARICE IPD.

9151 Kurirji/kurirke, dostavljalci/dostavljalke

9151.01 Dostavljalec/dostavljalka

9151.02 Hotelski nosač/hotelska nosačica

9151.03 Kurir/kurirka

9151.04 Plakater/plakaterka

9151.05 Postrešček

9151.06 Raznašalec/raznašalka

9151.07 Razvrščevalec/razvrščevalka pošte


9152 Vratarji/vratarice ipd.

9152.01 Biljeter/biljeterka

9152.02 Garderober/garderoberka

9152.03 Reditelj/rediteljica

9152.04 Vratar/vratarica


9153 Oskrbovalci/oskrbovalke prodajnih in igralnih avtomatov ipd.

9153.01 Odčitovalec/odčitovalka s števcev

9153.02 Oskrbovalec/oskrbovalka prodajnih in igralnih avtomatov

9153.03 Urejevalec/urejevalka žetonov v igralnicah


916 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA KOMUNALNA DELA IPD.

9160 Pometalci/pometalke, smetarji/smetarke ipd.

9160.01 Delavec/delavka za težja hišna opravila

9160.02 Pometalec/pometalka

9160.03 Smetar/smetarka


92 POKLICI ZA PREPROSTA KMETIJSKA, GOZDARSKA, LOVSKA, RIBIŠKA
DELA IPD.

921 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA KMETIJSKA, GOZDARSKA, LOVSKA,
RIBIŠKA DELA IPD.

9211 Delavci/delavke za preprosta kmetijska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta kmetijska dela


9212 Delavci/delavke za preprosta gozdarska dela

9212.01 Delavec/delavka za preprosta gozdarska dela


9213 Delavci/delavke za preprosta lovska, ribiška dela

9213.01 Delavec/delavka za preprosta lovska dela

9213.02 Delavec/delavka za preprosta ribiška dela


93 POKLICI ZA PREPROSTA RUDARSKA IN GRADBENIŠKA DELA TER
PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, TRANSPORTU IPD.

931 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA RUDARSKA, GRADBENIŠKA DELA IPD.

9311 Delavci/delavke za preprosta kamnolomska in rudarska dela

9311.01 Delavec/delavka za preprosta kamnolomska dela

9311.02 Delavec/delavka za preprosta rudarska dela


9312 Delavci/delavke za preprosta dela pri nizkih gradnjah

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri nizkih gradnjah


9313 Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjah

9313.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri visokih gradnjah


932 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH

9320 Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih
dejavnostih

9320.01 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji hrane,
pijač, krmil in tobačnih izdelkov

9320.02 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji
tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov

9320.03 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji usnja,
obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil

9320.04 Delavec/delavka za preprosta dela v obdelavi in predelavi
lesa ter v proizvodnji izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
razen pohištva

9320.05 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji vlaknin,
papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona, v
založništvu in tiskarstvu

9320.06 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji koksa,
naftnih derivatov, jedrskega goriva

9320.07 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji
kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken

9320.08 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji izdelkov
iz gume in plastičnih mas

9320.09 Delavec/za preprosta dela v proizvodnji drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov

9320.10 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji kovin in
kovinskih izdelkov

9320.11 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji strojev
in naprav

9320.12 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji
električne in optične opreme

9320.13 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji vozil in
plovil

9320.14 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji pohištva
in drugih predelovalnih dejavnostih ter v reciklaži


933 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA PREKLADALNA IN TRANSPORTNA DELA

9330 Delavci/delavke za preprosta prekladalna in transportna dela

9330.01 Delavec/delavka za preprosta prekladalna dela

9330.02 Delavec/delavka za preprosta transportna dela


99 POKLICI ZA PREPROSTA DELA, D.N.

999 POKLICI ZA PREPROSTA DELA, D.N.

9999 Poklici za preprosta dela, d.n.

9999.01 Delavec/delavka za druga preprosta dela

9999.02 Delavec/delavka za preprosta priložnostna dela


0 VOJAŠKI POKLICI

01 VOJAŠKI POKLICI

011 VOJAŠKI POKLICI

0110 Vojaki/vojakinje in častniki/častnice

0110.01 Častnik/častnica

0110.02 Podčastnik/podčastnica

0110.03 Vojak/vojakinja
STANDARDNA KLASIFIKACIJA POKLICEV

OPISI SKUPIN POKLICEV

GLAVNA SKUPINA 1

1 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE,
MENEDŽERJI/MENEDŽERKE 1)

Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice
določajo, oblikujejo, usklajujejo, nadzirajo in zagotavljajo
izvajanje politike države, določajo in svetujejo v zvezi s
politiko interesnih organizacij; predlagajo zakone, druge
predpise in splošne akte, zastopajo organe in delujejo v njihovem
imenu. Menedžerji/menedžerke usmerjajo, načrtujejo in usklajujejo
poslovno politiko in dejavnosti družb oziroma njihovih enot.

Dela običajno vključujejo: določanje in oblikovanje politike
državnih, regionalnih in lokalnih organov, svetovanje v zvezi z
oblikovanjem te politike; pripravljanje predlogov zakonov, drugih
predpisov in splošnih aktov, zastopanje organov in delovanje v
njihovem imenu; tolmačenja, usklajevanje, nadzor in zagotavljanje
izvajanja sprejete politike ter zakonodaje države; opravljanje
podobnih del za politične stranke, sindikate in ostale interesne
organizacije; načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje poslovne
politike in dejavnosti družb oziroma njenih enot. Vključen je
lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Podskupine:

11 Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice

12 Direktorji/direktorice, menedžerji/menedžerke družb 2)

13 Menedžerji/menedžerke manjših družb 3)

Opomba:

1) V nekaterih primerih, ko so za zaposlene osebe na zakonodajni,
administrativni ali vodstveni ravni zahtevana posebna strokovna,
tehnična in praktična znanja ali spretnosti, se je težko
odločiti, ali določen poklic spada v to ali v kako drugo glavno
skupino. V takih primerih je nujno in zelo pomembno dodatno
pojasnilo o glavnih delih določenega poklica. Če so za
opravljanje glavnih del zahtevani operativna uporaba specifičnega
strokovnega znanja ali posebne tehnične spretnosti, potem poklic
spada v kako drugo glavno skupino. Če pa so strokovno znanje ali
tehnične spretnosti le osnova za zakonodajna, administrativna ali
menedžerska dela, potem poklic spada v to glavno skupino.

Na primer: če je najpomembnejše opravilo diagnosticirati in
zdraviti bolezni, spada poklic v glavno skupino 2
Strokovnjaki/strokovnjakinje, če pa je eno od najpomembnejših
opravil, na podlagi medicinskega znanja, dodeljevati raziskovalna
in razvojna sredstva za zdravstvo, poklic spada v glavno skupino
1 Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice in
menedžerji/menedžerke.

2) Podskupina vključuje poklice oseb, ki kot direktorji, člani
uprav družb ali menedžerji enot družbe upravljajo in vodijo
družbe ali enote družb, ki imajo deset ali več kot deset
zaposlenih oseb.

3) Podskupina vključuje poklice oseb, ki vodijo družbe z manj kot
deset zaposlenimi osebami. Družbe upravljajo v svojem imenu ali v
imenu lastnika. Opravila oseb, razvrščenih v to podskupino, so v
večini primerov obsežnejša, kot tista, ki jih izvajajo
specializirani menedžerji v večjih družbah. Zaposlene osebe, ki
ne opravljajo vodstvenih del, morajo biti razporejene glede na
njihova posebna opravila.


PODSKUPINA 11

11 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE4)

Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice
določajo, oblikujejo in usklajujejo politiko države ter svetujejo
v zvezi z njo; sprejemajo, dopolnjujejo ali preklicujejo zakone,
druge predpise in splošne akte, zastopajo organe in delujejo v
njihovem imenu, tolmačijo, nadzirajo in zagotavljajo izvajanje
sprejete politike in zakonodaje države ali izvajajo podobna dela
v imenu interesnih organizacij.

Dela običajno vključujejo: določanje, oblikovanje in usklajevanje
politike državnih, regionalnih ali lokalnih organov, svetovanje v
zvezi s to politiko; pripravo, sprejemanje, dopolnjevanje ali
preklicevanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov;
zastopanje organov in delovanje v njihovem imenu; tolmačenje,
nadzor in zagotavljanje izvajanja sprejete politike in zakonodaje
prek državnih organov; opravljanje podobnih del za politične
stranke, sindikate ali druge interesne organizacije, vključno s
pogajanji v imenu teh organizacij oziroma njenih članov. Vključen
je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

111 Zakonodajalci/zakonodajalke

112 Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice

114 Visoki uradniki/visoke uradnice interesnih organizacij

Opomba:

4) V nekaterih primerih, ko so za zaposlene osebe na zakonodajni,
administrativni ali vodstveni ravni zahtevana posebna strokovna,
tehnična in praktična znanja ali spretnosti, se je težko
odločiti, ali določen poklic spada v to ali v kako drugo glavno
skupino. V takih primerih je nujno in zelo pomembno dodatno
pojasnilo o glavnih delih določenega poklica. Če so za
opravljanje glavnih del zahtevani operativna uporaba specifičnega
strokovnega znanja ali posebne tehnične spretnosti, potem poklic
spada v kako drugo glavno skupino. Če pa so strokovno znanje ali
tehnične spretnosti le osnova za zakonodajna, administrativna ali
menedžerska dela, potem poklic spada v to glavno skupino.

Na primer: če je najpomembnejše opravilo diagnosticirati in
zdraviti bolezni, spada poklic v glavno skupino 2
Strokovnjaki/strokovnjakinje, če pa je eno od najpomembnejših
opravil, na podlagi medicinskega znanja, dodeljevati raziskovalna
in razvojna sredstva za zdravstvo, poklic spada v glavno skupino
1 Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice in
menedžerji/menedžerke.


Področna skupina 111

111 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE

Zakonodajalci/zakonodajalke določajo, oblikujejo in usklajujejo
politiko državnih, regionalnih ali lokalnih organov,
pripravljajo, sprejemajo, dopolnjujejo ali preklicujejo zakone,
druge predpise in splošne akte.

Dela običajno vključujejo: vodenje in sodelovanje pri postopkih
zakonodajnih teles ter v državnih, regionalnih ali lokalnih
organih; določanje, oblikovanje in usklajevanje politike
državnih, regionalnih ali lokalnih organov; pripravljanje,
sprejemanje, dopolnjevanje in preklicevanje zakonov, drugih
predpisov in splošnih aktov. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enota področne skupine:

1110 Zakonodajalci/zakonodajalke

1110 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE

Zakonodajalci/zakonodajalke določajo, oblikujejo in usklajujejo
politiko, državnh, regionalnih ali lokalnih organov in
pripravljajo, sprejemajo, dopolnjujejo ali preklicujejo zakone,
druge predpise in splošne akte.

Dela vključujejo:

a) vodenje ali sodelovanje pri postopkih zakonodajnih teles ter
državnih, regionalnih ali lokalnih organov,

b) določevanje, oblikovanje in usklajevanje politike državnih,
regionalnih ali lokalnih organov,

c) pripravljanje, sprejemanje, dopolnjevanje ali preklicevanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov v okviru pooblastil
ustave,

d) delovanje v komisijah in odborih državnih, regionalnih in
lokalnih organov;

e) promocija interesov volilcev, katerih predstavniki so,

f) usmerjanje uradnikov državnih organov pri tolmačenju in
izvajanju sprejete politike države,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Predsednik/predsednica republike (1110.01)

- Predsednik/predsednica državnega zbora (1110.02)

- Poslanec/poslanka državnega zbora (1110.03)

- Predsednik/predsednica pokrajinskega sveta (1110.10)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Generalni sekretar/generalna sekretarka vlade (1121.01)

- Predstojnik/predstojnica vladne službe (1121.02)

- Tajnik/tajnica občine (1122.01)

- Sekretar/sekretarka delovnih teles državnih organov (1129.03)


Področna skupina 112

112 VISOKI DRŽAVNI URADNIKI/VISOKE DRŽAVNE URADNICE 5)

Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice svetujejo
državnim organom v zvezi s politiko države, tolmačijo, usmerjajo,
usklajujejo, nadzirajo in zagotavljajo izvajanje sprejete
zakonodaje in politike države, predstavljajo državo v tujini ali
opravljajo podobna dela v medvladnih organizacijah.

Dela običajno vključujejo: svetovanje državnim, regionalnim ali
lokalnim organom v zvezi s politiko države, regij, občin ipd.;
usklajevanje, tolmačenje, nadziranje in zagotavljanje izvajanja
sprejete zakonodaje in politike države; zastopanje države v
tujini; izvajanje podobnih del v medvladnih organizacijah.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

1121 Visoki vladni uradniki/visoke vladne uradnice

1122 Visoki uradniki/visoke uradnice lokalne samouprave

1129 Visoki državni uardniki/visoke državne uradnice, d.n.

Opomba:

5) Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice, ki upravljajo
družbe, ki so v lasti države ali jih država kontrolira (javne
gospodarske družbe, javni zavodi ipd.), ali pa opravljajo podobna
dela kot menedžerji v področni skupini 122 Menedžerji/menedžerke
proizvodnih in operativnih enot družbe ter menedžerji v področni
skupini 123 Menedžerji/menedžerke drugih enot družbe, morajo biti
ustrezno razvrščeni v podskupino 12 Direktorji/direktorice,
menedžerji / menedžerke družb ali v podskupino 13
Menedžerji/menedžerke manjših družb.


1121 VISOKI VLADNI URADNIKI/VISOKE VLADNE URADNICE

Visoki vladni uradniki usmerjajo in usklajujejo izvajanje
politike države, ki jo določa pristojni državni organ, tolmačijo,
nadzirajo in zagotavljajo izvajanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov, zastopajo državo v tujini in delujejo v njenem
imenu ali opravljajo podobna dela v medvladnih organizacijah.

Dela vključujejo:

a) svetovanje državnim, regionalnim ali lokalnim organom v zvezi
s politiko države, regij, občin ipd,

b) svetovanje pri pripravi proračunov, zakonov, drugih predpisov
in splošnih aktov, vključno z amandmaji,

c) tolmačenje, nadziranje in zagotavljanje izvajanja državne
politike in zakonodaje v vladnih službah, ministrstvih, organih
in organizacijah v sestavi ministrstev, v upravnih enotah ipd.,

d) zastopanje države v tujini,

e) opravljanje podobnih del v medvladnih organizacijah,

f) opravljanje drugih podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Generalni sekretar/generalna sekretarka vlade (1121.01)

- Predstojnik/predstojnica vladne službe (1121.02)

- Predstojnik/predstojnica upravnega organa v sestavi ministrstva
(1121.05)

- Svetovalec/svetovalka vlade (1121.07)

- Načelnik/načelnica upravne enote (1121.17)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Župan/županja občine (1110.08)

- Sekretar/sekretarka državnega sveta (1129.02)

- Guverner/guvernerka Banke Slovenije (1129.09)


1122 VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Visoki uradniki/visoke uradnice lokalne samouprave svetujejo,
usklajujejo in izvajajo politiko organov lokalne samouprave.

Dela vključujejo:

a) svetovanje organom lokalne samouprave pri izvajanju njihove
politike,

b) svetovanje pri pripravi proračunov, predpisov, splošnih aktov
ipd.,

c) tolmačenja in izvajanje politike organom lokalne samouprave,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tajnik/tajnica občine (1122.01)

- Sekretar/sekretarka občinskega sveta (1122.02)

- Vodja občinskega upravnega organa (1122.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Župan/županja občine (1110.08)

- Predsednik/predsednica občinskega sveta (1110.11)


1129 VISOKI DRŽAVNI URADNIKI/VISOKE DRŽAVNE URADNICE, D.N.

V tej enoti so razporejeni visoki državni uradniki/visoke državne
uradnice, ki niso razporejene v drugih enotah področne skupine
112 Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice.

Tu so razporejeni visoki državni uradniki/visoke državne
uradnice, ki delujejo v državnih organih, kot so: državni zbor,
državni svet, službe predsednika države, službe varuha človekovih
pravic ipd.; tu so vključeni tudi predstojniki in sekretarji
sodišč in drugi sorodni visoki državni uradniki.

Dela vključujejo:

a) svetovanje državnim organom v zvezi s politiko države,

b) svetovanje pri pripravi proračunov, zakonov, drugih predpisov,
splošnih aktov vključno z amandmaji,

c) tolmačenja, usklajevanje, nadziranje in zagotavljanje
izvajanja politike in zakonodaje države,

d) opravljanje podobih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Sekretar/sekretarka državnega zbora (1129.01)

- Sekretar/sekretarka delovnih teles državnih organov (1129.03)

- Svetovalec/svetovalka državnih organov (1120.05)

- Varuh/varuhinja človekovih pravic (1229.06)

- Sekretar/sekretarka pravosodnih organov (1129.10)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Minister/ministrica (1110.07)

- Generalni sekretar/generalna sekretarka vlade (1121.01)

- Tajnik/tajnica občine (1122.01)


Področna skupina 114

114 VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE INTERESNIH ORGANIZACIJAH 6)

Visoki uradniki/visoke uradnice interesnih organizacij določajo,
oblikujejo, usmerjajo in zagotavljajo izvajanje politike
interesnih organizacij, kot so: političnostrankarske
organizacije, sindikati, delodajalske organizacije, poslovna,
trgovska in podobna združenja, človekoljubne in dobrodelne
organizacije ter športna združenja.

Dela običajno vključujejo: določevanje in oblikovanje politike,
pravil in predpisov organizacije; dogovarjanje v korist
organizacije, njenih članov in interesnih skupin; javne
predstavitve interesov organizacije, njenih članov in interesnih
skupin pred zakonodajalci, drugimi državnimi organi ali
javnostjo; načrtovanje, organiziranje in usmerjanje enot, ki so
zadolžene za izvedbo politike interesnih organizacij, pripravo
predpisov in pravil. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

1141 Visoki uradniki/visoke uradnice političnih strank

1142 Visoki uradniki/visoke uradnice organizacij delodajalcev,
delavcev in drugih gospodarskointeresnih organizacij

1143 Visoki uradniki/visoke uradnice humanitarnih in drugih
podobnih organizacij

Opomba:

6) Visoki uradniki/visoke uradnice interesnih organizacij, ki
upravljajo in vodijo družbe, ki so v lasti interesne
organizacije, ali jih interesna organizacija kontrolira, ali pa
opravljajo podobna dela kot menedžerji v področni skupini 122
Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe ali
menedžerji v področni skupini 123 Menedžerji/menedžerke drugih
enot družbe, morajo biti ustrezno razporejeni v podskupino 12
Direktorji/direktorice, menedžerji/menedžerke družb ali v
podskupino 13 Menedžerji/menedžerke manjših družb.


1141 VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE POLITIČNIH STRANK

Visoki uradniki/visoke uradnice političnih strank določajo,
oblikujejo usmerjajo in zagotavljajo izvajanje politike, pravil
in predpisov političnih strank, zastopajo te stranke in delujejo
v njihovem imenu.

Dela vključujejo:

a) določanje in oblikovanje politike, predpisov in pravil
politične stranke,

b) dogovarjanje v prid politične stranke in njenih članov,

c) načrtovanjenje in organiziranje kampanj v korist politične
stranke ter izvolitev njenih kandidatov na oblast,

d) načrtovanje in organiziranje kampanj za usposabljanje članov
in pridobivanje novih članov stranke,

e) načrtovanje organiziranje in usmerjanje enot, ki so zadolžene
za izvedbo politike, predpisov in pravil politične stranke,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Predsednik/predsednica politične stranke (1141.01)

- Sekretar/sekretarka politične stranke (1141.02)

- Svetovalec/svetovalka predsednika politične stranke 1141.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Svetovalec / svetovalka vlade (1121.07)

- Sekretar / sekretarka delovnih teles državnih organov (1129.03)

- Svetovalec/svetovalka za stike z javnostmi (2419.07)


1142 VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE ORGANIZACIJ DELODAJALCEV,
DELAVCEV IN DRUGIH GOSPODARSKOINTERESNIH ORGANIZACIJ

Visoki uradniki/visoke uradnice organizacij delodajalcev,
delavcev in drugih gospodarsko interesnih organizacij določajo in
oblikujejo politiko, pravila in predpise organizacij, usmerjajo
njihovo uporabo, zastopajo te organizacije in delujejo v njihovem
imenu.

Dela vključujejo:

a) določanje in oblikovanje politike organizacije, pravil in
predpisov,

b) dogovarjanje v prid organizacije in njenih članov,

c) promocijo interesov organizacije in njenih članov pred
zakonodajo, vlado in javnostjo,

d) načrtovanje in organiziranje kampanj za usposabljanje članov
in pridobivanje novih članov stranke,

e) načrtovanje, organiziranje in usmerjanje enot, ki so zadolžene
za izvedbo politike organizacije, pravil in predpisov,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Predsednik/predsednica zbornice (1142.01)

- Predsednik/predsednica poslovnega združenja (1142.04)

- Predsednik/predsednica sindikata (1142.06)

- Sekretar/sekretarka sindikata (1142.07)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Pravni svetovalec/pravna svetovalka (2429.02)

- Menedžer/menedžerka enote za odnose z delodajalci v
družbi(1232.02)

- Menedžer/menedžerka enote za stike z javnostmi v družbi
(1234.02)


1143 VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE HUMANITARNIH IN DRUGIH
PODOBNIH ORGANIZACIJ

Visoki uradniki/visoke uradnice humanitarnih in drugih podobnih
organizacijah določajo in oblikujejo politiko, pravila in
predpise humanitarnih organizacij, športnih združenj in drugih
podobnih organizacij, usmerjajo njihovo izvajanje, zastopajo te
organizacije in delujejo v njihovem imenu.

Dela vključujejo:

a) določanje in oblikovanje politike organizacije, pravil in
predpisov,

b) dogovarjanje v prid organizacije, njenih članov in pomembnih
podobnih interesnih skupin,

c) promocijo interesov organizacije in njenih članov pred
zakonodajo, vlado in javnostjo,

d) načrtovanje in organiziranje kampanj za usposabljanje članov
in pridobivanje novih članov stranke,

e) načrtovanje, organiziranje in usmerjanje enot, ki so zadolžene
za izvedbo politike organizacije, pravil in predpisov,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Predsednik/predsednica komisije za človekove pravice (1143.01)

- Predsednik/predsednica komisije za zaščito okolja (1143.02)

- Sekretar/sekretarka posebnih interesnih organizacij (1143.06)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Varuh/varuhinja človekovih pravic (1129.06)

- Menedžer/menedžerka športnikov (1229.10)

- Ekolog/ekologinja (2211.05)


PODSKUPINA 12

12 DIREKTORJI/DIREKTORICE, MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUŽB 7)

Direktorji/direktorice, menedžerji/menedžerke družb, ki imajo
deset ali več zaposlenih oseb, določajo in oblikujejo politiko
ter načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo poslovanje in dejavnosti
družb oziroma enot družb.

Dela običajno vključujejo: določanje in oblikovanje politike;
načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje poslovanja in dejavnosti
družb kot celot oziroma njihovih enot. Vključen je lahko nadzor
drugih delavcev.

Opomba:

7) Pod terminom družba razumemo vse poslovne subjekte, npr:
gospodarske družbe - osebne in kapitalske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki, finančne organizacije, kot so banke,
zavarovalnice, hranilnice, menjalnice ipd., javne gospodarske
službe, javni zavodi ipd.

Direktorji/direktorice, menedžerji/menedžerke družb ki upravljajo
družbe z več kot desetim zaposlenimi osebami in so v lasti države
ali jih država kontrolira (javne gospodarske službe, javni zavodi
ipd.), ali pa opravljajo podobna dela kot menedžerji v področni
skupini 122 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot
družbe ter menedžerji v področni skupini 123
Menedžerji/menedžerke drugih enot družbe, so prav tako ustrezno
razvrščeni v podskupino 12 Direktorji/direktorice,
menedžerji/menedžerke družb .

V nekaterih primerih, ko so za zaposlene osebe na vodstveni ravni
zahtevana posebna strokovna, tehnična in operativna znanja ter
spretnosti, se je težko odločiti ali določeno delo oziroma poklic
spada v to ali v kako drugo podskupino. V takih primerih je nujno
dodatno pojasnilo o glavnih delih določenega poklica. Če so za
opravljanje glavnih del zahtevani operativna uporaba specifičnega
strokovnega znanja ali posebne tehnične spretnosti, potem poklic
spada v kako drugo podskupino. Če pa so strokovno znanje ali
tehnične spretnosti le osnova za vodstvena dela, potem poklic
spada v to podskupino. Na primer: če je glavno delo
diagnosticirati in zdraviti bolezni, spada poklic v glavno
skupino 2 Strokovnjaki/strokovnjakinje, če pa je eno od glavnih
del na podlagi medicinskega znanja dodeljevati raziskovalna in
razvojna sredstva za projekte znotraj podjetja ali organizacije,
potem poklic spada v to podskupino.

Strokovnjaki in tehniki, ki kot svetovalci svetujejo družbam ali
enotam družb pri splošnem ali specializiranem menedžmentu ali pa
pri funkcijah delovnega procesa, so razporejeni v glavno skupino
2 Strokovnjaki/strokovnjakinje ali 3 Tehniki/tehnice in drugi
strokovni sodelavci/druge strokovne sodelavke.

Področne skupine:

121 Direktorji/direktorice in člani/članice uprave družbe

122 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe

123 Menedžerji/menedžerke drugih enot družbe


Področna skupina 121

121 DIREKTORJI/DIREKTORICE IN ČLANI/ČLANICE UPRAVE DRUŽBE 8)

Direktorji/direktorice družbe upravljajo in vodijo družbe, ki
imajo deset ali več zaposlenih oseb, določajo in oblikujejo
politiko, načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo dejavnosti družbe
- ponavadi v okviru smernic, ki jih določi uprava družbe ali
drugo vodstveno telo, kateremu so tudi odgovorni za svoje delo in
za dosežene poslovne rezultate.

Dela običajno vključujejo: določanje in oblikovanje, načrtovanje,
usmerjanje in usklajevanje poslovanja in delovanja družbe -
navadno v skladu s smernicami, ki jih določi uprava družbe ali
drugo vodstveno telo; spremljanje delovanja in poslovnih
rezultatov družbe; poročanje o poslovnih rezultatih upravi družbe
ali drugemu vodstvenemu telesu; zastopanje družbe pri poslovanju
z zunanjimi partnerji, vključno z državnimi organi. Vključen je
lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

1210 Direktorji/direktorice in člani/članice uprave družbe

Opomba:

8) Direktorji/direktorice in člani/članice uprave družb, ki
upravljajo družbe, z več kot desetimi zaposlenimi osebami in so v
lasti države ali jih država kontrolira (javne gospodarske službe,
javni zavodi ipd.), so prav tako razvrščeni v področno skupino
121 Direktorji/direktorice in člani/članice uprave družb .


1210 DIREKTORJI/DIREKTORICE IN ČLANI/ČLANICE UPRAVE DRUŽBE

Direktorji/direktorice družbe upravljajo in vodijo družbe, ki
imajo deset ali več zaposlenih oseb, določajo in oblikujejo
politiko, načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo splošno delovanje
družbe - navadno v skladu s smernicami, ki jih določi uprava
družbe ali drugo vodstveno telo, kateremu so odgovorni za svoje
delo in dosežene poslovne rezultate.

Dela vključujejo:

a) določanje in oblikovanje politike družbe,

b) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje splošnega delovanja
družbe,

c) določanje in usmerjanje sprejete politike s posvetovanjem s
podrejenimi zaposlenimi osebami,

d) spremljanje delovanja in poslovnih rezultatov družbe ter
poročanje vodstvenemu telesu,

e) zastopanje družbe pri poslovanju z zunanjimi partnerji,
vključno z državnimi organi,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Član/članica uprave družbe (1210.01)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)

- Pomočnik/pomočnica direktorja družbe (1210.04)

- Prokurist/prokuristka (1210.05)

- Rektor/rektorica univerze (1210.06)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v

- gradbeništvu (1223.01)

- Ravnatelj/ravnateljica vzgojno-izobraževalnega zavoda (1229.03)

- Menedžer/menedžerka finančne enote družbe (1231.01)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve potovalnih
agencij (1316.05)


Področna skupina 122

122 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBE
9)

Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe, ki
ima deset ali več zaposlenih oseb, načrtujejo, usmerjajo in
usklajujejo dejavnosti, ki se nanašajo na proizvodnjo izdelkov
ali zagotavljanje storitev; ta dela opravljajo po navodilih
direktorjev in s posvetovanjem z menedžerji drugih enot družb.

Dela običajno vključujejo: načrtovanje, usmerjanje in
usklajevanje delovnoprocesnih funkcij, ki se nanašajo na
proizvodnjo izdelkov ali na zagotavljanje storitev; usmerjanje
vsakodnevnega delovanja; nadzor izbora, usposabljanja in končne
izvedbe dela zaposlenih oseb; spremljanje poslovnih rezultatov in
poročanje direktorjem; povezovanje z menedžerji drugih enot
družbe; zastopanje enote družbe pri poslovanju z drugimi enotami
družbe ali z drugimi družbami; Vključen je lahko tudi nadzor
drugih delavcev.

Opomba:

9) V enote področne skupine, ki spadajo v področno skupino 122 se
razporejajo poklici menedžerjev/menedžerk enot družbe glede na
dejavnost družbe, in sicer po Standardni klasifikaciji
dejavnosti, ki je usklajena s klasifikacijo EU NACE - rev.1.

- Enota 1221 se nanaša na dejavnosti: področje A Kmetijstvo,
lovstvo, gozdarstvo in področje B Ribištvo.

- Enota 1222 se nanaša na dejavnosti: področje C Rudarstvo,
področje D Predelovalna industrija in področje E Oskrba z
elektriko, plinom, in vodo.

- Enota 1223 se nanaša na področje F Gradbeništvo.

- Enota 1224 se nanaša na področje G Trgovina, popravila motornih
vozil in izdelkov široke potrošnje.

- Enota 1225 se nanaša na področje H Gostinstvo.

- Enota 1226 se nanaša na področje I Promet, skladiščenje in
zveze.

- Enota 1227 se nanaša na področje J Finančno posredništvo in
področje K Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne
storitve.

- Enota 1228 se nanaša na oddelek 90 Storitve javne higiene in
oddelek 93 Druge storitvene dejavnosti (področja O Druge javne,
skupne in osebne storitvene dejavnosti) ter na področje P Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

- Enota 1229 se nanaša na področje L Dejavnost javne uprave in
obrambe, obvezno socialno zavarovanje ( z izjemo podrazreda 7522
Obramba), področje M Izobraževanje, področje N Zdravstvo in
socialno zavarovanje, področje Q Eksteritorialne organizacije in
združenja ter na oddelek 92 Rekreacijske, kulturne in športne
dejavnosti (področja O Druge javne, skupne in osebne storitvene
dejavnosti).

Enote področne skupine:

1221 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu

1222 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko,
plinom in vodo

1223 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v gradbeništvu

1224 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke porabe

1225 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v gostinstvu

1226 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v prometu, skladiščenju in komunikacijah

1227 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
za poslovne storitve

1228 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
za osebne storitve, čiščenje ipd.

1229 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot
družbe, d.n.


1221 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBE
V KMETIJSTVU, LOVSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU

Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe, ki
imajo deset ali več zaposlenih oseb, v kmetijstvu, lovstvu,
gozdarstvu in ribištvu, usmerjajo in usklajujejo dejavnosti
družbe, ki se nanašajo na pridelovanje poljščin in živinorejo, na
lovstvo, gozdarstvo, ribištvo ter na proizvodnjo proizvodov in
zagotavljanje storitev, povezanih s temi dejavnostmi. Dela
opravljajo v skladu z navodili direktorjev in s posvetovanjem z
menedžerji drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se
nanašajo na pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin,
živinorejo, lovstvo in gojitev divjadi ter lovske storitve,
gozdarstvo in gozdarske storitve, ribištvo, ribogojstvo, ribiške
storitve ter na proizvodnjo proizvodov v teh dejavnostih,

b) zagotavljanje učinkovite uporabe človeških in materialnih
virov ter izpolnitve proizvodnih kontingentov,

c) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih proizvodnih in
operativnih dejavnosti,

d) kontroliranje stroškov,

e) določanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

f) nadzor nad sredstvi za varnost pri delu in nadzorovanje
postopkov v zvezi s tem,

g) nadzor izbire, usposabljanja zaposlenih oseb in njihove
delovne učinkovitosti,

zastopanje enote družbe pri poslovanju z drugimi enotami družbe
ali z zunanjimi partnerji,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
kmetijstvu (1221.01)

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
gozdarstvu (1221.03)

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
ribištvu (1221.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)

- Menedžer/menedžerka enote za prodajo v družbi (1233.02)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v kmetijstvu (1311.01)

- Poljedelec/poljedelka (6111.04)


1222 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBE
V RUDARSTVU, PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, ZA OSKRBO Z ELEKTRIKO,
PLINOM IN VODO

Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v
rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko,
plinom in vodo, ki ima deset ali več zaposlenih oseb, načrtujejo,
usmerjajo in usklajujejo dejavnosti družbe, ki se nanašajo na
rudarstvo, proizvodnjo izdelkov predelovalnih dejavnosti ter na
oskrbo z elektriko, plinom in vodo. Dela izvajajo v skladu z
navodili direktorjev in člani uprav delniških družb in s
posvetovanjem z vodji drugih oddelkov.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se
nanašajo na pridobivanje premoga, nafte, zemeljskega plina, rud,
kamnin, na proizvodnjo izdelkov predelovalnih dejavnosti ter na
oskrbo z elektriko, plinom in vodo,

b) zagotavljanje učinkovite uporabe človeških in materialnih
virov ter izpolnitve proizvodnih kontingentov,

c) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih proizvodnih in
operativnih dejavnosti,

d) kontroliranje stroškov,

e) določaje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

f) nadzor nad sredstvi za varnost pri delu in nadzorovanje
postopkov v zvezi s tem,

g) nadzor izbire, usposabljanja zaposlenih oseb in njihove
delovne učinkovitosti,

zastopanje enote družbe pri poslovanju z drugimi enotami družbe
ali z zunanjimi partnerji,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
rudarstvu (1222.01)

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
predelovalnih

- dejavnostih (1222.02)

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za
oskrbo z elektriko, plinom in vodo (1222.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v rudarstvu (1312.01)


1223 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBE
V GRADBENIŠTVU

Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v
gradbeništvu, ki ima deset ali več zaposlenih oseb, načrtujejo,
usmerjajo in usklajujejo dejavnosti družbe, ki spadajo v
gradbeništvo. Dela izvajajo v skladu z navodili direktorjev in s
posvetovanjem z menedžerji drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, kot so
pripravljalna dela na gradbiščih, gradnja objektov, inštalacije
pri gradnjah, zaključna gradbena dela ter dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem,

b) zagotavljanje učinkovite uporabe človeških in materialnih
virov ter izpolnitve proizvodnih kontingentov,

c) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih proizvodnih in
operativnih dejavnosti;

d) kontroliranje stroškov,

e) določanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

f) nadzor nad sredstvi za varnost pri delu in nadzorovanje
postopkov v zvezi s tem,

g) nadzor izbire, usposabljanja zaposlenih oseb in njihove
delovne učinkovitosti,

zastopanje enote družbe pri poslovanju z drugimi enotami družbe
ali z zunanjimi partnerji,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
gradbeništvu (1223.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v gradbeništvu (1313.01)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1224 MENEDŽERJI/MENEDŽERKA PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBE
V TRGOVINI, ZA POPRAVILO MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE

Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v
trgovini, ki ima deset ali več zaposlenih oseb, usmerjajo in
usklajujejo dejavnosti družbe, ki se nanašajo na trgovino ter na
vzdrževanje in popravila motornih vozil in izdelkov široke
porabe. Dela izvajajo v skladu z navodili direktorjev in s
posvetovanjem z menedžerji drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se
nanašajo na trgovino na drobno, na posredništvo in trgovino na
debelo, na vzdrževanje in popravila motornih vozil in izdelkov
široke porabe,

b) zagotavljanje učinkovite uporabe človeških in materialnih
virov in izpolnjevanje trgovinskih kontingentov,

c) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih operativnih dejavnosti;

d) kontroliranje stroškov,

e) doočanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

f) nadzor nad sredstvi za varnost pri delu in nadzorovanje
postopkov v zvezi s tem,

g) nadzor izbire, usposabljanja zaposlenih oseb in njihove
delovne učinkovitosti,

zastopanje enote družbe pri poslovanju z drugimi enotami družbe
ali z zunanjimi partnerji,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
trgovini

- na debelo (1224.01)

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
trgovini

- na drobno (1224.02)

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za
vzdrževanje

- in popravilo vozil (1224.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na drobno
(1314.02)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1225 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNH ENOT DRUŽBE
V GOSTINSTVU

Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v
gostinstvu, ki ima deset ali več zaposlenih oseb, usmerjajo in
usklajujejo dejavnosti družbe, ki se nanašajo na nastanitev in
preskrbo gostov, gostinske storitve prehrane in pijač in podobne
storitve. Dela izvajajo v skladu z navodili direktorjev in s
posvetovanjem z menedžerji drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se
nanašajo na nastanitev gostov v hotelih, penzionih, kampih ipd.,
na gostinske storitve prehrane in pijač, storitve menz ter
pripravo in dostavo hrane in podobne storitve,

b) zagotavljanje učinkovite uporabe virov in izpolnitve načrtov,

c) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih operativnih dejavnosti,

d) kontroliranje stroškov,

e) določanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

f) nadzor nad sredstvi za varnost pri delu in nadzorovanje
postopkov v zvezi s tem,

g) nadzor izbire, usposabljanja zaposlenih oseb in njihove
delovne učinkovitosti,

zastopanje enote družbe pri poslovanju z drugimi enotami drube
ali z zunanjimi partnerji,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
hotelu (1225.01)

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote v
restavraciji (1225.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe hotela (1315.01)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1226 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBE
V PROMETU, SKLADIŠČENJU IN KOMUNIKACIJAH

Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v
prometu, skladiščenju in komunikacijah, ki ima deset ali več
zaposlenih oseb, usmerjajo in usklajujejo dejavnosti družbe, ki
se nanašajo na zagotavljanje storitev v prometu, skladiščenju,
storitev potovalnih in turističnih organizacij ter zagotavljanje
poštnih in telekomunikacijskih storitev. Dela izvajajo v skladu z
navodili direktorjev in s posvetovanjem z menedžerji drugih enot
družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se
nanašajo na zagotavljanje storitev v kopenskem, vodnem in
zračnem, bodisi potniškem ali tovornem prometu, na storitve
skladiščenja, prekladanja, storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj ter poštne in telekomunikacijske
storitve,

b) zagotavljanje učinkovite uporabe virov in izpolnitve načrtov,

c) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih operativnih dejavnosti,

d) kontroliranje stroškov,

e) nadzor nad sredstvi za varnost pri delu in nadzorovanje
postopkov v zvezi s tem,

f) nadzor izbire, usposabljanja zaposlenih oseb in njihove
delovne učinkovitosti,

zastopanje enote družbe pri poslovanju z drugimi enotami družbe
ali z zunanjimi partnerji,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
prometu (1226.01)

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
komunikacijah (1226.03)

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za
storitve potovalnih in turističnih agencij (1226.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za skladiščenje (1316.03)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1227 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBE
ZA POSLOVNE STORITVE

Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe za
poslovne storitve, ki ima deset ali več zaposlenih oseb,
načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo dejavnosti družbe, ki se
nanašajo na posredovanje oziroma zagotavljanje poslovnih
storitev. Dela izvajajo v skladu z navodili direktorjev in s
posvetovanjem z menedžerji drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se
nanašajo na posredovanje oziroma zagotavljanje poslovnih
storitev, kot so bančništvo, zavarovalništvo, poslovanje z
nepremičninami, obdelava podatkov, tržne raziskave, pravne,
računovodske, knjigovodske, revizijske storitve, storitve s
področja projektiranja, inženiringa in tehničnega svetovanja,
tehničnega testiranja in analiziranja, oglaševanja, posredovanja
delovne sile, čiščenja stavb ipd.,

b) zagotavljanje učinkovite uporabe virov in izpolnitve načrtov,

c) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih opeartivnih dejavnosti,

d) kontroliranje stroškov,

e) določanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

f) nadzor nad sredstvi za varnost pri delu in nadzorovanje
postopkov v zvezi s tem,

g) nadzor izbire, usposabljanja delavcev in njihove delovne
učinkovitosti,

h) zastopanje oddelka pri poslovanju z drugimi deli podjetja ali
z zunanjimi partnerji,

i) izvajanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za
poslovne storitve (1227.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za poslovne storitve
(1317.01)

- Direktor/direktorica družbe, podjetje/poslovne storitve
(1210.03)


1228 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBE
ZA OSEBNE STORITVE, ČIŠČENJE IPD.

Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe za
osebne storitve, čiščenje ipd, ki ima deset ali več zaposlenih
oseb, načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo dejavnosti družbe, ki
se nanašajo na zagotavljanje osebnih storitev, storitev javne
higiene ter storitev zaposlenega domačega osebja v zasebnih
gospodinjstvih. Dela opravljajo v skladu z navodili direktorjev
in s posvetovanjem z menedžerji drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se
nanašajo na zagotavljanje storitev pralnic, čistilnic,
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov, pogrebnih
storitev, storitev javne higiene, storitev zaposlenega domačega
osebja v zasebnih gospodinjstvih ipd.,

b) zagotavljanje učinkovite uporabe virov in izpolnitve načrtov,

c) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih operativnih dejavnosti,

d) kontroliranje stroškov,

e) določanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

f) nadzor nad sredstvi za varnost pri delu in nadzorovanje
postopkov v zvezi s tem,

g) nadzor izbire, usposabljanja delavcev in njihove delovne
učinkovitosti,

h) zastopanje oddelka pri poslovanju z drugimi deli podjetja ali
z zunanjimi partnerji,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za

- osebne storitve (1228.01)

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za

- čiščenje (1228.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za osebno storitve (1318.01)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1229 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT
DRUŽBE, D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni menedžerji /
menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe, ki ima deset
ali več zaposlenih oseb, vendar niso razporejeni v drugih enotah
področne skupine 122 Menedžerji / menedžerke proizvodnih in
operativnih enot družbe, ipd. Tu so razporejeni menedžerji enot
družbe, ki na primer načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo
dejavnosti družbe, ki se nanašajo na administrativne in
operativne zadeve javne uprave ter obveznega socialnega
zavarovanja (brez obrambe), na javne ali zasebne storitve s
področja izobraževanja, zdravstva, sociale, rekreacije, športa in
kulture ter na dejavnosti eksteritorialnih organizacij in
združenj.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje operativnih dejavnosti
javne uprave, ki se nanašajo na storitve javnih služb, na primer:
na kontrolo priliva denarja, davčni sistem ipd.,

b) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se
nanašajo na administrativne in operativne naloge, povezane z
zunanjimi zadevami, javnim redom in varnostnimi zadevami,

c) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se
nanašajo na obvezno socialno zavarovanje,

d) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se
nanašajo na javno in zasebno izobraževanje,

e) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se
nanašajo na zdravstvene in socialne storitve,

f) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti s področja
rekreacije, kulture in športa,

g) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti
eksteritorialnih organizacij in združenj,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Ravnatelj/ravnateljica vzgojno-izobraževalnega zavoda (1229.03)

- Programski direktor/programska direktorica zavoda v kulturi
(1229.05)

- Menedžer/menedžerka športnikov (1229.10)

- Direktor/direktorica službe zdravstvene nege (1229.12)

- Direktor/direktorica območne enote službe za socialno
zavarovanje (1229.14)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za izobraževanje (1319.02)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


Področna skupina 123

123 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUGIH ENOT DRUŽBE

Menedžerji/menedžerke drugih enot družbe, ki ima deset ali več
zaposlenih oseb, usmerjajo in usklajujejo posebne poslovne
dejavnosti družbe, kot so finance, kadrovanje, prodaja in
trženje, nabava in distribucija, računalniške storitve, raziskave
razvoj in ipd., Dela opravljajo po navodilih direktorjev in s
posvetovanjem z menedžerji drugih enot družbe.

Dela običajno vključujejo: načrtovanje, usmerjanje in
usklajevanje poslovnih dejavnosti, ki jih enota družbe
zagotavlja; usmerjanje vsakodnevnih operativnih nalog; nadzor
izbire, usposabljanja in uspešnosti dela zaposlenih oseb;
spremljanje poslovnih rezultatov in poročanje direktorjem;
sodelovanje z menedžerji drugih enot družbe; zastopanje enote
družbe pri poslovanju z drugimi enotami družbe ali z zunanjimi
partnerji. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

1231 Menedžerji/menedžerke finančne enote družbe

1232 Menedžerji/menedžerke kadrovske enote, enote za splošne
zadeve in odnose z delodajalci v družbi

1233 Menedžerji/menedžerke enote za trženje in prodajo v družbi

1234 Menedžerji/menedžerke enote za oglaševanje in stike z
javnostmi v družbi

1235 Menedžerji/menedžerke enote nabavne in distribucijske enote
družbe

1236 Menedžerji/menedžerke enote za računalniške storitve v
družbi

1237 Menedžerji/menedžerke raziskovalne in razvojne enote družbe

1239 Menedžerji/menedžerke drugih enot družbe, d.n.


1231 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE FINANČNE ENOTE DRUŽBE

Menedžerji/menedžerke finančne enote družbe načrtujejo, usmerjajo
in usklajujejo finančne dejavnosti družbe, ki ima deset ali več
zaposlenih oseb. Dela opravljajo v skladu z navodili direktorjev
in s posvetovanjem z menedžerji drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje finančnih dejavnosti
družbe;

b) ocenjevanje finančnega stanja družbe, priprava proračuna in
nadzor različnih finančnih tansakcij,

c) kontroliranje izdatkov in zagotavljanje učinkovite uporabe
sredstev,

d) določanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

e) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti,

f) nadzor izbire, usposabljanja in delovne uspešnosti zaposlenih
oseb;

g) zastopanje enote pri poslovanju z drugimi enotami družbe
oziroma z zunanjimi partnerji,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka finančne enote družbe (1231.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za poslovne storitve
(1317.01)


1232 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE KADROVSKE ENOTE ZA SPLOŠNE ZADEVE IN
ODNOSE Z DELODAJALCI V DRUŽBI

Menedžerji/menedžerke kadrovske enote, enote za splošne zadeve in
odnose z delodajalci načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo
politiko, ki se nanaša na kadre, notranjo organizacijo in
administracijo ter na odnose z delodajalci v družbi z desetimi
ali več zaposlenimi osebami. Dela opravljajo v skladu z navodili
direktorjev in s posvetovanjem z menedžerji drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje politike, ki se nanaša
na kadre in na odnose z delodajalci,

b) načrtovanje in organiziranje postopkov pridobivanja,
usposabljanja in napredovanja kadrov, določanje strukture plač in
dogovarjanje glede plač, posvetovanje z delavci,

c) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje notranjih
organizacijskih in administrativnih dejavnosti družbe,

d) nadzorovanje varnostnih, zdravstvenih in podobnih programov
oziroma aktivnosti, sodelovanjem z organizatorji in udeleženci
teh programov,

e) kontroliranje stroškov in zagotavljanje učinkovite uporabe
virov,

f) določanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

g) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti,

h) nadzor izbire, usposabljanja delavcev in njihove delovne
učinkovitosti,

i) zastopanje enote pri poslovanju z drugimi enotami družbe in z
zunanjimi partnerji,

j) opravljanje podobnih del,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka kadrovske enote družbe (1232.01)

- Menedžer/menedžerka enote za odnose z delodajalci v družbi
(1232.02)

- Sekretar/sekretarka družbe (1232.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za izobraževanje (1319.02)

- Svetovalec/svetovalka za kadrovanje (2412.03)


1233 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE ENOTE ZA TRŽENJE IN PRODAJO V DRUŽBI

Menedžerji/menedžerke enote za trženje in prodajo v družbi
načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo trženje in prodajne
dejavnosti družbe, ki ima deset ali več zaposlenih oseb. Dela
opravljajo v skladu z navodili direktorjev in s posvetovanjem z
menedžerji drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje trženja in prodajnih
dejavnosti družbe,

b) načrtovanje in organiziranje programov trženja in prodaje s
pomočjo ocen tržišča in evidenc prodaje,

c) določanje cenikov, rabata in drugih popustov, pogojev dostave,
sredstev za promocijo, prodajnih metod ipd.,

d) kontroliranje stroškov in zagotavljanje učinkovite uporabe
virov,

e) določanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

f) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti,

g) nadzor izbire, usposabljanja zaposlenih oseb in njihove
delovne učinkovitosti;

h) zastopanje enote pri poslovanju z drugimi enotami družbe in z
zunanjimi partnerji,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka enote za trženje v družbi (1233.01)

- Menedžer/menedžerka enote za prodajo v družbi (1233.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za poslovne storitve
(1317.01)

- Ekonomist/ekonomistka za mednarodno menjavo (2441.06)


1234 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE ENOTE ZA OGLAŠEVANJE IN STIKE Z
JAVNOSTMI V DRUŽBI

Menedžerji/menedžerke enote za oglaševanje in stike z javnostmi v
družbi načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo dejavnosti družbe z
desetimi ali več zaposlenimi osebami, ki se nanašajo na s stike z
javnostmi in na oglaševanje dosežkov, načrtov in stališč družbe.
Dela opravljajo v skladu z navodili direktorjev in s posvetovanem
z menedžerji drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti družbe, ki
se nanašajo na stike z javnostmi in oglaševanje,

b) dogovarjanje in urejanje pogodb za oglaševanje s pristojnimi
zaposlenimi osebami v časopisnih, radijskih in televizijskih
podjetjih, v športnih in kulturnih organizacijah, v propagandnih
agencijah ipd.,

c) načrtovanje in vodenje informativnih programov za obveščanje
zakonodajnih organov, javnih medijev in splošne javnosti o
načrtih, dosežkih in stališčih družbe,

d) načrtovanje in vodenje aktivnosti, ki se nanašajo na zbiranje
denarja za izobraževalne, humanitarne in druge nepridobitne
organizacije,

e) kontroliranje izdatkov in zagotavljanje učinkovite uporabe
virov,

f) določanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

g) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti,

h) nadzor izbire, usposabljanja zaposlenih oseb in njihove
delovne učinkovitosti,

i) zastopanje enote pri poslovanju z drugimi enotami družbe in z
zunanjimi partnerji,

j) opravljanje podobnih del,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka za oglaševanje v družbi (1234.01)

- Menedžer/menedžerka enote za stike z javnostmi v družbi
(1234.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za poslovne storitve
(1317.01)

- Svetovalec/svetovalka za stike z javnostmi (2419.07


1235 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE NABAVNE IN DISTRIBUCIJSKE ENOTE DRUŽBE

Menedžerji/menedžerke nabavne in distribucijske enote družbe
načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo nabavne in distribucijske
dejavnosti družbe, ki imajo deset ali več zaposlenih oseb. Dela
opravljajo v skladu z navodili direktorjev in s posvetovanjem z
menedžerji drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje nabavnih, skladiščnih
in distribucijskih dejavnosti družbe,

b) dogovarjanje z dobavitelji o cenah, kakovosti ter o drugih
pogojih in določilih v pogodbah o nabavi,

c) načrtovanje in vpeljevanje sistemov za kontrolo inventarja
oziroma zalog,

d) kontroliranje stroškov in zagotavljanje učinkovite uporabe
virov,

e) določanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

f) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti,

g) nadzorovanje izbire, usposabljanja zaposlenih oseb in njihove
delovne učinkovitosti,

h) zastopanje enote pri poslovanju z drugimi enotami družbe in z
zunanjimi partnerji,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer nabavne enote družbe (1235.01)

- Menedžer distribucijske enote družbe (1235.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na debelo
(1314.01)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1236 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE ENOTE ZA RAČUNALNIŠKE STORITVE V
DRUŽBI

Menedžerji/menedžerke enot za računalniške storitve načrtujejo,
usmerjajo in usklajujejo dejavnosti računalniških storitev
družbe, ki ima deset ali več zaposlenih oseb. Dela opravljajo v
skladu z navodili direktorjev in s posvetovanjem z menedžerji
drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje računalniških storitev
družbe,

b) usmerjanje izbire, namestitve, uporabe in vzdrževanja
računalniške strojne in programske opreme ter zagotavljanja
računalniških storitev,

c) načrtovanje politike računalniških obdelav podatkov in razvoj
novih rešitev v okviru družbe,

d) kontroliranje stroškov in zagotavljanje učinkovite uporabe
virov,

e) določanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

f) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti,

g) nadzor izbire, usposabljanja zaposlenih oseb in njihove
delovne učinkovitosti;

h) zastopanje enote pri poslovanju z drugimi enotami družbe in z
zunanjimi partnerji,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka enote za računalniške storitve v družbi
(1236.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za izobraževanje (1319.02)

- Skrbnik/skrbnica podatkovnih baz (2131.10)


1237 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE ENOTE DRUŽBE

Menedžerji/menedžerke raziskovalne in razvojne enote družbe
načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo razvojne, raziskovalne in
podobne dejavnosti družbe, ki ima deset ali več zaposlenih oseb.
Dela opravljajo v skladu z navodili direktorjev in s
posvetovanjem z menedžerji drugih enot družbe.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje razvojnih in
raziskovalnih dejavnosti, povezanih z osnovno dejavnostjo družbe
ali pa po naročilu drugih družb, razvijanje novih ali izboljšanje
obstoječih tehničnih procesov, proizvodov in materialov,

b) načrtovanje celotnega razvojnega in raziskovalnega programa
družbe, določanje ciljev in potrebnih finanačnih sredstev,

c) kontroliranje stroškov in zagotavljanje učinkovite uporabe
virov,

d) določanje in usmerjanje operativnih in administrativnih
postopkov,

e) načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti,

f) nadzor izbire, usposabljanja zaposlenih oseb in njihove
delovne učinkovitosti,

g) zastopanje enote pri poslovanju z drugimi enotami družbe in z
zunanjimi partnerji,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka raziskovalne enote družbe (1237.01)

- Menedžer/menedžerka razvojne enote družbe (1237.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Vzdrževalec/vzdrževalka in skrbnik/skrbnica računalniških
aplikacij (2131.14)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1239 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUGIH ENOT DRUŽBE, D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni menedžerji/menedžerke
drugih enot družbe, ki ima deset ali več zaposlenih oseb, ki niso
razporejeni v drugih enotah področne skupine 123
Menedžerji/menedžerke drugih enot družbe.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka enote za kakovost v družbi (1239.01)


PODSKUPINA 13

13 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB 10)

Menedžerji/menedžerke manjših družb vodijo majhne družbe, ki
imajo manj kot deset zaposlenih oseb. Te manjše družbe upravljajo
v svojem imenu ali pa v imenu lastnika. Pri opravilih jim lahko
pomagajo zaposlene osebe, ki pa niso menedžerji.

Dela običajno vključujejo: načrtovanje, oblikovanje in izvajanje
politike; vodenje dnevnih dejavnosti, spremljanje poslovnih
rezultatov; dogovarjanje z dobavitelji, s kupci in z drugimi
družbami; načrtovanje in kontroliranje uporabe virov in izbire
oseb za zaposlitev; poročanje lastnikom družb, če niso sami
lastniki družbe. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Področna skupina:

131 Menedžerji/menedžerke manjših družb

Opomba:

10) Ta podskupina vključuje poklice oseb, ki vodijo družbe z manj
kot desetimi zaposlenimi osebami. Družbe upravljajo v svojem
imenu ali v imenu lastnika. Opravila oseb, razvrščenih v to
podskupino poklicev, so v večini primerov obsežnejša kot tista,
ki jih izvajajo specializirani menedžerji v večjih družbah.
Zaposleni, ki ne opravljajo vodstvenih del, morajo biti
razporejeni glede na njihova posebna opravila.


Področna skupina 131

131 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANŠIH DRUŽB 11)

Menedžerji/menedžerke manjših družb vodijo družbe, ki imajo manj
kot deset zaposlenih oseb. Te družbe upravljajo v svojem imenu
ali pa v imenu lastnika. Pri opravilih jim pomagajo zaposlene
osebe, ki pa niso menedžerji.

Dela običajno vključujejo: načrtovanje, oblikovanje in izvajanje
politike; vodenje dnevnih dejavnosti in spremljanje poslovnih
rezultatov; dogovarjanje z dobavitelji, s kupci in z drugimi
družbami; načrtovanje in kontroliranje uporabe virov in izbire
oseb za zaposlitev; poročanje lastnikom družb, če niso sami
lastniki družbe. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Opomba:

11) V enote področne skupine, ki spadajo v to področno skupino,
se razporejajo poklici menedžerjev/menedžerk manjših družb glede
na dejavnost družbe, in sicer po Standardni klasifikaciji
dejavnosti, ki je usklajena s klasifikacijo EU NACE - rev.1.

- Enota 1311 se nanaša na dejavnosti: področje A Kmetijstvo,
lovstvo, gozdarstvo in področje B Ribištvo.

- Enota 1312 se nanaša na dejavnosti: področje C Rudarstvo,
področje D Predelovalna industrija in področje E Oskrba z
elektriko, plinom, in vodo.

- Enota 1313 se nanaša na področje F Gradbeništvo.

- Enota 1314 se nanaša na področje G Trgovina, popravila motornih
vozil in izdelkov široke porabe.

- Enota 1315 se nanaša na področje H Gostinstvo.

- Enota 1316 se nanaša na področje I Promet, skladiščenje in
zveze.

- Enota 1317 se nanaša na področje J Finančno posredništvo in
področje K Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne
storitve.

- Enota 1318 se nanaša na oddelek 90 Storitve javne higiene in
oddelek 93 Druge storitvene dejavnosti (področja O Druge javne,
skupne in osebne storitvene dejavnosti) ter na področje P Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

- Enota 1319 se nanaša na področje področje M Izobraževanje,
področje N Zdravstvo in socialno zavarovanje, področje Q
Eksteritorialne organizacije in združenja ter na oddelek 92
Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti (področje Druge
javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti).


Enote področne skupine:

1311 Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu, lovstvu,
gozdarstvu in ribištvu

1312 Menedžerji/menedžerke manjših družb v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1313 Menedžerji/menedžerke manjših družb v gradbeništvu

1314 Menedžerji/menedžerke manjših družb v trgovini, za popravilo
motornih vozil in izdelkov široke porabe

1315 Menedžerji/menedžerke manjših družb v gostinstvu

1316 Menedžerji/menedžerke manjših družb v prometu, skladiščenju
in komunikacijah

1317 Menedžerji/menedžerke manjših družb za poslovne storitve

1318 Menedžerji/menedžerke manjših družb za osebne storitve,
čiščenje ipd.

1319 Menedžerji/menedžerke manjših družb, d.n.


1311 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB V KMETIJSTVU, LOVSTVU,
GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU

Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu, lovstvu,
gozdarstvu in ribištvu vodijo majhne kmetijske, lovske, gozdarske
in ribiške družbe, ki imajo manj kot deset zaposlenih oseb. V
lastnem imenu ali v imenu lastnika načrtujejo, usmerjajo in
usklajujejo delovanje družbe. Pri opravilih jim pomagajo
zaposlene osebe, ki pa niso menedžerji.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje in izvajanje politike,

b) pripravljanje finančnih ocen in načrtov,

c) dogovarjanje z dobavitelji, s kupci in z drugimi družbami,

d) načrtovanje in kontroliranje uporabe virov in zaposlovanja
oseb,

e) vodenje dnevnih dejavnosti,

f) poročanje lastnikom,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka manše družbe v kmetijstvu (1311.01)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v ribištvu (1311.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe

- v kmetijstvu (1221.01)

- Poljedelec/poljedelka (6111.04)


1312 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB V RUDARSTVU,
PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, ZA OSKRBO Z ELEKTRIKO, PLINOM IN VODO

Menedžerji/menedžerke manjših družb v rudarstvu, predelovalnih
dejavnostih, z oskrbo z elektriko, plinom in vodo vodijo družbe,
ki imajo manj kot deset zaposlenih oseb. Opravljajo dejavnosti,
ki spadajo v rudarstvo, predelovalne dejavnosti in v oskrbo z
elektriko, plinom in vodo. V lastnem imenu ali v imenu lastnika
načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo delovanje družbe. Pri
opravilih jim pomagajo zaposlene osebe, ki pa niso menedžerji.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje in izvajanje politike,

b) pripravljanje finančnih ocen in načrtov,

c) dogovarjanje z dobavitelji, s kupci in z drugimi družbami,

d) načrtovanje in kontroliranje uporabe virov in zaposlovanja
oseb,

e) vodenje dnevnih dejavnosti,

f) poročanje lastnikom,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v predelovalnih dejavnostih
(1312.02)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za oskrbo z elektriko, plinom

- in vodo (1312.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v

- rudarstvu (1222.01)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)1313 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB V GRADBENIŠTVU

Menedžerji/menedžerke manjših družb v gradbeništvu vodijo majhne
gradbeniške družbe z manj kot deset zaposlenimi osebami. V
lastnem imenu ali v imenu lastnika načrtujejo, usmerjajo in
usklajujejo delovanje družbe. Pri opravilih jim pomagajo
zaposlene osebe, ki pa niso menedžerji.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje in izvajanje politike,

b) pripravljanje finančnih ocen in načrtov,

c) dogovarjanje z dobavitelji, s kupci in z drugimi družbami,

d) načrtovanje in kontroliranje uporabe virov in zaposlovanja
oseb,

e) vodenje dnevnih dejavnosti,

f) poročanje lastnikom,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v gradbeništvu (1313.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe

- v gradbeništvu (1223.01)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1314 MENEDŽERJI MANJŠIH DRUŽB V TRGOVINI, ZA POPRAVILO MOTORNIH
VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE

Menedžerji manjših družb v trgovini, za popravilo motornih vozil
in izdelkov široke porabe vodijo družbe z manj kot deset
zaposlenimi osebami in zagotavljajo storitve trgovine na drobno
in debelo, storitve vzdrževanja in popravila motornih vozil ter
izdelkov široke porabe. V lastnem imenu ali v imenu lastnika
načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo delovanje družbe. Pri
opravilih jim pomagajo zaposlene osebe, ki pa niso menedžerji.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje in izvajanje politike,

b) pripravljanje finančnih ocen in načrtov,

c) dogovarjanje z dobavitelji, s kupci in z drugimi družbami,

d) načrtovanje in kontroliranje uporabe virov in zaposlovanja
oseb,

e) vodenje dnevnih dejavnosti,

f) poročanje lastnikom,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na debelo
(1314.01)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na drobno
(1314.02)

- Menedžer/menedžerka manše družbe za vzdrževanje in popravilo

- motornih vozil (1314.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v

- trgovini na debelo (1224.01)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1315 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB V GOSTINSTVU

Menedžerji/menedžerke manjših družb v gostinstvu vodijo družbe z
manj kot desetimi zaposlenimi osebami in zagotavljajo storitve
nastanitve gostov, gostinske storitve prehrane in pijač ipd. V
lastnem imenu ali v imenu lastnika načrtujejo, usmerjajo in
usklajujejo delovanje družbe. Pomagajo jim zaposlene osebe, ki pa
niso menedžerji.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje in izvajanje politike,

b) pripravljanje finančnih ocen in načrtov,

c) dogovarjanje z dobavitelji, s kupci in z drugimi družbami,

d) načrtovanje in kontroliranje uporabe virov in zaposlovanja
oseb,

e) vodenje dnevnih dejavnosti,

f) poročanje lastnikom,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe, hotela (1315.01)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe, restavracije (1315.02)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe, kampa (1315.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe,
hotela (1225.01)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1316 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB V PROMETU, SKLADIŠČENJU
IN KOMUNIKACIJAH

Menedžerji/menedžerke manjših družb v prometu, skladiščenju in
komunikacijah vodijo družbe z manj kot desetimi zaposlenimi
osebami in zagotavljajo storitve, ki se nanašajo na promet,
organizacijo potovanj, skladiščenje, poštne in telekomunikacijske
storitve. V lastnem imenu ali v imenu lastnika načrtujejo,
usmerjajo in usklajujejo delovanje družbe. Pomagajo jim zaposlene
osebe, ki pa niso menedžerji.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje in izvajanje politike,

b) pripravljanje finančnih ocen in planov,

c) dogovarjanje z dobavitelji, s kupci in z drugimi družbami,

d) načrtovanje in kontroliranje uporabe virov in zaposlovanja
oseb,

e) vodenje dnevnih dejavnosti,

f) poročanje lastnikom,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za skladiščenje (1316.03)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za komunikacije (1316.04)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve turističnih
agencij (1316.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
komunikacijah

- (1226.03)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1317 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB ZA POSLOVNE STORITVE

Menedžerji/menedžerke manjših družb za poslovne storitve vodijo
družbe z manj kot desetimi zaposlenimi osebami in zagotavljajo
storitve, ki se nanašajo na finančno posredništvo,
zavarovalništvo, poslovanje z nepremičninami, raziskovanje in
druge podobne poslovne dejavnosti. V lastnem imenu ali v imenu
lastnika načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo delovanje družbe.
Pomagajo jim zaposlene osebe, ki pa niso menedžerji.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje in izvajanje politike,

b) pripravljanje finančnih ocen in načrtov,

c) dogovarjanje z dobavitelji, s kupci in z drugimi družbami,

d) načrtovanje in kontroliranje uporabe virov in zaposlovanja
oseb,

e) vodenje dnevnih dejavnosti,

f) poročanje lastnikom,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za poslovne storitve
(1317.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operartivne enote družbe za
poslovne storitve (1227.01)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1318 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB ZA OSEBNE STORITVE,
ČIŠČENJE IPD.

Menedžerji/menedžerke manjših družb za osebne storitve, čiščenje
ipd. vodijo družbe z manj kot desetimi zaposlenimi osebami in
opravljajo storitve pralnic, čistilnic, frizerskih, kozmetičnih
ipd. salonov, storitev javne higiene, pogrebnih storitev,
storitev zaposlenega domačega osebja v zasebnih gospodinjstvih
ipd. V lastnem imenu ali v imenu lastnika načrtujejo, usmerjajo
in usklajujejo delovanje družbe. Pomagajo jim zaposlene osebe, ki
pa niso menedžerji.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje in izvajanje politike,

b) pripravljanje finančnih ocen in načrtov,

c) dogovarjanje z dobavitelji, s kupci in z drugimi družbami,

d) načrtovanje in kontroliranje uporabe virov in zaposlovanja
oseb,

e) vodenje dnevnih dejavnosti,

f) poročanje lastnikom,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za osebne storitve (1318.01)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za čiščenje ipd.(1318.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za
osebne storitve (1228.01)

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)


1319 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB, D.N.

V tej enoti so razporejeni menedžerji/menedžerke manjših družb,
ki vodijo majhne družbe z manj kot desetimi zaposlenimi osebami
in niso razporejeni v drugih enotah področne skupine 131
Menedžerji/menedžerke manjših družb.

Tu so razporejeni na primer menedžerji/menedžerke manjših družb,
ki vodijo družbe z manj kot desetimi zaposlenimi osebami, na
področju izobraževanja, zdravstva, socialnega dela, rekreacije,
športa in kulture. V lastnem imenu ali v imenu lastnika
načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo delovanje družbe. Pomagajo
jim lahko zaposlene osebe, ki pa niso menedžerji.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje in izvajanje politike,

b) pripravljanje finančnih ocen in načrtov,

c) dogovarjanje z dobavitelji, s kupci in z drugimi družbami,

d) načrtovanje in kontroliranje uporabe virov in zaposlovanja
oseb,

e) vodenje dnevnih dejavnosti,

f) poročanje lastnikom,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za izobraževanje (1319.02)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za zdravstvo (1319.03)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za rekreacijo (1319.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Dekan/dekanica fakultete (1229.01)

- Direktor/direktorica (1210.03)


GLAVNA SKUPINA 2

2 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE

Strokovnjaki/strokovnjakinje s svojim delom povečujejo obstoječi
obseg znanja, razvijajo znanstvene in umetniške zamisli in
teorije, le-te sistematično poučujejo, lahko pa so zaposleni v
kakršnikoli kombinaciji teh treh aktivnosti. Za opravljanje
večine poklicev glavne skupine 2 je potrebno znanje, ki ga
praviloma zagotavljajo programi dodiplomskega in podiplomskega
univerzitetnega izobraževanja.

Dela običajno vključujejo: vodenje analiz in raziskav, razvijanje
zamisli, teorij in operativnih metod; svetovanje in uporabljanje
obstoječega znanja s področja naravoslovja, vključno z
matematiko, tehniko in tehnologijo; uporabljanje znanj s področja
družbenih in humanističnih ved ter medicine; učenje teorij in
poučevanje ene ali več disciplin na različnih izobraževalnih
stopnjah; učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami;
vzgajanje predšolskih otrok; zagotavljanje različnih poslovnih,
pravnih in socialnih storitev; ustvarjanje in izvajanje
umetniških del; zagotavljanje duhovnega vodenja; pripravljanje
znanstvenih razprav in poročil. Vključen je lahko tudi nadzor
drugih delavcev.

Podskupine:

21 Strokovnjaki/strokovnjakinje fizikalnih, kemijskih,
matematičnih, tehnično-tehnoloških ved

22 Zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinje,
strokovnjaki/strokovnjakinje bioloških, biotehničnih ved

23 Strokovnjaki/strokovnjakinje za izobraževanje

24 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje


PODSKUPINA 21

21 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE FIZIKALNIH, KEMIJSKIH,
MATEMATIČNIH, TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VED

Strokovnjaki/strokovnjakinje fizikalnih, kemijskih, matematičnih,
tehnično-tehnoloških ved raziskujejo, izboljšujejo ali razvijajo
zamisli, teorije in operativne metode, pri tem uporabljajo znanje
iz fizike, astronomije, meteorologije, kemije, geofizike,
geologije, matematike, statistike, računalništva, arhitekture ter
tehnično-tehnoloških ved.

Dela običajno vključujejo: raziskovanje, povečevanje obsega
znanja, svetovanje in uporabo znanja, pridobljenega s
proučevanjem struktur in lastnosti fizikalnih snovi in pojavov,
kemičnih značilnosti in procesov, spreminjanja različnih snovi,
materialov in izdelkov ter znanja, pridobljenega s proučevanjem
matematičnih, statističnih in računalniških metod in konceptov;
svetovanje in načrtovanje pri konstruiranju zgradb, mest in
prometnih sistemov, gradbeništvu ter industrijskih konstrukcijah,
strojih in drugi opremi; svetovanje, uporabljanje in skrb za
najprimernejšo uporabo rudarskih metod; raziskovanje zemeljskega
površja in morja, izdelavo zemljevidov; proučevanje in svetovanje
o tehnoloških vidikih posebnih materialov, izdelkov in procesov
ter učinkovitosti produkcije in organizacije dela; pripravljanje
znanstvenih razprav in poročil. Vključen je lahko tudi nadzor
drugih delavcev.

Področne skupine:

211 Fiziki/fizičarke, kemiki/kemičarke ipd.

212 Matematiki/matematičarke, statistiki/statističarke

213 Informatiki/informatičarke, računalnikarji/računalnikarke

214 Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških ved


Področna skupina 211

211 FIZIKI/FIZIČARKE, KEMIKI/KEMIČARKE IPD.

Fiziki/fizičarke, kemiki/kemičarke ipd. raziskujejo, izboljšujejo
ali razvijajo zamisli, teorije in operativne metode ter pri tem
uporabljajo znanje fizike, astronomije, meteorologije, kemije,
geologije in geofizike.

Dela običajno vključujejo: večanje obsega znanja z raziskovanjem
in poizkusi s področij mehanike, termodinamike, optike, sonike,
elektrike, magnetizma, elektronike, jedrske fizike, astronomije,
različnih vej kemije, podnebnih razmer ali fizikalnih značilnosti
zemlje; svetovanje in uporabo teh znanj na področjih, kot so:
proizvodnja, kmetijstvo, medicina, navigacija, raziskovanje
vesolja, izkoriščanje zalog nafte, plina, vode in rud,
telekomunikacije, gradbeništvo ipd.; pripravljanje znanstvenih
razprav in poročil. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področe skupine:

2111 Fiziki/fizičarke, astronomi/astronomke

2112 Meteorologi/meteorologinje

2113 Kemiki/kemičarke

2114 Geologi/geologinje, geofiziki/geofizičarke ipd.


2111 FIZIKI/FIZIČARKE, ASTRONOMI/ASTRONOMKE

Fiziki/fizičarke, astronomi/astronomke opravljajo raziskave,
izboljšujejo ali razvijajo zamisli, teorije in operativne metode
ter pri tem uporabljajo znanje iz fizike in astronomije na
industrijskem, medicinskem, vojaškem in drugih področjih.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje ter izboljševanje ali razvijanje zamisli, teorij
in operativnih metod, povezanih s fiziko, mehaniko in
astronomijo,

b) opravljanje poizkusov, testov in analiz s področij, kot so:
mehanika, termodinamika, optika, sonika, elektrika, magnetizem,
elektronika in jedrska fizika ter astronomija,

c) opravljanje poizkusov, testov in analiz strukture ter
lastnosti snovi v trdnem stanju in njene reakcije na temperaturo,
pritisk, silo in druge dejavnike,

d) vrednotenje rezultatov raziskav in poizkusov ter oblikovanje
zaključkov, z uporabo matematičnih tehnik in modelov,

e) razvijanje ali izboljšavo industrijskih, medicinskih, vojaških
in drugih uporabnih področij na fizikalnih in astronomskih
zakonitostih in tehnikah,

f) opazovanje, analiziranje in interpretacijo nebesnih pojavov
ter razvoj metod in tehnik za uporabo teh znanj na področjih, kot
sta: navigacija in raziskovanje vesolja,

g) pripravo znanstvenih raziskav in poročil,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Fizik/fizičarka (2111.04)

- Jedrski fizik/jedrska fizičarka (2111.03)

- Astronom/astronomka (2111.01)


2112 METEOROLOGI/METEOROLOGINJE

Meteorologi/meteorologinje opravljajo raziskave, izboljšujejo ali
razvijajo zamisli, teorije in operativne metode, povezane s
sestavo, strukturo in dinamiko atmosfere ter pripravljajo
podrobne ali dolgoročne vremenske napovedi, ki jih potrebujejo v
letalstvu, pomorstvu, kmetijstvu in na drugih področjih ter za
obveščanje širše javnosti.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje ter izboljševanje ali razvijanje zamisli, teorij
in operativnih metod, povezanih s strukturo in dinamiko
atmosfere,

b) raziskovanje smeri in hitrosti gibanja zračnih mas, pritiska,
temperature, vlage in drugih pojavov, kot so: kondenzacija in
nastajanje oblakov, električne motnje ali žarčenje sonca,

c) proučevanje podatkov, zbranih na meteoroloških postajah,
pripravo podrobnih ali dolgoročnih vremenskih napovedi za uporabo
v letalstvu, pomorstvu, kmetijstvu in drugih področjih ter za
obveščanje širše javnosti,

d) opravljanje poizkusov za disperzijo megle in drugih vrst
nadzorovanja vremena,

e) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

f) opravljanje podobnih del;

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Meteorolog/meteorologinja (2112.01)


2113 KEMIKI/KEMIČARKE

Kemiki/kemičarke opravljajo raziskave, izboljšujejo ali razvijajo
zamisli, teorije in operativne metode, povezane s kemijo,
največkrat s testiranjem, razvijanjem ter izboljšavo materialov,
industrijskih izdelkov in procesov.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje ter izboljševanje ali razvijanje zamisli, teorij
in operativnih metod, povezanih s kemijo,

b) opravljanje poizkusov, testov in analiz za raziskovanje
kemične sestave in energije ter kemičnih sprememb na različnih
naravnih, umetnih ali sintetičnih snoveh, materialih in izdelkih,

c) vrednotenje rezultatov raziskav in poizkusov ter oblikovanje
zaključkov,

d) razvijanje ali izboljšavo farmacevtskih in drugih
industrijskih materialov, izdelkov in procesov,

e) razvijanje postopkov za preverjanje kakovosti, tako za
proizvajalce kot za uporabnike,

f) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Kemik/kemičarka (2113.07)


2114 GEOLOGI/GEOLOGINJE, GEOFIZIKI/GEOFIZIČARKE IPD.

Geologi/geologinje, geofiziki/geofizičarke ipd. opravljajo
raziskave, izboljšujejo ali razvijajo zamisli, teorije in
operativne metode in pri tem uporabljajo znanje iz geologije in
geofizike na področjih, kot so: izkoriščanje zalog nafte, plina
in rud, varovanje voda, gradbeništvo, telekomunikacije in
navigacija.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje, izboljševanje ali razvijanje zamisli, teorij in
operatvnih metod, povezanih z geologijo in geofiziko,

b) proučevanje sestave zemeljske skorje, raziskovanje kamenin,
mineralov, fosilnih ostankov itd., da bi dognali procese, ki so
vplivali na razvoj zemlje in na evolucijski razvoj življenja ter
da bi ugotovili naravo in kronologijo geoloških formacij,

c) razlago raziskovalnih podatkov in pripravo geoloških poročil,
kart, tabel in diagramov,

d) uporabo rezultatov raziskav za oceno možnosti glede
izkoriščanja zalog rud, plina, nafte in podzemnih voda,

e) uporabo geološkega znanja pri problemih, kot so: konstruiranje
jezov, mostov, predorov in velikih zgradb,

f) raziskovanje in merjenje seizmičnih, gravitacijskih, termalnih
in magnetnih sil, ki vplivajo na zemljo,

g) ocenjevanje teže, velikosti in mase zemlje ter sestave njene
notranjosti, proučevanje narave in dejavnosti vulkanov, ledenikov
in potresov,

h) kartografiranje zemljskega magnetnega polja ter uporabo teh in
drugih podatkov pri radijskem in televizijskem oddajanju ter
navigaciji,

i) proučevanje in merjenje fizikalnih lastnosti morij in ozračja
ter njihovega medsebojnega vplivanja, kot je na primer izmenjava
geotermalne energije,

j) lociranje in določanje vrste in obsega zalog nafte, plina, rud
in vode z uporabo seizmoloških, gravimetričnih, magnetnih,
električnih ali radiometričnih metod,

k) izdelavo znanstvenih razprav in poročil,

l) opravljanje podobnih del,

m) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Geofizik/geofizičarka (2114.01)

- Geolog/geologinja (2114.02)

- Paleontolog/paleontologinja (2114.06)


Področna skupina 212

212 MATEMATIKI/MATEMATIČARKE, STATISTIKI/STATISTIČARKE

Matematiki/matematičarke, statistiki/statističarke raziskujejo,
izboljšujejo ali razvijajo matematične, računske ali statistične
metode in tehnike, uporabljajo znanje v nalogah na širokem
področju tehnično-tehnoloških ved, strojništva, poslovnem
področju ali v medicini, v naravoslovju, družboslovju in
humanistiki.

Dela običajno vključujejo: raziskovanje v temeljni matematiki in
svetovanje ali uporabo matematičnih, računskih ter statističnih
načel in tehnik; pri tem lahko svetujejo v računovodskih zadevah,
pri oblikovanju zavarovalniških in pokojninskih sistemov;
načrtovanje, oblikovanje in vodenje statističnih zbiranj
podatkov; vrednotenje, organiziranje, procesiranje,
interpretiranje in analizo statističnih podatkov; pripravo
znanstvenih razprav in poročil. Vključen je lahko tudi nadzor
drugih delavcev.

Enote področne skupine:

2121 Matematiki/matematičarke ipd.

2122 Statistiki/statističarke


2121 MATEMATIKI/MATEMATIČARKE IPD.

Matematiki/matematičarke ipd. raziskujejo ter izboljšujejo ali
razvijajo matematične in računske zamisli, teorije ter operativne
metode in tehnike, svetujejo ali sodelujejo pri njihovi praktični
uporabi na področjih, kot so: tehnično-tehnološke vede, poslovna
dejavnost, medicina ter na drugih področjih v naravoslovju,
družboslovju in humanistiki.

Dela vključujejo:

a) proučevanje, izboljševanje in razvijanje matematičnih ter
računskih teorij in tehnik,

b) svetovanje in uporabo matematičnih načel, modelov in tehnik v
nalogah na širokih področjih tehnično-tehnoloških ved, agronomije
in medicine, kakor tudi na drugih področjih v naravoslovju,
družboslovju in humanistiki,

c) logično analiziranje upravljanja, še posebej učinkovitost
vhoda/izhoda (input/output) in oblikovanje matematičnih metod za
vsak problem, navadno z uporabo računalnika,

d) oblikovanje in aplikacijo pokojninskih programov ter sistemov
življenjskega, zdravstvenega, socialnega in drugih vrst
zavarovanja,

e) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Matematik/matematičarka (2121.05)

- Matematik, raziskovalni/matematičarka, raziskovalna (2121.03)

- Matematiki, aplikativni/matematičarka, aplikativna (2121.02)


2122 STATISTIKI/STATISTIČARKE

Statistiki/statističarke raziskujejo, izboljšujejo ali razvijajo
matematične in druge oblike statističnih zamisli, teorij ter
operativnih metod in tehnik, svetujejo ali sodelujejo pri njihovi
praktični uporabi na poslovnem področju ali v medicini, kakor
tudi na drugih področjih v naravoslovju, družboslovju in
humanistiki.

Dela vključujejo:

a) proučevanje, izboljševanje ali razvoj statističnih teorij in
metodologij,

b) načrtovanje in organiziranje anket in drugih statističnih
raziskovanj ter oblikovanje vprašalnikov,

c) vrednotenje, procesiranje, analiziranje in interpretiranje
statističnih podatkov ter njihovo pripravo za publiciranje,

d) svetovanje ali uporabo različnih metod za zbiranje podatkov
ter statističnih metod in tehnik; določanje zanesljivosti
ugotovitev, še posebej na področjih, kot sta poslovna dejavnost
ali medicina, kakor tudi na drugih področjih v naravoslovju,
družboslovju in humanistiki,

e) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Statistik/statističarka (2122.03)

- Demograf/demodrafinja (2122.02)

- Biometrik/biometričarka (2122.01)


Področna skupina 213

213 INFORMATIKI/INFORMATIČARKE IN RAČUNALNIKARJI/RAČUNALNIKARKE

Informatiki/informatičarke in računalnikarji/računalnikarke
raziskujejo, načrtujejo, razvijajo in izboljšujejo informacijske
sisteme, programsko opremo in zamisli v zvezi s tem, razvijajo
načela in operativne metode, obenem pa oblikujejo slovarje
podatkov in sisteme za vodenje baz podatkov, da bi zagotovili
celovitost in varnost podatkov.

Dela običajno vključujejo: razvoj teoretičnih vidikov in
operativnih metod za uporabo na računalnikih, na primer:
arhitektura in oblikovanje s pomočjo računalnika, struktura in
baze podatkov, algoritmi, umetna inteligenca, računalniški
jeziki, podatkovnna komunikacija in robotika; vrednotenje,
načrtovanje in oblikovanje strojne in programske opreme za
posebne uporabe; pripravo znanstvenih razprav, poročil,
dokumentacije in navodil. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

2130 Analitiki/analitičarke in snovalci/snovalke informacijskih
sistemov


2130 ANALITIKI/ANALITIČARKE IN SNOVALCI/SNOVALKE INFORMACIJSKIH
SISTEMOV

Analitiki/analitičarke in snovalci/snovalke informacijskih
sistemov raziskujejo, izboljšujejo ali razvijajo računalniške
zamisli in operativne metode ter svetujejo ali sodelujejo pri
njihovi praktični uporabi; pišejo, testirajo in vzdržujejo
računalniške programe, da bi zadovoljili potrebe njihovih
uporabnikov.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje načel in operativnih računalniških metod ter
računalniških sistemov za procesiranje in prenos informacij,
načrtovanje, oblikovanje in produkcijo; razvoj in vzdrževanje
programske opreme, struktur in baz podatkov, algoritmov, umetne
inteligence in robotike,

b) oblikovanje slovarjev podatkov in sistemov za vodenje baz
podatkov za zagotovitev celovitosti in varnosti podatkov,

c) prispevanje k razvoju in spremljanje tehničnega razvoja
računalnikov, perifernih enot, računalniških metod in programske
opreme, njihovih potencialov in omejitev,

d) analiziranje potreb računalniških uporabnikov, da bi se
določile konfiguracije strojne in programske opreme ter
pripravile analize stroškov,

e) izdelavo programskih specifikacij, tehničnih poročil in
navodil, ki določajo metode delovanja in vzdrževanja konfiguracij
strojne in programske opreme,

f) oblikovanje, pisanje, vzdrževanje in posodabljanje programske
opreme, ki nadzoruje celotno funkcioniranje računalnika ter
povezuje strojno in programsko opremo,

g) oblikovanje in opremljanje komunikacijskih mrež med različnimi
računalniškimi instalacijami,

h) razvijanje metod in opreme, vključno s programskimi jeziki za
pisanje, dokumentiranje in vzdrževanje računalniške programske
opreme,

i) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

j) proučevanje namembnosti programa, njegove zmogljivosti, vrst
in virov vhodnih podatkov, kontroliranje programa,

k) pripravljanje podrobnih logičnih shem in algoritmov za potek
dela, oblikovanje zaporedja korakov za vnašanje podatkov in
procesnih operacij,

l) pisanje in izdelavo podrobne dokumentacije o računalniških
programih,

m) vzdrževaje računalniških programov, aplikacij in njihove
dokumentacije, ažuriranje sprememb glede na posebnosti dotoka,
odtoka informacij in konfiguracije strojne opreme,

n) opravljanje podobnih del,

o) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Inženir/inženirka razvoja komunikacij (2130.01)

- Sistemski inženir/sistemska inženirka (2130.09)

- Programer razvijalec/programerka razvijalka programov (2132.05)


Področna skupina 214

214 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VED

Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških ved
raziskujejo, izboljšujejo ali razvijajo zamisli, teorije in
operativne metode ter uporabljajo znanje na področjih, kot sta
arhitektura in strojništvo, kakor tudi na področjih tehnološke in
gospodarske učinkovitosti proizvodnega procesa.

Dela običajno vključujejo: raziskovanje ter svetovanje in vodenje
načrtovanja zgradb, mest, prometnih in krajinskih sistemov ter
svetovanje pri njihovem vzdrževanju in popravilu; načrtovanje
industrijskih konstrukcij, načrtovanje električnih in
elektronskih izdelkov in sistemov, strojev in strojnih delov ter
tovarn; razvijanje in uporabo komercialnih kemičnih procesov pri
izdelavi različnih snovi in materialov; razvijanje in uporabo
komercialnih metod za izkoriščanje zalog vode, nafte, plina in
rudnin ter za pridobivanje kovin iz rud ali razvijanje novih
materialov; raziskovanje zemeljskega površja in morja, izdelavo
grafičnih, digitalnih in slikovnih predstavitev; proučevanje in
svetovanje pri tehnoloških vidikih določenih materialov, izdelkov
in procesov ter pri izboljšanju učinkovitosti organizacije
proizvodnje in dela; pripravo znanstvenih razprav in poročil.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

2141 Arhitekti/arhitektke

2142 Inženirji/inženirke gradbeništva

2143 Inženirji/inženirke elektrotehnike ipd.

2144 Inženirji/inženirke elektronike, telekomunikacij

2145 Inženirji/inženirke strojništva ipd.

2146 Kemijski tehnologi/kemijske tehnologinje,živilski
tehnologi/živilske tehnologije ipd.

2147 Inženirji/inženirke rudarstva, metalurgije ipd.

2148 Geodeti/geodetinje ipd.


2141 ARHITEKTI/ARHITEKTKE

Arhitekti/arhitektke opravljajo raziskave, svetujejo, načrtujejo
stanovanjske, poslovne in industrijske zgradbe, mesta, krajine in
prometne sisteme ter načrtujejo in nadzirajo njihovo
konstrukcijo, vzdrževanje in obnavljanje.

Dela vključujejo:

a) razvijanje in izboljšavo arhitekturnih teorij in metod,

b) nadziranje gradbišč, posvetovanje z naročniki in svetovanje
glede stila in drugih konstrukcijskih vidikov,

c) oblikovanje zgradb, pripravo podrobnih risb in načrtov za
njihovo gradnjo in obnovo ter navezovanje stikov za zagotovitev
izvedljivosti projektov, kar zadeva stil, stroške, rok izvedbe,
ustrezanje predpisom itd.,

d) iskanje in ugotavljanje najboljših rešitev za probleme, ki
zadevajo funkcijo in kakovost notranjosti zgradb in izdelavo
potrebnih risb in načrtov,

e) nadziranje gradnje za zagotovitev upoštevanja navodil,

f) načrtovanje in oblikovanje zemljišč za parke, šole, upravne
zgradbe, letališča, avtoceste in podobne projekte ter za
poslovna, industrijska in stanovanjska območja,

g) povezovanje in posvetovanje z drugimi strokovnjaki,

h) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor podobnih delavcev.

Primeri poklicev:

- Arhitekt/arhitektka (2141.06)

- Arhitekt oblikovalec/arhitektka oblikovalka (2141.01)

- Arhitekt urbanist/arhitektka urbanistka (2141.04)


2142 INŽENIRJI/INŽENIRKE GRADBENIŠTVA

Inženirji/inženirke gradbeništva opravljajo raziskave in
svetujejo pri načrtovanju ter vodijo gradnjo in vzdrževanje
gradbenih konstrukcij ali pa proučujejo in svetujejo pri
tehnoloških vidikih določenih materialov.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje in razvijanje novih ali izboljšanih teorij in
metod, povezanih z inženirstvom,

b) svetovanje pri konstruiranju ali konstruiranje mostov, jezov,
pomolov, cest, prekopov, cevovodov, čistilnih naprav ter
industrijskih in drugih zgradb,

c) določanje in podrobno izdelavo konstrukcijskih metod,
materialov in kakovostnih standardov ter vodenje konstrukcijskih
del,

d) izdelavo kontrolnih sistemov za zagotavljanje učinkovitega
funkcioniranja konstrukcij, varnosti in varovanja okolja,

e) lociranje in popravljanje napak pri delovanju,

f) organiziranje in vodenje vzdrževanja in popravljanja
obstoječih konstrukcij,

g) povezovanje in posvetovanje z drugimi strokovnjaki,

h) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Inženir/inženirka gradbeništva (2142.07)


2143 INŽENIRJI/INŽENIRKE ELEKTROTEHNIKE IPD.

Inženirji/inženirke elektrotehnike ipd. opravljajo raziskave in
svetujejo pri načrtovanju; vodijo konstruiranje električnih
sistemov, motorjev in naprav, svetujejo pri njihovem upravljanju,
vzdrževanju in popravilih, proučujejo tehnološke vidike določenih
materialov, izdelkov in procesov.

Dela vključujejo:

a) svetovanje in oblikovanje sistemov za proizvodnjo, prenos in
distribucijo električne energije,

b) svetovanje in oblikovanje sistemov za elektromotorje,
elektrovleko in druge naprave ter za električne gospodinjske
aparate,

c) načrtovanje električne napeljave in naprav v industrijskih ter
drugih zgradbah in objektih, če je potrebno,pa tudi vodenje
nekaterih del,

d) oblikovanje standardov za kontrolo in oblikovanje procedur za
zagotavljanje učinkovitega delovanja in varnosti sistemov za
proizvodnjo ter distribucijo električne energije, motorjev in
naprav,

e) lociranje in popravljanje napak pri delovanju,

f) organiziranje in vodenje vzdrževanja in popravil delujočih
električnih sistemov, motorjev in naprav,

g) proučevanje tehnoloških vidikov določenih materialov in
svetovanje,

h) povezovanje in posvetovanje z drugimi strokovnjaki,

i) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

j) opravljanje podobnih del,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Inženir/inženirka elektroenergetike (2143.02)

- Inženir elektroenergetike, projektant/inženirka
elektroenergetike, projektantka (2143.03)


2144 INŽENIRJI/INŽENIRKE ELEKTRONIKE, TELEKOMUNIKACIJ

Inženirji/inženirke elektronike in telekomunikacij opravljajo
raziskave ter svetujejo, oblikujejo in konstruirajo elektronske
sisteme in naprave, svetujejo in vodijo upravljanje, vzdrževanje
in popravila elektronskih sistemov in naprav, proučujejo
tehnološke vidike določenih materialov, izdelkov in procesov.

Naloge vključujejo:

a) svetovanje in načrtovanje elektronskih naprav, sistemov,
motorjev in naprav, kot so računalniki ali telekomunikacijske
naprave,

b) določanje proizvodnih in instalacijskih metod, materialov in
kakovostnih standardov, vodenje proizvodnje ali instalacije
elektronskih ali telekomunikacijskih izdelkov in sistemov,

c) oblikovanje standardov za kontrolo in oblikovanje procedur za
zagotavljanje učinkovitega delovanja in varnosti elektronskih
sistemov, motorjev in naprav,

d) lociranje in popravljanje napak pri delovanju,

e) organiziranje in vodenje vzdrževanja ter popravil že delujočih
elektronskih sistemov, motorjev in naprav,

f) proučevanje tehnoloških vidikov določenih materialov, izdelkov
in procesov ter svetovanje,

g) povezavanje in posvetovanje z drugimi strokovnjaki,

h) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Inženir/inženirka elektronike (2144.04)

- Inženir/inženirka elektroavtomatike (2144.01)


2145 INŽENIRJI/INŽENIRKE STROJNIŠTVA IPD.

Inženirji/inženirke strojništva opravljajo raziskave in svetujejo
pri oblikovanju ter proizvodnji strojev, strojnih delov in
industrijskih obratov, naprav in sistemov, svetujejo in vodijo
njihovo funkcioniranje, vzdrževanje in popravila, proučujejo
tehnološke vidike določenih materialov, izdelkov in procesov ter
svetujejo.

Del vključujejo:

a) načrtovanje in svetovanje pri oblikovanju strojev in orodja v
proizvodnji, rudarstvu, gradbeništvu, kmetijstvu in drugih
panogah,

b) načrtovanje in svetovanje pri oblikovanju parnih strojev,
motorjev z notranjim izgorevanjem in drugih neelektričnih strojev
za pogon železniških lokomotiv, cestnih vozil ali letal, ali za
pogon industrijskih in drugih strojev,

c) načrtovanje in svetovanje pri oblikovanju ladijskih pogonskih
sistemov, elektrarn, ogrevalnih in ventilacijskih sistemov,
krmilnih sistemov, črpalk in mehanskih naprav,

d) načrtovanje in svetovanje pri oblikovanje trupov in nadgradenj
ladij ter drugih plovil,

e) načrtovanje in svetovanje pri oblikovanju letalskih trupov in
podvozij ter drugih naprav za letalo,

f) načrtovanje in svetovanje pri oblikovanju karoserij,
vzmetenja, zavornih in drugih sistemov cestnih vozil,

g) načrtovanje in svetovanje pri oblikovanju ogrevalnih,
prezračevalnih in hladilnih sistemov in naprav,

h) načrtovanje in svetovanje pri oblikovanju mehanskih delov in
naprav za prenos, nadzor in koristno uporabo jedrske energije,

i) načrtovanje in svetovanje pri oblikovanju neelektričnih delov
naprav in izdelkov, kot so računalniki, natančni instrumenti,
kamere, projektorji itd.,

j) določanje in kontroliranje proizvodnih in instalacijskih metod
ter dela kmetijskih in drugih strojev, strojnih delov, orodij,
motorjev, industrijskih obratov, naprav ali sistemov,

k) oblikovanje standardov za kontrolo in oblikovanje procedur za
zagotavljanje učinkovitega delovanja in varnosti strojev,
strojnih delov, orodij, motorjev, industrijskih obratov, opreme
ali sistemov,

l) lociranje in popravljanje napak pri delovanju,

m) organiziranje in vodenje vzdrževanja ter popravil strojev,
strojnih delov, orodij, motorjev, industrijskih obratov, naprav
ali sistemov,

n) proučevanje tehnoloških vidikov določenih materialov, izdelkov
in procesov in svetovanje,

o) povezovanje in posvetovanje z drugimi strokovnjaki,

p) izdelavo znanstvenih razprav in poročil,

q) opravljanje podobnih del,

r) nadzor podobnih delavcev.

Primeri poklicev:

- Inženir/inženirka strojništva (2145.09)

- Inženir strojništva, konstruktor/inženirka
strojništva,konstuktorka (2145.06)

- Inženir strojništva, energetik/inženirka strojništva,
energetičarka (2145.04)


2146 KEMIJSKI TEHNOLOGI/KEMIJSKE TEHNOLOGINJE, ŽIVILSKI
TEHNOLOGI/ ŽIVILSKE TEHNOLOGINJE IPD.

Kemijski tehnologi/kemijske tehnologinje,živilski
tehnologi/živilske tehnologinje ipd. opravljajo raziskave ter
razvijajo, vodijo in svetujejo pri proizvodnih kemičnih procesih
ter proizvodnji različnih snovi in proizvodov, kot so surova
nafta, naftni derivati, živila, zdravila, keramika, steklo ali
sintetični proizvodi; vodijo vzdrževanje in popravila
industrijskih obratov ali svetujejo in proučujejo tehnološke
vidike določenih materialov, izdelkov in procesov.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje ter svetovanje in razvijanje komercialnih
kemičnih procesov za rafiniranje surove nafte in drugih tekočin
ali plinov ter za izdelavo različnih snovi in proizvodov, kot so
naftni derivati, razstreliva, živila, zdravila, keramika, steklo
ali sintetični materiali,

b) določanje pomembnih vidikov konstrukcije kemičnih proizvodnih
obratov,

c) določanje proizvodnih metod, materialov in kakovostnih
standardov ter zagotavljanje, da ustrezajo specifikacijam,

d) določanje standardov in procedur za kontrolo, da bi zagotovili
varnost in učinkovitost proizvodnih operacij,

e) lociranje in popravljanje napak pri delovanju,

f) organizacijo ter vodenje vzdrževanja in popravil naprav,

g) proučevanje in svetovanje pri tehnoloških vidikih določenih
materialov, izdelkov in procesov,

h) povezovanje in posvetovanje z drugimi strokovnjaki,

i) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

j) opravljanje podobnih del,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja (2146.02)

- Živilski tehnolog/živilska tehnologinja (2146.08)


2147 INŽENIRJI/INŽENIRKE RUDARSTVA, METALURGIJE IPD.

Inženirji/inženirke rudarstva, metalurgije, mineralurgije ipd.
opravljajo raziskave, oblikujejo, razvijajo in vzdržujejo
komercialne metode za pridobivanje kovine iz rud, vode, nafte in
zemeljskega plina; razvijajo nove zlitine, keramične in druge
materiale ali proučujejo in svetujejo pri tehnoloških vidikih
določenih materialov, izdelkov ter procesov.

Dela vključujejo:

a) vodenje razvoja ter svetovanje, oblikovanje in razvijanje
novih ali izboljšanih metod tehnoloških vidikov rudarjenja in
pridobivanja nafte, zemeljskega plina in vode,

b) določanje najprimernejših metod za učinkovito rudarjenje in
črpanje, določanje vrste strojev za uporabo, načrtovanje izkopov
in vodenje konstruiranja jaškov in predorov,

c) določanje prostora za vrtine in razvijanje metod za kontrolo
pretoka vode, nafte ali zemeljskega plina,

d) načrtovanje in vodenje skladiščenja, osnovne predelave in
transporta vode, nafte ali zemeljskega plina,

e) določanje varnostnih standardov in procedur ter pripomočkov za
prvo pomoč, še posebej za rudnike,

f) raziskovanje in razvijanje metod za pridobivanje kovin iz rud
ter svetovanje pri njihovi uporabi,

g) raziskovanje lastnosti kovin in zlitin, razvijanje novih
zlitin ter svetovanje in nadziranje tehnoloških vidikov izdelave
ter procesiranja kovin in zlitin,

h) proučevanje in svetovanje pri tehnoloških vidikih določenih
materialov ali procesov,

i) povezovanje in posvetovanje z drugimi strokovnjaki, še posebej
z geologi in geofiziki,

j) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

k) opravljanje podobnih del,

l) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Rudarski inženir/rudarska inženirka (2147.11)

- Metalurg/metalurginja (2147.10)


2148 GEODETI/GEODETINJE IPD.

Geodeti/geodetinje ipd. uporabljajo geodetske metode in tehnike
za ugotavljanje natančnega položaja naravnih in umetnih meja
površja, morij, podzemlja in nebesnih teles ter pripravljajo ali
revidirajo digitalne, grafične in slikovne predstavitve.

Dela vključujejo:

a) merjenje in opisovanje površine zemljišč za različne namene,
izdelovanje zemljevidov, razmejevanje lastniških zemljišč itd.,

b) merjenje rudnikov, včrtavanje podzemnih površin, določanje
natančnega položaja različnih linij ter izdelavo kart in
zemljevidov za kontroliranje smeri in obsega rudarjenja,

c) merjenje morja, jezer in rečnih strug, vrisovanje podzemnih
vodnih površin, določanje natančnega položaja različnih linij in
izdelovanje kart in zemljevidov za določanje plovnih voda in
prekopov in načrtovanje morskih gradenj,

d) načrtovanje in vodenje aerofotografskih merjenj,

e) analiziranje letalskih in drugih fotografij, zemljemerskih in
drugih podatkov za pripravo in revizijo topografskih zemljevidov
in kart, splošnih zemljevidov in drugih tematskih kart,

f) proučevanje in svetovanje pri tehničnih, estetskih in drugih
vidikih proizvodnje zemljevidov,

g) povezovanje in posvetovanje z drugimi strokovnjaki,

h) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Geodet/geodetinja (2148.02)

- Kartograf/kartografka (2148.04)

- Geoinformacijski tehnolog/geoinformacijska tehnologinja
(2148.03)


2149 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VED, D.N.

V tej skupini so razporejeni strokovnjaki/strokovnjakinje
tehnično-tehnoloških ved, ki niso razporejeni drugje v področni
skupini 214, Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških
ved. Razporejeni so tisti, ki sodelujejo pri vodenju razvoja,
svetujejo pri razvojnih postopkih glede učinkovitosti proizvodnje
in organizacije dela kakor tudi tisti, ki nadzorujejo količine in
tisti, ki proučujejo ali svetujejo tehnološke vidike določenih
materialov, izdelkov in proizvodnih procesov.

Dela vključujejo:

a) posvetovanje z upravo in nadzornim osebjem ter svetovanje pri
načrtovanju in proizvodnih metodah,

b) posvetovanje z upravo in nadzornim osebjem ter svetovanje
metod za zvišanje učinkovitosti ter varne in ekonomske uporabe
osebja, materiala in naprav,

c) priporočanje metod dela ter zaporedja operacij in nadzorovanje
njihovega izvajanja,

d) svetovanje pri časovni in operacijski organizaciji dela,

e) svetovanje za najučinkovitejšo razporeditev v obratu ali
objektu,

f) ugotavljanje potencialnih nevarnosti ter uvajanje varnostnih
ukrepov in naprav,

g) pripravo in nadzorovanje stroškov ter količine materiala za
arhitekturne in gradbene projekte,

h) proučevanje in svetovanje tehnoloških vidikov določenih
proizvodnih procesov, kot so tisti, ki so povezani s tiskarskimi
izdelki, izdelki iz tekstila, usnja, lesa ipd.,

i) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

j) opravljanje podobnih del,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tehnolog/tehnologinja v grafični industriji (2149.03)


Področna skupina 215

215 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO
PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI DELU IPD.

Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko, tehnologijo prometa,
organizacijo in varnost pri delu ipd. raziskujejo, izboljšujejo
ali razvijajo zamisli, teorije in operativne metode, uporabljajo
znanje in izvajajo nadzor na področjih, kot so logistika,
tehnologija prometa, organizacija in varnost pri delu.

Dela običajno vključujejo: izdelovanje tehnoloških postopkov in
organizacijo prometa, izdelovanje zahtevnih logističnih projektov
in načrtovanje logističnih postopkov, izdelovanje prometnih in
transportnih tehnoloških predpisov, organiziranje in usklajevanje
dela prometne operative, izdelovanje voznega reda za različna
prometna sredstva, uskaljevanje voznih redov, kontrolo varnosti
in pravilnosti železniškega, cestnega, pomorskega in zračnega
prometa, organiziranje in vodenje dela v različnih dejavnostih,
nadzorovanje izvajanja in spoštovanja predpisov na področju
prometa, varnosti pri delu in delovne zakonodaje. Vključen je
lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

2150 Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko, tehnologijo
prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd.


2150 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO
PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI DELU IPD.

Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko, tehnologijo prometa,
organizacijo in varnost pri delu ipd. raziskujejo, izboljšujejo
ali razvijajo zamisli, teorije in operativne metode, uporabljajo
znanje in izvajajo nadzor na področjih, kot so logistika,
tehnologija prometa, organizacija in varnost pri delu.

Dela vključujejo:

a) izdelovanje tehnoloških postopkov in organizacijo prometa,

b) izdelovanje zahtevnih logističnih projektov in načrtovanje
logističnih postopkov,

c) izdelovanje prometnih in transportnih tehnoloških predpisov,

d) organiziranje in usklajevanje dela prometne operative,

e) izdelovanje voznega reda za različna prometna sredstva,

f) usklajevanje voznih redov,

g) kontrola varnosti in pravilnosti železniškega, cestnega,
pomorskega in zračnega prometa,

h) organiziranje in vodenje dela v različnih dejavnostih,

i) nadzorovanje izvajanja in spoštovanja predpisov na področju
prometa, varnosti pri delu in delovne zakonodaje,

j) opravljanje podobnih del,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Inženir/inženirka za logistiko (2150.01)

- Inšpektor/inšpektorica za delo (2150.03)


PODSKUPINA 22

22 ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI/ZDRAVSTVENE STROKOVNJAKINJE,
STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE BIOLOŠKIH, BIOTEHNIČNIH VED

Zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinje,
strokovnjaki/strokovnjakinje bioloških, biotehničnih ved
opravljajo raziskave, izboljšujejo ali razvijajo zamisli, teorije
in operativne metode ter uporabljajo znanje s področij, kot so
biologija, zoologija, botanika, ekologija, fiziologija,
biokemija, mikrobiologija, farmakologija, agronomija in medicina.

Dela običajno vključujejo: raziskovanje, svetovanje ali uporabo
strokovnega znanja, pridobljenega s proučevanjem človeškega
življenja ter živalskih in rastlinskih oblik življenja, vključno
s proučevanjem posameznih organov, tkiv, celic in mikroorganizmov
ter vplivov okolja, zdravil in drugih snovi nanje; proučevanje
človeških, živalskih in rastlinskih bolezni, svetovanje in
preventivo, zdravljenje in krepitev zdravja; pripravo znanstvenih
razprav in poročil. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Področne skupine:

221 Biologi/biologinje, farmakologi/farmakologinje,
agronomi/agronomke ipd.

222 Zdravniki/zdravnice, zobozdravniki/zobozdravnice,
veterinarji/veterinarke,farmacevti/farmacevtke ipd.

223 Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego


Področna skupina 221

221 BIOLOGI/BIOLOGINJE,FARMAKOLOGI/FARMAKOLOGINJE, AGRONOMI/

AGRONOMKE IPD.

Biologi/biologinje, farmakologi/farmakologinje,
agronomi/agronomke ipd. usmerjajo razvoj, izboljšujejo ali
razvijajo zamisli, teorije in operativne metode ter uporabljajo
strokovno znanje s področij biologije, mikrobiologije, botanike,
zoologije, ekologije, anatomije, bakteriologije, biokemije,
fiziologije, citologije, genetike, agronomije, patologije ali
farmakologije.

Dela običajno vključujejo: raziskovanje in pridobivanje
strokovnega znanja s proučevanjem človeškega življenja ter
živalskih in rastlinskih oblik življenja, vključno s proučevanjem
posameznih organov, tkiv, celic in mikroorganizmov ter vplivov
okolja, zdravil in drugih snovi nanje; svetovanje ali uporabo
tega znanja na področjih, kot so kmetijstvo, farmacija, medicina
ipd.; pripravo znanstvenih razprav in poročil. Vključen je lahko
tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

2211 Biologi/biologinje, ekologi/ekologinje ipd.

2212 Farmakologi/farmakologinje, patologi/patologinje ipd.

2213 Agronomi/agronomke, zootehniki/zootehnice ipd.


2211 BIOLOGI/BIOLOGINJE, EKOLOGI/EKOLOGINJE IPD.

Biologi/biologinje, ekologi/ekologinje ipd. opravljajo raziskave,
izboljšujejo ali razvijajo zamisli, teorije in operativne metode
ter uporabljajo znanje s področij biologije, mikrobiologije,
bakteriologije, citologije, genetike, zoologije, botanike in
ekologije v medicini in kmetijstvu.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje, izboljšavo ali razvoj zamisli, teorij in
operativnih metod na njihovih področjih,

b) vodenje terenskih in laboratorijskih poizkusov z vsemi
življenjskimi oblikami, od identificiranja in razvrščanja
človeških, živalskih ali rastlinskih primerkov do proučevanja
njihovega izvora, razvoja, kemične in fizične oblike, strukture
ter življenjskih in reproduktivnih procesov,

c) proučevanje in vodenje poizkusov, ki se nanašajo na strukturo,
razvoj in lastnosti mikroorganizmov, kot so bakterije in virusi,

d) proučevanje in vodenje poizkusov glede dejavnikov, ki
sodelujejo pri izvoru, razvoju in prenosu dednih lastnosti pri
človeku, živalih in rastlinah,

e) proučevanje vseh oblik rastlinskega življenja in uporabo tega
znanja v praksi na področjih, kot sta kmetijstvo in medicina,

f) proučevanje vseh oblik živalskega življenja in uporabo tega
znanja v praksi na področjih, kot sta kmetijstvo in medicina,

g) proučevanje in vodenje poizkusov, ki se nanašajo na strukturo
in funkcije živih celic ter vpliv fizičnih in kemičnih dejavnikov
na normalne in nenormalne celice,

h) proučevanje medsebojnih odnosov med živalskim in rastlinskim
življenjem ter dejavniki okolja ter strokovno svetovanje na
interdisciplinarnih področjih,

i) razvijanje industrijskih, medicinskih in drugih aplikacij,

j) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

k) opravljanje podobnih del,

l) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Biolog/biologinja (2211.02)

- Zoolog/zoologinja (2211.12)

- Ekolog/ekologinja (2211.05)


2212 FARMAKOLOGI/FARMAKOLOGINJE, PATOLOGI/PATOLOGINJE IPD.

Farmakologi/farmakologinje, patologi/patologinje ipd. usmerjajo
razvoj, izboljšujejo ali razvijajo koncepte, teorije in
operativne metode ter uporabljajo znanje s področij anatomije,
biokemije, biofizike, fiziologije, patologije ali farmakologije
na področjih, kot so medicina, kmetijstvo in industrija.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje, izboljšavo ali razvoj zamisli, teorij in
operatvnih metod na njihovih področjih,

b) proučevanje in vodenje poizkusov, ki se nanašajo na obliko,
strukturo in druge anatomske karakteristike živih organizmov,

c) proučevanje in vodenje poizkusov, ki se nanašajo na kemično
sestavo in procese živih organizmov,

d) proučevanje in vodenje poizkusov, ki se nanašajo na delovanje
življenjskih procesov in funkcij, na človeške in živalske organe
ter rastlinske dele, na tkiva, celice, žleze in sisteme, in sicer
pod normalnimi in nenormalnimi ter izjemnimi pogoji,

e) proučevanje in vodenje poizkusov, ki se nanašajo na razne
nepravilnosti ter na vzroke in poteke bolezni pri ljudeh, živalih
in rastlinah,

f) proučevanje in vodenje poizkusov, ki se nanašajo na vpliv
zdravil in drugih snovi na tkivo in organe, proučevanje
fizioloških procesov ljudi in živali ter izboljšavo obstoječih
ali razvijanje novih zdravil,

g) razvijanje industrijskih, medicinskih in drugih aplikacij,

h) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Biokemik/biokemičarka (2212.03)

- Farmakolog/farmakologinja (2212.06)

- Patolog/patologinja (2212.10)


2213 AGRONOMI/AGRONOMKE, ZOOTEHNIKI/ZOOTEHNICE IPD.

Agronomi/agronomke, zootehniki/zootehnice ipd. opravljajo
raziskave ter izboljšujejo ali razvijajo zamisli, teorije in
operativne metode ter uporabljajo strokovno znanje s področja
poljedelstva in živinoreje ter sorodnih področij.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje poljščin in trav ter razvijanje novih ali
izboljšanih metod za kultiviranje,

b) raziskovanje vrtnin ter razvijanje novih ali izboljšanih metod
za kultiviranje,

c) raziskovanje reje živali ter razvijanje novih ali izboljšanih
metod reje,

d) raziskovanje in razvijanje novih ali izboljšanih metod za
razmnoževanje in sajenje dreves ali načrtovanje in vodenje
pogozdovanja in izkoriščanja gozdov,

e) raziskovanje značilnosti, uporabe, sposobnosti in
produktivnosti različnih vrst prsti ter uporabo ugotovitev pri
razvijanju izboljšanih načinov poljedelstva, vrtnarstva in
drevesničarstva,

f) raziskovanje in razvijanje novih ali izboljšanih metod
ohranjanja okolja,

g) raziskovanje in razvijanje novih ali izboljšanih metod za
gospodarno izkoriščanje pašnikov,

h) kontrolo in svetovanje na področju vzgoje rastlin in reje
živali,

i) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

j) opravljanje podobnih del,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Agronom/agronomka (2213.18)

- Agronom/agronomka za poljedelstvo (2213.01)

- Kmetijski svetovalec/kmetijska svetovalka (2213.09)

- Gozdarski inženir/gozdarska inženirka (2213.07)


Področna skupina 222

222 ZDRAVNIKI/ZDRAVNICE, ZOBOZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNICE,
VETERINARJI/ VETERINARKE, FARMACEVTI/FARMACEVTKE IPD.

Zdravniki/zdravnice, zobozdravniki/zobozdravnice,
veterinarji/veterinarke, farmacevti/ farmacevtke ipd. opravljajo
raziskave, izboljšujejo ali razvijajo zamisli, teorije in
operativne metode ter uporabljajo strokovno znanje s področij
medicine, zobozdravstva, veterine, farmacije in promocije
zdravja.

Dela običajno vključujejo: raziskovanje in širjenje strokovnega
znanja s proučevanjem nepravilnosti in bolezni pri ljudeh in
živalih ter načinov njihovega zdravljenja; svetovanje ter uporabo
preventivnih in kurativnih ukrepov in promocijo zdravja; pripravo
znanstvenih razprav in poročil. Vključen je lahko tudi nadzor
drugih delavcev.

Enote področne skupine:

2221 Zdravniki/zdravnice

2222 Zobozdravniki/zobozdravnice

2223 Veterinarji/veterinarke

2224 Farmacevti/farmacevtke

2229 Zdravniki/zdravnice,
zobozdravniki/zobozdravnice,veterinarji/veterinarke,
farmacevti/farmacevtke ipd., d.n.


2221 ZDRAVNIKI/ZDRAVNICE

Zdravniki/zdravnice raziskujejo, izboljšujejo ali razvijajo
zamisli, teorije in operativne metode ter uporabljajo preventivne
in kurativne ukrepe.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje nepravilnosti in bolezni človeškega organizma ter
preventivnih in kurativnih metod,

b) opravljanje medicinskih pregledov in postavljanje diagnoz,

c) predpisovanje in izvajanje zdravljenja za ugotovljene bolezni,
nepravilnosti in poškodb,

d) specialistično medicinsko ali kirurško zdravljenje bolezni,
nepravilnosti in poškodb,

e) svetovanje in uporabo preventivnih medicinskih metod in
zdravljenja,

f) svetovanje pri razvijanju in sprejemanju zdravstvenih zakonov
in pravil za zdravstveno zaščito in promocijo zdravja,

g) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Zdravnik/zdravnica za kirurgijo (2221.12)

- Zdravnik/zdravnica za šolsko medicino (2221.31)

- Zdravnik/zdravnica za nevrologijo (2221.17)


2222 ZOBOZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNICE

Zobozdravniki/zobozdravnice raziskujejo, izboljšujejo ali
razvijajo zamisli, teorije in operativne metode ter uporabljajo
medicinsko znanje na področju zobozdravstva.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje zobnih in podobnih nepravilnosti in bolezni ter
preprečevanje in zdravljenje tovrstnih bolezni,

b) postavljanje diagnoz, svetovanje in izvajanje nujne
zobozdravstvene pomoči,

c) izvajanje kirurškega, medicinskega in ostalih oblik
zdravljenja zobnih in ustnih bolezni ter nepravilnosti,

d) sodelovanje v javnih akcijah za ohranjanje ali izboljšanje
standardov, ki zadevajo zdravje ust in zobno nego,

e) pripravo znanstvenih poročil in nalog,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Zobozdravnik/zobozdravnica (2222.06)

- Zobozdravnik/zobozdravnica za stomatološko protetiko (2222.03)

- Zobozdravnik/zobozdravnica za oralno kirurgijo (2222.01)


2223 VETERINARJI/VETERINARKE

Veterinarji/veterinarke opravljajo raziskave, izboljšujejo ali
razvijajo zamisli, teorije in operativne metode ter uporabljajo
medicinsko znanje na področju veterine.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje, izboljšavo ali razvijanje zamisli, teorij in
operativnih metod,

b) opravljanje pregledov in ugotavljanje bolezni in poškodb pri
živalih,

c) vodenje kirurškega in medicinskega veterinarskega zdravljenja,

d) pregledovanje čred in cepljenje živali proti boleznim,

e) svetovanje za nego in rejo živali,

f) pregledovanje kakovosti, čistosti in varnosti prehrambnih
izdelkov živalskega izvora,

g) sodelovanje v epidemioloških, radioloških in ostalih analizah
zdravja živali,

h) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Veterinar/veterinarka (2223.04)

- Veterinar/veterinarka za kirurgijo (2223.01)

- Veterinar/veterinarka za reprodukcijo živali (2223.02)


2224 FARMACEVTI/FARMACEVTKE

Farmacevti/farmacevtke uporabljajo farmacevtske koncepte za
pripravljanje ter izdajanje ali prodajo zdravil.

Naloge vključujejo:

a) pripravo in vodenje pripravljanja zdravil po receptih
zdravnikov, zobozdravnikov in veterinarjev ter pripravo zdravil
po ustaljenih formulah,

b) preverjanje receptov, seznanjanje pacientov in drugih oseb z
navodili za uporabo zdravil ter svetovanje o morebitnih stranskih
učinkih zdravil,

c) izdajanje zdravil v bolnišnicah ali prodajanje v lekarnah,

d) vodenje dokumentov, še posebej za narkotike, strupe in
zdravila, ki povzročajo odvisnost,

e) testiranje zdravil za določitev identitete, čistosti in moči,

f) sodelovanje pri razvijanju kontrol in predpisov,

g) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Farmacevt/farmacevtka (2224.03)

- Klinični farmacevt/klinična farmacevtka (2224.01)


2229 ZDRAVNIKI/ZDRAVNICE, ZOBOZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNICE,
VETERINARJI/VETERINARKE, FARMACEVTI/FARMACEVTKE IPD., D.N.

V tej enoti so razporejeni zdravniki/zdravnice,
zobozdravniki/zobozdravnice, veterinarji/veterinarke,
farmacevti/farmacevtke ipd., ki niso razporejeni drugje v
področni skupini 222 Zdravniki/zdravnice,
zobozdravniki/zobozdravnice, veterinarji/veterinarke,
farmacevti/farmacevtke.

Razporejeni so tisti, ki nadzorjuejo, kontrolirajo izvajanje
ukrepov in spoštovanje predpisov na področju sanitarnega varstva,
veterinarstva in zdravstva, svetujejo v dejavnostih, povezanih s
sanitarnim varstvom, veterinarstvom in zdravstvom.

Dela vključujejo:

a) nadzorovanje izvajanja pravnih ukrepov in spoštovanja
predpisov v zdravstvenih, veterinarskih in drugih javnih
ustanovah,

b) načrtovanje, pripravo in svetovanje pri izvajanju različnih
organizacijskih in strokovnih ukrepov in postopkov sanitarnega
varstva,

c) svetovanje pri zdravstvenih zavarovanjih,

d) pripravo znanstvenih razprav in poročil,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Nadzorni zdravnik/nadzorna zdravnica (2229.01)

- Svetovalec/svetovalka za zdravstvo (2229.03)

- Veterinarski inšpektor/veterinarska inšpektorica (2229.04)


Področna skupina 223

223 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO

Strokovnjaki/strokovanjakinje za zdravstveno nego opravljajo
raziskave, izboljšujejo ali razvijajo zamisli, teorije in
operativne metode na področjih organizacije zdravstvene nege in
zdravstvene vzgoje.

Dela običajno vključujejo: raziskovanje organizacijskih sistemov
v zdravstveni negi in vzgoji, razvijanje metod in postopkov
organiziranja v zdravstvenih, vzgojnih in podobnih ustanovah,
skrb za uvajanje novosti v organizaciji in usklajevanje dela pri
izvajanju zdravstvene nege in vzgoje. Vključen je lahko tudi
nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

2230 Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego


2230 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO

Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego opravljajo
raziskave, izboljšujejo ali razvijajo zamisli, teorije in
operativne metode na področjih organizacije zdravstvene nege in
zdravstvene vzgoje.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje različnih organizacijskih sistemov v ustanovah,
ki skrbijo za zdravstveno nego in varstvo,

b) razvijanje novih metod, postopkov in organizacijskih oblik v
teh ustanovah,

c) načrtovanje izboljšav v organizaciji dela zdravstvenih in
drugih ustanov, ki se ukvarjajo z nego in vzgojo,

d) Usklajevanje znotraj ustanov in med ustanovami s področja
zdravstvene nege in vzgoje,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Organizator/organizatorka zdravstvene nege (2230.01)

- Organizator/organizatorka zdravstvene vzgoje (2230.02)


PODSKUPINA 23

23 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA IZOBRAŽEVANJE

Strokovnjaki/strokovnjakinje za izobraževanje poučujejo teorijo
in prakso ene ali več disciplin na različnih izobraževalnih
ravneh, vodijo raziskave ter izboljšujejo ali razvijajo koncepte,
teorije in operativne metode, ki se nanašajo na njihovo področje
ter pripravljajo šolske tekste in knjige.

Dela običajno vključujejo: vodenje pouka, tečajev ali praktičnih
vaj na določenih izobraževalnih ravneh za izobraževalne in
poklicne namene; vodenje programov za izobraževanje odraslih;
izobraževanje oseb s posebnimi potrebami; vzgajanje predšolskih
otrok; načrtovanje in posodobljanje učnih programov; nadziranje
in priporočanje učnih metod in pripomočkov; sodelovanje pri
odločanju o organizaciji učnih in ostalih aktivnosti na šolah in
univerzah; vodenje raziskav na njihovih področjih za izboljšanje
ali razvijanje konceptov, teorij ali operativnih metod za
aplikacije v industriji in na drugih področjih; pripravljanje
strokovnih tekstov in knjig.

Področne skupine:

231 Strokovnjaki/strokovnjakinje za univerzitetno, visokošolsko
izobraževanje

232 Strokovnjaki/strokovnjakinje za srednješolsko in višješolsko
izobraževanje

233 Strokovnjaki/strokovnjakinje za predšolsko in osnovnošolsko
izobraževanje

234 Strokovnjaki/strokovnjakinje za izobraževanje oseb s
posebnimi potrebami

235 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za izobraževanje


Področna skupina 231

231 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA UNIVERZITETNO, VISOKOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

Strokovnjaki/strokovnjakinje za univerzitetno, visokošolsko
izobraževanje poučujejo študente na različnih ravneh po doseženi
srednji stopnji izobrazbe, vodijo raziskave, izboljšujejo
koncepte, teorije in operativne metode, ki se nanašajo na njihovo
področje ter pripravljajo šolske tekste in knjige.

Dela običajno vključujejo: oblikovanje in posodobljanje učnih
programov, vodenje tečajev, seminarjev, praktičnih vaj in
predavanj; sodelovanje pri odločanju o organiziranju učnih in
ostalih aktivnosti na univerzi, vodenje razvoja na njihovem
področju, razvijanje konceptov, teorij in operativnih metod za
aplikacije v industriji in na drugih področjih; pripravljanje
strokovnih tekstov in knjig.

Enota področne skupine:

2310 Strokovnjaki/strokovnjakinje za univerzitetno, visokošolsko
izobraževanje


2310 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA UNIVERZITETNO, VISOKOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

Strokovnjaki/strokovnjakinje za univerzitetno, visokošolsko
izobraževanje poučujejo študente/študentke na nekaterih ali vseh
ravneh po doseženi srednji stopnji izobrazbe, vodijo raziskave,
izboljšujejo ali razvijajo koncepte, teorije in operativne metode
ter pripravljajo šolske tekste in knjige.

Dela vključujejo:

a) oblikovanje in posodobljanje učnih načrtov ter prilagajanje
izobraževalnih programov zahtevam,

b) predavanja študentom ter vodenje praktičnih vaj, seminarjev in
laboratorijskih poizkusov,

c) spodbujanje razprav in neodvisnega razmišljanja študentov,

d) nadziranje eksperimentalnega in praktičnaga dela študentov,

e) vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in
preizkusov,

f) usmerjanje raziskav podiplomskih študentov / študentk in
drugih,

g) proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in operativnih
metod za aplikacije v industriji in na drugih področjih,

h) pripravljanje študijskih knjig, tekstov in člankov,

i) sodelovanje na konferencah in seminarjih,

j) sodelovanje pri sprejemanju odločitev glede proračunskih,
kadrovskih in ostalih zadev univerze ali visoke šole,

k) sodelovanje in pomoč pri dodatnih aktivnostih,

l) opravljanje podobnih del,

m) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica (2310.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Rektor/rektorica univerze (1210.06)

- Dekan/dekanica fakultete(1229.01)


Področna skupina 232

232 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA SREDNJEŠOLSKO IN VIŠJEŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

Strokovnjaki/strokovnjakinje za srednješolsko in višješolsko
izobraževanje poučujejo enega ali več splošnoizobraževalnih ali
strokovnoteoretičnih predmetov za izobraževalne in poklicne
namene na nekaterih ali vseh ravneh izobraževanja po pridobljeni
osnovnošolski izobrazbi in pred začetkom študija na univerzi ali
visoki šoli.

Dela običajno vključujejo: oblikovanje in prilagajanje učnih
programov; vodenje pouka ali tečajev iz enega ali več predmetov
za izobraževalne in poklicne namene, vodenje programov za
izobraževanje odraslih; sodelovanje pri odločanju o organizaciji
učnih in drugih sorodnih šolskih aktivnosti. Vključen je lahko
tudi nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

2321 Strokovnjaki/strokovnjakinje za srednješolsko izobraževanje

2322 Višješolski predavatelji/višješolske predavateljice


2321 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Strokovnjaki/strokovnjakinje za srednješolsko izobraževanje
poučujejo enega ali več splošnoizobraževalnih ali
strokovnoteoretičnih predmetov za izobraževalne in poklicne
namene na nekaterih ali vseh ravneh izobraževanja po pridobljeni
osnovnošolski izobrazbi in pred začetkom študija na univerzi ali
visoki šoli. Organizirajo in izvajajo vzgojne in izobraževalne
dejavnosti za šolsko mladino.

Dela vključujejo:

a) oblikovanje in prilagajanje učnih programov in pripravljanje
izobraževalnih ter poklicnih programov v skladu z zahtevami,

b) poučevanje predmetov ter nadziranje dela učencev,

c) pripravljanje, določanje in popravljanje vaj,

d) vodenje in popravljanje preizkusov znanja zaradi ovrednotenja
napredovanja učencev,

e) pripravljanje poročil o delu učencev in posvetovanje z
ostalimi učitelji ter starši,

f) poučevanje odraslih po učnem načrtu,

g) sodelovanje na sestankih o šolskih izobraževalnih in
organizacijskih zadevah,

h) sodelovanje ali asistiranje pri zunajšolskih aktivnostih,

i) izvajanje vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti za šolsko
mladino

j) opravljanje podobnih del,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica (2321.01)

- Vzgojitelj/vzgojiteljica v dijaškem domu (2321.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Višješolski predavatelj/višješolska predavateljica (2322.01)

- Šolski laborant /šolska laborantka (3342.03)

- Inštruktor/inštruktorica za poklicno in strokovno izobraževanje


2322 VIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJI/VIŠJEŠOLSKE PREDAVATELJICE

Višješolski predavatelji/višješolske predavateljice opravljajo
vzgojno-izobraževalno delo, ki obsega pouk in druge oblike
organiziranega dela s študenti, priprave na pouk, mentorstvo
študentom ipd.

Dela vključujejo:

a) oblikovanje in prilagajanje učnih programov in pripravljanje
izobraževalnih ter poklicnih programov študija v skladu z
zahtevami,

b) poučevanje predmetov ter nadziranje dela študentov,

c) pripravljanje, določanje in popravljanje vaj,

d) vodenje in popravljanje preizkusov znanja zaradi ovrednotenja
napredovanja študentov,

e) mentorstvo študentom,

f) poučevanje odraslih po učnem načrtu,

g) sodelovanje na sestankih o šolskih izobraževalnih in
organizacijskih zadevah,

h) sodelovanje ali asistiranje pri zunajšolskih aktivnostih,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Višješolski predavatelj/višješolska predavateljica (2322.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica (2321.01)

- Učitelj/učiteljica praktičnrga pouka in veščin (3342.05)


Področna skupina 233

233 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA PREDŠOLSKO IN OSNOVNOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

Strokovnjaki/strokovnjakinje za predšolsko in osnovnošolsko
izobraževanje organizirajo in izvajajo vzgojne in izobraževalne
dejavnosti za predšolske otroke in poučujejo na osnovni stopnji
izobraževanja.

Dela običajno vključujejo: pripravljanje, načrtovanje in
izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela s predšolskimi otroci in
otroci na osnovni stopnji izobraževanja, poučevanje vrste
predmetov na osnovni stopnji izobraževanja, načrtovanje in
organiziranje aktivnosti za hitrejši in lažji razvoj jezikovnih,
fizičnih in socialnih sposobnosti otrok; pripravo poročil.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

2331 Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice

2332 Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok


2331 OSNOVNOŠOLSKI UČITELJI/OSNOVNOŠOLSKE UČITELJICE

Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice poučujejo vrsto
predmetov na osnovni stopnji izobraževanja.

Dela vključujejo:

a) pripravo učnih programov po učnem načrtu in poučevanje
pisanja, branja, računanja in ostalih predmetov,

b) poučevanje predmetov ter nadziranje dela in discipline
učencev,

c) pripravljanje, vodenje in ocenjevanje preizkusov in nalog
učencev in ocenjevanje njihovega napredovanja ter dajanje
nasvetov, če je to potrebno,

d) organiziranje in nadziranje zunajšolskih aktivnosti učencev,

e) spodbujanje osebnostnega razvoja učencev in posvetovanje o
njihovem napredovanju s starši in ravnateljem,

f) nadziranje učencev v razredu in pri ostalih šolskih
dejavnostih,

g) izdelavo poročil,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Učitelj/učiteljica razrednega pouka (2331.01)

- Predmetni učitelj/predmetna učiteljica (2331.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica (2321.01)


2332 VZGOJITELJI/VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK

Vzgojitelji/vzgojiteljice otrok za predšolsko vzgojo in
izobraževanje organizirajo skupinsko ali individualno igro in
dejavnosti za pospeševanje razvoja fizičnih in psihosocialnih
sposobnosti predšolskih otrok.

Naloge vključujejo:

a) načrtovanje in organiziranje dejavnosti, ki pospešujejo razvoj
otrokovih fizičnih in psihosocialnih sposobnosti,

b) razvijanje jezikovnih sposobnosti s pripovedovanjem zgodbic,
pesmi, stihov, z izvajanjem igric in s prostim pogovarjanjem,

c) opazovanje otrok zaradi ovrednotenja njihovega razvoja in
morebitnih težav,

d) nadzorovanje dejavnosti otrok zaradi zagotovitve varnosti in
reševanja konfliktov,

e) izvajanje vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti v domovih za
šolsko mladino,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok (2332.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Ravnatelj/ravnateljica vzgojno-izobraževalnega zavoda (1229.03)

- Pomočnik/pomočnik vzgojitelja/vzgojiteljica (3320.01)


Področna skupina 234

234 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA IZOBRAŽEVANJE OSEB S
POSEBNIMI POTREBAMI

Strokovnjaki/strokovnjakinje za izobraževanje oseb s posebnimi
potrebami poučujejo telesno ali duševno prizadete otroke,
mladostnike ali odrasle oziroma osebe s težavami pri učenju na
določeni ravni izobraževanja.

Dela običajno vključujejo: prilagajanje učnih načrtov posameznim
skupinam duševno ali telesno prizadetih oseb, ali skupinam oseb z
učnimi težavami; poučevanje gluhih ali slepih oseb, uporabo
različnih tehnik, pisanje poročil. Vključen je lahko tudi nadzor
drugih delavcev.

Enote področne skupine:

2340 Strokovnjaki/strokovnjakinje za izobraževanje oseb s
posebnimi potrebami


2340 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA IZOBRAŽEVANJE OSEB S
POSEBNIMI POTREBAMI

Strokovnjaki/strokovnjakinje za izobraževanje oseb s posebnimi
potrebami poučujejo telesno ali duševno prizadete otroke,
mladostnike ali odrasle, oziroma osebe s težavami pri učenju na
določeni ravni izobraževanja.

Dela vključujejo:

a) pripravljanje ali posodobljanje učnih programov ter
pripravljanje predavanj in dejavnosti v skladu z zahtevami,

b) poučevanje s posebnimi tehnikami, primernimi za raven
prizadetih otrok, ter nadziranje dela v razredu,

c) spodbujanje samozavesti učencev pomoč pri navajanju in učenju
metod, ki premoščajo omejitve zaradi prizadetosti, ter
spodbujanje in razvijanje občutka, da so dosegli cilje,

d) vodenje preizkusov, vrednotenje in beleženje napredovanja
vsakega učenca in razpravljanje o tem s starši, z ravnateljem, s
terapevti, socialnimi delavci itd.,

e) pisanje poročil,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Učitelj/učiteljica za osebe s posebnimi potrebami (2340.01)


Področna skupina 235

235 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE ZA IZOBRAŽEVANJE

Drugi strokovnjaki/strokovnjakinje za izobraževanje vodijo
raziskave ter razvijajo ali svetujejo učne metode in pripomočke,
spremljajo delo učiteljev ter rezultate, dosežene z določenim
učnim načrtom, in predlagajo spremembe in izboljšave, če je to
potrebno.

Dela običajno vključujejo: proučevanje razvoja učnih načrtov,
metod in drugih izobraževalnih načinov, vključno z učnimi
pripomočki, svetovanje o potrebnih spremembah in izboljšavah;
izdelavo poročil. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

2351 Strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in izobraževalne
metode

2352 Šolski inšpektorji/šolske inšpektorice

2359 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za izobraževanje,
d.n.


2351 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVALNE
METODE

Strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in izobraževalne
metode vodijo raziskave ter svetujejo ali razvijajo učne metode
in pripomočke.

Dela vključujejo:

a) proučevanje razvoja učnih načrtov in izobraževalnih metod ter
svetovanje nujnih sprememb in možnih izboljšav,

b) svetovanje glede vsebin izobraževanja in metod preverjanja,

c) razvijanje avdiovizualnih in ostalih učnih pripomočkov ter
svetovanje, načrtovanje in organziranje njihovega uvajanja v
izobraževalne ustanove,

d) pripravljanje tekstov in poročil,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Svetovalec/svetovalka za predšolsko vzgojo (2351.05)

- Svetovalec/svetovalka za predmetno področje (2351.06)

- Pedagog/pedagoginja (2351.02)

- Andragog/andragoginja (2351.01)


2352 ŠOLSKI INŠPEKTORJI/ŠOLSKE INŠPEKTORICE

Šolski inšpektorji/šolske inšpektorice spremljajo delo učiteljev
in rezultate, dosežene z uporabo določenega učnega načrta, ter
predlagajo potrebne spremembe in izboljšave.

Dela vključujejo:

a) periodične inšpekcije šol ter posvetovanje z upravo in
učiteljskim osebjem glede vprašanj o učnem programu, učnih
metodah, opremi in drugem,

b) obiskovanje učilnic in opazovanje tehnik poučevanja ter
ocenjevanje učiteljevega dela in doseženih razultatov,

c) izdelavo poročil in priporočil izobraževalnemu vladnemu
resorju glede možnih sprememb in izboljšav učnega načrta, metod
in ostalih zadev,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Šolski inšpektor/šolska inšpektorica (2352.01)


2359 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE ZA IZOBRAŽEVANJE,
D.N.

V tej enoti področne skupine so zajeti učiteljski poklici, ki
niso razporejeni drugod v področni skupini 235 Drugi
strokovnjaki/druge strokovnjakinje za izobraževanje.

Strokovnjaki/strokovnjakinje za izobraževanje, d.n. organizirajo,
svetujejo in poučujejo enega ali več predmetov v ustanovah za
izobraževanje odraslih, v vzgojno- izobraževalnih zavodih ipd.

Dela vključujejo:

a) proučevanje in uvajanje učnih metod, primernih za
izobraževanje odraslih,

b) oblikovanje in usklajevanje učnih programov, svetovanje in
sodelovanje pri organiziranju učnih in podobnih aktivnosti v
vzgojno-izobraževalnih zavodih,

c) vodenje tečajev,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Svetovalni delavec/svetovalna delavka v vzgojno-izobraževalnem
zavodu (2359.02)

- Učitelj/učiteljica za zunajšolsko izobraževanje (2359.03)


PODSKUPINA 24

24 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE

Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje vodijo raziskave,
izboljšujejo ali razvijajo koncepte, teorije in operativne metode
ali uporabljajo znanje, povezano z razširjanjem informacij in
organizacijo poslovanja kakor tudi znanja iz filozofije, prava,
psihologije, politike, ekonomije, zgodovine, religije, jezikov,
sociologije in drugih znanosti ter znanja s področja umetnosti in
razvedrila.

Dela običajno vključujejo: razširjanje informacij in operativnih
metod, povezanih z organizacijo poslovanja; uporabo prava;
širjenje, svetovanje in uporabo znanja, pridobljenega s
proučevanjem individualnega ali skupinskega vedenja, razvoja
jezika, ter filozofskih, političnih, ekonomskih, pravnih,
izobraževalnih, družbenih, verskih ter ostalih doktrin,
konceptov, teorij, sistemov in organizacij, tako s trenutne kot
tudi z zgodovinske perspektive; zamišljanje in ustvarjanje
umetniških del; pripravljanje strokovnih razprav in poročil.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

241 Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje

242 Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje

243 Arhivarji/arhivarke, knjižničarji/knjižničarke ipd.

244 Strokovnjaki/strokovnjakinje družbenih ved

245 Umetniški ustvarjalci, poustvarjalci/umetniške ustvarjalke,
poustvarjalke ipd.

246 Poklici verskih delavcev/delavk

247 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje v javni upravi, d.n.


Področna skupina 241

241 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA POSLOVANJE

Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje izboljšujejo,
svetujejo ali uporabljajo operativne metode, povezane z
organizacijo poslovanja.

Dela običajno vključujejo: proučevanje, načrtovanje, svetovanje
in izvajanje računovodskih storitev ali nalog, povezanih s
kadrovskimi zadevami in poklicnim usmerjanjem; opravljanje drugih
poslovnih nalog, kot so trženje, oglaševanje, stiki z javnostjo,
uporabo patentnih pravil ali postopkov, potrebnih za začetek
poslovanja; svetovanje glede načel gospodarnosti v gospodinjstvu.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

2411 Finančniki/finančnice, revizorji/revizorke,
računovodje/računovodkinje ipd.

2412 Strokovnjaki/strokovnjakinje za kadre, analizo poklicnega
dela ipd.

2419 Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje, d.n.


2411 FINANČNIKI/FINANČNICE, REVIZORJI/REVIZORKE,
RAČUNOVODJE/RAČUNOVODKINJE IPD.

Finančniki/finančnice, revizorji/revizorke,
računovodje/računovodkinje ipd. svetujejo pri finančnih in
revizorskih zadevah, opravljajo finančne in računovodske storitve
ter revizije.

Dela vključujejo:

a) svetovanje, načrtovanje in uvajanje sistemov za proračunsko in
računsko kontrolo,

b) pripravljanje in potrjevanje finančnih poročil za predstavitev
upravi, delničarjem ter upravljalskim ali drugim organom,

c) pripravljanje davčnih prijav, svetovanje glede davčnih
problemov in izpodbijanje spornih terjatev na davčnem uradu,

d) pripravljanje poročil o predvidenem dobičku in poslovanju,

e) vodenje finančnih preiskav v primerih suma prevare,
nelikvidnosti in stečaja,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Revizor/revizorka (2411.10)

- Ocenjevalec/ocenjevalka vrednosti podjetij (2411.07)

- Davčni svetovalec/davčna svetovalka (2411.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Knjigovodja/knjigovodkinja (3433.02)

- Uradnik/uradnica v računovodstvu (4121.02)


2412 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA KADRE, ANALIZO POKLICNEGA
DELA IPD.

Strokovnjaki/strokovnjakinje za kadre, analizo poklicnega dela
ipd. nudijo strokovne poslovne storitve, povezane s kadrovskimi
zadevami, kot so na primer najemanje in napredovanje zaposlenih
delavcev, analize zaposlenosti in poklicno usmerjanje.

Dela vključujejo:

a) svetovanje in izvajanje kadrovskih zadev, povezanih z
najemanjem, izobraževanjem, napredovanjem in nagrajevanjem
zaposlenih,

b) proučevanje in analiziranje del, ki se izvajajo v podjetju,
vključno z razgovori z delavci, kontrolorji dela nadzorniki in
upravo ter izdelavo natančnih opisov delovnih mest, del in
poklicev s pomočjo pridobljenih podatkov,

c) pripravljanje informacijskih knjižic o zaposlenosti ali
izdelovanje klasifikacijskih sistemov o poklicih,

d) svetovanje in delo na že omenjenih in ostalih vidikih analiz
del in zaposlitve, področjih, kot so razporejanje zaposlenih,
raziskovanje človekovih sposobnosti, načrtovanje, izobraževanje
ter informiranje in usmerjanje v poklice,

e) proučevanje in svetovanje posameznikom glede možnosti
zaposlovanja, izbire poklica, napredovanja in potrebnega
nadaljnjega izobraževanja ali izpopolnjevanja,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Svetovalec/svetovalka za kadrovanje (2412.03)

- Analitik/analitičarka poklicnega dela (2412.01)

- Svetovalec/svetovalka za osebno in poslovno uspešnost (2412.04)


2419 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA POSLOVANJE, D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni
strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje, ki niso razporejeni v
drugih enotah področne skupine 241 Strokovnjaki/strokovnjakinje
za poslovanje.

Razporejeni so tisti, ki sodelujejo pri proučevanju, svetovanju
in uporabi operativnih metod, povezanih z različnimi vidiki
poslovnih dejavnosti, kot so trženje, oglaševanje, stiki z
javnostjo, uporaba patentnih predpisov ali postopkov, potrebnih
za začetek poslovanja ter svetovanje o načelih gospodarnosti v
gospodinjstvu.

Dela vključujejo:

a) vodenje raziskav in določanje ali svetovanje glede obstoječe
ravni prodaje za določene izdelke ali storitve ter ocenjevanje
potencialnih trgov in bodočih trendov,

b) načrtovanje, svetovanje ali vodenje in usklajevanje priprave
oglaševalnih akcij,

c) proučevanje, svetovanje in vodenje programov za stike z
javnostjo,

d) svetovanje glede patentov ter sodelovanje pri pripravljanju
ali pregledovanju prošenj za registracijo in izdelavo poročil, ki
navajajo vzroke za odobritev ali zavrnitev patenta,

e) proučevanje in svetovanje glede finančnih, pravnih,
organizacijskih marketinških ter drugih vidikov, povezanih z
ustanovitvijo in vodenjem podjetja,

f) proučevanje, razlago, obveščanje in svetovanje o načelih
gospodarnosti v gospodinjstvu zaradi povečanja blaginje družin
kakor tudi porabe gospodinjskih dobrin ali promocije novih
izdelkov,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primer poklicev:

- Svetovalec/svetovalka za raziskavo tržišča (2419.06)

- Svetovalec/svetovalka za promocijo (2419.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Sekretar/sekretarka družbe(1232.03)


Področna skupina 242

242 PRAVNI STROKOVNJAKI/PRAVNE STROKOVNJAKINJE

Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje raziskujejo pravne
probleme, pripravljajo osnutke zakonov in predpisov, svetujejo
strankam glede pravnih vprašanj, branijo ali sodno preganjajo
pred sodiščem, predsedujejo sodnim postopkom ter razglašajo sodbe
na sodiščih.

Dela običajno vključujejo: dajanje pravnih nasvetov strankam,
opravljanje pravnih zadev v njenem imenu, zastopanje na sodišču,
če je to potrebno; predsedovanje sodnim postopkom in razglašanje
sodb na sodiščih. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

2421 Odvetniki/odvetnice ipd.

2422 Sodniki/sodnice

2429 Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, d.n.


2421 ODVETNIKI/ODVETNICE IPD.

Odvetniki/odvetnice ipd. dajejo strankam pravne nasvete, branijo
ali sodno preganjajo pred sodiščem ali dajejo navodila
odvetnikom/odvetnicam, ki vodijo zadeve pred višjestopenjskimi
sodišči.

Dela vključujejo:

a) proučevanje pravnih teorij in načel ter njihove povezanosti s
posameznimi zakoni ali razsodbami,

b) pripravljanje osnutkov zakonov in vladnih predpisov,
temelječih na obstoječi zakonodaji,

c) svetovanje strankam, v zvezi razreševanjem raznovrstnih
pravnih problemov ter opravljanje pravnih zadev v njihovem imenu,

d) pomoč strankam pri poravnavah sporov, ki vključujejo pravne
elemente,

e) proučevanje okoliščin sporov ali zločinov zaradi ugotovitve
dejstev in njihovih pravnih zaključkov,

f) pripravljanje zagovorov ali postopkov za obtoženca ali tožnika
ter vodenje teh postopkov pred sodiščem,

g) zastopanje strank na nižjestopenjskih sodiščih ali dajanje
navodil zagovornikom, ki vodijo primer na višjestopenjskih
sodiščih,

h) sprejemanje odločb in vlaganje pritožb na višjestopenjskih
sodiščih,

i) opravljanje nalog tožilca/tožilke v imenu vlade za kriminalne
primere,

j) urejanje pravnih dokumentov,

k) opravljanje podobnih del,

l) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Odvetnik/odvetnica (2421.01)

- Tožilec/tožilka (2421.04)

- Pravobranilec/pravobranilka (2421.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka v pravosodnih organih
(3432.03)


2422 SODNIKI/SODNICE

Sodniki/sodnice razsojajo primere na sodiščih, dajejo navodila
poroti glede pravnih zadev ali razglašajo sodbe.

Dela vključujejo:

a) zasliševanje in tehtanje dokazov in pričevanj,

b) odločanje glede proceduralnih vprašanj,

c) določanje pravic in dolžnosti vpletenih strank ter dajanje
navodil glede pravnih zadev v primerih, ki jih razsoja porota,

d) izrekanje sodb,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Vrhovni sodnik/vrhovna sodnica (2422.01)

- Višji sodnik/višja sodnica (2422.02)

- Okrožni sodnik/okrožna sodnica (2422.03)

- Okrajni sodnik/okrajna sodnica (2422.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka v pravosodnih organih
(3432.03)


2429 PRAVNI STROKOVNJAKI/PRAVNE STROKOVNJAKINJE, D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni pravni
strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, ki niso razporejeni drugod v
področni skupini 242 Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje.

Dela vključujejo:

a) svetovanje glede pravnih vidikov pri različnih osebnih,
poslovnih in administrativnih problemih,

b) urejanje pravnih dokumentov in pogodb,

c) urejanje prenosov lastnine,

d) ugotavljanje, s sodno preiskavo, vzrokov smrti, kadar le-ta
očitno ni naravna,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Pravnik/pravnica (2429.04)

- Pravni svetovalec/pravna svetovalka (2429.02)

- Notar/notarka (2429.01)


Področna skupina 243

243 ARHIVARJI/ARHIVARKE, KNJIŽNIČARJI/KNJIŽNIČARKE IPD.

Arhivarji/arhivarke, knjižničarji/knjižničarke ipd. razvijajo in
vzdržujejo zbirke arhivov, knjižnice, muzeje, umetnostne galerije
in podobne ustanove.

Dela običajno vključujejo: vodenje raziskav, ocenjevanje ali
razvijanje ter organiziranje vsebine arhivov in predmetov
zgodovinskega, kulturnega in umetniškega pomena ter zagotavljanje
njihovega varnega hranjenja in ohranjanja; organiziranje zbirk in
razstav v muzejih, umetnostnih galerijah in podobnih ustanovah;
razvijanje in ohranjanje sistematičnih zbirk posnetega in
izdanega materiala ter omogačanje njegove dostopnosti v
knjižnicah in podobnih ustanovah, pripravljanje strokovnih
tekstov in poročil. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

2431 Arhivarji/arhivarke in konservatorji/konservatorke ipd.

2432 Bibliotekarji/bibliotekarke, dokumentalisti/dokumentalistke
ipd.


2431 ARHIVARJI/ARHIVARKE, KONSERVATORJI/KONSERVATORKE IPD.

Arhivarji/arhivarke in konservatorji/konservatorke ipd. vodijo
raziskave, zbirajo, ocenjujejo in zagotavljajo varno shranjevanje
in ohranjanje vsebine arhivov in predmetov zgodovinskega,
kulturnega in umetniškega pomena ali umetnin in ostalih predmetov
ter organizirajo razstave v muzejih ali umetnostnih galerijah.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje, ocenjevanje, razvijanje organiziranje in
ohranjanje zgodovinsko pomembnih in dragocenih dokumentov, kot so
vladni dokumenti, zasebni dokumenti, fotografije, zvočni posnetki
in filmi,

b) vodenje ali izvajanje pripravljanja indeksov, bibliografij,
kopij mikrofilmov in ostalih referenčnih pripomočkov za
dostopnost zbranih meterialov,

c) raziskovanje izvora, distribucije in uporabe materialov in
predmetov kulturnega in zgodovinskega pomena,

d) organiziranje, razvijanje in ohranjevanje zbirk kulturno,
znanstveno ali zgodovinsko pomembnih primerkov v muzejih ali
umetniških galerijah,

e) vodenje ali izvajanje klasifikacije in katalogiziranja
muzejskih in galerijskih zbirk, ter organiziranje razstav,

f) pripravljanje strokovnih tekstov in poročil,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Arhivar/arhivarka (2431.01)

- Kustos/kustosinja (2431.05)

- Muzeolog/muzeologinja (2431.06)


2432 BIBLIOTEKARJI/BIBLIOTEKARKE, DOKUMENTALISTI/DOKUMENTALISTKE
IPD.

Bibliotekarji/bibliotekarke, dokumentalisti/dokumentalistke ipd.
zbirajo in shranjujejo posneti ali izdani material ter iščejo in
posredujejo zahtevane informacije.

Dela vključujejo:

a) organiziranje, razvijanje in vzdrževanje sistematične zbirke
knjig, revij in ostalega tiskanega ali avdiovizualno posnetega
materiala,

b) izbiranje in svetovanje za pridobivanje knjig in drugega
tiskanega materiala ali avdiovizualno posnetega materiala,

c) organiziranje, klasificiranje in katalogiziranje knjižničnega
materiala,

d) organiziranje in vodenje sistema izposoje in informacijskih
mrež,

e) pridobivanje materiala ter dajanje informacij iz knjižnične
zbirke ali sistemov informacijskih mrež poslovnim in ostalim
uporabnikom,

f) vodenje raziskav ter analiziranje ali posodobljanje
knjižničnih in informacijskih storitev v skladu s spremembami
potreb uporabnikov,

g) pripravljanje strokovnih tekstov in poročil,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Bibliotekar/bibliotekarka (2432.02)

- Knjižničar/knjižnjičarka (2432.04)

- Dokumentalist/dokumentalistka (2432.03)


Področna skupina 244

244 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE DRUŽBENIH VED

Strokovnjaki/strokovnjakinje družbenih ved vodijo raziskave,
izboljšujejo ali razvijajo koncepte, teorije in operativne
metode, uporabljajo znanje, povezano s filozofijo, politiko, z
ekonomijo, s sociologijo, z antropologijo, zgodovino, s
filologijo, z jeziki, s psihologijo in drugimi družboslovnimi
vedami, zagotavljajo socialne storitve za zadovoljitev potreb
posameznikov in družin.

Dela običajno vključujejo: oblikovanje in uporabo rešitev za
razreševanje obstoječih ali predvidenih ekonomskih, političnih
ali socialnih problemov; raziskovanje preteklih dogodkov in
aktivnosti ter raziskovanje izvora in evolucije človeške rase;
proučevanje izvora in razvoja jezikov ali njihovo prevajanje in
razlaganje; proučevanje duševnih procesov in vedenja posameznikov
in skupin; zagotavljanje socialnih storitev; pripravo strokovnih
tekstov in poročil. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

2441 Ekonomisti/ekonomistke

2442 Sociologi/sociologinje, antropologi/antropologinje ipd.

2443 Filozofi/filozofinje, zgodovinarji/zgodovinarke,
politologi/politologinje

2444 Filologi/filologinje, prevajalci/prevajalke,
tolmači/tolmačke ipd.

2445 Psihologi/psihologinje

2446 Socialni delavci/socialne delavke


2441 EKONOMISTI/EKONOMISTKE

Ekonomisti/ekonomistke vodijo raziskave za izboljšanje ali
razvijanje ekonomskih konceptov, teorij in operativnih metod,
potrebnih za razumevanje in opisovanje dogajanja na notranjih in
mednarodnih trgih dobrin, dela in storitev ter svetujejo in
uporabljajo znanje za načrtovanje ekonomske politike in za
razreševanje obstoječih ali predvidenih ekonomskih problemov.

Dela vključujejo:

a) proučevanje, svetovanje ali ukvarjanje z različnimi
ekonomskimi vidiki, kot so proizvodne in prodajne metode,
notranji in mednarodni trgovski trendi, monetarna, fiskalna in
cenovna politika, zaposlovanje, prihodki, davki, produktivnost in
poraba,

b) zbiranje, analiziranje in interpretiranje ekonomskih podatkov
s pomočjo ekonomskih teorij in vrste različnih statističnih in
ostalih tehnik,

c) svetovanje glede ekonomske politike in delovanja, ki izhaja iz
preteklih, sedanjih in predvidenih ekonomskih dejavnikov in
trendov,

d) pripravo strokovnih tekstov in poročil,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Ekonometrik/ekonometričarka (2441.01)

- Ekonomist/ekonomistka za mednarodno menjavo (2441.06)

- Ekonomist/ekonomistka za cenovno politiko (2441.03)


2442 SOCIOLOGI/SOCIOLOGINJE, ANTROPOLOGI/ANTROPOLOGINJE IPD.

Sociologi/sociologinje, antropologi/antropologinje ipd.
proučujejo in opisujejo socialno strukturo družbe, izvor in
evolucijo človeštva ter medsebojno odvisnost razmer v okolju in
človeških aktivnosti, znanje izražajo v oblikah in na načine, ki
omogočajo njegovo uporabo pri oblikovanju in sprejemanju
odločitev.

Dela vključujejo:

a) vodenje raziskav o izvoru, razvoju, strukturi, socialnih
vzorcih, skupnostih in medsebojnih odnosih človeške družbe,

b) iskanje izvora in evolucije človeštva s proučevanjem
spreminjanja njegovih značilnosti ter kulturnih in družbenih
ustanovj,

c) zasledovanje razvoja človeštva s proučevanjem materialnih
ostankov njegove preteklosti, kot so bivališča, svetišča, orodja,
posode, kovanci, orožje ali skulpture,

d) proučevanje fizičnih in podnebnih razmer različnih področij
ter povezovanje teh ugotovitev z ekonomskimi, socialnimi in
kulturnimi aktivnostmi,

e) svetovanje glede praktične uporabe teh izsledkov pri
oblikovanju ekonomske in socialne politike za skupine
prebivalstva in za regije ter za načrtovanje trgov,

f) pripravo strokovnih tekstov in poročil,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Sociolog/sociologinja (2442.07)

- Komunikolog/komunikologinja (2442.05)

- Kriminolog/kriminologinja (2442.06)

- Antropolog/antropologinja (2442.01)


2443 FILOZOFI/FILOZOFINJE, ZGODOVINARJI/ZGODOVINARKE,
POLITOLOGI/POLITOLOGINJE

Filozofi/filozofinje, zgodovinarji/zgodovinarke,
politologi/politologinje raziskujejo, predvsem s sklepanjem na
področjih epistemologije, metafizike ali etike. Raziskujejo in
opisujejo pretekle dogodke in aktivnosti, vključno z razvojem
družbenih in ekonomskih struktur ali kulturnih ter političnih
institucij in gibanj, znanje izražajo v oblikah in na načine, ki
omogočajo, njihovo uporabo, na primer pri političnih,
diplomatskih in podobnih aktivnostih.

Dela vključujejo:

a) raziskovanje, največkrat s sklepanjem, glavnih vzrokov, načel
in pomenov sveta, človekovih dejanj, izkustev in obstoja ter
razlago in razvijanje filozofskih konceptov in teorij,

b) proučevanje in primerjavo primarnih virov, kot so originalni
ali sodobni zapisi preteklih dogodkov, ter sekundarnih virov, kot
so arheološki in antropološki izsledki,

c) določanje bistvenega materiala, preverjanje njegove
avtentičnosti ter raziskovanje in opisovanje zgodovine določenega
območja v konkretnem obdobju ali posameznega delčka - na primer
gospodarstva, družbe ali politike,

d) raziskovanje, svetovanje in vodenje na področju vojaško-
obrambnih dejavnosti,

e) vodenje raziskav na področjih, kot so politična filozofija ali
pretekla in sedanja politična teorija in praksa političnih
sistemov, institucij in vedenja,

f) opazovanje svobodnih političnih institucij ter zbiranje
podatkov o njih, iz različnih virov, vključno s pogovori z
vladnimi in s strankarskimi uradniki in z drugimi pomembnimi
osebnostmi,

g) predstavitev izsledkov in zaključkov za publiciranje ali
uporabo v vladi, političnih strankah ter drugih organizacijah,
ali pa za posameznike, ki jih to zanima,

h) izdelavo strokovnih tekstov in poročil,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Filozof/filozofinja (2443.01)

- Zgodovinar/zgodovinarka (2443.04)

- Politolog/politologinja (2443.03)


2444 FILOLOGI/FILOLOGINJE, PREVAJALCI/PREVAJALKE,
TOLMAČI/TOLMAČKE IPD.

Filologi/filologinje, prevajalci/prevajalke, tolmači/tolmačke
ipd. proučujejo izvor, razvoj in strukturo jezikov ter prevajajo
ali interpretirajo besedila in pogovore iz enega jezika v
drugega.

Dela vključujejo:

a) proučevanje odnosov med starodavnimi jeziki in modernimi
jezikovnimi skupinami, iskanje izvora in razvoja besed,
proučevanje slovnice in jezikovnih oblik ter predstavitev
izsledkov,

b) svetovanje ali pripravljanje klasifikacijskih sistemov za
jezike, slovnico, slovarjev in podobno,

c) prevajanje iz enega jezika v drugega z ohranjanjem pomena
izvirnika, zagotavljanje pravilnega prevoda pravnih, tehničnih in
znanstvenih besedil ter čim večje ohranjanje frazeologije in
terminologije, duha in stila literarnih besedil,

d) razvijanje metod za uporabo računalnikov in ostalih
pripomočkov, ki bi izboljšali produktivnost in kakovost prevodov,

e) simultano prevajanje iz enega v drug jezik, še posebej na
konferencah, srečanjih in ob podobnih priložnostih,
zagotavljanje, da je prenešen pravilni pomen in duh originala,

f) proučevanje pisave in razvijanje grafoloških teorij,

g) lektoriranje,

h) pripravljanje strokovnih tekstov in poročil,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Jezikoslovec/jezikoslovka (2444.02)

- Grafolog/grafologinja (2444.01)

- Prevajalec/prevajalka (2444.06)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Urednik/urednica uredništva (2451.14)


2445 PSIHOLOGI/PSIHOLOGINJE

Psihologi/psihologinje raziskujejo in proučujejo duševne procese
in vedenje človeka kot posameznika in skupin, znanje uporabljajo
za spodbujanje osebnega, socialnega, izobraževalnega ali
poklicnega prilagajanja in razvoja.

Dela vključujejo:

a) pripravljanje in izvajanje testov za merjenje duševnih,
fizičnih in ostalih značilnosti kot so inteligenca, sposobnost,
nadarjenost, intelektualni potencial itd., razlaga in vrednotenje
rezultatov ter dajanje nasvetov,

b) analiziranje vpliva dednih, socialnih, poklicnih ter ostalih
dejavnikov na mišljenje in vedenje posameznika,

c) vodenje posvetovalnih ali terapevtskih pogovorov s posamezniki
in skupinami ter izvajanje spremljajočih storitev,

d) vzpostavljanje potrebnih stikov, na primer stikov s člani
družine, izobraževalnimi ustanovami ali delodajalci ter
svetovanje možnih rešitev in odpravljanje težav,

e) proučevanje psiholoških faktorjev v diagnozah, zdravljenje in
preprečevanje duševnih bolezni, čustvenih in osebnostnih
nepravilnosti in posvetovanje z drugimi strokovnjaki,

f) izdelavo strokovnih tekstov in poročil,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Psiholog/psihologinja (2445.05)

- Psiholog/psihologinja v športu (2445.04)


2446 SOCIALNI DELAVCI/SOCIALNE DELAVKE

Socialni delavci/socilane delavke pomagajo posameznikom in
njihovim družinam z osebnimi in socialnimi problemi, jih
usmerjajo pri razreševanju problemov ter usposabljajo za iskanje
in uporabo virov za premostitev težav in doseganje določenih
ciljev.

Dela vključujejo:

a) pomoč posameznikom in družinam z osebnimi in s socialnimi
problemi,

b) zbiranje informacij, ki so pomembne za strankine potrebe in
svetovanje glede njegovih pravic in dolžnosti,

c) analiziranje strankinega položaja in predlaganje alternativnih
rešitev za reševanje problemov,

d) pripravljanje ustrezne dokumentacije o posameznih primerih za
sodne in druge zakonske postopke,

e) načrtovanje, vrednotenje, izboljšavo in razvijanje socialnih
storitev,

f) izvajanje preventivne dejavnosti zoper delinkvenco ali za
doseganje rehabilitacije delinkventov z organiziranjem in
nadziranjem družabnih, rekreativnih in izobraževalnih aktivnosti
v klubih, krajevnih centrih in podobnih organizacijah ali z
drugimi sredstvi,

g) pomoč telesno ali duševno prizadetim osebam zaradi
zagotavljanja primernega zdravljenja in izboljšanja njihove
sposobnosti delovanja v družbi,

h) načrtovanje, organiziranje ali zagotavljanje pomoči na domu,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Socialni delavec/socialna delavka v vzgoji in izobraževanju
(2446.01)

- Socialni delavec/ socialna delavka v podjetju (2446.03)

- Socialni delavec/ socialna delavka za delo s starejšimi občani
(2446.02)


Področna skupina 245

245 UMETNIŠKI USTVARJALCI, POUSTVARJALCI/UMETNIŠKE USTVARJALKE,
POUSTVARJALKE IPD.

Umetniški ustvarjalci, poustvarjalci/umetniške ustvarjalke,
poustvarjalke ipd. ustvarjajo ali izvajajo literarna, dramska,
glasbena in druga umetniška dela.

Dela običajno vključujejo: pisanje literarnih del, ocenjevanje
vrednosti literarnih in drugih umetniških del; zbiranje
informacij o trenutnem dogajanju ter pisanje o tem; kiparjenje,
slikanje, graviranje ali izdelavo karikatur; restavriranje slik;
komponiranje glasbe in izvajanje; plesanje ali igranje v
gledaliških predstavah ali njihovo režiranje. Vključen je lahko
tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

2451 Pisatelji/pisateljice, novinarji/novinarke ipd.

2452 Kiparji/kiparke, slikarji/slikarke ipd.

2453 Glasbeniki/glasbenice

2454 Plesalci/plesalke, koreografi/koreografke

2455 Igralci/igralke, režiserji/režiserke ipd.


2451 PISATELJI/PISATELJICE, NOVINARJI/NOVINARKE IPD.

Pisatelji/pisateljice, novinarji/novinarke ipd. pišejo literarna
dela za publiciranje ali predstavitev v dramski obliiki,
ocenjujejo umetniško vrednost literarnih in drugih umetniških
del, pišejo in zbirajo novice, zgodbe in komentarje.

Dela vključujejo:

a) snovanje in pisanje literarnih del za publiciranje ali
predstavitev v dramski obliki;

b) pisanje scenarijev ter pripravljanje programov za uprizoritev
na odru, filmu, radiu ali televiziji,

c) ocenjevanje in pisanje o vrednosti literarnih, glasbenih ali
drugih umetniških del ter o njihovi umetniški izvedbi,

d) zbiranje, poročanje in komentiranje novic in fotografij ter
trenutnih dogajanj za publiciranje v časnikih in revijah, ali za
oddajanje na radiu ali televiziji,

e) intervjuvanje politikov indrugih znanih oseb na tiskovnih
konferencah in ob drugih priložnostih, vključno z individualnimi
intervjuji, posnetimi za radio ali televizijo,

f) pisanje uvodnikov in izbiranje, popravljanje ter urejanje
predloženih člankov in drugega materiala za publiciranje v
časnikih ali revijah,

g) ocenjevanje rokopisov, predloženih za izdajo v knjižni obliki,
dajanje priporočil, ter urejanje ali nadzorovanje urejanja
materiala,

h) pisanje reklamnih sporočil za promocijo določenih izdelkov ali
storitev,

i) izbiranje, zbiranje in pripravljanje propagandnega gradiva o
podjetjih ali drugih organizacijah za objavo v tisku, na radiu,
televiziji ali v drugih medijih,

j) oblikovanje in pisanje brošur, navodil in podobnih tehničnih
publikacij,

k) pisanje dogajanja, dialogov in snemalne knjige v scenariju;

l) določanje programskih shem, izbor izvajalcev in druga
uredniška dela,

m) opravljanje podobnih del,

n) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Pisatelj/pisateljica (2451.08)

- Novinar/novinarka (2451.06)

- Moderator/moderatorka (2451.05)


2452 KIPARJI/KIPARKE, SLIKARJI/SLIKARKE IPD.

Kiparji/kiparke, slikarji/slikarke ipd. ustvarjajo in oblikujejo
umetniška dela s kiparjenjem, slikanjem, risanjem, graviranjem in
podobnimi tehnikami.

Dela vključujejo:

a) ustvarjanje realističnih ali abstraktnih tridimenzionalnih
oblik z oblikovanjem ali kombiniranjem materialov, kot so les,
kamen, glina ali kovina,

b) izdelavo realističnih ali abstraktnih risb in slik z uporabo
svinčnika, tuša, krede, oljnih barv, vodnih barv, tekstila ali z
drugimi tehnikami,

c) izdelavo risb in njihovo graviranje ali jedkanje v kovino,
vrezovanje v les ali druge materiale,

d) izdelavo karikatur za humorno opisovanje oseb in dogodkov,

e) oblikovanje in izdelavo grafične opreme za knjige, revije,
reklamne in druge namene,

f) restavriranje poškodovanih, zamazanih ali obledelih slik in
drugih umetniških del,

g) slikanje miniatur,

h) proučevanje zgodovine umetniškega ustvarjanja,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primer poklicev:

- Kipar/kiparka (2452.03)

- Slikarslikarka (2452.07)

- Karikaturist/karikaturistka (2452.02)

- Umetniški oblikovalec/umetniška oblikovalka (2452.09)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Modni oblikovalec/modna oblikovalka (3471.05)


2453 GLASBENIKI/GLASBENICE

Glasbeniki/glasbenice skladajo inpišejo aranžmaje za skladbe,
dirigirajo ali sodelujejo pri izvajanju glasbenih del.

Dela vključujejo:

a) snovanje in pisanje glasbenih kompozicij,

b) prirejanje ali aranžiranje glasbe za določene instrumentalne
skupine, instrumente ali za posebne priložnosti,

c) dirigiranje instrumentalnim ali vokalnim skupinam,

d) igranje enega ali več instrumentov - solistično ali kot član
orkestra,

e) solo petje ali petje v vokalni skupini,

f) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Glasbenik/glasbenica (2453.06)

- Skladatelj/skladateljica (2453.12)

- Dirigent/dirigentka orkestra (2453.02)

- Instrumentalist/instrumentalistka (2453.08)

- Solopevec/solopevka (2453.13)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Zabaviščni glasbenik/zabaviščna glasbenica (3473.01)

- Zabaviščni pevec/ zabaviščna pevka (3473.02)


2454 PLESALCI/PLESALKE, KOREOGRAFI/KOREOGRAFKE

Plesalci/plesalke in koreografi/koreografke snujejo, oblikujejo
ali izvajajo plese.

Dela vključujejo:

a) snovanje in oblikovanje plesov, ki pogosto vsebujejo zgodbo,
temo, idejo ali vzdušje v vzorcu korakov, gibov in gest,

b) izvajanje plesov - solistično, s partnerjem ali kot član
plesne skupine,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Plesalec/plesalka (2454.06)

- Baletni plesalec/baletna plesalka (2454.02)

- Koreograf/koreografka (2454.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Zabaviščni plesalec/zabaviščna plesalka (3473.03)


2455 IGRALCI/IGRALKE, REŽISERJI/REŽISERKE IPD.

Igralci/igralke in režiserji/režiserke ipd. igrajo ali režirajo
gledališke predstave, filme, televizijske in radijske programe.

Dela vključujejo:

a) učenje besedil in igranje vlog v dramskih predstavah na odru,
televiziji, radiu ali v filmih,

b) pripovedovanje zgodb ali branje literarnih del za
izobraževanje ali zabavo poslušalcev,

c) proučevanje scenarijev za določanje umetniške interpretacije,
svetovanje igralcem glede igralskih metod in vodenje vseh vidikov
dramskih produkcij na odru, televiziji, radiu ali filmu, vključno
z izbiranjem igralcev in končnih odločitev glede kostumov, scene,
zvočnih in svetlobnih efektov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Igralec/igralka (2455.02)

- Režiser/režiserka (2455.03)

Primeri podobnih poklicev,razporejenih drugam:

- Ravnatelj/ravnateljica zavoda za kulturo (1229.04)

- Menedžer/menadžerka samostojnih ustvarjalcev (1229.07)

- Artist/artistka (3474.01)


Področna skupina 246

246 POKLICI VERSKIH DELAVCEV/DELAVK

Poklici verskih delavcev/delavk ohranjajo religiozne tradicije,
običaje in obrede v skladu z določenim verovanjem.

Dela običajno vključujejo: ohranjanje religioznih tradicij,
običajev in verovanj, vodenje verskih dejavnosti in obredov;
opravljanje različnih administrativnih in socialnih dejavnosti v
okviru določene verske organizacije; opravljanje duhovnega in
moralnega vodenja v skladu z religijo; pripravljanje religioznih
pridig in molitev. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

2460 Poklici verskih delavcev/delavk


2460 POKLICI VERSKIH DELAVCEV/DELAVK

Poklici verskih delavcev delavk ohranjajo religiozne tradicije,
običaje in obrede v skladu z določenim verovanjem.

Dela vključujejo:

a) ohranjanje religioznih tradicij, običajev in verovanj,

b) vodenje religioznih dejavnosti in obredov,

c) opravljanje različnih administrativnih in socialnih
dejavnosti, vključno s sodelovanjem v organih in na sestankih
verskih organizacij,

d) zagotavljanje duhovnega in moralnega vodstva v skladu z
religijo,

e) širjenje verskega nauka doma in v tujini,

f) pripravljanje verskih pridig in molitev,

g) skrb za versko vzgojo in izobraževanje

h) skrb za ohranjanje kulturne dediščine,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Teolog/teologinja (2460.06)

- Duhovnik/duhovnica (2460.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Član/članica samostanske skupnosti (3480.01)

- Misijonar/misijonarka (3480.02)


Področna skupina 247

247 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE V JAVNI UPRAVI, D.N.

Ta področna skupina vključuje druge strokovnjake/strokovnjakinje
v javni upravi, ki niso vkjlučeni v enoto področne skupine 1121
Visoki vladni uradniki/visoke vladne uradnice.

Dela običajno vključujejo: proučevanje zakonskih predpisov s
področja javne uprave, pripravljanje osnutkov zakonov in
predpisov, svetovanje, organizacijo in izvedbo volitev ter drugih
aktivnosti, izdelavo analiz in poročil, kontrolo in nadzor v
različnih javnih in upravnih dejavnostih, kot so carina, obramba,
civilna zaščita. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

2470 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje v javni upravi,
d.n.


2470 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE V JAVNI UPRAVI,
D.N.

Ta skupina vključuje strokovnjake/strokovnjakinje v javni upravi,
ki niso vključeni v enoto področne skupine 1121 Visoki vladni
uradniki/visoke vladne uradnice.

Dela vključujejo:

- proučevanje zakonskih predpisov s področja javne uprave,

- pripravljanje osnutkov zakonov in predpisov,

- svetovanje pri razreševanju problemov s področja javne uprave,

- organizacijo in izvedbo volitev ter drugih aktivnosti,

- izdelavo analiz in poročil,

- kontrolo in nadzor v različnih javnih in upravnih dejavnostih,
kot so carina, obramba, civilna zaščita,

- pripravo strokovnih tekstov in navodil,

- opravljanje podobnih del,

- nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Carinski inšpektor/carinska inšpektorica (2470.01)

- Republiški tajnik/republiška tajnica za volitve (2470.07)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Svetovalec/svetovalka vlade (1121.07)

- Administrator/administratorka (4115.01)


GLAVNA SKUPINA 3

3 TEHNIKI/TEHNICE IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI/DRUGE STROKOVNE
SODELAVKE

Tehniki/tehnice in drugi strokovni sodelavci/druge strokovne
sodelavke izvajajo tehnična in podobna dela, povezana z
raziskavami in uporabnostjo znanstvenih ali umetniških pojmov in
delovnih metod ter vladnih ali poslovnih predpisov. Med dela je
vključena tudi pomoč pri vzgojni dejavnosti in nekatera dela
povezana z izobraževanjem. Za opravljanje večine poklicev glavne
poklicne skupine 3 Tehniki/tehnice in drugi strokovni
sodelavci/druge strokovne sodelavke je potrebno znanje, ki ga
praviloma zagotavljajo programi srednjega izobraževanja ter
programi postsrednjega izobraževanja, razen univerzitetnega
izobraževanja.

Dela običajno vključujejo: prevzemanje in izvrševanje tehničnega
dela, povezanega z raziskavami in uporabnostjo splošnih pojmov
ter delovnih metod na področju bioloških, biotehničnih ipd.
znanosti, vključno z inženirstvom, tehnologijo in medicinsko
stroko ter na področju družbenih znanosti in humanističnih ved;
pomoč pri vzgajanju predšolskih otrok, sodelovanje pri poklicnem
izobraževanju; snovanje in izvrševanje različnih tehničnih
storitev, povezanih s trgovino, financami, upravo, vključno z
izvajanjem vladnih zakonov in predpisov, ter s socialnim delom;
zagotavljanje umetniškega in športnega razvedrila; nekatera
opravila, povezana z religijo. Vključen je lahko tudi nadzor
drugih delavcev.

Tehnike/tehnice in druge strokovne sodelavce /druge strokovne
sodelavke lahko pri nijihovem delu vodijo visoki državni uradniki
/visoke državne uradnice, direktorji, menedžerji ali
strokovnjaki.

Podskupine:

31 Tehniki/tehnice tehničnih strok

32 Tehniki/tehnice in asistenti/asistentke v zdravstvu,
biologiji, biotehniki ipd.

33 Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic,
inštruktorji/inštruktorice, učitelji/učiteljice praktičnega pouka
ipd.

34 Komercialni, poslovnoupravni, javnoupravni strokovni
sodelavci, komercialne, poslovnopravne, javnopravne strokovne
sodelavke ipd.


PODSKUPINA 31

31 TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNIH STROK

Tehniki/tehnice tehničnih strok opravljajo tehnične naloge,
povezane z raziskovanjem in uporabo splošnih pojmov in delovnih
metod na področju fizikalnih znanosti, računalništva in
inženiringa, ali pa nadzirajo in delajo s tehničnimi napravami,
pilotirajo letala, krmarijo ladje in preiskujejo varnostne vidike
izdelovalnih in drugih procesov ter proizvodnje.

Dela običajno vključujejo: prevzemanje in izvrševanje tehničnih
opravil na področju fizikalnih znanosti, računalništva in
inženiringa; preverjanje in delovanje optičnih, elektronskih in
podobnih sistemov in naprav; pilotiranje letal in krmarjenje
ladij; nadzorovanje uporabe varnostnih standardov in postopkov,
ki se nanašajo na konstrukcije, naprave, procese in proizvode.
Tehnike/tehnice tehničnih strok lahko pri njihovem delu vodijo
visoki državni uradniki uradnice, menedžerji in strokovnjaki.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

311 Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok

312 Tehniki/tehnice za računalniško podporo ipd.

313 Tehniki/tehnice za upravljanje optičnih in elektronskih
naprav

314 Kapitani/kapitanke ladij, piloti/pilotke letal,
kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa ipd.

316 Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za
logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu
ipd.


Področna skupina 311

311 TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK

Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok izvajajo tehnična
dela, povezana z raziskovanjem in praktično uporabo splošnih
pojmov, načel in operacijskih metod fizikalnih znanosti, vključno
s takimi področji, kot so inženiring, tehnično risanje in
ekonomska učinkovitost proizvodnih procesov.

Dela običajno vključujejo: prevzemanje in izvrševanje tehničnih
del v zvezi s kemijo, fiziko, z geologijo, meteorologijo,
inženiring, tehnično risanje in ekonomsko učinkovitost
proizvodnih procesov. Tehnike/tehnice tehnično-tehnoloških strok
lahko pri njihovem delu vodijo menedžerji ali strokovnjaki.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

3111 Tehniki/tehnice za fiziko, kemijo ipd.

3112 Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd.

3113 Tehniki/tehnice za elektrotehniko ipd.

3114 Tehniki/tehnice za elektroniko in telekomunikacije

3115 Tehniki/tehnice za strojništvo ipd.

3116 Tehniki/tehnice za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd.

3117 Tehniki/tehnice za rudarstvo, metalurgijo in mineralurgijo

3118 Tehnični risarji/tehnične risarke

3119 Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n.


3111 TEHNIKI/TEHNICE ZA FIZIKO, KEMIJO IPD.

Tehniki/tehnice za fiziko, kemijo ipd. izvajajo tehnična dela,
povezana z raziskavami iz kemije, fizike, geologije, geofizike,
meteorologije in astronomije, z razvojem industrijskih,
medicinskih, vojaških in ostalih uporabnih raziskovalnih
rezultatov.

Dela vključujejo:

a) zbiranje vzorcev in pripravljanje materialov in naprav za
preizkuse in analize,

b) asistiranje pri oblikovanju in izvajanju eksperimentov, testov
in analiz,

c) pripravljanje podrobnih ocenitev količin in stroškov materiala
in delovne sile, potrebnih za projekte glede na dane
specifikacije,

d) uporaba tehničnega znanja pri ugotavljanju in reševanju
problemov, ki se pojavljajo v delovnem procesu,

e) organiziranje vzdrževanja in popravil raziskovalnih naprav,

f) izvajanje podobnih nalog,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tehnik/tehnica za fiziko (3111.04)

- Tehnik/tehnica za meteorologijo (3111.07)

- Tehnik/tehnica za kemijo (3111.06)


3112 TEHNIKI/TEHNICE ZA GRADBENIŠTVO, GEODEZIJO IPD.

Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd. izvajajo tehnična
dela, povezana z geodetskimi in gradbenimi raziskavami,
oblikovanjem, konstrukcijo, delovanjem, vzdrževanjem in
popravilom zgradb in ostalih konstrukcij, kot so vodovodi,
kanalizacijski sistemi, mostovi, ceste, jezovi in letališča,
izvajajo dela povezana z obnavljanjem in ohranjanjem kulturne
dediščine.

Dela vključujejo:

a) izvajanje ali pomoč pri terenskih in laboratorijskih testih
zemljišč in konstrukcijskih materialov,

b) zagotavljanje tehnične pomoči, povezane s konstrukcijo zgradb
in drugih konstrukcij in z nadzorom ali pripravo nadzornih
poročil,

c) nadomeščanje projektantov in gradbenih inženirjev na
gradbiščih za zagotovitev skladnosti del z načrti in ohranitev
željenih standardov materiala in dela,

d) uporabo tehničnega znanja gradnje, tehničnih načel in prakse
gradbeništva pri pravočasnem odkrivanju in reševanju problemov,
ki nastajajo v delovnem procesu,

e) asistiranje pri podrobnih ocenitvah količin in stroškov
materiala ter delovne sile, potrebnih za projekte glede na dane
specifikacije,

f) organiziranje vzdrževanja in popravil,

g) Opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tehnik/tehnica za gradbeništvo (3112.05)

- Delovodja/delovodkinja gradbeništva (3112.01)

- Tehnih/tehnica za geodezijo (3112,04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Tehnik/tehnica za strojništvo (3115.10)

- Tehnik/tehnica za strojniško konstruktorstvo (3115.07)


3113 TEHNIKI/TEHNICE ZA ELEKTROTEHNIKO IPD.

Tehniki/tehnice za elektrotehniko ipd. izvajajo tehnična dela,
povezana z elektrotehničnim raziskovanjem, oblikovanjem,
izdelovanjem, montažo, konstrukcijo, delovanjem, vzdrževanjem in
popravilom električnih naprav, pripomočkov in razdelilnih
sistemov.

Dela vključujejo:

a) zagotavljanje tehnične pomoči, povezane z raziskavami in
razvojem električnih naprav in pripomočkov, ali testiranje
prototipov,

b) oblikovanje in pripravo fotokopij tehničnih načrtov
električnih napeljav in električnih krogotokov glede na dane
specifikacije,

c) pripravo podrobnih ocenitev količin in stroškov materiala in
delovne sile, potrebnih za izdelavo naprav in postavitev naprav
glede na dane specifikacije,

d) zagotavljanje tehničnega nadzora izdelave, napeljave,
izkoriščanja, vzdrževanja in popravila električnih sistemov in
naprav za zagotovitev ustreznega delovanja teh naprav, in
doseganje usklajenosti z danimi specifikacijami in pravili,

e) uporaba tehničnega znanja o elektrotehničnih načelih in praksi
pri ugotavljanju in razreševanju problemov, ki nastajajo v
delovanju elektronaprav,

f) vodenje in organiziranje dela elektroenergetskih postrojev in
električnega omrežja,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tehnik/tehnica elektrotehniko (3) ( 3113.08)

- Tehnik/tehnice za elektroenergetiko (3113.04)

- Vodja za vzdrževanje električnega omrežja (3113.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Sestavljalec/sestavljalka električne opreme (8282.07)

- Elektromehanik/elektromehaničarka (7241.04)


3114 TEHNIKI/TEHNICE ZA ELEKTRONIKO IN TELEKOMUNIKACIJE

Tehniki/tehnice za elektroniko in telekomunikacije izvajajo
tehnična dela, povezana z elektronskim in telekomunikacijskim
raziskovanjem, z oblikovanjem, izdelavo, montažo, konstruiranjem,
delovanjem, vzdrževanjem in s popravilom elektronskih naprav ter
elektronskih in elektromehaničnih telekomunikacijskih sistemov.

Dela vključujejo:

a) zagotavljanje tehnične pomoči pri raziskavah in razvoju
elektronskih in telekomunikacijskih naprav in testiranje vzorcev,

b) oblikovanje in pripravo fotokopij tehničnih načrtov
elektronskih vezij po določenih specifikacijah,

c) pripravo podrobnih ocenitev količin in stroškov materiala in
delovne sile, potrebnih za izdelavo in postavitev elektronskih in
telekomunikacijskih naprav določenih specifikacijah,

d) zagotavljanje tehničnega nadzora izdelave, izkoriščanja,
vzdrževanja in popravila elektronskih naprav in
telekomunikacijskih sistemov, predvsem zaradi ohranjanja
kakovosti delovanja in skladnosti izvedbe s specifikacijami in
pravili,

e) uporabo tehničnega znanja o elektronskih in
telekomunikacijskih načelih in praksi pri pravočasnem odkrivanju
in reševanju problemov, ki nastajajo v delovnem procesu,

f) vodenje in organiziranje dela na elektronskih napravah in
telekomunikacijskih sistemih,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tehnik/tehnica za elektroniko (3114.05)

- Tehnik/tehnica za telekomunikacije (3114.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugod:

- Sestavljalec/sestavljalka elektronskih naprav in opreme
(8283.01)

- Mehanik/mehaničarka elektronskih naprav in opreme (7242.08)


3115 TEHNIKI/TEHNICE ZA STROJNIŠTVO IPD.

Tehniki/tehnice za strojništvo ipd. zvajajo tehnična dela,
povezana z raziskovanjem na področju strojništva, oblikovanjem,
izdelavo, montažo, s konstruiranjem, delovanjem, vzdrževanjem in
s popravilom strojev in strojnih postavitev.

Dela vključujejo:

a) zagotavljanje tehnične pomoči, povezane z raziskavami in
razvojem strojev in strojnih postavitev, dodatnih in sestavnih
delov ter testiranje vzorcev,

b) oblikovanje in pripravo načrtov strojev in načrtov strojnih
postavitev, dodatnih in sestavnih delov po določenih
specifikacijah,

c) pripravo podrobnih ocenitev količin in stroškov materiala in
delovne sile, potrebnih za izdelavo in postavitev naprav po
določenih specifikacijah,

d) zagotavljanje tehničnega nadzora pri izdelavi, izkoriščanju,
vzdrževanju in popravilu strojev in strojnih postavitev, dodatnih
in sestavnih delov zaradi zagotovitvekakovosti in skladnosti s
specifikacijami in pravili,

e) uporabo tehničnega znanja o strojništvu in strojniških načelih
in prakse pri ugotavljanju in razreševanju problemov, ki
nastajajo v delovnem procesu,

f) razvijanje in opazovanje uporabe varnostnih standardov ter
postopkov v pomorstvu, ki se nanašajo na ladijske trupe, naprave
in tovor,

g) usklajevanje in nadziranje delavcev, ki čistijo, barvajo in
popravljajo ladje v suhih dokih,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tehnik/tehnica za strojništvo (3115.10)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Sestavljalec/sestavljalka motorjev (8281.01)

- Mehanik/mehaničarka industrijskih strojev in naprav (7233.07)


3116 TEHNIKI/TEHNICE ZA KEMIJSKO, ŽIVILSKO TEHNOLOGIJO IPD.

Tehniki/tehnice za kemijsko in živilsko tehnologijo ipd. izvajajo
tehnična dela, povezana s kemičnimi raziskavami, z oblikovanjem,
izdelavo, konstruiranjem, delovanjem, vzdrževanjem in popravilom
naprav v kemičnih in drugih tovarnah za predelavo.

Dela vključujejo:

a) zagotavljanje tehnične pomoči, povezane z raziskavami in z
razvojem industrijskih kemičnih in živilskopredelovalnih
procesov, materialov in naprav ter testiranje vzorcev,

b) oblikovanje in pripravo načrtov za tovarniške kemijske in
živilskopredelovalne naprave po določenih specifikacijah,

c) pripravo podrobnih ocenitev količin in stroškov materiala in
delovne sile, potrebnih za izdelavo in postavitev naprav po
določenih specifikacijah,

d) zagotavljanje tehničnega nadzora nad konstrukcijo,
postavitvijo naprav, delovanjem, vzdrževanjem in popravilom
tovarniških naprav za zagotovitev zadovoljivega izvajanja in
skladnosti s specifikacijami,

e) uporabo tehničnega znanja o kemijskih načelih in praksi pri
ugotavljanju in razreševanju problemov, ki nastajajo med
obratovanjem,

f) zagotavljanje tehnične pomoči glede na tehnološke vidike
posameznih materialov, proizvodov in procesov,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tehnik/tehnica kemijske tehnologije (3116.08)

- Tehnik/tehnica živilske tehnologije (3116.14)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka kemijskih toplotnoobdelovalnih strojev
in naprav (8152.06)

- Upravljalec/upravljalka drobilnih in mešalnih strojev za
kemijsko predelavo (8151.01)


3117 TEHNIKI/TEHNICE ZA RUDARSTVO, METALURGIJO IPD.

Tehniki/tehnice za rudarstvo, metalurgijo ipd. izvajajo tehnična
dela, povezana z metalurškim raziskovanjem za izboljšanje metod
pri izločanju trdnih mineralov, nafte in plina, z oblikovanjem,
konstruiranjem, delovanjem, vzdrževanjem in popravilom rudarskih
postavitev, sistemov za transportiranje in shranjevanje nafte in
naravnega plina ter tovarniških naprav za izločanje materialov iz
rud in čiščenja kovin.

Dela vključujejo:

a) zagotavljanje tehnične pomoči, povezane z raziskavami in
razvojem procesov, zaradi določitve nahajališča kovin in novih
zmesi ali izboljšanja metod za izločanje trdnih mineralov, nafte
in zemeljskega plina in transporta ter skladiščenja nafte in
zemeljskega plina, testiranja vzorcev,

b) zagotavljanje tehnične pomoči pri geoloških in topografskih
raziskavah ter pri določanju in načrtovanju črpanja in separacije
nafte in zemeljskega plina, pri predelavi mineralne rude
načrtovanju transportnih sistemov ter pri predelovalnih in
prečiščevalnih napravah za minerale in kovine,

c) pripravo podrobnih ocenitev količin in stroškov materiala ter
delovne sile, potrebnih za raziskovanje mineralov, nafte,
zemeljskega plina, za izločevalne in transportne projekte in
naprave ter za naprave za predelovanje in prečiščevanje mineralov
po določenih specifikacijah,

d) zagotavljanje tehničnega nadzora konstrukcij, naprav in
postavitev naprav za predelavo, skladiščenje in transport
mineralnih rud, raziskovanje in črpanje nafte in zemeljskega
plina v skladu z danimi specifikacijami in predpisi,

e) uporabo tehničnega znanja o rudarstvu, črpanju nafte in
zemeljskega plina, transportu in skladiščenju ter metalurških
pravil in prakse pri ugotovljanju in razreševanju problemov, ki
nastajajo med delovnim procesom,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tehnik/tehnica za rudarstvo (3117.05)

- Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica (3117.02)

- Tehnik/tehnica za metalurgijo (3117.08)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka rudarskih strojev in naprav (8111.01)

- Rudar/rudarka (711106)

- Kamnolomec/kamnolomka (7111.06)


3118 TEHNIČNI RISARJI/TEHNIČNE RISARKE

Tehnični risarji/tehnične risarke pripravljajo tehnične risbe,
zemljevide in ilustracije iz skic, meritev in drugih podatkov ter
kopirajo risbe in slike na tiskalne plošče.

Dela vključujejo:

a) pripravo in revizijo delovnih risb iz skic in specifikacij, ki
so jih pripravili inženirji in oblikovalci za izdelavo,
izboljšanje in postavitev naprav in strojev ali za konstrukcijo,
preoblikovanje, vzdrževanje in popravilo zgradb, jezov, mostov,
cest in drugih arhitektonskih in gradbenih projektov,

b) upravljanje pomožnih računalniških risalnih naprav za
preoblikovanje, modificiranje in proizvodnjo trde kopije in
digitalne predstave delovnih risb,

c) upravljanje digitalne mize ali drugih naprav zaradi prenosa
delovne risbe, zemljevidov in drugih grafičnih zapisov s trde
kopije v digitalno obliko,

d) uporabljanje stereoinstrumentov za zajemanje topografskih
podatkov v analogni in digitalni obliki in uporabljanje teh in
drugih podatkov za popravilo in revizijo topografskih,
hidrografskih, pomožnih in drugih tematskih zemljevidov,

e) pripravo in revizijo ilustracij za referenčna dela, brošure in
tehnične priročnike, ki zadevajo sestavo, postavitev naprav,
delovanje, vzdrževanje in popravilo strojev in drugih naprav ter
dobrin,

f) kopiranje risb in slik na kamnite ali kovinske tiskarske
matrice,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tehnični risar/tehnična risarka (3118.10)

- Tehnični risar/tehnična risarka za gradbeništvo (3118.08)

- Tehnični risar/tehnična risarka za arhitekturo (3118.05)

- Tehnični ilustrator/tehnična ilustratorka (3118.03)


3119 TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni Tehniki/tehnice
tehnično-tehnoloških strok, ki niso razporejeni v drugih enotah
področne skupine 311 Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok.

Dela vključujejo:

a) zagotavljanje tehnične pomoči, povezane z raziskavami in z
razvojem tehnoloških vidikov, ki se nanašajo na različne
materiale, na primer na les, tekstil, usnje in podobno,

b) oblikovanje in priprava načrtov za tovarniške naprave po
določenih specifikacijah,

c) pripravo podrobnih ocenitev količin in stroškov materiala in
delovne sile, potrebne za izdelavo in postavitev naprav po
določenih specifikacijah,

d) zagotavljanje tehničnega nadzora med postavitvijo strojev in
naprav ter njihovim delovanjem, vzdrževanjem in popravilom,

e) uporabo tehničnega znanja o določenih materialih in praksi pri
ugotavljanju in razreševanju problemov, ki se pojavljajo v
delovnem procesu,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tehnik/tehnica lesarske tehnologije lesarstva (3119.02)

- Tehnik/tehnica grafične tehnologije (3119.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Tehnolog/tehnologinja v grafični industriji (2149.03)


Področna skupina 312

312 TEHNIKI/TEHNICE ZA RAČUNALNIŠKO PODPORO IPD.

Tehniki/tehnice za računalniško podporo ipd. zagotavljajo pomoč
uporabnikom mikroračunalnikov in standardnih programskih paketov,
nadzorujejo in upravljajo računalnike in računalniške periferne
naprave ter izvajajo ožja programerska dela, povezane s
postavitvijo naprav in vzdrževanjem računalniške strojne in
programske opreme.

Dela običajno vključujejo: pomoč uporabnikom mikroračunalnikov in
standardnih programskih sistemov pri namestitvi in težavahpri
delovanju; vstavljanje novih računalniških programov v posamezne
računalnike in upravljanje sistemskih konfiguracij, vstavljanje
novih perifernih enot; izvajanje manjših sprememb in prilagajanje
obstoječih programov zaradi ohranjevanja in posodobljanja;
upravljanje in nadzorovanje računalnikov in perifernih naprav.,
organiziranje računalniških nalog; vodenje dnevnika o
računalniških operacijah; izvajanje podpornih nalog; aktiviranje
industrijskih robotov, programiranje le-teh za določene funkcije
in nadzorovanje njihovih operacij. Tehnike/tehnice za
računalniško podporo lahko pri njihovem delu vodijo menedžerji
ali strokovnjaki. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

3121 Tehniki/tehnice za računalniško podporo

3122 Računalniški operaterji/računalniške operaterke

3123 Kontrolorji/kontrolorke robotov


3121 TEHNIKI/TEHNICE ZA RAČUNALNIŠKO PODPORO

Tehniki/tehnice za računalniško podporo zagotavljajo pomoč
uporabnikom mikroračunalnikov in standardnih programskih sistemov
pri namestitvi in težavah pri delovanju; vstavljajo nove
računalniške programe v posamezen računalnik in upravljajo
sistemske konfiguracije, vstavljajo nove periferne enote in
ohranjajo ter posodobljajo obstoječe programe z izvajanjem
manjših sprememb in prilagajanjem pod vodstvom informatikov in
računalnikarjev.

Dela vključujejo:

a) pomoč uporabnikom mikroračunalnikov in standardne strojne
opreme pri namestitvi in v primeru težav;

b) vstavljanje novih računalniških programov v posamezen
računalnih in upravljanje sistemskih konfiguracij;

c) vstavljanje novih perifernih enot in izdelovanje potrebnih
parameterskih prilagoditev v operacijskih sistemih in diskovnih
enotah;

d) vstavljanje, ohranjanje in posodabljanje računalniških
programov z izvajanjem manjših sprememb in prilagoditev na njih,
pod vodstvom računalniških strokovnjakov;

e) vzdrževanje in posodabljanje dokumentacij o računalniških
programih in namestitvah;

f) uporaba znanja o načelih in praksi na področju programiranja
in računanja pri ugotavljanju in razreševanju problemov, ki
nastajajo med delom;

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Inženir računalništva (3) (3121.01)

- Inženir računalništva za sistemsko analizo (3) (3126.06)

- Tehnik računalništva (3121,02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Mehanik elektronskih računalniške opreme (7242.09)

- Inženir elektronike za strojno računalniško opremo (3)
(3114.02)


3122 RAČUNALNIŠKI OPERATERJI/RAČUNALNIŠKE OPERATERKE

Računalniški operaterji/računalniške operaterke upravljajo in
nadzorujejo periferno računalniško opremo, ki se uporablja za
zapisovanje, shranjevanje, prenos in predelavo digitalnih
podatkov in za prikazovanje izhodnih simbolov, kot so črke,
številke ali grafi na zaslonu, papirju ali filmu.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in nadzorovanje periferne računalniške opreme, ki
se uporablja za zapisovanje, shranjevanje, prenos in predelavo
digitalnih podatkov in za prikazovanje črk, številk ali
grafikonov na zaslonu, papirju ali filmu, kot to želijo
uporabniki,

b) organiziranje računalniških poslov, katere so podrobno
opredelili uporabniki, ob zagotovitvi pravočasne, varne in
učinkovite izdelave,

c) vstavljanje ustreznih magnetnih trakov in diskov za predelavo
ali zapis podatkov v strojno-brani obliki in vodenje knjižnice
diskov in trakov,

d) vodenje dnevnika o računalniških opravilih,

e) izvajanje pomožnih opravil glede na redne postopke,

f) uporabo znanja o načelih in delovanju računalnikov in
periferne opreme pri ugotavljanju in reševanju problemov, ki so
nastali pri uporabi ter izvajanje manjših popravil in
prilagoditev,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Računalniški operater/računalniška operaterka (3122.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Mehanik/mehaničarka elektronskih naprav in opreme (7242.08)

- Tehnik/tehnica za elektroniko (3114.05)


3123 KONTROLORJI/KONTROLORKE ROBOTOV

Kontrolorji/kontrolorke robotov aktivirajo industrijske robote,
jih programirajo in reprogramirajo za določene funkcije,
nadzorujejo njihove operacije, zagotavljajo njihovo osnovno
vzdrževanje in izpeljujejo takojšnje manjše prilagoditve.

Dela vključujejo:

a) programiranje ali reprogramiranje industrijskih robotov za
določene funkcije v obsegu njihove dane zmogljivosti,

b) aktiviranje industrijskih robotov,

c) nadzorovanje in zagotavljanje nemotenega delovanja
industrijskih robotov,

d) zagotavljanje takojšnjih prilagoditev robotskega mehanizma,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Kontrolor/kontrolorka robotov (3123.01)

- Tehnik/tehnica robotov (3123.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Inženir/inženirka elektronike (2144.04)

- Upravljalec/upravljalka industrijskih robotov (8170.01)


Področna skupina 313

313 TEHNIKI/TEHNICE ZA UPRAVLJANJE OPTIČNIH IN ELEKTRONSKIH
NAPRAV

Tehniki/tehnice za upravljanje optičnih in elektronskih naprav
fotografirajo, nadzorujejo filmske in videokamere ter druge
naprave za snemanje in reprodukcijo slike in zvoka, nadzorujejo
oddajne in telekomunikacijske naprave in sisteme tehnične
naprave, ki se uporabljajo za medicinsko diagnozo in zdravljenje.

Dela običajno vključujejo: fotografiranje, nadzorovanje filmskih
in video kamer ter drugih naprav za snemanje in reprodukcijo
slike in zvoka; nadzorovanje tehničnega delovanja radijskih in
televizijskih oddajnih naprav in telekomunikacijskih sistemov;
nadzorovanje tehničnih naprav, ki se uporabljajo za medicinsko
diagnozo ali zdravljenje bolezni in bolezenskih motenj.

Enote področne skupine:

3131 Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke za slikovni in
zvočni zapis

3132 Operaterji/operaterke oddajnih, telekomunikacijskih naprav

3133 Operaterji/operaterke medicinskih naprav


3131 FOTOGRAFI/FOTOGRAFKE IN OPERATERJI/OPERATERKE ZA SLIKOVNI IN
ZVOČNI ZAPIS

Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke za slikovni in
zvočni zapis fotografirajo, nadzorujejo filmske in videokamere
ter druge naprave za snemanje in reprodukcijo slike ter zvoka.

Dela vključujejo:

a) fotografiranje za objavo ali v druge komercialne, industrijske
in znanstvene namene ter za ilustriranje zgodb in člankov v
časopisih, revijah in drugih publikacijah,

b) portretno fotografiranje posmeznikov in skupin,

c) nastavljanje in upravljanje filmskih, video, mikroskopskih in
drugih specializiranih kamer, vključno s tistimi za
fotografiranje iz zraka,

d) nadzorovanje naprav za zapisovanje zvoka za filme,
videotrakove, gramofonske plošče, avdiotrakove, za digitalne
diske, za neposredno radijsko oddajanje ali za druge namene,

e) nadzorovanje naprav za snemanje in mešanje slikovnih in
zvočnih zapisov, s čimer se zagotavljata primerna kakovost in
hkrati ustvarjanje posebnih slikovnih in zvočnih učinkov,

f) uporabo znanja o načelih in praksi slikovnega in zvočnega
zapisovanja pri ugotavljanju in reševanju problemov, ki nastajajo
med delom,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Fotograf/fotografka (3131.02)

- Snemalec/snemalka slike (3131.06)

- Snemalec/snemalka zvoka (3131.07)

- Mešalec/mešalka zvoka (3131.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Mehanik/mehaničarka elektronskih avdiovideo naprav in opreme
(7242.02)

- Fotograver/fotograverka (7343.01)

- Serviser/serviserka optičnih pripomočkov in naprav (7311.07)


3132 OPERATERJI/OPERATERKE ODDAJNIH, TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV

Operaterji/operaterke oddajnih, telekomunikacijskih naprav
nadzorujejo tehnično delovanje naprav za prenašanje radijskih in
televizijskih posnetkov ali za prenos oddaj v živo ter naprave za
prenos drugih tipov telekomunikacijskih signalov na zemlji, na
morju ali v zraku.

Dela vključujejo:

a) nadzorovanje oddajno-sprejemnih sistemov ter satelitskih
sistemov za radijske in televizijske programe,

b) nadzorovanje radijskih komunikacijskih sistemov, delovanja
satelitov in multipleks na zemlji, na morju ali v zraku,

c) nadzorovanje kinoprojekcijskih naprav,

d) uporabo znanja o načelih in praksi radijskega oddajanja,
telekomunikacijskih terminalov in transmisijskih sistemov pri
ugotavljanju in reševanju problemov, ki nastajajo med delom,

e) vodenje dnevnika o upravljanju,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Operater/operaterka na radiu (3132.03)

- Operater/operaterka na televiziji (3132.05)

- Operater/operaterka na telekomunikacijah (3132.04)

Primeri podobnih poklicev:

- Monter/monterka naprav in opreme (7242.11)

- Tehnik/tehnica telekomunikacije (3114.04)


3133 OPERATERJI/OPERATERKE MEDICINSKIH NAPRAV

Operaterji/operaterke medicinskih naprav nadzorujejo tehnične
naprave, ki se uporabljajo za medicinsko diagnozo ali zdravljenje
bolezni in bolezenskih motenj.

Dela vključujejo:

a) nadzorovanje tehničnih naprav, ki se uporabljajo za medicinsko
diagnozo bolezni in motenj živčnih sistemov in organov ter
naprav, ki se uporabljajo v radiografiji ali anestetiki,

b) uporabo znanja o tehničnih napravah in o nekaterih načelih in
praksi medicine pri razreševanju težav, ki nastajajo med
delovanjem naprav, znanje se uporablja tudi za vzdrževanje
naprav,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Operater/operaterka medicinskih naprav (3133.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Monter/monterka elektronskih naprav in opreme(7242.04)

- Serviser/serviserka kirurških naprav in opreme (7311.09)


Področna skupina 314

314 KAPITANI/KAPITANKE LADIJ, PILOTI/PILOTKE LETAL,
KONTROLORJI/KONTROLORKE ZRAČNEGA PROMETA IPD.

Kapitani/kapitanke ladij, piloti/pilotke letal,
kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa ipd. poveljujejo ladjam
in krmarijo ladje in letala ter izvajajo tehnična dela zaradi
zagotavljanja varne in učinkovite plovbe in letenja.

Dela običajno vključujejo: upravljanje mehanskih, električnih in
elektronskih naprav na palubah ladij ali na letalih; krmarjenje
ladij ali letal in usmerjanje gibanja ladij ter letal.

Enote področne skupine:

3141 Častniki/častnice ladijskega stroja ipd.

3142 Kapitani/kapitanke ladij ipd.

3143 Piloti/pilotke letal ipd.

3144 Kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa

3145 Tehniki/tehnice za varnost zračnega prometa


3141 ČASTNIKI/ČASTNICE LADIJSKEGA STROJA IPD.

Častniki/častnice ladijskega stroja ipd. nadzorujejo in
sodelujejo v upravljanju, vzdrževanju in popravilu mehaničnih,
električnih in elektronskih naprav ter strojnih naprav na ladjah
ali izvajajo podobna pomožna dela na obali.

Dela vključujejo:

a) nadzorovanje in soudeležbo v upravljanju, vzdrževanju ter
popravilu mehanskih, elektronskih ter strojnih naprav na ladjah,

b) poveljevanje kurilnici in drugim oddelkom v strojnici ter
vzdrževanje zapisnika o upravljanju,

c) izvajanje tehničnega nadzora na napeljavah, vzdrževanje in
popravilo ladijskih strojnih naprav zaradi zagotavljanja
skladnosti s pravili in specifikacijami,

d) uporabo znanja o načelih in praksi, ki se nanašajo na ladijske
stroje in naprave zaradi ugotavljanja in reševanja težav, ki
nastajajo med obratovanjem,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Častnik/častnica ladijskega stroja (3141.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Inženir/inženirka strojništva (2145.09)


3142 KAPITANI/KAPITANKE LADIJ IPD.

Kapitani/kapitanke ladij ipd. poveljujejo in krmarijo ladje ter
podobna plovila in izvajajo podobna opravila na obali.

Dela vključujejo:

a) poveljevanje in krmarjenje ladij in podobnih plovil na morju
ali kopenskih vodah,

b) nadzorovanje in soudeležba v aktivnostih na krovu in
opazovalnem mostu,

c) krmarjenje plovil v pristanišča in iz njih skozi kanale, ožine
in druge vode, kjer se zahteva posebno znanje,

d) zagotavljanje varnega natovarjanja in raztovarjanja tovora ter
zagotavljanje izpolnjevanja varnostnih pravil in postopkov s
strani posadke in potnikov,

e) izvajanje tehničnega nadzora, vzdrževanja in popravila ladij
pri zagotavljanju skladnosti s specifikacijami in predpisi,

f) uporabo znanja o načelih in praksi, povezanih z ladijskimi
operacijami in navigacijo zaradi ugotavljanja in reševanja
problemov, ki nastajajo med plovbo,

g) naročanje ladijskih zalog ter novačenje posadke in vodenje
zapisnika o teh aktivnostih,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Luški kapitan/luška kapitanka (3142.03)

- Kapitan/kapitanka ladje (3142.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Krmar/krmarka (8340,02)

- Mornar/mornarka (8340.07)


3143 PILOTI/PILOTKE LETAL IPD.

Piloti/pilotke letal ipd. nadzorujejo delovanje mehaničnih,
električnih in elektronskih naprav, da bi varno krmarili letala
za prevoz potnikov, pošte in tovora; opravljajo podobna opravila
pred in med poletom.

Dela vključujejo:

a) pilotiranje in krmarjenje letal v skladu z veljavnimi
kontrolnimi in operativnimi postopki,

b) pripravljanje in potrjevanje načrta poletov ali preverjanje
standardnega načrta letenja,

c) nadzorovanje delovanja mehaničnih, električnih in elektronskih
naprav ter zagotavljanje pravilnega delovanja vseh instrumentov
in kontrolnih aparatov,

d) uporabo znanja o načelih in praksi letenja zaradi ugotavljanja
in reševanja težav, ki se pojavljajo med poleti,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Letalski strojnik/letalska strojnica) (3143.03)

- Kapitan/kapitanka letala (3143.01)

- Navigator/navigatorka letala (3143.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Inštruktor/inštruktorica za letenje in padalstvo (3341.03)


3144 KONTROLORJI/KONTROLORKE ZRAČNEGA PROMETA

Kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa usmerjajo gibanje letal
v zraku in na zemlji z uporabo radarja in svetlobnih sistemov,
hkrati zagotavljajo potrebne informacije za delovanje letal.

Dela vključujejo:

a) usmerjanje in nadzorovanje letal, ki pristajajo in vzletajo
ter njihovega premikanja na zemlji,

b) usmerjanje in nadzorovanje letal, delujočih v določenih
zračnih sektorjih,

c) pregledovanje in odobritev načrtov letenja,

d) informiranje letalskih posadk in letališkega osebja o
vremenskih razmerah, operacijskih zmogljivostih, načrtovanih
letih in o zračnem prometu,

e) uporabo znanja o načelih in praksi kontrole zračnega prometa
zaradi ugotavljanja in reševanja problemov, ki nastajajo med
nadzorovanjem vzletov, poletov in pristankov,

f) organiziranje služb za delovanje v sili ter storitev in
postopkov za iskanje in reševanje,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Kontrolor/kontrolorka za prilete letal (3144.01)

- Operater/operaterka opreme za zračno kontrolo (3144.04


3145 TEHNIKI/TEHNICE ZA VARNOST ZRAČNEGA PROMETA

Tehniki/tehnice za varnost zračnega prometa opravljajo tehnična
dela, ki se nanašajo na oblikovanje,nameščanje, delovanje,
vzdrževanje in popravilo sistemov za kontrolo zračnega prometa in
zračne navigacije.

Dela vključujejo:

a) izvajanje tehničnih opravil, povezanih z razvojnim delom na
elektronskih in elektromehanskih napravah zračnonavigacijskih
sistemov; testiranje vzorcev,

b) zagotavljanje tehnične pomoči v oblikovanju, izdelavi in
povezavi različnih napeljav zračne navigacije in letalskih
detekcijskih zasledovalnih sistemov,

c) sodelovanje pri pripravi stroškovnih cenitev in tehničnih ter
izobraževalnih tečajev za kontrolo zračnega prometa in uporabo
varnostnih naprav,

d) sodelovanje pri tehničnem nadzoru konstrukcije, napeljave in
delovanja navigacijskih naprav na zemlji, vzdrževanje ter
popravljanje tovrstnih naprav, zaradi usklajenosti s standardi in
priporočili,

e) uporabo znanja o načelih in praksi varnosti zračnega prometa,
zaradi ugotavljanja in reševanja problemov, ki nastajajo v
delovnem procesu,

f) predelovanje obstoječih zračnonavigacijskih naprav na zemlji,
zaradi prilagajanja novim postopkom kontrole zračnega prometa,

g) nadzorovanje in umerjanje zračnonavigacijskih instrumentov za
zagotovitev maksimalne natančnosti in varnosti poleta, vzletnih
in pristajalnih operacij,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tehnik/tehnica za varnost zračnega prometa (3145.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Mehanik/mehaničarka letal (7232.01)


Področna skupina 316

316 TEHNIKI/TEHNICE IN STROKOVNI SODELAVCI/STROKOVNE SODELAVKE ZA
LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI DELU

Tehniki/tehnice in strokovno sodelavci/strokovne sodelavke za
logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu
sodelujejo pri raziskovanju in izboljševanju operativnih metod,
uporabljajo znanje in izvajajo nadzor na področjih, kot sta
logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu.

Dela običajno vključujejo: uvajanje tehnoloških postopkov in
organizacije prometa, sodelovanje pri izdelovanju zahtevnih
logističnih projektov in načrtovanje logističnih postopkov,
analiziranje in planiranje proizvodnih procesov, izvajanje
prometnih in transportnih tehnoloških predpisov, izvajanje
prometno-operativnih nalog, izvajanje varnostnih predpisov v
železniškem, cestnem, pomorskem in zračnem prometu. Vključen je
lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

3160 Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke
za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri
delu


3160 TEHNIKI/TEHNICE IN STROKOVNI SODELAVCI/STROKOVNE SODELAVKE
ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI
DELU

Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za
logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu
sodelujejo pri raziskovanju in izboljševanju operativnih metod,
uporabljajo znanje in izvajajo nadzor na področjih, kot so
logistika, tehnologija prometa, organizacija in varnost pri delu.

Dela vključujejo:

a) uvajanje tehnoloških postopkov in organizacije prometa,

b) sodelovanje pri izdelovanju zahtevnih logističnih projektov in
načrtovanje logističnih postopkov,

c) analiziranje in planiranje proizvodnih procesov,

d) izvajanje prometnih in transportnih tehnoloških predpisov,

e) izvajanje prometno-operativnih nalog,

f) izvajanje varnostnih predpisov v železniškem, cestnem,
pomorskem in zračnem prometu,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tehnik/tehnica za tehnologijo prometa (3160.04)

- Tehnik/tehnica za varnost pri delu (2150.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Inženir/inženirka za logistiko (2150.01)

- Inšpektor/inšpektorica za delo (2150.03)


PODSKUPINA 32

32 TEHNIKI/TEHNICE IN ASISTENTI/ASISTENTKE V ZDRAVSTVU,
BIOLOGIJI, BIOTEHNIKI IPD.

Tehniki/tehnice, in asistenti/asistentke v zdravstvu, biologiji,
biotehniki ipd. izvajajo tehnična dela, povezana z raziskavami in
praktično uporabo splošnih pojmov, teorij, načel in delovnih
metod, značilnih za biološke in biotehnične vede, saniteto,
medicino, veterinarstvo, farmacijo in podobna področja ter
zagotavljajo bolniško in babiško oskrbo.

Dela, ki jih opravljajo, običajno vključujejo: izvajanje
raziskovalnega in tehničnega dela, ki se nanaša na biološke in
biotehnične vede, saniteto, medicino, farmacijo in podobna
področja; zagotavljanje pomoči pri bolniški in babiški oskrbi.
Vodijo jih lahko zdravstveni strokovnjaki in strokovnjaki
bioloških in biotehničnih ved ipd. Vključen je lahko tudi nadzor
drugih delavcev.

Področne skupine:

321 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu,
biologiji, biotehniki ipd.

322 Fizioterapevti/fizioterapevtke, zobozdravstveni in
veterinarski asistenti/zobozdravstvene in veterinarske asistentke
ipd.

323 Medicinske sestre


Področna skupina 321

321 LABORATORIJSKI TEHNIKI/LABORATORIJSKE TEHNICE V ZDRAVSTVU,
BIOLOGIJI, BIOTEHNIKI IPD.

Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu,
biologiji, biotehniki ipd. izvajajo tehnična dela, povezana z
raziskavami in praktično uporabo splošnih pojmov, načel in
delovnih metod, značilnih za biološke in biotehnične vede, kot so
biologija, botanika, zoologija, bakteriologija in biokemija,
kmetijstvo in gozdarstvo.

Dela običajno vključujejo: izvajanje tehničnih opravil, ki se
nanašajo na raziskave na področju naravoslovnih znanosti in na
praktično uporabo splošnih pojmov, načel in delovnih metod,
posebej na področjih medicine, kmetijstva ali farmacevtske
proizvodnje.

Enote področne skupine:

3211 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu,
biologiji in farmakologiji ipd.

3212 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biotehniki
ipd.

3213 Svetovalci asistenti/svetovalke asistentke v kmetijstvu


3211 LABORATORIJSKI TEHNIKI/LABORATORIJSKE TEHNICE V ZDRAVSTVU,
BIOLOGIJI, FARMAKOLOGIJI IPD.

Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu,
biologiji in farmakologiji ipd. izvajajo tehnična dela, povezana
z raziskavami na področju bioloških ali biotehničnih ved,
industrijskih, medicinskih, javnih zdravstvenih in drugih
praktičnih uporab raziskovalnih razultatov.

Dela vključujejo:

a) pripravljanje materialov in opreme za eksperimente, teste in
analize,

b) zbiranje in pripravljanje vzorcev, kot so rastlinske, živalske
ali človeške celice in tkiva, deli organov za eksperimente, teste
in analize,

c) asistiranje pri izvajanje eksperimentov, testov in analiz na
specialističnih področjih,

d) opravljanje različnih laboratorijskih zdravstvenih,
transfuzioloških, framakoloških in podobnih analiz,

e) zbiranje podatkov in cenitev količin in stroškov materiala ter
delovne sile, potrebnih za projekte,

f) uporabo znanja o znanstvenih načelih in praksi pri
ugotavljanju in razreševanju problemov, ki nastajajo med delom,

g) organiziranje vzdrževanja in popravil raziskovalne opreme,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biologijo
(3211.04)

- Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za mikrobiologijo
(3211.06)

- Preparator/preparatorka živali in rastlin (3211.09)


3212 LABORATORIJSKI TEHNIKI/LABORATORIJSKE TEHNICE V BIOTEHNIKI
IPD.

Laboratorijski tehniki laboratorijske tehnice v biotehniki ipd.
izvajajo tehnične naloge, povezane z raziskavami v agronomiji,
gozdarstvu in živinoreji, tudi z uporabo raziskovalnih rezultatov
pri njunem razvoju.

Dela vključujejo:

a) pripravljanje materialov in naprav za eksperimente, teste in
analize,

b) zbiranje in pripravljanje vzorcev, kot so rastlinske in
živalske celice in tkiva, deli organov za eksperimente, teste in
analize,

c) asistiranje pri izvajanju eksperimentov, testov in analiz na
specialističnih področjih,

d) analizo semenskih vzorcev glede kakovosti, čistosti in
kalitvene stopnje,

e) zbiranje podatkov in cenitev količin in stroškov materiala ter
delovne sile, potrebnih za projekte,

f) uporabo znanja o znanstvenih načelih in praksi pri
ugotavljanju in reševanju težav, ki nastajajo med delom,

g) organiziranje vzdrževanja in popravil raziskovalne opreme,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za agronomijo
(3212.01)

- Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za živinorejo)
(3212.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Kmetijski svetovalec, asistent/kmetijska svetovalka, asistentka
(3213.01)


3213 SVETOVALCI, ASISTENTI/SVETOVALKE, ASISTENTKE V KMETIJSTVU

Svetovalci, asistenti/svetovalke,asistentke v kmetijstvu,
zagotavljajo tehnično pomoč in nasvete o kmetijskih in gozdarskih
metodah in problemih.

Dela vključujejo:

a) uporabljanje najsodobnejših metod in tehnik za kmetovanje in
gozdarstvo,

b) svetovanje o načinih doseganja boljše kakovosti proizvoda, za
povečanje donosa ter uporabi ukrepov za dvig učinkovitosti
postopkov in ohranjanje okolja,

c) svetovanje pri meritvah erozije tal in zatiranju škodljivcev,

d) zbiranje podatkov in ocenjevanje količin ter stroškov
materiala in delovne sile, ki jih zahtevajo projekti,

e) organiziranje prikazov, predavanj in razdeljevanje materialov,
zaradi pospeševanja uporabljanja izboljšav, novih postopkov in
tehnik kmetovanja in gozdarjenja,

f) uporaba znanja o načelih in praksi, za ugotavljanje in
reševanje problemov, ki nastajajo med delom,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Kmetijski svetovalec, asistent/kmetijska svetovalka, asistentka
v kmetijstvu (3213.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za agronomijo
(3212.01)


Področna skupina 322

322 FIZIOTERAPEVTI/FIZIOTERAPEVTKE, ZOBOZDRAVSTVENI IN
VETERINARSKI ASISTENTI/ZOBOZDRAVSTVENE IN VETERINARSKE ASISTENTKE
IPD.

Fiziotrapevti/fizioterapevtke, zobozdravstveni in veterinarski
asistenti/zobozdravstvene in veterinarske asistentke ipd. (razen
medicinskih sester) izvajajo tehnična dela, povezana z
raziskavami in praktično uporabo splošnih pojmov, načel in
delovnih metod na področju medicine, veterinarstva,
zobozdravstva, farmacije, sanitete, promocije zdravstva in
podobnih disciplin.

Dela običajno vključujejo: izvajanje ožjega števila svetovalnih
in diagnostičnih opravil, vključno s preventivnim in kurativnim
medicinskim, zobozdravstvenim ali veterinarskim delom; svetovanje
o izboljšanju higienskih pogojev; razvijanje in uporabo
prehrambnih metod in diet; vstavljanje predpisanih leč v okvire
in svetovanje strankam o uporabi kontaktnih leč; svetovanje o
preventivi in zdravljenju kostnih bolezni in mišičnega sistema;
asistiranje pri razdeljevanju in pripravljanju zdravil in drugih
farmacevtskih izdelkov; uporabo homeopatičnega zdravljenja ipd.
Pri njihovem delu jih lahko vodijo zdravniki, zobozdravniki,
veterinarji, farmacevti. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

3222 Zdravstveni tehniki/zdravstvene tehnice

3223 Svetovalci/svetovalke za zdravo prehrano, dietetiko ipd.

3224 Optiki/optičarke

3225 Zobozdravstveni asistenti/zobozdravstvene asistentke ipd.

3226 Fizioterapevti/fizioterapevtke ipd.

3227 Veterinarski asistenti/veterinarske asistentke

3228 Farmacevtki asistenti/farmacevtske asistentke

3229 Fizioterapevti/fizioterapevtke, zobozdravstveni in
veterinarski asistenti/zobozdravstvene in veterinarske asistentke
ipd., d.n.


3222 ZDRAVSTVENI TEHNIKI/ZDRAVSTVENE TEHNICE

Zdravstveni tehniki/zdravstvene tehnice zagotavljajo tehnično
pomoč in svetovanje pri ukrepih za izboljšanje ali ponovno
vzpostavljanje življenjskih pogojev, ki vplivajo na zdravje.

Dela vključujejo:

a) preverjanje in svetovanje o ekoloških problemih in težavah,

b) vzpodbujanje akcij za vzdrževanje ali izboljšanje kakovosti
higiene in za preprečevanje onesnaževanja vode, zraka, hrane ali
zemlje,

c) pospeševanje preventivnih in korekcijskih ukrepov, kot je na
primer kontrola mikroorganizmov, ki prenašajo bolezni, ali
škodljivih snovi v ozračju, dalje primerno odlaganje odpadkov in
čiščenje javnih prostorov,

d) organiziranje demonstracij, predavanj in razdeljevanje
materialov za promocijo,

e) zbiranje podatkov in ocenjevanje količin in stroškov materiala
ter delovne sile, zahtevanih pri projektih,

f) uporabo znanja o higienskih načelih in praksi za ugotavljanje
in reševanje problemov, ki nastajajo med delom,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica (3222.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Inšpektor/inšpektorica za delo (2150.03)


3223 SVETOVALCI/SVETOVALKE ZA ZDRAVO PREHRANO, DIETETIKO IPD.

Svetovalci/svetovalke za zdravo prehrano, dietetiko ipd. vodijo
raziskave in izboljšujejo ali razvijajo zamisli in postopke, za
pripravo in uporabo diet za splošne in terapevtske namene.

Dela vključujejo:

a) razvijanje prehrambnih metod in diet in njihovo preizkušanje,

b) načrtovanje in usmerjanje priprav terapevtskih in drugih diet
za posameznike, skupine v bolnicah ali za delavce, zaposlene na
specifičnih področjih,

c) sodelovanje v programih prehrambnega izobraževanja in
prehrambno-rehabilitacijskih aktivnostih,

d) svetovanje o načinih prehranjevanja in zdravstvenih programih
v skupnostih;

e) vzdrževanje primernega znanja na podobnih področjih in
vzdrževanje stikov s strokovnjaki,

f) predavanja in seminarji o dieti in prehrani,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Svetovalec/svetovalka za zdravo prehrano (3223.01)

- Svetovalec/svetovalka za dietno prehrano (3223.02)


3224 OPTIKI/OPTIČARKE

Optiki/optičarke vstavljajo predpisane leče v okvire ter
svetujejo strankam pri izbiri in nastavljanju okvirov ter o
pravilni uporabi kontaktnih leč in drugih pripomočkov za
izboljšavo vida.

Dela vključujejo:

a) vstavljanje predpisanih leč v okvire in svetovanje strankam za
pravilno nastavljanje okvirjev in vstavljanje kontaktnih leč,

b) svetovanje o pravilni uporabi očal in kontaktnih leč, o
pravilni svetlobi za delo in branje, o pravilni uporabi drugih
pripomočkov za izboljšavo vida,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Optik/optičarka (3224.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Zdravnik/zdravnica za oftalmologijo (2221.19)


3225 ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENTI/ZOBOZDRAVSTVENE ASISTENTKE IPD.

Zobozdravstveni asistenti/zobozdravstvene asistentke ipd.
opravljajo svetovalna, diagnostična, preventivna in zdravstvena
dela, ki so ožja v obsegu in zahtevnosti, kot tista, ki jih
opravljajo zobozdravniki/zobozdravnice. Zobozdravstveni asistenti
pomagajo (asistirajo) zobozdravnikom s pripravo in skrbjo za
zobozdravstvene naprave, instrumente in materiale.

Dela vključujejo:

a) opravljanje določenih protetičnih del,

b) pripravljanje in skrb za zobozdravstvene instrumente in
naprave,

c) pripravljanje zobozdravstvenih materialov,

d) pomoč pri pripravi pacientov za pregled ali zdravljenje,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka (3225.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Zobozdravnik/zobozdravnica za stomatološko protetiko (2222.03)

- Izdelovalec/izdelovalka preciznih naprav in opreme (7311.05)


3226 FIZIOTERAPEVTI/FIZIOTERAPEVTKE IPD.

Fizioterapevti/fizioterapevtke in ipd. zdravijo motnje v kosteh,
mišicah in delih krvnega obtoka ali živčnega sistema z ročnimi
metodami in ultrazvokom, ogrevanjem, laserjem in podobno tehniko,
ali pa uporabljajo fizioterapijo in sorodno terapijo kot del
zdravljenja za fizično nemočne, mentalno obolele ali
neuravnotežene osebe.

Dela vključujejo:

a) svetovanje skupinam in posameznikom o pravilni drži telesa pri
delu ter o vajah in pravilnih gibih telesa, s katerimi se
preprečuje nastajanje poškodb in krepi mišice,

b) zdravljenje kostnih in mišičnih motenj ter delov krvnega
obtoka ali živčnega sistema z metodami ročne masaže in z uporabo
ultrazvoka, ogrevalne, laserske in podobne tehnike,

c) izvajanje masaže strankam ali bolnikom za izboljšanje
cirkulacije, pomiritev ali stimulacijo živcev, za pospeševanje
izločanja odpadnih snovi, za raztegovanje skrčenih kit ter za
doseganje drugih terapevtskih učinkov,

d) pomoč pacientom pri nameščanju in navajanju na uporabo umetnih
udov in drugih ortopedskih pripomočkov,

e) uporabljanje fizioterapije in podobnih tehnik kot del
zdravljenja duševnih bolnikov ali vedenjsko motenih oseb,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Fizioterapevtfizioterapevtka (3226.01)

- Tehnik/tehnica za ortopedsko tehniko (3226.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Zdravnik/zdravnica za ortopedijo (2221.20)

- Zdravitelj/zdraviteljica (3229.02)

- Maser/maserka (5141.06)


3227 VETERINARSKI ASISTENTI/VETERINARSKE ASISTENTKE

Veterinarski asistenti/veterinarske asistentke izvajajo
svetovalna, diagnostična, preventivna in zdravstvena veterinarska
dela, ki niso tako obsežna in zahtevna, kot tista, ki jih
izvajajo veterinarji; asistirajo veterinarjem s pripravo in
skrbijo za instrumente, naprave in material ter pripravljajo
živali za pregled in zdravljenje.

Dela vključujejo:

a) svetovanje skupinam in posameznikom o ravnanju z živalmi in
njihovimi boleznimi ter poškodbami,

b) zdravljenje obolelih ali ranjenih živali v primerih lažjih
bolezni in motenj,

c) pripravljanje in skrb za instrumente in materiale, ki se
uporabljajo za zdravljenje živali,

d) izvajanje tehničnih nalog, povezanih z umetnim osemenjevanjem
živali;

e) pripravljanje živali za pregled ali zdravljenje ter držanje
živali pri izvajanju posegov zdravljanja,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Veterinarski asistent/veterinarska asistentka (3227.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Bolničar/bolničarka v veterinarstvu (5139.021)


3228 FARMACEVTSKI ASISTENTI/FARMACEVTSKE ASISTENTKE

Farmacevtski asistenti/asistentke asistirajo pri razdeljevanju in
pripravi zdravil, losionov in mešanic pod vodstvom farmacevtov v
lekarnah, bolnicah in ambulantah.

Dela vključujejo:

a) pripravljanje zdravil in drugih lekarniških mešanic pod
vodstvom inženirjev farmacije,

b) razdeljevanje zdravil in dajanje pisnih in ustnih navodil o
njihovi uporabi, kot so to predpisali doktorji medicine, doktorji
veterine ali drugi pooblaščeni delavci,

c) čiščenje in priprava naprav za pripravo in razdelitev zdravil
in lekarniških mešanic,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev;

Primeri poklicev:

- Farmacevtski asistent/farmacevtska asistentka (3228.01)


3229 FIZIOTERAPEVTI/FIZIOTERAPEVTKE, ZOBOZDRAVSTVENI IN
VETERINARSKI ASISTENTI/ZOBOZDRAVSTVENE IN VETERINARSKE ASISTENTKE
IPD., D.N.

V tej enoti so razporejeni fizioterapevti/fizioterapevtke,
zobozdravstveni in veterinarski asistenti/asistentke ipd. (razen
medicinskih sester), ki niso razporejeni v drugih enotah področne
skupine 322 Fizioterapevti/fizioterapevtke, zobozdravstveni in
veterinarski asistenti/zobozdravstvene in veterinarske
asistentke. Razporejeni so tudi tisti fizioterapevti,
zobozdravstveni in veterinarski asistenti, ki izvajajo
homeopatijo, načrtujejo in izvajajo terapevtske aktivnosti, da bi
pomagali duševno ali telesno prizadetim osebam, prav tako tudi
tisti, ki se ukvarjajo z napakami govora, z orientacijskimi
problemi slepih ter izvajajo terapevtske očesne vaje za krepitev
očesnih mišic. V tej enoti so razvrščeni zdravitelji, kot so
zeliščarji, padarji, bioenergetiki ipd.

Dela vključujejo:

a) zdravljenje posameznih bolezni z majhnimi odmerki klic, ki
izzovejo podobno bolezen pacientov in dvigajo obrambno sposobnost
organizma,

b) načrtovanje ali izvajanje terapije poveze z izobraževanjem,
poklicno vzgojo ali rekreacijo, za pomoč bolnim in telesno ali
duševno prizadetim osebam,

c) popravljanje govornih napak,

d) popravljanje zvočnosti jezikovne izgovorjave,

e) izvajanje terapevtskih očesnih vaj za krepitev očesnih mišic,

f) zdravljenje orientacijskih težav slepih,

g) zdravljenje bolezni in poškodb z uporabo zelišč in zdravilnih
rastlin,

h) svetovanje skupinam ali posameznikom glede primerne diete in
načina življenja za ohranjanje in izboljševanje zdravja in
splošnega počutja,

i) zdravljenje duševnih in telesnih bolezni z močjo vere,

j) svetovanje skupinam ali posameznikom glede primernega načina
življenja in vere za obvarovanje zdravja in splošnega počutja,

k) opravljanje podobnih del,

l) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Delovni terapevt/delovna terapevtka (3229.01)

- Zdravitelj/zdraviteljica (3229.02)


Področna skupina 323

323 MEDICINSKE SESTRE

Medicinske sestre izvajajo zdravstveno nego bolnikov, varovancev
v različnih stanjih zdravja in bolezni in v različnih
življenjskih obdobjih.

Dela običajno vključujejo: pomoč zdravnikom z izvajanjem
preventivnih in kurativnih ukrepov; nudenje prve pomoči v
odsotnosti zdravnikov; opravljanje bolniških storitev, skrb in
dajanje nasvetov za bolne in poškodovane osebe, za osebe s
posebnimi potrebami in za vse druge osebe, ki potrebujejo
zdravstveno oskrbo; vodenje ali pomoč ob porodu in poučevanje
mater o negi otroka. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

3231 Medicinske sestre

3232 Medicinske sestre babice


3231 MEDICINSKE SESTRE

Medicinske sestre izvajajo zdravstveno nego bolnikov, varovancev
v različnih stanjih zdravja in bolezni in v različnih
življenjskih obdobjih.

Dela vključujejo:

a) izvajanje bolniške oskrbe, tretmajev in svetovanja bolnim,
poškodovanim, nesposobnim in drugim, ki potrebujejo podobno
oskrbo,

b) pomoč zdravnikom pri njihovih opravilih; dajanje zdravil;
previjanje bolnikov in izvajanje ostalih zdravstvenih tretmajev v
skladu z navodili zdravnikov,

c) asistiranje pri izvajanju prve pomoči v nujnih primerih,

d) asistiranje pri pripravi bolnih oseb s posebnimi potrebami na
zdravljenje,

e) pomoč osebam s posebnimi potrebami v pripravah na socialni
razvoj in učenje,

f) izvajanje bolniške oskrbe pacientov na domu,

g) izvajanje bolniške oskrbe in zdravstvenega svetovanja v
skupnostih ali na delovnem mestu,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Medicinska sestra (3231.06)

- Medicinska sestra za intenzivno zdravstveno nego (3231.01)

- Medicinska sestra za patronažno zdravstveno varstvo (3231.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Bolničar/bolničarka v zdravstvenem zavodu (5132.02)

- Organizator/organizatorka zdravstvene nege (2230.01)


3232 MEDICINSKE SESTRE BABICE

Medicinske sestre babice pomagajo zdravnikom ob porodu otrok,
izvajajo prenatalno in postnatalno oskrbo otrok in poučujejo
starše o negi otrok.

Dela vključujejo:

a) svetovanje nosečnicam o primerni prehrani, telesnih vajah in
ravnanju za olajšanja težav v nosečnosti in pri porodu,

b) pomoč zdravnikom pri porodu,

c) skrb za matere v poporodnem obdobju in poučevanje staršev o
negi otroka,

d) svetovanje pri načrtovanja rojstev,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.


Primeri poklicev:

- Medicinska sestra babica (3232.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Organizator/organizatorka zdravstvene nege (2230.01)


PODSKUPINA 33

33 POMOČNIKI/POMOČNICE VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC,
INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE, UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA POUKA
IPD.

Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic
inštruktorji/inštruktorice, učiteljice/učiteljice praktičnega
pouka ipd. pomagajo pri organiziranju in izvajanju vzgojne in
izobraževalne dejavnosti za predšolske otroke.
Inštruktorji/inštruktorice se vključujejo v dejavnosti poklicnega
izobraževanja ter opravljajo podobne naloge. Učitelji/učiteljice
praktičnega pouka organizirajo in izvajajo praktični pouk.

Dela običajno vključujejo: pomoč pri pripravljanju programov za
predšolske otroke, načrtovanju in organiziranju dejavnosti, ki
pospešujejo otrokove fizične in psihosocialne sposobnosti,
zagotavljanje varnosti otrok, izobraževanje v obliki praktičnega
pouka, vključevanje v dejavnosti poklicnega izobraževanja ter
poučevanje posebnih dejavnosti, kot so vožnja z motornimi vozili,
jadranje na vodi ipd. Lahko je vključen tudi nadzor drugih
delavcev.


Področne skupine:

332 Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic predšolskih
otrok

334 Inštruktorji/inštruktorice, učitelji/učiteljice praktičnega
pouka ipd.


Področna skupina 332

332 POMOČNIKI/POMOČNICE VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC PREDŠOLSKIH
OTROK

Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic predšolskih otrok
pomagajo pri organizaciji in izvajanju vzgojne in izobraževalne
dejavnosti za predšolske otroke.

Dela običajno vključujejo: pomoč pri načrtovanju in organiziranju
dejavnosti, ki pospešujejo otrokov razvoj na jezikovnem področju
ter otrokove fizične in psihosocialne sposobnosti. Lahko je
vključen tudi nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

3320 Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic predšolskih
otrok


3320 POMOČNIKI/POMOČNICE VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC PREDŠOLSKIH
OTROK

Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic predšolskih otrok v
predšolski vzgoji in izobraževanju sodelujejo pri organiziranju
skupinske ali individualne igre in dejavnosti za pospeševanje
razvoja fizičnih in psihosocialnih sposobnosti predšolskih otrok.

Dela vključujejo:

a) pomagajo pri načrtovanju in organiziranju dejavnosti, ki
pospešujejo razvoj otrokovih fizičnih in psihosocialnih
sposobnosti,

b) sodelujejo pri razvijanju jezikovnih sposobnosti s
pripovedovanjem zgodbic, pesmi, stihov, z izvajanjem igric in s
prostim pogovarjanjem,

c) nadzorovanje dejavnosti otrok zaradi zagotovitve varnosti in
reševanja sporov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Pomočnik/pomočnica vzgojitelj/vzgojiteljic predšolskih otrok
(3320.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Svetovalec/svetovalka za predšolsko vzgojo (2351.05)


Področna skupina 334

334 INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE, UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA
POUKA IPD.

Inštruktorji/inštruktorice, učitelji/učiteljice praktičnega pouka
ipd. se vključujejo v dejavnosti poklicnega izobraževanja, v
poučevanje drugih dejavnosti, kot so vožnja z motornimi vozili,
jadranje na vodi, in v organizacijo in izvajanje praktičnega
pouka ipd.

Dela običajno vključujejo: dejavnosti poklicnega izobraževanja,
poučevanje vožnje z motornimi vozili, letenja z letalom,
poučevanje praktičnega pouka ipd. Lahko je vključen tudi nadzor
drugih delavcev.

Enote področne skupine:

3341 Inštruktorji/inštruktorice (razen poklicnega in strokovnega
izobraževanja)

3342 Učitelji/učiteljice praktičnega pouka ipd.


3341 INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE (RAZEN POKLICNEGA IN STROKOVNEGA
IZOBRAŽEVANJA)

Inštruktorji/inštruktorice se vključujejo v dejavnosti poklicnega
izobraževanja , poučujejo vožnjo z motornimi vozili, letenje z
letalom ipd.

Dela vključujejo:

a) sodelovanje pri oblikovanju in prilagajanju poklicnih
programov,

b) pripravljanje in vodenje praktičnih vaj v poklicnem
izobraževanju,

c) pojasnjevanje in delovanje prevoznih sredstev (motorna
vozila,letala ipd.),

d) spremljanje učencev na vaje v vožnji ali letenju, vodenje in
demonstriranje primernih nalog,

e) razlago pravil vožnje ali letenja,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Vozniški inštruktor/vozniška inštruktorica (3341.04)

- Inštruktor/inštruktorica za letenje (3341.03)


3342 UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA POUKA IPD.

Učitelji/učiteljice praktičnega pouka ipd. organizirajo in
izvajajo izobraževalne dejavnosti v poklicnem in strokovnem
izobraževanju.

Dela vključujejo:

a) organiziranje in izvajanje poklicnih in strokovanih
izobraževalnih programov,

b) pripravljanje in vodenje praktičnih vaj pri praktičnem pouku,

c) vodenje laboratorijskih vaj v okviru izobraževalnih programov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Organizator/organizatorka praktičnega pouka (3342.04)


PODSKUPINA 34

34 KOMERCIALNI, POSLOVNOUPRAVNI, JAVNOUPRAVNI STROKOVNI
SODELAVCI/KOMERCIALNO POSLOVNOUPRAVNE STROKOVNE SODELAVKE IPD.

Komercialni, poslovnoupravni, javnoupravni strokovni
sodelavci/komercialne poslovnoupravne javnoupravne strokovne
sodelavke izvajajo tehnična dela s praktično uporabo znanja na
področju financ in prodaje, poslovanja podjetij, računovodstva,
prava, statistike, carin, davkov, zaposlovanja, tudi policijskega
preiskovanja in na področju socialnega varstva, športa,
razvedrila in religije.

Dela običajno vključujejo: izvajanje del s področja
zavarovalništva in vrednostnih papirjev; organiziranje potovanj;
opravljanje del v trgovini na debelo; cenilci, ocenjevalci,
dražbarji, trgovski potniki in posredniki za poslovne storitve;
izvajanjanje del v podjetjih, ki se nanašajo na računovodstvo,
pravo, statistiko ter administrativno-kadrovske zadeve;
opravljanje del na področju vladnih dejavnosti, kot so mejna
kontrola, carine, davki, zaposlovanje, licenciranje in socialno
zavarovanje; opravljanje nalog policijskega preiskovanja;
oblikovanje izdelkov ter dekorativno urejanje interierov;
opravljanje nalog ter delovanje na področju športa in razvedrila;
opravljanje nalog, povezanih z religijo. Komercialne,
poslovnoupravne, javnoupravne strokovne sodelavce lahko pri
njihovem delu vodijo visoki državni uradniki, manedžerji in
strokovnjaki. Lahko je vključen tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

341 Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki/komercialne
ter finančne posrednice in zastopnice ipd.

342 Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd.

343 Poslovnoupravni, pravni in finančni strokovni sodelavci,
knjigovodje/poslovnoupravne, pravne in finančne strokovne
sodelavke, knjigovodkinje ipd.

344 Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/referentke
za socialno zavarovanje ipd.

345 Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke ipd.

347 Poklici za kulturno, razvedrilno in športno dejavnost

348 Člani/članice samostanske skupnosti, duhovniški
pomočniki/duhovniške pomočnice ipd.


Področna skupina 341

341 KOMERCIALNI TER FINANČNI POSREDNIKI IN ZASTOPNIKI/KOMERCIALNE
TER FINANČNE POSREDNICE IN ZASTOPNICE IPD.

Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki/komercialne ter
finančne posrednice in zastopnice ipd. kot predstavniki podjetij
in organizacij kupujejo in prodajajo vrednostne papirje in
nepremičnine, sklepajo zavarovalniške posle, trgujejo z devizami,
delujejo kot zastopniki ali nabavljavci na grosističnem trgu;
ocenjujejo vrednost blaga, nepremičnin in ostale lastnine ter le-
to prodajajo na dražbah.

Dela običajno vključujejo: spremljanje in proučevanje tržnih
trendov vrednostnih papirjev, devizne menjave blaga in
nepremičnin ter kupovanje in prodajanje le-teh v imenu in na
račun strank, ki jih zastopajo; priporočanje in prodajanje
zavarovalniških programov; posredovanje pri opravljanju
lastninskih prepisov; priporočanje in organiziranje potovalnih
programov in izletov; grosistično prodajo in kupovanje različnega
blaga, vključno s tehnično opremo in montažo v imenu in na račun
strank, podjetij in organizacij, ki jih zastopajo; ocenjevanje
vrednosti blaga, nepremičnin in ostale lastnine in prodajanje le-
tega na dražbah. Komercialne posrednike, zastopnike in bančne
tehnike lahko pri njihovem delu vodijo menedžerji in
strokovnjaki. Lahko je vključen tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

3411 Borzni posredniki/borzne posrednice

3412 Zavarovalniški zastopniki/zavarovalniške zastopnice

3413 Posredniki/posrednice za nepremičnine

3414 Zastopniki/zastopnice in organizatorji/organizatorice za
potovanja ipd.

3415 Tehnični in komercialni zastopniki/tehnične in komercialne
zastopnice za prodajo ipd.

3416 Nabavni referenti/nabavne referentke

3417 Cenilci/cenilke, dražbarji/dražbarke ipd.

3419 Komercialni ter finančni posredniki in
zastopniki/komercialne ter finančne posrednice in zastopnice
ipd., d.n.


3411 BORZNI POSREDNIKI/BORZNE POSREDNICE

Borzni posredniki/borzne posrednice kupujejo in prodajajo
vrednostne papirje, delnice, zadolžnice in druge finančne listine
in trgujejo z devizami v imenu in na račun strank ali podjetij,
ki jih zastopajo. Prav tako tudi svetujejo v zvezi s
transakcijami strankam, podjetjem in drugim.

Dela vključujejo:

a) zbiranje informacij o finančnem stanju podjetij, primernih za
vlaganje,

b) proučevanje tržnih trendov vrednostnih papirjev, zadolžnic,
delnic in drugih finančnih listin, vključno z devizno menjavo,

c) obveščanje strank o tržnih razmerah ter o možnih finančnih
obetih,

d) svetovanje strankam in sodelovanje v pogajanjih za pridobitev
posojil ter pri vlaganju delnic in drugih vrednostnih papirjev na
finančnem trgu,

e) zapisovanje in posredovanje naročil za nakup in prodajo
vrednostnih papirjev ter devizne menjave,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Borzni posrednik/borzna posrednica (3411.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam

Uradnik/uradnica za posredništvo z nepremičninami (4122.04)


3412 ZAVAROVALNIŠKI ZASTOPNIKI/ZAVAROVALNIŠKE ZASTOPNICE

Zavarovalniški zastopniki/zavarovalniške zastopnice predvsem
svetujejo v zvezi z zavarovanji in sklepajo različna zavarovanja,
kot so življenjsko, avtomobilsko, nezgodno, požarno, pomorsko
zavarovanje, ter druge vrste zavarovanj namenjenae novim in že
obstoječim strankam.

Dela vključujejo:

a) svetovanje in priporočanje ustreznih vrst zavarovanj
posameznim strankam;

b) ugotavljanje vrste in stopnje tveganja pri posameznem
zavarovanju in dogovor s stranko glede načina in rokov plačila,

c) pridobivanje strank in obnavljanje že obstoječih zavarovalnih
pogodb,

d) svetovanje in pripravljanje zavarovalniških pogodb za
obsežnejše ali posebne vrste projektov ter za posebna tveganja,

e) opravljanje podobnih nalog,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Zavarovalniški zastopnik/zavarovalniška zastopnica (3412.01)


3413 POSREDNIKI/POSREDNICE ZA NEPREMIČNINE

Posredniki/posrednice za nepremičnine običajno na osnovi
pooblastila oziroma v imenu in na račun stranke, urejajo zadeve,
ki se nanašajo na prodajo in nakup nepremičnin ter na dohodke od
najemnine in zakupa nepremičnin.

Dela vključujejo:

a) zbiranje informacij o prodaji in povpraševanju oziroma o
oddajanju in najemanju nepremičnin,

b) predstavitev nepremičnin, ki se jih prodaja oziroma daje v
najem ter pogoji za nakup oziroma najem,

c) pripravljanje in urejanje prodajnih in najemniških pogodb ter
prenosov lastninskih pravic,

d) zbiranje najemnine in zadolžnine v imenu in na račun lastnika,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Posrednik/posrednica za nepremičnine (3413.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Uradnik/uradnica za posredništvo z nepremičninami (4122.04)


3414 ZASTOPNIKI/ZASTOPNICE IN ORGANIZATORJI/ORGANIZATORICE ZA
POTOVANJA IPD.

Zastopniki/zastopnice in organizatorji/organizatorice za
potovanja ipd. načrtujejo in prodajajo potovanja in izlete,
pripravljajo podrobne programe za posamezno potovanje, razporede
odhodov, urejajo nastanitve gostov v času potovanj in podobno ter
organizirajo ali prodajajo skupinske poslovne ali počitniške
izlete.

Dela vključujejo:

a) zbiranje informacij o prostih zmogljivostih, cenah in
kakovosti različnih vrst prevoza in nastanitve; ugotavljanje
zahtev strank in svetovanje pri izbiri potovanj in izletov,

b) urejanje in potrjevanje potovalnih in hotelskih rezervacij,
izdajanje kart in potovalnih vavčerjev ter sprejemanje plačil,

c) organiziranje skupinskih poslovnih ali počitniških potovanj in
prodajanje le-teh skupinam ali posameznikom,

d) pomoč strankam pri urejanju potrdil in dokumentov, ki jih
potrebujejo za potovanje,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Zastopnik/zastopnica za potovanja (3414.02)

- Organizator/organizatorka potovanja (3414.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Posredovalec/posredovalka turističnih in prometnih informacij
(4221.01)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve potovalnih
agencij (1316.06))


3415 TEHNIČNI IN KOMERCIALNI ZASTOPNIKI/TEHNIČNE IN KOMERCIALNE
ZASTOPNICE ZA PRODAJO IPD.

Tehnični in komercialni zastopniki/tehnične in komercialne
zastopnice za prodajo ipd. opravljajo grosistično prodajajo
različnega blaga, vključno s tehničnimi napravami in opremo,
postavitvijo in ustreznim servisom, posredujejo specifične
informacije.

Dela vključujejo:

a) zbiranje naročil in prodajanje blaga grosističnim,
maloprodajnim, industrijskim in drugim podjetjem.

b) prodajanje tehničnih naprav in opreme, rezervnih delov ter
spremljajočih ustreznih storitev podjetjem in posameznikom.

c) posredovanje splošnih in posebnih informacij o značilnostih in
delovanju naprav ter demonstriranje uporabe le-te potencialnim
strankam.

d) poročanje proizvajalcem o ugotovitvah in zahtevah kupcev.

e) opravljanje podobnih del.

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Trgovski potnik/trgovska potnica (3415.06)

- Svetovalec/svetovalka za prodajo (3415.04)

- Zastopnik/zastopnica za trgovino (3415.07)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Prodajalec/prodajalka (5221.03)

- Demonstrator/demonstratorka za prodajo (5221.02)


3416 NABAVNI REFERENTI/NABAVNE REFERENTKE

Nabavni referenti/nabavne referentke kupujejo blago in storitve v
imenu in na račun industrijskih, trgovskih in drugih podjetij.

Dela vključujejo:

a) pogajanja in sklepanja pogodb o prodaji in nakupu opreme in
naprav, surovin in proizvodov za industrijske tovarne, široko
porabo, vladne ustanove in ostale podjetja; kupovanje blaga za
nadaljnjo prodajo,

b) zbiranje informacij o zahtevah, zalogah in naročilih,
določanje količine in kakovosti blaga za nakup ter nakupnih in
pogodbenih pogojev, kot so: dostavni roki, stroški ipd.,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Nabavni referent/nabavna referentka (3416.01)


3417 CENILCI/CENILKE, DRAŽBARJI/DRAŽBARKE IPD.

Cenilci/cenilke, dražbarji/dražbarke ipd. vrednotijo lastnino in
različne dobrine, ocenjujejo škodo, krito z zavarovalnimi
policami; prodajajo premičnine in ostalo blago na dražbah.

Dela vključujejo:

a) določanje kakovosti oziroma vrednosti surovin, nepremičnin,
industrijskih naprav, osebnih in gospodinjskih potrebščin,
umetnin, draguljev in drugega blaga namenjenega prodaji ali
zavarovanju,

b) ocenjevanje obsega škode in izgub ter določanje obveznosti, da
na podlagi zavarovalnih polic povrnejo škodo,

c) prodajo raznih oblik imetja, avtomobilov, domačega inventarja,
umetnin, draguljev in drugega blaga,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Cenilec/cenilka (3417.01)

- Davčni ocenjevalec/davčna ocenjevalka (3417.02)

- Dražbar/dražbarka (3417.03)

- Inšpektor/inšpektorica zavarovalniških zahtevkov (3417.04)


3419 KOMERCIALNI TER FINANČNI POSREDNIKI IN
ZASTOPNIKI/KOMERCILANE TER FINANČNE POSREDNICE IN ZASTOPNICE
IPD., D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni tisti komercialni ter
finančni posredniki in zastopniki/komercialne ter finančne
posrednice in zastopnice ipd., ki niso razporejeni nikjer drugje
v področni skupini 341 Komercialni ter finančni posredniki in
zastopniki/komercialne ter finančne posrednice in zastopnice ipd.

Dela vključujejo:

a) pogajanja in sklepanja pogodb o prodaji in nakupu opreme in
naprav, surovin in proizvodov za industrijske tovarne, široko
porabo, vladne ustanove in druga podjetja; kupovanje blaga za
nadaljnjo prodajo,

b) zbiranje informacij o zahtevah, zalogah in naročilih,
določanje količine in kakovosti blaga za nakup ter nakupnih in
pogodbenih pogojev, kot so dostavni roki, stroški ipd.,

c) zbiranje in reševanje reklamacij kakovosti blaga,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev

- Nabavno-prodajni referent/nabavno-prodajna referentka (3419.01)


Področna skupina 342

342 POSREDNIKI/POSREDNICE ZA POSLOVNE STORITVE IPD.

Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd. vzpostavljajo
stike med prodajalci in kupci, kupujejo in prodajajo blago,
običajno v velikih količinah; urejajo carinske postopke in
skrbijo za ustreznost izvozno-uvoznih dovoljenj, povezujejo
iskalce zaposlitev s ponudniki zaposlitev, evidentiranimi na
zavodu za zaposlovanje; sklepajo delovne pogodbe za posebne
projekte in prodajajo različne poslovne storitve.

Dela običajno vključujejo: kupovanje in prodajanje blaga v
velikih količinah; urejanje carinskih postopkov in skrb za
ustreznost izvozno-uvoznih dovoljenj; povezovanje iskalcev
zaposlitve z zaposlitvami, evidentiranimi na zavodu za
zaposlovanje; svetovanje pri izobraževalnih programih; iskanje
delavcev za razne službe in pogodbena dela v skladu z zahtevami
podjetij, vladnih institucij in drugih; iskanje zaposlitev za
iskalce zaposlitev na podlagi pooblastil; vzpostavljanje
poslovnih stikov; prodajanje poslovnih storitev, kot je
oglaševanje v medijih; prodajanje transportnih storitev; nudenje
informacij o posojilih ter o drugih poslovnih zadevah; urejanje
pogodb kulturnim delavcem in umetnikom za nastopanje, izdajanje
knjig, režiranje dram, snemanje glasbe ipd. Posrednike za
poslovne storitve lahko pri njihovem delu vodijo menedžerji ali
strokovnjaki. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

3421 Posredniki/posrednice za prevozništvo, trgovino ipd.

3422 Špediterji/špediterke ipd.

3423 Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd.

3429 Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd, d.n.


3421 POSREDNIKI/POSREDNICE ZA PREVOZNIŠTVO, TRGOVINO IPD.

Posredniki/posrednice za prevozništvo, trgovino in ipd. na
dražbah kupujejo in prodajajo blago, običajno v večjih količinah
za nadaljnjo takojšnjo ali kasnejšo prodajo oziroma transakcije.

Dela vključujejo:

a) vzpostavljanje stikov med prodajalci in kupci blaga,

b) pregovarjanje o kupnih in prodajnih zahtevah stranke ter
svetovanje glede le-teh,

c) organiziranje dražbarske ponudbe, postavljanje izklicnih cen,
spremljanje dražbe zaradi takojšnjih in kasnejših transakcij ter
delovanje v skladu z zahtevami stranke,

d) dogovarjanje o pogodbi za nakup ali prodajo blaga, ki se ni
prodalo ali kupilo na dražbi,

e) zagotovitev skladiščnih prostorov ter zbiranje in postavljanje
strankinega tovora;

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Posrednik/posrednica za trgovino (3421.02)

- Posrednik/posrednica za prevozništvo (3421.01)


3422 ŠPEDITERJI/ŠPEDITERKE IPD.

Špediterji/špediterke ipd. izvajajo carinske postopke ter
preverjajo oziroma zagotavljajo, da so zavarovalniška, izvozno-
uvozna in druga potrdila v skladu s predpisi.

Dela vključujejo:

a) izvajanje uvoznih in izvoznih carinskih postopkov,

b) jamčenje ustreznosti zavarovanja,

c) izvajanje špediterskih nalog,

d) jamčenje ustreznosti izvozno-uvoznih dovoljenj,

e) podpisovanje in overovljanje tovornih listov,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Špediter/špediterka (3422.03)


3423 POSREDNIKI/POSREDNICE ZA ZAPOSLOVANJE IPD.

Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd. povezujejo iskalce
zaposlitev s prostimi delovnimi mesti, iščejo delavce za
zaposlovalce, sklepajo delovne pogodbe za različne projekte,
upoštevajoč zahteve podjetij, vladnih institucij in ostalih ter
iščejo delovna mesta za iskalce dela.

Dela vključujejo:

a) povezovanje iskalcev zaposlitev s prostimi delovnimi mesti, ki
jih posreduje zavod za zaposlovanje; svetovanje pri
izobraževalnih programih,

b) iskanje delavcev za prosta delovna mesta po pooblastilu
zaposlovalcev,

c) ugotavljanje potreb podjetij in organizacij sposobnostih in
drugih posebnostih delavcev, ki jih želijo zaposliti oziroma z
njimi skleniti delovne pogodbe,

d) iskanje delavcev s primernimi sposobnostmi; opravljanje
formalnih zadev v skladu z državnimi in mednarodnimi predpisi in
zahtevami,

e) zagotavljanje skladnosti zaposlovalnih pogodb z zakonskimi
predpisi,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Posrednik/posrednica za zaposlovanje (3423.02)

- Zastopnik/zastopnica za zaposlovanje (3423.03)


3429 POSREDNIKI/POSREDNICE ZA POSLOVNE STORITVE IPD., D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni posredniki/posrednice
za poslovne storitve ipd., ki niso razporejeni drugje v področni
skupini 342 Posredniki/posrednice za poslovne storitve.

Tu so razporejeni posredniki, ki vzpostavljajo poslovne stike,
prodajajo poslovne storitve, kot je reklamiranje v medijih,
posredujejo pri transportnih storitvah, obveščajo o posojilih in
drugih poslovnih zadevah;. urejajo pogodbe za nastope športnikov,
kulturnih delavcev in umetnikov.

Dela vključujejo:

a) organiziranje in trženje različnih javnih prireditev kot so
športne, litererne, sejemske pripreditve, kongresi in drugo,

b) sklepanje pogodb v prid prodajalcem ali kupcem in predstavitev
prodajnih in plačilnih pogojev strankam,

c) podpisovanje pogodb v imenu in na račun prodajalca ali kupca
in usklajevanje skladnosti pogodb s predpisi,

d) pridobivanje informacij o prodaji storitev in o potrebah
potencialnih kupcev;

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Agent/agentka za propagando (3429.03)

- Agent/agentka za šport (3429.04)


Področna skupina 343

343 POSLOVNOUPRAVNI, PRAVNI IN FINANČNI STROKOVNI SODELAVCI,
KNJIGOVODJE/POSLOVNOUPRAVNE, PRAVNE IN FINANČNE STROKOVNE
SODELAVKE, KNJIGOVODKINJE IPD.

Poslovodnoupravni, pravni in finančni strokovni sodelavci,
knjigovodje/poslovnoupravne, pravne in finančne strokovne
sodelavke knjigovodkinje ipd. skrbijo za poslovne stike,
dokumentacijo, za interno upravno usklajevanje organizacijskih
enot ter za pretok informacij med različnimi organizacijskimi
enotami.

Dela običajno vključujejo: skrb za nemoten potek in organizacijo
poslovnih stikov in vodenje ustrezne dokumentacije, sodelovanje
in pomoč vodjem in drugim vodstvenim delavcem pri internem
upravnem usklajevanju organizacijskih enot; pisanje zapisnikov;
pregledovanje in povzemanje uradnih podatkov in dokumentov;
vzdrževanje obširnih podatkov o finančnih transakcijah; zbiranje,
obdelovanje in predstavljanje matematičnih, statističnih in
zavarovalniških podatkov. Poslovodnoupravne, pravne in finančne
strokovne sodelavce, knjigovodje/poslovnoupravne, pravne in
finančne strokovne sodelavke, knjigovodkinje lahko pri njihovem
delu vodijo menedžerji ali strokovnjaki. Vključen je lahko tudi
nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

3431 Poslovni sekretarji/poslovne sekretarke ipd.

3432 Pravni in finančni asistenti/pravne in finančne asistentke
ipd.

3433 Knjigovodje/knjigovodkinje ipd.

3434 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za statistične,
računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd.

3439 Poslovnoupravni, pravni in finančni strokovni sodelavci,
knjigovodje/poslovnoupravne, pravne in finančne strokovne
sodelavke, knjigovodje ipd., d.n.


3431 POSLOVNI SEKRETARJI/POSLOVNE SEKRETARKE IPD.

Poslovni sekretarji/poslovne sekretarke ipd. skrbijo za nemoten
potek in organizacijo poslovnih stikov in vodenje ustrezne
dokumentacije, sodelujejo in pomagajo vodjem in drugim vodstvenim
delavcem pri internem upravnem usklajevanju organizacijskih enot
ter pišejo zapisnike.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje administrativne korespondence in osnutkov,

b) vodenje terminskih planov,

c) pregledovanje zahtev za sestanke, razporejanje in
organiziranje sestankov in potovalnih aranžmajev za vodstvene in
ostale delavce/delavke v enoti,

d) pomoč pri pripravljanju proračuna, nadzorovanju stroškov,
načrtovanju pogodb, pri nakupih in prodajah ter pri pridobivanju
naročil,

e) pomoč vodstvenim delavcem/delavkam pri organiziranju in
prirejanju sprejemov za zunanje obiskovalce,

f) pisanje zapisnikov s pomočjo stenografiranja ali na druge
načine,

g) pisanje in odgovarjanje na poslovna pisma ter na razne druge
dopise,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Poslovni sekretar/poslovna sekretarka (3431.02)

- Korespodent/korespondentka (3431.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Tajnica/tajnica (4115.02)


3432 PRAVNI IN FINANČNI ASISTENTI/PRAVNE IN FINANČNE ASISTENTKE
IPD.

Pravni in finančni asistenti/pravne in finančne asistentke ipd.
opravljajo administrativna in korespodenčna dela predvsem na
področju pravnih poslov.

Dela vključujejo:

a) pregledovanje uradnih spisov in drugih dokumentov,

b) pripravljanje spisov s povzetkom uradnih stališč; izpisovanje
zavarovalniških, posojilnih in drugih pogojev,

c) svetovanje strankam o zakonitih in tehničnih postopkih, ki se
nanašajo na njihove primere,

d) pripravljanje ustreznih dokumentov za lastninske prepise
nepremičnin, delnic in drugih zadev, ki jih je potrebno uradno
zabeležiti,

e) preverjanje pravne veljavnosti dokumentov; odpošiljanje le-teh
strankam, podjetjem in drugim,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Bančni asistent/bančna asistentka (3432.01)

- Referent/referentka za pravne zadeve (3432.02)


3433 KJNIGOVODJE/KNJIGOVODKINJE IPD.

Knjigovodje/knjigovodkinje ipd. vzdržujejo obširne, popolne
podatke finančnih transakcij v obliki predpisanih natančnih
dokumentov.

Dela vključujejo:

a) vzdrževanje obširnih, popolnih podatkov, evidenc in dokumentov
o finančnih transakcijah po knjigovodskih predpisih in pod
vodstvom računovodij,

b) preverjanje natačnosti in pravilnosti dokumentov in drugih
zapisov, ki se nanašajo na plačila, prihodke in druge finančne
transakcije,

c) pripravo finančnih poročil za določena obdobja,

d) uporabo znanja knjigovodskih predpisov in prakse za odkrivanje
in razreševanje težav, ki nastajajo med delom,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Knjigovodja/knjigovodkinja (2411.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Računovodja/računovodkinja(2411.09)

- Uradnik/uradnica v knjigovodstvu (4121.01)


3434 STROKOVNI SODELAVCI/STROKOVNE SODELAVKE ZA STATISTIČNE,
RAČUNOVODSKE, ZAVAROVALNIŠKE IZRAČUNE IN PRIKAZE IPD.

Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za statistične,
računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd. zbirajo,
obdelujejo in pomagajo pri predstavitvi matematičnih in
statističnih ali zavarovalniških podatkov. Pri njihovem delu jih
vodijo matematiki statistiki ali drugi strokovnjaki. Vključen je
lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Dela vključujejo:

a) pomoč pri načrtovanju in izvajanju matematičnih, statističnih,
zavarovalniških in podobnih izračunov,

b) pripravljanje podrobnih ocen količine in stroškov materiala
ter dela za statistične popise in ankete,

c) izvajanje tehničnih nalog povezanih z ustanavljanjem,
vzdrževanjem in uporabo registrov ter modelov vzorčenja za popise
in ankete,

d) izvajanje tehničnih nalog, ki se nanašajo na zbirke podatkov
in kontrolo kakovosti popisnih in anketnih podatkov,

e) uporabo standardnih računalniških programskih paketov za
izvajanje matematičnih, zavarovalniških, statističnih in drugih
izračunov,

f) pripravo matematičnih, zavarovalniških, statističnih in drugih
podatkov in izračunov za predstavitev v grafični ali tabelarni
obliki,

g) uporabo znanja o matematičnih, zavarovalniških, statističnih
in drugih načelih in praksi zaradi ugotavljanja in reševanja
problemov, ki nastajajo med delom,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za statistične izračune
in prikaze (3434.03)

- Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za finančne plane in
analize (3434.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Matematik/matematičarka (2121.05)

- Statistik/statističarka (2122.03)

- Uradnik/uradnica za statistiko (4122.05)


3439 POSLOVNOUPRAVNI, PRAVNI IN FINANČNI STROKOVNI SODELAVCI,
KNJIGOVODJE/POSLOVNOUPRAVNE, PRAVNE IN FINANČNE STROKOVNE
SODELAVKE IPD., D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni tisti
poslovnoupravni, pravni in finančni strokovni sodelavci,
knjigovodje/poslovnoupravne, pravne in finančne strokovne
sodelavke, knjigovodkinje ipd, ki niso razporejeni nikjer drugje
v področni skupini 343. Tu so na primer razporejeni tajniki
društev, organizacij ipd.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje in vodenje administrativne korespodence,

b) pregledovanje zahtev za sestanke, razporejanje in
organiziranje sestankov,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tajnik/tajnica društva (3439.01)

- Tajnik/tajnica krajevnega urada (3434.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Poslovni sekretar/poslovna sekretarka (3431.02)

- Tajnik/tajnica (4115.02)


Področna skupina 344

344 CARINIKI/CARINICE, DAVKARJI/DAVKARICE, REFERENTI/REFERENTKE
ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE IPD.

Cariniki/carinice, davkarji/ avkarice, referenti/referentke za
socailno zavarovanje in ipd. izvajajo zakone in predpise, ki se
nanašajo na prehode ljudi in blaga čez državne meje, izvajajo
zakone in predpise s področja davkov in socialne pomoči;
zagotavljajo ali preverjajo dovoljenja v povezavi s potovanji ter
izvozom ali uvozom blaga; dovoljenja za ustanavljanje podjetij,
gradnjo hiš in drugih zadev, odvisnih od državnih predpisov.

Dela običajno vključujejo: nadzorovanje državnih meja,
preverjanje oseb, vozil in blaga ter potnih in tovornih
dokumentov ob prehodu državne meje; preverjanje potrdil za davčna
povračila; preverjanje in odločanje o vlogah za socialne pomoči;
preverjanje in odločanje o prošnjah za državna dovoljenja in
pooblastila, ki so v skladu s predpisi potrebna za določena
potovanja, za uvoz in izvoz blaga, graditev stavb, za
ustanavljanje podjetij ali za druge zadeve, za katere je potrebno
imeti državna dovoljenja; spremljanje in nadzorovanje cen, plač
in drugih zakonsko reguliranih področij. Pri njihovem delu jih
lahko vodijo visoki državni uradniki. Med dela je lahko vključen
tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

3441 Cariniki/carinice

3442 Davkarji/davkarice

3443 Referenti/referentke za socialno zavarovanje ipd.

3444 Referenti/referentke za koncesije, dovoljenja ipd.

3449 Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/referentke
za socialno zavarovanje ipd., d.n.


3441 CARINIKI/CARINICE

Cariniki/carinice v skladu z zakoni in predpisi preverjajo osebe
in prevozna sredstva, ki prečkajo državno mejo.

Dela vključujejo:

a) nadzor državnih meja in obmejnih voda, zaradi preprečevanja
nazakonitih vstopov ali izstopov iz države in nezakonitega
uvažanja in izvažanja blaga v skladu z državnimi predpisi,

b) preverjanje potnih dokumentov oseb, ki prečkajo državno mejo,

c) preverjanje prtljage oseb, ki prečkajo državno mejo,

d) preverjanje transportnih dokumentov in tovornega prometa;
preverjanje izvršbe nujnih takojšnjih plačil,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev

Primeri poklicev:

- Carinik/carinica (3441.01)


3442 DAVKARJI/DAVKARICE

Davkarji/davkarice pregledujejo davčna povračila, račune od
prodaje in druge dokumente ter v skladu z davčnimi predpisi
določajo posameznikom in podjetjem vrsto in znesek davka, carine
in drugih oblik plačil; zahtevnejše ali izjemne primere izročijo
v obravnavo visokim državnim uradnikom ali menedžerjem.

Dela vključujejo:

a) tolmačenje zakonov in predpisov, ki se nanašajo na davke in
carine,

b) svetovanje organizacijam, podjetjem in javnosti o njihovih
obveznostih in pravicah glede plačevanja davkov, carin, in drugih
dajatev, ki izhajajo iz zakonov in predpisov,

c) pregledovanje davčnih povračil, računov od prodaje in drugih
dokumentov zaradi določanja vrste in zneska davka, carine ali
drugih oblik plačila, ki jih je v skladu s predpisi treba
plačati,

d) izterjevanje davkov in drugih dajatev, ki izhajajo iz zakonov
in predpisov,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Davkar/davkarica (3442.03)

- Davkar kontrolor/davkarica kontrolorka (3442.01)


3443 REFERENTI/REFERENTKE ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE IPD.

Referenti/referentke za socialno zavarovanje ipd. preverjajo
vloge za socialno pomoč, za družinske prejemke, za nadomestilo za
brezposelnost in podobne vloge ter v skladu z zakoni in predpisi
določajo primernost, obliko in znesek pomoči; zahtevnejše ali
izjemne primere predložijo v obravnavo visokim državnim uradnikom
ali menedžerjem.

Dela vključujejo:

a) tolmačenje državnih zakonov in predpisov, ki se nanašajo na
socialne subvencije in pomoči, kot so družinski prejemki,
nadomestilo za brezposelnost in drugo, svetovanje v zvezi z
uveljavljanjem pomoči,

b) pregledovanje vlog in ustreznih dokumentov za določanje vrste
in zneska pomoči, ki jo lahko pridobi posameznik,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Referent/referentka za socialne pomoči (3443.04)

- Referent/referentka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
(3443.03)


3444 REFERENTI/REFERENTKE ZA KONCESIJO, DOVOLJENJA IPD.

Referenti/referentke za koncesijo, dovoljenja ipd. pregledujejo
vloge za pridobitev različnih koncesij, na primer za izvoz in
uvoz blaga, potne liste, gradnjo hiš in drugih objektov, za
ustanavljanje podjetij in podobno; določajo, katere koncesije
bodo dane in kateri splošni pogoji morajo biti izpolnjeni;
zahtevnejše in izjemne primere predložijo v obravnavo visokim
državnim uradnikom ali menedžerjem.

Dela vključujejo:

a) tolmačenje zakonov in predpisov, ki se nanašajo na
pridobivanje koncesij, licenc ter na pogoje, ki morajo biti
izpolnjeni za pridobitev le-teh,

b) pregledovanje vlog in ustreznih dokumentov ter določanje
katere koncesije bodo dane in kateri pogoji morajo biti
izpolnjeni,

c) pregledovanje vlog za odobritev izdaje potnega lista,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Referent/referentka za izdajo koncesij (3444.01)

- Referent/referentka za izdajo potnih listov (3444.02)


3449 CARINIKI/CARINICE, DAVKARJI/DAVKARICE, REFERENTI/REFERENTKE
ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE IPD., D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni cariniki/carinice,
davkarji/davkarice, referenti/referentke za socialno zavarovanje
ipd., ki niso razporejeni drugje v področni skupini 344
Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/referentke za
socialno zavarovanje ipd. Tu so na primer razporejeni tisti, ki
preverjajo oziroma nadzorujejo izvajanje predpisov s področja
cen, plač ipd.; zahtevnejše ali izjemne primere predložijo v
nadaljnjo obravnavo visokim državnim uradnikom ali menedžerjem.

Dela vključujejo:

a) nadzor uporabe pravih merskih enot v trgovinah,

b) nadzor izvajanja predpisov s področja cen,

c) nadzor izvajanja predpisov s področja plač,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Referent/referentka za javnoupravne zadeve (3449.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Inšpektor/inšpektorica za delo (2150.03)


Področna skupina 345

345 POLICIJSKI PREISKOVALCI/POLICIJSKE PREISKOVALKE IPD.

Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke ipd. raziskujejo
izvršena kriminalna dejanja ter opravljajo dela, s katerimi
skušajo preprečevati kriminalna dejanja.

Dela običajno vključujejo: raziskovanje dejstev in okoliščin že
izvršenih kriminalnih dejanj; zbiranje raznih informacij zaradi
preprečevanja kriminalnih dejanj; preiskovanje sumljivega
obnašanja v podjetjih, trgovinah in na drugih javnih mestih;
priprtje oseb na podlagi pooblastil; pričanje na sodišču.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

3450 Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke ipd.


3450 POLICIJSKI PREISKOVALCI/POLICIJSKE PREISKOVALKE IPD.

Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke ipd. preiskujejo
dejstva in okoliščine izvršenih kriminalnih dejanj, pridobivajo
razne informacije zaradi preprečevanja kriminalnih dejanj.

Dela vključujejo:

a) vzpostavljanje stikov in virov za pridobivanje informacij o že
izvršenih kriminalnih dejanjih, o morebitnih načrtovanih
kriminalnih dejanjih ter zaradi preprečevanja kriminalnih dejanj,

b) preiskovanje dogodkov in okoliščin kriminalnih dejanj na
terenu, zbiranje dokazov in odkrivanje krivcev,

c) preiskovanje tatvin dobrin, denarja, pomembnih poslovnih
podatkov ter drugih nezakonitih dejanj strank ali zaposlenih v
trgovinah, podjetjih in v drugih ustanovah,

d) priprtje oseb na podlagi pooblastil,

e) pričanje na sodišču, poročanje nadrejenim,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.


Primeri poklicev:

- Detektiv/detektivka (3450.01)

- Kriminalistični inšpektor/kriminalistična inšpektorica
(3450.02)

- Policist/policistka za posebne namene (3450.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Policist/policistka (5162.01)


Področna skupina 347

347 POKLICI ZA KULTURNO, RAZVEDRILNO IN ŠPORTNO DEJAVNOST

Delavci/delavke s poklici za kulturno, razvedrilno in športno
dejavnost oblikujejo izdelke in opremljajo notranje prostore,
posredujejo informacije prek medijev, nastopajo pred občinstvom,
nastopajo na športnih tekmovanjih ter v nekaterih primerih tudi
poučujejo te aktivnosti.

Dela običajno vključujejo: oblikovanje izdelkov, opremljanje
notranjih prostorov, posredovanje informacij prek medijev,
nastopanje na odrih pred občinstvom, izvajanje trikov, akrobacij,
nastopanje na športnih tekmovanjih. Vključen je lahko tudi nadzor
drugih delavcev.

Enote področne skupine:

3471 Dekoraterji/dekoraterke, aranžerji/aranžerke,
oblikovalci/oblikovalke ipd.

3472 Napovedovalci/napovedovalke, povezovalci/povezovalke ipd.

3473 Zabaviščni glasbeniki/zabaviščne glasbenice ipd.

3474 Artisti/artistke, komiki/komičarke ipd.

3475 Športniki/športnice ipd.


3471 DEKORATERJI/DEKORATERKE, ARANŽERJI/ARANŽERKE,
OBLIKOVALCI/OBLIKOVALKE IPD.

Dekoraterji/dekoraterke, aranžerji/aranžerke,
oblikovalci/oblikovalke ipd. opremljajo, dekorirajo in aranžirajo
notranje prostore ter oblikujejo različne izdelke.

Dela vključujejo:

a) oblikovanje industrijskih in potrošnih izdelkov, kreiranje
oblačil in modnih dodatkov; prizadevanje za vzpostavitev
funkcionalne in estetske skladnosti,

b) načrtovanje notranje opreme stanovanj, javnih zgradb, ladij in
drugih prostorov,

c) oblikovanje in barvanje odrskih scen,

d) dekoriranje izložb in drugih razstavnih prostorov,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev;

Primeri poklicev:

- Dekorater/dekoraterka (3471.02)

- Aranžer/aranžerka (3471.01)

- Modni oblikovalec/modna oblikovalka (3471.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Arhitekt oblikovalec/arhitektka oblikovalka (2141.01)

- Umetniški oblikovalec/umetniška oblikovalka (2452.09)


3472 NAPOVEDOVALCI/NAPOVEDOVALKE, POVEZOVALCI/POVEZOVALKE IPD.

Napovedovalci/napovedovalke, povezovalci/povezovalke ipd. berejo
poročila, razglase, vodijo intervjuje in oblikujejo druga
obvestila in predstavitve na radiu, televiziji, v gledališčih in
drugih ustanovah.

Dela vključujejo:

a) branje uradnih novic in oblikovanje drugih obvestil na radiu
ali televiziji,

b) predstavitev umetnikov ali intervjuvanih oseb, oblikovanje
obvestil na radiu ali v gledališčih, nočnih klubih in drugih
ustanovah,

c) intervjuvanje znanih oseb, zlasti na radiu ali televiziji,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Napovedovalec/napovedovalka (3472.02)

- Povezovalec/povezovalka (3472.03)

- Voditelj/voditeljica intervjujev (3472.04)


3473 ZABAVIŠČNI GLASBENIKI/ZABAVIŠČNE GLASBENICE IPD.

Zabaviščni glasbeniki/zabaviščne glasbenice ipd. muzicirajo,
pojejo ali plešejo na prireditvah, v lokalih, nočnih klubih in na
drugih javnih mestih.

Dela vključujejo:

a) soloigranje na eno ali na več glasbil, ali igranje na eno ali
več glasbil kot član glasbenega orkestra ali drugih skupin,

b) petje popularnih napevov kot solist ali kot član vokalne
skupine,

c) soloplesanje, plesanje s partnerjem ali plesanje v plesnih
skupinah,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Zabaviščni glasbenik/zabaviščna glasbenica (3473.01)

- Zabaviščni pevec/zabaviščna pevka (3473.02

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam;

- Skladatelj/skladateljica (2453.12)

- Zborovski pevec/zborovska pevka (2453.14)

- Baletni plesalec/baletna plesalka (2454.01)


3474 ARTISTI/ARTISTKE, KOMIKI/KOMIČARKE IPD.

Artisti/artistke, komiki/komičarke ipd. zabavajo občinstvo z
različnimi predstavami, triki, iluzijami, smešnicami in
akrobacijami na prireditvah, v nočnih klubih, cirkusih in na
drugih javnih mestih.

Dela vključujejo:

a) pripovedovanje zabavnih šal in smešnih zgodb,

b) izvajanje trikov z iluzijami in rokohitrstvom ter
hipnotiziranje,

c) izvajanje težkih in spektakularnih akrobatskih in gimnastičnih
ter žonglerskih predstav,

d) treniranje in nastopanje z živalmi,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Artist/artistka (3474.01)

- Komik/komičarka (3474.04)


3475 ŠPORTNIKI/ŠPORTNICE IPD.

Športniki/športnice ipd. nastopajo na športnih tekmovanjih,
vodijo športne treninge, pripravljajo pravila glede vodenja
športnih tekmovanj in nadzirajo potek športnih dogodkov.

Dela vključujejo:

a) nastopanje na športnih tekmovanjih,

b) vodenje športnih treningov za razvijanje športnih zmožnosti in
znanja,

c) pripravljanje pravil za vodenje športnih tekmovanj in
nadziranje le-teh,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Športnik/športnica (3475.04)

- Športni trener/športna trenerka (3475.03)


Področna skupina 348

348 ČLANI/ČLANICE SAMOSTANSKE SKUPNOSTI, DUHOVNIKOVI POMOČNIKI/
DUHOVNIKOVE POMOČNICE IPD.

Člani/članice samostanske skupnosti, duhovnikovi
pomočniki/duhovnikove pomočnice ipd. opravljajo dela, povezana z
določeno religijo.

Dela običajno vključujejo: opravljanje verskega dela; posvečanje
lastnega življenja premišljanju v molitvi ali meditaciji;
pridiganje in razširjanje določene vere. Vključen je lahko tudi
nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

3480 Člani/članice samostanske skupnosti, duhovnikovi
pomočniki/duhovnikove pomočnice ipd.


3480 ČLANI/ČLANICE SAMOSTANSKE SKUPNOSTI, DUHOVNIKOVI POMOČNIKI/
DUHOVNIKOVE POMOČNICE IPD.

Člani/članice samostanske skupnosti, duhovnikovi
pomočniki/duhovnikove pomočnice ipd. opravljajo versko delo,
posvečajo svoje življenje premišljanju in molitvi ali meditaciji
ter pridigajo in razaširjajo določene religije.

Dela vključujejo:

a) opravljanje verskega dela,

b) bivanje v izolirani skupini in ravnanje po določenih zakonih
in načelih skupine,

c) posvečanje svojega življenja premišljanju in molitvi ali
meditaciji,

d) pridiganje in razširjanje določene religije,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Član/članica samostanske skupnosti (3480.01)

- Misijonar/misijonarka (3480.02)

- Duhovnikov pomočnik/duhovnikova pomočnica (3480.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Višji duhovnik/višja duhovnica (2460.01)

- Duhovnik/duhovnica (2460.04)

- Teolog/teologinja (2460.06)


GLAVNA SKUPINA 4

4 URADNIKI/URADNICE

Uradniki/uradnice urejajo, zapisujejo, izračunavajo, shranjujejo
in ažurirajo podatke, ki se nanašajo na področje dela, ki ga
opravljajo; opravljajo uradniška dela na področju
administrativnih in denarnih poslov ter na področju urejanja
potovanj in posredovanj informacij. Za dela te glavne poklicne
skupine je potrebno znanje, ki ga praviloma zagotavljajo programi
srednjega izobraževanja.

Dela običajno vključujejo: stenografiranje, tipkanje, urejanje
besedil z računalniki; vnašanje podatkov v računalnik,
opravljanje tajniških del; zapisovanje in računanje s številčnimi
podatki, ki se našajo na računovodstvo, knjigovodstvo,
statistiko, zavarovalništvo, finance ipd.; vodenje zapisov o
zalogah, proizvodnji in prometu, opravljanje uradniških del v
knjižnicah, arhivih, potovalnih in turističnih agencijah;
opravljanje blagajniških in drugih denarnih transakcij ter
poštnih storitev; spreminjanje podatkov v kode ter pripravljanje
in preverjanje gradiva za tiskanje; posredovanje informacij;
sprejemanje in posredovanje telefonskih klicev. Lahko je vključen
tudi nadzor drugih delavcev.

Podskupine:

41 Uradniki/uradnice za pisarniško poslovanje

42 Uradniki/uradnice za poslovanje s strankami


PODSKUPINA 41

41 URADNIKI/URADNICE ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE

Uradniki/uradnice za pisarniško poslovanje urejajo, zapisujejo,
shranjujejo in ažurirajo podatke, ki se nanašajo na področje
dela, ki ga opravljajo; izračunavajo statistične, finanačne in
druge številčne podatke.

Dela običajno vključujejo: stenografiranje in tipkanje, urejanje
besedil z računalniki, vnašanje podatkov v računalnik;
opravljanje tajniških nalog; zapisovanje in izračunavanje
računovodskih, knjigovodskih, statističnih, zavarovalniških,
finančnih in drugih številčnih podatkov; vodenje podatkov in
evidenc o proizvodnji, zalogah, distribuciji blaga; usklajevanje
poti in terminov potniškega in tovornega prometa; opravljanje
uradniških del v knjižnicah in arhivih; sprejemanje in
dostavljanje pošte; spreminjanje podatkov v kode, pripravljanje
in preverjanje gradiva za tiskanje; opravljanje različnih drugih
uradniških del. Lahko je vključen tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

411 Strojepisci/strojepiske, tajniki/tajnice ipd.

412 Uradniki/uradnice v računovodstvu, knjigovodstvu, statistiki,
financah ipd.

413 Uradniki/uradnice v skladiščih, proizvodnji, prometu ipd.

414 Uradniki/uradnice v knjižnicah, na poštah ipd.

419 Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje, d.n.


Področna skupina 411

411 STROJEPISCI/STROJEPISKE, TAJNIKI/TAJNICE IPD.

Strojepisci/strojepiske, tajniki/tajnice ipd. zapisujejo ustne in
pisne informacije na papir ali na elektronske medije, urejajo in
prepisujejo dopise in dokumente ter opravljajo druga tajniška
dela. Pri svojem delu uporabljajo računalnike in druge pisarniške
stroje.

Dela običajno vključujejo: stenografiranje in tipkanje po nareku;
urejevanje besedil z računalniki; posredovanje besedil s
telefaksi in podobnimi napravami; vnašanje podatkov na različne
elektronske medije; prepisovanje in urejanje dopisov in
dokumentov v skladu s pisarniškimi standardi; opravljanje drugih
tajniških del. Lahko je vključen tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

4111 Stenodaktilografi/stenodaktilografke in
strojepisci/strojepiske

4112 Urejevalci/urejevalke in posredovalci/posredovalke besedil
ipd.

4113 Vnašalci/vnašalke podatkov

4115 Tajniki/tajnice ipd.


4111 STENODAKTILOGRAFI/STENODAKTILOGRAFKE IN STROJEPISCI/
STROJEPISKE

Stenodaktilografi/stenodaktilografke in strojepisci/strojepiske
stenografsko zapisujejo nareke in druge zabeležke ter jih z
računalniki ali pisalnimi stroji prepisujejo na papir.

Dela vključujejo:

a) stenografsko zapisovanje narekov in drugih zabeležk,

b) tipkanje zapisov,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Stenodaktilograf/stenodaktilografka (4111.01)

- Strojepisec/strojepiska (4111.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Tajnik/tajnica (4115.02)

- Urejevalec/urejevalka besedil (4112.04)


4112 UREJEVALCI/UREJEVALKE IN POSREDOVALCI/POSREDOVALKE BESEDIL
IPD.

Urejevalci/urejevalke besedil in posredovalci/posredovalke
besedil ipd. s pomočjo strojne in programske opreme za urejevanje
besedil tipkajo, urejajo in izpisujejo različne dokumente.
Posredovalci/posredovalke besedil pošiljajo in sprejemajo
sporočila s teleprinterji, telefaksi in podobnimi napravami.

Dela vključujejo:

a) tipkanje dopisov, poslovnih formularjev in drugih dokumentov s
strojno in programsko opremo za urejevanje besedila,

b) oblikovanje dokumentov,

c) urejanje besedil,

d) izpisovanje besedil s tiskalnikom,

e) pošiljanje ali sprejemanje sporočil s teleprinterji, telefaksi
in podobnimi napravami,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Telefaksist/telefaksistka (4112.02)

- Teleprinterist/teleptrinteristka (4112.03)

- Urejevalec/urejevalka besedil (4112.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Administrator/administratorka (4115.01)

- Tehnik/tehnica za telekomunikacije (3114.04)


4113 VNAŠALCI/VNAŠALKE PODATKOV

Vnašalci/vnašalke podatkov vnašajo v računalnike številčne in
druge podatke za obdelave in prenose podatkov.

Dela vključujejo:

a) vnašanje številčnih in drugih podatkov v računalnik,

b) dopolnjevanje in popravljanje že vnešenih podatkov,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Vnašalec/vnašalka podatkov (4113.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Računalniški operater/računalniška operaterka (3122.01)

- Uradnik/uradnica za statistiko (4122.05)


4115 TAJNIKI/TAJNICE IPD.

Tajniki/tajnice ipd. uporabljajo za prepisovanje dopisov in
drugih dokumentov pisalne stroje ali računalnike z urejevalnikom
besedila; ukvarjajo se s pošto, ki prispe in ki se jo odpošlje;
zapisujejo, usklajujejo in vodijo terminske plane za sestanke in
srečanja ter opravljajo druge tajniške naloge..

Dela vključujejo:

a) prepisovanje in urejanje dopisov, poročil iz narekov in
rokopisnih osnutkov s pisalnim strojem ali na računalnikih z
urejevalnikom besedila,

b) sprejemanje in oddajanje pošte,

c) pregledovanje, zapisovanje in razdeljevanje pošte, dopisov in
dokumentov,

d) zapisovanje prošenj za sestanke in srečanja, vodenje
terminskih planov sestankov ter pomoč pri organiziranju sestankov
in srečanj,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Administrator/administratorka (4115.01)

- Tajnik/tajnica (4115.02)

 Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Poslovni sekretar/poslovna sekretarka (3431.02)

- Referent/referentka za pošto (4142.02)


Področna skupina 412

412 URADNIKI/URADNICE V RAČUNOVODSTVU, KJIGOVODSTVU, STATISTIKI,
FINANCAH IPD.

Uradniki/uradnice v računovodstvu, knjigovodstvu, statistiki,
financah ipd. zbirajo in obdelujejo računovodske, knjigovodske,
statistične, finančne in druge številske podatke ter odgovarjajo
za denarne transakcije, ki spadajo v njihovo pristojnost.

Dela običajno vključujejo: sodelovanje pri sestavi računovodskih
in knjigovodskih dokumentov; obračunavanje proizvodnih stroškov
na proizvodne enote; izračunavanje plač in v nekaterih primerih
tudi izplačevanje plač; urejanje denarnih transakcij, ki spadajo
v njihovo pristojnost; zbiranje in obdelovanje statističnih in
zavarovalniških podatkov; opravljanje uradniških del povezanih s
finančnimi transakcijami v bankah in drugih finančnih
organizacijah. Lahko je vključen tudi nadzor nad drugimi delavci.

Enote področne skupine:

4121 Uradniki/uradnice v računovodstvu in knjigovodstvu

4122 Uradniki/uradnice v statistiki, financah ipd.


4121 URADNIKI/URADNICE V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU

Uradniki/uradnice v računovodstvu in knjigovodstvu sodelujejo pri
izdelavi računovodskih in knjigovodskih dokumentov, kalkulacij,
obračunavajo plače in stroške proizvodnje ter urejajo gotovinska
izplačila, ki spadajo v njihovo pristojnost.

Dela vključujejo:

a) knjiženje računovodskih in knjigovodskih dokumentov,

b) izdelavo obračunov,

c) opravljanje drugih ožjih računovodskih in knjigovodskih del,

d) izračunavanje proizvodnih stroškov na proizvodne enote iz
obstoječih dokumentov,

e) obračunavanje plač iz zapisa delovnih ur, obračunavanje plačil
za delo po pogodbi ipd.,

f) urejanje gotovinskih izplačil in zapisovanje denarnih
transakcij, ki spadajo v njihovo pristojnost

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Uradnik/uradnica v knjigovodstvu (4121.01)

- Uradnik/uradnica v računovodstvu (4121.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Knjigovodja/knjigovodkinja (3433.02 )

- Uradnik/uradnica za finance (4122.03)


4122 URADNIKI/URADNICE V STATISTIKI, FINANCAH IPD.

Uradniki/uradnice v statistiki, financah ipd. zbirajo in
obdelujejo statistične, zavarovalniške, finančne in druge
številske podatke, opravljajo uradniška dela, povezana s
finančnimi transakcijami bank, zavarovalnic, borz in drugih
finančnih organizacij.

Dela vključujejo:

a) zbiranje in rutinsko obdelovanje statističnih, zavarovalniških
in drugih podatkov,

b) računanje končnih zneskov, povprečij, odstotkov in drugih
kazalcev ter pripravo zapisa le-teh v določeni tabelarni obliki,

c) sodelovanje pri pripravi finančnih dokumentov, računanje
obresti ali borznih provizij in različnih pristojbin,

d) vodenje računov zadolžnic, delnic in ostalih vrednostnih
papirjev, kupljenih ali prodanih v imenu strank ali delodajalca,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Uradnik/uradnica za borzno poslovanje (4122.01)

- Uradnik/uradnik za statistiko (4122.05)

- Uradnik/uradnica za zavarovalništvo (4122.07)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za statistične izračune
in prikaze (3434.03)

- Borzni posrednik/borzna posrednica (3411.01)

- Bančni uradnik/bančna uradnica pri okencu (4212.01)


Področna skupina 413

413 URADNIKI/URADNICE V SKLADIŠČIH, PROIZVODNJI, PROMETU IPD.

Uradniki/uradnice v skladiščih, proizvodnji, prometu ipd. vodijo
zapise in evidence o proizvodnji, nabavi, zalogi in odpošiljanju
blaga, skrbijo, da so zaloge surovin in reprodukcijskega
materiala usklajene s proizvodnim procesom, usklajujejo poti in
termine prevozov v potniškem in tovornem prometu.

Dela običajno vključujejo: vodenje zapisov in evidenc o
proizvedenem, nabavljenem, odposlanem blagu ter blagu na zalogi;
zapisovanje prejetega reprodukcijskega materiala, danega na
zalogo in danega v promet; spremljanje in usklajevanje zalog
surovin in reprodukcijskega materiala s potrebami proizvodnega
procesa, sodelovanje pri pripravi in kontroliranju operativnih
proizvodnih planov; usklajevanje poti in terminov prevozov v
potniškem in tovornem prometu. Lahko je vključen tudi nadzor nad
drugimi delavci.

Enote področne skupine:

4131 Skladiščniki/skladiščnice ipd.

4132 Uradniki/uradnice za planiranje proizvodnje ipd.

4133 Uradniki/uradnice za promet


4131 SKLADIŠČNIKI/SKLADIŠČNICE IPD.

Skladiščniki/skladiščnice ipd. vodijo zapise o proizvedenem,
nabavljenem, odposlanem blagu in blagu na zalogi; zapisujejo
količine prejetega reprodukcijskega materiala, materiala, danega
na zalogo in danega v promet.

Dela vključujejo:

a) vodenje zapisov in evidenc o prejetem in odposlanem
proizvedenem blagu,

b) vodenje zapisov in evidenc o zalogah, preverjanje izdaje
blaga, ocenjevanje in pripravo naročil za dopolnitev zalog,

c) sprejemanje, hranjenje in izdajanje orodja, nadomestnih delov
in druge opreme ter vodenje ustreznih zapisov in evidenc,

d) tehtanje prejetega, izdanega, proizvedenega ali odposlanega
blaga in vodenje ustreznih zapisov in evidenc,

e) vodenje inventarja pohištva in druge opreme, prejete v
hranjenje,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Skladiščnik/skladiščnica (4131.02)

- Skladiščni manipulant/skladiščna manipulantka (4131.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Nabavni referent/nabavna referentka (3416.01)

- Posrednik/posrednica za trgovino (3421.02)


4132 URADNIKI/URADNICE ZA PLANIRANJE PROIZVODNJE IPD.

Uradniki/uradnice za planiranje proizvodnje ipd. izračunavajo s
terminskega, količinskega in kakovostnega vidika potrebne
surovine oziroma reprodukcijski material za dane proizvodne
programe, pripravljajo ali sodelujejo pri pripravi in kontroli
operativnih proizvodnih planov.

Dela vključujejo:

a) izračunavanje količine, kakovosti in vrste reprodukcijskega
materiala, ki ga zahteva dani proizvodni program,

b) pripravljanje in sodelovanje pri pripravi planov nabave,
zagotavljanje časovne in količinske usklajenosti zalog
reprodukcijskega materiala z zahtevami proizvodnega procesa,
vodenje ustreznih evidenc,

c) pripravljanje in sodelovanje pri pripravi operativnih
proizvodnih planov, upoštevajoč zahteve naročnikov, proizvodne
zmogljivosti in možnost izvedbe,

d) preverjanje zalog, organiziranje dostave, ugotavljanje vzrokov
za zamike pri dostavi,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Uradnik/uradnica za planiranje proizvodnje (4132.03)

- Kalkulant/kalkulantka in normirec/normirka materialov (4132.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Skladiščni manipulant/skladiščna manipulantka (4131.03)


4133 URADNIKI/URADNICE ZA PROMET

Uradniki/uradnice za promet usklajujejo poti in termine prevozov
potnikov in tovora v cestnem, železniškem, letalskem in ladijskem
prometu, vodijo zapise in evidence ter pripravljajo poročila, ki
se nanašajo na njihovo delo.

Dela vključujejo:

a) vodenje zapisov o operativnih procesih, usklajevanje terminov
prevozov potniikov in tovora; pripravljanje voznih redov,

b) določanje poti vlakov v skladu z železniškim sistemom ter
vodenje ustreznih zapisov in evidenc,

c) usmerjanje in nadzorovanje ravnanja s tovorom na železniški
postaji ter vodenje ustreznih zapisov in evidenc,

d) usklajevanje in zapisovanje operativnih aktivnosti v zvezi s
cestnim prometom, kot so na primer: določanje in razporejanje
voženj, voznikov, natovarjanj in raztovarjanja vozil in
skladiščenja blaga v tranzitu,

e) usklajevanje in zapisovanje operativnih aktivnosti v zvezi z
letalskim potniškim in tovornim prometom, pripravo seznamov
potnikov in tovora,

f) pripravljanje poročil,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Referent/referentka za vozne rede (4133.03)

- Prometni odpravnik/prometna odpravnica (4133.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Posredovalec/posredovalka turističnih in prometnih informacij
(4221.01)


Področna skupina 414

414 URADNIKI/URADNICE V KNJIŽNICAH, NA POŠTAH IPD.

Uradniki/uradnice v knjižnicah, na poštah ipd. opravljajo
uradniška dela v knjižnicah in na poštah, sprejemajo in urejajo
pošto v podjetjih, arhivirajo dokumente, pripravljajo podatke za
obdelavo ter pregledujejo gradivo za tiskanje.

Dela običajno vključujejo: vodenje evidenc, zapisovanje novih,
izposojenih in vrnjenih knjig; razvrščanje in arhiviranje raznih
dokumentov in drugih zapisov; razporejanje, usmerjanje,
zapisovanje in razdeljevanje pošte na poštah in v podjetjih;
spreminjanje podatkov v kode; pregledovanje in popravljanje
gradiva za tiskanje; opravljanje drugih podobnih uradniških
nalog. Vključen je lahko tudi nadzor nad drugimi delavci.

Enote področne skupine:

4141 Uradniki/uradnice v knjižnicah, arhivih ipd.

4142 Usmerjevalci/usmerjevalke in raznašalci/raznašalke pošte
ipd.

4143 Koderji/koderke, korektorji/korektorice


4141 URADNIKI/URADNICE V KNJIŽNICAH, ARHIVIH IPD.

Uradniki/uradnice v knjižnicah, muzejih, arhivih in podobnih
zavodih zagotavljajo knjižnične storitve ter opravljajo dela,
povezana z razvrščanjem in arhiviranjem zapisov.

Dela vključujejo:

a) vodenje knjižničarskih zapisov o nabavi, izposoji in vrnitvi
knjig in drugih publikacij,

b) fotokopiranje ali reproduciranje dokumentov in drugih zapisov,

c) razvrščanje in sistematično arhiviranje papirjev, dokumentov
in drugih zapisov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Arhivski uradnik/arhivska uradnica (4141.01)

- Fonotekar/fonotekarka (4141.02)

- Knjižnični uradnik/knjižnična uradnica (4141.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Knjižničar/knjižničarka (2432.04)


4142 USMERJEVALCI/USMERJEVALKE IN RAZNAŠALCI/RAZNAŠALKE POŠTE
IPD.

Usmerjevalci/usmerjevalke in raznašalci/raznašalke pošte ipd.
zapisujejo, usmerjajo in raznašajo pošto ter opravljajo druga
dela, povezana s pošto tako na poštah kot v podjetjih.

Dela vključujejo:

a) opravljanje del, povezanih s poštnimi pošiljkami na poštah,

b) usmerjanje oziroma razdeljevanje pošte po naslovnikih,

c) raznašanje pošte,

d) razvrščanje in vodenje zapisov o prejeti in odposlani pošti,
odpošiljanje pošte v podjetjih,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Pismonoša/(4142.01)

- Referent/referentka za pošto (4142.02)

- Usmerjevalec/usmerjevalka pošte (4142.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Razvrščevalec/razvrščevalka pošte (9151.07)

- Tehnik/tehnice za tehnologijo prometa (3160.04)


4143 KODERJI/KODERKE, KOREKTORJI/KOREKTORICE

Koderji/koderke in korektorji/korektorice spreminjajo podatke v
kode, preverjajo in popravljajo gradivo za tiskanje ter
opravljajo druge podobne uradniška dela.

Dela vključujejo:

a) spreminjanje podatkov v kode, razvrščanje kodiranih podatkov
zaradi nadaljnje obdelave podatkov,

b) primerjanje krtačnih odtisov besedila z izvirnikom,
popravljanje napak ter označevanje in pripravo besedila za
tiskanje,

c) razvrščanje dokumentov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Koder/koderka (4143.01)

- Korektor/korektorica (4143.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Uradnik/uradnica za statistiko (4122.05)

- Lektor/lektorica (2444.06)


Področna skupina 419

419 DRUGI URADNIKI/DRUGE URADNICE ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D.N.

V tej področni skupini so razporejeni uradniki/uradnice za
pisarniško poslovanje, ki niso razporejeni v drugih področnih
skupinah podskupine 41, Uradniki/uradnice za pisarniško
poslovanje. Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško
poslovanje opravljajo številna splošna uradniška dela, večinoma
povezana z vodenjem različnih pisarniških zapisov in evidenc.

Dela običajno vključujejo: vodenje oziroma vzdrževanje različnih
seznamov in evidenc, bodisi v podjetjih, organizacijah, zavodih
ali v upravnih organih; opravljanje drugih splošnih pisarniških
del. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

4190 Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje, d.n.


4190 DRUGI URADNIKI/DRUGE URADNICE ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D.N.

Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje opravljajo
dela, povezana z vodenjem oziroma vzdrževanjem različnih evidenc
v podjetjih in v upravnih organih ter druga splošna pisarniška
dela.

Dela vključujejo:

a) vodenje oziroma vzdrževanje evidenc zaposlenih v podjetju s
seznami imen, naslovov in drugih podatkov,

b) vodenje evidenc o dopustih zaposlenih ipd.,

c) vodenje oziroma vzdrževanje upravnih evidenc,

d) vpisovanje dogodkov v matične knjige in v druge upravne
evidence; izdajanje potrdil, ki se nanašajo na te evidence ipd.,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Uradnik/uradnica za kadrovske evidence (4190.01)

- Uradnica/uradnica za upravne evidence (4190.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Kadrovski referent/kadrovska referentka (3423.01)

- Administrator/administratorka (4115.01)


PODSKUPINA 42

42 URADNIKI/URADNICE ZA POSLOVANJE S STRANKAMI

Uradniki/uradnice za poslovanje s strankami so v neposrednem
stiku s strankami pri okencih ali po telefonu, jim posredujejo
informacije, opravljajo zanje denarne transakcije, jim urejajo
potovanja ter opravljajo naloge telefonista. Krupjeji/krupjejke
in podobni delavci/podobne delavke zagotavljajo igralniške
storitve strankam v igralnicah.

Dela običajno vključujejo: opravljanje denarnih transakcij na
bankah, poštah, v igralnicah in stavnicah; sprejemanje plačil za
storitve ter za blago, kupljeno ali izposojeno; urejanje
potovanj; posredovanje informacij; sprejemanje in posredovanje
telefonskih klicev. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Podskupini:

421 Uradniki/uradnice za denarno in podobno poslovanje

422 Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah,
receptorji/receptorke, telefonisti/telefonistke ipd.


Področna skupina 421

421 URADNIKI/URADNICE ZA DENARNO IN PODOBNO POSLOVANJE

Uradniki/uradnice za denarno in podobno poslovanje opravljajo
blagajniške in druge denarne posle v trgovinah, podjetjih, na
bankah, poštah in drugih finančnih organizacijah, vključno z
igralnicami, stavnicami, zastavljalnicami.

Dela običajno vključujejo: sprejemanje plačil strank za storitve
in kupljeno blago, neposredno opravljanje denarnih poslov za
stranke v bankah in na poštah; sprejemanje in izplačilo stav v
skladu z rezultati športnih dogodkov; vodenje iger na srečo;
posojanje denarja v zameno za depozite in ostala zavarovanja;
pobiranje raznih plačil, izterjavo dolgov ter zbiranje darov v
dobrodelne namene. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

4211 Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic
ipd.

4212 Uradniki/uradnice na bankah, poštah za denarno poslovanje
neposredno s strankami ipd.

4213 Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd.

4214 Zastavljalničarji/zastavljalničarke in
posojevalci/posojevalke denarja

4215 Izterjevalci/izterjevalke dolgov, zbiralci/zbiralke darov za
dobrodelne namene


4211 BLAGAJNIKI/BLAGAJNIČARKE, PRODAJALCI/PRODAJALKE VSTOPNIC
IPD.

Blagajniki/blagajničarke v trgovinah, prodajalnah vstopnic ipd.
sprejemajo neposredna plačila strank za storitve ali za kupljeno
blago, izplačujejo gotovino v podjetjih in v raznih
organizacijah.

Dela vključujejo:

a) sprejemanje in preverjanje gotovine, čekov in kreditnih kartic
v trgovinah, prodajalnah vstopnic in raznih organizacijah,

b) izdajanje vstopnic v prodajalnah vstopnic in sprejemanje
ustreznega plačila,

c) vodenje zapisov o prejetih plačilih in usklajevanje le-teh s
prejeto gotovino,

d) gotovinsko izplačevanje plač oziroma drugih prejemkov
zaposlenim v podjetjih,

e) vodenje blagajne z avtomatskim registriranjem iztržka,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.


Primeri poklicev:

- Blagajnik/blagajničarka v trgovini (4211.02)

- Inkasant/inkasantka (4211.04)

- Prodajalec/prodajalka vstopnic (4211.06)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Blagajnik/blagajničarka na pošti (4212.04)

- Referent/referentka za prodajo voznih kart (4221.03)


4212 URADNIKI/URADNICE NA BANKAH, POŠTAH ZA DENARNO POSLOVANJE
NEPOSREDNO S STRANKAMI IPD.

Uradniki/uradnice na bankah, poštah in menjalnicah so v
neposrednem stiku s strankami, zanje urejajo denarne posle,
sprejemajo, menjujejo in izplačujejo denar ali pa opravljajo
razne poštne storitve, povezane z denarjem.

Dela vključujejo:

a) sprejemanje denarja ali čekov,

b) izplačevanje denarja strankam,

c) plačevanje računov in prenakazovanje denarja iz računov
strank,

d) pripisovanje zneskov v dobro in v breme na računih strank,

e) menjava denarja iz ene valute v drugo,

f) zapisovanje denarnih transakcij in usklajevanje le-teh z
gotovino,

g) prodajanje poštnih znamk, sprejemanje plačil, menjavo denarja
in izvajanje podobnih denarnih transakcij,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Bančni uradnik/bančna uradnica za denarno poslovanje po
telefonu (4212.02)

- Blagajnik/blagajničarka na banki (4212.03)

- Menjalec/menjalka denarja (4212.05)

- Poštni uradnik/poštna uradnica pri okencu (4212.06)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Blagajnik/blagajničarka v trgovini (4211.02)

- Uradnik/uradnica za finance (4122.03)


4213 SPREJEMALCI/SPREJEMALKE STAV, KRUPJEJI/KRUPJEJKE IPD.

Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd. sprejemajo
in izplačujejo plačila glede na izide športnih dogodkov.
Krupjeji/krupjejke in podobni delavci/podobne delavke vodijo,
spremljajo in kontrolirajo igre na srečo v igralnicah.

Dela vključujejo:

a) določanje tveganja za odločitve, zaprtje in odklonitev stav,

b) pripravljanje in izdajanje seznamov povprečnih verjetnosti,

c) razdeljevanje kartic, metanje kocke ali vrtenje rulete,

d) pojasnjevanje in interpretacijo igralniških pravil,

e) spremljanje in kontroliranje pravilnosti poteka iger na srečo
v igralnicah,

f) razglaševaje zmagovalnih številk, izplačevanje dobitkov
zmagovalcem in pobiranje plačila od poražencev,

g) opravljanje podobih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Inšpektor/inšpektorica iger na igralnih mizah (4213.01)

- Krupje/krupjejka (4213.05)

- Sprejemalec/sprejemalka stav (4213.06)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Urejevalec/urejavalka žetonov v igralnicah (9153.03)


4214 ZASTAVLJALNIČARJI/ZASTAVLJALNIČARKE IN
POSOJEVALCI/POSOJEVALKE DENARJA

Zastavljalničarji/zastavljalničarke in posojevalci/posojevalke
denarja posojajo denar na podlagi zastavljenih oziroma
deponiranih predmetov, premoženja ter drugih garancij.

Dela vključujejo:

a) ovrednotenje predmeta, ki je dan kot jamstvo, izračunavanje
obresti in posojanje denarja,

b) vrnitev predmeta, ko je dolg povrnjen oziroma v primeru
neplačila, prodaja predmeta, ki je bil dan kot jamstvo,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Zastavljalničar/zastavljalničarka (4214.01)

- Posojevalec/posojevalka denarja (4214.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Uradnik/uradnica za posredništvo z nepremičninami (4122.04)

- Cenilec/cenilka (3417.01)


4215 IZTERJEVALCI/IZTERJEVALKE DOLGOV, ZBIRALCI/ZBIRALKE DAROV ZA
DOBRODELNE NAMENE

Izterjevalci/izterjevalke dolgov, zbiralci/zbiralke darov za
dobrodelne namene pobirajo plačila posojil, zbirajo denar za
dobrodelne namene in opravljajo uradniška dela, povezana s tem
zbiranjem.

Dela vključujejo:

a) urejanje poslov v zvezi z izterjavo plačila posojil,

b) odkrivanje naslovov in obiskovanje strank zaradi izterjave
plačila posojil,

c) priporočanje sodne izterjave v primerih, ko plačila posojil ni
mogoče drugače izterjati,

d) zbiranje denarja za dobrodelne namene,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Izterjevalec/izterjevalka dolgov (4215.01)

- Zbiralec/zbiralka darov za dobrodelne namene (4215.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Inkasant/inkasantka (4211.04)


Področna skupina 422

422 URADNIKI/URADNICE V TURISTIČNIH IN POTOVALNIH AGENCIJAH,
RECEPTORJI/RECEPTORKE, TELEFONISTI/TELEFONISTKE IPD.

Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah,
receptorji/receptorke, telefonisti/telefonistke ipd. potovanja za
stranke, jim posredujejo turistične, prometne in druge
informacije ter sprejemajo in posredujejo telefonske klice.

Dela običajno vključujejo: pripravljanje podrobnih potovalnih
načrtov, urejanje rezervacij v zvezi s potovanji in hotelskimi
nastanitvami, zbiranje in posredovanje turističnih, prometnih in
drugih informacij, sprejemanje strank in gostov ter sprejemanje
in posredovanje telefonskih klicev. Vključen je lahko tudi nadzor
drugih delavcev.

Enote področne skupine:

4221 Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah ipd.

4222 Receptorji/receptorji

4223 Telefonisti/telefonistke


4221 URADNIKI/URADNICE V TURISTIČNIH IN POTOVALNIH AGENCIJAH IPD.

Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah ipd.
zbirajo in posredujejo turistične, prometne in druge informacije,
pripravljajo podrobne potovalne načrte, urejajo rezervacije ter
opravljajo podobna uradniška dela.

Dela vključujejo:

a) svetovanje strankam v zvezi s potovanji,

b) pripravljanje podrobnih potovalnih načrtov,

c) urejanje potrebnih rezervacij za vozne karte, hotelske
nastanitve ipd.,

d) izdajanje voznih kart, vavčerjev in drugih dokumentov,

e) urejanje viz,

f) priprava računov in sprejemanje plačil,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Referent/referentka za organizacijo potovanj (4221.02)

- Referent/referentka za prodajo voznih kart (4221.03)

- Posredovalec/posredovalka turističnih in prometnih informacij
(4221.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Blagajnik/blagajničarka (4211.01)

- Organizator/organizatorka za potovanja (3414.01)

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve potovalnih
agencij (1316.06)


4222 RECEPTORJI/RECEPTORKE

Receptorji/receptorke sprejemajo stranke ali hotelske goste in
posredujejo informacije.

Dela vključujejo:

a) sprejemanje strank ali hotelskih gostov ter posredovanje
informacij,

b) sprejemanje telefonskih prošenj za informacije in sestanke,

c) usmerjanje strank k določeni pisarni ali k določeni osebi,

d) oskrbovanje strank oziroma hotelskih gostov s propagandnim in
informativnim gradivom,

e) urejanje rezervacij, registriranje hotelskih gostov, izročanje
računov ob odhodu;

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Informator/informatorka (4222.02)

- Receptor/receptorka (4222.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Vratar/vratarica (9152.04)

- Zastopnik/zastopnica za potovanja (3414.02)


4223 TELEFONISTI/TELEFONISTKE

Telefonisti/telefonistke sprejemajo in posredujejo telefonske
klice.

Dela vključujejo:

a) vzpostavljanje telefonskih zvez,

b) zapisovanje naročil,

c) zapisovanje sporočil,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Telefonist/telefonistka (4223.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Prodajalec/prodajalka po telefonu (5222.02)


GLAVNA SKUPINA 5

5 POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI/PRODAJALKE

Poklici za storitve, prodajalci/prodajalke opravljajo storitveno
dejavnost na potovanjih, v gospodinjstvih, na področju preskrbe,
osebnega varstva, prometnega varstva ter varstva pred požari in
nezakonitimi dejanji; pozirajo kot modeli za umetniške stvaritve
in razstave, izvajajo demonstracije in prodajajo različno blago v
trgovinah na debelo in drobno, na stojnicah ali po domovih. Za
večino poklicev te glavne poklicne skupine je potrebno znanje, ki
ga praviloma zagotavljajo programi srednjega izobraževanja.

Dela vključujejo: organizacijo in zagotavljanje storitev v času
potovanja; gospodinjenje; pripravo in strežbo hrane ter pijače;
varstvo otrok; pomoč pri oskrbi in negi v zavodih in na domu;
osebno nego; družabništvo; balzamiranje in pogrebne storitve;
storitve s področja astrologije in vedeževanja; varstvo
posameznikov in premoženja pred požari in nezakonitimi dejanji;
urejanje in nadzorovanje prometa; reklamno, razstavno in
umetniško poziranje; prodajo blaga v trgovinah na debelo in
drobno, na stojnicah ali po domovih; izvajanje nazornih
predstavitev prodajnih izdelkov in njihove uporabe kupcem.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Podskupini:

51 Poklici za storitve

52 Modeli, prodajalci/prodajalke, demonstratorji/demonstratorke


PODSKUPINA 51

51 POKLICI ZA STORITVE

V tej podskupini opravljajo storitveno dejavnost na potovanjih, v
gospodinjstvih, na področju preskrbe, osebne varnosti, prometne
varnosti ter varnosti in zaščite pred požari in nezakonitimi
dejanji.

Dela običajno vključujejo: organizacijo in zagotavljanje storitev
v času potovanja; gospodinjenje; pripravo in strežbo hrane ter
pijače; varstvo otrok; pomoč pri zdravstveni, higienski in
socialni oskrbi ter negi v zavodih ali na domu; osebno nego, kot
je urejanje pričesk ali lepotna nega; družabništvo; storitve s
področja astrologije in vedeževanja; balzamiranje in pogrebne
storitve; varstvo posameznikov in premoženja pred požari in
nezakonitimi dejanji, urejanje in nadzorovanje prometa. Vključen
je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

511 Spremljevalci/spremljevalke potnikov, vodniki/vodnice

512 Gostinski in gospodinjski poklici

513 Poklici za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego ipd.

514 Drugi poklici za osebne storitve

516 Poklici za varovanje oseb in premoženja


Področna skupina 511

511 SPREMLJEVALCI/SPREMLJEVALKE POTNIKOV, VODNIKI/VODNICE

Spremljevalci/spremljevalke potnikov, vodniki/vodnice
zagotavljajo različne storitve na potovanjih z letali, vlaki,
ladjami, avtobusi ter z drugimi prevoznimi sredstvi; spremljajo
posameznike in skupine na potovanjih, na ogledih znamenitosti in
na ekskurzijah.

Dela običajno običajno vključujejo: skrb za udobje in varnost
potnikov; postrežbo hrane in osvežilnih napitkov; posredovanje
informacij v zvezi s potovanjem; pregledovanje in izdajanje
vozovnic na javnih prevoznih sredstvih; spremljanje posameznikov
ali skupin na ogledih znamenitosti, na ekskurzijah,
predstavljanje zanimivosti; zagotavljanje drugih vodniških
storitev. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

5111 Stevardi/stevardese, spremljevalci, spremljevalke ipd.

5112 Sprevodniki/sprevodnice

5113 Vodniki/vodnice


5111 STEVARDI/STEVARDESE, SPREMLJEVALCI/SPREMLJEVALKE IPD.

Stevardi/stevardese, spremljevalci/spremljevalke ipd. skrbijo za
udobje ter varnost potnikov, strežejo hrano in pijačo, načrtujejo
in usklajujejo gospodinjenje ter družabno življenje na prevoznih
sredstvih.

Dela vključujejo:

a) sprejemanje potnikov pri vstopu na letala, spremljanje
potnikov do njihovih sedežev, skrb, da so potniki privezani z
varnostnimi pasovi, da ne kadijo ter da upoštevajo podobna
opozorila,

b) pojasnjevanje uporabe varnostne opreme, kot so rešilni pasovi
in kisikove maske,

c) skrb za udobje letalskih potnikov,

d) streženje že pripravljene hrane in pijače,

e) prodajanje brezcarinskega blaga,

f) nudenje prve pomoči potnikom, ki jo potrebujejo,

g) izvajanje ustreznih ukrepov v primeru nevarnosti ali nasreč,

h) skrb za potnike na letališčih,

i) skrb za udobje ladijskih potnikov, vključno s skrbjo za
čistočo kabin in na željo tudi streženje hrane v kabinah,

j) opravljanje podobnih del,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Stevard/stevardesa na letališču (5111.02)

- Stevard/stevardesa na letalu (5111.03)

- Turistični spremljevalec/turistična spremljevalka (5111.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Turistični animator/turistična animatorka (5149.05)

- Turistični vodnik/turistična vodnica (5113.08)


5112 SPREVODNIKI/SPREVODNICE

Sprevodniki/sprevodnice pregledujejo in izdajajo vozovnice ter
skrbijo za varnost in udobje potnikov na vlakih, tramvajih,
avtobusih in drugih podobnih javnih prevoznih sredstvih.

Dela vključujejo:

a) izdajanje vozovnic, pregledovanje že izdanih vozovnic,

b) skrb za varnost in udobnost potnikov na potniških vlakih,
spalnikih in drugih podobnih javnih prevoznih sredstvih,

c) posredovanje informacij potnikom, predvsem o postajah, voznem
redu in prometnih povezavah,

d) izvajanje ustreznih ukrepov v primeru nevarnosti ali nesreč,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Sprevodnik/sprevodnica (5112.02)

- Sprevodnik/sprevodnica na avtobusu (5112.03)

- Sprevodnik/sprevodnica na vlaku (5112.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Turistični spremljevalec/turistične spremljevalka (5111.04)

- Prometni odpravnik/prometna odpravnica (4133.04)


5113 VODNIKI/VODNICE

Vodniki/vodnice spremljajo oziroma vodijo posameznike ali skupine
na turističnih izletih, potovanjih ali ekskurzijah, opisujejo in
razlagajo turistične, kulturne in druge znamenitosti ter
zagotavljajo ostale vodniške storitve.

Dela vključujejo:

a) spremljanje turistov in skrb za njihovo udobje,

b) spremljanje turistov na ogledih različnih znamenitosti ter
posredovanje podatkov in zanimivosti v zvezi z ogledi,

c) spremljanje turistov v muzejih, na razstavah ter posredovanje
ustreznih informacij,

d) vodenje skupin na ekskurzijah po tovarnah ter drugih ustanovah
in posredovanje informacij,

e) vodenje ekskurzij, kot so planinarjenje, lov ali ribolov,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Galerijski vodnik/galerijska vodnica, (5113.01)

- Gorski vodnik/gorska vodnica, (5113.02)

- Turistični vodnik/turistična vodnica, (5113.08)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Turistični spremljevalec/turistične spremljevalka (5111.05)

- Prometni odpravnik/prometna odpravnica (4133.04)


Področna skupina 512

512 GOSTINSKI IN GOSPODINJSKI POKLICI

Gospodinjci/gospodinje in gostinski delavci/gostinske delavke
organizirajo, nadzirajo in opravljajo gospodinjska dela v
gostinski dejavnosti in v zasebnih gospodinjstvih; opravljajo
različna dela, povezana s pripravo in kuhanjem jedi; strežejo
hrano in pijačo v različnih gostinskih objektih ter zasebnih
gospodinjstvih, na ladjah in potniških vlakih.

Dela običajno vključujejo: najemanje oziroma zaposlovanje in
usposabljanje gospodinjskega, strežnega in drugega hišnega
osebja; organiziranje in vodenje dela osebja; nadzor nabave,
skladiščenja in porabe zalog v gospodinjstvih; pripravo in
kuhanje hrane; streženje hrane in pijače. Vključen je lahko tudi
nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

5121 Gospodinjci/gospodinje ipd.

5122 Kuharji/kuharice

5123 Natakarji/natakarice ipd.


5121 GOSPODINJCI/GOSPODINJE IPD.

Gospodinjci/gospodinje ipd. organizirajo, nadzirajo in opravljajo
gospodinjska dela v hotelih in v drugih objektih, kjer se izvaja
gospodinjenje oziroma gostinska dejavnost, ter v zasebnih
gospodinjstvih.

Dela vključujejo:

a) najemanje oziroma zaposlovanje, usposabljanje, organiziranje
in vodenje osebja,

b) nabavljanje ali nadzorovanje nabavljanja,

c) nadzorovanje zalog v gospodinjstvu,

d) skrb za splošno dobro počutje oseb v zasebnem gospodinjstvu
ali gostov v objektih, kjer se izvaja gospodinjenje oziroma
gostinska dejavnost,

e) nudenje prve pomoči v primeru manjših poškodb ali bolezni, kot
so merjenje temperature, dajanje zdravil, povijanje ran, do
katerih pride pri delu,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Ekonom/ekonomka (5121.03)

- Gostinski gospodinjec/gostinska gospodinja (5121.05)

- Gospodinjec/gospodinja v zasebnem gospodinjstvu (5121.05)

- Oskrbnik/oskrbnica (5121.07)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Nabavni referent/nabavna referentka (3416.01)

- Gospodinjski pomočnik/gospodinjska pomočnica na domu (9131.02)


5122 KUHARJI/KUHARICE

Kuharji/kuharice pripravljajo jedilnike in kuhajo jedi v hotelih,
restavracijah in na drugih javnih prehranjevalnih mestih, na
ladjah, potniških vlakih in v zasebnih gospodinjstvih.

Dela vključujejo:

a) načrtovanje jedilnikov, pripravljanje in kuhanje jedi,

b) načrtovanje, vodenje in usklajevanje dela v kuhinji,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Vodja kuhinje (5122.01)

- Kuhar/kuharica (5122.04)

- Dietni kuhar/Dietna kuharica (5122.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Svetovalec/svetovalka za dietno prehrano (3223.02)

- Nabavni referent/nabavna referentka (3416.01)


5123 NATAKARJI/NATAKARICE IPD.

Natakarji/natakarice ipd. strežejo hrano in pijačo v hotelih,
restavracijah, klubih in na drugih javnih prehranjevalnih mestih,
na ladjah, potniških vlakih in v zasebnih gospodinjstvih.

Dela vključujejo:

a) streženje hrane in pijače,

b) svetovanje pri izbiri in serviranju vin,

c) streženje alkoholnih in nealkoholnih pijač v baru,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Vodja strežbe (5123.01)

- Glavni natakar/glavna natakarica (5123.02)

- Točaj/točajka (5123.06)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Kletar/kletarka (7415.02)

- Ocenjevalec/ocenjevalka živil (7415.01)


Področna skupina 513

513 poklici za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego ipd.

Delavci/delavke za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego
ipd. varujejo otroke, pomagajo pri opravljanju storitev
zdravstvene in socialne oskrbe varovancev v zavodih ali na domu,
pomagajo veterinarjem in podobnim strokovnjakom pri njihovih
delih.

Dela običajno vključujejo: varstvo otrok, pomoč pri opravljanju
storitev zdravstvene in socialne oskrbe varovancev v zavodih in
na domu; pomoč veterinarjem in podobnim strokovnjakom pri
njihovih delih; izvajanje razkuževalnih, dezinsekcijskih in
deratizacijskih ukrepov. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

5131 Varuhi/varuhinje otrok, rejniki/rejnice ipd.

5132 Bolničarji/bolničarke v zavodih ipd.

5133 Negovalci/negovalke oseb na domu

5139 Poklici za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego
ipd., d.n.


5131 VARUHI/VARUHINJE OTROK, REJNIKI/REJNICE IPD.

Varuhi/varuhinje otrok varujejo otroke in vodijo njihove dnevne
aktivnosti. Rejniki/rejnica zagotavljajo popolno oskrbo otrokom,
katerim niso starši.

Dela vključujejo:

a) pomoč otrokom pri umivanju, oblačenju in prehranjevanju,

b) spremljanje otrok v šolo in nazaj, vodenje otrok na sprehode,

c) igranje z otroki, zabavanje otrok z branjem in pripovedovanjem
zgodbic,

d) opravljanje rejniških nalog, kot so: zagotavljanje popolne
oskrbe otrok, skrb za skladen osebnostni razvoj in usposobitev za
samostojno življenje ter delo,

e) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Rejnik/rejnica (5131.01)

- Varuh/varuhinja (5131.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok (2332.01)

- Pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih otrok
(3320.01)


5132 BOLNIČARJI/BOLNIČARKE V ZAVODIH IPD.

Bolničarji/bolničarke v zdravstvenih, socialnovarstvenih in
podobnih zavodih kot tudi na prevozih z vozili prve pomoči
pomagajo pri opravljanju storitev zdravstvene in socialne oskrbe
varovancev.

Dela vključujejo:

a) pomoč pri življenjskih aktivnostih varovancev,

b) pomoč pri vzdrževanju osebne higiene varovancev,

c) pomoč pri vzdrževanju bivalnih pogojev,

d) spremljanje oseb v vozilih prve pomoči,

e) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Bolničar/bolničarka v socialnovarstvenem zavodu (5132.01)

- Bolničar/bolničarka v zdravstvenem zavodu (5132.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Medicinska sestra (3231.06.)

- Bolniški strežnik/bolniška strežnica (9132.01)


5133 NEGOVALCI/NEGOVALKE OSEB NA DOMU

Negovalci/negovalke oseb na domu skrbijo za osebe, ki potrebujejo
oskrbo in nego na domu zaradi telesnih ali duševnih bolezni ali
zaradi starostne oslabelosti.

Dela vključujejo:

a) pomoč pri življenjskih aktivnostih varovancev na domu,

b) pomoč pri vzdrževanju osebne higiene varovancev na domu,

c) pomoč pri vzdrževanju bivalnih pogojev,

d) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Negovalec/negovalka na domu (5133.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Socialni delavec/socialna delavka za delo s starejšimi občani
(2446.02)

- Medicinska sestra (3231.06)

- Bolničar/bolničarka v socialnovarstvenem zavodu (5132.01)


5139 POKLICI ZA ZDRAVSTVENO, HIGIENSKO, SOCIALNO OSKRBO, NEGO
IPD., D.N.

V tej enoti poklicne skupine so razporejeni delavci/delavke za
zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego ipd., ki niso
razporejeni v drugih enotah področne skupine skupine 513 Poklici
za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego ipd. Tu so na
primer razporejeni tisti, ki pomagajo veterinarjem in podobnim
strokovnjakom.

Dela vključujejo:

a) kopanje in hranjenje živali,

b) vodenje ali nošenje živali v sobe za zdravljenje ter držanje
živali med zdravljenjem,

c) čiščenje in steriliziranje veterinarskih operacijskih
instrumentov,

d) steriliziranje steklenic, kozarcev in druge opreme,

e) opravljanje nalog povezanih s sistematičnim uničevanjem in
zatiranjem škodljivih glodalcev, mrčesa ipd.,

f) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Bolničar/bolničarka v veterinarstvu (5139.01)

- Deratizator/deratizatorka (5139.02)

- Razkuževalec/razkuževalka (5139.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Veterinarski asistent/veterinarska asistentka (3227.01)

- Farmacevtski strežnik/farmacevstka strežnica (9132.05)


Področna skupina 514

514 DRUGI POKLICI ZA OSEBNE STORITVE

Drugi delavci/druge delavke, ki opravljajo osebne storitve,
skrbijo za urejenost posameznikov, zagotavljajo družabništvo,
vzdržujejo in skrbijo za oblačila in druge osebne stvari
zasebnega delodajalca, balzamirajo in zagotavljajo pogrebne
storitve. Astrologi/astrologinje, vedeževalci/vedeževalke ipd.
zagotavljajo astrološke vedeževalske in podobne storitve.

Dela običajno vključujejo: striženje in urejanje pričesk; britje
in negovanje brad; kozmetično nego in ličenje; nego nohtov ter
zdravljenje manjših nevšečnosti stopal; izvajanje preproste
masaže; storitve spremljanja ali družabništva; opravljanje
balzamirnih in pogrebnih storitev ter napovedovanje prihodnosti.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

5141 Frizerji/frizeke, kozmetiki/kozmetičarke ipd.

5142 Družabniki/družabnice ipd.

5143 Grobarji/grobarke, pogrebniki/pogrebnice ipd.

5149 Drugi poklici za osebne storitve, d.n.


5141 FRIZERJI/FRIZERKE, KOZMETIKI/KOZMETIČARKE, IPD.

Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd. strižejo in
urejajo pričeske, brijejo in negujejo brade ter izvajajo
kozmetično nego.

Dela vključujejo:

a) striženje, umivanje, barvanje las in oblikovanje pričesk;
britje in negovanje brade,

b) nego kože,

c) urejanje lasulj,

d) masažo obraza in telesa,

e) ličenje strank kozmetičnih salonov,

f) ličenje igralcev in drugih nastopajočih,

g) nego nohtov,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Brivec/brivka (5141.01)

- Frizer/frizerka (5141.02)

- Kozmetik/kozmetičarka (5141.03)

- Masker/maskerka (5141.07)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Fizioterapevt/fizioterapevtka (3226.01)


5142 DRUŽABNIKI/DRUŽABNICE IPD.

Družabniki/družabnice ipd. zagotavljajo storitve spremljanja in
druženja.

Dela vključujejo:

a) nudenje druženja zasebnemu delodajalcu s spremljanjem na
različne kraje, z branjem, pogovarjanjem in sodelovanjem pri
športnih aktivnostih,

b) skrb za zabavo in prijateljsko druženje obiskovalcev na
delodajalčevem domu;

c) vzdrževanje oblačil in osebnih stvari zasebnega delodajalca,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Družabnik/družabnica (5142.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Hostesa (5149.03)

- Gostitelj/gostiteljica (5149.02)


5143 GROBARJI/GROBARKE, POGREBNIKI/POGREBNICE IPD.

Grobarji/grobarke, pogrebniki/pogrebnice ipd. opravljajo različna
pogrebna dela.

Dela vključujejo:

a) nudenje pogrebnih aranžmajev, vodenje pogrebov, kremiranje in
pokopavanje,

b) balzamiranje človeških trupel,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Grobar/grobarka (5143.02)

- Pogrebnik/pogrebnica (5143.03)

- Balzamer/balzamerka (5143.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Preparator/preparatorka živali in rastlin (3211.09)


5149 DRUGI POKLICI ZA OSEBNE STORITVE, D.N.

V tej enoti poklicne skupine so razporejeni delavci, ki
opravljajo poklice za osebne storitve, ki niso razporejeni v
drugih enotah področne skupine 514, Drugi poklici za osebne
storitve. Tu so na primer razporejeni plesni partnerji,
gostitelji v nočnih klubih, hostese, astrologi, vedeževalci,
numerologi ipd.

Dela vključujejo:

a) druženje z gosti v restavracijah, na izletih, sprehodih,

b) plesno partnerstvo,

c) sprejemanje gostov v nočnih klubih in skrb za njihovo prijetno
zabavo,

d) določanje horoskopov posameznikom, razlaganje preteklih in
napoved prihodnjih dogodkov,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Astrolog/astrologinja (5149.01)

- Gostitelj/gostiteljica (5149.02)

- Hostesa (5149.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Družabnik (5142.01)


Področna skupina 516

516 POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA.

Delavci/delavke s poklici za varovanje oseb in premoženja
varujejo posameznike in premoženje pred požari in drugimi
nasrečami, vzdržujejo red in mir, skrbijo za upoštevanje zakonov
in drugih predpisov ter usmerjajo in nadzorujejo promet.

Dela običajno vključujejo: preprečevanje in gašenje požarov,
reševanje oseb in premoženja v primeru požarov ter drugih nesreč;
vzdrževanje reda in miru, usmerjanje prometa in ukrepanje v
primeru prometnih nesreč; aretiranje osumljencev, nadzorovanje in
vzdrževanje discipline med zaporniki; varovanje oseb in
premoženja. Lahko je vključen tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

5161 Gasilci/gasilke ipd.

5162 Policisti/policistke

5163 Pazniki/paznice v zaporu

5169 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n.


5161 GASILCI/GASILKE IPD.

Gasilci/gasilke ipd. preprečujejo in gasijo požare, rešujejo
ljudi ter premoženje v primeru požara in drugih nesreč.

Dela vključujejo:

a) preprečevanje in gašenje požarov,

b) gašenje požarov v industrijskih objektih z uporabo posebne
opreme,

c) preprečevanje in gašenje požarov pri prometnih nesrečah,
letalskih nesrečah ter reševanje posadk in potnikov,

d) reševanje ljudi in premoženja v primeru požarov in drugih
nesreč,

e) preprečevanje in omejevanje širjenja nevarnih posledic požarov
in drugih nesreč,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Vodja gasilsko reševalne službe (5161.01)

- Protipožarni nadzornik/protipožarna nadzornica (5161.03)

- Gasilec/gasilka (5161.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Inšpektor/inšpektorica za požarno varnost (2470.04)


5162 POLICISTI/POLICISTKE

Policisti/policistke vzdržujejo red in mir, skrbijo za
upoštevanje zakonov in drugih predpisov ter usmerjajo in
nadzorujejo promet.

Dela vključujejo:

a) vzdrževanje reda in miru,

b) zaščito ljudi in premoženja pred nezakonitimi dejanji in
nesrečami,

c) aretiranje osumljencev po zakonskih predpisih,

d) usmerjanje in nadzorovanje prometa ter ukrepanje v primeru
prometnih nesreč,

e) varovanje državne meje,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Policist/policistka (5162.01)

- Policist/policistka na meji (5162.02)

- Prometni policist/prometna policistka, (5162.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Kriminalistični inšpektor/kriminalistična inšpektorica
(3450.02)

- Detektiv/detektivka (3450.01)


5163 PAZNIKI/PAZNICE V ZAPORU

Pazniki/paznice v zaporu nadzorujejo in vzdržujejo disciplino med
zaporniki.

Dela vklučujejo:

a) pregled prispelih zapornikov, shranjevanje njihovega imetja,
spremljanje in zaklepanje zapornikov v zaporniške prostore,

b) opravljanje rednih pregledov zaporniških prostorov,

c) nadzorovanje zapornikov pri delu, obedu ali sprehodu ter
izvajanje obhodov na območju zaporniških prostorov zaradi
preprečevanja pobegov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Vodja paznikov (5163.01)

- Paznik/paznica v zaporu (5163.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam

- Upravnik/upravnica zaporov (1129.10)

- Kriminolog/kriminologinja (2442.06)


5169 POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni delavci s poklici za
varovanje oseb in premoženja, ki niso razporejeni v drugih enotah
področne skupine 516 Poklici za varovanje oseb in premoženja. Tu
so razporejeni na primer varnostniki, ki nadzorujejo stavbe ter
druge objekte in območja, da bi preprečili morebitne nedovoljene
vstope, krajo, nasilje ter druga nezakonita dejanja, osebni
varnostniki ter različni reševalci in podobni delavci.

Dela vključujejo:

a) obhode objektov in območij za preprečitev kraje, nasilja ter
drugih nezakonitih dejanj,

b) uporabo sile v skladu s predpisi pri prijetju osumljencev in
nasilnežev,

c) opravljanje del osebnih varnostnikov,

d) obhodi plaž in plavalnih bazenov zaradi preprečevanja nesreč,
reševanje utapljajočih kopalcev,

e) obhodi naravnih in lovskih parkov, gozdnih območij in drugih
varovanih prostorov zaradi preprečevanja kraje in nezakonitega
pobijanje divjadi,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Lovski čuvaj/lovska čuvajka (5169.03)

- Nadzornik/nadzornica v naravnih parkih (5169.04)

- Gorski reševalec/gorska reševalka (5169.01)

- Varnostnik/varnostnica (5169.09)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Vratar/vratarica (9152.04)


PODSKUPINA 52

52 MODELI, PRODAJALCI/PRODAJALKE, DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKE

Modeli, prodajalci/prodajalke in demonstratorji/demonstratorke
pozirajo kot modeli na predstavitvah, izvajajo demonstracije
izdelkov, prodajajo izdelke v trgovinah na debelo in drobno, na
stojnicah in po domovih.

Dela običajno vključujejo: reklamno poziranje, poziranje za
umetniške stvaritve; izvajanje nazornih predstavitev izdelkov in
njihove uporabe; prodajanje izdelkov v trgovinah na debelo ali
drobno, na stojnicah in po domovih. Lahko je vključen tudi nadzor
drugih delavcev.

Področne skupine:

521 Modeli ipd.

522 Prodajalci/prodajalke v trgovinah, na stojnicah, po domovih
demonstratorji/demonstratorke


Področna skupina 521

521 MODELI IPD.

Modeli ipd. nosijo in predstavljajo oblačila ter druge izdelke za
prodajo, pozirajo kot reklamni modeli in kot modeli za umetniške
stvaritve.

Dela običajno vključujejo: oblačenje modelov oblačil za
predstavitev kupcem v razstavnih prostorih izdelovalcev, v
trgovinah ter na modnih revijah; poziranje za umetniško
fotografiranje, kiparjenje, slikanje; poziranje za reklamne
fotografije in filme. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enota področne skupine:

5210 MODELI IPD.


5210 MODELI IPD.

Modeli ipd. nosijo in predstavljajo oblačila ter druge izdelke za
prodajo ali pa pozirajo kot modeli za umetniške stvaritve.

Dela vključujejo:

a) hoja, oblačenje ter drugi demonstracijski načini in prikazi
značilnosti in uporabnosti izdelka,

b) poziranje za umetniško fotografiranje, kiparstvo in slikanje,

c) poziranje za reklamno fotografijo ali reklamni film,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Model (5210.01)

- Maneken/manekenka (5210.02)


Področna skupina 522

522 PRODAJALCI/PRODAJALKE V TRGOVINAH, NA STOJNICAH, PO DOMOVIH,
DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKE

Prodajalci/prodajalke v trgovinah, na stojnicah, po domovih in
demonstratorji/demonstratorke prodajajo izdelke v trgovinah na
debelo in drobno, na stojnicah, po domovih ter predstavljajo
izdelke in način njihove uporabe.

Dela običajno vključujejo: prodajanje izdelkov in pojasnjevanje
namembnosti izdelkov v trgovinah in na stojnicah, obiskovanje
gospodinjstev ali telefoniranje ter predstavljanje izdelkov in
plačilnih pogojev, sprejemanje naročil, razdeljevanje reklamnega
gradiva ipd. Lahko je vključen tudi nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

5221 Prodajalci/prodajalke v trgovinah, na stojnicah,
demonstratorji/demonstratorke

5222 Akviziterji/akviziterke, prodajalci/prodajalke po telefonu


5221 PRODAJALCI/PRODAJALKE V TRGOVINAH, NA STOJNICAH,
DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKE

Prodajalci/prodajalke v trgovinah, na stojnicah in
demonstratorji/demonstratorke predstavljajo in prodajajo izdelke
v trgovinah na debelo in drobno ter na stojnicah.

Dela vključujejo:

a) nameščanje izdelkov na razstavne prostore,

b) prilagajanje ponudbe izdelkov željam kupcev,

c) pomoč kupcem pri odločitvah,

d) izvajanje reklamnih demonstracij izdelkov za obveščanje kupcev
o lastnostih in načinu uporabe izdelkov,

e) pridobivanje dovoljenj lokalnih oblasti za postavitev stojnic
na ulicah in drugih javnih mestih,

f) kupovanje in zagotavljanje redne zaloge različnih prodajnih
izdelkov za prodajanje na stojnicah ulicah, tržnicah in drugih
javnih mestih,

g) oblikovanje cen, kreditnih pogojev in popustov,

h) zavijanje in aranžiranje kupljenih izdelkov,

i) pisanje računov, seznamov in potrdil,

j) preverjanje blagajniških prejemkov,

k) opravljanje podobnih del,

l) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Trgovski poslovodja/trgovska poslovodkinja (5221.01)

- Demonstrator/demonstratorka za prodajo (5221.02)

- Prodajalec/prodajalka živil (5221.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Krošnjar/krošnjarka (9110.01)

- Poulični prodajalec/poulična prodajalka hrane in pijače
(9110.03)


5222 AKVIZITERJI/AKVIZITERKE, PRODAJALCI/PRODAJALKE PO TELEFONU

Akviziterji/akviziterke, prodajalci/prodajalke po telefonu ipd. z
obiskovanjem gospodinjstev ali s telefoniranjem predstavljajo
izdelke in plačilne pogoje za nakup izdelkov, zbirajo naročila
razdeljujeje reklamno gradivo ipd.

Dela vključujejo:

a) predstavitev izdelkov ali storitev in njihovih glavnih
značilnosti ter plačilnih pogojev z obiskovanjem gospodinjstev
ali s telefoniranjem,

b) sprejemanje naročil in predajo naročil podjetju,

c) razdelitev reklamnega gradiva in vzorcev,

d) pobiranje obrokov, če je to potrebno,

e) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Akviziter/akviziterka (5222.01)

- Prodajalec/prodajalka po telefonu (5222.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Prodajalec/prodajalka (5221.03)

- Trgovski potnik (3415.06)


GLAVNA SKUPINA 6

6 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE,
LOVCI/LOVKE 1)

Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke,
lovci/lovke pridelujejo poljske pridelke, gojijo sadje,
povrtnino, hortikulturne, zdravilne in druge rastline, redijo,
oskrbujejo ali lovijo živali, proizvajajo vrsto živalskih
proizvodov, urejajo, ohranjajo in izrabljajo gozdove, gojijo ali
lovijo ribe, gojijo ali lovijo mehkužce, rake, školjke, da bi si
zagotovili prihodke. Za večino poklicev v tej glavni poklicni
skupini je potrebno znanje, ki ga praviloma zagotavljajo programi
srednjega izobraževanja.

Dela običajno vključujejo: pripravo prsti, sejanje, sajenje,
škropljenje, gnojenje in žetev poljščin; gojenje sadja in drugih
plodov dreves in grmičevja; gojenje povrtnin in hortikulturnih
rastlin; gojenje in nabiranje divjih sadežev, zdravilnih in
drugih rastlin; razplod in vzrejo živali ali lov živali za
pridobitev mesa, mleka, kožuhov, kože in čebeljih proizvodov;
urejanje, ohranjanje in izrabljanje gozdov; gojenje ali lovljenje
rib; gojenje ali lovljenje mehkužcev, rakov, školjk; skladiščenje
in preprosto predelavo kmetijskih proizvodov, prodajo kmetijskih
proizvodov na drobno ali debelo. Lahko je vključen tudi nadzor
drugih delavcev.

Podskupina:

61 Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke,
lovci/lovke

Opomba:

1) Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke,
lovci/lovke s pretežno vodstvenimi deli bi morali biti
razporejeni v tele enote področnih skupin: 1210
Direktorji/direktorice in člani/članice uprave družbe; 1221
Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v
kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu 1311,
Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu, lovstvu,
gozdarstvu in ribištvu. Delavci, ki v glavnem upravljajo s
kmetijskimi in gozdarskimi stroji, bi morali biti razporejeni v
področno skupino 833 Upravljavci/upravljavke transportnih naprav,
kmetijskih in drugih premičnih strojev. Delavci s preprostimi in
rutinskimi nalogami, kot so pomožni delavci in delavci za
preprosta dela, ki večinoma uporabljajo ročna orodja in nekaj
fizičnega napora in ki ne zahtevajo nič ali skoraj nič predznanja
in izkušenj in le omejeno spodbudo ali presojo, bi morali biti
razporejeni v področno skupino 921 Delavci/delavke za preprosta
kmetijska, gozdarska, lovska, ribiška dela ipd.


PODSKUPINA 61

61 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARJI ,RIBIČI/RIBIČKE,
LOVCI/LOVKE 2)

Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke,
lovci/lovke načrtujejo in opravljajo dela, povezana s
pridelovanjem poljskih pridelkov, z gojenjem plodov dreves in
grmičevja, z gojenjem povrtnin, hortikulturnih, zdravilnih in
drugih rastlin, redijo ali lovijo živali, proizvajajo vrsto
živalskih proizvodov, urejajo, ohranjajo in izrabljajo gozdove,
gojijo ali lovijo ribe, gojijo ali lovijo mehkužce, rake,
prodajajo kmetijske proizvode na drobno ali debelo.

Dela običajno vključujejo: pripravo prsti; sejanje, sajenje,
škropljenje, gnojenje, žetev in pobiranje poljščin; gojenje sadja
in drugih plodov dreves in grmičevja; gojenje povrtnin,
hortikulturnih, zdravilnih in drugih rastlin; razplod in vzrejo
živali ali lov živali, v glavnem za pridobitev mesa, mleka,
kožuhov, kože in čebeljih izdelkov; urejanje, ohranjanje in
izrabljanje gozdov; gojenje ali lovljenje rib; gojenje ali
lovljenje mehkužcev, rakov in školjk; skladiščenje in enostavno
predelavo proizvodov; prodajo kmetijskih proizvodov na drobno ali
debelo. Lahko je vključen tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

611 Poljedelci/poljedelke, vrtnarji/vrtnarice ipd.

612 Rejci/rejke živali

613 Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah

614 Gozdarji/gozdarke ipd.

615 Ribiči/ribičke, lovci/lovke ipd.

Opomba:

2) Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke,
lovci/lovke s pretežno vodstvenimi deli bi morali biti
razporejeni v tele enote področnih skupin: 1210
Direktorji/direktorice in člani/članice uprave družbe; 1221
Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v
kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu 1311
Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu, lovstvu,
gozdarstvu in ribištvu. Delavci, ki v glavnem upravljajo s
kmetijskimi in gozdarskimi stroji, bi morali biti razporejeni v
področno skupino 833 Upravljavci/upravljavke transportnih naprav,
kmetijskih in drugih premičnih strojev. Delavci s preprostimi in
rutinskimi nalogami, kot so pomožni delavci in delavci za
preprosta dela - ki večinoma uporabljajo ročna orodja in nekaj
fizičnega napora in ki ne zahtevajo nič ali skoraj nič predznanja
in izkušenj in le omejeno spodbudo ali presojo, bi morali biti
razporejeni v področno skupino 921 Delavci/delavke za preprosta
kmetijska, gozdarska, lovska, ribiška dela ipd.


Področna skupina 611

611 POLJEDELCI/POLJEDELKE, VRTNARJI/VRTNARICE IPD.3)

Poljedelci/poljedelke, vrtnarji/vrtnarice ipd. načrtujejo in
opravljajo dela, povezana s pridelovanjem različnih poljskih
pridelkov, z gojenjem sadja in drugih plodov dreves in grmičevja,
z gojenjem povrtnin, hortikulturnih, zdravilnih in drugih rastlin
za prodajo na drobno ali debelo.

Dela običajno vključujejo: določanje vrst in količin poljskih
pridelkov in plodov dreves in grmičevja za gojenje, prav tako
tudi zelenjave in hortikulturnih rastlin, vključno s sadikami
dreves; nakup semen, čebulic, gnojil in zaščitnih sredstev; najem
zemlje, nakup zemlje, vlaganje v izboljšavo zemlje, zgradbe,
delovne živali, opremo in stroje; pripravo zemlje, sejanje,
sajenje, kultivacijo in pridelovanje raznih pridelkov; oskrbo
delovnih živali in vzdrževanje kmetijskih zgradb, strojev in
opreme; gojenje sadik, čebulic in semen; skladiščenje in
preprosto predelavo kmetijskih proizvodov; dostavo kmetijskih
proizvodov in prodajo na drobno ali debelo. Lahko je vključen
tudi nadzor drugih delavcev.

Enoti področne skupine:

6111 Poljedelci/poljedelke, sadjarji/sadjarke,
vinogradniki/vinogradnice ipd.

6112 Vrtnarji/vrtnarice ipd.

Opomba:

3) Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke in ribiči/ribičke s
pretežno vodstvenimi deli bi morali biti razporejeni v tele enote
področnih skupin: 1210 Direktorji/direktorice in člani/članice
uprave družbe; 1221 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in
operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in
ribištvu 1311, Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu,
lovstvu, gozdarstvu in ribištvu. Delavci, ki v glavnem upravljajo
s kmetijskimi in gozdarskimi stroji, bi morali biti razporejeni v
področno skupino 833 Upravljavci/upravljavke transportnih naprav,
kmetijskih in drugih premičnih strojev. Delavci s preprostimi in
rutinskimi nalogami, kot so pomožni delavci in delavci za
preprosta dela, ki večinoma uporabljajo ročna orodja in nekaj
fizičnega napora in ki ne zahtevajo nič ali skoraj nič predznanja
in izkušenj in le omejeno spodbudo ali presojo, bi morali biti
razporejeni v področno skupino 921 Delavci/delavke za preprosta
kmetijska, gozdarska, lovska, ribiška dela ipd.


6111 POLJEDELCI/POLJEDELKE, SADJARJI/SADJARKE,
VINOGRADNIKI/VINOGRADNICE IPD.

Poljedelci/poljedelke, sadjarji/sadjarke,
vinogradniki/vinogradnice ipd. načrtujejo in izvajajo dela,
povezana s pridelovanjem različnih pridelkov na poljih, kot so
žitarice, sladkorna repa, krompir, zelje ipd.; načrtujejo in
izvajajo dela, povezana z gojenjem plodov dreves in grmičevja,
kot so sadna drevesa, orehi, trte in jagodičevje, in sicer za
prodajo na drobno ali debelo.

Dela vključujejo:

a) določanje vrst in količin pridelkov za gojenje,

b) nakup semen, čebulic, sadik, gnojil in zaščitnih sredstev,

c) najem in naložbe v zemljo, izboljšavo zemlje, zgradbe, delovne
živali, opremo in stroje,

d) opravljanje del, kot so: priprava zemlje, sejanje, sajenje,
pridelovanje poljščin in zelenjave, gojenje plodov dreves in
grmičevja,

e) zaščito pred boleznimi in škodljivci,

f) skladiščenje in preprosto predelavo pridelkov,

g) oskrbo delovnih živali, vzdrževanje kmetijskih zgradb, strojev
in opreme,

h) dostavljanje in prodajo kmetijskih proizvodov,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Poljedelec/poljedelka (6111.04)

- Sadjar/sadjarka (6111.05)

- Vinogradnik/vinogradnica (6111.06)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
kmetijstvu (1221.01)

- Upravljavec/upravljavka premičnih kmetijskih strojev (8331.02)

- Delavec/delavka za preprosta kmetijska dela (9211.01)


6112 VRTNARJI/VRTNARICE IPD.

Vrtnarji/vrtnarice ipd. delavke načrtujejo in opravljajo dela,
povezana z intenzivnimi kultivacijskimi tehnikami gojenja
zelenjave, drevja, grmičevja, cvetja in drugih rastlin,
pridelujejo sadike, čebulice in semena. Pridelke prodajajo na
drobno ali debelo.

Dela vključujejo:

a) določanje vrst in količin pridelkov za gojenje,

b) nakup semen, čebulic, gnojil in drugih potrebščin,

c) najem in naložbe v zemljo, izboljšavo zemlje, zgradbe, delovne
živali, opremo in stroje,

d) izvajanje kmetijskih del, kot so priprava zemlje, sejanje,
intenzivno pridelavo zelenjave, drevja, grmičevja, cvetja,

e) proizvodnjo sadik, čebulic in semen,

f) vzgojo cvetja, drevja, grmičevja in drugih rastlin v parkih, v
javnih ali zasebnih vrtovih,

g) gojenje rastlin v razstavne ali medicinske namene,

h) skladiščenje in preprosta predelava proizvodov,

i) oskrbo delovnih živali, vzdrževanje kmetijskih zgradb, strojev
in opreme,

j) dostavljanje in prodajo proizvodov,

k) opravljanje podobnih del,

l) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Drevesničar/drevesničarka (6112.02)

- Semenar/semenarka (6112.05)

- Vrtnar cvetličar/vrtnarica cvetličarka (6112.06)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe za kmetijstvu (1311.01)

- Sadjar/sadjarka (6111.05)

- Delavec/delavka za preprosta kmetijska dela (9211.01)


Področna skupina 612

612 REJCI/REJKE ŽIVALI 4)

Rejci/rejke živali načrtujejo in izvajajo vzrejo, oskrbo in
razplod živine, kot so govedo, konji, koze, ovce, prašiči,
perutnina in druge živali, vključno s pticami, plazilci, z
živalmi, ki dajejo krzno, in lovnimi živalmi, proizvajajo vrsto
živalskih proizvodov za prodajo na drobno ali debelo.

Dela običajno vključujejo: določanje vrst in količin goveda,
drobnice, perutnine, lovnih živali, ptic, plazilcev, čebel in
drugih živali za rejo nakup živali, proizvodnjo in nakup krme in
drugih zalog; najem ali nakup zemlje, naložbe v izboljšavo
zemlje, zgradbe ter stroje; razplod in vzrejo živali itd,
proizvodnjo raznih proizvodov; skladiščenje in preprosto
predelavo živalskih proizvodov; vzdrževanje kmetijskih zgradb,
strojev in opreme; dostavljanje in prodajo živalskih proizvodov.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

6121 Živinorejci/živinorejke

6122 Perutninarji/perutninarke

6129 Rejci/rejke živali, d.n.

Opomba:

4) Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke in ribiči/ribičke s
pretežno vodstvenimi deli bi morali biti razporejeni v tele enote
področnih skupin: 1210 Direktorji/direktorice in člani/članice
uprave družbe; 1221 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in
operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu gozdarstvu in
ribištvu 1311, Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu,
lovstvu, gozdarstvu in ribištvu. Delavci, ki v glavnem upravljajo
s kmetijskimi in gozdarskimi stroji, bi morali biti razporejeni v
področno skupino 833 Upravljavci/upravljavke transportnih naprav,
kmetijskih in drugih premičnih strojev. Delavci s preprostimi in
rutinskimi nalogami, kot so pomožni delavci in delavci za
preprosta dela, ki večinoma uporabljajo ročna orodja in nekaj
fizičnega napora in ki ne zahtevajo nič ali skoraj nič predznanja
in izkušenj in le omejeno spodbudo ali presojo, bi morali biti
razporejeni v področno skupino 921 Delavci/delavke za preprosta
kmetijska, gozdarska, lovska, ribiška dela ipd..


6121 ŽIVINOREJCI/ŽIVINOREJKE

Živonorejci/živinorejke načrtujejo in izvajajo vzrejo, razplod in
oskrbo živine, kot so govedo, konji, koze, ovce, prašiči, in
druge živali, ki se uporabljajo kot delovne ali športne živali,
kot tudi živali za pridobivanje mesa, mleka, kožuhov, kože in
drugih proizvodov za prodajo na drobno ali debelo.

Dela vključujejo:

a) določanje vrst in števila živali, ali živinorejskih proizvodov
za pridelavo

b) nakup živali, proizvodnjo in nakup krme in drugih zalog,

c) najem ali nakup pašnih površin, naložbe v zgradbe, opremo in
stroje,

d) razplod, vzrejo in oskrbo živali,

e) molžo živali in striženje ovac,

f) zakol in odiranje živali ter pripravo živali ali živinorejskih
proizvodov za trg,

g) skladiščenje in preprosto predelavo proizvodov,

h) vzdrževanje kmetijskih zgradb, strojev in opreme,

i) dostavljanje in prodajo živinorejskih proizvodov,

j) opravljanje podobnih del,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Govedorejec/govedorejka (6121.02)

- Konjerejec/konjerejka (6121.03)

- Prašičjerejec/prašičjerejka (6121.07)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Direktor/direktorica družbe (1210.03)

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
kmetijstvu (1221.01)

- Rejec/rejka nojev (6129.08)


6122 PERUTNINARJI/PERUTNINARKE

Perutninarji/perutninarke načrtujejo in izvajajo vzrejo, razplod
in oskrbo perutnine za prodajo jajc, mesa ali perja na drobno ali
debelo.

Dela vključujejo:

a) določanje vrst in količin perutnine ali perutninskih
proizvodov za vzrejo oziroma pridelavo,

b) nakup piščancev, proizvodnjo in nakup krme in drugih zalog,

c) najem ali naložbe v zgradbe, opremo in stroje,

d) razplod, vzrejo in oskrbo perutnine in pobiranje jajc,

e) zakol, čiščenje in pakiranje perutnine v pošiljke,

f) skladiščenje in preprosto predelavo proizvodov,

g) vzdrževanje kmetijskih zgradb, strojev in opreme,

h) dostavljanje in prodajo perutninskih proizvodov na trgu,

i) opravljanje podobnih del,

j) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Perutninar/perutninarka (6122.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v kmetijstvu (1311.01)

- Govedorejec/govedorejka (6121.02)

- Delavec/delavka za preprosta kmetijska dela (9211.01)


6129 REJCI/REJKE ŽIVALI, D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni rejci/rejke živali,
ki niso razporejeni v drugih enotah področne skupine 612
Rejci/rejke živali.

Tu so razporejeni rejci/rejke raznovrstnih živali, ki se
ukvarjajo z vzrejo, razplodom, oskrbo in prodajo živali, kot so
psi, mačke, noji, kožuharji, divji sesalci, ptiči, plazilci,
polži itd. Tu so razporejeni tudi čebelarji, ki se ukvarjajo z
vzrejo, razplodom in oskrbo čebel za prodajo medu in voska. Prav
tako bi morali biti tu razporejeni delavci, ki dresirajo in
trenirajo živali, in tisti, ki skrbijo za živali v rezervatih,
hlevih, živalskih vrtovih, cirkusih, živalskih zavetiščih,
raziskovalnih in v podobnih institucijah.

Dela vključujejo:

a) določanje vrst in količin živali za vzrejo,

b) nakup živali, hrane in drugih zalog,

c) nakup ali postavitev potrebnih zgradb, urejanje odprtih ali
zaščitenih površin za živali, najem ali naložbo v pašnike,
zgradbe, opremo in stroje,

d) razplod, vzrejo in oskrbo živali,

e) zakol in odiranje živali, pripravo živali ali živalskih
proizvodov za prodajo,

f) skladiščenje in preprosto predelavo proizvodov,

g) dostavo in prodajo živali in živalskih proizvodov,

h) zaščito živali, še zlasti v rezervatih,

i) treniranje živali za tekmovanja, dresiranje za različne
predstave ipd.,

j) opravljanje podobnih del,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Čebelar/čebelarka (6129.02)

- Dreser/dreserka živali (6129.03)

- Oskrbnik/oskrbnica živali (6129.04)

- Rejec/rejka malih živali (6129.07)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Delavec/delavka za preprosta kmetijska dela (9211.01)

- Artist/artistka (3474.01)

- Nadzornik/nadzornica v naravnih parkih (5169.04)


Področna skupina 613

613 KMETOVALCI/KMETOVALKE NA MEŠANIH KMETIJAH 5)

Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah načrtujejo in izvajajo
dela, povezana z mešanim kmetovanjem, ki obsega pridelovanje
poljskih in ostalih pridelkov kot tudi rejo živali za prodajo na
drobno ali debelo.

Dela običajno vključujejo: določanje vrst in količin poljskih
pridelkov ter plodov dreves in grmičevja za gojenje, določanje
vrst in količin živali za rejo; nakup semen, gnojil, krme in
drugih zalog; najem ali naložbo v orne ali pašne površine, nakup
živali, naložbe v zgradbe in stroje; opravljanje kmetijskih del,
kot so priprava zemlje, sejanje, gojenje in pridelovanje
pridelkov; razplod, rejo in oskrbo živali, proizvodnjo raznih
živalskih proizvodov; vzdrževanje kmetijskih zgradb, strojev in
opreme; skladiščenje in preprosto predelavo proizvodov;
dostavljanje in prodajo kmetijskih proizvodov na drobno in na
debelo. Lahko je vključen tudi nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

6130 Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah

Opomba:

5) Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke in ribiči/ribičke s
pretežno vodstvenimi deli bi morali biti razporejeni v tele enote
področnih skupin: 1210 Direktorji/direktorice in člani/članice
uprave družbe; 1221 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in
operativnih enot družbe v kmetijtvu, lovstvu, gozdarstvu in
ribištvu 1311, Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu,
lovstvu, gozdarstvu in ribištvu. Delavci, ki v glavnem upravljajo
s kmetijskimi in gozdarskimi stroji, bi morali biti razporejeni v
področno skupino 833 Upravljavci/upravljavke transportnih naprav,
kmetijskih in drugih premičnih strojev. Delavci s preprostimi in
rutinskimi nalogami, kot so pomožni delavci in delavci za
preprosta dela, ki večinoma uporabljajo ročna orodja in nekaj
fizičnega napora in ki ne zahtevajo nič ali skoraj nič predznanja
in izkušenj in le omejeno spodbudo ali presojo, bi morali biti
razporejeni v področno skupino 921 Delavci/delavke za preprosta
kmetijska, gozdarska, lovska, ribiška dela ipd.


6130 KMETOVALCI/KMETOVALKE NA MEŠANIH KMETIJAH

Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah načrtujejo in
opravljajo dela, povezana s pridelovanjem poljščin, gojenjem
plodov dreves, z rejo živali in s proizvodnjo raznih živalskih
proizvodov za prodajo na drobno ali debelo.

Dela vključujejo:

a) določanje vrst in količin poljskih pridelkov za gojenje,
določanje vrst in števila živali za vzrejo,

b) nakup semen, gnojil in drugih zalog,

c) najem ali nakup zemlje, naložbe v izboljšavo zemlje, zgradbe
in stroje, nakup živali,

d) opravljanje kmetijskih del, kot so priprava zemlje, sejanje,
sajenje, gojenje in pridelovanje pridelkov,

e) proizvodnjo ali nakup krme in drugih zalog,

f) razplod, rejo in oskrbo živali,

g) zakol in odiranje živali ter pripravo živali ali živalskih
proizvodov za trg,

h) skladiščenje in preprosto predelavo proizvodov,

i) vzdrževanje kmetijskih zgradb, strojev in opreme,

j) dostavljanje in prodajo kmetijskih proizvodov,

k) opravljanje podobnih del,

l) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Kmetovalec gospodinjec/kmetovalka gospodinja (6130.01)

- Kmetovalec/kmetovalka na mešani kmetiji (6130.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v kmetijstvu (1311.01)

- Govedorejec/govedorejka (6121.02)

- Delavec/delavka za preprosta kmetijska dela (9211.01)


Področna skupina 614

614 GOZDARJI/GOZDARKE IPD.6)

Gozdarji/gozdarke ipd. načrtujejo in urejajo, ohranjajo in
izrabljajo gozdove, za prodajo gozdarskih proizvodov na drobno
ali debelo.

Dela običajno vključujejo: ugotavljanje stanja gozdov, skrb za
ohranjanje gozdov, določanje dreves za posek, ocenjevanje
vrednosti lesa; podiranje dreves in žaganje drevesnih debel v
hlode; obrezovanje dreves; pripravljanje grobih lesnih izdelkov
iz hlodov na mestu poseka; zlaganje hlodov v žlebove, splavljanje
lesa po vodi ipd.; upravljanje preprostih peči za proizvodnjo
oglja; opazovanje gozdov zaradi odkrivanja gozdnih požarov in
sodelovanje pri gašenju. Lahko je vključen tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

6141 Gozdarji/gozdarke ipd.

6142 Oglarji/oglarke

Opomba:

6) Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke in ribiči/ribičke s
pretežno vodstvenimi deli bi morali biti razporejeni v tele enote
področnih skupin: 1210 Direktorji/direktorice in člani/članice
uprave družbe; 1221, Menedžerji/menedžerke proizvodnih in
operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in
ribištvu 1311, Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu,
lovstvu, gozdarstvu in ribištvu. Delavci, ki v glavnem upravljajo
s kmetijskimi in gozdarskimi stroji, bi morali biti razporejeni v
področno skupino 833 Upravljavci/upravljavke transportnih naprav,
kmetijskih in drugih premičnih strojev. Delavci s preprostimi in
rutinskimi nalogami, kot so pomožni delavci in delavci za
preprosta dela, ki večinoma uporabljajo ročna orodja in nekaj
fizičnega napora in ki ne zahtevajo nič ali skoraj nič predznanja
in izkušenj in le omejeno spodbudo ali presojo, bi morali biti
razporejeni v področno skupino 921 Delavci/delavke za preprosta
kmetijska, gozdarska, lovska, ribiška dela ipd..


6141 GOZDARJI/GOZDARKE IPD.

Gozdarji/gozdarke ipd. urejajo, ohranjajo in izrabljajo gozdove
za prodajo gozdarskih proizvodov na drobno ali debelo.

Dela vključujejo:

a) ugotavljanje stanja gozda, skrb za ohranjanje gozda,

b) določanje dreves za posek in oceno vrednosti lesa,

c) obrezovanje dreves in rezanje njihovih vrhov, podiranje
dreves, žaganje debel v hlode,

d) pripravo grobih lesnih izdelkov iz hlodov na mestu poseke,

e) zlaganje hlodov v žlebove ali njihovo splavljanje po vodi
ipd.,

f) opazovanje gozdov zaradi odkrivanja požarov in sodelovanj pri
gašenju požarov,

g) dostavljanje in prodajo gozdarskih proizvodov,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev;

- Gozdar/gozdarka (6141.02)

- Gozdar sekač/gozdarka sekačica (6141.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
gozdarstvu (1221.03)

- Upravljavec/upravljavka premičnih gozdarskih strojev (8331.02)

- Delavka/delavec za preprosta gozdarska dela (9212.01)


6142 OGLARJI/OGLARKE

Oglarji/oglarke na tradicionalen način predelujejo les v oglje.

Dela vključujejo:

a) upravljanje preprostih peči za predelavo lesa v oglje,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Oglar/oglarka (6142.01)


Področna skupina 615

615 RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKE IPD. 7)

Ribiči/ribičke, lovci/lovke ipd. lovijo in gojijo ribe, mehkužce,
rake, školjke, lovijo sesalce, ptiče, in druge živali za prodajo
živali in živalskih proizvodov na drobno ali debelo.

Dela običajno vključujejo: pripravo mrež in druge ribiške opreme
in pripomočkov; upravljanje ribiških plovil; nastavljanje vab in
ribiške opreme ter izvlačenje mrež; čiščenje, zamrzovanje in
nasoljevanje ulova na ladji ali na obali; gojenje rib, mehkužcev,
rakov in školjk; lov sesalcev, ptic, in drugih živali. Vključen
je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Opomba:

7) Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke in ribiči/ribičke s
pretežno vodstvenimi deli bi morali biti razporejeni v tele enote
področnih skupin: 1210 Direktorji/direktorice in člani/članice
uprave družbe; 1221, Menedžerji/menedžerke proizvodnih in
operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in
ribištvu 1311, Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu,
lovstvu, gozdarstvu in ribištvu. Delavci, ki v glavnem upravljajo
s kmetijskimi in gozdarskimi stroji, bi morali biti razporejeni v
področno skupino 833 Upravljavci/upravljavke transportnih naprav,
kmetijskih in drugih premičnih strojev. Delavci s preprostimi in
rutinskimi nalogami, kot so pomožni delavci in delavci za
preprosta dela, ki večinoma uporabljajo ročna orodja in nekaj
fizičnega napora in ki ne zahtevajo nič ali skoraj nič predznanja
in izkušenj in le omejeno spodbudo ali presojo, bi morali biti
razporejeni v področno skupino 921 Delavci/delavke za preprosta
kmetijska, gozdarska, lovska, ribiška dela ipd..

Enote področne skupine:

6151 Ribogojci/ribogojke ipd.

6152 Obalni ribiči/obalne ribičke ipd.

6153 Ribiči/ribičke na odprtem morju

6154 Lovci/lovke


6151 RIBOGOJCI/RIBOGOJKE IPD.

Ribogojci/ribogojke ipd. gojijo ribe, školjke, mehkužce, rake,
alge ipd. za prodajo na drobno ali debelo.

Dela vključujejo:

a) najem ali naložbe v zgradbe, opremo in stroje,

b) nakup hrane in drugih zalog,

c) gojenje rib, gojenje školjk ipd.,

d) pripravo rib in drugih proizvodov za dostavljanje in prodajo,

e) čiščenje, zamrzovanje ali nasoljevanje ulova na ladji ali na
obali,

f) vzdrževanje zgradb, strojev in opreme,

g) dostavljanje in prodajo proizvodov,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Gojitelj/gojiteljica alg (6151.02)

- Gojitelj/gojiteljica mehkužcev, rakov (6151.03)

- Gojitelj/gojiteljica školjk (6151.04)

- Ribogojec/ribogojka (6151.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
ribištvu (1221.04)

- Obalni ribič/obalna ribička (1221.03)

- Delavec/delavka za preprosta ribiška dela (9213.02)


6152 OBALNI RIBIČI/OBALNE RIBIČKE IPD.

Obalni ribiči/obalne ribičke ipd. sami ali kot člani ribiških
posadk lovijo ribe, mehkužce, rake, školjke v rečnih, jezerskih
in obalnih vodah za prodajo na drobno ali debelo.

Dela vključujejo:

a) pripravo in popravilo mrež in druge ribiške opreme in
pripomočkov,

b) upravljanje ribiških plovil,

c) nastavljanje vab in ribiške opreme ter izvlačenje mrež,

d) lovljenje rib, mehkužcev, rakov, školjk ipd.,

e) čiščenje, zamrzovanje ali nasoljevanje ulova na ladji ali na
obali,

f) dostavljanje in prodajo proizvodov,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Nabiralec/nabiralka školjk (6152.04)

- Lovec/lovka mehkužcev, rakov (6152.02)

- Obalni ribič/obalna ribička (6152.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v
ribištvu (1221.04)

- Ribogojec/ribogojka (6151.05)

- Ribič/ribička na odprtem morju (6153.02)


6153 RIBIČI/RIBIČKE NA ODPRTEM MORJU

Ribiči/ribičke na odprtem morju kot člani ribiških posadk lovijo
globokomorske ribe za prodajo na drobno ali debelo.

Dela vključujejo:

a) pripravo in popravilo mrež in druge ribiške opreme in
pripomočkov,

b) upravljanje ribiških plovil,

c) nastavljanje vab in ribiške opreme ter izvlačenje mrež,

d) čiščenje, zamrzovanje ali nasoljevanje ulova na ladji ali na
obali,

e) dostavljanje in prodajo proizvodov,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Ribič/ribička na odprtem morju (6153.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Ribogojec/ribogojka (6151.05)

- Obalni ribič/obalna ribička (6152.03)

- Delavec/delavka za preprosta ribiška dela (9213.02)


6154 LOVCI/LOVKE

Lovci/lovke lovijo sesalce, ptiče in druge živali za pridobivanje
mesa, kožuhov, perja in drugih proizvodov za prodajo na drobno
ali debelo.

Dela vključujejo:

a) nastavljanje pasti in lovljenje sesalcev, ptičev in drugih
živali,

b) ubitje ujetih živali s strelnim ali drugim orožjem,

c) odiranje kož in druga dela za pridobitev željenih živalskih
proizvodov za prodajo,

d) dostavljanje in prodajo živih ujetih sesalcev, ptičev in
drugih živali,

e) popravilo in vzdrževanje opreme,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Lovec/lovka (6154.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Menedžer/menedžerka manjše družbe v lovstvu (1311.02)

- Delavec/delavka za preprosta lovska dela (9213.01)


GLAVNA SKUPINA 7

POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA

Delavci/delavke s poklici za neindustrijski način dela
uporabljajo svoja posebna znanja in veščine na področjih
rudarstva in gradbeništva, oblikujejo kovine, postavljajo
kovinske konstrukcije, nastavljajo strojna orodja ali izdelujejo,
montirajo, vzdržujejo in popravljajo stroje, opremo ali orodja,
opravljajo tiskarska dela, izdelujejo ali predelujejo živila,
tekstilne, lesene, kovinske in druge izdelke, vključno z
rokodelskimi izdelki.

Delo opravljajo ročno ali z ročnim ali katerim drugim orodjem, ki
je namenjeno za zmanjšanje fizičnega napora in potrebnega časa za
določena Dela ter za za izboljšanje kakovosti izdelkov. Dela
zahtevajo poznavanje vseh stopenj proizvodnega procesa,
uporabljenih materialov in orodij ter lastnosti in namena
končnega izdelka. Za opravljanje večine poklicev v tej glavni
poklicni skupini je potrebno znanje, ki ga praviloma zagotavljajo
programi srednjega izobraževanja.

Dela običajno vključujejo: izkopavanje in izkoriščanje trdnih
mineralov; gradnjo, vzdrževanje in popravljanje zgradb in drugih
konstrukcij; litje, varjenje in oblikovanje kovin; gradnjo in
montažo težkih kovinskih konstrukcij, škripčevja in podobnih
naprav; izdelavo strojev, orodij, naprav in drugih kovinskih
izdelkov; nastavljanje strojev in naprav za upravljalce ali
nastavljanje in upravljanje različnih strojev in naprav; montažo,
vzdrževanje in popravilo industrijskih strojev, motorjev in vozil
ter tudi električnih in elektronskih instrumentov in drugih
naprav; izdelavo preciznih instrumentov, nakita, gospodinjskih in
drugih izdelkov iz žlahtnih kovin, lončenine, steklenine in
drugih materialov; izdelavo rokodelskih izdelkov; opravljanje
tiskarskih del; izdelavo in predelavo živil ter različnih
izdelkov iz lesa, tekstila, usnja in podobnih materialov,
izvajanje del, ki so povezana z obnavljanjem in ohranjanjem
kulturne dediščine. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Podskupine:

71 Rudarji/rudarke, gradbinci/gradbinke ipd.

72 Kovinarji/kovinarke, strojni mehaniki/strojne mehaničarke ipd.

73 Finomehaniki/finomehaničarke, rokodelci/rokodelke,
tiskarji/tiskarke ipd.

74 Drugi poklici za neindustrijski način dela

79 Poklici za neindustrijski način dela, d.n.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav strojev in naprav, industrijski
izdelovalci/industrijske izdelovalke in
sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo predvsem izkušnje
in poznavanje upravljanja in nadzorovanja strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9, Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


PODSKUPINA 71

71 RUDARJI/RUDARKE, GRADBINCI/GRADBINKE IPD.

Rudarji/rudarke, gradbinci/gradbinke ipd. izkopavajo in
izkoriščajo trdne minerale iz podzemnih ali površinskih rudnikov
ali kamnolomov, oblikujejo in pripravljajo kamen za gradbene in
druge namene ali gradijo, vzdržujejo in popravljajo zgradbe in
druge objekte.

Delo opravljajo ročno ali z ročnim ali s kakšnim drugim orodjem,
ki je namenjeno za zmanjšanje fizičnega napora in potrebnega časa
za določena dela ter za izboljšanje kakovosti izdelkov. Dela
zahtevajo poznavanje vseh stopenj proizvodnega procesa,
uporabljenih materialov in orodij ter lastnosti in namen končnega
izdelka.

Dela običajno vključujejo: izkopavanje in izkoriščanje trdnih
mineralov iz podzemnih in površinskih rudnikov ali kamnolomov;
rezanje in oblikovanje kamna za gradbene in druge namene;
gradnjo, vzdrževanje, popravljanje in barvanje zgradb, objektov
ter raznih proizvodov, kot na primer vozil; polaganje tapet ali
tkanin na notranje zidove; čiščenje dimnikov in zunanjih površin
zgradb in drugih objektov. Vključen je lahko tudi nadzor nad
drugih delavcev.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav strojev in naprav, industrijski
izdelovalci/industrijske izdelovalke in
sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo predvsem izkušnje
in poznavanje upravljanja in nadzorovanja strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.

Področne skupine:

711 Rudarji/rudarke, minerji/minerke, kamnoseki/kamnosekinje

712 Gradbinci/gradbinke ipd.

713 Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd.

714 Pleskarji/pleskarke ipd.


Področna skupina 711

711 RUDARJI/RUDARKE, MINERJI/MINERKE, KAMNOSEKI/KAMNOSEKINJE

Rudarji/rudarke, minerji/minerke, kamnoseki/kamnosekinje
izkopavajo trdne minerale iz podzemnih in površinskih rudnikov
ali kamnolomov, nastavljajo in prožijo razstreliva ali režejo in
oblikujejo kamen za gradbene in druge namene.

Dela običajno vključujejo: izkopavanje trdnih mineralov iz
podzemnih in površinskih rudnikov ali kamnolomov; nastavljanje in
proženje razstreliv v rudnikih, kamnolomih, na gradbiščih in
drugih krajih; rezanje in oblikovanje kamna za gradbene in druge
namene. Vključen je lahko tudi nadzor drugihi delavcev.

Enote področne skupine:

7111 Rudarji/rudarke, kamnolomci/kamnolomke

7112 Minerji/minerke ipd.

7113 Kamnoseki/kamnosekinje

Opomba:

Poklici so razporejeni v Glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav strojev in naprav, industrijski
izdelovalci/industrijske izdelovalke in
sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo predvsem izkušnje
in poznavanje upravljanja in nadzorovanja strojev.

Poklici so razporejeni v Glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7111 RUDARJI/RUDARKE, KAMNOLOMCI/KAMNOLOMKE

Rudarji/rudarke in kamnolomci/kamnolomke izkopavajo trdne
minerale iz podzemnih in površinskih rudnikov ali kamnolomov.

Dela vključujejo:

a) izkopavanje premoga, rud in drugih trdnih mineralov v
podzemnih in površinskih rudnikih,

b) izkopavanje granita, apnenca, skrila, kremena in drugih vrst
kamna v kamnolomih,

c) nastavljanje in upravljanje strojev za rezanje kanalov ali
vrtanje lukenj za razstreljevanje v rudnikih ali kamnolomih,

d) rezanje, prilagajanje in montiranje lesenih ali jeklenih
podpor, podnožij in lokov za podpiranje sten in stropa v
podzemnih rudnikih,

e) zbiranje vzorcev premoga ali rude za laboratorijske analize,

f) izkopavanje krede, gline, gramoza in peska v rudnikih,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Kamnolomec/kamnolomka (7111.02)

- Rudar/rudarka (7111.06)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka rudarskih strojev in naprav (8111.01)

- Geovrtalec/geovrtalka (8113.01)


7112 MINERJI/MINERKE IPD.

Minerji/minerke ipd. določajo kraj in potrebno moč eksplozij,
nastavljajo in prožijo razstreliva za drobljenje in
odstranjevanje premoga, rud, skal ali drugih trdnih mineralov v
rudnikih in kamnolomih, ali pa zaradi čiščenja in pripravljanja
terena za gradnjo raznih objektov.

Dela vključujejo:

a) zagotavljanje upoštevanja varnostnih postopkov in predpisov na
delovnem mestu,

b) določanje lokacij za potrebne eksplozije in dajanje navodil za
pripravo razstrelilnih vrtin,

c) določanje potrebne moči in nastavljanje prave količine
razstreliva ter pripravljanje prostora za razstrelitev,

d) proženje razstreliv v rudnikih in kamnolomih,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Miner/minerka (7112.01)

- Pirotehnik/pirotehnica (7112.02)


7113 KAMNOSEKI/KAMNOSEKINJE

Kamnoseki/kamnosekinje cepijo kamen v plošče ali bloke, ročno ali
z ročnim orodjem režejo, oblikujejo in pripravljajo kamen v
gradbene, okrasne, spomeniške in druge namene.

Dela vključujejo:

a) zabijanje klinov v nalomljeni kamen, da bi ga razcepili na
plošče ali bloke,

b) izbiranje in razvrščanje plošč in blokov granita, marmorja in
drugih kamnov,

c) rezanje, oblikovanje, pripravljanje spomeniških kamnov, kot na
primer granita ali marmorja, ročno ali z uporabo ročnih orodij,

d) izdelovanje vzorcev in oblik na kamen za nadaljnje žaganje,
ravnanje, vrtanje in druge obdelovalne in rezalne postopke,

e) rezanje in klesanje znakov, figur ali risb na kamnite bloke -
spomenike,

f) pripravljanje kamna pri postavljanju spomenikov,

g) rezanje in klesanje znakov, figur ali risb na kamen, namenjen
za okras pročelij na zgradbah,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Kamnoseški/kamnoseška skupinovodja (7113.01)

- Kamnosek/kamnosekinja (7113.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
izdelkov iz cementa (8212.14)

- Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za drobljenje rude in
kamnin (8112.02)

- Kipar/kiparka (2452.03)

- Zidar/zidarka (7122.07)


Področna skupina 712

712 GRADBINCI/GRADBINKE IPD.

Gradbinci/gradbinke ipd. gradijo, vzdržujejo in popravljajo
temelje, stene in druge glavne dele zgradb in drugih konstrukcij
tako od znotraj kot od zunaj.

Dela, običajno vključujejo: gradnjo in popravljanje majhnih in
velikih zgradb in drugih konstrukcij z uporabo tradicionalnih
tehnik gradnje in materialov, gradnjo in popravljanje temeljev,
sten in konstrukcij iz opeke, kamna in podobnih materialov,
gradnjo in popravljanje železobetonskih ogrodij ter konstrukcij
in cementnih površin; gradnjo in popravilo različnih tipov
lesenih konstrukcij in opreme; izvajanje raznovrstnih
vzdrževalnih del na zgradbah in konstrukcijah. Vključen je lahko
tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

7121 Graditelji/graditeljice s tradicionalnimi materiali

7122 Zidarji/zidarke

7123 Betonerji/betonerke ipd.

7124 Tesarji/tesarke ipd

7129 Gradbinci/gradbinke ipd., d.n.

Opomba:

Poklici so razporejeni v Glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav strojev in naprav, industrijski
izdelovalci/industrijske izdelovalke in
sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo predvsem izkušnje
in poznavanje upravljanja in nadzorovanja strojev.

Poklici so razporejeni v Glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere je
potrebna uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.

Opozoriti je treba tudi, da so delavci, ki pripravljajo,
sestavljajo in postavljajo kovinske konstrukcije, razporejeni v
podskupino 7214 Monterji/monterke kovinskih konstrukcij ipd.


7121 GRADITELJI/GRADITELJICE S TRADICIONALNIMI MATERIALI

Graditelji/graditeljice s tradicionalnimi materiali gradijo,
vzdržujejo in popravljajo majhne in velike zgradbe in druge
konstrukcije z uporabo tradicionalnih gradbenih tehnik in
materialov, kot so na primer deske, slama, blato in podobno.

Dela vključujejo:

a) pripravljanje tal za gradnjo zgradb ali drugih konstrukcij,

b) zbiranje potrebnega materiala,

c) gradnjo konstrukcij, ki nosijo streho ter gradnjo in
pokrivanje sten z blatom, slamo ali drugimi materiali,

d) pritrjevanje tramov na streho in pokrivanje s krovnim
materialom,

e) izravnavanje tal, tako da so gladka in uporabna,

f) vzdrževanje in popravljanje obstoječih struktur,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Graditelj/graditeljica s tradicionalnimi materiali (7121.01)


7122 ZIDARJI/ZIDARKE

Zidarji/zidarke s kamenjem gradijo in popravljajo temelje, stene
in konstrukcij iz opeke, kamenja in podobnih materialov.

Dela vključujejo:

a) polaganje kamnitih, opečnih, votlih in podobnih gradbenih
blokov za gradnjo ali popravilo sten, vmesnih zidov, kaminov in
drugih konstrukcij, kot na primer dimnikov, talilnih peči,
konverterjev, sušilnic in peči, podpornih zidov in opornikov,

b) polaganje kamnitih sprehajališč, robnikov in pločnikov,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Zidar/zidarka (7122.07)

- Tlakovalec/tlakovalka (7122.03)


7123 BETONERJI/BETONERKE IPD.

Betonerji/betonerke ipd. gradijo železobetonska ogrodja in
konstrukcije, izdelujejo kalupe za vlivanje betona, ojačujejo
betonske površine, cementirajo odprtine v stenah in ohišja za
vodnjake, popravljajo cementne površine in opravljajo teracerska
dela.

Dela vključujejo:

a) gradnjo in popravljanje železobetonskih tal, sten,
rezervoarjev, silosov in drugih betonskih konstrukcij,

b) zapiranje ali sestavljanje kalupov za vlivanje betina,

c) cementiranje odprtin v stenah ali ohišij za vodnjake,

d) glajenje površin betonskih konstrukcij,

e) oblaganje tal s trpežno, gladko površino, sestavljeno iz
cementa, peščenega barvila in delčkov marmorja, znano kot
teracco,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Betoner/betonerka (7123.01)

- Teracer/teracerka(7123.02)

- Železokrivec/železokrivka (7123.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
izdelkov iz betona (8212.03)

- Upravljalec/upravljalka strojev gradbene mehanizacije (8332.02


7124 TESARJI/TESARKE IPD.

Tesarji/tesarke ipd. oblikujejo, sestavljajo, gradijo, vzdržujejo
in popravljajo različne vrste lesenih konstrukcij in opreme.

Dela vključujejo:

a) izdelovanje, spreminjanje in popravljanje konstrukcijskih in
drugih lesenih delov,

b) gradnjo, postavljanje in montažo težkih lesenih konstrukcij na
gradbišču,

c) montažo, sestavljanje in spreminjanje notranje in zunanje
opreme zgradb, kot na primer sten, vrat, vratnih in okenskih
podbojev, pročelij in opaža,

d) izdelovanje, popravila in montažo scenske opreme za gledališke
predstave, filme ali televizijske produkcije,

e) izdelovanje, sestavljanje, spreminjanje in popravljanje lesene
opreme v železniških vagonih, letalih, na ladjah, čolnih,
splavih, pontonih in drugih vozilih,

f) rezanje, oblikovanje, prilagajanje in sestavljanje lesenih
delov,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tesar/tesarka (7124.04)

- Tesar opažev/tesarka opažev (7124.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Pohištveni mizar/pohištvena mizarka (7422.05)

- Mizar/mizarka (7422.03)


7129 GRADBINCI/GRADBINKE IPD., D.N.

Ta enota področne skupine pokriva gradbince in podobne delavce,
ki niso razporejeni drugam v področni skupini 712
Gradbinci/gradbinke ipd.

Tu so razporejeni tisti, ki opravljajo različna vzdrževalna dela
na raznih konstrukcijah in zgradbah.

Dela vključujejo:

a) opravljanje različnih vzdrževalnih del na objektih, kot so
poslovne zgradbe, stanovanjske hiše, tovarne in podobne zgradbe,

b) opravljanje gradbenih, vzdrževalnih del in popravil na
neobičajnih višinah,

c) postavljanje začasnih kovinskih ali lesenih zidarskih odrov na
gradbiščih,

d) rušenje stavb in drugih konstrukcij,

e) vzdrževanje cest in prog,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Monter/monterka gradbenih konstrukcij (7129.01)

- Vodogradbenik/vodogradbenica (7129.03)

- Vzdrževalec/vzdrževalka cest (7129.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Delavec/delavka za preprosta dela pri visokih gradnjah
(9313.01)


Področna skupina 713

713 GRADBINCI/GRADBINKE ZAKLJUČNIH DEL IPD.

Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd. pokrivajo, polagajo ali
montirajo, vzdržujejo in popravljajo strehe, stene, izolacijske
sisteme, steklo v oknih ali drugih okvirjih, inštalacije, cevi in
električne sisteme v zgradbah in na drugih konstrukcijah.

Dela običajno vključujejo: pokrivanje ostrešij z eno ali več
vrstami materialov; polaganje parketa in drugih vrst podov ali
pokrivanje tal in sten s ploščicami ali mozaičnimi ploščami;
ometavanje sten in stropov; montiranje izolacijskega materiala na
tla, stene in strope; rezanje, prilagajanje in vstavljanje stekel
v okna in podobne odprtine; inštaliranje vodovodnih in cevovodnih
sistemov; inštaliranje električnih omrežij in podobne opreme.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

7131 Krovci/krovke

7132 Polagalci /polagalke podov ipd.

7133 Štukaterji/štukaterke

7134 Izolaterji/izolaterke

7135 Zastekljevalci/zastekljevalke

7136 Monterji/monterke in vzdrževalci/vzdrževalke inštalacij in
naprav

7137 Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke

7139 Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd., d.n.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav strojev in naprav, industrijski
izdelovalci/industrijske izdelovalke in
sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo predvsem izkušnje
in poznavanje upravljanja in nadzorovanja strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7131 KROVCI/KROVKE

Krovci/krovke pokrivajo, vzdržujejo in popravljajo ostrešja z eno
ali več vrstami materialov.

Dela vključujejo:

a) kritje ostrešij s skrilom in opeko, sintetičnimi materiali,
asfaltom, kovinskimi ploščami ali slamo za kritje streh,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Krovec/krovka (7131.01)


7132 POLAGALCI/POLAGALKE PODOV IPD.

Polagalci/polagalke podov ipd. vgrajujejo, vzdržujejo in
popravljajo parket in druge vrste podov ali pa pokrivajo tla,
stene in druge površine s ploščicami ali mozaičnimi ploščami v
dekorativne ali drugačne namene.

Dela vključujejo:

a) pripravljanje talnih površin za polaganje parketa, ploščic in
drugih materialov,

b) sestavljanje kosov parketa ali drugih materialov in polaganje
le-teh na tla v skladu s konstrukcijskimi ali drugimi zahtevami,

c) pripravljanje stenskih površin za pokrivanje s ploščicami ali
drugimi materiali v dekorativne ali drugačne namene, na primer za
zvočno izolacijo,

d) polaganje ploščic in izdelavo in polaganje mozaičnih plošč na
stene, tla in druge površine,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Polagalec/polagalka tlakov (7132.04)

- Parketar/parketarka (7132.01)

- Polagalec/polagalka keramičnih ploščic (7132.02)


7133 ŠTUKATERJI/ŠTUKATERKE

Štukaterji/štukaterke vgrajujejo in popravljajo letve in
ometavajo stene in strope zgradb.

Dela vključujejo:

a) vgrajevanje in popravljanje letev in eno-ali večplastno
ometavanje notranjih sten in stropov v zgradbah,

b) oblikovanje in montažo okrasnih ometnih plošč ter ulivanje in
obdelavo okrasnih ometnih okrajkov,

c) nanašanje zaščitne ali okrasne prevleke iz cementa, ometa in
podobnih materialov na zunanje površine zgradb,

d) izdelavo in montažo okrasnih predmetov iz vlaknatega mavca,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Štukater/štukaterka (7133.01)


7134 IZOLATERJI/IZOLATERKE

Izolaterji/izolaterke vgrajujejo in popravljajo izolacijske
materiale v zgradbah na kotlih, ceveh ali na hladilnih in
klimatizacijskih napravah.

Dela vključujejo:

a) montiranje toplotnih in zvočnih izolacijskih plošč na stene,
tla in strope zgradb,

b) vpihovanje in stiskanje toplotnih in zvočnih izolacijskih
materialov v odprtine med zidovi, tlemi in stropovi z
električnimi orodji,

c) montiranje izolacijskih materialov na izpostavljene dele
naprav, na primer kotle, rezervoarje in cevi,

d) izoliranje hladilnih in klimatizacijskih naprav,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Izolater/izolaterka (7134.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Strojnii embaler/strojna embalerka (8290.04)


7135 ZASTEKLJEVALCI/ZASTEKLJEVALKE

Zastekljevalci/zastekljevalke režejo, prilagajajo in vstavljajo
steklo v okna, vrata, izložbe trgovin in druge okvirje.

Dela vključujejo:

a) izbiro steklenih plošč, rezanje po meri in vstavljanje v okna,
vrata in v druge odprte dele zgradb,

b) vstavljanje steklenih plošč v strešna okna,

c) montiranje ravnega ali ukrivljenega stekla v izložbe, nihajna
vrata, vitrine ladijske line in druge odprtine,

d) rezanje, sestavljanje in vstavljanje kosov stekla v svinčene
ali bakrene okvirje pri izdelavi okrasnih oken in plošč,

e) vstavljanje običajnega ali nezdrobljivega stekla v okna, vrata
in vetrobranska stekla vozil,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Zastekljevalec/zastekljevalka (7135.02)


7136 MONTERJI/MONTERKE IN VZDRŽEVALCI/VZDRŽEVALKE INŠTALACIJ IN
NAPRAV

Monterji/monterke in vzdrževalci/vzdrževalke inštalacij in naprav
sestavljajo, prilagajajo, montirajo in popravljajo vodovodne
inštalacije ali cevi in cevovodne sisteme.

Dela vključujejo:

a) rezanje, krivljenje, spajanje, sestavljanje, montiranje,
vzdrževanje in popravljanje cevi, armatur in napeljav
izsuševanja, ogrevanja, vodovoda in kanalizacije,

b) sestavljanje, montiranje, vzdrževanje in popravljanje
cevovodnih sistemov na ladjah, letalih, v zgradbah in v
industrijskih obratih, itd.,

c) polaganje glinastih, betonskih in litoželeznih cevi v jarke za
vzpostavljanje odvodnih kanalov, izsuševalnih jarkov in glavnih
vodovodnih kanalov ali v druge namene,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Monter/monterka klimatskih naprav (7136.04)

- Monter/monterka ladijskih inštalacij (7136.05)

- Monter/monterka vodovodnih naprav (7136.08)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Sestavljalec/sestavljalka kovinskih izdelkov (8284.02)


7137 ELEKTROINŠTALATERJI/ELEKTROINŠTALATERKE

Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke vgrajujejo, vzdržujejo in
popravljajo električna omrežja in sorodne sisteme.

Dela vključujejo:

a) vgrajevanje, vzdrževanje in popravljanje električnih omrežij v
različnih zgradbah, na primer šolah, bolnicah, poslovnih
zgradbah, stanovanjskih hišah in drugih objektih,

b) vgrajevanje, vzdrževanje in popravljanje električne opreme v
gledališčih, radijskih ali televizijskih studijih,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Elektroinštalater/elektroinštalaterka (7137.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Elektromehanik/elektromehaničarka (7241.04)

- Serviser/serviserka električnih naprav in opreme (7241.17)


7139 GRADBINCI/GRADBINKE ZAKLJUČNIH DEL IPD., D.N.

Ta enota področne skupine pokriva tiste gradbenike zaključnih
del, ki niso omenjeni v enotah področnih skupin: 7131
Krovci/krovke, 7132 Polagalci/polagalke podov ipd., 7133,
Štukaterji/štukaterke, 7134 Izolaterji/izolaterke, 7135
Zastekljevalci/zastakljevalke, 7136 Monterji/monterke in
vzdrževalci/vzdrževalke inštalacij in naprav ter 7137
Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke. Tu so na primer
razporejeni stavbni dekoraterji.

Dela vključujejo:

a) rezanje, sestavljanje, vstavljanje rolet v okna, vrata ipd.,

b) pripravljanje in montiranje markiz,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Stavbni dekorater/stavbna dekoraterka (7139.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Vzdrževalec/vzdrževalka zgradb (7129.06)

- Zastekljevalec/zastekljevalka (7135.02)


Področna skupina 714

714 PLESKARJI/PLESKARKE IPD.

Pleskarji/pleskarke ipd, pripravljajo površine, nanašajo barvo in
podobne materiale na zgradbe in druge objekte, na vozila ali na
razne druge industrijske izdelke, pokrivajo notranje stene in
strope s tapetami, čistijo dimnike in zunanje površine zgradb in
drugih objektov.

Dela običajno vključujejo: pripravo površin in nanašanje barve in
podobnih materialov na zgradbe in druge objekte; nanašanje barve
ali laka na vozila ali na razne druge industrijske izdelke, in
sicer običajno z ročno razpršilno napravo; polaganje tapet in
drugih podobnih materialov na notranje stene in strope; čiščenje
dimnikov; čiščenje zunanjih površin zgradb in drugih objektov.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enoti področne skupine:

7141 Pleskarji/pleskarke, ličarji/ličarke ipd.

7143 Dimnikarji/dimnikarke, čistilci/čistalke fasad

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav strojev in naprav, industrijski
izdelovalci/industrijske izdelovalke in
sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo predvsem izkušnje
in poznavanje upravljanja in nadzorovanja strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7141 PLESKARJI/PLESKARKE, LIČARJI/LIČARKE IPD.

Pleskarji/pleskarke, ličarji/ličarke ipd. pripravljajo površine
stavb in drugih konstrukcij ter vozil, na primer avtomobilov,
avtobusov ali tovornjakov za barvanje in za pleskanje, nanašajo
zaščitne in okrasne nanose barv ali podobnih materialov, polagajo
tapete, tkanine in druge podobne materiale na notranje stene in
strope zgradb.

Dela vključujejo:

a) čiščenje in pripravljanje sten in drugih površin za pleskanje
ali lepljenje tapet,

b) nanašanje ali razprševanje barve, laka, in podobnih materialov
na površine, napeljave in opremo zgradb,

c) merjenje in lepljenje tapet, tkanin in drugih podobnih
materialov na notranje stene in stropove v zgradbah in na ladjah,

d) nanašanje ali razprševanje barv, minija, bitumenske emulzije
in podobnih materialov na ladijske trupe, na jeklena ogrodja
zgradb, mostov in na druge kovinske konstrukcije; barvanje
avtomobilov, avtobusov, tovornjakov in drugih vozil ter nanašanje
laka in drugih zaščitnih premazov,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Pleskar/pleskarka (7141.05).

- Polagalec/polagalka tapet (7141.06)


7143 DIMNIKARJI/DIMNIKARKE, ČISTILCI/ČISTILKE FASAD

Dimnikarji/dimnikarke, čistilci/čistilke fasad odstranjujejo saje
iz dimnikov ali čistijo zunanje površine zgradb in drugih
konstrukcij.

Dela vključujejo:

a) odstranjevanje saj iz dimnikov in cevi,

b) čiščenje zunanjih površin iz kamna, opeke, kovin ali podobnih
materialov z uporabo kemikalij, curka pare ali peska,
uporabljenega pod velikim tlakom;

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Čistilec/čistilka fasad (7143.02).

- Dimnikar/dimnikarka (7143.03)


PODSKUPINA 72

72 KOVINARJI/KOVINARKE, STROJNI MEHANIKI/STROJNE MEHANIČARKE IPD.

Kovinarji/kovinarke, strojni mehaniki/strojne mehaničarke ipd.
ulivajo, varijo, kujejo in na druge načine oblikujejo kovine,
postavljajo, vzdržujejo in popravljajo težke kovinske
konstrukcije, sodelujejo pri nastavljanju strojnih orodij kot
tudi pri montiranju, vzdrževanju in popravljanju strojev,
vključno z motorji, vozili, električnimi in elektronskimi
napravami ali pa izdelujejo orodje in različne izdelke iz
nežlahtnih kovin.

Delo opravljajo ročno ali z ročnim ali s kakšnim drugim orodjem,
ki je namenjeno za zmanjšanje fizičnega napora in potrebnega časa
za določena dela in za izboljšanje kakovosti izdelkov. Naloge
zahtevajo poznavanje vseh stopenj proizvodnega procesa,
uporabljenih materialov in orodij ter lastnosti in namena
končnega izdelka.

Dela običajno vključujejo: izdelavo kalupov in jeder za ulivanje
kovin; ulivanje, varjenje in oblikovanje kovin; montiranje,
postavljanje, vzdrževanje in popravljanje težkih kovinskih
konstrukcij, škripcev in podobnih naprav; kovanje in oblikovanje
jekla in drugih nežlahtnih kovin za izdelavo in popravilo
strojev, orodij, naprav in drugih proizvodov; nastavljanje in
upravljanje različnih strojnih orodij; montiranje, vzdrževanje in
popravljanje industrijskih strojev, vključujoč motorje in vozila
in tudi električne, elektronske in druge naprave. Vključen je
lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

721 Livarji/livarke, varilci/varilke, kleparji/kleparke,
monterji/monterke konstrukcij ipd.

722 Kovači/kovačice, orodjarji/orodjarke ipd.

723 Mehaniki/mehaničarke, monterji/monterke strojev in vozil

724 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke električnih in
elektronskih naprav

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav strojev in naprav, industrijski
izdelovalci/industrijske izdelovalke in
sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo predvsem izkušnje
in poznavanje upravljanja in nadzorovanja strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


Področna skupina 721

721 LIVARJI/LIVARKE, VARILCI/VARILKE, KLEPARJI/KLEPARKE,
MONTERJI/MONTERKE KONSTRUKCIJ IPD.

Livarji/livarke, varilci/varilke, kleparji/kleparke,
monterji/monterke konstrukcij ipd. izdelujejo kalupe in jedra za
ulivanje kovin, varijo in režejo kovinske dele, izdelujejo in
popravljajo izdelke iz kovinskih plošč, montirajo, postavljajo,
vzdržujejo in popravljajo težke kovinske konstrukcije, tudi
škripce, žičnice in podobnih naprave, podobna dela; izvajajo tudi
pod vodo.

Dela običajno vključujejo: izdelovanje kalupov in jeder za
vlivanje kovin; vlivanje, varjenje in oblikovanje kovinskih
delov; izdelovanje in popravljanje proizvodov iz kovinskih plošč,
kot na primer jeklenih, bakrenih, kositrnih in medeninastih
plošč; montiranje, postavljanje, vzdrževanje in popravljanje
težkih kovinskih konstrukcij, kot tudi škripcev, žičnic in
podobnih naprav; opravljanje podobnih del pod vodo. Vključen je
lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

7211 Livarji/livarke ipd.

7212 Varilci/varilke ipd.

7213 Kleparji/kleparke

7214 Monterji/monterke kovinskih konstrukcij ipd.

7215 Monterji/monterke in polagalci/polagalke kablov

7216 Podvodni monterji/podvodne monterke

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav strojev in naprav, industrijski
izdelovalci/industrijski izdelovalke in
sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo predvsem izkušnje
in poznavanje upravljanja in nadzorovanja strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7211 LIVARJI/LIVARKE IPD.

Livarji/livarke ipd. izdelujejo kalupe in jedra za vlivanje
kovin.

Dela vključujejo:

a) izdelovanje kalupov z roko ali s pomožnimi stroji,

b) izdelovanje jeder za uporabo v kalupih za kovine,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Jedrar/jedrarka (7211.01)

- Livarski modelar/livarska modelarka (7211.05)


7212 VARILCI/VARILKE IPD.

Varilci/varilke ipd. varijo in režejo kovinske dele z uporabo
plamena ali električnega obloka in drugih virov toplote za
topljenje in rezanje ali topljenje in spajanje.

Dela vključujejo:

a) varjenje kovinskih delov z uporabo plamena ali električnega
obloka, termitne zmesi ali drugih metod,

b) upravljanje strojev za uporovno varjenje,

c) uporabljanje spajkalke za izdelovanje in popravljanje
svinčenih oblog, cevi, tal ali drugih svinčenih delov,

d) trdo lotanje kovinskih delov,

e) rezanje kovinskih delov s plamenom ali oblokom,

f) spajanje kovinskih delov z ročnim lotanjem,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Spajalec/spajalka kovin (7212.02)


7213 KLEPARJI/KLEPARKE

Kleparji/kleparke izdelujejo, vgrajujejo in popravljajo predmete
ali dele predmetov iz kovinskih plošč, na primer jeklenih,
bakrenih, kositrnih, medeninastih, aluminijastih, cinkovih plošč
ali plošč iz galvaniziranega železa.

Dela vključujejo:

a) označevanje kovinskih plošč za rezanje in oblikovanje,

b) izdelovanje in popravljanje hišnih pripomočkov, okrasnih
predmetov, naprav in drugih predmetov iz kositra, bakra in lahkih
zlitin,

c) izdelovanje in popravljanje kotlov, rezervoarjev, sodov in
podobnih predmetov,

d) montiranje in popravljanje delov iz kovinskih plošč na vozilih
in letalih,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Avtoklepar/avtokleparka (7213.01)

- Kotlar/kotlarka (7213.02)


7214 MONTERJI/MONTERKE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ IPD.

Monterji/monterke kovinskih konstrukcij ipd. sestavljajo in
postavljajo težke kovinske nosilce in plošče ter tako oblikujejo
konstrukcije in ogrodja.

Dela vključujejo:

a) označevanje kovinskih delov za vrtanje, rezanje in
oblikovanje, ki se jih uporablja v zgradbah, ladjah in pri drugih
konstrukcijah,

b) vrtanje, rezanje in oblikovanje konstrukcijskih jekel v
delavnici,

c) postavljanje jeklenih delov za zgradbe, mostove in druge
konstrukcije,

d) sestavljanje in postavljanje ogrodij in drugih kovinskih delov
ladijskih konstrukcij,

e) oblikovanje in montiranje ladijskih plošč iz konstrukcijskih
jekel med gradnjo ali popravili,

f) kovičenje delov iz konstrukcijskih kovin z roko, z mehanskim
ali pnevmatskim strojem za kovičenje,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Monter/monterka kovinskih konstrukcij (7214.01)

- Zakovičar/zakovičarka (7214.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Skupinovodja upravljalcev orodnih strojev (8211.01)


7215 MONTERJI/MONTERKE IN POLAGALCI/POLAGALKE KABLOV

Monterji/monterke in polagalci/polagalke kablov postavljajo
škripce za dvigovanje in vlačenje, montirajo in vzdržujejo kable,
vrvi in žice na gradbenih mestih, naftnih in plinskih vrtinah, na
ladjah, letalih in drugih krajih.

Dela vključujejo:

a) postavljanje različnih vrst dvigal, žičnic, vzpenjač,
gibljivih ploščadi, škripcev, in druge dvigalne opreme za
premikanje potnikov, delavcev, materialov, strojev in drugih
težkih predmetov v gorskih predelih, preko globokih prepadov ali
zalivov, po delavnicah, ladjedelnicah ali na drugih krajih;

b) spajanje, popravljanje in pritrjevanje dodatkov na žice, vrvi
in kable;

c) vgrajevanje in popravljanje vrvi, žic in kablov na ladjah in
letalih;

d) postavljanje vrtalnih stolpov za vrtanje naftnih in plinskih
vrtin ali vodnjakov in vgrajevanje kablov, dvigalnih in vrtalnih
naprav;

e) pritrjevanje žičnatih kablov v konstrukcijah visečih mostov;

f) opravljanje podobnih del;

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

-

- Monter/monterka nosilnih in vlečnih kablov (7215.01)

- Polagalec/polagalka nosilnih in vlečnih kablov (7215.02)

Primeri podobnih poklicev razporejenih drugam:

- Podvodni monter/podvodna monterka (7216.01)


7216 PODVODNI MONTERJI/PODVODNE MONTERKE

Podvodni monterji/podvodne monterke delajo pod vodo, opremljeni s
potapljaškimi oblekami in opremo, pregledujejo, vgrajujejo,
popravljajo in odstranjujejo naprave in konstrukcije.

Dela vključujejo:

a) delo pod vodo, kot so postavljanje in popravljanje temeljev
mostov, stebrov in pomolov,

b) pregledovanje in opravljanje manjših popravil na ladijskih
trupih in podvodnih inštalacijah,

c) poročanje o stanju razbitih ladij,

d) odstranjevanje podvodnih ovir,

e) vrtanje lukenj za podvodno razstreljevanje,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Podvodni monter/podvodna monterka (7216.01)


Področna skupina 722

722 KOVAČI/KOVAČICE, ORODJARJI/ORODJARKE IPD.

Kovači/kovačice, orodjarji/orodjarke ipd. kujejo palice ali
ingote železa, jekla in drugih kovin za izdelavo in popravilo
različnih vrst orodij, naprav in drugih predmetov, nastavljajo za
upravljalce ali nastavljajo in upravljajo različna strojna orodja
ter polirajo in ostrijo kovinske površine.

Dela običajno vključujejo: kovanje železa, jekla in drugih kovin
za izdelavo in popravilo različnih vrst orodij, naprav in drugih
predmetov; nastavljanje za upravljalce ali nastavljanje in
upravljanje različnih strojnih orodij; poliranje in ostrenje
kovinskih površin in orodij. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

7221 Kovači/kovačice

7222 Orodjarji/orodjarke ipd.

7223 Strugarji/strugarke ipd.

7224 Brusilci/brusilke, polirci/polirke, ostrilci/ostrilke

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in nadzorovanja
strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7221 KOVAČI/KOVAČICE

Kovači/kovačice na kovaških prešah vlečejo žico, kujejo palice,
ingote in plošče železa, jekla in drugih kovin za izdelavo in
popravilo različnih vrst orodij, kovinskih predmetov in delov
naprav.

Dela vključujejo:

a) žarjenje kovin v talilni peči in obdelovanje in popravljanje
izdelkov z vlečenjem, krivljenjem, rezanjem, kovanjem kovin na
nakovalu, luknjanjem, spajanjem in kaljenjem ali tempranjem,

b) oblikovanje razžarjenih kovin v odkovke na strojnem kladivu z
odprto matrico;

c) upravljanje utopnega kladiva za kovanje kovinskih izdelkov,

d) upravljanje utopne preše za kovanje kovinskih izdelkov,

e) vlečenje žice,

f) opravljanje drugih nalog,

g) nadziranje drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Orodni kovač/orodna kovačica (7221.01)

- Podkovski kovač/podkovska kovačica (7221.02)

- Umetnostni kovač/umetnostna kovačica (7221.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka stružnice (8211.09)


7222 ORODJARJI/ORODJARKE IPD.

Orodjarji/orodjarke ipd. izdelujejo in popravljajo orodje,
športno orožje, ključavnice, matrice, šablone in druge kovinske
predmete, izdelujejo tudi motorje ali dele strojev, pri čemer
uporabljajo ročno ali strojno orodje.

Dela vključujejo:

a) izdelovanje, vzdrževanje in popravljanje matric, šablon, meril
in naprav z ročnimi ali različnimi vrstami strojnih orodij,

b) izdelovanje motorjev ali delov strojev,

c) prilagajanje in sestavljanje delov za izdelovanje šablon,
meril in drugih naprav,

d) popravljanje in prirejanje športnega orožja in drugega
majhnega orožja,

e) izdelovanje, prilagajanje, sestavljanje, popravljanje in
vgrajevanje ključavnic in njihovih delov,

f) izdelovanje in popravljanje kovinskih šablon za pripravljanje
kalupov za litje,

g) pripravljanje črt in referenčnih točk na kovinskih materialih,
kot priprava za nadaljnje postopke obdelave,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Ključavničar/ključavničarka (7222.02)

- Orodjar/orodjarka (7222.03)

- Puškar/puškarka (7222.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka stružnice (8211.09)


7223 STRUGARJI/STRUGARKE IPD.

Strugarji/strugarke ipd. nastavljajo ipd. upravljajo različna
strojna orodja.

Dela vključujejo:

a) nastavljanje enega ali več tipov strojev za upravljalce za
izdelovanje kovinskih predmetov v standardiziranih serijah,

b) nastavljanje in upravljanje vrste strojnih orodij,

c) nastavljanje in upravljanje določenih tipov obdelovalnih
strojev, kot na primer stružnic, strojev za valjanje, luknjanje,
vrtanje, brušenje in podobno, vključno z večnamenskimi numerično
krmiljenimi obdelovalnimi stroji,

d) opravljanje podobnih nalog pri obdelovanju plastike in drugih
nadomestkov za kovine,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Graver/graverka (7223.01)

- Strugar/strugarka (7223.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka stružnice (8211.09)

- Upravljalec/upravljalka stroja za vrtanje kovin (8211.08)

- Upravljalec/upravljalka stroja za brušenje kovin (8211.03)


7224 BRUSILCI/BRUSILKE, POLIRCI/POLIRKE, OSTRILCI/OSTRILKE

Brusilci/brusilke, polirci/polirke in ostrilci/ostrilke orodij
brusijo in polirajo kovinske površine in ostrijo orodja.

Dela vključujejo:

a) upravljanje pritrjenih in prenosnih loščilnih in polirnih
strojev,

b) ostrenje rezalnih orodij in instrumentov s pomočjo brusilnega
koluta ali mehanskih brusilnih strojev,

c) popravljanje, prilagajanje in ostrenje listov žag in kovinskih
zob na cilindrih mikalnikov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Brusilec/brusilka kovin (7224.01)

- Ostrilec/ostrilka orodij (7224.02)

- Polirec/polirka kovin (7224.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za površinsko obdelavo
kovinskih delov (8223.03)


Področna skupina 723

723 MEHANIKI/MEHANIČARKE, MONTERJI/MONTERKE STROJEV IN VOZIL

Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke strojev in vozil
prilagajajo, vgrajujejo, vzdržujejo in popravljajo motorje,
vozila, kmetijske in industrijske stroje in strojno opremo.

Dela običajno vključujejo: montiranje, vgrajevanje, vzdrževanje
in popravljanje motorjev, vozil, kmetijskih in industrijskih
strojev in strojne opreme. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

7231 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke motorih vozil in
koles

7232 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke letal

7233 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke industrijskih in
drugih strojev ipd.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in nadzorovanja
strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7231 MEHANIKI/MEHANIČARKE IN MONTERJI/MONTERKE MOTORNIH VOZIL IN
KOLES

Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke motornih vozil in koles
prilagajajo, vgrajujejo, vzdržujejo, servisirajo in popravljajo
motorje ter strojno in sorodno opremo motornih koles, osebnih
avtomobilov, dostavnih tovornjakov in drugih motornih vozil.

Dela vključujejo:

a) prilagajanje, pregledovanje, testiranje in servisiranje
motorjev motornih vozil in koles,

b) zamenjevanje delov motorjev ali celotnih motorjev,

c) prilagajanje, pregledovanje, odstranjevanje, predelovanje in
zamenjevanje pokvarjenih delov motornih vozil in koles,

d) vgrajevanje in prilagajanje motorjev in zavor in prilagajanje
krmilnih sistemov ali drugih delov motornih vozil in koles,

e) opravljanje podobnih del;

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Avtomehanik/avtomehaničarka (7231.02)

- Mazalec/mazalka železniških vozil (7231.03)

- Monter/monterka motornih vozil (7231.06)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Sestavljalec/sestavljalka motorjev (8281.01)

- Sestavljalec/sestavljalka vozil (8281.03)


7232 MEHANIKI/MEHANIČARKE IN MONTERJI/MONTERKE LETAL

Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke letal prilagajajo,
servisirajo, popravljajo in opravljajo remonte na letalskih
motorjih.

Dela vključujejo:

a) prilagajanje, pregledovanje, testiranje in servisiranje
letalskih motorjev;

b) zamenjevanje delov motorjev ali celotnih motorjev;

c) opravljanje podobnih del;

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Monter/monterka letal (7232.02)

- Mehanik/mehaničarka letal (7232.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Sestavljalec strojev/sestavljalka proizvodnih strojev (8281.02)


7233 MEHANIKI/MEHANIČARKE IN MONTERJI/MONTERKE INDUSTRIJSKIH IN
DRUGIH STROJEV IPD.

Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke industrijskih in drugih
strojev ipd. Delavci/delavke prilagajajo, vgrajujejo,
pregledujejo, servisirajo in popravljajo motorje (razen letalskih
motorjev, motorjev motornih vozil in koles) ter industrijske,
kmetijske in druge stroje.

Dela vključujejo:

a) prilagajanje, vgrajevanje, pregledovanje, servisiranje in
popravljanje motorjev (razen letalskih motorjev, motorjev
motornih vozil in koles) ter industrijske, kmetijske in druge
strojev in strojno opremo,

b) mazanje stoječih motorjev, strojev in vozil z oljem in mastjo,

c) pregledovanje in testiranje novih strojev in strojne opreme
glede skladnosti s s standardi in specifikacijami,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Monter/monterka industrijskih strojev in naprav (7233.11)

- Mehanik/mehaničarka kmetijskih strojev in naprav (7233.08)

- Monter/monterka ladijskih strojev (7233.13)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Sestavljalec/sestavljalka motorjev (8281.01)


Področna skupina 724

724 MEHANIKI/MEHANIČARKE IN MONTERJI/MONTERKE ELEKTRIČNIH IN
ELEKTRONSKIH NAPRAV

Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke električnih in
elektronskih naprav montirajo, prilagajajo, vgrajujejo in
popravljajo električne in elektronske naprave, kot so računalniki
in računalniška oprema, naprave za snemanje zvoka in slike ter
telekomunikacijske naprave. Vgrajujejo in popravljajo tudi
električne napeljave in povezujejo kable.

Dela običajno vključujejo: montiranje, prilagajanje in
popravljanje električnih strojev in naprav; montiranje,
prilagajanje, servisiranje in popravljanje računalniške opreme in
drugih elektronskih izdelkov; servisiranje in popravljanje
radijev, televizorjev in glasbenih naprav hi-fi; vgrajevanje,
servisiranje in popravljanje telegrafskih in telefonskih naprav;
vgrajevanje in popravljanje električnih napeljav in povezovanje
kablov. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

7241 Elektromehaniki/elektromehaničarke ipd.

7242 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke elektronskih
naprav,serviserji/serviserke

7244 Mehaniki/mehaničarke in serviserji/serviserke
telekomunikacijskih naprav

7245 Monterji/monterke električnega in telekomunikacijskega
omrežja

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in nadzorovanja
strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7241 ELEKTROMEHANIKI/ELEKTROMEHANIČARKE IPD.

Elektromehaniki/elektromehaničarke ipd. montirajo, prilagajajo,
vgrajujejo in popravljajo električne stroje in druge električne
naprave in opremo v zgradbah, tovarnah, delavnicah ali na drugih
krajih.

Dela vključujejo:

a) montiranje, prilagajanje in popravljanje različnih vrst
električnih strojev in motorjev, generatorjev, stikal in
kontrolnih naprav, instrumentov ali električnih delov dvigal ali
podobnih naprav,

b) montiranje, prilagajanje in popravljanje električnih delov
gospodinjskih pripomočkov, industrijskih strojev ter električnih
naprav v letalih, ladjah in vozilih,

c) pregledovanje in testiranje izdelanih električnih izdelkov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Avtoelektričar/avtoelektričarka (7241.02)

- Elektromonter/elektromonterka (7241.13)

- Serviser/serviserka električnih naprav in opreme (7241.17)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Sestavljalec/sestavljalka električne opreme (8282.07)


7242 MEHANIKI/MEHANIČARKE IN MONTERJI/MONTERKE ELEKTRONSKIH
NAPRAV, SERVISERJI/SERVISERKE

Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke elektronskih naprav,
serviserji/serviserke montirajo in prilagajajo računalniško
opremo in tudi telekomunikacijske in druge naprave ter opremo za
snemanje in prenašanje zvoka in slike.

Dela vključujejo:

a) Montiranje in prilagajanje računalnikov ter računalniške
opreme, naprav za snemanje in prenašanje zvoka in slike,
radarskih naprav, elektronskih delov glasbenih instrumentov,
medicinskih in industrijskih naprav ter signalnih sistemov,

b) pregledovanje in testiranje izdelanih elektronskih izdelkov,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Mehanik/mehaničarka elektronskih avdio-video naprav in opreme
(7242.02)

- Monter/monterka elektronskih naprav in opreme (7242.04)

Primeri podobnih poklicov, razporejenih drugam:

- Sestavljalec/sestavljalka elektronskih sklopov (8283.02)


7244 MEHANIKI/MEHANIČARKE IN SERVISERJI/SERVISERKE
TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV

Mehaniki/mehaničarke in serviserji/serviserke telekomunikacijskih
naprav vgrajujejo, servisirajo in popravljajo telegrafsko in
telefonsko opremo na centralnih mestih ali posameznih lokacijah.

Dela vključujejo:

a) vgrajevanje, servisiranje in popravljanje telefonske in
telegrafske opreme na centralnih mestih ali posameznih lokacijah,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Mehanik/mehaničarka telefonskih naprav (7244.03)

- Serviser/serviserka terminalskih naprav pri naročnikih(7244.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Monter/monterka elektronskeih naprav in opreme (7242.04)


7245 MONTERJI/MONTERKE ELEKTRIČNEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA
OMREŽJA

Monterji/monterke električnega in telekomunikacijskega omrežja
vgrajujejo in popravljajo električne napeljave in povezujejo
kable.

Dela vključujejo:

a) vgrajevanje in popravljanje električnih nadzemnih in podzemnih
napajalnih in pogonskih vodov,

b) vgrajevanje in popravljanje nadzemnih in podzemnih telefonskih
in telegrafskih linij,

c) povezovanje nadzemnih in podzemnih kablov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Monter/monterka električnega omrežja (7245.02)

- Monter/monterka telekomunikacijskega omrežja (7245.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka stružnice (8211.09)


PODSKUPINA 73

73 FINOMEHANIKI/FINOMEHANIČARKE, ROKODELCI/ROKODELKE,
TISKARJI/TISKARKE IPD.

Finomehaniki/finomehaničarke, rokodelci/rokodelke,
tiskarji/tiskarke ipd. popravljajo precizne instrumente,
glasbila, različne predmete, kot so nakit, izdelki iz žlahtnih
kovin, keramike, porcelana in stekla, pa tudi rokodelske izdelke
iz lesa, tekstila, usnja in podobnih materialov, opravljajo pa
tudi tiskarska in knjigoveška dela.

Delo opravljajo ročno ali z ročnim ali s kakšnim drugim orodjem,
ki je namenjeno zmanjšanju fizičnega napora in potrebnega časa za
določene naloge in tudi za izboljšanje kakovosti izdelkov. Dela
zahtevajo poznavanje vseh stopenj proizvodnega procesa,
uporabljenih materialov in orodij ter lastnosti in namena
končnega izdelka.

Dela običajno vključujejo: izdelovanje, popravljanje navtičnih,
meteoroloških, optičnih in drugih preciznih instrumentov in
opreme; izdelovanje in popravljanje glasbil; izdelovanje nakita
in bižuterije, izdelovanje lončevine, izdelkov iz porcelana,
keramike in stekla; slikanje in dekoriranje različnih izdelkov;
izdelovanje predmetov domače obrti iz lesa, tekstila, usnja in
podobnih materialov; tiskanje, vezanje knjig. Vključen je lahko
tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

731 Finomehaniki/finomehaničarke ipd.

732 Keramiki/keramičarke, steklarji/steklarke ipd.

733 Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti

734 Tiskarji/tiskarke ipd.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in nadzorovanja
strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


Področna skupina 731

731 FINOMEHANIKI/FINOMEHANIČARKE IPD.

Finomehaniki/finomehaničarke ipd. izdelujejo in popravljajo
precizne instrumente, glasbila, nakit in druge predmete iz
žlahtnih kovin.

Dela običajno vključujejo: izdelovanje in popravljanje zapestnih
ur, stenskih ur, navtičnih, meteoroloških, optičnih, kirurških,
ortopedskih in drugih preciznih instrumentov in opreme;
izdelovanje in popravljanje glasbil; rezanje in vstavljanje
dragih kamnov, izdelovanje in popravljanje nakita in izdelkov iz
žlahtnih kovin. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

7311 Izdelovalci/izdelovalke in popravljalci/popravljalke
preciznih instrumentov

7312 Izdelovalci/izdelovalke, uglašelalci/uglašelalke glasbil

7313 Izdelovalci/izdelovalke nakita in bižuterije

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in nadzorovanja
strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebniuporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7311 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE IN POPRAVLJAlCI/POPRAVLJAlKE
PRECIZNIH INSTRUMENTOV

Izdelovalci/izdelovalke in popravljalci/popravljalke preciznih
instrumentov izdelujejo in popravljajo mehanske zapestne in
stenske ure, navtične, meteorološke, optične, kirurške,
ortopedske in druge precizne instrumente in opremo.

Dela vključujejo:

a) izdelovanje, nastavljanje in popravljanje mehanskih zapestnih
in stenskih ur,

b) izdelovanje, nastavljanje in popravljanje navtičnih in
meteoroloških instrumentov in opreme,

c) izdelovanje, nastavljanje in popravljanje optičnih
instrumentov,

d) izdelovanje, nastavljanje in popravljanje kirurških
instrumentov in druge medicinske opreme,

e) izdelovanje, ortopedskih in drugih zdravstvenih pripomočkov,

f) kontrolo kakovosti instrumentov,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Izdelovalec/izdelovalka optičnih pripomočkov in naprav
(7311.03)

- Izdelovalec/izdelovalka ortopedskih in drugih zdravstvenih
pripomočkov (7311.04)

- Serviser/serviserka ortopedskih in drugih zdravstvenih
pripomočkov (7311.08)

- Urar/urarka (7311.00)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka stružnice (8211.09)


7312 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE, UGLAŠEVALCI/UGLAŠEVALKE GLASBIL

Izdelovalci/izdelovalke, uglaševalci/uglaševalke glasbil
izdelujejo, popravljajo in uglašujejo glasbila s strunami ter
pihala, trobila in tolkala z ročnim ali strojnim orodjem.

Dela vključujejo:

a) izdelovanje in popravljanje harmonik, glasbil s strunami,
pihal in trobil,

b) gradnjo in popravljanje orgel in izdelovanje delov za orgle,

c) izdelovanje instrumentalnih delov klavirjev in sestavljanje in
popravljanje takih klavirjev,

d) uglaševanje orgel, klavirjev in drugih instrumentov,

e) izdelovanje in popravljanje drugih glasbil,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Izdelovalec/izdelovalka brenkal (7312.01)

- Serviser/serviserka glasbenih instrumentov (7312.08)

- Uglaševalec/uglaševalka glasbenih instrumentov (7312.09)


7313 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE NAKITA IN BIŽUTERIJE

Izdelovalci/izdelovalke nakita in bižuterije izdelujejo in
popravljajo nakit in izdelke iz žlahtnih kovin, režejo in
vstavljajo drage kamne ter gravirajo vzorce na nakit in izdelke
iz žlahtnih kovin.

Dela vključujejo:

a) ročno litje nakita in drugih izdelkov,

b) izdelovanje celotnih delov nakita, kot so prstani, broške in
zapestnice,

c) rezanje in poliranje dragih kamnov in vstavljanje le-teh v
nakit,

d) izdelovanje in popravljanje izdelkov iz žlahtnih kovin,

e) valjanje in tolčenje žlahtnih kovin,

f) graviranje črk in vzorcev na nakit in izdelke iz žlahtnih
kovin,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Bižuterist/bižuteristka (7313.02)

- Draguljar/draguljarka (7313.03)

- Zlatar/zlatarka (7313.05)


Področna skupina 732

732 KERAMIKI/KERAMIČARKE, STEKLARJI/STEKLARKE IPD.

Keramiki/keramičarke, steklarji/steklarke ipd. izdelujejo opeko,
strešno opeko, lončevino, izdelke iz porcelana in stekla,
gravirajo in jedkajo vzorce na steklene predmete in barvajo ali
dekorirajo steklo, keramiko ali podobne predmete in izveske.

Dela običajno osličujejo so: izdelovanje abrazivnih kolutov,
lončevine, izdelkov iz porcelana, opeke in strešne opeke;
izdelovanje izdelkov iz stekla; graviranje in jedkanje vzorcev na
steklene predmete; dekoriranje steklenih in keramičnih predmetov;
nanašanje okrasnih slojev barve in podobnih materialov na
različne predmete ali nanašanje črk in vzorcev na izveske.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

7321 Lončarji/lončarke, keramiki/keramičarke

7322 Steklarji/steklarke

7323 Graverji/graverke stekla ipd.

7324 Dekoraterji/dekoraterke stekla, keramike ipd.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in g Glavno skupino 9
Poklici za preprosta dela, če so naloge preproste in rutinske
narave, za katere so potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj
fizičnega napora, malo ali nič prejšnjih izkušenj in razumevanja
dela in omejena pobuda ali presoja.


7321 LONČARJI/LONČARKE, KERAMIKI/KERAMIČARKE

Lončarji/lončarke in keramiki/keramičarke izdelujejo lončevino,
izdelke iz porcelana, opeko, strešno opeko in abrazivne kolute.

Dela vključujejo:

a) izdelovanje lončenih in porcelanskih predmetov,

b) izdelovanje kalupov iz gline ali mavca,

c) oblikovanje predmetov na lončarskem kolovratu z rokami ali z
uporabo notranjih ali zunanjih oblikovalskih kalupov ali orodij,

d) izdelovanje predmetov z ulivanjem na pol tekoče gline v kalupe
iz mavca,

e) ročno oblikovanje opeke in strešne opeke v posebne oblike,

f) izdelovanje predmetov z ročnim vtiskanjem gline v kalupe,

g) upravljanje vijačne ali hidravlične preše za izdelovanje
predmetov iz glinenega prahu,

h) upravljanje stroja za iztiskanje mokre gline za nadaljnjo
obdelavo,

i) oblikovanje abrazivnih kolutov z modeliranjem in stiskanjem
abrazivne zmesi,

j) opravljanje podobnih del,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Keramik/keramičarka (7321.01)

- Lončar/lončarka (7321.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
keramike (8131.03)


7322 STEKLARJI/STEKLARKE

Steklarji/steklarke pihajo, modelirajo, stiskajo in valjajo
oblike iz staljenega stekla in režejo, brusijo in polirajo
steklo.

Dela vključujejo:

a) oblikovanje staljenega stekla s pomočjo cevke za pihanje,
ročnega modeliranja, gretja in krivljenja,

b) gretje, modeliranje in stiskanje optičnega stekla za izdelavo
leč,

c) brušenje in poliranje leč,

d) brušenje in prirezovanje robov stekla,

e) rezanje steklenih plošč z ročnim orodjem in rezalnimi prizmami
iz blokov optičnega stekla,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Steklobrusilec/steklobrusilka (7322.05)

- Steklar polirec/steklarka polirka (7322.04)

- Steklopihalec/steklopihalka (7322.06)

- Steklorezalec/steklorezalka (7322.07)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec strojev in naprav za proizvodnjo stekla (8131.05)


7323 GRAVERJI/GRAVERKE STEKLA IPD.

Graverji/graverke stekla ipd. gravirajo in jedkajo vzorce na
steklene predmete.

Dela vključujejo:

a) graviranje monogramov in okrasnih vzorcev na izdelke iz
stekla,

b) jedkanje okrasnih vzorcev, kalibracijskih oznak in drugih
znakov na steklenee predmete

c) opravljanje podobnih del

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Graver/graverka stekla (7323.01)

- Jedkalec/jedkalka stekla (7323.02)


7324 DEKORATERJI/DEKORATERKE STEKLA, KERAMIKE IPD.

Dekoraterji/dekoraterke stekla, keramike ipd. dekorirajo predmete
iz stekla, keramike, lesa, kovin, tekstila in drugih materialov
in načrtujejo, izrisujejo in slikajo črke in vzorce za izdelavo
izveskov.

Dela vključujejo:

a) slikanje vzorcev na predmete s čopičem, z razprševanjem ali s
prenašanjem vzorcev s pomočjo šablon, odtisov, gumijastih pečatov
in drugih pripomočkov,

b) nanašanje barve, glazure, emajla, barve za steklo firneža,
laka in podobnih materialov na predmete v okrasne namene z
razprševanjem ali potapljanjem,

c) pokrivanje stekla za ogledala s srebrovimi raztopinami,

d) izrisovanje in barvanje črk in vzorcev za izdelavo izveskov,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Dekorater lončar/dekoraterka lončarka (7324.02)

- Dekorater/dekoraterka stekla (7324.03)

- Emajler/emajlerka keramike (7324.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo stekla
(8131.05)

- Pleskar/pleskarka (7141.05)

- Slikopleskar/slikopleskarka (7141.07)


Področna skupina 733

733 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE PREDMETOV DOMAČE OBRTI

Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti uporabljajo
tradicionalne tehnike za izdelovanje različnih predmetov za
osebno in gospodinjsko rabo in v okrasne namene.

Dela običajno vključujejo: pripravljanje lesa, slame, trstičja,
kamna, školjk in drugih materialov; rezbarjenje, modeliranje,
sestavljanje, barvanje in dekoriranje različnih predmetov;
tkanje, pletenje, vezenje, klekljanje; izdelovanje tradicionalnih
obuval; izdelovanje torbic, pasov in drugih dodatkov. Vključen je
lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enoti področne skupine:

7331 Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz lesa in
drugih materialov

7332 Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz tekstilij,
usnja in podobnih materialov

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in nadzorovanja
strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7331 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE PREDMETOV DOMAČE OBRTI IZ LESA IN
DRUGIH MATERIALOV

Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz lesa in drugih
materialov uporabljajo tradicionalne tehnike za pripravljanje
lesa, slame, trstičja, kamna, gline, školjk, voska in drugih
materialov in rezbarijo, modelirajo, sestavljajo, tkejo ali
barvajo in dekorirajo različne predmete za osebno in gospodinjsko
rabo ali v okrasne namene.

Dela vključujejo:

a) pripravljanje lesa, slame, trstičja, kamna, školjk in drugih
materialov,

b) rezbarjenje, sestavljanje, tkanje, barvanje in dekoriranje
različnih predmetov za osebno in gospodinjsko rabo, kot so sklede
za solato, servirne žlice, deske za rezanje, pladnjev, vaze,
vrči, koši, slamniki, slamnjače in podobni predmeti,

c) rezbarjenje, sestavljanje, tkanje, in barvanje različnih
okrasnih predmetov, kot so kipi in druge skulpture, šahovske
figure, nakit in podobni predmeti,

d) vlivanje okrasnih predmetov iz voska,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz kamna
(7331.01)

- Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz papirja
(7331.03)

- Svečar/svečarka (7331.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Izdelovalec/izdelovalka pletenega pohištva iz trstičja, vrbja
ipd. (7424.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov iz
umetnega kamna (8212.05)

- Skupinovodja upravljalcev strojev za proizvodnjo lesenih
izdelkov (8240.01)


7332 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE PREDMETOV DOMAČE OBRTI IZ TEKSTILIJ,
USNJA IN PODOBNIH MATERIALOV

Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz tekstilij,
usnja in podobnih materialov uporabljajo tradicionalne tehnike in
vzorce za izdelovanje tkanin, pletenih, vezenih, tkanih in drugih
oblačil in predmetov za gospodinjsko uporabo, tradicionalnih
obuval, torb, pasov in drugih predmetov.

Dela vključujejo:

a) predenje in barvanje volne, bombaža in drugih vlaken z
naravnimi barvili;

b) klekljanje in tkanje, pletenje ali vezenje različnih oblačil
in predmetov za gospodinjsko rabo,

c) pripravljanje in barvanje kož z naravnimi barvili in
izdelovanje tradicionalnih obuval ali torb, pasov in drugih
dodatkov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Čipkar/čipkarica (7332.01)

- Izdelovalec/izdelovalka tekstilnih in usnjenih predmetov domače
obrti (7332.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za pletenje (8262.01)

- Pletilec/pletilka (7432.02)


Področna skupina 734

734 TISKARJI/TISKARKE IPD.

Tiskarji/tiskarke ipd. stavijo in razporejajo tiskarske znake,
tiskajo ročno ali elektronsko z računalnikom ali drugimi stroji,
izdelujejo klišeje ali tiskajo s tipografskim ali elektronskim
razporejanjem znakov, gravirajo litografski kamen, klišeje in
valje, izdelujejo in tiskajo s svilenim rastrom, tiskajo na papir
in druge materiale ter vežejo knjige.

Dela običajno vključujejo: stavljenje in razporejanje črk in
tiskanje ročno ali elektronsko z računalnikom ali drugimi stroji;
izdelovanje klišejev ali odtisov s tipografsko ali elektronsko
razporejenimi črkami; graviranje litografskih kamnov, klišejev,
valjev in matric; izdelovanje in tiskanje s svilenim rastrom;
tiskanje na papir in druge materiale; vezanje knjig. Vključen je
lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

7341 Stavci/stavke, tiskarji/tiskarke ipd.

7342 Stereotiperji/stereotiperke

7343 Tiskarski graverji in jedkarji/tiskarske graverke in
jedkarke

7344 Razvijalci/razvijalke filmov ipd.

7345 Knjigovezi/knjigovezke

7346 Sitotiskarji/sitotiskarke, ročni tiskarji/ročne tiskarke na
tekstilije in druge vrste materiala

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in nadzorovanja
strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7341 STAVCI/STAVKE, TISKARJI/TISKARKE IPD.

Stavci/stavke in tiskarji/tiskarke ipd. stavijo in razporejajo
tiskarske črke ročno ali strojno.

Dela vključujejo:

a) ročno stavljenje črk in tiskanje odtisov s preprostimi stroji,

b) upravljanje strojev za linotip, monotip in litje tiskarskih
črk,

c) urejanje razporeditve črk in vmesnih prostorov in
ilustracijskega gradiva za oblikovanje strani,

d) urejanje strani v zaporedje za tiskanje,

e) upravljanje elektronskih strojev, ki omogočajo prenos znakov
na film, na svetlobo občutljiv trak ali papir za fotografsko
izdelovanje klišejev,

f) izvajanjepodobnih nalog,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Fotostavec/fotostavka (7341.01)

- Ročni stavec/ročna stavka (7341.06)

- Tiskar/tiskarka (7341.09)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tiskarskih
izdelkov (8251.07)


7342 STEREOTIPERJI/STEREOTIPERKE

Stereotiperji/stereotiperke izdelujejo klišeje iz postavljenega
stavka s stereotipijo in galvanizacijo.

Dela vključujejo:

a) izdelovanje kalupov iz postavljenega stavka iz papirne mase,
voska ali drugih materialov,

b) izdelovanje klišejev z litjem kovine v kalupe iz papirne mase
ali drugih materialov, ki nosijo odtis stavka, ali z litjem
osnove iz svinčeve zlitine na bakreno lupino, narejeno z
galvanizacijo kalupov za reprodukcijo stavka,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Stereotiper/stereotiperka (7342.01)


7343 TISKARSKI GRAVERJI IN JEDKARJI/TISKARSKE GRAVERKE IN
JEDKARKE

Tiskarski graverji in jedkarji/tiskarske graverke in jedkarke
gravirajo litografske kamne in klišeje, valje in matrice z
različnimi postopki.

Dela vključujejo:

a) izrezovanje vzorcev skozi film, nalepljen na površino
litografskih kamnov,

b) graviranje jeklenih in bakrenih klišejev, valjev, matric ali
lesenih, gumijastih in linolejskih klišejev,

c) strojno graviranje kovinskih klišejev in valjev,

d) prenašanje vzorcev z litografskega kamna na kovinske klišeje,

e) opravljanje vseh ali nekaterih nalog pri pripravljanju
klišejev s fotogravuro,

f) jedkanje kovinskih klišejev s kislino in retuširanje,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Fotograver/fotograverka (7343.01)

- Kopist/kopistka (7343.03)

- Retušer/retušerka (7343.06)

- Tiskarski graver/tiskarska graverka (7343.07)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Grafični oblikovalec/grafična oblikovalka (3471.03)


7344 RAZVIJALCI/RAZVIJALKE FILMOV IPD.

Razvijalci/razvijalke filmov ipd. razvijajo fotografske filme in
izdelujejo fotografije ali diapozitive.

Dela vključujejo:

a) razvijanje črno-belih ali barvnih filmov in plošč za izdelavo
negativov ali prozornih pozitivov,

b) izdelovanje črno-belih ali barvnih fotografij,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Filmski laborant/filmska laborantka (7344.01)

- Razvijalec/razvijalka filmov in izdelovalec/izdelovalka
fotografij (7344.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za razvijanje fotografij
(8224.03)


7345 KNJIGOVEZI/KNJIGOVEZKE

Knjigovezi/knjigovezke vežejo platnice na knjige in dokončujejo
knjige.

Dela vključujejo:

a) ročno vezanje knjig in revij,

b) nastavljanje in upravljanje knjigoveških strojev,

c) ročno ali strojno izdelovanje reliefnih vzorcev in naslovov na
knjige,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Knjigovez/knjigovezka (7345.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka knjigoveških strojev (8252.01)


7346 SITOTISKARJI/SITOTISKARKE, ROČNI TISKARJI/ROČNE TISKARKE NA
TEKSTILIJE IN DRUGE VRSTE MATERIALA

Sitotiskarji/sitotiskarke, ročni tiskarji/ročne tiskarke na
tekstilije in druge vrste materiala režejo šablone za tiskanje s
svilenim rastrom in tiskajo na papir, kovine tekstilije in druge
materiale s svilenim rastrom, s klišeji iz gume, lesa ali drugih
materialov z graviranimi tiskarskimi valji.

Dela vključujejo:

a) rezanje šablon za tiskanje s svilenim rastrom,

b) tiskanje na papir, kovine, tekstilije in druge materiale s
svilenim rastrom,

c) tiskanje vzorcev na tkanine ali tapete z graviranimi klišeji
ali stroji, opremljenimi z graviranimi valji,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Sitotiskar/sitotiskarka (7346.01)

- Ročni tiskar/ročna tiskarka na tekstilije (7346.02)

- Ročni tiskar/ročna tiskarka na papir (7346.04)


PODSKUPINA 74

74 DRUGI POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA

Delavci/delavke drugih poklicev za neindustrijski način dela
pripravljajo in predelujejo pridelke kmetijstva in ribištva v
živila in druge izdelke in izdelujejo in popravljajo predmete iz
lesa, tekstilij, krzna, usnja ali drugih materialov.

Delo opravljajo ročno ali z ročnim ali s kakšnim drugim orodjem,
ki je namenjeno zmanjšanju fizičnega napora in potrebnega časa za
določene naloge in tudi izboljšanju kakovosti izdelkov. Naloge
zahtevajo poznavanje vseh stopenj proizvodnega procesa,
uporabljenih materialov in orodij ter lastnosti in namena
končnega izdelka.

Dela običajno vključujejo: pripravljanje in predelovanje mesa,
rib, žita, sadja, zelenjave in drugih pridelkov v živila ter
tobaka v tobačne izdelke; poskušanje in ocenjevanje izdelkov
hrane in pijače; obdelovanje in predelovanje naravnih vlaken in
kož; izdelovanje in popravljanje lesenega pohištva in drugih
lesenih dobrin; pripravljanje kož in krzna za nadaljnjo uporabo;
izdelovanje in popravljanje tekstila, oblek, klobukov, čevljev in
podobnih izdelkov. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

741 Predelovalci/predelovalke živil ipd.

742 Obdelovalci/obdelovalke lesa ipd.

743 Izdelovalci/izdelovalke, predelovalci/predelovalke tekstilij

744 Izdelovalci/izdelovalke, predelovalci/predelovalke usnja in
krzna

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in nadzorovanja
strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


Področna skupina 741

741 PREDELOVALCI/PREDELOVALCI ŽIVIL IPD.

Predelovalci/predelovalke živil ipd. koljejo živali, lovijo ribe
in pripravljajo le-te in podobna živila za človeško in živalsko
porabo, pečejo različne vrste kruha, slaščic in drugih izdelkov
iz moke, predelujejo in konzervirajo sadje, zelenjavo in sorodna
živila, poskušajo in ocenjujejo različno hrano in pijačo ali
pripravljajo tobak in delajo tobačne izdelke.

Dela običajno vključujejo: klanje živali; lovljenje rib;
obdelovanje mesa in rib in pripravljanje le-teh in podobnih
živil; pečenje različnih vrst kruha, slaščic in drugih izdelkov
iz moke; predelovanje in konzerviranje sadja, zelenjave in
podobnih živil; poskušanje in ocenjevanje različne vrste hrane in
pijače; pripravljanje tobaka in izdelovanje tobačnih izdelkov.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

7411 Mesarji/mesarke ipd.

7412 Peki/pekinje, slaščičarji/šlaščičarke ipd.

7413 Predelovalci/predelovalke mleka

7414 Predelovalci/predelovalke sadja, zelenjave ipd.

7415 Ocenjevalci/ocenjevalke živil ipd.

7416 Predelovalci/predelovalke tobaka ipd.

7417 Solinarji/solinarke

7418 Mlinarji/mlinarice

7419 Predelovalci/predelovalke živil ipd., d.n,

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in nadzorovanja
strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7411 MESARJI/MESARKE, IPD.

Mesarji/mesarke ipd. koljejo živali, lovijo ribe, čistijo, režejo
in pripravljajo meso in ribe in pripravljajo podobna živila ali
konzervirajo meso, ribe in druga živila in živilske izdelke s
sušenjem, nasoljevanjem ali prekajevanjem.

Dela vključujejo:

a) klanje živali ali lovljenje rib,

b) odiranje in čiščenje trupel živali in rib,

c) rezanje in pripravljanje mesa in rib za prodajo ali nadaljnjo
predelavo,

d) pripravljanje sestavin in izdelovanje klobas in podobnih
izdelkov z uporabo preprostih strojev za rezanje, mešanje in
oblikovanje,

e) prekajevanje, nasoljevanje in sušenje mesa, rib in drugih
živil,

f) upravljanje dimnic ali peči za prekajevanje mesa, rib in
drugih živil,

g) pripravljanje mesa, rib in podobnih živil za prodajo s
kuhanjem ali na druge načine,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Mesar/mesarka (7411.03)

- Predelovalec/predelovalka rib (7411.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo mesa (8271.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo rib (8271.02)


7412 PEKI/PEKINJE, SLAŠČIČARJI/ŠLAŠČIČARKE IPD.

Peki/pekinje, slaščičarji/šlaščičarke ipd. pečejo različne vrste
kruha, slaščic in drugih izdelkov iz moke ročno pa delajo
čokolado in sladkarije.

Dela vključujejo:

a) pečenje kruha, tort, piškotov, finega peciva, pit in drugih
izdelkov iz moke,

b) ročno pripravljanje sladkarij iz mešanic sladkorja, čokolade
in drugih sestavin s pomočjo orodij in nekaterih strojev,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Pekarski poslovodja/pekarska poslovodkinja (7412.01)

- Testeninar/testeninarka (7412.04)

- Slaščičar/slaščičarka (7412.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Kuhar/kuharica (5122.04)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo kruha in peciva
(8274.02)


7413 PREDELOVALCI/PREDELOVALKE MLEKA

Predelovalci/predelovalke mleka predelujejo maslo in različne
vrste sira, smetane in drugih mlečnih izdelkov.

Dela vključujejo:

a) vretje mleka, ločevanje smetne od mleka, pinjenje masla iz
smetane,

b) sirjenje mleka, gretje skute, dokler ne doseže željene
trdnosti, sušenje skute in končno spravljanje sira v modele in
stiskanje le-tega v določeno obliko,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor kakovosti izdelkov,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Maslar/maslarka (7413.02)

- Sirar/sirarka (7413.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mlečnih izdelkov
(8272.01)


7414 PREDELOVALCI/PREDELOVALKE SADJA, ZELENJAVE IPD.

Predelovalci/predelovalke sadja, zelenjave ipd. predelujejo in
konzervirajo sadje in druga živila na različne načine, vključno z
vkuhavanjem, sušenjem, nasoljevanjem ali izločevanjem soka ali
olja.

Dela vključujejo:

a) izločevanje soka iz različnega sadja in zelenjave,

b) izločevanje olja iz oljnih semen, oreškov in sadežev,

c) vkuhavanje, nasoljevanje in sušenje sadja, zelenjave in
podobnih živil,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Oljar/oljarka (7414.02)

- Predelovalec/predelovalka sadja (7414.03)

- Predelovalec/predelovalka zelenjave (7414.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strpjev za predelavo sadja (8275.02)

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo zelenjave
(8275.03)


7415 OCENJEVALCI/OCENJEVALKE ŽIVIL IPD.

Ocenjevalci/ocenjevalke živil ipd. pregledujejo, poskušajo in
ocenjujejo različne vrste kmetijskih pridelkov, hrano in pijačo.

Dela vključujejo,

a) pregledovanje, poskušanje in ocenjevanje kmetijskih pridelkov,
hrane in pijače na različnih stopnjah predelave za določitev
kakovosti in razvrstitve v primeren razred,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Ocenjevalec/ocenjevalka živil (7415.01)


7416 PREDELOVALCI/PREDELOVALKE TOBAKA IPD.

Predelovalci/predelovalke tobaka ipd. pripravljajo liste tobaka
in izdelujejo različne tobačne izdelke.

Dela vključujejo:

a) razvrščanje po sušenih tobačnih listov po vrsti, kakovosti in
kraju pridelave,

b) mešanje tobačnih listov v skladu s formulo, da bi dobili
mešanico določenega okusa,

c) strežbo vakuumski napravi, ki vlaži tobak za nadaljnjo
predelavo,

d) odstranjevanje reber in pecljev s tobačnih listov in rezanje
tobaka na koščke,

e) izdelovanje cigar, cigaret, tobaka za njuhanje in drugih
tobačnih izdelkov ročno ali s preprostimi stroji,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Pripravljalec/pripravljalka tobaka (7416.01)

- Izdelovalec/izdelovalka tobačnih izdelkov (7416.02)

- Ocenjevalec/ocenjevalka tobaka (7416.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tobaka in
tobačnih izdelkov (8279.01)


7417 SOLINARJI/SOLINARKE

Solinarji/solinarke ipd. opravljajo dela pridobivanja soli iz
morske vode.

Dela vključujejo:

a) vzdrževanje obmorskih obrambnih nasipov in vodnih kanalov,

b) vzdrževanje izparilnih, pomožnih in kristalizacijskih bazenov,

c) regulacijo dotoka in odtoka vode,

d) črpanje slanice iz zbiralnih kanalov v nalivne kanale,

e) dela pri pridobivanju soli,

f) pobiranje in nakladanje soli,

g) prevoz soli do odcejalnika in oblikovanje kupa,

h) opravljanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Vodar/vodarka v solinah (7417.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Rudar/rudarka, vodja odkopa (7111.04)


7418 MLINARJI/MLINARICE

Mlinarji/mlinarice meljejo pšenico, rž in drugo žito.

Dela vključujejo:

a) vzdrževanje naprav in strojev za mletje,

b) določanje postopkov za mletje glede na željeni rezultat,

c) opravljanje postopka mletja,

d) pakiranje dokončanih izdelkov,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Mlinar/mlinarica (7418.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za mletje žita (8273.03)


7419 PREDELOVALCI/PREDELOVALKE ŽIVIL IPD., d.n.

Predelovalci/predelovalke živil ipd. opravljajo dela pri
predelavi medu od odstranitve iz košnic do končega izdelka.

Dela vključujejo:

a) vzdrževanje naprav in strojev za predelavo medu,

b) ločevanje posameznih sestavin medu,

c) nadzor kakovosti medu,

d) proizvodnja zdravil iz medu,

e) pakiranje končnih izdelkov,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Predelovalec/predelovalka medu (7419.01)

- Izdelovalec/izdelovalka zdravil iz medu (7419.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo medu (8276.02)


Področna skupina 742

742 OBDELOVALCI/OBDELOVALKE LESA IPD.

Obdelovalci/obdelovalke lesa ipd. sušijo in konzervirajo les in
lesene izdelke, izdelujejo in popravljajo leseno pohištvo, leseno
opremo, vzorce in modele z uporabo orodij in lesnoobdelovalnih
strojev; nastavljajo ali nastavljajo in upravljajo
lesnoobdelovalne stroje, izdelujejo pohištvo in podobne predmete
iz protja in dekorirajo in popravljajo lesene predmete in lesene
dele izdelkov.

Dela običajno vključujejo: sušenje in konzerviranje lesa;
izdelovanje, dekoriranje in popravljanje lesenega pohištva;
izdelovanje, dekoriranje in popravljanje delov ali celotnih
lesenih vozil, modelov, vzorcev in različnih izdelkov, kot na
primer pip, lesenih smuči, čevljev ali športnih izdelkov;
nastavljanje ali nastavljanje in upravljanje lesnoobdelovalnih
strojev, na primer za natančno žaganje, oblikovanje ali
rezbarjenje, izdelovanje pohištva, košev in podobnih izdelkov iz
protja, ali izdelovanje metel in krtač. Vključen je lahko tudi
nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

7421 Obdelovalci/obdelovalke lesa

7422 Mizarji/mizarke ipd.

7423 Nastavljalci/nastavljalke lesnoobdelovalnih strojev

7424 Izdelovalci/izdelovalke pletenih izdelkov iz trstičja, vrbja
ipd.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in nadzorovanja
strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7421 OBDELOVALCI/OBDELOVALKE LESA

Obdelovalci/obdelovalke lesa sušijo in konzervirajo les.

Dela vključujejo:

a) upravljanje parnogretih peči za sušenje lesa,

b) obdelovanje lesa s kemikalijami za zaščito pred propadanjem in
škodljivci,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Obdelovalec/obdelovalka lesa (7421.01)

- Impregnator/impregnatorka lesa (7421.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka linij za predelavo lesa (8141.03)


7422 MIZARJI/MIZARKE IPD.

Mizarji/mizarke ipd. izdelujejo, dekorirajo in popravljajo leseno
pohištvo, kolesa ali druge lesene dele vozil, leseno opremo,
vzorce, modele in druge predmete, na primer pipe, lesene smuči,
čevlje ali športne loparje in palice s pomočjo orodij ali
lesnoobdelovalnih strojev.

Dela vključujejo:

a) izdelovanje in popravljanje lesenih predmetov, kot so omare in
drugo pohištvo, z uporabo lesnoobdelovalnih strojev in ročnih
orodij,

b) izdelovanje in popravljanje lesenih vozil, koles ali drugih
lesenih delov vozil,

c) izdelovanje in popravljanje lesenih izdelkov, kot na primer
vzorcev, modelov in izvedb, sodov, pip za tobak, lesenih smuči,
čevljev ali športnih loparjev ali palic,

d) dekoriranje pohištva in opreme z vstavljanjem lesa,
pritrjevanjem oplat in rezbarjenjem vzorcev,

e) zaključevanje del na površinah lesenih predmetov ali pohištva,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Mizar/mizarka (7422.03)

- Pohištveni mizar/pohištvena mizarka (7422.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Tesar/tesarka (7124.04)

- Stavbni mizar/stavbna mizarka (7124.02)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pohištva
(8240.03)


7423 NASTAVLJALCI/NASTAVLJALKE LESNOOBDELOVALNIH STROJEV

Nastavljalci/nastavljalke lesnoobdelovalnih strojev nastavljajo
in upravljajo lesnoobdelovalne stroje, na primer stroje za
natančno žaganje, oblikovanje, ravnanje, luknjanje, struženje in
rezbarjenje.

Dela vključujejo:

a) nastavljanje in prilagajanje različnih vrst strojev za delo
drugih,

b) nastavljanje in upravljanje enega ali več tipov
lesnoobdelovalnih strojev,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Nastavljalec/nastavljavka lesnoobdelovalnih strojev (7423.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo drugih lesenih
izdelkov (8240.05)


7424 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE PLETENIH IZDELKOV IZ TRSTIČJA, VRBJA
IPD.

Izdelovalci/izdelovalke pletenih izdelkov iz trstičja, vrbja ipd.
izdelujejo pohištvo iz protja, krtače in metle in pletejo koše.

Dela vključujejo:

a) izdelovanje pohištva iz protja in podobnih materialov,

b) izdelovanje različnih vrst košev s prepletanjem vezike,
trstovca, trstičja ali podobnih materialov,

c) izbiranje in pripravljanje materialov za krtače, na primer
ščetin, najlona, vlaken in žice in vstavljanje le-teh v držalo
krtače,

d) izbiranje in pripravljanje materialov, na primer sirka, ličja
in vlaken za metle, in pritrjevanje le-teh na metelne ročaje,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Izdelovalec/izdelovalka drugih pletenih izdelkov iz trstičja,
vrbja ipd. (7424.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz lesa,
trstičja, ličja, vrbja, slame ipd. (7331.02)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo drugih lesenih
izdelkov (8240.05)


Področna skupina 743

743 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE, PREDELOVALCI/PREDELOVALKE TEKSTILIJ

Izdelovalci/izdelovalke in predelovalci/predelovalke tekstilij
pripravljajo naravna tekstilna vlakna, niti in prejo, izdelujejo
blago s tkanjem, pletenjem in drugimi sredstvi, izdelujejo in
popravljajo oblačila in druge predmete iz tekstilij in krzna ali
pa tapecirajo pohištvo.

Dela običajno vključujejo: pripravljanje naravnih tekstilnih
vlaken, predenje, sukanje, pletenje in navijanje niti in preje;
izdelovanje blaga s tkanjem, pletenjem in drugimi tehnikami;
krojenje oblek; sodelovanje pri izdelavi konfekcijskih oblačil;
izdelovanje, spreminjanje in popravljanje predmetov iz krzna;
izdelovanje krojev in označevanje in rezanje tekstilij in
podobnih materialov; šivanje tekstilij in podobnih materialov
ročno ali z ročno upravljanimi stroji; tapeciranje pohištva in
izdelovanje žimnic. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

7431 Pripravljalci/pripravljalke vlaken

7432 Predilci/predilke, pletilci/pletilke, tkalci/tkalke ipd.

7433 Krojači/krojačice, šiviljci/šivilje, klobučarji/klobučarke
ipd.

7434 Izdelovalci/izdelovalke usnjenih in krznenih oblačil

7435 Krojilci/krojilke

7436 Šivalci/šivalke ipd.

7437 Tapetniki/tapetnice

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljavci/sestavljavke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in nadzorovanja
strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7431 PRIPRAVLJALCI/PRIPRAVLJALKE VLAKEN

Pripravljalci/pripravljalke vlaken pripravljajo volno, bombaž,
lan, juto, konopljo in druga naravna tekstilna vlakna za predenje
in sukanje.

Dela vključujejo:

a) razporejanje in klasificiranje naravnih tekstilnih vlaken,

b) pranje volnenih vlaken,

c) čiščenje in kosmatenje tekstilnih vlaken,

d) oblikovanje vlaken v trakove, česanje trakov, kombiniranje
trakov v svitke ali oblikovanje povesmov,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Pripravljalec/pripravljalka tekstilnih vlaken (7431.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za predenje (8261.03)


7432 PREDILCI/PREDILKE, PLETILCI/PLETILKE, TKALCI/TKALKE IPD.

Predilci/predilke, pletilci/pletilke, tkalci/tkalke ipd. predejo
in sukajo prejo ročno, tkejo materiale na ročnih statvah,
izdelujejo preproge s tehniko vozlanja, pletejo blago za obleke
ročno ali z ročno vodenim strojem ali opravljajo podobne
proizvodne naloge ročno ali z ročno vodenim strojem.

Dela vključujejo:

a) ročno predenje in sukanje preje,

b) ročno vdevanje vzporednih niti v statve,

c) tkanje gladkega ali reliefnega blaga, tapiserij, preprog ali
drugega blaga na ročnih statvah,

d) izdelovanje preprog s tehniko vozlanja,

e) pletenje oblačil ali drugih izdelkov ročno ali z ročno
vodenimi stroji,

f) kvačkanje ali ročno izdelovanje trakov,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Predilec/predilka (7432.01)

- Pletilec/pletilka (7432.02)

- Vrvar/vrvarka (7432.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Čipkar/čipkarica (7332.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za pletenje (8262.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za tkanje (8262.06)


7433 KROJAČI/KROJAČICE, ŠIVILJCI/ŠIVILJE, KLOBUČARJI/KLOBUČARKE
IPD.

Krojači/krojačice, šiviljci/šivilje, klobučarji/klobučarke ipd.
izdelujejo moške in ženske obleke in druga oblačila iz blaga,
usnja ali katerega koli drugega materiala, razen krzna,
spreminjajo in popravljajo ali izdelujejo klobuke ali pa
sodelujejo pri izdelavi konfekcijskih oblačil.

Dela vključujejo:

a) izdelovanje plaščev, oblek, kril, srajc bluz, perila,
steznikov in podobnih oblačil, običajno glede na strankine
posebne zahteve,

b) sodelovanje pri izdelavi konfekcijskih oblačil,

c) izdelovanje klobukov,

d) spreminjanje, predelovanje in popravljanje oblačil,

e) izdelovanje in negovanje kostumov za gledališke, televizijske
in filmske produkcije,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Krojač/krojačica (7433.03)

- Modist/modistka (7433.04)

- Šiviljec/šivilja (7433.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje oblačil iz tekstilij
(7332.02)


7434 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE USNEJNIH IN KRZNENIH OBLAČIL

Izdelovalci/izdelovalke krznenih in usnjenih oblačil izdelujejo,
spreminjajo, popravljajo in predelujejo oblačila in druge
predmete iz krzna in usnja ali pa sodelujejo pri izdelavi
konfekcijskih krznenih in usnjenih oblačil.

Dela vključujejo:

a) izbiranje, raztegovanje in prirezovanje strojenega krzna in
usnja, da bi ustrezalo izbranemu vzorcu krznenih in usnjenih
oblačil ali drugih predmetov,

b) izdelovanje plaščev, suknjičev, rokavic in drugih krznenih ali
usnjenih oblačil in drugih predmetov,

c) sodelovanje pri izdelovanju konfekcijskih krznenih in usnjenih
oblačil,

d) regeneriranje krzna ali kož iz starih plaščev, lepljenje blaga
na notranjost krznenih ali usnjenih plaščev in krojenje krznenih
ali usnjenih oblačil,

e) spreminjanje, popravljanje in predelovanje krznenih in
usnjenih oblačil in drugih krznenih ali usnjenih predmetov,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Krojač/krojačica krznenih oblačil (7434.01)

- Rokavičar, usnjarski/rokavičarka, usnjarska (7434.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje oblačil iz usnja in
krzna (8263.03)


7435 KROJILCI/KROJILKE

Krojilci/krojilke izdelujejo kroje in označujejo in režejo
tekstil, usnje in druge materiale pri izdelovanju oblačil in
raznovrstnih izdelkov.

Dela vključujejo:

a) risanje in izrezovanje krojev za izdelavo moških in ženskih
oblek, srajc, bluz, klobukov in kap in drugih oblačil;

b) risanje obrisov krojev na blago, lahko usnje ali druge
materiale za vodenje rezanja;

c) rezanje materiala glede na obrise kroja za izdelovanje
oblačil, in sorodnih izdelkov;

d) izdelovanje krojev, označevanje in rezanje pri izdelovanju
drugih izdelkov, kot na primer mehkem tapeciranju, izdelovanju
platnenih izdelkov in dežnikov;

e) opravljanje podobnih del;

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Krojilec/krojilka (7435.02)

- Krojilec/krojilka konfekcije (7435.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo obrob in vrvic
iz tekstilij, usnja in krzna (8269.01)


7436 ŠIVALCI/ŠIVALKE IPD.

Šivalci/šivalke ipd. šivajo, popravljajo in dekorirajo oblačila,
rokavice in druge izdelke iz tekstila, krzna, usnja in drugih
materialov ročno ali z uporabo preprostih šivalnih strojev in
opravljajo različna podobna dela.

Dela vključujejo:

a) opravljanje različnih šivalnih del pri izdelovanju,
predelovanju in popravljanju predmetov iz tekstilij, usnja in
drugih materialov,

b) vezenje okrasnih vzorcev na oblačila ali materiale,

c) šivanje jader, šotorov, ponjav in podobnih predmetov,

d) sestavljanje in pokrivanje dežnikov,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Dežnikar/dežnikarica (7436.01)

- Šivalec/šivalka (7436.02)

- Vezilec/vezilka (7436.03

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Šiviljec/šivilja (7433.05)

- Izdelovalec/izdelovalka tekstilnih in usnjenih predmetov domače
obrti (7332.02)

- Upravljalec/upravljalkaa strojev za šivanje oblačil iz
tekstilij (8263.01)


7437 TAPETNIKI/TAPETNICE

Tapetniki/tapetnice tapecirajo pohištvo, izdelujejo žimnice ali
izdelujejo in vgrajujejo notranjo dekoracijo iz tekstilij, usnja
in podobnih materialov.

Dela vključujejo:

a) vgrajevanje, razporejanje in zavarovanje vzmeti, oblaganje in
pokrivanje materiala na ogrodjih pohištva,

b) prilagajanje in vgrajevanje prevlek in oblazinjenja za sedeže
in drugo opremo na vozilih, na primer osebnih avtomobilih,
železniških vagonih in letalih,

c) izdelovanje žimnic,

d) prilagajanje in vgrajevanje mehkih oblog in notranje
dekoracije iz tekstila, usnja in podobnih materialov,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Tapetnik dekorater/tapetnica dekoraterka (7437.02)

- Tapetnik vozil/tapetnica vozil (7437.03)

- Izdelovalec/izdelovalka posteljnih vložkov (7437.01)


Področna skupina 744

744 IZDELOVALCI/IZDELOVAKE, PREDELOVALCI/PREDELOVALKE USNJA IN
KRZNA

Izdelovalci/izdelovalke in predelovalci/predelovalke krzna in
usnja pripravljajo kožuhe za nadaljnjo uporabo, iz surovih kož
izdelujejo usnje, izdelujejo in popravljajo obutev in druge
predmete, narejene iz naravnega ali umetnega usnja, razen
oblačil, klobukov in rokavic, ali izdelujejo različne druge
predmete iz usnja in podobnih materialov.

Dela običajno vključujejo: pripravljanje kožuhov za izdelovanje
oblačil in drugih izdelkov ročno ali z uporabo preprostih orodij;
izdelovanje usnja iz surovih kož; izdelovanje in popravljanje
obutve in drugih predmetov iz usnja in podobnih materialov,
razen, klobukov in rokavic. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

7441 Usnjarji/usnjarke, krznarji/krznarke

7442 Izdelovalci/izdelovalke obutve, usnjene galanterije ipd.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavno skupino 8 Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav, industrijski izdelovalci/industrijske
izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke, če naloge zahtevajo
predvsem izkušnje in poznavanje upravljanja in nadzorovanja
strojev.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so naloge preproste in rutinske narave, za katere so
potrebni uporaba ročnih orodij, nekaj fizičnega napora, malo ali
nič prejšnjih izkušenj in razumevanja dela in omejena pobuda ali
presoja.


7441 USNJARJI/USNJARKE, KRZNARJI/KRZNARKE

Usnjarji/usnjarke, krznarji/krznarke pripravljajo kožuhe za
izdelovanje oblačil in drugih predmetov in iz surovih kož
izdelujejo usnje.

Dela vključujejo:

a) razvrščanje in ocenjevanje kožuhov in surovih kož,

b) odstranjevane mesa in masti s kožuhov pred obdelavo,

c) odstranjevanje mesa in dlake s surovih kož,

d) odstranjevanje dolgih, grobih dlak s krzna in prirezovanje
spodnjih dlak na enako dolžino,

e) upravljanje stroja za cepljenje surovih kož,

f) predelovanje surovih kož v usnje,

g) nanašanje barvil na krznene kožuhe,

h) pripravljanje in nanašanje barv in barvil na usnje,

i) raztegovanje in glajenje pripravljanih kožuhov,

j) opravljanje podobnih del nalog,

k) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Usnjar/usnjarka (7441.01)

- Krznar/krznarka (7441.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo in obdelavo usnja
(8265.02)


7442 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE OBUTVE, USNJENE GALANTERIJE IPD.

Izdelovalci/izdelovalke obutve, usnjene galanterije ipd.
izdelujejo in popravljajo standardno ali posebno obutev, in razen
oblačil, klobukov in rokavic izdelujejo predmete iz naravnega ali
umetnega usnja, na primer potovalne in ročne torbe ter pasove, in
sodelujejo pri izdelovanju čevljev.

Dela vključujejo:

a) izdelovanje krojev za vodenje rezanja delov čevljev,

b) rezanje, pripravljanje in prilagajanje delov čevljev,

c) šivanje delov čevljev,

d) izdelovanje standardne in ortopedske obutve po posameznih
zahtevah,

e) izdelovanje drugih posebnih vrst obutve po naročilu,

f) pregledovanje in dokončavnje obutve,

g) popravljanje obutve,

h) izdelovanje in popravljanje predmetov, kot na primer sedel in
jermenja za živali, potovalnih in ročnih torb, aktovk, usnjenih
torb in drugih dodatkov,

i) izrezovanje, oblikovanje in podlaganje delov za usnjene
predmete,

j) šivanje usnjenih delov ročno ali s strojem,

k) opravljanje podobnih del,

l) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Čevljar/čevljarka (7442.01)

- Sedlar in jermenar/sedlarka in jermenarka (7442.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo obutve (8266.01)


PODSKUPINA 79

79 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA, N.O.

V tej podskupini so razporejeni tisti poklici za neindustrijski
način dela, ki niso razporejeni v drugih podskupinah glavne
skupine 7.

Področne skupine:

799 Poklici za neindustrijski način dela, d.n.


Področna skupina 799

799 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA, D.N.

V tej področni skupini so razporejeni tisti poklici za
neindustrijski način dela, ki niso razporejeni v drugih
podskupinah glavne skupine 7.

Enote področne skupine:

7999 Poklici za neindustrijski način dela, d.n.


7999 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA, D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni tisti poklici za
neindustrijski način dela, ki niso razporejeni v drugih skupinah
glavne skupine 7. Tu so na primer razporejeni nekateri poklici za
neindustrijski način dela v kemiji in gumarski dejavnosti ipd.

Dela vključujejo:

a) vulkaniziranje avtoplaščev,

b) montiranje in uravnoteženje avtoplaščev,

c) popravljanje avtopnevmatik,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka
(7999.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Industrijski vulkanizer/industrijska vulkanizerka (8231.02)


GLAVNA SKUPINA 8

8 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI
IZDELOVALCI/INDUSTRIJSKE IZDELOVALKE IN SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE

Upravljalci/upravljalke strojev in naprav, industrijski
izdelovalci/industrijske izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke
upravljajo in kontrolirajo industrijske in kmetijske stroje in
naprave na mestu ali z daljave, vozijo in upravljajo vlake,
motorna prevozna sredstva in premične stroje in naprave, ali pa
sestavljajo izdelke iz sestavnih delov v skladu s točno
določenimi specifikacijami in postopki dela. Poklic zahteva
izkušnje in poznavanje industrijskih in kmetijskih strojev in
naprav. Prav tako se morajo upravljalci prilagoditi tehničnim
inovacijam. Za opravljanje večine poklicev te glavne poklicne
skupine je potrebno znanje, ki ga praviloma zagotavljajo programi
srednjega izobraževanja.

Dela običajno vključujejo: upravljanje in kontroliranje rudarskih
ali drugih industrijskih strojev in opreme za predelavo kovin,
mineralov, stekla, keramike, lesa, papirja ali kemikalij,
upravljanje in kontroliranje inštalacij in naprav za vodno
obdelavo in pridobivanje električne energije; upravljanje in
kontroliranje strojev in naprav za proizvodnjo izdelkov iz kovin,
mineralov, kemikalij, gume, plastike, lesa, papirja, tekstilij,
krzna ali usnja, strojev in naprav za predelavo hrane;
upravljanje tiskarskih in knjigoveških naprav; vožnjo in
upravljanje vlakov in motornih prevoznih sredstev; vožnjo,
upravljanje in kontroliranje premičnih industrijskih in
kmetijskih strojev in naprav; sestavljanje izdelkov iz sestavnih
delov v skladu s točno določenimi specifikacijami in postopki
dela. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Podskupine:

81 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav

82 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo izdelkov in
sestavljalci/sestavljalke izdelkov

83 Vozniki/voznice, upravljalci/upravljalke transportnih naprav
in premičnih strojev

Opomba:

Poklici so klasificirani v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so klasificirani v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


PODSKUPINA 81

81 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV

Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav upravljajo in
kontrolirajo na mestu ali z daljave, industrijske naprave za
rudarstvo ali za predelavo kovin, mineralov, stekla, keramike,
lesa, papirja, kemikalij, ali naprave za vodno obdelavo in
pridobivanje električne energije ter za druge namene, upravljajo
in kontrolirajo tudi avtomatizirano ali polavtomatizirano
sestavljanje in industrijske robote. Delo v glavnem zahteva
izkušnje in poznavanje industrijske naprave, ki jo upravljajo in
kontrolirajo. Pogosto morajo biti upravljalci strojev usklajeni z
ritmom operacije strojev in z inovacijami strojev in naprav.

Dela običajno vključujejo: upravljanje in kontroliranje
industrijskih naprav za rudarstvo ali za predelavo kovin,
mineralov, stekla, keramike, lesa, papirja, kemikalij, ali
naprave za vodno obdelavo in pridobivanje električne energije in
druge namene; upravljanje in kontroliranje avtomatiziranih ali
polavtomatiziranih tekočih trakov in industrijskih robotov.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

811 Upravljalci/upravljalke rudarskih procesnih strojev in naprav

812 Upravljalci/upravljalke metalurških procesnih strojev in
naprav

813 Upravljalci/upravljalke mineralurških procesnih strojev in
naprav

814 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
predelavo lesa in izdelavo papirja

815 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
kemijsko predelavo

816 Upravljalci/upravljalke energetskih procesnih strojev in
naprav

817 Upravljalci/upravljalke industrijskih robotov

Opomba:

Poklici so klasificirani v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so klasificirani v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


Področna skupina 811

811 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE RUDARSKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV

Upravljalci/upravljalke rudarskih procesnih strojev in naprav
upravljajo in kontrolirajo naprave za kopanje rovov v rudniku, za
predelavo rude in kamnin, za vrtanje in izdolbljanje jaškov v
rudniku.

Dela običajno vključujejo: upravljanje in kontroliranje strojev
in naprav, ki se uporabljajo v rudarstvu ali za vrtanje lukenj
ali kopanje rovov v rudniku ali kamnolomu; upravljanje in
kontroliranje strojev in naprav za predelavo rude in kamnin, za
vrtanje in izdolbljanje jaškov v rudniku. Vključen je lahko tudi
nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

8111 Upravljalci/upravljalke rudarskih procesnih strojev in
naprav

8112 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
obdelavo rude in kamnin

8113 Upravljalci/upravljalke geovrtalnih strojev in naprav

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so klasificirani v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8111 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE RUDARSKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV

Upravljalci/upravljalke rudarskih procesnih strojev in naprav
upravljajo in kontrolirajo stroje in naprave za kopanje rovov v
rudniku ali kamnolomu, ali za vrtanje lukenj za razstrelivo, ali
upravljajo stroje za neprekinjeno kopanje rude.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje strojev za kopanje rovov v
rudnikih ali kamnolomih ali vrtanje lukenj za razstrelivo v
rudnikih ali kamnolomih,

b) upravljanje in kontroliranje strojev za neprekinjeno kopanje
rude,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka rudarskih procesnih strojev in naprav
(8111.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Rudar/rudarka (7111.06)

- Kamnolomec/kamnolomka (7111.02)

- Miner/minerka (7112.01)


8112 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
OBDELAVO RUDE IN KAMNIN

Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za obdelavo
rude in kamnin upravljajo in kontrolirajo stroje in naprave za
predelavo rude in kamnin.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje naprav za drobljenje in lomljenje
mineralov in kamnin do določene velikosti,

b) upravljanje in kontroliranje naprave za umivanje, ločevanje,
luženje, sedimentacijo, filtriranje, izločevanje in vezanje rude,
da se odstrani neuporaben material,

c) vezanje rude z razkrojili za olajšanje nadaljnje predelave,

d) ločevanje kovin ali mineralnih koncentratov od rudnin ali
naplavin z zgoščevanjem, plovitvijo, gravitacijskim ločevanjem,
filtriranjem, magnetnim ali elektostatičnim ločevanjem,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka procesnih strojev in naprav za
drobljenje rude in kamnin (8112.02)

- Upravljalec/upravljalka procesnih strojev in naprav za
flotacijo rude in kamnin (8112.03)

- Upravljalec/upravljalka procesnih strojev in naprav za obdelavo
rude in kamnin (8112.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Kamnosek/kamnosekinja (7113.02)


8113 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE GEOVRTALNIH STROJEV IN NAPRAV

Upravljalci/upravljalke geovrtalnih strojev in naprav postavljajo
in upravljajo stroje in naprave za vrtanje in opravljajo podobna
dela v izdolbljevanju in upravljanju jaškov v rudniku.

Dela vključujejo:

a) pripravljanje in upravljanje naprav za urejanje cevi za
zračenje v rudniku in črpalk za izčrpavanje blata,

b) upravljanje strojev za rotacijsko vrtanje ali vrtanje z udarci
in opremo za vrtanje jaškov za nafto ali plin,

c) čiščenje in servisiranje jaškov za nafto in plin in zamenjavo
črpalnega drogovja, cevi in cevovodov,

d) sestavljanje in upravljanje strojev in naprav za vrtanje
jaškov in lukenj, ki niso namenjene za nafto ali plin,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Geovrtalec/geovrtalka (8113.01)


Področna skupina 812

812 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE METALURŠKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV

Upravljalci/upravljalke metalurških procesnih strojev in naprav
upravljajo in kontrolirajo peči za taljenje rude, predelavo in
plemenitenje kovin, valjanje kovin, naprave za vročo obdelavo ali
iztiskanje kovin.

Dela običajno vključujejo: upravljanje in kontroliranje peči za
taljenje rude, taljenje, plemenitenje, predelavo ali segrevanje
kovin in naprav za valjanje, iztiskanje ali oblikovanje kovin.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

8121 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
pridobivanje kovin

8122 Industrijski talilci/industrijske talilke, livarji/livarke
in valjavci/valjavke

8123 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev za toplotno
obdelavo kovin

8124 Upravljalci/upravljalke strojev in naprav za vlečenje,
iztiskanje kovin

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8121 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
PRIDOBIVANJE KOVIN

Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
pridobivanje kovin upravljajo in kontrolirajo peči za taljenje
rude, predelavo in plemenitenje kovin.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje plavžev za taljenje rude za
proizvodnjo železa ali drugih kovin,

b) upravljanje in kontroliranje peči za predelavo ali
plemenitenje surovega železa ali starih kovin za proizvodnjo
jekla,

c) upravljanje in kontroliranje peči za predelavo ali
plemenitenje drugih kovin,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Kontrolor/kontrolorka metalurških procesov in izdelkov
(8121.02)

- Upravljalec/upravljalka procesnih linij za predelavo kovin
(8121.04)

- Upravljalec/upravljalka talilnih peči (8121.05)


8122 INDUSTRIJSKI TALILCI/INDUSTRIJSKE TALILKE, LIVARJI/LIVARKE,
VALJAVCI/VALJAVKE

Industrijski talilci/industrijske talilke, livarji/livarke in
valjavci/valjavke upravljajo in kontrolirajo valjarne za valjanje
kovin ali peči za taljenje ali segrevanje kovin in stroje za
vlivanje kovin.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje peči za taljenje železa in drugih
kovin za ulivanje,

b) upravljanje in kontroliranje peči za segrevanje kovin pred
kovanjem, stiskanjem, valjanjem in nadaljnjo obdelavo,

c) upravljanje in kontroliranje valjarn za oblikovanje vročega
ali hladnega jekla za nadaljnjo obdelavo ali v končno obliko,

d) upravljanje in kontroliranje valjarn za zmanjšanje ali
oblikovanje vročih ali hladnih drugih kovin v določene oblike,
npr. krožnike, plošče ali folje,

e) upravljanje in kontroliranje valjarn za oblikovanje brezšivnih
cevi in cevi iz kovinskih palic, ki so bile podolžno prevrtane,

f) vlivanje staljenih kovin v kalupe in upravljanje in
kontroliranje livarskih naprav,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Industrijski livar/industrijska livarka (8122.02)

- Industrijski talilec/industrijska talilka (8122.03)


8123 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV ZA TOPLOTNO
OBDELAVO KOVIN

Upravljalci/upravljalke procesnih strojev za toplotno obdelavo
kovin upravljajo in kontrolirajo naprave za spreminjanje
fizikalnih lastnosti kovin s segrevanjem, hlajenjem in kemijsko
obdelavo.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje peči za segrevanje in hlajenje
kovin za sproščanje notranjega pritiska, za obnavljanje
razteznosti in plemenitenje strukture delcev,

b) upravljanje in kontroliranje peči za kaljenje jekla,

c) upravljanje in kontroliranje naprav za dajanje zunanje
trdnosti in notranje razteznosti jekla s kemično obdelavo,
segrevanjem in gašenjem ali ohlajevanjem,

d) upravljanje in kontroliranje peči za ponovno segrevanje
kaljenega jekla, sproščanje pritiska in dajanje trdnosti,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Industrijski kalilec/industrijska kalilka (8123.01)

- Industrijski žarilec/industrijska žarilka (8123.02)

- Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za toplotno obdelavo
kovin (8123.03)


8124 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV IN NAPRAV ZA VLEČENJE,
IZTISKANJE KOVIN

Upravljalci/upravljalke strojev in naprav za vlečenje in
iztiskanje kovin upravljajo in kontrolirajo stroje in naprave za
vlečenje in iztiskanje kovin za proizvodnjo žic, cevi in podobnih
izdelkov.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje strojev za vlečenje žice,

b) upravljanje in kontroliranje strojev za vlečenje brezšivnih
kovinskih cevi,

c) upravljanje in kontroliranje iztiskanja za proizvodnjo
kovinskih drogov, palic in brezšivnih cevi,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za izstiskanje kovin (8124.02)

- Upravljalec/upravljalka strojev za vlečenje kovin (8124.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Orodni kovač/orodna kovačica (7221.01)


Področna skupina 813

813 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE MINERALURŠKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV

Upravljalci/upravljalke mineralurških procesnih strojev in naprav
upravljajo in kontrolirajo žgalne peči, peči in druge stroje in
naprave za proizvodnjo stekla in keramike. Vključen je lahko
nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

8131 Upravljalci/upravljalke steklarskih, keramijskih in podobnih
procesnih strojev in naprav

8139 Upravljalci/upravljalke mineraluških procesnih strojev in
naprav, d.n.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske ,zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8131 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STEKLARSKIH, KERAMIJSKIH IN PODOBNIH
PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV

Upravljalci/upravljalke steklarskih, keramijskih in podobnih
procesnih strojev in naprav upravljajo in kontrolirajo žgalne
peči, peči in druge stroje in naprave za proizvodnjo stekla,
keramike, porcelana ali opeke.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje peči za proizvodnjo stekla,

b) upravljanje in kontroliranje peči za kaljenje stekla, da se
prepreči ali odstrani notranji pritisk,

c) upravljanje in kontroliranje kalilnic za trdnost stekla,

d) upravljanje in kontroliranje strojev za oblikovanje steklenih
izdelkov s pihanjem ali stiskanjem v kalupe,

e) upravljanje in kontroliranje strojev za vlečenje ali valjanje
staljenega stekla v steklene plošče,

f) upravljanje in kontroliranje naprav za proizvodnjo plavajoče
taline,

g) upravljanje in kontroliranje strojev za glajenje in
izravnavanje ravnih streklenih površin,

h) upravljanje in kontroliranje strojev za proizvodnjo steklenih
palic in cevi iz staljenega stekla z vlečenjem ali z vlečenjem in
pihanjem,

i) upravljanje in kontroliranje žgalnih peči za žganje lončenine
in porcelanske posode ali za fiksiranje glazure in okraskov s
ponovnim žganjem,

j) upravljanje in kontroliranje žgalnih peči za žganje zidakov in
ploščic iz opeke,

k) opravljanje podobnih del,

l) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Kontrolor/kontrolorka mineralurških procesov in izdelkov
(8131.02)

- Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
keramičnih izdelkov (8131.04)

- Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo stekla
(8131.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Steklopihalec/steklopihalka (7322.06)

- Steklorezalec/steklorezalka (7322.07)

- Keramik/keramičarka (7321.01)


8139 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE MINERALURŠKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV, D.N.

Ta enota področne skupine poklicev pokriva
upravljalce/upravljalke mineralurških procesnih strojev in
naprav, ki niso razporejeni drugam v področni skupini 813
Upravljalci/upravljalke mineralurških procesnih strojev in
naprav.

Tu so razporejeni tisti, ki so zadolženi za upravljanje in
kontroliranje strojev in naprav za mešanje sestavin za
proizvodnjo stekla ali za pripravo gline, glazure in brusil, ali
izstiskujejo staljeno steklo za oblikovanje steklenih vlaken.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje strojev za mešanje sestavin za
proizvodnjo stekla,

b) upravljanje in kontroliranje strojev za pripravo gline za
proizvodnjo keramike in opeke,

c) upravljanje in kontroliranje strojev za proizvodnjo glazure in
brusil,

d) upravljanje in kontroliranje strojev za stiskanje staljenega
stekla za oblikovanje steklenih vlaken,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za mešanje sestavin za glino
(8139.01)

- Upravljalec/upravljalka stroja za mešanje sestavin za
proizvodnjo stekla (8139.02)


Področna skupina 814

814 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
PREDELAVO LESA IN IZDELAVO PAPIRJA

Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za predelavo
lesa in izdelavo papirja upravljajo in kontrolirajo stroje in
naprave za žaganje, sekanje in brušenje lesa za pripravo za
nadaljnjo uporabo, predelavo lesa in drugih snovi v papirjevino
in izdelavo papirja iz papirjevine.

Dela običajno vključujejo: upravljanje in kontroliranje strojev
in naprav za predelavo lesa za nadaljnjo uporabo, predelavo lesa
in drugih snovi v papirjevino in izdelavo papirja iz papirjevine.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

8141 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
predelavo lesa

8142 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
pripravo papirjevine

8143 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
proizvodnjo papirja

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8141 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
PREDELAVO LESA

Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za predelavo
lesa, upravljajo in kontrolirajo stroje in naprave za žaganje
lesa, rezanje furnirja in proizvodnjo vezanega lesa in na druge
načine obdelanega lesa za nadaljnjo uporabo.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje sistemov za dovajanje in
prenašanje hlodov,

b) upravljanje in kontroliranje različnih vrst žag za žaganje
hlodov, poševnih ploskev, desk ali plošč in odstranjevanje
hrapavih površin s hlodov,

c) upravljanje in kontroliranje strojev za rezanje furnirja,

d) upravljanje in kontroliranje strojev za stiskanje vezanega
lesa,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka iverilnika (8141.01)

- Upravljalec/upravljalka polnojarmenika (8141.02)

- Upravljalec/upravljalka sekalnega stroja (8141.04)

- Upravljalec/upravljalka ststiskalnice za iverne ali vlaknene
plošče (8141.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Obdelovalec/obdelovalka lesa (7421.01)

- Impregnator/impregnatorka lesa (7421.02)


8142 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
PRIPRAVO PAPIRJEVINE

Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za pripravo
papirjevine upravljajo in kontrolirajo stroje in naprave za
predelavo lesa, krp, esparta, slame, ostankov papirne kaše in
starega papirja v papirjevino, ki se uporablja za izdelavo
papirja.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje strojev za skobljanje in
struženje za predelavo hlodov v papirno kašo,

b) upravljanje in kontroliranje Papinovih loncev, ki proizvajajo
papirno kašo iz lesa, krp, esparta, slame ali ostankov papirne
kaše in starega papirja,

c) upravljanje in kontroliranje strojev za beljenje krp, lesne
papirne kaše, esparta, slame ali ostankov papirne kaše in starega
papirja,

d) upravljanje in kontroliranje strojev za mešanje, tolčenje in
hidriranje papirne kaše in drugih sestavin za pripravo
papirjevine, ki se uporablja za izdelavo papirja,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za struženje lesa za pripravo
papirjevine (8142.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo papirjevine
(8142.02)


8143 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
PROIZVODNJO PAPIRJA

Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
proizvodnjo papirja upravljajo in kontrolirajo stroje in naprave
za proizvodnjo papirja, kartona in plošč iz papirjevine.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje sekcij strojev in naprav za
proizvodnjo papirja, v katerih se mokra papirjevina spremeni v
papir ali v katerih se papir suši, stiska, reže, trga in ponovno
reže,

b) upravljanje in kontroliranje stiskalnic za glajenje in končno
oblikovanje površine papirja,

c) upravljanje in kontroliranje strojev in naprav za glazuro ali
impregnacijo papirja s prevleko,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka procesnih strojev in naprav za
proizvodnjo papirja (8143.01)


Področna skupina 815

815 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
KEMIJSKO PREDELAVO

Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za kemijsko
predelavo upravljajo in kontrolirajo stroje in naprave za
predelavo kemikalij in podobnih snovi za pridobivanje proizvodov
z željenimi lastnostmi.

Dela običajno vključujejo: upravljanje in kontroliranje strojev
in naprav za predelavo kemikalij z drobljenjem, segrevanjem,
mešanjem, destilacijo ali filtriranjem za pridobivanje proizvodov
z željenimi lastnostmi, ali naprav za obdelavo nafte in naftnih
derivatov. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

8151 Upravljalci/upravljalke drobilnih in mešalnih strojev in
naprav za kemijsko predelavo

8152 Upravljalci/upravljalke kemijskih procesnih
toplotnoobdelovalnih strojev in naprav

8153 Upravljalci/upravljalke strojev in naprav za kemijsko
filtriranje in ločevanje

8154 Upravljalci/upravljalke kemijskoreakcijskih in destilirnih
strojev in naprav

8155 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
predelavo nafte in zemeljskega plina

8159 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
kemijsko predelavo, d.n.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8151 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE DROBILNIH IN MEŠALNIH STROJEV IN
NAPRAV ZA KEMIJSKO PREDELAVO

Upravljalci/upravljalke drobilnih in mešalnih strojev in naprav
za kemijsko predelavo upravljajo in kontrolirajo stroje za
drobljenje, mletje in mešajo in spajajo kemikalije in druge
snovi, uporabljene v predelavi kemikalij in podobnih predelavah.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje strojev za mletje in drobljenje,
ki spreminjajo trde kemikalije in podobne snovi v ustrezne oblike
za nadaljnjo predelavo,

b) upravljanje in kontroliranje strojev za mešanje in spajanje
trdih ali tekočih kemikalij in podobnih snovi,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka drobilnih in mešalnih strojev za
kemijsko predelavo (8151.02)


8152 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH KEMIJSKIH
TOPLOTNOOBDELOVALNIH STROJEV IN NAPRAV

Upravljalci/upravljalke kemijskih procesnih toplotnoobdelovalnih
strojev in naprav upravljajo in kontrolirajo stroje in naprave za
kuhanje, praženje in druge načine toplotne obdelave v predelavi
kemikalij in podobnih snovi.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje strojev in naprav za kuhanje
snovi, za čiščenje, mešanje ali sestavljanje le-teh, doseganje
posebnih lastnosti ali povzročanje kemičnih sprememb v njih,

b) upravljanje in kontroliranje sušilnic, žgalnih peči ali
podobnih naprav, ki segrevajo snovi, da jih posušijo, dosežejo
posebne lastnosti ali povzročijo kemične spremembe v njih,

c) upravljanje in kontroliranje sušilnic za predelavo kemiklij in
podobnih snovi,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka kemijskih toplotnoobdelovalnih strojev
in naprav (8152.06)

- Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo cementa (8152.04)


8153 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV IN NAPRAV ZA KEMIJSKO
FILTRIRANJE IN LOČEVANJE

Upravljalci/upravljalke strojev in naprav za kemijsko filtriranje
in ločevanje upravljajo in kontrolirajo stroje in naprave za
filtriranje in ločevanje kemikalij in podobnih snovi.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje naprav za raztapljanje pod
pritiskom skozi filter,

b) upravljanje in kontroliranje naprav za raztapljanje z
vakuumskim vlečenjem skozi filter z vrtečim valjem,

c) upravljanje in kontroliranje strojev za ločevanje snovi s
centrifugo,

d) upravljanje in kontroliranje naprav za odstranjevaje usedlin
in vode iz surove nafte,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za kemijsko
filtriranje in ločevanje (8153.01)


8154 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE KEMIJSKOREAKCIJSKIH IN DESTILIRNIH
STROJEV IN NAPRAV

Upravljalci/upravljalke kemijskoreakcijskih in destilirnih
strojev in naprav upravljajo in kontrolirajo naprave za
destilacijo in prečiščevanje kemikalij, razen nafte.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje naprav za prečiščevanje ali
ločevanje surovih tekočih kemikalij v posamezne sestavine,

b) upravljanje in kontroliranje naprav in opreme za izvajanje
operacij v reaktorjih,

c) upravljanje in kontroliranje bazenov za izhlapevanje,
vakuumskih posod in podobnih naprav za koncentrirano raztapljanje
in suspenzijo,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka kemijskoreakcijskih in destilirnih
strojev in naprav (8154.01)


8155 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
PREDELAVO NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA

Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za predelavo
nafte in zemeljskega plina upravljajo in kontrolirajo naprave za
rafiniranje, destilacijo in obdelavo nafte, naftnih derivatov ali
naravnega plina.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje naprav za odstranjevanje žvepla
iz nafte in naftnih derivatov,

b) upravljanje in kontroliranje črpalk za kroženje nafte ali vode
in kemičnih raztopil skozi rafinerijo,

c) upravljanje in kontroliranje naprav za destiliranje ali
rafiniranje nafte,

d) upravljanje in kontroliranje strojev za mešanje nafte s
kemikalijami in drugimi dodatki,

e) upravljanje in kontroliranje strojev za rafiniranje in drugo
obdelavo naravnega plina,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za predelavo nafte in
zemeljskega plina (8155.01)


8159 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
KEMIJSKO PREDELAVO, D.N.

Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za kemijsko
predelavo, ki niso razporejeni drugam v področni skupini 815
Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za kemijsko
predelavo, so vključeni v to enoto področne skupine.

Tu so razporejeni tisti, ki so zadolženi za upravljanje in
kontroliranje strojev in naprav za raztapljanje kemikalij z
jemanjem barve reagentom, izdelovanje koksa ali plina iz premoga,
iztiskanje in oblikovanje naravnih ali sintetičnih polimerov v
sintetična vlakna, izdelovanje umetnih gnojil, ali izločanje in
predelavo radioaktivnih snovi.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje naprav za obdelavo kemičnih
raztopin z jemanjem barve reagentom,

b) upravljanje in kontroliranje naprav za izdelovanje koksa ali
plina iz premoga,

c) upravljanje in kontroliranje naprav za iztiskanje ali
oblikovanje naravnih ali sintetičnih polimerov v sintetična
vlakna,

d) upravljanje in kontroliranje naprav za izdelovanje umetnih
gnojil,

e) upravljanje in kontroliranje naprav za izločanje radioaktivnih
snovi iz njihovih rud ali obdelavo takih snovi,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Kemijski laborant/kemijska laborantka (8159.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo koksa (8159.03)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sintetičnih
vlaken (8159.04)


Področna skupina 816

816 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE ENERGETSKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV

Upravljalci/upravljalke energetskih procesnih strojev in naprav
upravljajo in kontrolirajo stroje in naprave v napravah za
proizvodnjo električne energije in vodno obdelavo, sežigalnih
peči in podobih naprav, upravljajo in vzdržujejo ladijske in
druge oblike parnih strojev in tudi kotlov.

Dela običajno vključujejo: upravljanje in kontroliranje stojev in
naprav za proizvodnjo električne energije, upravljanje in
kontroliranje parnih strojev in kotlov in drugih stalno
nameščenih strojev in naprav, kot so sežigalne peči ali naprave
za vodno obdelavo in črpalke. Vključen je lahko tudi nadzor
drugih delavcev.

Enote področne skupine:

8161 Upravljalci/upravljalke energetskih procesnih naprav

8162 Upravljalci/upravljalke parnih strojev in naprav

8163 Upravljalci/upravljalke vodočrpalnih, klimatskih, čistilnih
naprav ipd.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8161 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE ENERGETSKIH PROCESNIH NAPRAV

Upravljalci/upravljalke energetskih procesnih naprav upravljajo
in kontrolirajo stroje in naprave za proizvodnjo in distribucijo
električne in druge energije.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje termoelektrarn na premog, nafto
ali naravni plin,

b) upravljanje in kontroliranje jedrskih elektrarn,

c) upravljanje in kontroliranje hidroelektrarn,

d) upravljanje in kontroliranje drugih elektrarn, npr. na sončno
energijo, plimovanje, geotermično energijo ali energijo vetra,

e) kontrolo distribucije električne energije iz elektrarne,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka bioenergetskih naprav (8161.01)

- Upravljalec/upravljalka hidroenergetskih naprav (8161.02)

- Upravljalec/upravljalka jedrskoenergetskih naprav (8161.03)

- Upravljalec/upravljalka sončnoenergetskih naprav (8161.05)


8162 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PARNIH STROJEV IN NAPRAV

Upravljalci/upravljalke parnih strojev in naprav upravljajo in
kontrolirajo parne stroje in kotle na zemlji in na vodi.

Dela vključujejo:

a) upravljaje in kontroliranje parnih strojev in kotlov na premog
ali nafto na zemlji in na vodi,

b) opravljanje podobnih nalog,

c) nadzorovanje drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka parnega stroja na ladji (8162.02)

- Upravljalec/upravljalka parnih strojev in naprav (8162.03)


8163 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE VODOČRPALNIH, KLIMATSKIH, ČISTILNIH
NAPRAV IPD.

Upravljalci/upravljalke vodočrpalnih, klimatskih, čistilnih
naprav ipd. upravljajo in kontrolirajo različne vrste naprav, kot
so sežigalne peči, naprave za vodno obdelavo, kompresorje zraka
in plina, črpalke, naprave za hlajenje ali segrevanje in
ventilacijske sisteme.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje sežigalnih peči in opreme za
sežiganje smeti in drugih odpadnih snovi,

b) upravljanje in kontroliranje strojev in naprav za
prečiščevanje in bistrenje vode za človeško uporabo ali uporabo
in kasnejšo uporabo v naravnih vodnih sistemih,

c) upravljanje in kontroliranje kompresorjev za zrak in plin,

d) upravljanje in kontroliranje črpalk za prenos tekočin, plinov,
poltekočin in praškov z ene lokacije na drugo,

e) upravljanje in kontroliranje sistemov hlajenja za zmrzovanje
ali hladno skladiščenje ali industrijsko obdelavo,

f) upravljanje in kontroliranje sistemov za segrevanje in
ventilacijo,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka sežigalne peči za odpadke (8163.05)

- Upravljalec/upravljalka vodočistilnih naprav (8163.06)

- Upravljalec/upravljalka vodočrpalnih naprav (8163.07)


Področna skupina 817

817 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE INDUSTRIJSKIH ROBOTOV

Upravljalci/upravljalke industrijskih robotov upravljajo in
kontrolirajo industrijske robote.

Dela običajno vključujejo: upravljanje in kontroliranje
industrijskih robotov.

Enota področne skupine:

8170 Upravljalci/upravljalke industrijskih robotov

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8170 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE INDUSTRIJSKIH ROBOTOV

Upravljalci/upravljalke industrijskih robotov upravljajo in
kontrolirajo industrijske robote in opravljajo podobna dela.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje delovanja industrijskih robotov,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka industrijskih robotov (8170.01)


PODSKUPINA 82

82 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO IZDELKOV IN
SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo izdelkov in
sestavljalci/sestavljalke izdelkov upravljajo in kontrolirajo
industrijske stroje, na mestu ali z daljave, ali pa sestavljajo
izdelke iz sestavnih delov v skladu s točno določenimi
specifikacijami in postopki dela. Delo v glavnem zahteva izkušnje
in poznavanje industrijskih strojev, s katerimi upravljajo
oziroma kontrolirajo. Pogosto morajo biti upravljalci strojev
usklajeni z ritmom operacije strojev in s tehničnimi inovacijami.

Dela običajno vključujejo: upravljanje in kontroliranje strojev
za izdelovanje izdelkov iz kovin, mineralov, kemikalij, gume,
plastike, lesa, papirja, tekstila, krzna in usnja, in za
predelovaje hrane in podobnih izdelkov; upravljanje tiskarskih in
knjigoveških strojev; upravljanje strojev za pakiranje in
etiketiranje; sestavljanje proizvodov iz sestavnih delov v skladu
s točno določenimi specifikacijami in postopki dela. Vključen je
lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

821 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo kovinskih in
mineralnih izdelkov

822 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo kemijskih
izdelkov

823 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo gumenih in
plastičnih izdelkov

824 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo lesenih
izdelkov

825 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tiskarskih,
knjigoveških in papirnih izdelkov

826 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tekstilnih,
usnjenih, krznenih izdelkov

827 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo prehrambnih in
podobnih izdelkov

828 Sestavljalci/sestavljalke strojev, naprav in izdelkov

829 Drugi upravljalci/druge upravljalke strojev za proizvodnjo
izdelkov in sestavljalci/sestavljalke izdelkov, d.n.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


Področna skupina 821

821 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA IZDELAVO KOVINSKIH IN
MINERALNIH IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za izdelavo kovinskih in
mineralnih izdelkov upravljajo in kontrolirajo stroje za obdelavo
kovin ali izdelujejo izdelke, sestavljene predvsem iz nekovinskih
rudnin.

Dela običajno vključujejo: upravljanje in kontroliranje strojev
za obdelavo kovin, npr. stružnice, škarij in orodja za vrtanje,
brušenje in žaganje kovin; ali strojev za iztiskanje, mletje,
mešanje, brušenje ali sekanje vnaprej izdelanih proizvodov iz
cementa, betona in kamna. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

8211 Upravljalci/upravljalke orodnih strojev

8212 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo cementnih in
drugih mineralnih izdelkov

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji in zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so klasificirani v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8211 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE ORODNIH STROJEV

Upravljalci/upravljalke orodnih strojev upravljajo in
kontrolirajo avtomatske in polavtomatske stroje za obdelavo
kovin, ki opravljajo ponavljajoče se naloge in so sestavljeni iz
orodnih strojev.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje enega ali več orodnih strojev
npr. stružnice, izsekovalnega stroja, škarij, strojev za
ukrivljanje, mletje, rezkanje, vrtanje, luknjanje, brušenje ali
žaganje kovin, ki so lahko številčno kontrolirane ali povezane s
strojem za avtomatični prenos,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Skupinovodja upravljalcev orodnih strojev (8211.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za vrtanje kovin (8211.08)

- Upravljalec/upravljalka stružnice (8211.09)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Strugar/strugarka (7223.04)


8212 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO CEMENTNIH IN
DRUGIH MINERALNIH IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo cementnih in
drugih mineralnih izdelkov upravljajo in kontrolirajo stroje za
iztiskanje, vlivanje, mešanje, brušenje in klesanje, proizvajajo
in končujejo različne vnaprej izdelane izdelke iz betona in
kamna, ali izdelujejo vlite kamnite izdelke za gradbene namene.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje strojev za iztiskanje, vlivanje,
brušenje in klesanje, s katerimi se izdeluje ali končuje različne
vnaprej izdelane proizvode iz betona ali kamna, kot so tlak,
stebri za ograje, cevi različnih profilov in robniki, zidne in
pregradne plošče, gradbene dele, kabelski kanali in kanali za
izločevanje dima in prahu,

b) upravljanje in kontroliranje strojev za mešanje peska, proda,
cementa in vode za proizvodnjo betona,

c) upravljanje in kontroliranje strojev za izdelavo industrijskih
diamantov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov iz
betona (8212.03)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov iz
umetnega kamna (8212.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka kemijskih toplotnoobdelovalnih strojev
in naprav (8152.06)

- Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za predelavo rude in
kamnin (8112.05)


Področna skupina 822

822 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO KEMIJSKIH
IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo kemijskih izdelkov
upravljajo in kontrolirajo stroje za obdelavo različnih kemikalij
in drugih za izdelavo farmacevtskih, toaletnih, eksplozivnih,
fotografskih in podobnih kemijskih izdelkov, ali za dokončno
obdelavo, galvaniziranje ali prevlačenje kovinskih izdelkov.

Dela običajno vključujejo: upravljanje in kontroliranje strojev
za taljenje, filtriranje, fermentiranje, mešanje in drugo
obdelavo kemikalij in drugih snovi, da dosežemo željene lastnosti
le-teh za nadaljnjo industrijsko proizvodnjo ali za proizvodnjo
končnih izdelkov; upravljanje in kontroliranje strojev za
dokončno obdelavo, galvanizacijo ali prevlačenje kovinskih
izdelkov. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

8221 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo zdravil,
pralnih in toaletnih sredstev

8222 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo streliva in
razstreliva

8223 Upravljalci/upravljalke strojev za površinsko obdelavo
kovinskih delov

8224 Upravljalci/upravljalke strojev za izdelovanje fotografskih
izdelkov

8229 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo kemijskih
izdelkov, d.n.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge izvršene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8221 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO ZDRAVIL,
PRALNIH IN TOALETNIH SREDSTEV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo zdravil, pralnih
in toaletnih srestev upravljajo in kontrolirajo stroje za
obdelavo različnih kemikalij in drugih sestavin za izdelavo
farmacevtskih in toaletnih izdelkov.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje strojev za vlivanje, filtriranje,
fermentiranje, segrevanje, mešanje, brušenje, polnjenje in
pečatenje snovi, uporabljene za izdelavo farmacevtskih in
toaletnih izdelkov, detergentov in podobnih izdelkov,

b) upravljanje kontrole za reguliranje temperature, pritiska,
pretoka in hitrosti operacij,

c) čiščenje in dizinfekcijo opreme,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo zdravil
(8221.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pralnih sredstev
(8221.02)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo toaletnih
izdelkov (8221.03)


8222 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO STRELIVA IN
RAZSTRELIVA

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo streliva in
razstreliva upravljajo in kontrolirajo stroje za obdelavo
različnih kemikalij in drugih sestavin za izdelavo streliva in
razstreliva.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje strojev za mešanje in drugo
obdelavo kemikalij za izdelavo eksplozivnih snovi, kot so
nitroceluloza, gelignit in različni tipi pogonskih sredstev,

b) upravljanje in kontroliranje strojev za izdelavo vžigalnikov,
za razstrelivo in pirotehniko,

c) upravljanje in kontroliranje strojev za montiranje in
polnjenje nabojev, bomb, raket, min in podobnih sredstev,

d) opravljanje podobnih nalog,

e) nadzorovanje drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vžigalic
(8222.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo streliva in
razstreliva (8222.02)


8223 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA POVRŠINSKO OBDELAVO
KOVINSKIH DELOV

Upravljalci/upravljalke strojev za površinsko obdelavo kovinskih
delov upravljajo in kontrolirajo stroje za površinsko obdelavo
kovinskih delov, da bi izboljšali njihovo odpornost proti
rjavenju in površinskim poškodbam, iz dekorativnih razlogov ali
da bi dosegli električne ali magnetske lastnosti.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje stroje za čiščenje kovinskih
delov in pripravljanje za posrebrenje z električnim postopkom,
galvaniziranje, emajliranje ali podobno obdelavo,

b) upravljanje in kontroliranje strojev za posrebrenje z
električnim postopkom,

c) upravljanje in kontroliranje strojev za vroče potapljanje za
prevlačenje železnih in jeklenih delov,

d) upravljanje in kontroliranje strojev za avtomatično
prevlačenje žic z neželeznimi kovinami,

e) upravljanje in kontroliranje strojev za pršenje staljene
kovine ali druge snovi na kovinske dele za zaščitne ali
dekorativne prevleke ali za popravljanje poškodovanih površin,

f) upravljanje in kontroliranje strojev za doseganje odpornosti
na rjavenje kovinskih delov z obdelavo s kemikalijami in
segrevanjem,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za galvaniziranje kovinskih
delov (8223.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za prevlačenje kovinskih delov
(8223.02)

- Upravljalec/upravljalka strojev za površinsko obdelavo
kovinskih delov (8223.03)


8224 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA IZDELOVANJE FOTOGRAFSKIH
IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za izdelovanje fotografskih
izdelkov upravljajo in kontrolirajo stroje za izdelavo
fotografskih filmov, fotografskih plošč in papirja ter za
obdelavo osvetljenih fotografskih materialov.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in kontroliranje strojev za izdelavo fotografskih
filmov in papirja,

b) upravljanje in kontroliranje strojev za prevlačenje
fotografskih plošč,

c) upravljanje in kontroliranje strojev za obdelavo barvnih in
črnobelih filmov in plošč, da bi dobili negative ali prozorne
pozitive,

d) upravljanje in kontroliranje strojev za razvijanje črno-belih
ali barvnih fotografij ali povečevanje ali zmanjševanje
fotografij,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka stroja za povečanje ali zmanjšanje
fotografij (8224.02)

- Upravljalec/upravljalka stroja za razvijanje fotografij
(8224.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Razvijalec/razvijalka in izelovalec/izdelovalka fotografij
(7344.03)

- Povečevalec/povečevalka ali zmanjševalec/zmanjševalka posnetkov
(7344.02)


8229 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO KEMIJSKIH
IZDELKOV, D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni upravljalci strojev
za proizvodnjo kemijskih izdelkov, ki niso razporejeni drugam v
področni skupini 822 Upravljalci/upravljalke strojev za
proizvodnjo kemijskih izdelkov.

Tu so razporejeni tisti, ki upravljajo in kontrolirajo stroje, ki
proizvajajo osnovne kemične izdelke, kot so premazna sredstva in
podobni kemijski izdelki.

Dela vključujejo:

a) upravljanje in nadzorovanje strojev, ki proizvajajo premazna
sredstva, linolej, sveče, halogene pline in podobne kemične
izdelke,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo premaznih
sredstev (8229.01)


Področna skupina 823

823 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO GUMENIH IN
PLASTIČNIH IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo gumenih in
plastičnih izdelkov upravljajo in nadzirajo stroje, ki gnetejo in
mešajo gumo in gumene sestavine, in proizvajajo različne dele in
produkte iz naravne in sintetične gume in plastike.

Dela običajno vključujejo: upravljanje in nadziranje strojev, ki
gnetejo in mešajo gumo in gumene sestavine, in proizvajajo
različne dele in produkte iz naravne in sintetične gume in
plastike. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enoti področne skupine:

8231 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo gumenih
izdelkov

8232 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo plastičnih
izdelkov

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja in naravo in
namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske narave,
zahtevajo v glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega
truda, malo ali nič izkušenj, in poznavanja dela in omejeno
spodbudo in presojanje dela.


8231 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO GUMENIH
IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov
upravljajo in nadzirajo stroje, ki gnetejo in mešajo gumo in
gumene sestavine in proizvajajo različne dele in produkte iz
naravne in sintetične gume, kot so ulita obutev, izdelki za
gospodinjstvo, izolirni material, industrijski dodatki ali gume
za kolesa, avtomobile, traktorje, letala in druga vozila.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev, ki gnetejo, mešajo in
spajajo gumo in gumene dodatke za nadaljni proces,

b) vodenje in kontroliranje strojev, ki proizvajajo gumene plošče
ali gumirajo izdelek z valjanjem,

c) vodenje in kontroliranje strojev, ki iztisnejo gumeno mešanico
ali oblikujejo vulkanizirane gume s kalupi,

d) vodenje in kontroliranje strojev, ki izoblikujejo
vulkanizirane pnevmatike in vlijejo ali obnovijo rabljene
pnevmatike,

e) vodenje in kontroliranje strojev, ki proizvajajo
gumenotehnične izdelke,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka pnevmatik
(8231.01)

- Kontrolor/kontrolorka gumenih izdelkov (8231.03)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo gumenih
polizdelkov (8231.06)


8232 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH
IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo plastičnih
izdelkov vodijo in kontrolirajo stroje, ki gnetejo in mešajo
sestavine v plastične materiale in ki delajo različne plastične
dele in izdelke.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev, ki gnetejo in mešajo
sestavine v plastične materiale,

b) vodenje in kontroliranje strojev, ki oblikujejo plastične
materiale s kalupi, izrivanjem, rezanjem in drugimi sredstvi,

c) vodenje in kontroliranje strojev, ki iz tankih ploščic
plastično impregnirajo materiale,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Oblikovalec/oblikovalka plastike (8232.02)

- Vbrizgovalec/vbrizgovalka plastike (8232.04)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo plastičnih
izdelkov (8232.05)


Področna skupina 824

824 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO LESENIH
IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov
vodijo in kontrolirajo avtomatske in polavtomatske stroje za
obdelavo lesa, ki izvajajo ponavljajoča se dela in so vedno
postavljeni pri njih.

Dela običajno vključujejo: vodenje in kontroliranje
lesnoobdelovalnih strojev za žaganje, oblikovanje, vrtanje,
začrtavanje, obračanje ali rezbarjenje lesa. Vključen je lahko
tudi nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

8240 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo lesenih
izdelkov

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge izvršene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela in omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8240 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO LESENIH
IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov
vodijo in kontrolirajo avtomatske in polavtomatske stroje za
obdelavo lesa, ki izvajajo ponavljajoča se dela in so vedno
postavljeni pri njih.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje enega ali več prej naštetih strojev
za žaganje, oblikovanje, vrtanje, začrtavanje, obračanje ali
rezbarjenje lesa,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Skupinovodja upravljalcev strojev za proizvodnjo lesenih
izdelkov (8240.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pohištva
(8240.03)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo stavbnega
pohištva (8240.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Nastavljalec/nastavljalka lesnoobdelovalnih strojev (7423.01)


Področna skupina 825

825 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO TISKARSKIH,
KNJIGOVEŠKIH IN PAPIRNIH IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tiskarskih,
knjigoveških in papirnih izdelkov vodijo in kontrolirajo različne
tipe strojev za tisk in kopiranje ali stroje, ki vežejo in
krasijo knjige oziroma, proizvajajo različne izdelke iz papirja,
lepenke in podobnih materialov.

Dela običajno vključujejo: vodenje in kontroliranje različnih
tipov tiskarskih in kopirnih strojev ali strojev, ki vežejo in
krasijo knjige, proizvajajo različne izdelke iz papirja, lepenke
in podobnih materialov. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enote področne skupine:

8251 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tiskarskih
izdelkov

8252 Upravljalci/upravljalke knjigoveških strojev

8253 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo papirnatih
izdelkov

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge opravljenr ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela in omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8251 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO TISKARSKIH
IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tiskarskih
izdelkov vodijo in kontrolirajo različne tipe strojev, ki tiskajo
na papir, tanke plošče in druge materiale.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje valja, klišeja, rotiranja,
odtiskovanja, neposredne litografije, rotogravure in tiskanja
tapet,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za ofsettisk (8251.02)

- Upravljalec/upravljalka strojev za sitotisk (8251.03)

- Upravljalec/upravljalka strojev za tiskanje tapet (8251.05)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Fotostavec/fotostavka(7341.01)

- Strojni stavec/strojna stavka (7341.08)

- Tiskar/tiskarka (7341.09)


8252 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE KNJIGOVEŠKIH STROJEV

Upravljalci/upravljalke knjigoveških strojev vodijo in
kontrolirajo stroje, ki vežejo in krasijo knjige.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje knjigoveških strojev,

b) vodenje in kontroliranje tiskarskih strojev, ki okrasijo risbe
in naslove na platnicah knjige,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka knjigoveških strojev (8252.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Knjigovez/knjigovezka (7345.01)


8253 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO PAPIRNIH
IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo papirnatih
izdelkov vodijo in kontrolirajo stroje, ki proizvajajo škatle,
ovojnice, vrečke in druge izdelke iz papirja, lepenke, celofana
in podobnih materialov.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev za lepljenje papirja v
lepenko, rezanje v zahtevano dolžino, rezanje in pregibanje
lepenke v obliko škatle,

b) vodenje in kontroliranje stiskalnih strojev, ki oblikujejo
kozarce ali druge izdelke iz papirja ali lepenke,

c) vodenje in kontroliranje strojev za striženje, zlaganje in
lepljenje papirja v ovojnice in papirne vrečke ali oblikovanje
vrečk in drugih materialov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Kartonažer/kartonažerka (8253.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo papirnatih
izdelkov (8253.02)


Področna skupina 826

826 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO TEKSTILNIH,
USNJENIH, KRZNENIH IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tekstilnih,
usnjenih in krznenih izdelkov vodijo in kontrolirajo stroje, ki
pripravljajo vlakna in prejo ali kožuhe in krzno ter izdelujejo
ali suho čistijo tekstilna, krznena in usnjena oblačila.

Dela običajno vključujejo: vodenje in kontroliranje strojev, ki
pripravljajo vlakna in prejo ter navijajo prejo in sukanec; tkejo
in pletejo; strojno izdelujejo oblačila iz različnih materialov;
belijo, barvajo in čistijo tekstil. Med dela spada tudi
pripravljanje kož in kožuhov za nadaljnjo predelavo, za
izdelovanje obutve in podobnih izdelkov. Vključen je lahko tudi
nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

8261 Upravljalci/upravljalke strojev za predenje, previjanje ipd.

8262 Upravljalci/upravljalke strojev za pletenje, tkanje ipd.

8263 Upravljalci/upravljalke strojev za šivanje oblačil iz
tekstilij, usnja, krzna ipd.

8264 Upravljalci/upravljalke strojev za beljenje, barvanje,
čiščenje tekstilij, usnja, krzna ipd.

8265 Upravljalci/upravljalke strojev za pripravo in obdelavo
usnja in krzna

8266 Upravljalci/upravljalke strojev za obutve in usnjene
galanterije

8269 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tekstilnih,
usnjenih, krznenih izdelkov, d.n.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge izvršene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja in naravo in
namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj in poznavanja dela ter omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8261 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PREDENJE, PREVIJANJE IPD.

Upravljalci/upravljalke strojev za previjanje in predenje ipd.
vodijo in kontrolirajo stroje, ki pripravljajo vlakna in prejo
ter navijajo prejo in sukanec.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev za sestavljanje tekstilnih
vlaken v enotno mešanico,

b) vodenje in kontroliranje strojev za čiščenje in kosmatenje
tekstilnih vlaken ter oblikovanje v trakove, česanje trakov in
druge podobne naloge,

c) vodenje in kontroliranje, strojev za kombiniranje trakov v
svitke,

d) vodenje in kontroliranje strojev, ki predejo sukanec in prejo
iz svitkov, navijajo dva ali več sukancev, zvijajo dvoje ali več
vlaken preje oz. sukanca v posamezna težja in močnejša vlakna,
ali navijajo prejo ali sukanec z ene bale na drugo,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za dodelovanje vlaknovin
(8261.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za predenje (8261.03)

- Upravljalec/upravljalka strojev za previjanje (8261.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Pletilec/pletilka (7432.01)


8262 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PLETENJE, TKANJE IPD.

Upravljalci/upravljalke strojev za pletenje, tkanje ipd. vodijo
in kontrolirajo stroje za tkanje in pletenje in stroje za
izdelovanje blaga in tkanin.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev za tkanje in pletenje
preprostega ali poslikanega blaga, tapiserij, čipk, preprog,
oblačil, pletenin ali drugih tkanin in izdelkov,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za pletenje (8262.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo čipk (8262.02)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo preprog
(8262.03)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tapiserij
(8262.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Pletilec/pletilka (7432.02)

- Tkalec/tkalka (7432.03)


8263 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA ŠIVANJE OBLAČIL IZ
TEKSTILIJ, USNJA, KRZNA IPD.

Upravljalci/upravljalke strojev za šivanje oblačil iz tekstilij,
usnja, krzna ipd. vodijo in kontrolirajo šivalne stroje za
izdelavo tekstilnih, krznenih ali usnjenih oblačil ali vezenje
ornamentnih okraskov na oblačila ali druge materiale.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje standardnih in posebnih šivalnih
strojev za izdelavo ali popravilo oblačil, rokavic in različnih
tekstilnih, krznenih in usnjenih izdelkov,

b) vodenje in kontroliranje standardnih in posebnih šivalnih
strojev za vezenje okraskov na oblačila ali druge materiale,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje oblačil iz tekstilij
(8263.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje oblačil iu usnja in
krzna (8263.03)

- Upravljalec/upravljalka strojev za vezenje (8263.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Vezilec/vezilka (7436.03)

- Krznar/krznarka (7441.02)

- Izdelovalec/izdelovalka tekstilnih in usnjenih predmetov domače
obrti (7332.02)

- Krojač/krojačica krznenih oblačil (7434.01)


8264 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA BELJENJE, BARVANJE,
ČIŠČENJE TEKSTILIJ, USNJA, KRZNA IPD.

Upravljalci/upravljalke strojev za beljenje, barvanje, čiščenje
tekstilij, usnja, krzna ipd. vodijo in kontrolirajo stroje, ki
belijo, barvajo, perejo in drugače obdelujejo vlakna, prejo ali
tkanino, ali pa suho čistijo tekstilne, krznene in usnjene
izdelke.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev, ki obdelujejo tekstilije, da
dobimo svetlejšo barvo ali jim damo posebno barvo,

b) vodenje in kontroliranje strojev za pranje ali suho čiščenje
tekstilij, krzna ali usnja, za odstranjevanje umazanije In
odvečne naravne ali umetne smole,

c) vodenje in kontroliranje strojev za skrčenje blaga ali jačanje
tkanine,

d) vodenje in kontroliranje strojev za impregniranje tekstilij s
kemikalijami,

e) vodenje in kontroliranje strojev za obdelovanje svile,

f) vodenje in kontroliranje strojev za stiskanje, natezanje ali
dajanje posebnega sijaja ali druge vrste končnega postopka,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Apreter/apreterka tekstilij, usnja, krzna (8264.01)

- Belilec/belilka tekstilij (8264.03)

- Plemenitilec/plemenitilka tekstilij (8264.06)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Likalec/likalka (9133.01)


8265 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PRIPRAVO IN OBDELAVO
USNJA IN KRZNA

Upravljalci/upravljalke strojev za pripravo in obdelavo usnja in
krzna vodijo in kontrolirajo različne stroje, ki pripravljajo
usnje ali obdelujejo kožuhe.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev, ki ločijo meso in mast od
kožuha pred sušenjem,

b) vodenje in kontroliranje strojev, ki odstranijo dolgo in
surovo dlako s krzna kož, pristrižejo dlako do ustrezne dolžine;
barvajo, nategnejo in zgladijo pripravljeno kožo,

c) vodenje in kontroliranje strojev, ki ločijo ostanke od kože
ali mesa in dlak od kože in razcepijo kože,

d) vodenje in kontroliranje strojev, ki obdelujejo z raztopinami
in veljajo za končne izdelke, spremenjene v usnje,

e) vodenje in kontroliranje strojev, ki nanašajo barvo in vzorce
na usnje,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo in obdelavo krzna
(8265.01)

- Upravljale/upravljalka strojev za pripravo in obdelavo usnja
(8265.02)


8266 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO OBUTVE IN
USNJENE GALANTERIJE

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo obutve in usnjene
galanterije vodijo in kontrolirajo stroje, ki proizvajajo
standardno in posebno obutev, ročne torbice in ostale dodatke, v
glavnem narejene iz usnja.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev, ki označijo model in
izrežejo dele čevlja,

b) vodenje in kontroliranje strojev, ki šivajo dele čevljev
skupaj ali polirajo robove, ali nanašajo ornamente in izvajajo
zaključne naloge,

c) vodenje in kontroliranje strojev, ki proizvajajo ročno
prtljago, ročne torbice, pasove in druge dodatke, ter
podrobnosti, kot so sedla, komati ali konjske vprege,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo obutve (8266.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo usnjene
galanterije (8266.03)

Primeri podobnh poklicev, razporejenih drugam:

- Čevljar/čevljarka (7442.01)

- Izdelovalec/izdelovalka tekstilnih in usnjenih predmetov domače
obrti (7332.02)


8269 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO TEKSTILNIH,
USNJENIH, KRZNENIH IZDELKOV, D.N.

Ta enota področne skupine poklicev pokriva
upravljalce/upravljalke strojev za proizvodnjo tekstilnih,
usnjenih in krznenih izdelkov, ki niso razporejeni drugam v
področni skupini 826 Upravljalci/upravljalke strojev za
proizvodnjo tekstilnih, usnjenih, krznenih izdelkov.

Tu so razporejeni tisti, ki so zaposleni v vodenju in
kontroliranju strojev, ki delajo raznovrstne izdelke, kot so
vrvice ali drugo okrasje.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev, ki izdelujejo raznovrstne
vrvice in okrasne izdelke,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo obrob in vrvic
iz tekstiliji, usnja in krzna (8269.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Modist/modistka (7433.04)

- Krojilec/krojilka konfekcije (7435.04)


Področna skupina 827

827 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN
PODOBNIH IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo prehrambnih in
podobnih izdelkov vodijo in kontrolirajo stroje, ki izdelujejo
živila in podobne izdelke za človeško in živalsko porabo.

Dela običajno vključujejo: vodenje in kontroliranje strojev za
zakol živine in rezanje trupel in rib v kose za skladiščenje ali
prodajo; izdelovanje mesnih ali ribjih izdelkov; pridelovanje
mleka in smetane in izdelovanje mlečnih izdelkov; droblenje in
mletje zrnja in začimb, ali podobnih hranil; izdelovanje kruha,
testenin in podobnih izdelkov; predelavo sadja in zelenjave;
predelavo in rafiniranje sladkorja, predelavo čaja, kave in
kakava; predelavo piva, vina, žganih pijač in drugih pijač ali
tobačnih izdelkov. Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

8271 Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo mesa in rib

8272 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo mlečnih
izdelkov

8273 Upravljalci/upravljalke strojev za mletje žita, kavovin,
začimb ipd.

8274 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo pekarskih,
slaščičarskih in podobnih izdelkov

8275 Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo sadja,
zelenjave, rastlinskih maščob ipd.

8276 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo sladkorja
ipd.

8277 Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo čaja, kave in
kakava

8278 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo piva, vina
ipd.

8279 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo prehrambnih
in podobnih izdelkov, d.n.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge izvršene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske narave,
zahtevajo v glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega
truda, malo ali nič izkušenj, in poznavanja dela in omejeno
spodbudo in presojanje dela.


8271 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PREDELAVO MESA IN RIB

Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo mesa in rib vodijo
in kontrolirajo stroje, ki se uporabljajo za zakol živine, razrez
trupel, pripravljanje standardnih mesnih ali ribjih kosov in
izdelovanje mesnih in ribjih izdelkov.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev, potrebnih za zakol živine in
za razrez trupel ali rib v standardne kose,

b) vodenje in kontroliranje strojev za mletje in mešanje mesa in
rib,

c) vodenje in kontroliranje strojev za obdelavo mesa in rib in
izdelovanje različnih mesnih in ribjih izdelkov, kot so salame,
dimnjeno meso in prekajene ribe,

d) vodenje in kontroliranje strojev za proizvodnjo konzerviranih
ali zmrznjenih mesnih ali ribjih jedi,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo mesa (8271.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo rib (8271.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Mesar/mesarka (7411.03)

- Predelovalec/predelovalka rib (7411.04)


8272 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO MLEČNIH
IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo mlečnih izdelkov
vodijo in kontrolirajo stroje, ki predelujejo mleko in smetano in
izdelujejo mlečne izdelke.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev za pasterizacijo,
homogenizacijo in toplotno obdelavo mleka in smetane,

b) vodenje in kontroliranje strojev za izdelovanje masla, sira in
drugih mlečnih izdelkov,

c) vodenje in kontroliranje strojev za kondenzacijo ali uprašitev
mleka,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mlečnih izdelkov
(8272.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Sirar/sirarka (7413.04)

- Maslar/maslarka (7413.02)


8273 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA MLETJE ŽITA, KAVOVIN,
ZAČIMB IPD.

Upravljalci/upravljalke strojev za mletje žita, kavovin, začimb
ipd. vodijo in kontrolirajo stroje za drobljenje, mletje in
mešanje in drugačno obdelavo drobljenja in mletja zrnja in
podobnih živil za človeško in živalsko prehrano.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev za predelovanje moke, zdroba,
živinske krme in za obdelavo riža,

b) vodenje in kontroliranje strojev za mletje žita in začimb,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za mletje kavovin (8273.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za mletje žita (8273.03)

- Upravljalec/upravljalka strojev za mletje živinske krme
(8273.04)


8274 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO PEKARSKIH,
SLAŠČIČARSKIH IN PODOBNIH IZDELKOV

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo pekarskih,
slaščičarskih in podobnih izdelkov vodijo in kontrolirajo stroje
za pripravo in peko kruha, peciva, za pripravo testenin in
podobnih izdelkov, narejenih iz moke, čokolade in podobnih
sestavin.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev za mešanje moke z drugimi
sestavinami za pripravo testa za proizvodnjo kruha, peciva,
testenin in podobnih izdelkov,

b) vodenje in kontroliranje strojev za oblikovanje testa za
proizvodnjo kruha, peciva, testenin in podobnih izdelkov,

c) vodenje in kontroliranje peči za peko kruha, peciva, testenin
in podobnih izdelkov,

d) vodenje in kontroliranje strojev za pripravo začimb,

e) vodenje in kontroliranje strojev za proizvodnjo čokolade in
slaščic,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalce/upravljalka strojev za proizvodnjo konditorskih
izdelkov (8274.01)

- Upravljalce/upravljalka strojev za proizvodnjo slaščic
(8274.03)

- Upravljalce/upravljalka strojev za proizvodnjo testenin
(8274.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Pek/pekinja kruha in peciva (7412.03)

- Slaščičar/slaščičarka (7412.05)


8275 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PREDELAVO SADJA,
ZELENJAVE, RASTLINSKIH MAŠČOB IPD.

Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo sadja, zelenjave,
rastlinskih maščob vodijo ipd. kontrolirajo stroje za predelavo
sadja in zelenjave, za proizvodnjo sokov, za pridobivanje olja iz
semen in plodov ter strojev za obdelovanje sadja, zelenjave,
plodov in orehov s sušenjem, kuhanjem, konzerviranjem ali
zmrzovanjem.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev za pripravljanje soka iz
sadja ali zelenjave z gretjem ali stiskanjem,

b) vodenje in kontroliranje strojev za pripravljanje in
prečiščevanje olja iz semen, oreščkov in plodov,

c) vodenje in kontroliranje strojev za pripravljanje margarine in
podobnih izdelkov iz živalskih ali rastlinskih olj,

d) vodenje in kontroliranje strojev za pripravljanje sadja,
zelenjave in orehov za nadaljno predelavo,

e) vodenje in kontroliranje strojev za sušenje, konzerviranje,
kuhanje, zamrzovanje oziroma za kako drugačno obdelovanje sadja,
zelenjave in drugih plodov,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo rastlinskih maščob
(8275.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo sadja (8275.02)

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo zelenjave
(8275.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Predelovalec/predelovalka sadja (7414.03)

- Predelovalec/predelovalka zelenjave (7414.04)

- Oljar/oljarka (7414.02)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo brezalkoholnih
pijač (razen sadnih in zelenjavnih sokov) (8278.01)


8276 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO SLADKORJA
IPD.

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo sladkorja ipd.
vodijo in kontrolirajo stroje za predelovanje sladkorne pese ter
proizvodnjo prečiščenega sladkorja.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev za stiskanje in pridobivanje
sladkornega izvlečka iz sladkorne pese,

b) vodenje in kontroliranje rezervoarjev za čiščenje sladkornega
izvlečka ali za proizvodnjo kristalov sladkorja iz vročega
sladkornega izvlečka.,

c) vodenje in konrtoliranje strojev za prečiščevanje sladkorne
pese s kontinuirano obdelavo,

d) vodenje in kontroliranje strojev za pridobivanje sladkornega
soka iz drugih rastlinskih virov,

e) vodenje in kontroliranje strojev za predelavo medu,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sladkorja
(8276.01)


8277 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PREDELAVO ČAJA, KAVE IN
KAKAVA

Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo čaja, kave in kakava
vodijo in kontrolirajo stroje za pripravljanje čajnih lističev in
mešanic ter kavnih ali kakavovih zrn in cikorijinih korenin.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev za sušenje čajnih listov,
valjanje posušenih listov in za pripravljanje mešanic raznih vrst
čaja,

b) vodenje in kontroliranje strojev za rezanje kavnih ali
kakavovih zrn, za odstranjevanje in čiščenje stebel in za
luščenje zrn,

c) vodenje in kontroliranje strojev za praženje kavnih in
kakavovih zrn in cikorijinih korenin,

d) vodenje in kontroliranje strojev za drobljenje čaja ali za
mletje kave, kakava in cikorije,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo čaja (8277.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo kave (8277.03)

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo kakava (8277.02)


8278 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO PIVA, VINA
IPD.

Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo piva, vina ipd.
vodijo in kontrolirajo stroje za mešanje, stiskanje sadja, za
pripravljanje sladu, vretje žita in za izdelovanje sladnih
alkoholnih pijač, vina in drugih alkoholnih pijač, razen sadnih
in zelenjavnih sokov.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev za predelovanje ječmena in
drugih žit, ki se uporabljajo za izdelovanje žganih in sladnih
alkoholnih pijač; kontroliranje procesov fermentiranja,

b) vodenje in kontroliranje strojev za predelovanje grozdja in
drugega sadja in za kontroliranje procesov fermentiranja,

c) vodenje in kontroliranje naprav za destilacijo, ki povečuje
ali zmanjšuje vsebnost alkohola v alkoholnih pijačah,

d) vodenje in kontroliranje strojev za aromatiziranje alkoholnih
pijač,

e) vodenje in kontroliranje strojev za izdelovanje nealkoholnih
pijač razen sadnih in zelenjavnih sokov,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo brezalkoholnih
pijač (razen sadnih in zelenjavnih sokov) (8278.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vina (8278.03)

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo žganih pijač
(8272.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo sadja (8275.02)

- Kletar/kletarka (7415.02)


8279 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH
IN PODOBNIH IZDELKOV, D.N.

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tobaka in tobačnih
izdelkov vodijo in kontrolirajo stroje za predelovanje tobaka in
za proizvodnjo cigaret in drugih tobačnih izdelkov.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev za predelovanje in
pripravljanje tobaka za izdelovanje cigaret in drugih tobačnih
izdelkov,

b) vodenje in kontroliranje strojev za proizvodnjo cigaret in
drugih tobačnih izdelkov,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tobaka in
tobačnih izdelkov (8279.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Pripravljalec/pripravljalka tobaka (7416.01)

- Izdelovalec/izdelovalka tobačnih izdelkov (7416.02)


Področna skupina 828

828 SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE STROJEV, NAPRAV IN IZDELKOV

Sestavljalci/sestavljalke strojev, naprav in izdelkov sestavljajo
posamezne dele v izdelke skladno z natančno določenim postopkom.
Produkt obdelave se lahko premika od enega delavca do naslednjega
vzdolž montažne linije.

Dela običajno vključujejo: sestavljanje sestavnih delov v
različne tipe izdelkov v skladu z natančno določenim postopkom.

Enote področne skupine:

8281 Sestavljalci/sestavljalke strojev in naprav

8282 Sestavljalci/sestavljalke električne opreme ipd.

8283 Sestavljalci/sestavljalke elektronskih naprav in opreme ipd.

8284 Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz kovin, gume in
plastike

8285 Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz lesa in podobnih
materialov

8286 Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz kartona, tekstilij in
podobnih materialov

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so dela opravljena ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji in zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja, naravo in
namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9. Poklici za preprosta
dela, če so opravljana dela preproste ali rutinske narave,
zahtevajo v glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega
truda, malo ali nič izkušenj in poznavanja dela in omejeno
spodbudo in presojanje dela.


8281 SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE STROJEV IN NAPRAV

Sestavljalci/sestavljalke strojev in naprav sestavljajo dele
mehanskih strojev v skladu z natančno določenimi postopki.

Dela vključujejo:

a) sestavlanje komponent ali delov mehanskih strojev, strojev in
vozil v skladu z točno določenimi postopki,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Sestavljalec/sestavljalka motorjev (8281.01)

- Sestavljalec/sestavljalka vozil (8281.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka industrijskih robotov (8170.01)


8282 SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE ELEKTRIČNE OPREME IPD.

Sestavljalci/sestavljalke električne opreme ipd. sestavljajo dele
električne opremre v skladu z natančno določenimi postopki.

Dela vključujejo:

a) sestavlanje komponent ali delov električne opreme v skladu z
natančno določenimi postopki,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Impregnator/impregnatorka navitij (8282.01)

- Sestavljalec/sestavljalka žičnih spletov (8282.04)

- Sestavljalec/sestavljalka električnih delov (8282.05)

- Spajalec/spajalka navitij in vezij (8282.06)


8283 SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME IPD.

Sestavljalci/sestavljalke elektronskih naprav in opreme ipd.
sestavljajo komponente ali dele elektronske opreme v skladu z
natančno določenimi postopki.

Dela vključujejo:

a) sestavljanje komponent ali delov elektronske opreme v skladu z
natančno določenimi postopki,

b) sestavljajo računalniške naprave in opremo,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Sestavljalec/sestavljalka elektronskih naprav in opreme
(8283.01)

- Sestavljalec/sestavljalka mikroelektronskih vezij (8283.03)


8284 SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOV IZ KOVIN, GUME IN
PLASTIKE

Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz kovin, gume in plastike
izvajajo omejene specializirane naloge pri sestavljanju
kovinskih, gumenih ali plastičnih komponent ali delov različnih
tipov v izdelke, kot so igrače, športni pripomočki, kolesa itd. v
skladu z natančno določenimi postopki.

Dela vključujejo:

a) sestavljanje kovinskih, gumenih ali plastičnih komponent ali
delov različnih tipov v izdelke v skladu z natančno določenimi
postopki,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Sestavljalec/sestavljalka gumenih izdelkov (8284.01)

- Sestavljalec/sestavljalka kovinskih izdelkov (8284.02)

- Sestavljalec/sestavljalka plastičnih izdelkov (8284.03)


8285 SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOV IZ LESA IN PODOBNIH
MATERIALOV

Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz lesa in podobnih materialov
sestavljajo komponente ali dele iz lesa ali podobnih materialov v
različne vrste izdelkov v skladu z natančno določenimi postopki.

Dela vključujejo:

a) sestavljanje komponent ali delov iz lesa oziroma podobnih
materialov v različne vrste izdelkov v skladu z natančno
določenimi postopki,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Sestavljalec/sestavljalka pohištva (8285.01)

- Sestavljalec/sestavljalka stavbnega pohištva (8285.02)


8286 SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOV IZ KARTONA, TEKSTILIJ IN
PODOBNIH MATERIALOV

Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz kartona, tekstilij in
podobnih materialov sestavljajo komponente ali dele iz lepenke,
tekstilij, usnja in podobnih materialov v različne vrste izdelkov
v skladu z natančno določenimi postopki.

Dela vključujejo:

a) sestavljanje komponent ali delov iz lepenke, tekstilij, usnja
in podobnih materialov v različne vrste izdelkov v skladu z
natančno določenimi postopki,

b) pritrjevanje kovinske, plastične ali druge opreme,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz kartona (8286.01)

- Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz tekstilij (8286.03)

- Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz usnja (8286.04)


Področna skupina 829

829 DRUGI UPRAVLJALCI/DRUGE UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO
IZDELKOV IN SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOV, D.N.

Drugi upravljalci/druge upravljalke strojev za proizvodnjo
izdelkov in sestavljalci/sestavljalke izdelkov vodijo in
kontrolirajo stroje za pakiranje, etiketiranje in za dodajanje
črtne kode na izdelke, pakete in zabojnike, ali pa v skladu z
natančno določenimi postopki sestavljajo izdelke, katerih
sestavni deli so narejeni iz različnih materialov.

Dela običajno vključujejo: vodenje in kontroliranje strojev za
pakiranje, etiketiranje in za dodajanje črtne kode na izdelke,
pakete in zabojnike; v skladu z natančno določenimi postopki
sestavljajo izdelke, katerih sestavni deli so narejeni iz
različnih materialov. Vključen je lahko tudi nadzor drugih
delavcev.

Enota področne skupine:

8290 Drugi upravljalci/druge upravljalke strojev za proizvodnjo
izdelkov in sestavljalci/sestavljalke izdelkov, d.n.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge izvršene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela in omejeno iniciativo in
presojanje dela.


8290 DRUGI UPRAVLJALCI/DRUGE UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO
IZDELKOV IN SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOV, D.N.

Drugi upravljalci/druge upravljalke strojev za proizvodnjo
izdelkov in sestavljalci/sestavljalke izdelkov vodijo in
kontrolirajo stroje za pakiranje, etiketiranje in za dodajanje
črtnih kod na izdelke, pakete in zabojnike, ali pa v skladu z
natančno določenimi postopki, sestavljajo izdelke, katerih
sestavni deli so narejeni iz različnih materialov.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje strojev za zavijanje in pakiranje
različnih izdelkov, vključno s tekočinami, ter strojev za
skladiščenje ali nakladanje,

b) vodenje in kontroliranje strojev, ki z lepljenjem ali z
drugimi načini etiketirajo izdelke, pakete in različne zabojnike
ter dodajojo črtne kode,

c) sestavljanje izdelkov v skladu z natančno določenimi postopki,
katerih sestavni deli so narejeni iz zelo različnih materialov,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Strojni označevalec/strojna označevalka izdelkov (8290.02)

- Strojni embaler/strojna embalerka (8290.04)


PODSKUPINA 83

83 VOZNIKI/VOZNICE, UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE TRANSPORTNIH NAPRAV
IN PREMIČNIH STROJEV

Vozniki/voznice, upravljalci/upravljalke transportnih naprav in
premičnih strojev vozijo in usmerjajo vlake in motorna vozila,
vodijo in kontrolirajo druge premične stroje ter kmetijske stroje
in opremo ali opravljajo palubne dolžnosti na ladjah in na drugih
plovilih. Za opravljanje teh del se v glavnem zahtevajo izkušnje
in poznavanje strojev in naprav, ki jih vodijo in kontrolirajo.
Upravljalci morajo biti usklajeni z ritmom operacij strojev in s
tehničnimi inovacijami.

Dela običajno vključujejo: vožnjo in usmerjanje vlakov in
motornih vozil; vožnjo, vodenje in kontroliranje industrijskih,
kmetijskih in drugih premičnih strojev in naprav; Izvajanje
palubnih dolžnosti na ladjah in drugih plovilih. Vključen je
lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Področne skupine:

831 Vozniki/voznice železniških vozil ipd.

832 Vozniki/voznice cestnih vozil

833 Upravljalci/upravljalke transportnih naprav, kmetijskih in
drugih premičnih strojev

834 Krmarji/krmarke, ladijski/ladijske strojevodje,
mornarji/mornarke ipd.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge izvršene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9, Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela in omejeno spodbudo in
presojanje dela.


Področna skupina 831

831 VOZNIKI/VOZNICE ŽELEZNIŠKIH VOZIL IPD.

Vozniki/voznice železniških vozil ipd. vozijo lokomotive za
transport tovora ali potnikov ali upravljajo železniške signale.

Dela običajno vključujejo: vožnjo lokomotiv, vodenje železniške
signalizacije, premikanje kretnic in vzdrževanje vlakov. Lahko je
vključen tudi nadzor drugih delavcev.

Področni skupini:

8311 Vozniki/voznice železniških vozil

8312 Železniški signalisti/železniške signalistke,
premikači/premikačice, zavirači/zaviračice ipd.

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge izvršene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič izkušenj, in poznavanja dela in omejeno spodbudo in
presojanje dela.


8311 VOZNIKI/VOZNICE ŽELEZNIŠKIH VOZIL

Vozniki/voznice železniških vozil vozijo ali pomagajo pri vožnji
lokomotive za transport potnikov ali tovora.

Dela vključujejo:

a) vožno ali pomoč pri vožnji parnih, električnih ali dizel-
električnih lokomotiv,

b) vožnjo podzemnega ali nadzemnega potniškega vlaka,

c) vožnjo lokomotive za vleko tovora nad ali pod zemljo v rudniku
ali kamnolomu,

d) opravljanje podobnih del,

e) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Strojevodja (8311.01)

- Voznik/voznica motornih progovnih vozil (8311.02)


8312 ŽELEZNIŠKI SIGNALISTI/ŽELEZNIŠKE SIGNALISTKE,
PREMIKAČI/PREMIKAČICE, ZAVIRAČI/ZAVIRAČICE IPD.

Železniški signalisti/železniške signalistke,
premikači/premikačice, zavirači/zaviračice ipd. so odgovorni za
varnost železniškega tovora med vožnjo, vključujejo zapornice,
vzdržujejo lokomotive in nadzirajo njihovo premikanje.

Dela vključujejo:

a) odgovornost za varnost tovora med vožnjo,

b) nadzor toka železniškega prometa čez odseke proge z vodenjem
signalov in kretnic na nadzornem pultu ali signalni plošči,

c) spuščanje zapornic in premikanje kretnic v skladu z
nakladanjem in razkladanjem in vzdrževanjem vlakov,

d) vzdrževanje vlakov za delo v rudnikih in kamnolomih in nadzor
nad njihovim premikanjem,

e) opravljanje podobnih del,

f) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Nadzorni kretnik/nadzorna kretničarka (8312.01)

- Železniški zavirač/železniška zaviračica (8312.04)

- Obhodnik proge/obhodnica proge (8312.06)


Področna skupina 832

832 VOZNIKI/VOZNICE CESTNIH VOZIL

Vozniki/voznice cestnih vozil vozijo in skrbijo za motorna
vozila, ki prevažajo material, blago in potnike.

Dela običajno vključujejo: vožnjo in skrb za motorna kolesa,
vozila, taksije, tramvaje in avtobuse, težke tovornjake in
vlačilce, ki služijo za prevoz materiala, blaga in potnikov.
Vključen je lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

8322 Vozniki/voznice osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih
vozil

8323 Vozniki/voznice avtobusov ipd.

8324 Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge izvršene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja ter naravo
in namen končnega izdelka.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič predhodnih izkušenj, in poznavanja dela in omejeno spodbudo
in presojanje dela.


8322 VOZNIKI/VOZNICE OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH
VOZIL

Vozniki/voznice osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil
vozijo in skrbijo za avtomobile in lahka dostavna vozila za
transport potnikov, pošte ali blaga.

Dela vključujejo:

a) vožnjo in skrb za osebna vozila in taksije,

b) vožnjo in skrb za lahka dostavna vozila ali male tovornjake za
dostavo pošte ali blaga,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Voznik/voznica lahkega dostavnega vozila (8322.01)

- Voznik/voznica osebnega vozila (8322.02)

- Voznik/voznica taksija (8322.04)


8323 VOZNIKI/VOZNICE AVTOBUSOV IPD:

Vozniki/voznice avtobusov in podobnih vozil vozijo in skrbijo za
avtobuse in tramvaje za prevoz potnikov, pošte in blaga.

Dela vključujejo:

a) vožnjo in skrb za avtobuse, tramvaje, trolejbuse in druga
vozila za prevoz na krajše ali daljše razdalje,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Voznik/voznica avtobusa (8323.01)

- Voznik/voznica tramvaja (8323.02)


8324 VOZNIKI/VOZNICE TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV

Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev vozijo in skrbijo
za težka motorna vozila za prevoz blaga, tekočin in težkih
materialov na kratke in dolge razdalje.

Dela vključujejo:

a) vožnjo in skrb za težka motorna vozila, kot so tovornjaki in
vlačilci, za transport blaga, tekočin ali težkih materialov na
kratke ali dolge razdalje,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Voznik/voznica tovornjaka (8324.02)

- Voznik/voznica vlačilca (8324.03)


Področna skupina 833

833 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE TRANSPORTNIH NAPRAV, KMETIJSKIH IN
DRUGIH PREMIČNIH STROJEV

Upravljalci/upravljalke transportnih naprav, kmetijskih in drugih
premičnih strojev vozijo, oskrbujejo, vodijo in kontrolirajo
kmetijske in druge stroje in naprave.

Dela običajno vključujejo: skrb, vodenje in kontroliranje
traktorjev in druge specializirane mehanizacije, ki se uporablja
v kmetijstvu, gozdarstvu, za zemeljska dela ipd. Vključen je
lahko tudi nadzor drugih delavcev.

Enote področne skupine:

8331 Upravljalci/upravljalke premičnih kmetijskih in gozdarskih
strojev

8332 Upravljalci/upravljalke strojev za zemeljska dela ipd.

8333 Upravljalci/upravljalke žerjavov, dvigal ipd.

8334 Upravljalci/upravljalke težkih tovornjakov z dvigalom

Opomba:

Poklici so razporejeni v glavni skupini 7 Poklici za
neindustrijski način dela, če so naloge izvršene ročno ali z
ročno energijo in drugimi orodji, zahtevajo poznavanje
organizacije dela, uporabljenega materiala in orodja naravo in
namen končnega proizvoda.

Poklici so razporejeni v glavno skupino 9 Poklici za preprosta
dela, če so opravljane naloge preproste ali rutinske, zahtevajo v
glavnem uporabo ročnega orodja, nekaj fizičnega truda, malo ali
nič predhodnih izkušenj, in poznavanja dela ter omejeno spodbudo
in presojanje dela.


8331 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PREMIČNIH KMETIJSKIH IN GOZDARSKIH
STROJEV

Upravljalci/upravljalke premičnih kmetijskih in gozdarskih
strojev vodijo in kontrolirajo enega ali več tipov premičnih
strojev ali naprav v kmetijstvu ali v gozdarstvu.

Dela vključujejo:

a) vožnjo in skrb za traktor in traktorske priključke ali za
drugo specializirano kmetijsko mehanizacijo,

b) vožnjo in skrb za traktor ali drugo specializirano gozdarsko
mehanizacijo,

c) opravljanje podobnih del,

d) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka premičnih kmetijskih strojev (8331.02)

- Voznik/voznica traktorja (8331.03)


8332 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD.

Upravljalci/upravljalke strojev za zemeljska dela ipd. vodijo in
kontrolirajo stroje za izkopavanje in premikanje zemlje, skal,
peska, gramoza in podobnih materialov ter za polaganje asfalta in
betona.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje izkopavalnih strojev, opremljenih z
mobilnimi zajemalnimi lopatami za izkopavanje in premikanje
zemlje, skal, peska, gramoza in podobnih materialov, ali za
rušenje stavb in podobnih konstrukcij,

b) vodenje in kontroliranje strojev za kopanje kanalov, drenaž,
vodovodov, naftovodov in plinovodov,

c) vodenje in kontroliranje strojev, opremljenih s konkavnimi
železnimi rezili za premikanje, porazdelitev in ravnanje zemlje,
peska, snega in drugih materialov,

d) vodenje in kontroliranje opreme za odstranitev peska, proda in
blata z dna vode,

e) vodenje in kontroliranje strojev za zabijanje lesenih,
betonskih ali jeklenih opornikov v tla,

f) vodenje in kontroliranje sposobnosti valjarja za stiskanje in
gladenje materialov za podlage v izgradnji cest, pločnikov in
podobnih del,

g) vodenje in kontroliranje strojev, ki razširijo in zgladijo
beton ali bitumen ali pripravijo katran za gradnjo avtocest
oziroma podobnih del,

h) izvajanje podobnih del,

i) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka strojev za čiščenje ulic (8332.01)

- Upravljalec/upravljalka strojev gradbene mehanizacije (8332.02)

- Upravljalec/upravljalka strojev za progovna dela (8332.03)


8333 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE ŽERJAVOV, DVIGAL IPD.

Upravljalci/upravljalke žerjavov, dvigal ipd. vodijo in
kontrolirajo žerjave in druge naprave za dvigovanje.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje mobilnih ali nameščenih žerjavov s
premičnim ali pritrjenim krakom žerjava,

b) vodenje in kontroliranje opreme za dvigovanje, dviganje ali
spuščanje oseb in materiala na konstrukcjske položaje ali v
rudnik,

c) vodenje in kontroliranje žičnic in podobnih naprav,

d) vodenje in kontroliranje strojev za vleko ladij z blagom,
potniki in vozili pri krajši razdalji čez vodo,

e) vodenje in kontroliranje naprav za odpiranje in zapiranje
prehodov cestnega in vodnega prometa,

f) opravljanje podobnih del,

g) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka dvigala (8333.01)

- Upravljalec/upravljalka žerjava (8333.05)

- Upravljalec/upravljalka žičnice (8333.06)


8334 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE TEŽKIH TOVORNJAKOV Z DVIGALOM

Upravljalci/upravljalke težkih tovornjakov z dvigalom vozijo in
kontrolirajo tovornjak z dvigalom ali podobno vozilo za prevoz,
dvig ali skladiščenje palet z blagom.

Dela vključujejo:

a) vodenje in kontroliranje tovornjaka dvigala in podobne naprave
za nalaganje in razlaganje, transport, dviganje in skladiščenje
blaga in palet v terminalih, pristaniščih, skladiščih, tovarnah
in drugod,

b) opravljanje podobnih del,

c) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Upravljalec/upravljalka tovornjaka viličarja (8334.02)


Področna skupina 834

834 KRMARJI/KRMARKE, LADIJSKI/LADIJSKE STROJEVODJE,
MORNARJI/MORNARKE IPD.

Krmarji/krmarke, ladijski/ladijske strojevodje, mornarji/mornarke
ipd. opravljajo palubne dolžnosti na krovu ladje in podobne
dolžnosti na krovu drugih plovil ter dolžnosti na kopnem,
povezane s plovbo.

Dela običajno vključujejo: opazovanje na morju in v pristanišču,
krmiljenje ladje v skladu z navodili in čiščenje, barvanje in
vzdrževanje ladje in njene krovne opreme. Vključen je lahko tudi
nadzor drugih delavcev.

Enota področne skupine:

8340 Krmarji/krmarke, ladijski/ladijske strojevodje,
mornarji/mornarke ipd.


8340 KRMARJI/KRMARKE, LADIJSKI/LADIJSKE STROJEVODJE,
MORNARJI/MORNARKE IPD.

Krmarji/krmarke, ladijski/ladijske strojevodje, mornarji/mornarke
ipd. opravljajo palubne dolžnosti na krovu ladje in podobne
dolžnosti na krovu drugih plovil ter dolžnosti na kopnem,
povezane s plovbo.

Dela vključujejo:

a) opazovanje morja ob prihodu in odhodu iz pristanišča in v
drugih ozkih vodnih predelih,

b) krmiljenje ladje v skladu z navodili,

c) upravljanje z sidrnimi verigami na krovu,

d) vzdrževanje in v nekaterih primerih vodenje ladijskih
tovornih, reševalnih in gasilskih naprav,

e) čiščenje palubja in ladijskega trupa, strganje, barvanje in
druga vzdrževalna dela;

f) upravljanje in vzdrževanje svetilnikov,

g) opravljanje podobnih del,

h) nadzor drugih delavcev.

Primeri poklicev:

- Čolnar/čolnarka (8340.01)

- Krmar/krmarka (8340.02)

- Mornar/mornarka (8340.06)

- Svetilničar/svetilničarka (8340.08)


GLAVNA SKUPINA 9

9 Poklici za preprosta dela

Poklici za preprosta dela vključujejo preprosta dela, ki jih
delavci/delavke opravljajo s preprostim ročnim orodjem in pogosto
s precejšnjim fizičnim naporom. Za dela v tej poklicni skupini ni
potrebno strokovno znanje.

Dela običajno vključujejo: prodajanje hrane, pijač in drugih
izdelkov na ulicah in drugih javnih mestih; čiščenje, pomivanje,
pranje in likanje; oskrbo stanovanjskih blokov, hotelov, pisarn
in drugih zgradb; pomivanje oken in drugih steklenih stavbnih
površin; dostavo sporočil in blaga; prenašanje prtljage;
vratarska dela in varovanje lastnine; oskrbo prodajnih in
igralnih avtomatov in odčitavanje števcev; pobiranje smeti,
pometanje ulic in podobnih površin; opravljanje preprostih
kmečkih, lovskih in ribiških del; opravljanje preprostih del v
rudarstvu, gradbeništvu in v predelovalnih dejavnostih;
prekladanje ter prevoz potnikov ali blaga z vprežnimi in drugimi
preprostimi vozili.

Podskupine:

91 Poklici za preprosta prodajna, storitvena in komunalna dela

92 Poklici za preprosta kmetijska, gozdarska, lovska, ribiška
dela ipd.

93 Poklici za preprosta rudarska in gradbeniška dela ter
preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, transportu ipd.

99 Poklici za preprosta dela, d.n.


PODSKUPINA 91

91 POKLICI ZA PREPROSTA PRODAJNA, STORITVENA IN KOMUNALNA DELA

Poulični prodajalci/poulične prodajalke in drugi delavci/druge
delavke za preprosta prodajna, storitvena in komunalna dela
opravljajo dela, povezana s poulično prodajo, s čiščenjem, z
varovanjem lastnine, dostavo sporočil in blaga ter s prenašanjem
prtljage.

Dela običajno vkjučujejo: prodajo izdelkov na ulicah in drugih
javnih mestih; čiščenje, pomivanje, pometanje ali pobiranje
smeti; vratarska dela, varovanje lastnine in oskrbo zgradb;
pomivanje oken ali drugih steklenih stavbnih površin; biljeterska
dela; dostavo sporočil ali blaga; oskrbo prodajnih in igralnih
avtomatov, odčitavanje števcev; prenašanje prtljage ipd.

Področne skupine:

911 Poulični prodajalci/poulične prodajalke

913 Čistilci/čistilke ipd.

914 Hišniki/hišnice, čistilci/čistilke oken ipd.

915 Kurirji/kurirke, vratarji/vratarice ipd.

916 Delavci/delavke za preprosta komunalna dela ipd.


Področna skupina 911

911 POULIČNI PRODAJALCI/POULIČNE PRODAJALKE

Poulični prodajalci/poulične prodajalke prodajajo hrano in druge
izdelke na ulicah in drugih javnih mestih.

Dela običajno vključujejo: pripravo in prodajo oziroma prodajo že
pripravljenih živil, napitkov in drugih izdelkov na ulicah in
drugih javnih mestih.

Enoti področne skupine:

9110 Poulični prodajalci

9110 POULIČNI PRODAJALCI/POULIČNE PRODAJALKE

Poulični prodajalci/poulične prodajalke pripravljajo in prodajajo
oziroma prodajajo že pripravljene, tople in hladne jedi,
zelenjavo, sadje, sladoled in razne napitke ter druge izdelke na
ulicah, javnih mestih in na prireditvah.

Dela vkjučujejo:

a) sprejem hrane in pijače za prodajo ter nakup ali izdelavo
različnih izdelkov,

b) pripravo hrane in pijače za prodajo že pripravljene jedi,
bodisi pred prodajo ali na prodajnem mestu,

c) natovarjanje ali raztovarjanje cize ali tovornega avtomobila
zaradi prevoza hrane, pijače in drugih izdelkov na željeno mesto
na ulici ali javnem mestu,

d) razstavljanje hrane, pijače in drugih izdelkov,

e) pristop k stranki, prodaja predmeta, sprejemanje plačila ob
prodaji,

f) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Krošnjar/krošnjarka (9110.01)

- Poulični prodajalec/poulična prodajalka hrane in pijač
(9110.03)

- Prodajalec/prodajalka okrepčil na prireditvah (9110.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Prodajalec/prodajalka (5221.03)

- Akviziter/akviziterka (5222.01)


Področna skupina 913

913 ČISTILCI/ČISTILKE IPD.

Čistilci/čistilke ipd opravljajo različna preprosta dela v
gospodinjstvih, hotelih, pisarnah, bolnicah in drugih ustanovah,
na letalih, vlakih, v avtobusih in podobnih vozilih, kjer čistijo
tako notranjost kot zunanjost prostorov oziroma vozil ter ročno
čistijo, perejo in likajo perilo, oblačila iz tekstila in podobne
izdelke.

Dela običajno vključujejo: pometanje ali sesanje, pomivanje in
loščenje tal, pohištva in drugih predmetov, postiljanje postelj,
pomoč pri kuhinjskih in drugih gospodinjskih delih, ročno
čiščenje, pranje in likanje.

Enote področne skupine:

9131 Čistilci/čistilke in gospodinjski pomočniki/gospodinjske
pomočnice na domu ipd.

9132 Drugi čistilci/druge čistilke, strežniki/strežnice ipd.

9133 Likalci/likalke, pralci/pralke


9131 ČISTILCI/ČISTILKE IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI/GOSPODINJSKE
POMOČNICE NA DOMU IPD.

Čistilci/čistilke in gospodinjski pomočniki/gospodinjske
pomočnice na domu ipd.pometajo, sesajo, loščijo in pomivajo tla
in pohištvo, perejo in likajo perilo v gospodinjstvih, nabavljajo
živila in druge izdelke za gospodinjstvo, pripravljajo hrano in
jo servirajo ter opravljajo različna druga preprosta gospodinjska
dela.

Dela vkjučujejo:

a) pometanje, sesanje, loščenje in pomivanje tal in pohištva ali
pomivanje oken in drugih predmetov,

b) pranje in likanje perila ter oblačil,

c) pomivanje posode,

d) pripravljanje, kuhanje, in serviranje obrokov in okrepčil,

e) nabavo živil in drugih izdelkov za gospodinjstvo,

f) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Čistilec/čistilka na domu (9131.01)

- Gospodinjski pomočnik/gospodinjska pomočnica na domu (9131.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Oskrbnik/oskrbnica (5121.06)

- Čistilec/čistilka prostorov (9132.03)

- Likalec/likalka (9133.01)

- Pometalec/pometalka (9160.02)


9132 DRUGI ČISTILCI/DRUGE ČISTILKE, STREŽNIKI/STREŽNICE IPD.

Čistilci/čistilke v pisarnah, hotelih in drugih ustanovah čistijo
notranje prostore in pohištvo v hotelih, pisarnah in v drugih
ustanovah, kot tudi v letalih, vlakih, avtobusih in v drugih
vozilih. Strežniki/strežnice v bolnicah, socialnovarstvenih
zavodih, lekarnah in podobnih ustanovah opravljajo preprosta dela
pri bolniški oskrbi bolnikov, pri vzdrževanju bolnišničnih,
lekarniških, laboratorijskih prostorov ter druga podobna
preprosta dela.

Dela vključujejo:

a) pometanje, sesanje, pomivanje in loščenje tal, pohištva in
drugih predmetov v zgradbah, avtobusih, na vlakih in letalih,

b) postiljanje, čiščenje kopalnic, zamenjavo brisač, mila in
podobnih potrebščin,

c) čiščenje kuhinj in pomoč pri kuhinjskih opravilih,

d) opravljanje preprostih del pri bolniški oskrbi oseb,

e) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Čistilec/čistilka prostorov (9132.03)

- Čistilec/čistilka vozil (9132.04)

- Bolniški strežnik/bolniška strežnica (9132.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Hišnik/hišnica (9141.01)

- Gospodinjski pomočnik/gospodinjska pomočnica na domu (9131.02)

- Oskrbnik/oskrbnica (5121.06)


9133 LIKALCI/LIKALKE, PRALCI/PRALKE

Likalci/likalke in pralci/pralke ročno čistijo, perejo in likajo
perilo, oblačila in druge tkanine v pralnicah in podobnih
ustanovah.

Dela vključujejo:

a) pranje in likanje perila, oblačil, tkanin in podobnih izdelkov
v pralnicah in v podobnih ustanovah,

b) ročno čiščenje, lahko tudi z uporabo kemičnih sredstev,
oblačil, tkanin, usnjenih izdelkov in drugih podobnih izdelkov v
kemičnih čistilnicah in v podobnih ustanovah,

c) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Likalec/likalka (9133.01)

- Pralec/pralka (9133.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Konfekcijski likalec/konfekcijska likalka (8264.05)


Področna skupina 914

914 HIŠNIKI/HIŠNICE, ČISTILCI/ČISTILKE OKEN IPD.

Hišniki/hišnice, čistilci/čistilke oken ipd skrbijo za hiše,
hotele, pisarne, cerkve in druge zgradbe.

Dela običajno vključujejo: nadzorovanje, sodelovanje pri
čiščenju, preprosta popravila in vzdrževanje hiš, hotelov,
pisarn, cerkva in drugih zgradb, skrb za spoštovanje hišnega
reda, pomivanje oken, vitrin in drugih steklenih površin zgradb
ali vozil.

Enoti področne skupine:

9141 Hišniki/hišnice ipd.

9142 Čistilci/čistilke oken, ročni pralci/ročne pralke vozil


9141 HIŠNIKI/HIŠNICE IPD.

Hišniki/hišnice ipd. vzdržujejo red in čistočo v hišah, hotelih,
pisarnah, cerkvah in ostalih zgradbah.

Dela vključujejo:

a) sodelovanje pri čiščenju, preprosta popravila in vzdrževanje
notranjosti zgradb,

b) oskrbovanje peči in grelcev za gretje in toplo vodo,

c) skrb za spoštovanje hišnega reda,

d) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Hišnik/hišnica (9141.01)

- Ključar/ključarka (9141.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Oskrbnik/oskrbnica (5121.06 ?)

- Čistilec/čistilka prostorov (9132.03)


9142 ČISTILCI/ČISTILKE OKEN, ROČNI PRALCI ROČNE PRALKE VOZIL

Čistilci/čistilke oken in ročni pralci/ročne pralke vozil čistijo
okna, vitrine in druge steklene površine zgradb ali vozil.

Dela vključujejo:

a) čiščenje, loščenje in pomivanje avtomobilov in drugih vozil
ročno ali strojno,

b) pomivanje oken in drugih steklenih površin z vodo ali drugimi
sredstvi, sušenje in loščenje,

c) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Čistilec oken/čistilka oken (9142.01)

- Ročni pralec/ročna pralka vozil (9142.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Čistilec/čistilka vozil (9132.04)


Področna skupina 915

915 KURIRJI/KURIRKE, VRATARJI/VRATARICE IPD.

Kurirji/kurirke, vratarji/vratarice ipd. dostavljajo sporočila in
blago, nosijo prtljago, nadzorujejo parkirišča ter zasebna in
javna posestva, da bi preprečili tujcem vstop, tatvino ali požig,
oskrbujejo prodajne in igralne avtomate, odčitavajo s števcev za
elektriko, plin in vodo ter lepijo plakate.

Dela običajno vključujejo: dostavo sporočil, paketov in drugih
pošiljk, znotraj podjetja in med podjetji, gospodinjstvom in
drugim, prenašanje prtljage v hotelih, na postajah in na
letališčih, vratarska dela in varovanje posesti; biljeterstvo;
oskrbo prodajnih in igralnih avtomatov; odčitavanje s števcev za
elektriko, plin in vodo ter lepljenje plakatov.

Enote področne skupine:

9151 Kurirji/kurirke, dostavljavci/dostavljavke

9152 Vratarji/vratarice ipd.

9153 Oskrbovalci/oskrbovalke prodajnih in igralnih avtomatov ipd.


9151 KURIRJI/KURIRKE, DOSTAVLJAVCI/DOSTAVLJAVKE

Kurirji/kurirke in dostavljavci/dostavljavke nosijo in raznašajo
sporočila, pakete in različno blago, znotraj podjetij in med
njimi, gospodinjstvom in drugim, ali pa prenašajo prtljago v
hotelih, na postajah in na letališčih. Plakaterji lepijo plakate.

Dela vključujejo:

a) dostavo sporočil, paketov in drugih pošiljk znotraj podjetja
in med njimi ter drugimi,

b) dolžnosti kurirja,

c) dostavo različnega blaga v podjetja, trgovine, gospodinjstva
in na druga mesta,

d) prenašanje in dostavo prtljage v hotelih, na postajah,
letališčih in drugod,

e) lepljenje plakatov,

f) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Kurir/kurirka (9151.03)

- Hotelski nosač/hotelska nosačica (9151.02)

- Plakater/plakaterka (9151.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Pismonoša (4142.01)

- Delavec/delavka za preprosta prekladalna dela (9330.01)


9152 VRATARJI/VRATARICE IPD.

Vratarji/vratarice ipd. nadzorujejo vstopanje in izstopanje skozi
vhodna vrata v hišah in drugih zgradbah, nadzorujejo parkirišča,
hiše in druge posesti, da bi preprečili nedovoljen vstop, tatvino
in požig ter druge nevarnosti, pregledujejo vstopnice pri vhodu v
dvorano in opravljajo druga biljeterska dela.

Dela vključujejo:

a) nadzorovanje pri vstopanju in izstopanju skozi vhodna vrata
hiš in drugih zgradb, preverjanje dovolilnic obiskovalcev ter
njihovo obveščanje,

b) pomoč gostom pri njihovem prihodu in odhodu, pri njihovi
prtljagi, ključih ipd. ,

c) nadzor nad hišami in drugimi posestmi, da bi preprečili
nedovoljen vstop, tatvino in druge nevarnosti,

d) vodenje ljudi v sodne dvorane, športna igrišča in podobne
ustanove,

e) pobiranje vstopnic v kinematografih, gledališčih, cirkusih in
na podobnih mestih,

f) dela v garderobah in javnih umivalnicah,

g) nadzor nad parkirišči,

h) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Biljeter/biljeterka (9152.01)

- Garderober/garderoberka (9152.02)

- Reditelj/rediteljica (9152.03)

- Vratar/vratarica (9152.04)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Varnostnik/varnostnica (5169.09)

- Hišnik/hišnica (9141.01)

- Postrešček (9151.05)


9153 OSKRBOVALCI/OSKRBOVALKE PRODAJNIH IN IGRALNIH AVTOMATOV IPD.

Oskrbovalci/oskrbovalke prodajnih in igralnih avtomatov ipd.
oskrbujejo prodajne in igralne avtomate, odčitavajo s števcev za
elektriko, plin in vodo, urejajo žetone v igralnicah in
opravljajo podobna preprosta dela.

Dela vključujejo:

a) oskrbovanje prodajnih in igralnih avtomatov,

b) pobiranje denarja iz parkirnih ur in podobnih avtomatov,

c) odčitavanje s števcev za elektriko, plin in vodo in
zapisovanje porabe,

d) urejanje žetonov v igralnicah,

e) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Odčitovalec/odčitovalka s števcev (9153.01)

- Oskrbovalec/oskrbovalka prodajnih in igralnih avtomatov
(9153.02)

- Urejevalec/urejevalka žetonov v igralnicah (9153.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Inkasant/inkasantka (4211.04)

- Krupje/krupjejka (4213.05)


Področna skupina 916

916 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA KOMUNALNA DELA IPD.

Delavci/delavke za preprosta komunalna ipd. odstranjujejo smeti
pred zgradbami, z dvorišč, ulic in drugih javnih mest, ohranjajo
ulice in druga javna mesta čista ali pa opravljajo težja hišna
dela.

Dela vključujejo: pobiranje, natovarjanje in raztovarjanje smeti,
pometanje ulic, parkov in drugih javnih mest, raztovarjanje
premoga ali drv in zlaganje le-teh v kleti, sekanje drv,
odstranjevanje snega, stepanje preprog in podobna težja hišna
dela.

Enota področne skupine:

9160 Pometalci/pometalke, smetarji/smetarke ipd.


9160 POMETALCI/POMETALKE, SMETARJI/SMETARKE IPD.

Pometalci/pometalke, smetarji/smetarke ipd. odstranjujejo smeti
pred zgradbami, z dvorišč, ulic in drugih javnih mest ali pa
opravljajo težja hišna dela.

Dela vključujejo:

a) pometanje ulic, parkov, postaj, letališč in podobin javnih
mest,

b) pobiranje smeti in pretovarjanje le-teh v večje kontejnerje,

c) pobiranje smeti in natovarjanje le-teh na vozila,

d) raztovarjanje premoga ali drv in zlaganje le-teh v kleti,

e) sekanje in zlaganje drv,

f) odstranjevanje snega,

g) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Delavec/delavka za težja hišna opravila (9160.01)

- Pometalec/pometalka (9160.02)

- Smetar/smetarka (9160.03)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka stroja za čiščenje ulic (8332.01)

- Delavec/delavka za preprosta prekladalna dela (9330.01)


PODSKUPINA 92

92 POKLICI ZA PREPROSTA KMETIJSKA, GOZDARSKA, LOVSKA, RIBIŠKA
DELA IPD.

Delavci/delavke za preprosta kmetijska, gozdarska, lovska,
ribiška in podobna dela opravljajo preprosta dela v kmetijstvu,
gozdarstvu, lovstvu in ribištvu, pri čemer uporabljajo preprosto
ročno orodje. Tako delo pogosto zahteva večji fizični napor.

Dela vključujejo: kopanje, lopatenje, natovarjanje,
raztovarjanje, zlaganje v kopice, grabljenje, gnojenje, zalivanje
in pletje, pobiranje sadja, zelenjave in drugih rastlin,
krmljenje živali, čiščenje hlevov in kmetijskih zemljišč,
urejevanje gozdov in odstranjevanje podrasti, opravljanje
preprostih del, povezanih z gojišči morskih sadežev, pobiranjem
morske trave, alg, školjk in mehkužcev, preprosta lovska dela.

Področna skupina:

921 Delavci/delavke za preprosta kmetijska, gozdarska, lovska,
ribiška dela ipd.


Področna skupina 921

921 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA KMETIJSKA, GOZDARSKA, LOVSKA,
RIBIŠKA DELA IPD.

Delavci/delavke za preprosta kmetijska, gozdarska, lovska in
ribiška dela ipd. opravljajo preprosta dela v kmetijstvu,
gozdarstvu, lovstvu in ribištvu, pri čemer uporabljajo preprosto
ročno orodje. Tako delo pogosto zahteva večji fizični napor.

Dela vključujejo: kopanje, lopatenje, natovarjanje,
raztovarjanje, zlaganje v kopice, grabljenje, gnojenje, zalivanje
in pletje, pobiranje sadja, zelenjave in drugih rastlin,
krmljenje živali, čiščenje hlevov in kmetijskih zemljišč,
čiščenje podrasti po gozdovih, opravljanje preprostih del,
povezanih z gojišči morskih sadežev, pobiranjem morske trave,
alg, školjk in mehkužcev, preprosta lovska dela.

Enote področne skupine:

9211 Delavci/delavke za preprosta kmetijska dela

9212 Delavci/delavke za preprosta gozdarska dela

9213 Delavci/delavke za preprosta lovska, ribiška dela


9211 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA KMETIJSKA DELA

Delavci/delavke za preprosta kmetijska dela pomagajo pri
kmetovanju z različnimi preprostimi kmečkimi deli.

Dela vključujejo:

a) kopanje in lopatenje,

b) natovarjanje in raztovarjanje različnih pridelkov in drugih
materialov,

c) grabljenje in postavljanje kopic sena,

d) zalivanje in pletje,

e) pobiranje sadja, zelenjave in drugih rastlin,

f) pomoč pri setvi, žetvi in drugih splošnih kmečkih opravilih,

g) krmljenje, napajanje in čiščenje živali ter hlevov,

h) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Delavec/delavka za preprosta kmetijska dela (9211.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Poljedelec/poljedelka (6111.04)

- Govedorejec/govedorejka (6121.02)


9212 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA GOZDARSKA DELA

Delavci/delavke za preprosta gozdarska dela pomagajo pri delu v
gozdovih in v drevesnih nasadih.

Dela vključujejo:

a) kopanje lukenj za saditev drevja,

b) skladanje hlodov in brun,

c) odstranjevanje podrasti v gozdovih,

d) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Delavec/delavka za preprosta gozdarska dela (9212.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Gozdar/gozdarka (6141.02)


9213 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA LOVSKA, RIBIŠKA DELA

Delavci/delavke za preprosta lovska in ribiška dela pomagajo pri
delu na lovu, ribolovu, pri hranjenju rib v ribogojnicah, pri
gojenju morskih sadežev in pri podobnih preprostih delih.

Dela vključujejo:

a) kopanje jam in lukenj, nastavljanje pasti, oprezanje,

b) čiščenje ribogojnih bazenov, hranjenje rib v ribogojnicah,

c) pobiranje morske trave, alg, školjk in mehkužcev,

d) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Delavec/delavka za preprosta lovska dela (9213.01)

- Delavec/delavka za preprosta ribiška dela (9213.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Lovec/lovka (6154.01)

- Ribogojec/ribogojka (6151.05)


PODSKUPINA 93

93 POKLICI ZA PREPROSTA RUDARSKA IN GRADBENIŠKA DELA TER
PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, TRANSPORTU IPD.

Delavci/delavke za preprosta rudarska in gradbeniška dela ter
preprosta dela v predelovalnih dejavnostih in transportu ipd.
opravljajo preprosta dela v rudarstvu, gradbeništvu, v
predelovalnih dejavnostih in transportu. Delavci/delavke
opravljajo ta dela s preprostim ročnim orodjem ter pogosto s
precejšnjim fizičnim naporom.

Dela vključujejo: kopanje, lopatenje, dvigovanje, premeščanje,
prenašanje, praznenje, natovarjanje, raztovarjanje, čiščenje
opuščenih delov v rudnikih in kamnolomih, raztresanje gramoza,
nošenje opek in opravljanje podobnih del pri gradnji cest, jezov
in zgradb, dela pri razstavljanju gradbenih konstrukcij,
opravljanje preprostih del v predelovalnih dejavnostih, vključno
s sortiranjem izdelkov, ročnim pakiranjem, pomivanjem embalaže in
podobnim, prekladanje tovora, prevažanje potnikov in tovora z
vprežnimi in drugimi preprostimi vozili.

Področne skupine:

931 Delavci/delavke za preprosta rudarska, gradbeniška dela ipd.

932 Delavci/delavke za preprosta dela v proizvodnih dejavnostih

933 Delavci/delavke za preprosta prekladalna in transportna dela


Področna skupina 931

931 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA RUDARSKA, GRADBENIŠKA DELA IPD.

Delavci/delavke za preprosta rudarska, gradbeniška in podobna
dela opravljajo preprosta dela v rudarstvu in gradbeništvu, pri
čemer uporabljajo preprosto ročno orodje. Taka dela pogosto
zahtevajo večji fizični napor.

Dela vključujejo: kopanje, lopatenje, dvigovanje, premeščanje,
prenašanje, praznenje, natovarjanje in raztovarjanje, čiščenje
opuščenih delov rudnikov in kamnolomov, izkopavanje krede, gline,
gramoza in peska iz jam, dela pri razstavljanju gradbenih
konstrukcij, raztresanje gramoza, prenašanje opeke in opravljanje
podobnih del pri nizkih in visokih gradnjah.

Enote področne skupine:

9311 Delavci/delavke za preprosta kamnolomska in rudarska dela

9312 Delavci/delavke za preprosta dela pri nizkih gradnjah

9313 Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjah


9311 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA KAMNOLOMSKA IN RUDARSKA DELA

Delavci/delavke za preprosta kamnolomska in rudarska dela
opravljajo preprosta dela v rudarstvu in kamnolomstvu.

Dela vključujejo:

a) odstranjevanje lesenih in jeklenih podpornikov iz opuščenih
rudnikov in kamnolomov,

b) izkopavanje krede, gline, gramoza in peska iz jam,

c) odstranjevanje različnih zaprek po navodilih,

d) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Delavec/delavka za preprosta kamnolomska dela (9311.01)

- Delavec/delavka za preprosta rudarska dela (9311.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Kamnolomec/kamnolomka (7111.02)

- Rudar/rudarka (7111.06)


9312 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH

Delavci/delavke za preprosta dela pri nizkih gradnjah opravljajo
preprosta dela pri gradnji in vzdrževanju cest, jezov in drugih
podobnih nizkih gradnjah.

Dela vključujejo:

a) izkopavanje in zasipanje jam in jarkov, raztresanje gramoza in
podobnih materialov, opravljanje drugih preprostih del pri
gradnji in vzdrževanju cest, železnic in drugih nizkih gradnjah,

b) prenašanje opek in malte zidarjem,

c) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Delavec/delavka za preprosta dela pri nizkih gradnjah (9312.01)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Zidar/zidarka (7122.07)


9313 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH

Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjah opravljajo
preprosta dela pri gradnji stavb in drugih visokih gradnjah.

Dela vključujejo:

a) čiščenje že uporabljenih opek in opravljanje preprostih del
pri razstavljanju gradbenih konstrukcij,

b) čiščenje raznih zaprek po navodilih,

c) prenašanje opek in malte zidarjem na gradbene konstrukcije,

d) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Delavec/delavka za preprosta dela pri visokih gradnjah
(9313.01)

Primeri podobih poklicev, razporejenih drugam:

- Monter/monterka gradbenih konstrukcij (7129.01)


Področna skupina 932

932 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH

Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih
opravljajo preprosta dela v proizvodnji hrane in pijač, v
proizvodnji tekstilij, usnjenih oblačil in obutve, v proizvodnji
lesenih izdelkov, v proizvodnji izdelkov iz gume, plastičnih mas,
kovin in nekovin in v proizvodnih procesih drugih predelovalnih
dejavnosti. Delavci/delavke opravljajo ta dela s preprostim
ročnim orodjem ter pogosto s precejšnjim fizičnim naporom.

Dela vključujejo: dvigovanje, prenašanje, natovarjanje,
raztovarjanje in pranje surovin ali izdelkov, ročno sortiranje
izdelkov, ročno pakiranje izdelkov.

Enota področne skupine:

9320 Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih
dejavnostih


9320 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH
DEJAVNOSTIH

Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih
opravljajo različna preprosta dela v predelovalnih procesih,
prenašajo, natovarjajo, raztovarjajo, perejo surovine in izdelke,
ročno sortirajo in pakirajo izdelke, materiale ter opravljajo
druga preprosta dela v proizvodnji.

Dela vključujejo;

a) ročno sortiranje materiala in izdelkov,

b) ročno pakiranje materiala ali izdelkov v škatle, vreče,
kartone, zabojnike, sodčke in kontejnerje za transport ali
skladiščenje,

c) premeščanje, dvigovanje, nošenje, natovarjanje, raztovarjanje
in pranje surovin ali izdelkov v različnih predelovalnih
dejavnostih,

d) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač,
krmil in tobačnih izdelkov ( 9320.01)

- Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji tekstilij,
usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov (9320.02)

- Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji kovin in
kovinskih izdelkov (9320.10)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mlečnih izdelkov
(8272.01)

- Šivalec/šivalka (7436.02)

- Oblikovalec/oblikovalka kovin (7211.06)

-


Področna skupina 933

933 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA PREKLADALNA IN TRANSPORTNA DELA

Delavci/delavke za preprosta prekladalna in transportna dela
natovarjajo in raztovarjajo tovore ter prevažajo potnike in tovor
z vprežnimi in drugimi preprostimi vozili.

Dela običajno vključujejo: prenašanje pisarniškega in
stanovanjskega pohištva in druge opreme, natovarjanje in
raztovarjanje železniških, ladijskih, letalskih in drugih
tovorov, prevažanje potnikov in tovora z vprežnimi in drugimi
preprostimi vozili.

Enota področne skupine:

9330 Delavci/delavke za preprosta prekladalna in transportna dela


9330 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA PREKLADALNA IN TRANSPORTNA DELA

Delavci/delavke za preprosta prekladalna in transportna dela
prenašajo pisarniško in stanovanjsko pohištvo in drugo opremo,
natovarjajo in raztovarjajo železniške, ladijske, letalske in
druge tovore ter prevažajo potnike in tovor z vprežnimi in
drugimi preprostimi vozili.

Dela vključujejo:

a) prenašanje pisarniškega in stanovanjskega pohištva ter druge
opreme pri selitvah,

b) prenašanje in zlaganje različnega blaga v skladiščih,

c) natovarjanje in raztovarjanje tovora,

d) vodenje vprežnih vozil, prevoz potnikov in tovora,

e) popravljanje in vzdrževanje vprežnih in drugih preprostih
vozil,

f) pobiranje voznine,

g) vprego živali v vozove ali v kmetijsko orodje

h) vodenje živali, vprežene v plug ali v drugo kmetijsko orodje,

i) opravljanje podobnih del.

Primeri poklicev:

- Delavec/delavka za preprosta prekladalna dela (9330.01)

- Delavec/delavka za preprosta transportna dela (9330.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Upravljalec/upravljalka žerjava (8333.05)

- Upravljalec/upravljalka viličarja (8333.03)


PODSKUPINA 99

99 POKLICI ZA PREPROSTA DELA, D.N.

V podskupino 99 Poklici za preprosta, d.n. so razvrščeni poklici,
ki niso v drugih skupinah 9. glavne skupine. Ta dela pogosto
zahtevajo uporabo preprostega ročnega orodja in večji fizični
napor.

Področna skupina:

999 Poklici za preprosta dela, d.n.


Področna skupina 999

999 POKLICI ZA PREPROSTA DELA, D.N.

V tej področni skupini so razporejeni poklici za preprosta dela,
ki niso zajeta v drugih skupinah 9. glavne skupine. Ta dela
pogosto zahtevajo uporabo preprostega ročnega orodja in večji
fizični napor.

Enota področne skupine:

9999 Poklici za preprosta dela, d.n.


9999 POKLICI ZA PREPROSTA DELA, D.N.

V tej enoti področne skupine so razporejeni poklici za preprosta
dela, ki niso zajeta v drugih skupinah 9. glavne skupine. Ta dela
pogosto zahtevajo uporabo preprostega ročnega orodja in večji
fizični napor.Sem spadajo na primer delavci/delavke za preprosta
priložnostna dela ipd.

Primeri poklicev:

- Delavec/delavka za druga preprosta dela (9999.01)

- Delavec/delavka za preprosta priložnostna dela (9999.02)

Primeri podobnih poklicev, razporejenih drugam:

- Delavec/delavka za težja hišna opravila (9160.01


GLAVNA SKUPINA 0

0 VOJAŠKI POKLICI

Vojaški poklici so vključeni v stalno sestavo vojske in drugih
vojaških služb. V glavno skupino 0 so razvrščeni člani armade,
mornarice, zračnih sil in ostalih vojaških služb kot tudi vojaški
rekruti, vpoklicani v vojaško usposabljanje ali v druge službe za
določeno obdobje, odvisno od državnih zahtev. V to skupino ne
spadajo zaposlene osebe v državnih organih, ki se ukvarjajo z
obrambnimi zadevami, policija in druge osebe, zaposlene v
civilnih oboroženih službah, civilne osebe, ki so v skladu z
državnimi zakonskimi predpisi na krajšem oziroma ponovnem
vojaškem usposabljanju ter vojaški rezervisti, ki niso v aktivni
vojaški službi.

V glavni skupini poklicev 0 so poklici razvrščeni v naslednje
nižje skupine poklicev:

01 VOJAŠKI POKLICI

011 VOJAŠKI POKLICI

0110 Vojaki/vojakinje in častniki/častnice
     PREVAJALNIK STANDARDNE KLASIFIKACIJE POKLICEV V
          ISCO-88 IN ISCO-88 (COM)

Naziv skupine poklicev        SKP   ISCO-88  ISCO-88
                              (COM)

ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI
URADNIKI/VISOKE URADNICE,
MENEDŽERJI/MENEDŽERKE         1    1     1

ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI
URADNIKI/VISOKE URADNICE       11    11     11

ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE      111   111    111

Zakonodajalci/zakonodajalke      1110   1110    1110

VISOKI DRŽAVNI URADNIKI/VISOKE
DRŽAVNE URADNICE           112   112    111

Visoki vladni uradniki/visoke
vladne uradnice            1121   1120    1110

Visoki uradniki/visoke uradnice
lokalne samouprave          1122   1120    1110

Visoki državni uradniki/visoke
državne uradnice, d.n.        1129   1120    1110

VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE
INTERESNIH ORGANIZACIJ        114   114    114

Visoki uradniki/visoke uradnice
političnih strank           1141   1141    1141

Visoki uradniki/visoke uradnice
organizacij delodajalcev,
delavcev in drugih
gospodarskointeresnih organizacij   1142   1142    1142

Visoki uradniki/visoke uradnice
humanitarnih in drugih podobnih
organizacij              1143   1143    1143

DIREKTORJI/DIREKTORICE,
MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUŽB      12    12     12

DIREKTORJI/DIREKTORICE IN
ČLANI/ČLANICE UPRAVE DRUŽB      121   121    121

Direktorji/direktorice in
člani/članice uprave družbe      1210   1210    1210

MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH
IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBE      122   122    122

Menedžerji/menedžerke proizvodnih
in operativnih enot družbe v
kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu
in ribištvu              1221   1221    1221

Menedžerji/menedžerke proizvodnih
in operativnih enot družbe v
rudarstvu,

predelovalnih dejavnostih, za
oskrbo z elektriko, plinom in vodo  1222   1222    1222

Menedžerji/menedžerke proizvodnih
in operativnih enot družbe v
gradbeništvu             1223   1223    1223

Menedžerji/menedžerke proizvodnih
in operativnih enot družbe v
trgovini, za popravilo
motornih vozil in izdelkov
široke porabe             1224   1224    1224

Menedžerji/menedžerke proizvodnih
in operativnih enot družbe
v gostinstvu             1225   1225    1225

Menedžerji/menedžerke proizvodnih
in operativnih enot družbe v
prometu, skladiščenju in
komunikacijah             1226   1226    1226

Menedžerji/menedžerke proizvodnih
in operativnih enot družbe za
poslovne storitve           1227   1227    1227

Menedžerji/menedžerke proizvodnih
in operativnih enot družbe za
osebne storitve, čiščenje ipd.    1228   1228    1228

Menedžerji/menedžerke proizvodnih
in operativnih enot družbe, d.n.   1229   1229    1229

MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUGIH
ENOT DRUŽBE              123   123    123

Menedžerji/menedžerke finančne
enote družbe             1231   1231    1231

Menedžerji/menedžerke kadrovske
enote, enote za splošne zadeve
in odnose z delodajalci
v družbi               1232   1232    1232

Menedžerji/menedžerke enot za
trženje in prodajo v družbi      1233   1233    1233

Menedžerji/menedžerke enote za
oglaševanje in stike z javnostmi
v družbi               1234   1234    1234

Menedžerji/menedžerke nabavne in
distribucijske enote družbe      1235   1235    1235

Menedžerji/menedžerke enote za
računalniške storitve v družbi    1236   1236    1236

Menedžerji/menedžerke
raziskovalne in razvojne
enote družbe             1237   1237    1237

Menedžerji/menedžerke drugih
enot družbe, d.n.           1239   1239    1239

MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB  13    13     13

MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB  131   131    131

Menedžerji/menedžerke manjših družb
v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu
in ribištvu              1311   1311    1311

Menedžerji/menedžerke manjših
družb v rudarstvu, predelovalnih
dejavnostih, za oskrbo z elektriko,
plinom in vodo            1312   1312    1312

Menedžerji/menedžerke manjših
družb v gradbeništvu         1313   1313    1313

Menedžerji/menedžerke manjših
družb v trgovini, za popravilo
motornih vozil in
izdelkov široke porabe        1314   1314    1314

Menedžerji/menedžerji manjših
družb v gostinstvu          1315   1315    1315

Menedžerji/menedžerke manjših
družb v prometu, skladiščenju
in komunikacijah           1316   1316    1316

Menedžerji/menedžerke manjših
družb za poslovne storitve      1317   1317    1317

Menedžerji/menedžerke manjših
družb za osebne storitve,
čiščenje ipd.             1318   1318    1318

Menedžerji/menedžerke manjših
družb, d.n.              1319   1319    1319


STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE     2    2     2

STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE
FIZIKALNIH, KEMIJSKIH, MATEMATIČNIH, 21    21     21
TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VED

FIZIKI/FIZIČARKE, KEMIKI/KEMIČARKE
IPD.                 211   211    211

Fiziki/fizičarke,
astronomi/astronomke         2111   2111    2111

Meteorologi/meteorologinje      2112   2112    2112

Kemiki/kemičarke           2113   2113    2113

Geologi/geologinje,
geozifiki/geofizičarke ipd.      2114   2114    2114

MATEMATIKI/MATEMATIČARKE,
STATISTIKI/STATISTIČARKE       212   212    212

Matematiki/matematičarke ipd.     2121   2121    2121

Statistiki/statističarke       2122   2122    2122

INFORMATIKI/INFORMATIČARKE IN
RAČUNALNIKARJI/RAČUNALNIKARKE     213   213    213

Analitiki/analitičarke in
snovalci/snovalke informacijskih
sistemov               2130   2131,   2131,
                        3232,   2139
                        3139

STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE
TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VED       214   214    214

Arhitekti/arhitertke         2141   2141    2141

Inženirji/inženirke gradbeništva   2142   2142    2142

Inženirji/inženirke elektrotehnike
ipd.                 2143   2143    2143

Inženirji/inženirke elektronike,
telekomunikacij            2144   2144    2144

Inženirji/inženirke strojništva ipd. 2145   2145    2145

Kemijski tehnologi/kemijske
tehnologinje, živilski
tehnologi/živilske tehnologinje ipd. 2146   2146    2146

Inženirji/inženirke rudarstva,
metalurgije ipd.           2147   2147    2147

Geodeti/geodetinje ipd.        2148   2148    2148

Strokovnjaki/strokovnjakinje
tehnično-tehnoloških ved, d.n.    2149   2149    2149

STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA
LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO
PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST
PRI DELU IPD.             215   214    214

Strokovnjaki/strokovnjakinje za
logistiko, tehnologijo prometa,
organizacijo in varnost pri
delu ipd.               2150   2149    2149

ZDRAVSTVENI
STROKOVNJAKI/ZDRAVSTVENE
STROKOVNJAKINJE,

STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE
BIOLOŠKIH VED             22    22

BIOLOGI/BIOLOGINJE,
FARMAKOLOGI/FARMAKOLOGINJE,

AGRONOMI/AGRONOMKE IPD.        221   221    221

Biologi/biologinje,
ekologi/ekologinje ipd.        2211   2211    2211

Farmakologi/farmakologinje,
patologi/patologinje ipd.       2212   2212    2212

Agronomi/agronomke,
zootehniki/zootehnice ipd.      2213   2213    2213

ZDRAVNIKI/ZDRAVNICE,
ZOBOZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNICE,

VETERINARJI/VETERINARKE,
FARMACEVTI/FARMACEVTKE IPD.      222   222    222

Zdravniki/zdravnice          2221   2221    2221

Zobozdravniki/zobozdravnice      2222   2222    2222

Veterinarji/veterinarke        2223   2223    2223

Farmacevti/farmacevtke        2224   2224    2224

Zdravniki/zdravnice,
zobozdravniki/zobozdravnice,
veterinarji/veterinarke,
farmacevti/farmacevtke, ipd.     2229   2229    2229

STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE
ZA ZDRAVSTVENO NEGO          223   223    223

Strokovnjaki/strokovnjakinje
za zdravstveno nego          2230   2230    2230

STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE
ZA IZOBRAŽEVANJE           23    23     23

STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE
ZA UNIVERZITETNO, VISOKOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE             231   231    231

Strokovnjaki/strokovnjakinje
za univerzitetno, visokošolsko
izobraževanje             2310   2310    2310

STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE
ZA SREDNJEŠOLSKO IN VIŠJEŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE             232   232    232

Strokovnjaki/strokovnjakinje za
srednješolsko izobraževanje      2321   2320    2320

Višješolski
predavatelji/višješolske
predavateljice            2322   2320    2320

STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA
PREDŠOLSKO IN OSNOVNOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE             233   233    233

Osnovnošolski
učitelji/osnovnošolske
učiteljice              2331   2331    2331

Vzgojitelji/vzgojiteljice
predšolskih otrok           2332   2332    2332

STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE
ZA IZOBRAŽEVANJE OSEB S
POSEBNIMI POTREBAMI          234   234    234

Strokovnjaki/strokovnjakinje
za izobraževanje oseb s
posebnimi potrebami          2340   2340    2340

DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE
STROKOVNJAKINJE ZA IZOBRAŽEVANJE   235   235    235

Strokovnjaki/strokovnjakinje za
svetovanje in izobraževalne
metode                2351   2351    2351

Šolski inšpektorji/šolske
inšpektorice             2352   2352    2352

Drugi strokovnjaki/druge
strokovnjakinje za izobraževanje,
d.n.                 2359   2359    2359

DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE
STROKOVNJAKINJE            24    24     24

STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE
ZA POSLOVANJE             241   241    241

Finančniki/finančnice,
revizorji/revizorke,
računovodje/računovodkinje ipd.    2411   2411    2411

Strokovnjaki/strokovnakinje za
kadre, analizo poklicnega dela ipd.  2412   2412    2412

Strokovnjaki/strokovnjakinje za
poslovanje, d.n.           2419   2419    2419

PRAVNI STROKOVNJAKI/PRAVNE
STROKOVNJAKINJE            242   242    242

Odvetniki/odvetnice ipd.       2421   2421    2421

Sodniki/sodnice            2422   2422    2422

Pravni strokovnjaki/pravne
strokovnjakinje, d.n.         2429   2429    2429

ARHIVARJI/ARHIVARKE,
KNJIŽNJIČARJI/KNJIŽNJIČARKE IPD.   243   243    243

Arhivarji/arhivarke,
konservatorji/konservatorke ipd.   2431   2431    2431

Bibliotekarji/bibliotekarke,
dokumentalisti/dokumentalistke ipd.  2432   2432    2432

STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE
DRUŽBENIH VED             244   244    244

Ekonomisti/ekonomistke        2441   2441    2441

Sociologi/sociologinje,
antropologi/antropologinje ipd.    2442   2442    2442

Filozofi/filozofinje,
zgodovinarji/zgodovinarke,
politologi/politologinje       2443   2443    2443

Filologi/filologinje,
prevajalci/prevajalke,
tolmači/tolmačke ipd.         2444   2444    2444

Psihologi/psihologinje        2445   2445    2445

Socialni delavci/socialne delavke   2446   2446    2446

UMETNIŠKI USTVARJALCI,
POUSTVARJALCI/UMETNIŠKE USTVARJALKE,
POUSTVARJALKE IPD.          245   245    245

Pisatelji/pisateljice,
novinarji/novinarke ipd.       2451   2451    2451

Kiparji/kiparke,
slikarji/slikarke ipd.        2452   2452    2452

Glasbeniki/glasbenice         2453   2453    2453

Plesalci/plesalke,
koreografi/koreografke        2454   2454    2454

Igralci/igralke,
režiserji/režiserke ipd.       2455   2455    2455

POKLICI VERSKIH DELAVCEV/DELAVK    246   246    246

Poklici verskih delavcev/delavk    2460   2460    2460

DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE
STROKOVNJAKINJE V JAVNI UPRAVI, D.N. 247   112, 315  247

Drugi strokovnjaki/druge
strokovnjakinje v javni upravi, d.n. 2470   1120,   2470
                        3151,
                        3152


TEHNIKI/TEHNICE IN DRUGI STROKOVNI
SODELAVCI/DRUGE STROKOVNE SODELAVKE  3    3     3

TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNIH STROK    31    31     31

TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH
STROK                 311   311    311

Tehniki/tehnice za fiziko,
kemijo ipd.              3111   3111    3111

Tehniki/tehnice za gradbeništvo,
geodezijo ipd.            3112   3112    3112

Tehniki/tehnice za elektrotehniko
ipd.                 3113   3113    3113

Tehniki/tehnice za elektroniko in
telekomunikacije           3114   3114    3114

Tehniki/tehnice za strojništvo ipd.  3115   3115    3115

Tehniki/tehnice ze kemijsko,
živilsko tehnologijo ipd.       3116   3116    3116

Tehniki/tehnice za rudarstvo,
metalurgijo ipd.           3117   3117    3117

Tehnični risarji/tehnične risarke   3118   3118    3118

Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških
strok, d.n.              3119   3119    3119

TEHNIKI/TEHNICE ZA RAČUNALNIŠKO
PODPORO IPD.             312   312    312

Tehniki/tehnice za računalniško
podporo                3121   3121    3121

Računalniški operaterji/računalniške
operaterke              3122   3122    3122

Kontrolorji/kontrolorke robotov    3123   3123    3123

TEHNIKI/TEHNICE ZA UPRAVLJANJE
OPTIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV    313   313    313

Fotografi/fotografke in
operaterji/operaterke naprav za
slikovni in zvočni zapis       3131   3131    3131

Operaterji/operaterke oddajnih,
telekomunikacijskih naprav      3132   3132    3132

Operaterji/operaterke medicinskih
naprav                3133   3133    3133

KAPITANI/KAPITANKE LADIJ,
PILOTI/PILOTKE LETAL,
KONTROLORJI/KONTROLORKE
ZRAČNEGA PROMETA IPD.         314   314    314

Častniki/častnice ladijskega stroja  3141   3141    3141

Kapitani/kapitanke ladij ipd.     3142   3142    3142

Piloti/pilotke letal ipd.       3143   3143    3143

Kontrolorji/kontrolorke zračnega
prometa                3144   3144    3144

Tehniki/tehnice za varnost zračnega
prometa                3145   3145    3145

TEHNIKI/TEHNICE IN STROKOVNI
SODELAVCI/STROKOVNE SODELAVKE ZA
LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA,
ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI DELU   316   311    311

Tehniki/tehnice in strokovni
sodelavci/strokovne sodelavke za
logistiko, tehnologijo prometa,
organizacijo in varnost pri delu
ipd.                 3160   3119    3119

TEHNIKI/TEHNICE IN
ASISTENTI/ASISTENTKE V ZDRAVSTVU,
BIOLOGIJI, BIOTEHNIKI IPD.      32    32     32

LABORATORIJSKI
TEHNIKI/LABORATORIJSKE TEHNICE
V ZDRAVSTVU, BIOLOGIJI,
BIOTEHNIKI IPD.            321   321    321

Laboratorijski
tehniki/laboratorijske tehnice
v zdravstvu, biologiji,
farmakologiji ipd.          3211   3211    3211

Laboratorijski
tehniki/laboratorijske tehnice
v biotehniki ipd.           3212   3212    3212

Svetovalci, asistenti/svetovalke,
asistentke v kmetijstvu        3213   3213    3213

FIZIOTERAPEVTI/FIZIOTERAPEVTKE,
ZOBOZDRAVSTVENI IN VETERINARSKI
ASISTENTI/ZOBOZDRAVSTVENE IN
VETERINARSKE ASISTENTKE IPD.     322   322    322

Sanitarni tehniki/sanitarne
tehnice                3222   3222    3222

Svetovalci/svetovalke za
zdravo prehrano, dietetiko ipd.    3223   3223    3223

Optiki/optičarke           3224   3224    3224

Zobozdravstveni
asistenti/zobozdravstvene
asistentke ipd.            3225   3225    3225

Fizioterapevti/fizioterapevtke ipd.  3226   3226    3226

Veterinarski asistenti/veterinarske
asistentke              3227   3227    3227

Farmacevtski asistenti/farmacevtske
asistentke              3228   3228    3228

Fizioterapevti/fizioterapevtke
zobozdravstveni in veterinarski
asistenti/ zobozdravstvene in
veterinarske asistentke ipd., d.n.  3229   3229,   3229
                        3241,
                        3242

MEDICINSKE SESTRE           323   323    323

Medicinske sestre           3231   3231    3231

Medicinske sestre babice       3232   3232    3232

POMOČNIKI/POMOČNICE
VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC,
INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE,
UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA
POUKA IPD.              33    33     33

POMOČNIKI/POMOČNICE
VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC
PREDŠOLSKIH OTROK           332   332    332

Pomočniki/pomočnice
vzgojiteljev/vzgojiteljic
predšolskih otrok           3320   3320    3320

INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE,
UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA
POUKA IPD.              334   334    334

Inštruktorji/inštruktorice
(razen poklicnega izobraževanja)   3341   3340    3340

Učitelji/učiteljice praktičnega
pouka ipd.              3342   3340    3340

KOMERCIALNI, POSLOVNOUPRAVNI,
JAVNOUPRAVNI STROKOVNI
SODELAVCI/KOMERCIALNE,
POSLOVNOUPRAVNE, JAVNOUPRAVNE
STROKOVNE SODELAVKE IPD.       34    34     34

KOMERCIALNI TER FINANČNI
POSREDNIKI IN ZASTOPNIKI/KOMERCIALNE
TER FINANČNE POSREDNICE IN
ZASTOPNICE, IPD.           341   341    341

Borzni posredniki/borzne posrednice  3411   3411    3411

Zavarovalniški
zastopniki/zavarovalniške zastopnice 3412   3412    3412

Posredniki/posrednice za
nepremičnine             3413   3413    3413

Zastopniki/zastopnice in
organizatorji/organizatorice za
potovanja ipd.            3414   3414    3414

Tehnični in komercialni
zastopniki/tehnične in
komercialne zastopnice za
prodajo ipd.             3415   3415    3415

Nabavni referenti/nabavne
referentke              3416   3416    3416

Cenilci/cenilke,
dražbarji/dražbarke ipd.       3417   3417    3417

Komercialni ter finančni
posredniki in zastopniki/komercialne
ter finančne posrednice in
zastopnice ipd., d.n.         3419   3419    3419

POSREDNIKI/POSREDNICE ZA
POSLOVNE STORITVE IPD.        342   342    342

Posredniki/posrednice za
prevozništvo, trgovino ipd.      3421   3421    3421

Špediterji/špediterke ipd.      3422   3422    3422

Posredniki/posrednice za
zaposlovanje ipd.           3423   3423    3423

Posredniki/posrednice za
poslovne storitve ipd, d.n.      3429   3429    3429

POSLOVNOUPRAVNI, PRAVNI IN
FINANČNI STROKOVNI SODELAVCI,
KNIGOVODJE/POSLOVNOUPRAVNE,
PRAVNE IN FINANČNE STROKOVNE
SODELAVKE, KNJIGOVODKINJE IPD.    343   343    343

Poslovni sekretarji/poslovne
sekretarke ipd.            3431   3431    3431

Pravni in finančni
asistenti/pravne in
finančne asistentke ipd.       3432   3432    3432

Knjigovodje/knjigovodkinje ipd.    3433   3433    3433

Strokovni sodelavci/strokovne
sodelavke za statistične,
računovodske, zavarovalniške
izračune in prikaze ipd.       3434   3434    3434

Poslovnoupravni, pravni in
finančni strokovni sodelavci,
knigovodje/poslovnoupravne,
pravne in finančne strokovne
sodelavke, knjigovodkinje ipd.,
d.n.                 3439   3439    3439

CARINIKI/CARINICE,
DAVKARJI/DAVKARICE,
REFERENTI/REFERENTKE
ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE IPD.     344   344    344

Cariniki/carinice           3441   3441    3441

Davkarji/davkarice          3442   3442    3442

Referenti/referentke za
socialno zavarovanje ipd.       3443   3443    3443

Referenti/referentke za
koncesije, dovoljenje ipd.      3444   3444    3444

Cariniki/carinice,
davkarji/davkarice,
referenti/referentke
za socialno zavarovanje ipd., d.n.  3449   3449    3449

POLICIJSKI PREISKOVALCI/POLICIJSKE
PREISKOVALKE IPD.           345   345    345

Policijski preiskovalci/policijske
preiskovalke ipd.           3450   3450    3450

POKLICI ZA KULTURNO,
RAZVEDRILNO IN ŠPORTNO DEJAVNOST   347   347    347

Dekoraterji/dekoraterke,
aranžerji/aranžerke,
oblikovalci/oblikovalke ipd.     3471   3471    3471

Napovedovalci/napovedovalke,
povezovalci/povezovalke ipd.     3472   3472    3472

Zabaviščni glasbeniki/zabaviščne
glasbenice ipd.            3473   3473    3473

Artisti/artistke,
komiki/komičarke ipd.         3474   3474    3474

Športniki/športnice ipd.       3475   3475    3475

ČLANI/ČLANICE SAMOSTANSKE SKUPNOSTI,
DUHOVNIKOVI POMOČNIKI/DUHOVNIKOVE
POMOČNICE IPD.            348   348    348

Člani/članice samostanske skupnosti,
duhovnikovi pomočniki/duhovnikove
pomočnice ipd.            3480   3480    3480


URADNIKI/URADNICE           4    4     4

URADNIKI/URADNICE ZA PISARNIŠKO
POSLOVANJE              41    41     41

STROJEPISCI/STROJEPISKE,
TAJNIKI/TAJNICE IPD.         411   411    411

Stenodaktilografi/stenodaktilografke
in strojepisci/strojepiske      4111   4111    4111

Urejevalci/urejevalke in
posredovalci/posredovalke besedil
ipd.                 4112   4112    4112

Vnašalci/vnašalke podatkov      4113   4113    4113

Tajniki/tajnice ipd.         4115   4115    4115

URADNIKI/URADNICE V RAČUNOVODSTVU,
KNJIGOVODSTVU, STATISTIKI,
FINANCAH IPD.             412   412    412

Uradniki/uradnice v računovodstvu
in knjigovodstvu           4121   4121    4121

Uradniki/uradnice v statistiki,
financah ipd.             4122   4122    4122

URADNIKI/URADNICE V SKLADIŠČIH,
PROIZVODNJI, PROMETU IPD.       413   413    413

Skladiščniki/skladiščnice ipd.    4131   4131    4131

Uradniki/uradnice za planiranje
proizvodnje ipd.           4132   4132    4132

Uradniki/uradnice za promet      4133   4133    4133

URADNIKI/URADNICE V KNJIŽNICAH,
NA POŠTAH IPD.            414   414    414

Uradniki/uradnice v knjižnjicah,
arhivih ipd.             4141   4141    4141

Usmerjevalci/usmerjevalke in
raznašalci/raznašalke pošte ipd.   4142   4142    4142

Koderji/koderke,
korektorji/korektorice        4143   4143    4143

DRUGI URADNIKI/DRUGE URADNICE ZA
PISARNIŠKO POSLOVANJE, D.N.      419   419    419

Drugi uradniki/druge uradnice
za pisarniško poslovanje, d.n.    4190   4190    4190

URADNIKI/URADNICE ZA POSLOVANJE
S STRANKAMI              42    42     42

URADNIKI/URADNICE ZA DENARNO
IN PODOBNO POSLOVANJE         421   421    421

Blagajniki/blagajničarke,
prodajalci/prodajalke vstopnic ipd.  4211   4211    4211

Uradniki/uradnice na bankah,
poštah za denarno poslovanje
neposredno s strankami ipd.      4212   4212    4212

Sprejemalci/sprejemalke stav,
krupjeji/krupjejke ipd.        4213   4213    4213

Zastavljalničarji/zastavljalničarke
in posojevalci/posojevalke denarja  4214   4214    4214

Izterjevalci/izterjevalke dolgov,
zbiralci/zbiralke darov za
dobrodelne namene           4215   4215    4215

URADNIKI/URADNICE V TURISTIČNIH
IN POTOVALNIH AGENCIJAH,

RECEPTORJI/RECEPTORKE,
TELEFONISTI/TELEFONISTKE IPD.     422   422    422

Uradniki/uradnice v turističnih
in potovalnih agencijah ipd.     4221   4221    4221

Receptorji/receptorke         4222   4222    4222

Telefonisti/telefonistke       4223   4223    4223


POKLICI ZA STORITVE,
PRODAJALCI/PRODAJALKE         5    5     5

POKLICI ZA STORITVE          51    51     51

SPREMLJEVALCI/SPREMLJEVALKE
POTNIKOV, VODNIKI/VODNICE       511   511    511

Stevardi/stevardese,
spremljevalci/spremljevalke      5111   5111    5111

Sprevodniki/sprevodnice        5112   5112    5112

Vodniki/vodnice            5113   5113    5113

GOSPODINJSKI IN GOSTINSKI POKLICI   512   512    512

Gospodinjci/gospodinje ipd.      5121   5121    5121

Kuharji/kuharice           5122   5122    5122

Natakarji/natakarice ipd.       5123   5123    5123

POKLICI ZA ZDRAVSTVENO, HIGIENSKO,
SOCIALNO OSKRBO, NEGO IPD.      513   513    513

Varuhi/varuhinje otrok,
rejniki/rejnice            5131   5131    5131

Bolničarji/bolničarke v zavodih ipd. 5132   5132    5132

Negovalci/negovalke oseb na domu   5133   5133    5133

Poklici na zdravstveno, higiensko,
socialno oskrbo, nego ipd., d.n.   5139   5139    5139

DRUGI POKLICI ZA OSEBNE STORITVE   514   514    514

Frizerji/frizerke,
kozmetiki/kozmetičarke ipd.      5141   5141    5141

Družabniki/družabnice         5142   5142    5142

Grobarji/grobarke,
pogrebniki/pogrebnice ipd.      5143   5143    5143

Drugi poklici za osebne storitve,
d.n.                 5149   5149,   5149
                        5151,
                        5152

POKLICI ZA VAROVANJE OSEB
IN PREMOŽENJA             516   516    516

Gasilci/gasilke ipd.         5161   5161    5161

Policisti/policistke         5162   5162    5162

Pazniki/paznice v zaporu       5163   5163    5163

Poklici za varovanje oseb
in premoženja, d.n.          5169   5169    5169

MODELI, PRODAJALCI/PRODAJALKE,
DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKE     52    52     52

MODELI IPD.              521   521    521

Modeli ipd.              5210   5210    5210

PRODAJALCI/PRODAJALKE V TRGOVINAH,
NA STOJNICAH, PO DOMOVIH,
DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKE     522   522, 523  522

Prodajalci/prodajalke v trgovinah,
na stojnicah,
demonstratorji/demonstratorke     5221   5220,   5220
                        5230

Akviziterji/akviziterke,
prodajalci/prodajalke po
telefonu ipd.             5222   3415,   3415,
                        9113    9113


KMETOVALCI/KMETOVALKE,
GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE,
LOVCI/LOVKE              6    6     6

KMETOVALCI/KMETOVALKE,
GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE,
LOVCI/LOVKE              61    61     61

POLJEDELCI/POLJEDELKE,
VRTNARJI/VRTNARICE IPD.        611   611    611

Poljedelci/poljedelke,
sadjarji/sadjarke,
vinogradniki/vinogradnice ipd.    6111   6111,   6111
                        6112

Vrtnarji/vrtnarice ipd.        6112   6113    6112

REJCI/REJKE ŽIVALI          612   612    612

Živinorejci/živinorejke        6121   6121    6121

Perutninarji/perutninarke       6122   6122    6122

Rejci/rejke živali, d.n.       6129   6123,   6129
                        6124,
                        6129

KMETOVALCI/KMETOVALKE NA
MEŠANIH KMETIJAH           613   613    613

Kmetovalci/kmetovalke na
mešanih kmetijah           6130   6130    6130

GOZDARJI/GOZDARKE IPD.        614   614    614

Gozdarji/gozdarke           6141   6141    6141

Oglarji/oglarke            6142   6142    6142

RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKE IPD.   615   615    615

Ribogojci/ribogojke ipd.       6151   6151    6151

Obalni ribiči/obalne ribičke     6152   6152    6152

Ribiči/ribičke na odprtem morju    6153   6153    6153

Lovci/lovke              6154   6154    6154


POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA 7    7     7

RUDARJI/RUDARKE,
GRADBINCI/GRADBINKE IPD.       71    71     71

RUDARJI/RUDARKE, MINERJI/MINERKE,
KAMNOSEKI/KAMNOSEKINJE        711   711    711

Rudarji/rudarke,
kamnolomci/kamnolomke         7111   7111    7111

Minerji/minerke ipd.         7112   7112    7112

Kamnoseki/kamnosekinje        7113   7113    7113

GRADBINCI/GRADBINKE IPD.       712   712    712

Graditelji/graditeljice s
tradicionalnimi materiali       7121   7121    7121

Zidarji/zidarke            7122   7122    7122

Betonerji/betonerke ipd.       7123   7123    7123

Tesarji/tesarke ipd.         7124   7124    7124

Gradbinci/gradbinke ipd., d.n.    7129   7129    7129

GRADBINCI/GRADBINKE
ZAKLJUČNIH DEL IPD.          713   713    713

Krovci/krovke             7131   7131    7131

Polagalci/polagalke podov ipd.    7132   7132    7132

Štukaterji/štukaterke         7133   7133    7133

Izolaterji/izolaterke         7134   7134    7134

Zastekljevalci/zastekljevalke     7135   7135    7135

Monterji/ monterke in
vzdrževalci/vzdrževalke
inštalacij in naprav         7136   7136    7136

Elektroinštalaterji/
elektroinštalaterke          7137   7137    7137

Gradbinci/gradbinke
zaključnih del ipd., d.n.       7139   7133    7139

PLESKARJI/PLESKARKE IPD.       714   714    714

Pleskarji/pleskarke,
ličarji/ličarke ipd.         7141   7141,   7141
                        7142

Dimnikarji/dimnikarke,
čistilci/čistilke fasad        7143   7143    7143

KOVINARJI/KOVINARKE,
STROJNI MEHANIKI/STROJNE
MEHANIČARKE IPD.           72    72     72

LIVARJI/LIVARKE, VARILCI/VARILKE,
KLEPARJI/KLEPARKE,
MONTERJI/MONTERKE KONSTRUKCIJ IPD.  721   721    721

Livarji/livarke ipd.         7211   7211    7211

Varilci/varilke ipd.         7212   7212    7212

Kleparji/kleparke           7213   7213    7213

Monterji/monterke
kovinskih konstrukcij ipd.      7214   7214    7214

Monterji/monterke in
polagalci/polagalke kablov      7215   7215    7215

Podvodni monterji/podvodne
monterke ipd.             7216   7216    7216

KOVAČI/KOVAČICE,
ORODJARJI/ORODJARKE IPD.       722   722    722

Kovači/kovačice            7221   7221    7221

Orodjarji/orodjarke ipd.       7222   7222    7222

Strugarji/strugarke ipd.       7223   7223    7223

Brusilci/brusilke,
polirci/polirke,
ostrilci/ostrilke           7224   7224    7224

MEHANIKI/MEHANIČARKE,
MONTERJI/MONTERKE STROJEV
IN VOZIL               723   723    723

Mehaniki/mehaničarke in
monterji/monterke motornih
vozil in koles            7231   7231    7231

Mehaniki/mehaničarke in
monterji/monterke letal        7232   7232    7232

Mehaniki/mehaničarke in
monterji/monterke
industrijskih in drugih
strojev ipd.             7233   7233    7233

MEHANIKI/MEHANIČARKE in
MONTERJI/MONTERKE ELEKTRIČNIH
IN ELEKTRONSKIH NAPRAV        724   724    724

Elektromehaniki/elektromehaničarke
ipd.                 7241   7241    7241

Mehaniki/mehaničarke in
monterji/monterke elektronskih
naprav, serviserji/serviserke     7242   7242,   7242
                        7243

Mehaniki/mehaničarke in
serviserji/serviserke
telekomunikacijskih naprav      7244   7244    7244

Monterji/monterke električnega
in telekomunikacijskega omrežja    7245   7245    7245

FINOMEHANIKI/FINOMEHANIČARKE,
ROKODELCI/ROKODELKE
TISKARJI/TISKARKE IPD.        73    73     73

FINOMEHANIKI/FINOMEHANIČARKE IPD.   731   731    731

Izdelovalci/izdelovalke in
popravljalci/popravljalke
preciznih instrumentov        7311   7311    7311

izdelovalci/izdelovalke,
uglaševalci/uglaševalke glasbil    7312   7312    7312

Izdelovaalci/izdelovalke nakita
in bižuterije             7313   7313    7313

KERAMIKI/KERAMIČARKE,
STEKLARJI/STEKLARKE IPD.       732   732    732

Lončarji/lončarke,
keramiki/keramičarke         7321   7321    7321

Steklarji/steklarke          7322   7322    7322

Graverji/graverke stekla ipd.     7323   7323    7323

Dekoraterji/dekoraterke stekla,
keramike ipd.             7324   7324    7324

IZDELOVALCI/IZDELOVALKE PREDMETOV
DOMAČE OBRTI             733   733    733

Izdelovalci/izdelovalke predmetov
domače obrti iz lesa in drugih
materialov              7331   7331    7331

Izdelovalci/izdelovalke predmetov
domače obrti in tekstilij,
usnja in podobnih materialov     7332   7332    7332

TISKARJI/TISKARKE IPD.        734   734    734

Stavci/stavke,
tiskarji/tiskarke ipd.        7341   7341    7341

Stereotiperji/stereotiperke      7342   7342    7342

Tiskarski graverji in
jedkarji/tiskarske graverke
in jedkarke              7343   7343    7343

Razvijalci/razvijalke filmov ipd.   7344   7344    7344

Knjigovezi/knjigovezke        7345   7345    7345

Sitotiskarji/sitotiskarke,
ročni tiskarji/ročne tiskarke
na tekstilije in druge vrste
materiala               7346   7346    7346

DRUGI POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI
NAČIN DELA              74    74     74

PREDELOVALCI/PREDELOVALKE ŽIVIL IPD. 741   741    741

Mesarji/mesarke ipd.         7411   7411    7411

Peki/pekinje,
slaščičarji/slaščičarke ipd.     7412   7412    7412

Predelovalci/predelovalke mleka    7413   7413    7413

Predelovalci/predelovalke sadja,
zelenjaave ipd.            7414   7414    7414

Ocenjevalci/ocenjevalke živil, ipd.  7415   7415    7415

Predelovalci/predelovalke tobaka
ipd.                 7416   7416    7416

Solinarji/solinarke          7417   8273    8273

Mlinarji/mlinarice          7418   8273    8273

Predelovalci/predelovalke živil
ipd., d.n.              7419   8276    8276

OBDELOVALCI/OBDELOVALKE LESA IPD.   742   742    742

Obdelovalci/obdelovalke lesa     7421   7421    7421

Mizarji/mizarke ipd.         7422   7422    7422

Nastavljalci/nastavljalke
lesnoobdelovalnih strojev       7423   7423    7423

Izdelovalci/izdelovalke
pletenih izdelkov iz trstičja,
vrbja ipd.              7424   7424    7424

IZDELOVALCI/IZDELOVALKE,
PREDELOVALCI/PREDELOVALKE TEKSTILIJ  743   743    743

Pripravljalci/pripravljalke vlaken  7431   7431    7431

Predilci/predilke,
pletilci/pletilke,
tkalci/tkalke ipd.          7432   7432    7432

Krojači/krojačice,
šiviljci/šivilje,
klobučarji/klobučarke ipd.      7433   7433    7433

Izdelovalci/izdelovalke
usnjenih in krznenih oblačil     7434   7434    7434

Krojilci/krojilke           7435   7435    7435

Šivalci/šivalke ipd.         7436   7436    7436

Tapetniki/tapetnice          7437   7437    7437

IZDELOVALCI/IZDELOVALKE,
PREDELOVALCI/PREDELOVALKE USNJA
IN KRZNA               744   744    744

Usnjarji/usnjarke,
krznarji/krznarke           7441   7441    7441

Izdelovalci/izdelovalke obutve,
usnjene galanterije ipd.       7442   7442    7442

POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI
NAČIN DELA, D.N.           79    82     70

POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI
NAČIN DELA, D.N.           799   823    700

Poklici za neindustrijski
način dela, d. n.           7999   8231    7000


UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE
STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI
IZDELOVALCI/INDUSTRIJSKE
IZDELOVALKE IN
SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE       8    8     8

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH
STROJEV IN NAPRAV           81    81     81

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE RUDARSKIH
PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV      811   811    811

Upravljalci/upravljalke
rudarskih procesnih strojev in
naprav                8111   8111    8111

Upravljalci/upravljalke
procesnih strojev in naprav
za obdelavo rude in kamnin      8112   8112    8112

Upravljalci/upravljalke
geovrtalnih strojev in naprav     8113   8113    8113

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE
METALURŠKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV                812   812    812

Upravljalci/upravljalke procesnih
strojev in naprav za pridobivanje
kovin                 8121   8121    8121

Industrijski talilci/industrijske
talilke, livarji/livarke,
valjavci/valjavke           8122   8122    8122

Upravljalci/upravljalke procesnih
strojev za toplotno obdelavo kovin  8123   8123    8123

Upravljalci/upravljalke strojev in
naprav za vlečenje, iztiskanje kovin 8124   8124    8124

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE
MINERALURŠKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV                813   813    813

Upravljalci/upravljalke
steklarskih, keramijskih
in podobnih strojev in naprav     8131   8131    8131

Upravljalci/upravljalke
mineralurških procesnih
strojev in naprav, d.n.        8139   8139    8139

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE
PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
PREDELAVO LESA IN IZDELAVO PAPIRJA  814   814    814

Upravljalci/upravljalke procesnih
strojev in naprav za predelavo lesa  8141   8141    8141

Upravljalci/upravljalke procesnih
strojev in naprav za pripravo
papirjevine              8142   8142    8142

Upravljalci/upravljalke procesnih
strojev in naprav za proizvodnjo
papirja                8143   8143    8143

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE
PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
KEMIJSKO PREDELAVO          815   815    815

Upravljalci/upravljalke
drobilnih in mešalnih
strojev in naprav za
kemijsko predelavo          8151   8151    8151

Upravljalci/upravljalke
kemijskih procesnih
toplotnoobdelovalnih
strojev in naprav           8152   8152    8152

Upravljalci/upravljalke
strojev in naprav za
kemijsko filtriranje
in ločevanje             8153   8153    8153

Upravljalci/upravljalke
kemijskoreakcijskih in
destiliranih strojev
in naprav               8154   8154    8154

Upravljalci/upravljalke
procesnih strojev in
naprav za predelavo
nafte in zemeljskega
plina                 8155   8155    8155

Upravljalci/upravljalke
procesnih strojev in
naprav za kemijsko predelavo, d.n.  8159   8159    8159

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE
ENERGETSKIH PROCESNIH
STROJEV IN NAPRAV           816   816    816

Upravljalci/upravljalke
energetskih procesnih naprav     8161   8161    8161

Upravljalci/upravljalke
parnih strojev in naprav       8162   8162    8162

Upravljalci/upravljalke
vodočrpalnih, klimatskih,
čistilnih naprav ipd.         8163   8163    8163

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE
INDUSTRIJSKIH ROBOTOV         817   817    817

Upravljalci/upravljalke
industrijskih robotov         8170   8170    8170

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV
ZA PROIZVODNJO IZDELKOV IN
SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOV  82    82     82

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV
ZA PROIZVODNJO KOVINSKIH IN
MINERALNIH IZDELKOV          821   821    821

Upravljalci/upravljalke
orodnih strojev            8211   8211    8211

Upravljalci/upravljalke
strojev za proizvodnjo
cementnih in drugih
mineralnih izdelkov          8212   8212    8212

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE
STROJEV ZA PROIZVODNJO KEMIJSKIH
IZDELKOV               822   822    822

Upravljalci/upravljalke strojev
za proizvodnjo zdravil, pralnih
in toaletnih sredstev         8221   8221    8221

Upravljalci/upravljalke strojev
za proizvodnjo streliva in
razstreliva              8222   8222    8222

Upravljalci/upravljalke strojev
za površinsko obdelavo kovinskih
delov                 8223   8223    8223

Upravljalci/upravljalke strojev
za izdelovanje fotografskih
izdelkov               8224   8224    8224

Upravljalci/upravljalke strojev
za proizvodnjo kemijskih izdelkov,
d.n.                 8229   8229    8229

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV
ZA PROIZVODNJO GUMENIH IN
PLASTIČNIH IZDELKOV          823   823    823

Upravljalci/upravljalke strojev
za proizvidnjo gumenih izdelkov    8231   8231    8231

Upravljalci/upravljalke strojev
za proizvodnjo plastičnih izdelkov  8232   8232    8232

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV
ZA PROIZVODNJO LESENIH IZDELKOV    824   824    824

Upravljalci/upravljalke strojev
za proizvodnjo lesenih izdelkov    8240   8240    8240

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV
ZA PROIZVODNJO TISKARSKIH,
KNJIGOVEŠKIH IN PAPIRNIH IZDELKOV   825   825    825

Upravljalci/upravljalke strojev
za proizvodnjo tiskarskih izdelkov  8251   8251    8251

Upravljalci/upravljalke
knjigoveških strojev         8252   8252    8252

Upravljalci/upravljalke
strojev za proizvodnjo
papirnatih izdelkov          8253   8253    8253

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE
STROJEV ZA PROIZVODNJO TEKSTILNIH,
USNJENIH, KRZNENIH IZDELKOV      826   826    826

Upravljalci/upravljalke strojev za
predenje, previjanje ipd.       8261   8261    8261

Upravljalci/upravljalke strojev za
pletenje, tkanje ipd.         8262   8262    8262

Upravljalci/upravljalke strojev za
šivanje oblačil iz tekstilij, usnja,
krzna ipd.              8263   8263    8263

Upravljalci/upravljalke strojev za
beljenje, barvanje, čiščenje
tekstilij, usnja, krzna ipd.     8264   8264    8264

Upravljalci/upravljalke strojev za
pripravo in obdelavo usnja in krzna  8265   8265    8265

Upravljalci/upravljalke strojev za
proizvodnjo obutve in usnjene
galanterije              8266   8266    8266

Upravljalci/upravljalke strojev za
proizvodnjo tekstilnih, usnjenih,
krznenih izdelkov, d.n.        8269   8269    8269

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA
PROIZVODNJO PREHRAMBNIH
IN PODOBNIH IZDELKOV         827   827    827

Upravljalci/upravljalke strojev za
predelavo mesa in rib         8271   8271    8271

Upravljalci/upravljalke strojev za
proizvodnjo mlečnih izdelkov     8272   8272    8272

Upravljalci/upravljalke strojev za
mletje žita, kavovin, začimb ipd.   8273   8273    8273

Upravljalci/upravljalke strojev za
proizvodnjo pekarskih, slaščičarskih
in podobnih izdelkov         8274   8274    8274

Upravljalci/upravljalke strojev za
predelavo sadja, zelenjave,
rastlinskih maščob ipd.        8275   8275    8275

Upravljalci/upravljalke strojev za
proizvodnjo sladkorja ipd.      8276   8276    8276

Upravljalci/upravljalke strojev za
predelavo Čaja, kave in kakava    8277   8277    8277

Upravljalci/upravljalke strojev za
proizvodnjo piva, vina ipd.      8278   8278    8278

Upravljalci/upravljalke strojev za
proizvodnjo prehrambnih in
podobnih izdelkov, d.n.        8279   8279    8279

SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE STROJEV,
NAPRAV IN IZDELKOV          828   828    828

Sestavljalci/sestavljalke strojev
in naprav               8281   8281    8281

Sestavljalci/sestavljalke
električne opreme ipd.        8282   8282    8282

Sestavljalci/sestavljalke
elektronskih naprav in opreme ipd.  8283   8283    8283

Sestavljalci/sestavljalke izdelkov
iz kovin, gume in plastike      8284   8284    8284

Sestavljalci/sestavljalke izdelkov
iz lesa in podobnih materialov    8285   8285    8285

Sestavljalci/sestavljalke izdelkov
iz kartona, tekstilij in podobnih
materialov              8286   8286    8286

DRUGI UPRAVLJALCI/DRUGE
UPRAVLJALKE STROJEV ZA
PROIZVODNJO IZDELKOV IN
SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE
IZDELKOV, D.N.            829   829    829

Drugi upravljalci/druge
upravljalke strojev za
proizvodnjo izdelkov in
sestavljalci/sestavljalke
izdelkov, d.n.            8290   8290    8290

VOZNIKI/VOZNICE,
UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE
TRANSPORTNIH NAPRAV IN
PREMIČNIH STROJEV           83    83     83

VOZNIKI/VOZNICE
ŽELEZNIŠKIH VOZIL IPD.        831   831    831

Vozniki/voznice železniških vozil   8311   8311    8311

železniški signalisti/železniške
signalistke.premikači/premikačice,
zavirači/zaviračice ipd.       8312   8312    8312

VOZNIKI/VOZNICE CESTNIH VOZIL     832   832    832

Vozniki/voznice osebnih vozil,
taksijev in lahkih dostavnih vozil  8322   8322    8322

Vozniki/voznice avtobusov ipd.    8323   8323    8323

Vozniki/voznice težkih
tovornjakov in vlačilcev       8324   8324    8324

UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE
TRANSPORTNIH NAPRAV, KMETIJSKIH
IN DRUGIH PREMIČNIH STROJEV      833   833    833

Upravljalci/upravljalke
premičnih kmetijskih in
gozdarskih strojev          8331   8331    8331

Upravljalci/upravljalke
strojev za zemeljska dela ipd.    8332   8332    8332

Upravljalci/upravljalke žerjavov,
dvigal ipd.              8333   8333    8333

Upravljalci/upravljalke težkih
tovornjakov z dvigalom        8334   8334    8334

KRMARJI/KRMARKE,
LADIJSKI/LADIJSKE STROJEVODJE,
MORNARJI/MORNARKE IPD.        834   834    834

Krmarji/krmarke, ladijski/ladijske
strojevodje, mornarji/mornarke ipd.  8340   8340    8340


POKLICI ZA PREPROSTA DELA       9    9     9

POKLICI ZA PREPROSTA PRODAJNA,
STORITVENA IN KOMUNALNA DELA     91    91     91

POULIČNI PRODAJALCI/POULIČNE
PRODAJALKE              911   911    911

Poulični prodajalci/poulične
prodajalke              9110   9111,   9111
                        9112

ČISTILCI/ČISTILKE IPD.        913   913    913

Čistilci/čistilke na domu
in gospodinjski
pomočniki/gospodinjske
pomočnice na domu ipd.        9131   9131    9131

Drugi čistilci/druge
čistilke, strežniki/strežnice ipd.  9132   9132    9132

Likalci/likalke, pralci/pralke    9133   9133    9133

HIŠNIKI/HIŠNICE,
ČISTILCI/ČISTILKE OKEN IPD.      914   914    914

Hišniki/hišnice ipd.         9141   9141    9141

Čistilci/čistilke oken,
ročni pralci/ročne pralke vozil    9142   9142    9142

KURIRJI/KURIRKE,
VRATARJI/VRATARICE IPD.        915   915    915

Kurirji/kurirke,
dostavljalci/dostavljalke       9151   9151    9151

Vratarji/vratarice ipd.        9152   9152    9152

Oskrbovalci/oskrbovalke
prodajnih in igralnih
avtomatov ipd.            9153   9153    9153

DELAVCI/DELAVKE ZA
PREPROSTA KOMUNALNA DELA IPD.     916   916    916

Pometalci/pometalke,
smetarji/smetarke ipd.        9160   9161,   9161,
                        9162    9162

POKLICI ZA PREPROSTA KMETIJSKA,
GOZDARSKA, LOVSKA, RIBIŠKA,
DELA IPD.               92

DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA
KMETIJSKA, GOZDARSKA, LOVSKA,
RIBIŠKA DELA IPD.           921   921    921

Delavci/delavke za preprosta
kmetijska dela            9211   9211    9211

Delavci/delavke za preprosta
gozdarska dela            9212   9212    9212

Delavci/delavke za preprosta
lovska, ribiška dela         9213   9213    9213

POKLICI ZA PREPROSTA RUDARSKA
IN GRADBENIŠKA DELA TER PREPROSTA
DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH,
TRANSPORTU IPD.            93    93     93

DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA
RUDARSKA, GRADBENIŠKA DELA IPD.    931   931    931

Delavci/delavke za preprosta
kamnolomska in rudarska dela     9311   9311    9311

Delavci/delavke za preprosta
dela pri nizkih gradnjah       9312   9312    9312

Delavci/delavke za preprosta
dela pri visokih gradnjah       9313   9313    9313

DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA
DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH   932   932    932

Delavci/delavke za preprosta dela
v predelovalnih dejavostih      9320   9321,   9320
                        9322

DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA
PREKLADALNA IN TRANSPORTNA DELA    933   933    933

Delavci/delavke za preprosta
prekladalna in transportna dela    9330   9332,   9330
                        9333

POKLICI ZA PREPROSTA DELA, D.N.    99    93     90

POKLICI ZA PREPROSTA DELA, D.N.    999   933    900

Poklici za preprosta dela, d.n.    9999   9333    9000


VOJAŠKI POKLICI            0    0     0

VOJAŠKI POKLICI            1    1     1

VOJAŠKI POKLICI            11    11     10

Vojaki/vojakinje in
častniki/častnice           110   110    100
PRILOGA

STANDARDNA KLASIFIKACIJA POKLICEV

KODIRNI SEZNAM POKLICEV, sistematični

1 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADICE

11 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE

111 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE

1110 Zakonodajalci/zakonodajalke

1110.01 Predsednik/predsednica republike

1110.02 Predsednik/predsednica državnega zbora

1110.03 Poslanec/poslanka državnega zbora

1110.04 Predsednik/predsednica državnega sveta

1110.05 Svetnik/svetnica državnega sveta

1110.06 Predsednik/predsednica vlade

1110.07 Minister/ministrica

1110.08 Župan/županja občine

1110.09 Župan/županja mestne občine

1110.10 Predsednik/predsednica pokrajinskega sveta

1110.11 Predsednik/predsednica občinskega sveta

1110.12 Predsednik/predsednica sveta krajevne skupnosti

1110.13 Predsednik/predsednica sveta vaške skupnosti

1110.14 Predsednik/predsednica sveta četrtne skupnosti


112 VISOKI DRŽAVNI URADNIKI/VISOKE DRŽAVNE URADNICE

1121 Visoki vladni uradniki/visoke vladne uradnice

1121.01 Generalni sekretar/generalna sekretarka vlade

1121.02 Predstojnik/predstojnica vladne službe

1121.03 Državni sekretar/državna sekretarka ministrstva

1121.04 Predstojnik/predstojnica upravnega organa v sestavi
ministrstva

1121.05 Predstojnik/predstojnica upravne organizacije v sestavi
ministrstva

1121.06 Generalni sekretar/generalna sekretarka ministrstva

1121.07 Svetovalec/svetovalka vlade

1121.08 Pomočnik/pomočnica predstojnika

1121.09 Svetovalec/svetovalka predstojnika

1121.10 Veleposlanik/veleposlanica

1121.11 Pooblaščeni minister/pooblaščena ministrica
veleposlaništva

1121.12 Ataše/atašejka

1121.13 Generalni konzul/generalna kunzulka

1121.14 Konzul/konzulka

1121.15 Vicekonzul/vicekonzulka

1121.16 Sekretar/sekretarka diplomatsko konzularnega
predstavništva

1121.17 Načelnik/načelnica upravne enote

1121.18 Vodja notranje organizacijske enote v upravni enoti

1121.19 Vodja izpostave v upravni enoti


1122 Visoki uradniki/visoke uradnice lokalne samouprave

1122.01 Tajnik/tajnica občine

1122.02 Sekretar/sekretarka občinskega sveta

1122.03 Vodja občinskega upravnega organa

1122.04 Pomočnik/pomočnica vodje občinskega upravnega organa

1122.05 Svetovalec/svetovalka vodje občinskega upravnega organa


1129 Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice, d.n.

1129.01 Sekretar/sekretarka državnega zbora

1129.02 Sekretar/sekretarka državnega sveta

1129.03 Sekretar/sekretarka delovnih teles državnih organov

1129.04 Vodja službe državnih organov

1129.05 Svetovalec/svetovalka državnih organov

1129.06 Varuh/varuhinja človekovih pravic

1129.07 Predstojnik/predstojnica pravosodnih organov

1129.07 Predstojnik/predstojnica sodišča

1129.07 Predstojnik/predstojnica tožilstva

1129.07 Predstojnik/predstojnica pravobranilstva

1129.08 Sekretar/sekretarka pravosodnih organov

1129.08 Sekretar/sekretarka pravobranilstva

1129.08 Sekretar/sekretarka sodišča

1129.08 Sekretar/sekretarka tožilstva

1129.09 Guverner/guvernerka Banke Slovenije

1129.10 Upravnik/upravnica zaporov


114 VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE INTERESNIH ORGANIZACIJ

1141 Visoki uradniki/visoke uradnice političnih strank

1141.01 Predsednik/predsednica politične stranke

1141.02 Sekretar/sekretarka politične stranke

1141.03 Predstavnik/predstavnica stranke za stike z javnostmi

1141.04 Svetovalec/svetovalka predsednika politične stranke


1142 Visoki uradniki/visoke uradnice organizacij delodajalcev,
delavcev in drugih gospodarskointeresnih organizacij

1142.01 Predsednik/predsednica zbornice

1142.02 Sekretar/sekretarka zbornice

1142.03 Svetovalec/svetovalka zbornice

1142.04 Predsednik/predsednica poslovnega združenja

1142.05 Predsednik/predsednica zadružne zveze

1142.06 Predsednik/predsednica sindikata

1142.07 Sekretar/sekretarka sindikata


1143 Visoki uradniki/visoke uradnice humanitarnih in drugih
podobnih organizacij

1143.01 Predsednik/predsednica komisije za človekove pravice

1143.02 Predsednik/predsednica komisije za zaščito okolja

1143.03 Predsednik/predsednica humanitarne organizacije

1143.04 Predsednik/predsednica posebnih interesnih organizacij

1143.05 Sekretar/sekretarka humanitarne organizacije

1143.06 Sekretar/sekretarka posebnih interesnih organizacij


12 DIREKTORJI/DIREKTORICE, MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUŽB

121 DIREKTORJI/DIREKTORICE IN ČLANI/ČLANICE UPRAVE DRUŽB

1210 Direktorji/direktorice in člani/članice uprave družbe

1210.01 Član/članica uprave družbe

1210.01 Predsednik/predsednica družbe

1210.02 Član/članica nadzornega sveta družbe

1210.03 Direktor/direktorica družbe

1210.03 Direktor/direktorica družbe v prehrambni industriji

1210.03 Direktor/direktorica družbe za farmacevtske in kemične
izdelke

1210.03 Direktor/direktorica podjetja, farme

1210.03 Direktor/direktorica podjetja za rejo piščancev

1210.03 Direktor/direktorica turističnega podjetja

1210.03 Direktor/direktorica gostinskega podjetja

1210.03 Direktor/direktorica banke

1210.03 Direktor/direktorica zavarovalnice

1210.03 Direktor/direktorica podjetja za računalniški in
informacijski inženiring

1210.03 Direktor/direktorica poštnega podjetja

1210.03 Direktor/direktorica podjetja za distribucijo električne
energije

1210.03 Direktor/direktorica podjetja za promet

1210.03 Direktor/direktorica vzgojno-izobraževalnega zavoda

1210.03 Direktor/direktorica zavoda za kulturo

1210.03 Direktor/direktorica zdravstvenega zavoda

1210.03 Direktor/direktorica diagnostičnega centra

1210.03 Direktor/direktorica lekarne

1210.03 Direktor/direktorica socialnovarstvenega zavoda

1210.03 Direktor/direktorica doma za starejše občane

1210.04 Pomočnik/pomočnica direktorja družbe

1210.05 Prokurist/prokuristka

1210.06 Rektor/rektorica univerze

1210.07 Prorektor/prorektorica univerze


122 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBE

1221 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu

1221.00 Vodja proizvodnje v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in
ribištvu

1221.00 Tehnični direktor/tehnična direktorica v kmetijstvu,
lovstvu, gozdarstvu in ribištvu

1221.00 Direktor/direktorica proizvodnega področja v kmetijstvu,
lovstvu, gozdarstvu in ribištvu

1221.00 Vodja tehnične priprave proizvodnje v kmetijstvu,
lovstvu, gozdarstvu in ribištvu

1221.00 Vodja tehničnega sektorja v kmetijstvu, lovstvu,
gozdarstvu in ribištvu

1221.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v kmetijstvu

1221.01 Vodja farme

1221.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v lovstvu

1221.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gozdarstvu

1221.03 Vodja območne enote zavoda za varstvo gozdov

1221.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v ribištvu


1222 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko,
plinom in vodo

1222.00 Vodja proizvodnje v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih,
za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1222.00 Direktor/direktorica proizvodnega področja v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1222.00 Tehnični direktor/tehnična direktorica v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1222.00 Vodja tehnične priprave proizvodnje v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1222.00 Vodja tehničnega sektorja v rudarstvu, predelovalnih
dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1222.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v rudarstvu

1222.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v predelovalnih dejavnostih

1222.02 Vodja obrata v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za
oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1222.02 Vodja orodjarne

1222.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za oskrbo z elektriko, plinom in vodo


1223 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v gradbeništvu

1223.00 Vodja projektov v gradbeništvu

1223.00 Vodja operativne izvedbe in montaže v gradbeništvu

1223.00 Tehnični direktor/tehnična direktorica v gradbeništvu

1223.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gradbeništvu

1223.01 Vodja oddelka kooperantov v gradbeništvu


1224 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnh enot družbe
v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke porabe

1224.00 Direktor/direktorica trgovinskega predstavništva

1224.00 Vodja poslovne enote družbe v trgovini, za popravilo
motornih vozil in izdelkov široke porabe

1224.00 Vodja izpostave družbe v trgovini, za popravilo motornih
vozil in izdelkov široke porabe

1224.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v trgovini na debelo

1224.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v trgovini na drobno

1224.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za vzdrževanje in popravilo motornih vozil

1224.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za popravilo izdelkov široke porabe

1224.04 Vodja servisa gospodinjskih aparatov


1225 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v gostinstvu

1225.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gostinstvu, hotela

1225.01 Vodja hotela

1225.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gostinstvu, restavracije

1225.02 Vodja restavracije

1225.03 Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijače v hotelih
in restavracijah

1225.03 Food & beverage manager

1225.03 Vodja v gostinstvu


1226 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
v prometu, skladiščenju in komunikacijah

1226.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v prometu

1226.01 Vodja prometne službe

1226.01 Vodja transporta

1226.01 Vodja transportnega parka

1226.01 Šef/šefinja avtoparka

1226.01 Menedžer/menedžerka enote družbe v železniškem prometu

1226.01 Šef/šefinja železniške postaje

1226.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v skladiščenju

1226.02 Vodja logistike

1226.02 Vodja centralnega skladišča

1226.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v komunikacijah

1226.03 Upravnik/upravnica pošte

1226.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za storitve potovalnih in turističnih agencij


1227 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
za poslovnie storitve

1227.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za poslovne storitve

1227.01 Vodja ekspoziture banke

1227.01 Vodja inženiringa


1228 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe
za osebne storitve, čiščenje ipd.

1228.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za osebne storitve

1228.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za čiščenje

1228.02 Vodja odlagališča za odpadke

1228.02 Vodja tehničnega sektorja službe za javno higieno


1229 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot
družbe,d.n.

1229.00 Vodja begunskega centra

1229.00 Vodja varnostne službe

1229.01 Dekan/dekanica fakultete

1229.01 Prodekan/prodekanica fakultete

1229.02 Dekan/dekanica visoke šole

1229.02 Prodekan/prodekanica visoke šole

1229.03 Ravnatelj/ravnateljica vzgojno-izobraževalnega zavoda

1229.03 Pomočnik/pomočnica ravnatelja vzgojno-izobraževalnega
zavoda

1229.03 Vodja podružnične šole

1229.04 Poslovni direktor/poslovna direktorica zavoda v kulturi

1229.04 Pomočnik/pomočnica ravnatelja zavoda v kulturi

1229.04 Ravnatelj/ravnateljica knjižnice

1229.04 Ravnatelj/ravnateljica gledališča

1229.04 Ravnatelj/ravnateljica muzeja

1229.05 Programski direktor/programska direktorica zavoda v
kulturi

1229.06 Direktor/direktorica filma

1229.07 Menedžer/menedžerka samostojnih ustvarjalcev

1229.08 Producent/producentka

1229.09 Založnik/založnica

1229.10 Menedžer/menedžerka športnikov

1229.11 Vodja rekreacijskega centra

1229.11 Vodja igrišča za golf

1229.12 Direktor/direktorica službe zdravstvene nege

1229.12 Glavna medicinska sestra

1229.13 Vodja centra za pomoč ostarelim na domu

1229.14 Direktor/direktorica območne enote službe za socialno
zavarovanje

1229.15 Vodja oddelka za izvajanje pokojninskega zavarovanja


123 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUGIH ENOT DRUŽBE

1231 Menedžerji/menedžerke finančne enote družbe

1231.01 Menedžer/menedžerka finančne enote družbe

1231.01 Finančni direktor/finančna direktorica

1231.01 Vodja finančne operative

1231.01 Vodja finančne službe

1231.01 Vodja računovodske službe


1232 Menedžerji/menedžerke kadrovske enote, enote za splošne
zadeve in odnose z delodajalci v družbi

1232.01 Menedžer/menedžerka kadrovske enote družbe

1232.01 Vodja kadrovske službe

1232.01 Vodja splošno-kadrovskega sektorja

1232.01 Vodja skupnih služb

1232.02 Menedžer/menedžerka enote za odnose z delodajalci v
družbi

1232.03 Sekretar/sekretarka družbe

1232.03 Generalni sekretar/generalna sekretarka družbe

1232.03 Tajnik/tajnica družbe

1232.03 Pomočnik/pomočnica generalnega direktorja za organizacijo
in splošne zadeve

1232.03 Sekretar/sekretarka banke


1233 Menedžerji/menedžerke enote za trženje in prodajo v družbi

1233.00 Komercialni direktor/komercialna direktorica za prodajo

1233.01 Menedžer/menedžerka enote za trženje v družbi

1233.01 Vodja trženja

1233.02 Menedžer/menedžerka enote za prodajo v družbi

1233.02 Šef/šefinja prodajne službe

1232.02 Vodja prodaje


1234 Menedžerji/menedžerke enote za oglaševanje in stike z
javnostmi v družbi

1234.01 Menedžer/menedžerka enote za oglaševanje v družbi

1234.01 Vodja ekonomske propagande

1234.02 Menedžer/menedžerka enote za stike z javnostmi v družbi

1234.02 Vodja službe za stike z javnostmi


1235 Menedžerji/menedžerke nabavne in distribucijske enote družbe

1235.00 Komercialni direktor/komercialna direktorica za nabavo

1235.01 Menedžer/menedžerka nabavne enote družbe

1235.01 Vodja nabave

1235.02 Menedžer/menedžerka distribucijske enote družbe


1236 Menedžerji/menedžerke enote za računalniške storitve v
družbi

1236.01 Menedžer/menedžerka enote za računalniške storitve v
družbi

1236.01 Vodja avtomatske obdelave podatkov

1236.01 Vodja službe za informatiko


1237 Menedžerji/menedžerke raziskovalne in razvojne enote družbe

1237.01 Menedžer/menedžerka raziskovalne enote družbe

1237.01 Vodja sektorja za izvajanje meritev in laboratorijskih
preiskav

1237.02 Menedžer/menedžerka razvojne enote družbe

1237.02 Vodja razvoja


1239 Menedžerji/menedžerke drugih enot družbe, d.n.

1239.01 Menedžer/menedžerka enote za kakovost v družbi

1239.01 Direktor/direktorica za kakovost


13 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB

131 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB

1311 Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu, lovstvu,
gozdarstvu in ribištvu

1311.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v kmetijstvu

1311.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v lovstvu

1311.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe v gozdarstvu

1311.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe v ribištvu


1312 Menedžerji/menedžerke manjših družb v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1312.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v rudarstvu

1312.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v predelovalnih
dejavnostih

1312.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za oskrbo z elektriko,
plinom in vodo


1313 Menedžerji/menedžerke manjših družb v gradbeništvu

1313.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v gradbeništvu

1314 Menedžerji/menedžerke manjših družb v trgovini, za popravilo
motornih vozil in izdelkov široke porabe

1314.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na debelo

1314.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na drobno

1314.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za vzdrževanje in
popravilo motornih vozil

1314.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za popravilo izdelkov
široke porabe


1315 Menedžerji/menedžerke manjših družb v gostinstvu

1315.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe, hotela

1315.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe, restavracije

1315.02 Gostilničar/gostilničarka

1315.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe, kampa

1315.03 Upravnik/upravnica kampa


1316 Menedžerji/menedžerke manjših družb v prometu, skladiščenju
in komunikacijah

1316.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v prometu

1316.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za prevozništvo

1316.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za skladiščenje

1316.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za komunikacije

1316.05 Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve turističnih
agencij

1316.06 Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve potovalnih
agencij


1317 Menedžerji/menedžerke manjših družb za poslovne storitve

1317.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za poslovne storitve

1317.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za nepremičnine


1318 Menedžerji/menedžerke manjših družb za osebne storitve,
čiščenje ipd.

1318.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za osebne storitve

1318.01 Direktor/direktorica kemične čistilnice in pralnice

1318.01 Direktor/direktorica frizerskega salona

1318.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za čiščenje ipd.


1319 Menedžerji/menedžerke manjših družb, d.n.

1319.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za kulturo

1319.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za izobraževanje

1319.02 Direktor/direktorica jezikovne šole

1319.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za zdravstvo

1319.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za rekreacijo

1319.04 Direktor/direktorica studia fitnes

1319.05 Menedžer/menedžerka manjše družbe za socialno varstvo

1319.06 Menedžer/menedžerka manjše družbe za športne aktivnosti


2 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE

21 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE FIZIKALNIH, KEMIJSKIH,
MATEMATIČNIH, TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VED

211 FIZIKI/FIZIČARKE, KEMIKI/KEMIČARKE IPD.

2111 Fiziki/fizičarke, astronomi/astronomke

2111.01 Astronom/astronomka

2111.02 Fizik/fizičarka za mehansko fiziko

2111.03 Jedrski fizik/jedrska fizičarka

2111.04 Fizik/fizičarka


2112 Meteorologi/meteorologinje

2112.01 Meteorolog/meteorologinja

2112.01 Biometeorolog/biometeorologinja


2113 Kemiki/kemičarke

2113.01 Farmacevt/farmacevtka v industriji

2113.02 Kemik/kemičarka za anorgansko kemijo

2113.03 Kemik/kemičarka v farmaciji

2113.04 Kemik/kemičarka za fizikalno kemijo

2113.05 Kemik/kemičarka za organsko kemijo

2113.06 Kemik analitik/kemičarka analitičarka

2113.06 Kemik/kemičarka za laboratorijske analize

2113.07 Kemik/kemičarka

2113.07 Kemik/kemičarka za razvijanje novih izdelkov

2113.07 Kemik/kemičarka, vodja razvojne skupine

2113.07 Kemik/kemičarka za kontroliranje kakovosti


2114 Geologi/geologinje, geofiziki/geofizičarke ipd.

2114.01 Geofizik/geofizičarka

2114.02 Geolog/geologinja

2114.03 Geotehnolog/geotehnologinja

2114.04 Hidrolog/hidrologinja

2114.05 Mineralog/mineraloginja

2114.06 Paleontolog/paleontologinja

2114.07 Petrolog/petrologinja

2114.08 Seizmolog/seizmologinja


212 MATEMATIKI/MATEMATIČARKE, STATISTIKI/STATISTIČARKE

2121 Matematiki/matematičarke ipd.

2121.01 Aktuar/aktuarka

2121.02 Matematik, aplikativni/matematičarka, aplikativna

2121.03 Matematik, raziskovalni/matematičarka, raziskovalna

2121.04 Operacijski raziskovalec/operacijska raziskovalka

2121.05 Matematik/matematičarka


2122 Statistiki/statističarke

2122.01 Biometrik/biometričarka

2122.02 Demograf/demografinja

2122.03 Statistik/statističarka


213 INFORMATIKI/INFORMATIČARKE IN RAČUNALNIKARJI/RAČUNALNIKARKE

2130 Analitiki/analitičarke in snovalci/snovalke informacijskih
sistemov

2130.01 Inženir/inženirka razvoja komunikacij

2130.02 Organizator/organizatorka informacijskih sistemov

2130.03 Podatkovni administrator/podatkovna administratorka

2130.04 Podatkovni analitik/podatkovna analitičarka

2130.05 Programer, razvijalec/programerka, razvijalka programov

2130.06 Razvijalec/razvijalka informacijskih sistemov

2130.07 Sistemski administrator/sistemska administratorka

2130.08 Sistemski analitik/sistemska analitičarka

2130.09 Sistemski inženir/sistemska inženirka

2130.10 Skrbnik/skrbnica podatkovnih baz

2130.11 Skrbnik/skrbnica računalniških sistemov

2130.12 Skrbnik/skrbnica tokov podatkov

2130.13 Svetovalec/svetovalka tehnične pomoči za uporabnike

2130.14 Vzdrževalec/vzdrževalka in skrbnik/skrbnica računalniških
aplikacij


214 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VED

2141 Arhitekti/arhitektke

2141.01 Arhitekt oblikovalec/arhitektka oblikovalka

2141.02 Arhitekt projektant/arhitektka projektantka

2141.03 Arhitekt, svetovalec/arhitektka, svetovalka

2141.04 Arhitekt urbanist/arhitektka urbanistka

2141.05 Krajinski arhitekt/krajinska arhitektka

2141.05 Arhitekt krajinar/arhitektka krajinarka

2141.06 Arhitekt/arhitektka


2142 Inženirji/inženirke gradbeništva

2142.01 Gradbeni inšpektor/gradbena inšpektorica

2142.02 Inženir gradbeništva, projektant/inženirka gradbeništva,
projektantka

2142.02 Odgovorni projektant/odgovorna projektantka v
gradbeništvu

2142.02 Odgovorni/odgovorna vodja projekta v gradbeništvu

2142.03 Inženir gradbeništva, svetovalec/inženirka gradbeništva,
svetovalka

2142.03 Odgovorni svetovalni inženir/odgovorna svetovalna
inženirka v gradbeništvu

2142.04 Tehnolog/tehnologinja za gradbene materiale

2142.05 Urbanistični inšpektor/urbanistična inšpektorica

2142.06 Vodnogospodarski inšpektor/vodnogospodarska inšpektorica

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za konstrukcije

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za visoke gradnje

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za nizke gradnje

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za hidrogradnje

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za komunalne gradnje

2142.07 Odgovorni/odgovorna vodja del v gradbeništvu


2143 Inženirji/inženirke elektrotehnike ipd.

2143.01 Elektroenergetski inšpektor/elektroenergetska
inšpektorica

2143.02 Inženir/inženirka elektroenergetike

2143.02 Inženir/inženirka močnostne elektrotehnike

2143.03 Inženir elektroenergetike, projektant/inženirka
elektroenergetike, projektantka

2143.04 Inženir elektroenergetike, svetovalec/inženirka
elektroenergetike, svetovalka

2143.05 Tehnolog/tehnologinja elektrotehnike

2143.05 Vodja tehnološke priprave dela v elektrotehniki

2143.06 Inženir/inženirka elektrotehnike


2144 Inženirji/inženirke elektronike, telekomunikacij

2144.01 Inženir/inženirka elektroavtomatike

2144.02 Inženir/inženirka signalnovarnostnih naprav

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij

2144.03 Inženir/inženirka letalskih telekomunikacij

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij za radio in televizijo

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij za govorne storitve
(telefonija)

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij za negovorne storitve
(prenos podatkov)

2144.04 Inženir/inženirka elektronike

2144.04 Inženir/inženirka elektronike za strojno računalniško
opremo

2144.04 Inženir/inženirka letalske elektronike

2144.04 Inženir/inženirka medicinske elektronike

2144.04 Inženirka/inženirka mikroelektronike

2144.04 Raziskovalec/raziskovalka v razvojnem oddelku za
elektroniko

2144.05 Tehnolog/tehnologinja elektronike

2144.06 Tehnolog/tehnologinja telekomunikacij


2145 Inženirji/inženirke strojništva ipd.

2145.01 Inženir/inženirka ladjedelništva

2145.01 Inženir ladjedelništva, projektant/inženirka
ladjedelništva, projektantka

2145.01 Inženir ladjedeništva, konstruktor/inženirka
ladjedelništva, konstruktorka

2145.01 Tehnolog/tehnologinja ladjedelništva

2145.02 Inženir/inženirka strojništva za procesno tehniko

2145.03 Inženir strojništva, avtomatik/inženirka strojništva,
avtomatičarka

2145.04 Inženir strojništva, energetik/inženirka strojništva,
energetičarka

2145.05 Inženir strojništva, hidravlik, pnevmatik/inženirka
strojništva, hidravličarka, pnevmatičarka

2145.06 Inženir strojništva, konstruktor/inženirka strojništva,
konstruktorka

2145.07 Inženir strojništva, terolog/inženirka strojništva,
terologinja

2145.08 Inšpektor/inšpektorica parnih kotlov

2145.09 Inženir/inženirka strojništva

2145.09 Inženir/inženirka gradbeniškega strojništva

2145.09 Inženir/inženirka ladijskega strojništva

2145.09 Inženir/inženirka letalskega strojništva

2145.09 Inženir/inženirka strojništva za motorje in vozila

2145.09 Inženir/inženirka strojništva za varilstvo

2145.09 Inženir/inženirka za tirnična vozila

2145.09 Inženir strojništva, tribolog/inženirka strojništva,
tribologinja

2145.09 Inženir/inženirka rudarskega strojništva

2145.10 Tehnolog/tehnologinja strojništva


2146 Kemijski tehnologi/kemijske tehnologinje, živilski
tehnologi/živilske tehnologinje ipd.

2146.01 Inženir/inženirka petrokemije

2146.02 Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja

2146.02 Inženir/inženirka kemijskega inženirstva

2146.02 Inženir/inženirka biokemijskega inženirstva

2146.02 Inženir, kemijskoprocesni/inženirka, kemijskoprocesna

2146.03 Tehnolog/tehnologinja za gumarstvo

2146.04 Tehnolog/tehnologinja za keramiko

2146.05 Tehnolog/tehnologinja za papirništvo

2146.06 Tehnolog/tehnologinja za sintezo in predelavo polimerov

2146.07 Tehnolog/tehnologinja za steklarstvo

2146.08 Živilski tehnolog/živilska tehnologinja

2146.08 Enolog/enologinja


2147 Inženirji/inženirke rudarstva, metalurgije ipd.

2147.01 Inženir/inženirka naftnega rudarstva

2147.02 Rudarski inženir/rudarska inženirka v proizvodnji

2147.03 Rudarski inženir/rudarska inženirka v projektivi

2147.04 Rudarski inženir/rudarska inženirka za razvoj in naložbe

2147.05 Rudarski inženir/rudarska inženirka za separiranje
premoga

2147.06 Rudarski inženir/rudarska inženirka, obratovodja

2471.07 Elektrorudarski inšpektor/elektrorudarska inšpektorica

2471.08 Metalurg/metalurginja v proizvodnji

2471.09 Rudarski inšpektor/rudarska inšpektorica

2147.10 Metalurg/metalurginja

2147.11 Rudarski inženir/rudarska inženirka

2147.12 Tehnolog/tehnologinja za metalurgijo


2148 Geodeti/geodetinje ipd.

2148.01 Fotogrametrik/fotogrametičarka

2148.02 Geodet/geodetinja

2148.03 Geoinformacijski tehnolog/geoinformacijska tehnologinja

2148.04 Kartograf/kartografka


2149 Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških ved, d.n.

2149.01 Inženir/inženirka lesarstva

2149.02 Inženir/inženirka tekstilstva

2149.03 Tehnolog/tehnologinja v grafični industriji

2149.04 Tehnolog/tehnologinja za tekstilstvo

2149.04 Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja za tekstilstvo

2149.04 Mehanski tehnolog/mehanska tehnologinja za tekstilstvo

2149.04 Konfekcijski tehnolog/konfekcijska tehnologinja za
tekstilstvo

2149.05 Tehnolog/tehnologinja za usnjarstvo in krznarstvo


215 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO
PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI DELU IPD.

2150 Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko, tehnologijo
prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd.

2150.00 Razvijalec/razvijalka procesov poslovanja in proizvodnje

2150.01 Inženir/inženirka za logistiko

2150.02 Inženir/inženirka za varnost pri delu

2150.03 Inšpektor/inšpektorica za delo

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za promet

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za letalski promet

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za poštni promet

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za železniški promet

2150.05 Kontrolor/kontrolorka za kakovost poslovanja

2150.06 Organizator/organizatorka dela

2150.06 Svetovalec in koordinator/svetovalka in koordinatorka za
delo v poštnem prometu

2150.07 Tehnolog/tehnologinja za promet

2150.07 Inženir/inženirka za zračni promet

2150.07 Inženir/inženirka za železniški promet


22 ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI/ZDRAVSTVENE STROKOVNJAKINJE,
STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE BIOLOŠKIH, BIOTEHNIČNIH VED

221 BIOLOGI/BIOLOGINJE, FARMAKOLOGI/FARMAKOLOGINJE,
AGRONOMI/AGRONOMKE IPD.

2211 Biologi/biologinje, ekologi/ekologinje ipd.

2211.01 Bakteriolog/bakteriologinja

2211.02 Biolog/biologinja

2211.03 Botanik/botaničarka

2211.04 Citolog/citologinja

2211.05 Ekolog/ekologinja

2211.06 Embriolog/embriologinja

2211.07 Genetik/genetičarka

2211.08 Histolog/histologinja

2211.09 Imunolog/imunologinja

2211.10 Mikrobiolog/mikrobiologinja

2211.11 Parazitolog/parazitologinja

2211.12 Zoolog/zoologinja


2212 Farmakologi/farmakologinje, patologi/patologinje ipd.

2212.01 Anatom/anatomistka

2212.02 Biofizik/biofizičarka

2212.03 Biokemik/biokemičarka

2212.04 Endokrinolog/endokrinologinja

2212.05 Epidemiolog/epidemiologinja

2212.06 Farmakolog/farmakologinja

2212.07 Fiziolog/fiziologinja

2212.08 Kineziolog/kineziologinja

2212.09 Patofiziolog/patofiziologinja

2212.10 Patolog/patologinja

2212.10 Medicinski patolog/medicinska patologinja

2212.10 Sodni patolog/sodna patologinja

2212.11 Toksikolog/toksikologinja


2213 Agronomi/agronomke, zootehniki/zootehnice ipd.

2213.01 Agronom/agronomka za poljedelstvo

2213.02 Agronom/agronomka za sadjarstvo

2213.03 Agronom/agronomka za vinogradništvo

2213.04 Agronom/agronomka za vrtnarstvo

2213.05 Fitosanitarni inšpektor/fitosanitarna inšpektorica

2213.06 Gozdarski inšpektor/gozdarska inšpektorica

2213.07 Gozdarski inženir/gozdarska inženirka

2213.08 Kmetijski inšpektor/kmetijska inšpektorica

2213.09 Kmetijski svetovalec/kmetijska svetovalka

2213.10 Lovski inšpektor/lovska inšpektorica

2213.11 Ribiški inšpektor/ribiška inšpektorica

2213.12 Zootehnik/zootehnica za govedorejo

2213.13 Zootehnik/zootehnica za konjerejo

2213.14 Zootehnik/zootehnica za kozjerejo

2213.15 Zootehnik/zootehnica za ovčjerejo

2213.16 Zootehnik/zootehnica za perutninarstvo

2213.17 Zootehnik/zootehnica za prašičjerejo

2213.18 Agronom/agronomka

2213.19 Zootehnik/zootehnica


222 ZDRAVNIKI/ZDRAVNICE, ZOBOZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNICE,
VETERINARJI/VETERINARKE, FARMACEVTI/FARMACEVTKE IPD.

2221 Zdravniki/zdravnice

2221.00 Zdravnik psihoterapevt/zdravnica psihoterapevtka

2221.01 Zdravnik/zdravnica za abdominalno kirurgijo

2221.02 Zdravnik/zdravnica za anesteziologijo z reanimatologijo

2221.02 Anestezist/anestezistka

2221.03 Zdravnik/zdravnica za dermatovenerologijo

2221.03 Dermatolog/dermatologinja

2221.04 Zdravnik/zdravnica za družinsko medicino

2221.05 Zdravnik/zdravnica za epidemiologijo

2221.06 Zdravnik/zdravnica za fiziatrijo

2221.06 Fiziater/fiziatrinja

2221.07 Zdravnik/zdravnica za ginekologijo in porodništvo

2221.07 Ginekolog/ginekologinja

2221.07 Porodničar/porodničarka

2221.08 Zdravnik/zdravnica za higieno

2221.09 Zdravnik/zdravnica za infektologijo

2221.10 Zdravnik/zdravnica za interno medicino

2221.11 Zdravnik/zdravnica za kardiovaskularno kirurgijo

2221.11 Kardiolog/kardiologinja

2221.12 Zdravnik/zdravnica za kirurgijo

2221.12 Kirurg/kirurginja

2221.13 Zdravnik/zdravnica za maksilofacialno kirurgijo

2221.14 Zdravnik/zdravnica za medicino dela, prometa, športa

2221.15 Zdravnik/zdravnica za medicinsko biokemijo

2221.16 Zdravnik/zdravnica za nevrokirurgijo

2221.16 Nevrokirurg/nevrokirurginja

2221.17 Zdravnik/zdravnica za nevrologijo

2221.17 Nevrolog/nevrologinja

2221.18 Zdravnik/zdravnica za nuklearno medicino

2221.19 Zdravnik/zdravnica za oftamologijo

2221.19 Oftalmolog/oftalmologinja

2221.19 Okulist/okulistka

2221.20 Zdravnik/zdravnica za ortopedijo

2221.20 Ortoped/ortopedija

2221.21 Zdravnik/zdravnica za otorinolaringologijo

2221.21 Otorinolaringolog/otorinolaringologinja

2221.22 Zdravnik/zdravnica za patologijo

2221.23 Zdravnik/zdravnica za pediatrijo

2221.23 Pediater/pediatrinja

2221.24 Zdravnik/zdravnica za plastično in rekonstruktivno
kirurgijo

2221.25 Zdravnik/zdravnica za psihiatrijo

2221.25 Psihiater/psihiatrinja

2221.26 Zdravnik/zdravnica za radioterapijo in onkologijo

2221.26 Onkolog/onkologinja

2221.27 Zdravnik/zdravnica za rentgenologijo

2221.28 Zdravnik/zdravnica za socialno medicino

2221.29 Zdravnik/zdravnica za sodno medicino

2221.30 Zdravnik/zdravnica za splošno medicino

2221.31 Zdravnik/zdravnica za šolsko medicino

2221.32 Zdravnik/zdravnica za torakalno kirurgijo

2221.33 Zdravnik/zdravnica za transfuziologijo

2221.33 Transfuziolog/transfuziologinja

2221.34 Zdravnik/zdravnica za travmatologijo

2221.35 Zdravnik/zdravnica za urologijo

2221.35 Urolog/urologinja


2222 Zobozdravniki/zobozdravnice

2222.00 Zobozdravnik, higienik/zobozdravnica, higieničarka

2222.01 Zobozdravnik/zobozdravnica za oralno kirurgijo

2222.01 Zobozdravnik/zobozdravnica za maksilofacialno kirurgijo

2222.02 Zobozdravnik/zobozdravnica za otroško in preventivno
zobozdravstvo

2222.03 Zobozdravnik/zobozdravnica za stomatološko protetiko

2222.04 Zobozdravnik/zobozdravnica za zobno in čeljustno
ortopedijo

2222.05 Zobozdravnik/zobozdravnica za zobne in ustne bolezni

2222.06 Zobozdravnik/zobozdravnica


2223 Veterinarji/veterinarke

2223.00 Veterinar, higienik/veterinarka higieničarka

2223.00 Veterinar/veterinarka za epizootologijo

2223.01 Veterinar/veterinarka za kirurgijo

2223.02 Veterinar/veterinarka za reprodukcija živali

2223.03 Veterinar/veterinarka za zdravstveno varstvo živali

2223.04 Veterinar/veterinarka


2224 Farmacevti/farmacevtke

2224.01 Klinični farmacevt/klinična farmacevtka

2224.02 Lekarnar/lekarnarka

2224.03 Farmacevt/farmacevtka


2229 Zdravniki/zdravnice, zobozdravniki/zobozdravnice,
veterinarji/veterinarke, farmacevti/farmacevtke ipd., d.n.

2229.01 Nadzorni zdravnik/nadzorna zdravnica

2229.02 Svetovalec/svetovalka za veterinarstvo

2229.03 Svetovalec/svetovalka za zdravstvo

2229.04 Veterinarski inšpektor/veterinarska inšpektorica

2229.05 Zdravnik, svetovalec/zdravnica, svetovalka za zdravstveno
zavarovanje

2229.06 Zdravstveni inšpektor/zdravstvena inšpektorica


223 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO

2230 Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego

2230.01 Organizator/organizatorka zdravstvene nege

2230.02 Organizator/organizatorka zdravstvene vzgoje


23 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA IZOBRAŽEVANJE

231 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA UNIVERZITETNO, VISOKOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

2310 Strokovnjaki/strokovnjakinje za univerziteno, visokošolsko
izobraževanje

2310.01 Visokošolski sodelavec/visokošolska sodelavka

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za anatomijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
andragogiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
antropologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
arheologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
arhitekturo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
arhivistiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
astronomijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
bakteriologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
bibliotekarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za biofiziko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za biokemijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za biologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za botaniko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
čebelarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
demografijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za ekonomijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
elektroenergetiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
elektroniko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
elektrotehniko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
etnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za farmacijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
filozofijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za fizično
geografijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za fiziko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
fizioterapijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za geodezijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za geofiziko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
geografijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za geologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za glasbeno
umetnost

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
gostinstvo in turizem

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
gozdarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
gradbeništvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za grafično
tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za javno
zdravstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
jezikoslovje

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za kemijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za kemijsko
tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
keramijsko tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
kmetijstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
književnost

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
konfekcijsko tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za krajinsko
arhitekturo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za krajinsko
vrtnarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za lesarsko
tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za likovno
umetnost

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
lingvistiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
matematiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za medicino

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
medicinsko nego

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za mehaniko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
metalurgijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
meteorologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
mikrobiologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
mineralogijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za močnostno
elektrotehniko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
muzikologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
oblikovanje

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
obramboslovje

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
okulistiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
operacijske raziskave in aktuarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
organizacijske vede

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
papirniško tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
pedagogiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
podjetništvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
politologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
poljedelstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za pomorstvo
in ladijsko strojništvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
porodništvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za pravo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
primerjalno jezikoslovje

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
primerjalno književnost

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za prometno
tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
psihologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
računalništvo in informatiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za rudarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
sadjarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za scensko
umetnost

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
sociologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za splošno
medicino

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
statistiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
steklarsko tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
stomatologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
strojništvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za tekstilno
tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
telekomunikacije

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za teologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
umetnostno zgodovino

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za usnjarsko
predelovalno tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
usnjarsko, krznarsko tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za veterino

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
vinogradništvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
visokomolekularno tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
vrtnarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za zgodovino

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za zoologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za živilsko
tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
živinorejo


232 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA SREDNJEŠOLSKO IN VIŠJEŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

2321 Strokovnjaki/strokovnjakinje za srednješolsko izobraževanje

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
slovenski jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
italijanski jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
madžarski jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
angleški jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za nemški
jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
francoski jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za španski
jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za ruski
jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
latinski jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za grški
jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
zgodovino

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
geografijo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za telesno
vzgojo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
filozofijo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
umetnostno zgodovino

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
psihologijo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
sociologijo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
pedagogiko

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za verouk

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za etiko
in družbo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
matematiko

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za fiziko

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
biologijo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
računalništvo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za kemijo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
predmetne skupine jezikoslovne skupine

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
predmetne skupine družboslovne usmeritve

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
predmetne skupine naravoslovne usmeritve

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
predmetne skupine ekonomske, pravne, administrativne usmeritve

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
predmete strojnega kovinarstva

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
elektrotehniške predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
računalniške predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
glasbene predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
kulturnoumetniške predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
predmete organizacije dela in proizvodnje

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
kmetijske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
veterinarske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
gozdarske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
lesarske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
papirniške predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
grafično tiskarske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
rudarske in geološke predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
metalurške predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
kmetijske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
gradbene predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
geodetske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
tekstilne predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
usnjarskopredelovalne predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
usnjarsko, krznarske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
obutvene predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
zdravstvene predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
živilske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
gostinske in turistične predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
cestnoprometne predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
železniškoprometne predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za ptt
prometne predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
pomorskoprometne predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
storitvene predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
skupine predmetov

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica baleta

2321.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica v dijaškem domu


2322 Višješolski predavatelji/višješolske predavateljice

2322.01 Višješolski predavatelj/višješolska predavateljica


233 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA PREDŠOLSKO IN OSNOVNOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

2331 Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice

2331.01 Učitelj/učiteljica razrednega pouka

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za slovenski jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za italijanski
jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za madžarski jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za angleški jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za nemški jezik
jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za latinski jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za slovenski jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za druge jezike

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za spoznavanje
družbe

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za zgodovino

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za geografijo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za spoznavanje
narave

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za biologijo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za kemijo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za fiziko

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za telesno vzgojo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za glasbeno vzgojo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za tehnično vzgojo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za likovno vzgojo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za gospodinjstvo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za matematiko

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za računalništvo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za religijo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za etiko in družbo


2332 Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s posebnimi
potrebami


234 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA IZOBRAŽEVANJE OSEB S
POSEBNIMI POTREBAMI

2340 Strokovnjaki/strokovnjakinje za izobraževanje oseb s
posebnimi potrebami

2340.01 Učitelj/učiteljica za osebe s posebnimi potrebami

2340.01 Logoped/logopedinja

2340.01 Učitelj/učiteljica za duševno motene

2340.01 Učitelj/učiteljica za slepe in slabovidne

2340.01 Učitelj/učiteljica za slušno in govorno motene

2340.01 Učitelj/učiteljica za telesno invalidne in dolgotrajno
bolne

2340.01 Učitelj/učiteljica za vedenjsko in osebnostno motene

2340.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica v zavodu za otroke s posebnimi
potrebami


235 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE ZA IZOBRAŽEVANJE

2351 Strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in izobraževalne
metode

2351.01 Andragog/andragoginja

2351.02 Pedagog/pedagoginja

2351.03 Socialni pedagog/socialna pedagoginja

2351.04 Svetovalec/svetovalka za izobraževanje oseb s posebnimi
potrebami

2351.05 Svetovalec/svetovalka za predšolsko vzgojo

2351.06 Svetovalec/svetovalka za predmetno področje

2351.07 Svetovalec/svetovalka za razredni pouk

2351.08 Svetovalec/svetovalka za učno tehnologijo


2352 Šolski inšpektorji/šolske inšpektorice

2352.01 Šolski inšpektor/šolska inšpektorica


2359 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za izobraževanje,
d.n.

2359.01 Organizator/organizatorka izobraževanja odraslih v
izobraževalnih zavodih ipd.

2359.02 Svetovalni delavec/svetovalna delavka v vzgojno-
izobraževalnem zavodu

2359.03 Učitelj/učiteljica za zunajšolsko izobraževanje

2359.03 Učitelj/učiteljica za tečaje računalništva

2359.03 Učitelj/učiteljica za tečaje tujih jezikov


24 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE

241 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA POSLOVANJE

2411 Finančniki/finančnice, revizorji/revizorke,
računovodje/računovodkinje ipd.

2411.01 Davčni inšpektor/davčna inšpektorica

2411.02 Davčni svetovalec/davčna svetovalka

2411.03 Devizni inšpektor/devizna inšpektorica

2411.04 Finančni analitik/finančna analitičarka

2411.05 Finančni inšpektor/finančna inšpektorica

2411.06 Finančni svetovalec/finančna svetovalka

2411.07 Ocenjevalec/ocenjevalka vrednosti podjetij

2411.08 Pooblaščeni revizor/pooblaščena revizorka

2411.08 Sodni izvedenec/sodna izvedenka ekonomske stroke

2411.09 Računovodja/računovodkinja

2411.10 Revizor/revizorka

2411.10 Davčni revizor/davčna revizorka

2411.10 Računovodski revizor/računovodska revizorka

2411.10 Revizor/revizorka informacijskih sistemov

2419.11 Svetovalec/svetovalka za nepremičnine

2411.12 Svetovalec/svetovalka za proračune


2412 Strokovnjaki/strokovnjakinje za kadre, analizo poklicnega
dela ipd.

2412.01 Analitik/analitičarka poklicnega dela

2412.02 Organizator/organizatorka izobraževanja zaposlenega
osebja v podjetjih

2412.03 Svetovalec/svetovalka za kadrovanje

2412.04 Svetovalec/svetovalka za osebno in poslovno uspešnost

2412.05 Svetovalec/svetovalka za poklicno izobraževanje

2412.06 Svetovalec/svetovalka za zaposlovanje


2419 Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje, d.n.

2419.01 Svetovalec/svetovalka za ekonomiko gospodinjstva

2419.02 Svetovalec/svetovalka za patente

2419.03 Svetovalec/svetovalka za podjetništvo

2419.04 Svetovalec/svetovalka za prodajne metode

2419.05 Svetovalec/svetovalka za promocijo

2419.06 Svetovalec/svetovalka za raziskavo tržišča

2419.07 Svetovalec/svetovalka za stike z javnostmi

2419.08 Svetovalec/svetovalka za poslovanje


242 PRAVNI STROKOVNJAKI/PRAVNE STROKOVNJAKINJE

2421 Odvetniki/odvetnice ipd.

2421.01 Odvetnik/odvetnica

2421.02 Pravni zastopnik/pravna zastopnica

2421.03 Pravobranilec/pravobranilka

2421.04 Tožilec/tožilka

2421.04 Generalni državni tožilec/generalna državna tožilka

2421.04 Vrhovni državni tožilec/vrhovna državna tožilka

2421.04 Višji državni tožilec/višja državna tožilka

2421.04 Okrožni državni tožilec/okrožna državna tožilka

2421.04 Pomočnik državnega tožilca/pomočnica državnega tožilca


2422 Sodniki/sodnice

2422.01 Vrhovni sodnik/vrhovna sodnica

2422.02 Višji sodnik/višja sodnica

2422.03 Okrožni sodnik/okrožna sodnica

2422.04 Okrajni sodnik/okrajna sodnica


2429 Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, d.n.

2429.01 Notar/notarka

2429.02 Pravni svetovalec/pravna svetovalka

2429.03 Pravnik/pravnica za javnoupravne zadeve

2429.04 Pravnik/pravnica


243 ARHIVARJI/ARHIVARKE, KNJIŽNJIČARJI/KNJIŽNJIČARKE IPD.

2431 Arhivarji/arhivarke, konservatorji/konservatorke ipd.

2431.01 Arhivar/arhivarka

2431.02 Arhivist/arhivistka

2431.03 Konservator/konservatorka za kulturno dediščino

2431.04 Konservator/konservatorka za naravno dediščino

2431.05 Kustos/kustosinja

2431.05 Kustos pedagog/kustosinja pedagoginja

2431.06 Muzeolog/muzeologinja

2431.07 Preparator/preparatorka


2432 Bibliotekarji/bibliotekarke, dokumentalisti/dokumentalistke
ipd.

2432.01 Antikvar/antikvarka

2432.02 Bibliotekar/bibliotekarka

2432.03 Dokumentalist/dokumentalistka

2432.04 Knjižničar/knjižničarka


244 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE DRUŽBENIH VED

2441 Ekonomisti/ekonomistke

2441.01 Ekonometrik/ekonometričarka

2441.02 Ekonomist/ekonomistka za bančništvo in finance

2441.03 Ekonomist/ekonomistka za cenovne politike

2441.04 Ekonomist/ekonomistka za davčne sisteme

2441.05 Ekonomist/ekonomistka za človeške vire

2441.06 Ekonomist/ekonomistka za mednarodno menjavo

2441.07 Ekonomist/ekonomistka za sektorske politike

2441.07 Ekonomist/ekonomistka za kmetijstvo

2441.07 Ekonomist/ekonomistka za turizem

2441.08 Ekonomist svetovalec/ekonomistka svetovalka


2442 Sociologi/sociologinje, antropologi/antropologinje ipd.

2442.01 Antropolog/antropologinja

2442.02 Arheolog/arheologinja

2442.03 Etnolog/etnologinja

2442.04 Geograf/geografinja

2442.05 Komunikolog/komunikologinja

2442.06 Kriminolog/kriminologinja

2442.07 Sociolog/sociologinja


2443 Filozofi/filozofinje, zgodovinarji/zgodovinarke,
politologi/politologinje

2443.01 Filozof/filozofinja

2443.02 Obramboslovec/obramboslovka

2443.03 Politolog/politologinja

2443.04 Zgodovinar/zgodovinarka


2444 Filologi/filologinje, prevajalci/prevajalke,
tolmači/tolmačke ipd.

2444.01 Grafolog/grafologinja

2444.02 Jezikoslovec/jezikoslovka

2444.02 Klasični filolog/klasična filologinja

2444.02 Etimolog/etimologinja

2444.02 Fonetik/fonetičarka

2444.02 Morfolog/morfologinja

2444.02 Semantik/semantičarka

2444.03 Konferenčni tolmač/konferenčna tolmačka

2444.04 Leksikograf/leksikografinja

2444.05 Lektor/lektorica

2444.06 Prevajalec/prevajalka

2444.06 Prevajalec/prevajalka za leposlovje

2444.06 Prevajalec/prevajalka za strokovna besedila

2444.06 Prevajalec/prevajalka za znakovno prevajanje

2444.07 Sodni tolmač/sodna tolmačka


2445 Psihologi/psihologinje

2445.01 Klinični psiholog/klinična psihologinja

2445.02 Psiholog/psihologinja v industriji

2445.03 Psiholog, svetovalec/psihologinja, svetovalka v
posvetovalnicah

2445.04 Psiholog/psihologinja v športu

2445.05 Psiholog/psihologinja


2446 Socialni delavci/socialne delavke

2446.01 Socialni delavec/socialna delavka v vzgoji in
izobraževanju

2446.02 Socialni delavec/socialna delavka za delo s starejšimi
občani

2446.03 Socialni delavec/socialna delavka v podjetju

2446.04 Socialni delavec/socialna delavka v zdravstvu

2446.05 Socialni delavec/socialna delavka za delo z družino

2446.06 Socialni delavec/socilna delavka za delo z materialno
ogroženimi

2446.07 Socialni delavec/socialna delavka za delo z osebami s
posebnimi potrebami


245 UMETNIŠKI USTVARJALCI, POUSTVARJALCI/UMETNIŠKE USTVARJALKE,
POUSTVARJALKE IPD.

2451 Pisatelji/pisateljice, novinarji/novinarke ipd.

2451.00 Pisec reklamnih sporočil

2451.01 Dramaturg/dramaturginja

2451.02 Fotoreporter/fotoreporterka

2451.03 Komentator/komentatorka

2451.04 Kritik/kritičarka

2451.04 Filmski kritik/filmska kritičarka

2451.04 Glasbeni kritik/glasbena kritičarka

2451.04 Gledališki kritik/gledališka kritičarka

2451.04 Likovni kritik/likovna kritičarka

2451.04 Literarni kritik/literarna kritičarka

2451.05 Moderator/moderatorka

2451.06 Novinar/novinarka

2451.06 Novinar, področni/novinarka, področna

2451.06 Novinar/novinarka za kulturo

2451.06 Športni novinar/športna novinarka

2451.06 Poročevalec/poročevalka

2451.06 Vestičar/vestičarka

2451.07 Pesnik/pesnica

2451.08 Pisatelj/pisateljica

2451.08 Biograf/biografinja

2451.08 Dramatik

2451.08 Esejist/esejistka

2451.09 Recenzent/recenzentka

2451.10 Redaktor/redaktorica

2451.11 Scenarist/scenaristka

2451.12 Svetovalec/svetovalka za kulturno-umetniške programe

2451.13 Urednik novinar/urednica novinarka

2451.14 Urednik/urednica uredništva


2452 Kiparji/kiparke, slikarji/slikarke ipd.

2452.01 Ilustrator/ilustratorka

2452.02 Karikaturist/karikaturistka

2452.03 Kipar/kiparka

2452.04 Kostumograf/kostumografka

2452.05 Restavrator/restavratorka

2452.05 Restavrator/restavratorka historičnih instrumentov

2452.05 Restavrator/restavratorka za keramiko

2452.05 Restavrator/restavratorka za knjige in papir

2452.05 Restavrator/restavratorka za kovino

2452.05 Restavrator/restavratorka za les

2452.05 Restavrator/restavratorka za tekstil

2452.06 Scenograf/scenografka

2452.07 Slikar/slikarka

2452.08 Tapiserist/tapiseristka

2452.09 Umetniški oblikovalec/umetniška oblikovalka

2452.10 Umetnostni zgodovinar/umetnostna zgodovinarka


2453 Glasbeniki/glasbenice

2453.01 Aranžer glasbe/aranžerka glasbe

2453.02 Dirigent/dirigentka orkestra

2453.03 Dirigent/dirigentka zbora

2453.04 Glasbeni opremljevalec/glasbena opremljevalka

2453.05 Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica

2453.06 Glasbenik/glasbenica

2453.07 Instrumelist solist/instrumentalistka solistka

2453.08 Instrumentalist/instrumentalistka

2453.09 Koncertni mojster/koncertna mojstrica

2453.10 Korepetitor/korepetitorka

2453.11 Muzikolog/muzikologinja

2453.12 Skladatelj/skladateljica

2453.13 Solopevec/solopevka

2453.14 Zborovski pevec/zborovska pevka


2454 Plesalci/plesalke, koreografi/koreografke

2454.01 Baletni pedagog/baletna pedagoginja

2454.02 Baletni plesalec/baletna plesalka

2454.03 Baletni solist/baletna solistka

2454.04 Koreograf/koreografka

2454.05 Plesalec/plesalka sodobnega plesa

2454.06 Plesalec/plesalka


2455 Igralci/igralke, režiserji/režiserke ipd.

2455.00 Inspicient/inspicientka

2455.01 Animator/animatorka lutk

2455.02 Igralec/igralka

2455.02 Gledališki igralec/gledališka igralka

2455.02 Filmski igralec/filmska igralka

2455.03 Režiser/režiserka

2455.03 Filmski režiser/filmska režiserka

2455.03 Gledališki režiser/gledališka režiserka

2455.03 Radijski režiser/radijska režiserka

2455.03 Televizijski režiser/televizijska režiserka


246 POKLICI VERSKIH DELAVCEV/DELAVK

2460 Poklici verskih delavcev/delavk

2460.01 Višji duhovnik/višja duhovnica

2460.01 Višji duhovnik, katoliški

2460.01 Nadškof

2460.01 Škof

2460.01 Kanonik

2460.01 Naddekan

2460.01 Dekan

2460.01 Višji duhovnik, protestanski

2460.01 Višji duhovnik, pravoslavni

2460.01 Višji duhovnik, muslimanski

2460.01 Višji duhovnik/višja duhovnica druge veroizpovedi

2460.02 Višji samostanski duhovnik/višja samostanska duhovnica

2460.02 Provincial /vrhovni predstojnik reda/, katoliški/vrhovna
predstojnica reda,katoliška

2460.02 Hišni predstojnik reda, katoliški,hišna predstojnica
reda,katoliška

2460.02 Višji samostanski predstojnik druge veroizpovedi/višja
samostanska predstojnica druge veroizpovedi

2460.03 Višji misijonarski duhovnik/višja misijonarska duhovnica

2460.03 Višji misijonarski duhovnik, katoliški

2460.03 Višji misijonarski duhovnik/višja misijonarska duhovnica
druge veroizpovedi

2460.04 Duhovnik/duhovnica

2460.04 Duhovnik, katoliški

2460.04 Župnik

2460.04 Kaplan

2460.04 Duhovnik, misijonar

2460.04 Duhovnik, protestantski

2460.04 Duhovnik, pravoslavni

2460.04 Duhovnik, muslimanski

2460.04 Duhovnik druge veroizpovedi/duhovnica druge veroizpovedi

2460.05 Duhovniški pomočnik/duhovniška pomočnica

2460.06 Teolog/teologinja


247 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE V JAVNI UPRAVI, D.N.

2470 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje v javni upravi,
d.n.

2470.01 Carinski inšpektor/carinska inšpektorica

2470.02 Inšpektor/inšpektorica za civilno zaščito

2470.03 Inšpektor/inšpektorica za obrambo

2470.04 Inšpektor/inšpektorica za požarno varnost

2470.05 Inšpektor/inšpektorica za varnost osebnih podatkov

2470.06 Kriminalistično-tehnični izvedenec/kriminalistično-
tehnična izvedenka

2470.07 Policijski inšpektor/policijska inšpektorica za posebne
naloge

2470.08 Republiški tajnik/republiška tajnica za volitve

2470.09 Upravni inšpektor/upravna inšpektorica

2470.10 Tržni inšpektor/tržna inšpektorica


3 TEHNIKI/TEHNICE IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI/DRUGE STROKOVNE
SODELAVKE

31 TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNIH STROK

311 TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK

3111 Tehniki/tehnice za fiziko, kemijo ipd.

3111.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica fizike

3111.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica kemije

3111.03 Meteorološki opazovalec/meteorološka opazovalka

3111.04 Tehnik/tehnica za fiziko

3111.05 Tehnik/tehnica za geologijo

3111.06 Tehnik/tehnica za kemijo

3111.06 Tehnik/tehnica za kemijo v metalurgiji

3111.07 Tehnik/tehnica za meteorologijo


3112 Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd.

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva za hidrogradnje

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva za nizke gradnje

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva za visoke gradnje

3112.01 Delovodja/delovodkinja za vzdrževanje prog

3112.02 Gradbeni nadzornik/gradbena nadzornica

3112.03 Geometer/geometrinja

3112.04 Tehnik/tehnica za geodezijo

3112.05 Tehnik/tehnica za gradbeništvo

3112.05 Tehnik/tehnica gradbeništva za hidrogranje

3112.05 Tehnik/tehnica gradbeništva za komunalne gradnje

3112.05 Tehnik/tehnica gradbeništva za konstrukcije

3112.05 Tehnik/tehnica gradbeništva za nizke gradnje

3112.05 Tehnik/tehnica gradbeništva za visoke gradnje


3113 Tehniki/tehnice za elektrotehniko ipd.

3113.01 Vodja elektroenergetskih postrojev

3113.02 Vodja za vzdrževanje električnega omrežja

3113.03 Elektronadzornik/elektronadzornica

3113.04 Tehnik/tehnica za elektroenergetiko

3113.04 Tehnik/tehnica za močnostno elektrotehniko

3113.05 Tehnik/tehnica za elektroenergetske postroje

3113.06 Tehnik/tehnica za prenos in distribucijo električne
energije

3113.07 Tehnik/tehnica za proizvodnjo električne energije

3113.08 Tehnik/tehnica za elektrotehniko

3113.08 Elektrotehnik/elektrotehnica


3114 Tehniki/tehnice za elektroniko in telekomunikacije

3114.01 Delovodja/delovodkinja telekomunikacij

3114.02 Nadzornik/nadzornica telekomunikacij

3114.03 Tehnik/tehnica za signalnovarnostne naprave

3114.04 Tehnik/tehnica za telekomunikacije

3114.04 Tehnik/tehnica za letalske telekomunikacije

3114.04 Tehnik/tehnica telekomunikacij za govorne storitve
(telefonija)

3114.04 Tehnik/tehnica telekomunikacij za negovorne storitve
(prenos podatkov)

3114.04 Tehnik/tehnica telekomunikacij za radio in televizijo

3114.05 Tehnik/tehnica za elektroniko


3115 Tehniki/tehnice za strojništvo ipd.

3115.01 Delovodja/delovodkinja strojništva

3115.02 Letalski tehnik/letalska tehnica

3115.03 Tehnik/tehnica za ladjedelništvo

3115.03 Tehnik/tehnica za ladjedelniško konstrukterstvo

3115.03 Tehnik/tehnica za ladjedelniško tehnologijo

3115.04 Tehnik/tehnica za procesno strojništvo

3115.05 Tehnik/tehnica za strojniško avtomatizacijo

3115.06 Tehnik/tehnica za strojniško energetiko

3115.06 Tehnik strojništva, termoenergetik/tehnica strojništva,
termoenergetičarka

3115.07 Tehnik/tehnica za strojniško konstruktorstvo

3115.08 Tehnik/tehnica za strojniško tehnologijo

3115.09 Tehnik/tehnica za strojniško terologijo

3115.10 Tehnik/tehnica za strojništvo

3115.10 Tehnik/tehnica gradbenega strojništva

3115.10 Tehnik/tehnica kmetijskega strojništva

3115.10 Tehnik/tehnica ladijskega strojništva

3115.10 Tehnik/tehnica letalskega strojništva

3115.10 Tehnik/tehnica rudarskega strojništva

3115.10 Tehnik/tehnica za strojegradnjo in montažo

3115.10 Tehnik/tehnica strojništva za tirnična vozila

3115.10 Tehnik/tehnica strojništva za motorje in vozila

3115.10 Tehnik/tehnica za varilstvo


3116 Tehniki/tehnice za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd.

3116.01 Delovodja/delovodkinja kemijske tehnologije

3116.02 Delovodja/delovodkinja gumarstva

3116.03 Delovodja/delovodkinja živilstva

3116.04 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica kemijske
tehnologije

3116.05 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica v živilski
industriji

3116.06 Tehnik/tehnica farmacevtske tehnologije

3116.07 Tehnik/tehnica gumarske tehnologije

3116.07 Tehnik/tehnica za gumarstvo

3116.08 Tehnik/tehnica kemijske tehnologije

3116.09 Tehnik/tehnica keramijske tehnologije

3116.09 Tehnik/tehnica za keramiko

3116.10 Tehnik/tehnica papirniške tehnologije

3116.11 Tehnik/tehnica za sintezo in predelavo polimerov

3116.12 Tehnik/tehnica steklarske tehnologije

3116.12 Tehnik/tehnica za steklarstvo

3116.13 Tehnik/tehnica za proizvodnjo in prenos naravnega plina
in nafte

3116.14 Tehnik/tehnica živilske tehnologije

3116.14 Tehnik/tehnica za živilstvo


3117 Tehniki/tehnice za rudarstvo, metalurgijo ipd.

3117.01 Vodja linijske proizvodnje v metalurgiji

3117.02 Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica

3117.03 Rentgenolog/rentgenologinja v metalurgiji

3117.04 Tehnik/tehnica za geovrtanje

3117.05 Tehnik/tehnica za rudarstvo

3117.05 Tehnik/tehnica za rudarstvo v premogovništvu

3117.05 Tehnik/tehnica za rudarstvo v proizvodnji naravnega plina
in nafte

3117.06 Tehnik/tehnica metalurške tehnologije

3117.07 Tehnik/tehnica za metalurgijo


3118 Tehnični risarji/tehnične risarke

3118.01 Kartografski risar/kartografska risarka

3118.02 Litografski risar/litografska risarka

3118.03 Tehnični ilustrator/tehnična ilustratorka

3418.04 Tehnični risar/tehnična risarka za arheologijo

3118.05 Tehnični risar/tehnična risarka za arhitekturo

3118.06 Tehnični risar/tehnična risarka za elektrotehniko

3118.07 Tehnični risar/tehnična risarka za geodezijo

3118.08 Tehnični risar/tehnična risarka za gradbeništvo

3118.09 Tehnični risar/tehnična risarka za strojništvo

3118.10 Tehnični risar/tehnična risarka


3119 Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n.

3119.01 Tehnik/tehnica grafične tehnologije

3119.01 Tehnik/tehnica v grafični industriji

3119.02 Tehnik/tehnica lesarske tehnologije

3119.02 Tehnik/tehnica za lesarstvo

3119.03 Tehnik/tehnica tekstilne tehnologije

3119.03 Tehnik/tehnica tekstilne kemijske tehnologije

3119.03 Tehnik/tehnica tekstilne mehanske tehnologije

3119.03 Modelar/modelarka za konfekcijo

3119.03 Tehnik/tehnica za tekstilstvo

3119.03 Tehnik/tehnica za pletilstvo

3119.03 Tehnik/tehnica za predilstvo

3119.03 Tehnik/tehnica za tkalstvo

3119.04 Tehnik/tehnica usnjarske in krznarske tehnologije

3119.04 Obutveni tehnik/obutvena tehnica

3119.04 Tehnik/tehnica usnjarske galanterije

3119.04 Tehnik/tehnica usnjarsko-krznarske oblačilne tehnologije


312 TEHNIKI/TEHNICE ZA RAČUNALNIŠKO PODPORO IPD.

3121 Tehniki/tehnice za računalniško podporo

3121.01 Programer/programerka

3121.02 Vzdrževalec/vzdrževalka programov

3121.03 Tehnik/tehnica za sistemsko programsko opremo

3121.04 Tehnik/tehnica za pomoč uporabnikom

3121.04 Tehnik/tehnica za komunikacije


3122 Računalniški operaterji/računalniške operaterke

3122.01 Računalniški operater/računalniška operaterka


3123 Kontrolorji/kontrolorke robotov

3123.01 Kontrolor/kontrolorka robotov

3123.02 Tehnik/tehnica robotov


313 TEHNIKI/TEHNICE ZA UPRAVLJANJE OPTIČNIH IN ELEKTRONSKIH
NAPRAV

3131 Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke naprav za
slikovni in zvočni zapis

3131.01 Filmski in elektronski montažer/filmska in elektronska
montažerka

3131.02 Fotograf/fotografka

3131.02 Fotograf/fotografka za industrijo

3131.02 Fotograf/fotografka za medicino

3131.02 Fotograf/fotografka za modo

3131.02 Fotograf/fotografka za novinarstvo

3131.02 Fotograf/fotografka za propagando

3131.02 Mikrofotograf/mikrofotografka

3131.03 Kontrolor/kontrolorka kamere

3131.04 Mešalec/mešalka slike

3131.05 Mešalec/mešalka zvoka

3131.06 Snemalec/snemalka slike

3131.06 Kamerman/kamermanka

3131.06 Snemalec/snemalka slike za film

3131.06 Snemalec/snemalka slike za televizijo

3131.06 Snemalec/snemalka videa

3131.07 Snemalec/snemalka zvoka

3131.08 Tehnik/tehnica za predvajanje programov

3131.09 Tehnik/tehnica za razsvetljavo

3131.09 Lučni mojster/lučna mojstrica

3131.10 Tonski tehnik/tonska tehnica

3131.10 Tonski realizator/tonska realizatorka

3131.10 Tonski mojster/tonska mojstrica

3131.11 Videotehnik/videotehnica

3131.11 Mojster/mojstrica videoopreme


3132 Operaterji/operaterke oddajnih, telekomunikacijskih naprav

3132.01 Kinooperater/kinooperaterka

3132.02 Operater/operaterka na radijskem oddajniku

3132.02 Radiovezist/radiovezistka

3132.03 Operater/operaterka na radiu

3132.04 Operater/operaterka na telekomunikacijah

3132.05 Operater/operaterka na televiziji

3132.06 Operater/operaterka na televizijskem oddajniku

3132.07 Operater/operaterka telegrafskih naprav

3132.08 Pomorski radiotelegrafist/pomorska radiotelegrafistka


3133 Operaterji/operaterke medicinskih naprav

3133.01 Operater/operaterka kardiopnevmografskih naprav

3133.02 Operater/operaterka nuklearnih medicinskih naprav

3133.03 Operater/operaterka rentgenskih naprav

3133.03 Rentgenski tehnik/rentgenska tehnica

3133.04 Operater/operaterka medicinskih naprav

3133.04 Radiološki inženir/radiološka inženirka


314 KAPITANI/KAPITANKE LADIJ, PILOTI/PILOTKE LETAL,
KONTROLORJI/KONTROLORKE ZRAČNEGA PROMETA IPD.

3141 Častniki/častnice ladijskega stroja

3141.01 Upravitelj/upraviteljica ladijskega stroja

3141.02 Častnik/častnica ladijskega stroja

3141.02 Pomorski strojnik

3141.03 Tehnični/tehnična vodja marine


3142 Kapitani/kapitanke ladij ipd.

3142.01 Kapitan/kapitanka ladje

3142.01 Kapitan/kapitanka dolge plovbe

3142.01 Poveljnik/poveljnica ladje

3142.02 Kapitan/kapitanka marine

3142.03 Luški kapitan/luška kapitanka

3142.04 Častnik/častnica krova

3142.04 Poročnik/poročnica trgovske mornarice

3142.05 Pomorski pilot/pomorska pilotka

3142.06 Pristaniški nadzornik/pristaniška nadzornica


3143 Piloti/pilotke letal ipd.

3143.01 Kapitan/kapitanka letala

3143.02 Koordinator/koordinatorka zračnega prometa

3143.03 Letalski strojnik

3143.04 Navigator/navigatorka letala

3143.05 Pilot/pilotka helikopterja

3143.06 Pilot/pilotka letala

3143.06 Pilot/pilotka vodnega letala


3144 Kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa

3144.01 Kontrolor/kontrolorka za prilete letal

3144.02 Letališki kontrolor/letališka kontrolorka

3144.03 Območni kontrolor/območna kontrolorka

3144.04 Operater/operaterka opreme za zračno kontrolo


3145 Tehniki/tehnice za varnost zračnega prometa

3145.01 Balanser/balanserka letal

3145.02 Tehnik/tehnica za varnost zračnega prometa


316 TEHNIKI/TEHNICE IN STROKOVNI SODELAVCI/STROKOVNE SODELAVKE ZA
LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI DELU

3160 Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke
za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri
delu

3160.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za analiziranje
in planiranje proizvodnih procesov

3160.02 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za logistiko

3160.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za organizacijo
dela

3160.04 Tehnik/tehnica za tehnologijo prometa

3160.04 Kontrolor/kontrolorka poštnih storitev

3160.04 Prometni tehnik/prometna tehnica

3160.05 Tehnik/tehnica za varnost pri delu


32 TEHNIKI/TEHNICE IN ASISTENTI/ASISTENTKE V ZDRAVSTVU,
BIOLOGIJI, BIOTEHNIKI IPD.

321 LABORATORIJSKI TEHNIKI/LABORATORIJSKE TEHNICE V ZDRAVSTVU,
BIOLOGIJI, BIOTEHNIKI IPD.

3211 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu,
biologiji, farmakologiji ipd.

3211.00 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
citologijo

3211.00 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
histologijo

3211.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
biofiziologijo

3211.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biokemijo

3211.03 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biologijo

3211.04 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za ekologijo

3211.05 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
farmakologijo

3211.06 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
mikrobiologijo

3211.07 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
transfuziologijo

3211.08 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica v zdravstvu

3211.09 Preparator/preparatorka živali in rastlin


3212 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biotehniki
ipd.

3212.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
agronomijo

3212.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
gozdarstvo

3212.03 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
živinorejo


3213 Svetovalci,asistenti/svetovalke,asistentke v kmetijstvu

3213.01 Kmetijski svetovalec, asistent/kmetijska
svetovalka,asistentka


322 FIZIOTERAPEVTI/FIZIOTERAPEVTKE, ZOBOZDRAVSTVENI IN
VETERINARSKI ASISTENTI/ZOBOZDRAVSTVENE IN VETERINARSKE ASISTENTKE
IPD.

3222 Zdravstveni tehniki/zdravstvene tehnice

3222.01 Zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica


3223 Svetovalci/svetovalke za zdravo prehrano, dietetiko ipd.

3223.01 Svetovalec/svetovalka za zdravo prehrano

3231.01 Organizator/organizatorka prehrane

3223.02 Svetovalec/svetovalka za dietno prehrano

3223.02 Dietetik/dietetičarka


3224 Optiki/optičarke

3224.01 Optik/optičarka


3225 Zobozdravstveni asistenti/zobozdravstvene asistentke ipd.

3225.01 Tehnik/tehnica za zobno protetiko

3225.02 Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka

3225.02 Zobozdravstveni higienik/zobozdravstvena higieničarka


3226 Fizioterapevti/fizioterapevtke ipd.

3226.01 Fizioterapevt/fizioterapevtka

3226.01 Fizioterapevt, limfterapevt/fizioterapevtka,
limfterapevtka

3226.01 Fizioterapevt/fizioterapevtka na bolnikovem domu

3226.01 Nevrofizioterapevt/nevrofizioterapevtka

3226.01 Respiratorni fizioterapevt/respiratorna fizioterapevtka

3226.01 Športni fizioterapevt/športna fizioterapevtka

3226.02 Kiropraktik/kiropraktičarka

3226.03 Tehnik/tehnica za ortopedsko tehniko


3227 Veterinarski asistenti/veterinarske asistentke

3227.01 Veterinarski asistent/veterinarska asistentka

3227.01 Veterinarski cepilec/veterinarska cepilka

3227.01 Veterinarski osemenjevalec/veterinarska osemenjevalka


3228 Farmacevtski asistenti/farmacevtske asistentke

3228.01 Farmacevstki asistent/farmacevtska asistentka


3229 Fizioterapevti/fizioterapevtke, zobozdravstveni in
veterinarski asistenti/zobozdravstvene in veterinarske asistentke
ipd., d.n.

3229.01 Delovni terapevt/delovna terapevtka

3229.01 Terapevt/terapevtka za slepe in ljudi z motnjami v
orientaciji

3229.01 Govorni terapevt/govorna terapevtka

3229.02 Zdravitelj/zdraviteljica

3229.02 Bioenergetik/bioenergetičarka

3229.02 Duhovni padar/duhovna padarka

3229.02 Padar/padarka

3229.02 Zdravitelj/zdraviteljica z akupresuro

3229.02 Zdravitelj/zdraviteljica z akupunkturo

3229.02 Zdravitelj/zdraviteljica z zelišči


323 MEDICINSKE SESTRE

3231 Medicinske sestre

3231.01 Medicinska sestra za intenzivno zdravstveno nego

3231.02 Medicinska sestra za oftalmološko zdravstveno nego

3231.03 Medicinska sestra za patronažno zdravstveno varstvo

3231.04 Medicinska sestra za porodniško-ginekološko zdravstveno
nego

3231.05 Medicinska sestra za psihiatrično zdravstveno nego

3231.06 Medicinska sestra


3232 Medicinske sestre babice

3232.01 Medicinska sestra babica


33 POMOČNIKI/POMOČNICE VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC,
INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE, UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA POUKA
IPD.

332 POMOČNIKI/POMOČNICE VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC PREDŠOLSKIH
OTROK

3320 Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic predšolskih
otrok

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih
otrok


334 INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE, UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA
POUKA IPD.

3341 Inštruktorji/inštruktorice (razen poklicnega izobraževanja)

3341.01 Inštruktor/inštruktorica strojevodij

3341.02 Inštruktor/inštruktorica za jadranje in plovbo

3341.03 Inštruktor/inštruktorica za letenje

3341.04 Vozniški inštruktor/vozniška inštruktorica


3342 Učitelji/učiteljice praktičnega pouka ipd.

3342.01 Inštruktor/inštruktorica za poklicno in strokovno
izobraževanje

3342.02 Šolski laborant/šolska laborantka

3342.03 Mojster/mojstrica za poklicno in strokovno izobraževanje

3342.04 Organizator/organizatorka praktičnega pouka

3342.05 Učitelj/učiteljica praktičnega pouka in veščin


34 KOMERCIALNI, POSLOVNOUPRAVNI, JAVNOUPRAVNI STROKOVNI
SODELAVCI/KOMERCIALNE, POSLOVNOUPRAVNE, JAVNOUPRAVNE STROKOVNE
SODELAVKE IPD.

341 KOMERCIALNI TER FINANČNI POSREDNIKI IN ZASTOPNIKI/KOMERCIALNE
TER FINANČNE POSREDNICE IN ZASTOPNICE, IPD.

3411 Borzni posredniki/borzne posrednice

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica

3411.01 Borzni makler/borzna maklerka

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za delnice

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za devizno menjavo

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za naložbe

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za poroštvo

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za vrednostne papirje


3412 Zavarovalniški zastopniki/zavarovalniške zastopnice

3412.01 Zavarovalniški zastopnik/zavarovalniška zastopnica

3412.01 Zavarovalniški agent/zavarovalniška agentka

3412.01 Zavarovalniški producent/zavarovalniška producentka


3413 Posredniki/posrednice za nepremičnine

3413.01 Posrednik/posrednica za nepremičnine


3414 Zastopniki/zastopnice in organizatorji/organizatorice za
potovanja ipd.

3414.01 Organizator/organizatorka za potovanja

3414.02 Zastopnik/zastopnica za potovanja


3415 Tehnični in komercialni zastopniki/tehnične in komercialne
zastopnice za prodajo ipd.

3415.01 Komercialist/komercialistka za prodajo

3415.02 Prodajni referent/prodajna referentka

3415.03 Svetovalec/svetovalka za poprodajne aktivnosti

3415.04 Svetovalec/svetovalka za prodajo

3415.04 Knjigar/knjigarka

3415.05 Tehnični zastopnik/tehnična zastopnica za prodajo

3415.05 Prodajni inženir/prodajna inženirka

3415.06 Trgovski potnik/trgovska potnica

3415.06 Komercialist/komercialistka na terenu

3415.07 Zastopnik/zastopnica za trgovino


3416 Nabavni referenti/nabavne referentke

3416.01 Nabavni referent/nabavna referentka

3416.01 Komercialist/komercialistka za nabavo

3416.01 Nabavni referent/nabavna referentka na debelo

3416.01 Nabavni referent/nabavna referentka na drobno


3417 Cenilci/cenilke, dražbarji/dražbarke ipd.

3417.01 Cenilec/cenilka

3417.02 Davčni ocenjevalec/davčna ocenjevalka

3417.03 Dražbar/dražbarka

3417.04 Inšpektor/inšpektorica zavarovalniških zahtevkov

3417.05 Zavarovalniški ocenjevalec/zavarovalniška ocenjevalka


3419 Komercialni ter finanačni posredniki in
zastopniki/komercialne ter finančne posrednice in zastopnice
ipd., d.n.

3419.01 Nabavno-prodajni referent/nabavno-prodajna referentka

3419.01 Komercialist/komercialistka za prodajo in nabavo

3419.02 Referent/referentka za reklamacijo

3419.02 Reklamant/reklamantka


342 POSREDNIKI/POSREDNICE ZA POSLOVNE STORITVE IPD.

3421 Posredniki/posrednice za prevozništvo, trgovino ipd.

3421.01 Posrednik/posrednica za prevozništvo

3421.02 Posrednik/posrednica za trgovino

3421.02 Komisionar/komisionarka


3422 Špediterji/špediterke ipd.

3422.01 Carinski deklarant/carinska deklarantka

3422.02 Referent/referentka za izvoz in uvoz

3422.03 Špediter/špediterka


3423 Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd.

3423.01 Kadrovski referent/kadrovska referentka

3423.02 Posrednik/posrednica za zaposlovanje

3423.03 Zastopnik/zastopnica za zaposlovanje


3429 Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd, d.n.

3429.01 Agent/agentka za kulturne prireditve

3429.01 Agent/agentka za glasbene prireditve

3429.01 Agent/agentka za gledališke prireditve

3429.02 Agent/agentka za literaturo

3429.03 Agent/agentka za propagando

3429.04 Agent/agentka za šport

3429.05 Organizator/organizatorka kongresne dejavnosti

3429.06 Organizator/organizatorka kulturno-razvedrilne dejavnosti

3429.07 Organizator/organizatorka sejemske dejavnosti

3429.08 Organizator/organizatorka športno-rekreacijske dejavnosti

3429.09 Posrednik/posrednica za poslovne dejavnosti

3429.10 Posrednik/posrednica za storitvene dejavnosti

3429.10 Posrednik/posrednica za organizacijo varstva otrok na
domu


343 POSLOVNOUPRAVNI, PRAVNI IN FINANČNI STROKOVNI SODELAVCI,
KNJIGOVODJE/POSLOVNOUPRAVNE, PRAVNE IN FINANČNE STROKOVNE
SODELAVKE, KNJIGOVODKINJE IPD.

3431 Poslovni sekretarji/poslovne sekretarke ipd.

3431.01 Korespondent/korespodentka

3431.02 Poslovni sekretar/poslovna sekretarka


3432 Pravni in finančni asistenti/pravne in finančne asistentke
ipd.

3432.01 Bančni asistent/bančna asistentka

3432.01 Referent/referentka za finačne transakcije

3432.01 Referent/referentka za posojila

3432.01 Referent/referentka za lising

3432.02 Referent/referentka za pravne zadeve

3432.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka v pravosodnih
organih

3432.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka na sodišču

3432.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka na tožilstvu

3432.04 Zavarovalniški asistent/zavarovalniška asistentka


3433 Knjigovodje/knjigovodkinje ipd.

3433.01 Vodja knjigovodstva

3433.01 Vodja knjigovodskega predračunavanja

3433.02 Knjigovodja/knjigovodkinja

3433.02 Materialni knjigovodja/materialna knjigovodkinja

3433.02 Finančni knjigovodja/finančna knjigovodkinja


3434 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za statistične,
računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd.

3434.00 Vodja računovodske analize

3434.00 Vodja računovodskega nadzora

3434.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za finančne plane
in analize

3434.02 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računovodske
izračune in prikaze

3434.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za statistične
izračune in prikaze

3434.04 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za zavarovalniške
izračune in prikaze


3439 Poslovnoupravni, pravni in finančni strokovni
sodelavci,knjigovodje/poslovnoupravne, pravne in finančne
strokovne sodelavke, knjigovodkinje ipd., d.n.

3439.01 Tajnik/tajnica društva

3439.02 Tajnik/tajnica krajevnega urada

3439.03 Tajnik/tajnica organizacije


344 CARINIKI/CARINICE, DAVKARJI/DAVKARICE, REFERENTI/REFERENTKE
ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE IPD.

3441 Cariniki/carinice

3441.01 Carinik/carinica


3442 Davkarji/davkarice

3442.01 Davkar kontrolor/davkarica kontrolorka

3442.02 Davkar izterjevalec/davkarica izterjevalka

3442.03 Davkar/davkarica


3443 Referenti/referentke za socialno zavarovanje ipd.

3443.01 Referent/referentka za družinske prejemke

3443.02 Referent/referentka za nadomestila za brezposelnost

3443.03 Referent/referentka za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

3443.04 Referent/referentka za socialne pomoči

3443.05 Referent/referentka za zdravstveno zavarovanje


3444 Referenti/referentke za koncesije, dovoljenja ipd.

3444.01 Referent/referentka za izdajo koncesij

3444.02 Referent/referentka za izdajo potnih listov

3444.03 Referent/referentka za gradbena dovoljenja


3449 Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/referentke
za socialno zavarovanje ipd.,d.n.

3449.01 Referent/referentka za javnoupravne zadeve

3449.01 Referent/referentka za izdajo osebnih dokumentov

3449.01 Referent/referentka za izvrševanje kazenskih sankcij

3449.01 Referent/referentka za denacionalizacijske postopke

3449.01 Matičar/matičarka

3449.01 Vodja matične knjige

3449.01 Vodja zemljiške knjige

3449.01 Zemljiškoknjižni referent


345 POLICIJSKI PREISKOVALCI/POLICIJSKE PREISKOVALKE IPD.

3450 Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke ipd.

3450.01 Detektiv/detektivka

3450.02 Kriminalistični inšpektor/kriminalistična išpektorica

3450.03 Kriminalistični tehnik/kriminalistična tehnica

3450.04 Policist/policistka za posebne namene


347 POKLICI ZA KULTURNO, RAZVEDRILNO IN ŠPORTNO DEJAVNOST

3471 Dekoraterji/dekoraterke, aranžerji/aranžerke,
oblikovalci/oblikovalke ipd.

3471.01 Aranžer/aranžerka

3471.02 Dekorater/dekoraterka

3471.03 Grafični oblikovalec/grafična oblikovalka

3471.03 Likovni televizijski oblikovalec/likovna televizijska
oblikovalka

3471.03 Oblikovalec/oblikovalka časopisne strani

3471.03 Oblikovalec/oblikovalka oglasov

3471.03 Tehnični urednik/tehnična urednica

3471.04 Industrijski oblikovalec/industrijska oblikovalka

3471.05 Modni oblikovalec/modna oblikovalka

3471.05 Oblikovalec/oblikovalka nakita

3471.05 Oblikovalec/oblikovalka tekstilij

3471.06 Oblikovalec/oblikovalka gledališke in filmske scene in
scenske opreme

3471.06 Scenski oblikovalec/scenska oblikovalka

3471.06 Organizator, kostumski/organizatorka, kostumska

3471.06 Organizator, scenski/organizatorka, scenska

3471.06 Kreator/kreatorka lutk

3471.06 Kreator/kreatorka maske

3471.06 Kreator/kreatorka svetlobe

3471.06 Scenski mojster/scenska mojstrica


3472 Napovedovalci/napovedovalke, povezovalci/povezovalke ipd.

3472.00 Šepetalec/šepetalka

3472.01 Disko džokej/džokejka

3472.02 Napovedovalec/napovedovalka

3472.02 Bralec/bralka sporočil

3472.02 Napovedovalec/napovedovalka na radiu

3472.02 Napovedovalec/napovedovalka na televiziji

3472.03 Povezovalec/povezovalka

3472.03 Povezovalec/povezovalka na radiu

3472.03 Povezovalec/povezovalka na televiziji

3472.04 Voditelj/voditeljica intervjujev


3473 Zabaviščni glasbeniki/zabaviščne glasbenice ipd.

3473.01 Zabaviščni glasbenik/zabaviščna glasbenica

3473.01 Vodja zabaviščnega ansambla

3473.01 Glasbenik/glasbenica v nočnem klubu

3473.01 Glasbenik/glasbenica na ulici

3473.02 Zabaviščni pevec/zabaviščna pevka

3473.02 Pevec/pevka v nočnem klubu

3473.02 Pevec/pevka na ulici

3473.03 Zabaviščni plesalec/zabaviščna plesalka

3473.03 Plesalec/plesalka v nočnem klubu


3474 Artisti/artistke, komiki/komičarke ipd.

3471.00 Kaskader/kaskaderka

3474.01 Artist/artistka

3474.01 Akrobat/akrobatka

3474.01 Hipnotizer/hipnotizerka

3474.01 Imitator/imitatorka

3474.01 Klovn/klovnesa

3474.01 Krotilec/krotilka divjih živali

3474.01 Striptizer/striptizeta

3474.01 Žongler/žonglerka

3474.02 Čarovnik/čarovnica

3474.03 Iluzionist/iluzionistka

3474.04 Komik/komičarka


3475 Športniki/športnice ipd.

3475.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za šport

3475.01 Referent/referentka za šport

3475.02 Športni sodnik/športna sodnica

3475.03 Športni trener/športna trenerka

3475.04 Športnik/športnica

3475.05 Vaditelj/vaditeljica športa

3475.05 Alpinistični in plezalni inštruktor/alpinistična in

plezalna inštruktorica

3475.05 Jamarski inštruktor/jamarska inštruktorica

3475.05 Inštruktor/inštruktorica šaha

3475.05 Vaditelj/vaditeljica plesa

3475.05 Vaditelj/vaditeljica smučanja

3475.05 Vaditelj/vaditeljica tenisa


348 ČLANI/ČLANICE SAMOSTANSKE SKUPNOSTI, DUHOVNIKOVI
POMOČNIKI/DUHOVNIKOVE POMOČNICE IPD.

3480 Člani/Članice samostanske skupnosti, duhovnikovi
pomočniki/duhovnikove pomočnice ipd.

3480.01 Član/članica samostanske skupnosti

3480.01 Redovnik, katoliški/redovnica, katoliška

3480.01 Član samostanske skupnosti, katoliški/članica samostanske
skupnosti, katoliška

3480.01 Diakon

3480.01 Član/članica samostanske skupnosti druge veroizpovedi

3480.02 Misijonar/misijonarka

3480.02 Laični misijonar, katoliški/laična misijonarka, katoliška

3480.02 Misijonar/misijonarka druge veroizpovedi

3482.02 Misijonarjev pomočnik/misijonarjeva pomočnica

3480.03 Duhovnikov pomočnik/duhovnikova pomočnica

3480.03 Katehet/katehetinja

3480.03 Cerkovnik/cerkovnica

3480.03 Duhovnikov pomočnik, protestantski/duhovnikova pomočnica,
protestantska

3480.03 Duhovnikov pomočnik, pravoslavni

3480.03 Duhovnikov pomočnik, muslimanski

3480.03 Duhovnikov pomočnik/duhovnikova pomočnica druge
veroizpovedi


4 URADNIKI/URADNICE

41 URADNIKI/URADNICE ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE

411 STROJEPISCI/STROJEPISKE, TAJNIKI/TAJNICE IPD.

4111 Stenodaktilografi/stenodaktilografke in
strojepisci/strojepiske

4111.00 Zapisnikar/zapisnikarica

4111.01 Stenodaktilograf/Stenodaktilografka

4111.02 Stenograf/stenografka

4111.02 Stenograf, debatni/stenografka, debatna

4111.02 Stenograf, strojni/stenografka, strojna

4111.03 Strojepisec/strojepiska


4112 Urejevalci/urejevalke in posredovalci/posredovalke besedil
ipd.

4112.01 Ekranski stavec/ekranska stavka

4112.02 Telefaksist/telefaksistka

4112.03 Teleprinterist/teleprinteristka

4112.04 Urejevalec/urejevalka besedil

4112.04 Uradnik, telegrafist/uradnica, telegrafistka


4113 Vnašalci/vnašalke podatkov

4113.01 Vnašalec/vnašalka podatkov


4115 Tajniki/tajnice ipd.

4115.01 Administrator/administratorka

4115.02 Tajnik/tajnica

4115.02 Tajnik/tajnica režije


412 URADNIKI/URADNICE V RAČUNOVODSTVU, KNJIGOVODSTVU, STATISTIKI,
FINANCAH IPD.

4121 Uradniki/uradnice v računovodstvu in knjigovodstvu

4121.00 Fakturist/fakturistka

4121.00 Kalkulant/kalkulantka cen

4121.00 Obračunovalec/obračunovalka proizvodnih stroškov na
proizvodne enote

4121.01 Uradnik/uradnica v knjigovodstvu

4121.01 Saldakontist/saldakontistka

4121.02 Uradnik/uradnica v računovodstvu

4121.03 Uradnik/Uradnica za plače

4121.03 Obračunovalec/obračunovalka plač


4122 Uradniki/uradnice v statistiki, financah ipd.

4122.01 Uradnik/uradnica za borzno poslovanje

4122.02 Uradnik/uradnica za davke

4122.03 Uradnik/uradnica za finance

4122.03 Uradnica/uradnica za devizno poslovanje

4122.03 Uradnica/uradnica za posojila

4122.03 Uradnik/uradnica za plačilni promet

4122.04 Uradnik/uradnica za posredništvo z nepremičninami

4122.05 Uradnik/uradnica za statistiko

4122.06 Uradnik/uradnica za vrednostne papirje

4122.07 Uradnik/uradnica za zavarovalništvo


413 URADNIKI/URADNICE V SKLADIŠČIH, PROIZVODNJI, PROMETU IPD.

4131 Skladiščniki/skladiščnice ipd.

4131.00 Kontrolor/kontrolorka sprejema in oddaje blaga

4131.00 Skladiščni evidentičar/skladiščna evidentičarka

4131.01 Vodja skladišča

4131.02 Skladiščnik/skladiščnica

4131.03 Skladiščni manipulant/skladiščna manipulantka

4131.03 Blagovni manipulant/blagovna manipulantka

4131.03 Prevzemalec/prevzemalka blaga


4132 Uradniki/uradnice za planiranje proizvodnje ipd.

4132.01 Kalkulant/kalkulantka in normirec/normirka materialov

4132.02 Uradnik/uradnica za nabavo materiala

4132.03 Uradnik/uradnica za planiranje proizvodnje

4132.03 Planer/planerka materiala


4133 Uradniki/uradnice za promet

4133.01 Referent/referentka za najem vozil

4133.02 Referent/referentka za promet

4133.03 Referent/referentka za vozne rede

4133.04 Prometni odpravnik/prometna odpravnica

4133.05 Vlakovni manipulant/vlakovna manipulantka


414 URADNIKI/URADNICE V KNJIŽNICAH, NA POŠTAH IPD.

4141 Uradniki/uradnice v knjižnicah, arhivih ipd.

4141.00 Izposojevalec/izposojevalka videokaset

4141.01 Arhivski uradnik/arhivska uradnica

4141.02 Fonotekar/fonotekarka

4141.03 Knjižnični uradnik/knjižnična uradnica

4141.04 Muzejski uradnik/muzejska uradnica

4141.05 Uradnik/uradnica za kopiranje dokumentov ipd.

4141.05 Fotokopist/fotokopistka


4142 Usmerjevalci/usmerjevalke in raznašalci/raznašalke pošte
ipd.

4142.01 Pismonoša

4142.02 Referent/referentka za pošto

4142.03 Usmerjevalec/usmerjevalka pošte


4143 Koderji/koderke, korektorji/korektorice

4143.01 Koder/koderka

4143.02 Korektor/korektorica


419 DRUGI URADNIKI/DRUGE URADNICE ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D.N.

4190 Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje, d.n.

4190.01 Uradnik/uradnica za kadrovske evidence

4190.02 Uradnik/uradnica za upravne evidence


42 URADNIKI/URADNICE ZA POSLOVANJE S STRANKAMI

421 URADNIKI/URADNICE ZA DENARNO IN PODOBNO POSLOVANJE

4211 Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic
ipd.

4211.01 Blagajnik/blagajničarka

4211.02 Blagajnik/blagajničarka v trgovini

4211.03 Cestninar/cestninarka

4211.04 Inkasant/inkasantka

4211.05 Pobiralec/pobiralka parkirnine

4211.06 Prodajalec/prodajalka vstopnic


4212 Uradniki/uradnice na bankah, poštah za denarno poslovanje
neposredno s strankami ipd.

4212.01 Bančni uradnik/bančna uradnica pri okencu

4212.02 Bančni uradnik/bančna uradnica za denarno poslovanje po
telefonu

4212.03 Blagajnik/blagajničarka na banki

4212.04 Blagajnik/blagajničarka na pošti

4212.05 Menjalec/menjalka denarja

4212.06 Poštni uradnik/poštna uradnica pri okencu

4212.07 Uradnik/uradnica v agenciji za plačilni promet pri okencu


4213 Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd.

4213.01 Inšpektor/inšpektorica iger na igralnih mizah

4213.02 Kontrolor/kontrolorka iger na igralnih mizah

4213.03 Videokontrolor/videokontrolorka v igralnicah

4213.04 Vodja igralne mize

4213.05 Krupje/krupjejka

4213.06 Sprejemalec/sprejemalka stav


4214 Zastavljalničarji/zastavljaničarke in
posojevalci/posojevalke denarja

4214.01 Zastavljalničar/zastavljaničarka

4214.02 Posojevalec/posojevalka denarja


4215 Izterjevalci/izterjevalke dolgov, zbiralci/zbiralke darov za
dobrodelne namene

4215.01 Izterjevalec/izterjevalka dolgov

4215.02 Zbiralec/zbiralka darov za dobrodelne namene


422 URADNIKI/URADNICE V TURISTIČNIH IN POTOVALNIH AGENCIJAH,
RECEPTORJI/RECEPTORKE, TELEFONISTI/TELEFONISTKE IPD.

4221 Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah ipd.

4221.01 Posredovalec/posredovalka turističnih in prometnih
informacij

4221.02 Referent/referentka za organizacijo potovanj

4221.03 Referent/referentka za prodajo voznih kart


4222 Receptorji/receptorke

4222.01 Vodja recepcije

4222.02 Informator/informatorka

4222.03 Receptor/receptorka


4223 Telefonisti/telefonistke

4223.01 Telefonist/telefonistka


5 POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI/PRODAJALKE

51 POKLICI ZA STORITVE

511 SPREMLJEVALCI/SPREMLJEVALKE POTNIKOV, VODNIKI/VODNICE

5111 Stevardi/stevardese, spremljevalci/spremljevalke

5111.01 Stevard/stevardesa na ladji

5111.02 Stevard/stevardesa na letališču

5111.03 Stevard/stevardesa na letalu

5111.04 Turistični spremljevalec/turistična spremljevalka


5112 Sprevodniki/sprevodnice

5112.01 Vodja poslovnega vlaka

5112.02 Sprevodnik/sprevodnica

5112.03 Sprevodnik/sprevodnica na avtobusu

5112.04 Sprevodnik/sprevodnica na vlaku

5112.05 Sprevodnik/sprevodnica spalnika

5112.06 Sprevodnik/sprevodnica žičnice


5113 Vodniki/vodnice

5113.00 Oskrbnik/oskrbnica muzejske zbirke

5113.01 Galerijski vodnik/galerijska vodnica

5113.02 Gorski vodnik/gorska vodnica

5113.03 Jamarski vodnik/jamarska vodnica

5113.04 Lovski vodnik/lovska vodnica

5113.05 Muzejski vodnik/muzejska vodnica

5113.06 Ribiški vodnik/ribiška vodnica

5113.07 Športni vodnik/športna vodnica

5113.08 Turistični vodnik/turistična vodnica

5113.08 Regijski vodnik/regijska vodnica

5113.09 Vodnik/vodnica


512 GOSTINSKI IN GOSPODINJSKI POKLICI

5121 Gospodinjci/gospodinje ipd.

5121.01 Gostinski poslovodja/gostinska poslovodkinja

5121.02 Hotelski poslovodja/hotelska poslovodkinja

5121.03 Ekonom/ekonomka

5121.04 Gospodinjec/gospodinja v zasebnem gospodinjstvu

5121.05 Gostinski gospodinjec/gostinska gospodinja

5121.06 Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja

5121.07 Oskrbnik/oskrbnica


5122 Kuharji/kuharice

5122.01 Vodja kuhinje

5122.02 Dietni kuhar/dietna kuharica

5122.03 Glavni kuhar/glavna kuharica

5122.04 Kuhar/kuharica


5123 Natakarji/natakarice ipd.

5123.01 Vodja strežbe

5123.02 Glavni natakar/glavna natakarica

5123.03 Mešalec/mešalka pijač

5123.04 Natakar/natakarica

5123.05 Servirec/servirka

5123.06 Točaj/točajka

5123.07 Vinski svetovalec/vinska svetovalka

5123.07 Sommelier


513 POKLICI ZA ZDRAVSTVENO, HIGIENSKO, SOCIALNO OSKRBO, NEGO IPD.

5131 Varuhi/varuhinje otrok, rejniki/rejnice

5131.01 Rejnik/rejnica

5131.02 Varuh/varuhinja


5132 Bolničarji/bolničarke v zavodih ipd.

5132.01 Bolničar/bolničarka v socialnovarstvenem zavodu

5132.02 Bolničar/bolničarka v zdravstvenem zavodu

5132.03 Spremljevalec/spremljevalka vozila prve pomoči

5132.03 Reševalec/reševalka v vozilu prve pomoči


5133 Negovalci/negovalke oseb na domu

5133.01 Negovalec/negovalka na domu


5139 Poklici za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego
ipd., d.n.

5139.01 Bolničar/bolničarka v veterinarstvu

5139.02 Deratizator/deratizatorka

5139.03 Dezinsektor/dezinsektorka

5139.04 Higienik/higieničarka v veterinarstvu

5139.05 Razkuževalec/razkuževalka


514 DRUGI POKLICI ZA OSEBNE STORITVE

5141 Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd.

5141.01 Brivec/brivka

5141.02 Frizer/frizerka

5141.03 Kozmetik/kozmetičarka

5141.04 Lasuljar/lasuljarka

5141.05 Maniker/manikerka

5141.06 Maser/maserka

5141.07 Masker/maskerka

5141.08 Pediker/pedikerka


5142 Družabniki/družabnice

5142.01 Družabnik/družabnica


5143 Grobarji/grobarke, pogrebniki/pogrebnice ipd.

5143.01 Balzamer/balzamerka

5143.02 Grobar/grobarka

5143.03 Pogrebnik/pogrebnica


5149 Drugi poklici za osebne storitve, d.n.

5149.00 Plesni spremljevalec/plesna spremljevalka

5149.01 Astrolog/astrologinja

5149.02 Gostitelj/gostiteljica

5149.03 Hostesa

5149.04 Prostitutka

5149.05 Turistični animator/turistična animatorka

5149.06 Vedeževalec/vedeževalka


516 POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA

5161 Gasilci/gasilke ipd.

5161.01 Vodja gasilsko-reševalne službe

5161.02 Vodja protipožarne varnosti

5161.03 Protipožarni nadzornik/protipožarna nadzornica

5161.04 Gasilec/gasilka

5161.04 Gozdni gasilec/gozdna gasilka

5161.04 Gasilec v industriji/gasilka v industriji


5162 Policisti/policistke

5162.01 Policist/policistka

5162.02 Policist/policistka na meji

5162.03 Prometni policist/prometna policistka


5163 Pazniki/paznice v zaporu

5163.01 Vodja paznikov

5163.01 Vodja izmene paznikov

5163.01 Vodja skupine paznikov

5163.02 Paznik/paznica v zaporu


5169 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n.

5169.01 Gorski reševalec/gorska reševalka

5169.02 Jamarski reševalec/jamarska reševalka

5169.03 Lovski čuvaj/lovska čuvajka

5169.04 Nadzornik/nadzornica v naravnih parkih

5169.05 Osebni varnostnik/osebna varnostnica

5169.06 Reševalec/reševalka iz vode

5169.07 Rentgenski pregledovalec/rentgenska pregledovalka oseb,
prtljage, poštnih pošiljk

5169.08 Ribiški čuvaj/ribiška čuvajka

5169.09 Varnostnik/varnostnica

5169.10 Vodja kopališča


52 MODELI, PRODAJALCI/PRODAJALKE, DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKE

521 MODELI IPD.

5210 Modeli ipd.

5210.01 Model

5210.02 Maneken/manekenka


522 PRODAJALCI/PRODAJALKE V TRGOVINAH, NA STOJNICAH, PO DOMOVIH,
DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKE

5221 Prodajalci/prodajalke v trgovinah, na stojnicah,
demonstratorji/demonstratorke

5221.01 Trgovski poslovodja/trgovska poslovodkinja

5221.02 Demonstrator/demonstratorka za prodajo

5221.03 Prodajalec/prodajalka

5221.03 Prodajalec/prodajalka avtomobilov

5221.03 Prodajalec/prodajalka drogerijskih izdelkov

5221.03 Prodajalec/prodajalka elektrotehničnih izdelkov

5221.03 Prodajalec/prodajalka fotomateriala

5221.03 Prodajalec/prodajalka glasbil

5221.03 Prodajalec/prodajalka goriv

5221.03 Prodajalec/prodajalka gradbenega materiala

5221.03 Prodajalec/prodajalka kemikalij

5221.03 Prodajalec/prodajalka kmetijske mehanizacije

5221.03 Prodajalec/prodajalka kmetijskih kemikalij

5221.03 Prodajalec/prodajalka knjig

5221.03 Prodajalec/prodajalka kovinskih izdelkov

5221.03 Prodajalec/prodajalka nakita

5221.03 Prodajalec/prodajalka papirja in papirnih izdelkov

5221.03 Prodajalec/prodajalka pohištva

5221.03 Prodajalec/prodajalka strojniških izdelkov

5221.03 Prodajalec/prodajalka športne opreme

5221.03 Prodajalec/prodajalka tekstila

5221.03 Prodajalec/prodajalka usnja in obutve

5221.03 Prodajalec/prodajalka živil


5222 Akviziterji/akviziterke, prodajalci/prodajalke po telefonu

5222.01 Akviziter/akviziterka

5222.02 Prodajalec/prodajalka po telefonu


6 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE,
LOVCI/LOVKE

61 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE,
LOVCI/LOVKE

611 POLJEDELCI/POLJEDELKE, VRTNARJI/VRTNARICE IPD.

6111 Poljedelci/poljedelke, sadjarji/sadjarke,
vinogradniki/vinogradnice ipd.

6111.01 Skupinovodja v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu
ipd.

6111.02 Gojitelj/gojiteljica grmičevja

6111.03 Hmeljar/hmeljarka

6111.04 Poljedelec/poljedelka

6111.04 Pridelovalec/pridelovalka krompirja

6111.05 Sadjar/sadjarka

6111.06 Vinogradnik/vinogradnica

6111.07 Zelenjavar/zelenjavarica


6112 Vrtnarji/vrtnarice ipd.

6112.01 Skupinovodja v vrtnarstvu ipd.

6112.02 Drevesničar/drevesničarka

6112.03 Gojitelj/gojiteljica gob

6112.04 Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica

6112.05 Semenar/semenarka

6112.06 Vrtnar cvetličar/vrtnarica cvetličarka

6112.07 Vrtnar povrtninar/vrtnarica povrtninarka


612 REJCI/REJKE ŽIVALI

6121 Živinorejci/živinorejke

6121.00 Rejec/rejka mlečne živine

6121.01 Skupinovodja v živinoreji

6121.02 Govedorejec/govedorejka

6121.03 Konjerejec/konjerejka

6121.04 Kozjerejec/kozjerejka

6121.05 Ovčjerejec/ovčjerejka

6121.06 Planšar/planšarica

6121.07 Prašičjerejec/prašičjerejka


6122 Perutninarji/perutninarke

6122.01 Skupinovodja v perutninarstvu

6122.02 Perutninar/perutninarka


6129 Rejci/rejke živali, d.n.

6129.01 Skupinovodja rejcev/rejk živali, d.n.

6129.02 Čebelar/čebelarka

6129.03 Dreser/dreserka živali

6129.04 Oskrbnik/oskrbnica živali

6129.05 Rejec/rejka divjadi

6129.06 Rejec/rejka kožuharjev

6129.07 Rejec/rejka malih živali

6129.07 Rejec/rejka mačk

6129.07 Rejec/rejka psov

6129.07 Rejec/rejka ptic

6129.07 Rejec/rejka polžev

6129.08 Rejec/rejka nojev


613 KMETOVALCI/KMETOVALKE NA MEŠANIH KMETIJAH

6130 Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah

6130.01 Kmetovalec gospodinjec/kmetovalka gospodinja

6130.02 Kmetovalec/kmetovalka na mešani kmetiji


614 GOZDARJI/GOZDARKE IPD.

6141 Gozdarji/gozdarke ipd.

6141.00 Drvar/drvarka

6141.00 Drvar sekač/drvarka sekačica

6141.00 Spravljač/spravljačica lesa

6141.01 Gozdarski delovodja/gozdarska delovodkinja

6141.02 Gozdar/gozdarka

6141.02 Logar/logarka

6141.03 Gozdar sekač/gozdarka sekačica

6141.04 Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica

6141.05 Merilec/merilka lesa


6142 Oglarji/oglarke

6142.01 Oglar/oglarka


615 RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKE IPD.

6151 Ribogojci/ribogojke ipd.

6151.01 Skupinovodja v ribogojstvu

6151.02 Gojitelj/gojiteljica alg

6151.03 Gojitelj/gojiteljica mehkužcev, rakov

6151.04 Gojitelj/gojiteljica školjk

6151.05 Ribogojec/ribogojka


6152 Obalni ribiči/obalne ribičke ipd.

6152.01 Skupinovodja obalnih ribičev/ribičk ipd.

6152.02 Lovec/lovka mehkužcev, rakov

6152.03 Obalni ribič/obalna ribička

6152.04 Nabiralec/nabiralka školjk


6153 Ribiči/ribičke na odprtem morju

6153.01 Skupinovodja ribičev/ribičk na odprtem morju

6153.02 Ribič/ribička na odprtem morju


6154 Lovci/lovke

6154.01 Lovec/lovka


7 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA

71 RUDARJI/RUDARKE, GRADBINCI/GRADBINKE IPD.

711 RUDARJI/RUDARKE, MINERJI/MINERKE, KAMNOSEKI/KAMNOSEKINJE

7111 Rudarji/rudarke, kamnolomci/kamnolomke

7111.01 Rudarski poslovodja/rudarska poslovodkinja

7111.02 Kamnolomec/kamnolomka

7111.03 Rudar/rudarka za jamske gradnje

7111.04 Rudar/rudarka, vodja odkopa

7111.05 Rudar specialist/rudarka specialistka

7111.06 Rudar/rudarka


7112 Minerji/minerke ipd.

7112.01 Miner/minerka

7112.02 Pirotehnik/pirotehnica

7112.03 Rudarski strelec/rudarska strelka


7113 Kamnoseki/kamnosekinje

7113.01 Kamnoseški/kamnoseška skupinovodja

7113.02 Kamnosek/kamnosekinja

7113.02 Klesar/klesarka kamna

7113.02 Monter/monterka kamnoseških izdelkov

7113.02 Polirec/polirka kamna

7113.02 Rezalec/rezalka kamna


712 GRADBINCI/GRADBINKE IPD.

7121 Graditelji/graditeljice s tradicionalnimi materiali

7121.01 Graditelj/graditeljica s tradicionalnimi materiali


7122 Zidarji/zidarke

7122.00 Metalurški pečar/metalurška pečarka

7122.00 Metalurški šamoter/metalurška šamoterka

7122.00 Pečar/pečarka

7122.01 Zidarski/zidarska skupinovodja

7122.02 Obzidovalec/obzidovalka industrijskih peči

7122.03 Tlakovalec/tlakovalka

7122.04 Zidar fasader/zidarka fasaderka

7122.05 Zidar/zidarka kurišč in dimnikov

7122.06 Zidar/zidarka za zidanje in ometavanje

7122.07 Zidar/zidarka

7122.07 Metalurški zidar/metalurška zidarka


7123 Betonerji/betonerke ipd.

7123.01 Betoner/betonerka

7123.02 Teracer/teracerka

7123.03 Železokrivec/ železokrivka

7123.03 Krivilec/krivilka armature


7124 Tesarji/tesarke ipd.

7124.01 Mizar/mizarka za izdelovanje odrske opreme

7124.02 Stavbni mizar/stavbna mizarka

7124.02 Vgrajevalec/vgrajevalka stavbnega pohištva

7124.03 Tesar/tesarka opažev

7124.04 Tesar/tesarka

7124.04 Ladijski tesar/ladijska tesarka


7129 Gradbinci/gradbinke ipd., d.n.

7129.01 Monter/monterka gradbenih konstrukcij

7129.02 Polagalec/polagalka asfalta

7129.03 Vodogradbenik/vodogradbenica

7129.04 Vzdrževalec/vzdrževalka cest

7129.05 Vzdrževalec/vzdrževalka prog

7129.06 Vzdrževalec/vzdrževalka zgradb

7129.06 Vzdrževalec/vzdrževalka dimnikov


713 GRADBINCI/GRADBINKE ZAKLJUČNIH DEL IPD.

7131 Krovci/krovke

7131.01 Krovec/krovka


7132 Polagalci/polagalke podov ipd.

7132.01 Parketar/parketarka

7132.02 Polagalec/polagalka keramičnih ploščic

7132.03 Polagalec/polagalka podov

7132.04 Polagalec/polagalka tlakov


7133 Štukaterji/štukaterke

7133.01 Štukater/štukaterka


7134 Izolaterji/izolaterke

7134.01 Izolater/izolaterka


7135 Zastekljevalci/zastekljevalke ipd.

7135.01 Stavbni steklar/stavbna steklarka

7135.02 Zastekljevalec/zastekljevalka

7135.03 Zastekljevalec/zastekljevalka vozil


7136 Monterji/monterke in vzdrževalci/vzdrževalke inštalacij in
naprav

7136.01 Delovodja/delovodkinja monterjev/monterk

7136.02 Izolater/izolaterka inštalacij

7136.03 Monter/monterka hladilnih naprav

7136.04 Monter/monterka klimatskih naprav

7136.05 Monter/monterka ladijskih inštalacij

7136.06 Monter/monterka ogrevalnih naprav

7136.07 Monter/monterka plinskih naprav

7136.08 Monter/monterka vodovodnih naprav

7136.08 Vodovodni inštalater/vodovodna inštalaterka

7136.09 Vzdrževalec/vzdrževalka kumunalne opreme


7137 Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke

7137.01 Elektroinštalater/elektroinštalaterka

7137.01 Električar/električarka

7137.01 Pomožni električar/pomožna električarka

7137.02 Elektroinštalater, specialist/elektroinštalaterka,
specialistka

7137.02 Električar/električarka v rudniku


7139 Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd., d.n.

7139.01 Delovodja/delovodkinja zaključnih del

7139.02 Stavbni dekorater/stavbna dekoraterka


714 PLESKARJI/PLESKARKE IPD.

7141 Pleskarji/pleskarke, ličarji/ličarke ipd.

7141.01 Delovodja/delovodkinja pleskarjev, ličarjev ipd.

7141.02 Avtoličar/avtoličarka

7141.03 Črkoslikar/črkoslikarka

7141.04 Ličar/ličarka

7141.05 Pleskar/pleskarka

7141.06 Polagalec/polagalka tapet

7141.07 Slikopleskar/slikopleskarka


7143 Dimnikarji/dimnikarke, čistilci/čistilke fasad

7143.01 Dimnikarski delovodja/dimikarska delovodkinja

7143.02 Čistilec/čistilka fasad

7143.03 Dimnikar/dimnikarka


72 KOVINARJI/KOVINARKE, STROJNI MEHANIKI /STROJNE MEHANIČARKE
IPD.

721 LIVARJI/LIVARKE, VARILCI/VARILKE, KLEPARJI/KLEPARKE,
MONTERJI/MONTERKE KONSTRUKCIJ IPD.

7211 Livarji/livarke ipd.

7211.01 Jedrar/jedrarka

7211.02 Kalupar/kaluparka

7211.03 Livar/livarka

7211.04 Livarski kalupar/livarska kaluparka

7211.05 Livarski modelar/livarska modelarka

7211.06 Oblikovalec/oblikovalka kovin

7211.07 Zvonar/zvonarka


7212 Varilci/varilke ipd.

7212.01 Varilec/varilka

7212.02 Spajalec/spajalka kovin


7213 Kleparji/kleparke

7213.01 Avtoklepar/avtokleparka

7213.02 Kotlar/kotlarka

7213.03 Kovinopasar/kovinopasarka

7213.04 Stavbni klepar/stavbna kleparka

7213.05 Klepar/kleparka


7214 Monterji/monterke kovinskih konstrukcij ipd.

7214.01 Monter/monterka kovinskih konstrukcij

7214.01 Monter/monterka ladijskih konstrukcij

7214.02 Zakovičar/zakovičarka


7215 Monterji/monterke in polagalci/polagalke kablov

7215.01 Monter/monterka nosilnih in vlečnih kablov

7215.02 Polagalec/polagalka nosilnih in vlečnih kablov


7216 Podvodni monterji/podvodne monterke

7216.01 Podvodni monter/podvodna monterka


722 KOVAČI/KOVAČICE, ORODJARJI/ORODJARKE IPD.

7221 Kovači/kovačice

7221.01 Orodni kovač/orodna kovačica

7221.02 Podkovski kovač/podkovska kovačica

7221.03 Umetnostni kovač/umetnostna kovačica


7222 Orodjarji/orodjarke ipd.

7222.01 Orodjarski delovodja/orodjarska delovodkinja

7222.02 Ključavničar/ključavničarka

7222.03 Orodjar/orodjarka

7222.04 Puškar/puškarka


7223 Strugarji/strugarke ipd.

7223.01 Graver/graverka

7223.02 Izdelovalec/izdelovalka kovinskih polizdelkov in izdelkov

7223.02 Izdelovalec/izdelovalka igrač iz kovin

7223.02 Izdelovalec/izdelovalka žičnih tkanin iz mrež

7223.03 Rezkalec/rezkalka

7223.04 Strugar/strugarka

7223.05 Vpenjalec/vpenjalka orodij


7224 Brusilci/brusilke, polirci/polirke, ostrilci/ostrilke

7224.01 Brusilec/brusilka kovin

7224.02 Ostrilec/ostrilka orodij

7224.03 Polirec/polirka kovin


723 MEHANIKI/MEHANIČARKE, MONTERJI/MONTERKE STROJEV IN VOZIL

7231 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke motornih vozil in
koles

7231.01 Delovodja/delovodkinja mehanikov/mehaničark in
monterjev/monterk motornih vozil in koles

7231.02 Avtomehanik/avtomehaničarka

7231.02 Mehanik/mehaničarka za avtobuse

7231.02 Mehanik/mehaničarka za tovornjake

7231.02 Mehanik/mehaničarka za traktorje

7231.03 Mazalec/mazalka železniških vozil

7231.04 Mehanik/mehaničarka za železniška vozila

7231.05 Mehanik/mehaničarka za dvokolesa

7231.05 Mehanik/mehaničarka za motorna dvokolesa

7231.06 Monter/monterka motornih vozil

7231.07 Monter/monterka za dvokolesa

7231.08 Tehnični kontrolor/tehnična kontrolorka vozil


7232 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke letal

7232.01 Mehanik/mehaničarka letal

7232.02 Monter/monterka letal


7233 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke industrijskih in
drugih strojev ipd.

7233.00 Mehanik/mehaničarka vodnočistilnih naprav

7233.00 Monter/monterka vodnočistilnih naprav

7233.01 Skupinovodja mehanikov/mehaničark in monterjev/monterk
industrijskih in drugih strojev ipd.

7233.01 Delovodja/delovodkinja marinskega servisa

7233.02 Biromehanik/biromehaničarka

7233.03 Hišnik, vzdrževalec/hišnica,vzdrževalka

7233.04 Ladijski mehanik/ladijska mehaničarka

7233.04 Vzdrževalec/vzdrževalka plovil v marini

7233.04 Ladijski mazalec/ladijska mazalka

7233.04 Strojni ključavničar/strojna ključavničarka

7233.05 Mehanik/mehaničarka energetskih strojev in naprav

7233.06 Mehanik/mehaničarka hladilnih in klimatskih naprav

7233.07 Mehanik/mehaničarka industrijskih strojev in naprav

7233.07 Mehanik/mehaničarka industrijskih transportnih naprav

7233.07 Mehanik, rudarski/mehaničarka, rudarska

7233.07 Mehanik/mehaničarka tiskarskih strojev

7233.07 Vzdrževalec/vzdrževalka v metalurgiji

7233.08 Mehanik/mehaničarka kmetijskih strojev in naprav

7233.09 Monter/monterka energetskih strojev in naprav

7233.10 Monter/monterka hladilnih in klimatskih naprav

7233.11 Monter/monterka industrijskih strojev in naprav

7233.11 Monter/monterka industrijskih transportnih naprav

7233.11 Monter/monterka rudarskih strojev

7233.11 Monter/monterka tiskarskih strojev

7233.12 Monter/monterka kmetijskih strojev in naprav

7233.13 Monter/monterka ladijskih strojev

7233.14 Strojni ključavničar/strojna ključavničarka

7233.15 Strojni mehanik/strojna mehaničarka

7233.16 Vzdrževalec/vzdrževalka hidravličnih in pnevmatskih
naprav


724 MEHANIKI/MEHANIČARKE IN MONTERJI/MONTERKE ELEKTRIČNIH IN
ELEKTRONSKIH NAPRAV

7241 Elektromehaniki/elektromehaničarke ipd.

7241.01 Skupinovodja elektromehanikov/elektromehaničark ipd.

7241.02 Avtoelektričar/avtoelektričarka

7241.03 Elektromehanik/elektromehaničarka proizvodnih strojev in
naprav

7241.03 Elektromehanik, rudarski/elektromehaničarka, rudarska

7241.04 Elektromehanik/elektromehaničarka

7241.05 Elektromehanik/elektromehaničarka železniških postrojev

7241.06 Elektromehanik/elektromehaničarka hladilnih in klimatskih
naprav

7241.07 Elektromehanik/elektromehaničarka signalnih naprav

7241.08 Elektromehanik/elektromehaničarka telekomunikacij

7241.09 Elektromehanik/elektromehaničarka za železniška vozila

7241.10 Elektromehanik/elektromehaničarka za gospodinjske aparate

7241.11 Elektromehanik/elektromehaničarka za letala

7241.12 Elektromehanik za ladje/elektromehaničarka za ladje

7241.13 Elektromonter/elektromonterka

7241.13 Pomožni elektromonter/pomožna elektromonterka

7241.14 Elektromonter/elektromonterka hladilnih in klimatskih
naprav

7241.15 Elektromonter/elektromonterka proizvodnih strojev in
naprav

7241.16 Mehanik/mehaničarka elektroenergetskih postrojenj

7241.17 Serviser/serviserka električnih naprav in opreme


7242 Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke elektronskih
naprav, serviserji/serviserke

7242.01 Skupinovodja mehanikov/mehaničark in monterjev/monterk
elektronskih naprav, serviserjev/serviserk

7242.02 Mehanik/mehaničarka elektronskih avdio-video naprav in
opreme

7242.03 Monter/monterka elektronskih avdio-video naprav in opreme

7242.04 Monter/monterka elektronskih naprav in opreme

7242.04 Monter/monterka elektronskih medicinskih naprav

7242.04 Monter/monterka elektronskih meteoroloških naprav

7242.04 Monter/monterka elektronske računalniške opreme

7242.04 Monter/monterka elektronskih radarskih naprav

7242.05 RTV mehanik/RTV mehaničarka

7242.06 RTV monter/RTV monterka

7242.07 Serviser/serviserka elektronskih naprav in opreme

7242.08 Mehanik/mehaničarka elektronskih naprav in opreme

7242.09 Mehanik/mehaničarka elektronskih pisarniških strojev


7244 Mehaniki/mehaničarke in serviserji/serviserke
telekomunikacijskih naprav

7244.01 Skupinovodja mehanikov/mehaničark in
serviserjev/serviserke telekomunikacijskih naprav

7244.02 Mehanik/mehaničarka naprav za prenos podatkov

7244.03 Mehanik/mehaničarka telefonskih naprav

7244.04 Serviser/serviserka terminalskih naprav (pri naročnikih)


7245 Monterji/monterke električnega in telekomunikacijskega
omrežja

7245.01 Skupinovodja monterjev/monterk električnega in
telekomunikacijskega omrežja

7245.02 Monter/monterka električnega omrežja

7245.03 Monter/monterka telekomunikacijskega omrežja


73 FINOMEHANIKI/FINOMEHANIČARKE, ROKODELCI/ROKODELKE,
TISKARJI/TISKARKE IPD.

731 FINOMEHANIKI/FINOMEHANIČARKE IPD.

7311 Izdelovalci/izdelovalke in popravljalci/popravljalke
preciznih instrumentov

7311.01 Skupinovodja izdelovalcev/izdelovalk in
popravljalcev/popravljalk preciznih instrumentov

7311.02 Finomehanik/finomehaničarka

7311.03 Izdelovalec/izdelovalka optičnih pripomočkov in naprav

7311.03 Izdelovalec/izdelovalka fotografske opreme

7311.04 Izdelovalec/izdelovalka ortopedskih in drugih
zdravstvenih pripomočkov

7311.05 Izdelovalec/izdelovalka preciznih naprav in opreme

7311.05 Izdelovalec/izdelovalka preciznih kirurških naprav in
opreme

7311.05 Izdelovalec/izdelovalka preciznih meteoroloških naprav in
opreme

7311.06 Kontrolor/kontrolorka preciznih instrumentov

7311.07 Serviser/serviserka optičnih pripomočkov in naprav

7311.07 Serviser/serviserka fotografske opreme

7311.08 Serviser/serviserka ortopedskih in drugih zdravstvenih
pripomočkov

7311.09 Serviser/serviserka preciznih naprav in opreme

7311.09 Serviser/serviserka preciznih kirurških naprav in opreme

7311.09 Serviser/serviserka preciznih meteoroloških naprav in
opreme

7311.10 Urar/urarka


7312 Izdelovalci/izdelovalke, uglaševalci/uglaševalke glasbil

7312.01 Izdelovalec/izdelovalka brenkal

7312.02 Izdelovalec/izdelovalka drugih glasbenih instrumentov

7312.03 Izdelovalec/izdelovalka godal

7312.04 Izdelovalec/izdelovalka kovinskih pihalnih instrumentov

7312.05 Izdelovalec/izdelovalka lesenih pihalnih instrumentov

7312.06 Izdelovalec/izdelovalka orgel in klavirjev

7312.07 Izdelovalev/izdelovalka harmonik

7312.08 Serviser/serviserka glasbenih instrumentov

7312.09 Uglaševalec/uglaševalka glasbenih instrumentov


7313 Izdelovalci/izdelovalke nakita in bižuterije

7313.01 Zlatarski poslovodja/zlatarska poslovodkinja

7313.02 Bižuterist/bižuteristka

7313.03 Draguljar/draguljarka

7313.04 Filigranist/filigranistka

7313.04 Srebrar/srebrarka

7313.05 Zlatar/zlatarka

7313.05 Zlatar graver/zlatarka graverka


732 KERAMIKI/KERAMIČARKE, STEKLARJI/STEKLARKE IPD.

7321 Lončarji/lončarke, keramiki/keramičarke

7321.01 Keramik/keramičarka

7321.02 Lončar/lončarka


7322 Steklarji/steklarke

7322.01 Steklarski delovodja/steklarska delovodkinja

7322.02 Kontrolor/kontrolorka steklenih izdelkov

7322.03 Steklar/steklarka

7322.04 Steklar polirec/steklarka polirka

7322.05 Steklobrusilec/steklobrusilka

7322.05 Brusilec/brusilka kristalnega stekla

7322.06 Steklopihalec/steklopihalka

7322.06 Steklopihalec krogličar/steklopihalka krogličarka

7322.06 Steklopihalec nad odprtim plamenon/steklopihalka nad
odprtim plamenom

7322.07 Steklorezalec/steklorezalka

7322.07 Rezalec/rezalka kristalnega stekla

7322.07 Steklorezalec/steklorezalka za optično steklo


7323 Graverji/graverke stekla ipd.

7323.01 Graver/graverka stekla

7323.02 Jedkalec/jedkalka stekla


7324 Dekoraterji/dekoraterke stekla, keramike ipd.

7324.01 Dekorater/dekoraterka keramike

7324.01 Slikar/slikarka za keramiko

7324.02 Dekorater lončar/dekoraterka lončarka

7324.03 Dekorater/dekoraterka stekla

7324.03 Stekloslikar/stekloslikarka

7324.03 Stekloslikar/stekloslikarka za ročno slikanje stekla

7342.04 Emajler/emajlerka keramike

7342.05 Izdelovalec/izdelovalka keramičnega okrasja in nakita


733 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE PREDMETOV DOMAČE OBRTI

7331 Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz lesa in
drugih materialov

7331.01 Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz kamna

7331.02 Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz lesa,
trstičja, ličja, vrbja, slame ipd.

7331.02 Coklar/coklarka

7331.02 Pipar/piparka

7331.02 Sitar/sitarka

7331.02 Slamnikar

7331.02 Suhorobar/suhorobarka

7331.03 Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz papirja

7331.04 Svečar/svečarka


7332 Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz tekstilij,
usnja in podobnih materialov

7332.01 Čipkar/čipkarica

7332.01 Klekljar/klekljarica

7332.02 Izdelovalec/izdelovalka tekstilnih in usnjenih predmetov
domače obrti


734 TISKARJI/TISKARKE IPD.

7341 Stavci/stavke, tiskarji/tiskarke ipd.

7341.01 Fotostavec/fotostavka

7341.02 Izdelovalec/izdelovalka poskusnih odtisov filmov

7341.03 Knjigotiskar/knjigotiskarka

7341.04 Kontrolor/kontrolorka tiskarskih izdelkov

7341.05 Ofsettiskar/ofsettiskarka

7341.06 Ročni stavec/ročna stavka

7341.07 Stavec, oblikovalec na ekranu/stavka, oblikovalka na
ekranu

7341.08 Strojni stavec/strojna stavka

7341.09 Tiskar/tiskarka

7341.09 Pomožni tiskar/pomožna tiskarka


7342 Stereotiperji/stereotiperke

7342.01 Stereotiper/stereotiperka


7343 Tiskarski graverji in jedkarji/tiskarske graverke in
jedkarke

7343.01 Fotograver/fotograverka

7343.02 Kemigraf/kemigrafka

7343.03 Kopist/kopistka v tiskarstvu

7343.04 Montažer/montažerka

7343.05 Reprodukcijski fotograf/reprodukcijska fotografka v
tiskarstvu

7343.06 Retušer/retušerka

7343.07 Tiskarski graver/tiskarska graverka

7343.08 Reprograf skanerist/reprografka skaneristka


7344 Razvijalci/razvijalke filmov ipd.

7344.01 Filmski laborant/filmska laborantka

7344.02 Povečevalec/povečevalka ali zmanjševalec/zmanjševalka
posnetkov

7344.03 Razvijalec/razvijalka filmov in izdelovalec/izdelovalka
fotografij


7345 Knjigovezi/knjigovezke

7345.01 Knjigovez/knjigovezka


7346 Sitotiskarji/sitotiskarke, ročni tiskarji /ročne tiskarke na
tekstilije in druge vrste materiala

7346.01 Sitotiskar/sitotiskarka

7346.02 Ročni tiskar/ročna tiskarka na tekstilije

7346.03 Ročni tiskar/ročna tiskarka na kovine

7346.04 Ročni tiskar/ročna tiskarka na papir


74 DRUGI POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA

741 PREDELOVALCI/PREDELOVALKE ŽIVIL IPD.

7411 Mesarji/mesarke ipd.

7411.01 Mesarski poslovodja/mesarska poslovodkinja

7411.02 Črevar/črevarka

7411.03 Mesar/mesarka

7411.03 Mesar perutninar/mesarka perutninarka

7411.04 Predelovalec/predelovalka rib

7411.04 Pripravljalec/pripravljalka rib


7412 Peki/pekinje, slaščičarji/slaščičarke ipd.

7412.01 Pekarski poslovodja/pekarska poslovodkinja

7412.02 Lectar/lectarka

7412.03 Pek/pekinja kruha in peciva

7412.03 Prestar/prestarica

7412.04 Testeninar/testeninarka

7412.05 Slaščičar/slaščičarka

7412.05 Slaščičar konditor/slaščičarka konditorka


7413 Predelovalci/predelovalke mleka

7413.01 Kontrolor/kontrolorka mleka

7413.02 Maslar/maslarka

7413.03 Mlekar/mlekarka

7413.04 Sirar/sirarka

7413.05 Sladoledar/sladoledarka


7414 Predelovalci/predelovalke sadja, zelenjave ipd.

7414.01 Izdelovalec/izdelovalka sadnih in zelenjavnih sokov

7414.02 Oljar/oljarka

7414.03 Predelovalec/predelovalka sadja

7414.04 Predelovalec/predelovalka zelenjave


7415 Ocenjevalci/ocenjevalke živil, ipd.

7415.01 Ocenjevalec/ocenjevalka živil

7415.02 Kletar/kletarka


7416 Predelovalci/predelovalke tobaka ipd.

7416.01 Pripravljalec/pripravljalka tobaka

7416.02 Izdelovalec/izdelovalka tobačnih izdelkov

7416.03 Ocenjevalec/ocenjevalka tobaka


7417 Solinarji/solinarke

7417.01 Vodar/vodarka v solinah


7418 Mlinarji/mlinarice

7418.01 Mlinar/mlinarica


7419 Predelovalci/predelovalke živil ipd., d.n.

7419.01 Predelovalec/predelovalka medu

7419.02 Izdelovalec/izdelovalka zdravil iz medu


742 OBDELOVALCI/OBDELOVALKE LESA IPD.

7421 Obdelovalci/obdelovalke lesa

7421.01 Obdelovalec/obdelovalka lesa

7421.02 Impregnator/impregnatorka lesa

7421.03 Sušilničar/sušilničarka


7422 Mizarji/mizarke ipd.

7422.01 Skupinovodja mizarjev

7422.02 Kontrolor /kontrolorka izdelkov iz lesa

7422.03 Mizar/mizarka

7422.03 Intarzist/intarzistka

7422.03 Izdelovalec/izdelovalka športne opreme iz lesa

7422.03 Izdelovalec/izdelovalka drugih izdelkov iz lesa

7422.03 Izdelovalec/izdelovalka lesenih igrač

7422.03 Izdelovalec/izdelovalka lesenih vodnih plovil

7422.03 Kolar/kolarka

7422.03 Mizar/mizarka stilnega pohištva

7422.03 Modelni mizar/modelna mizarka

7422.03 Modelar/modelarka

7422.03 Rezbar/rezbarka

7422.03 Sodar/sodarka

7422.04 Monter/monterka pohištva

7422.05 Pohištveni mizar/pohištvena mizarka

7422.06 Serviser/serviserka športne opreme


7423 Nastavljalci/nastavljalke lesnoobdelovalnih strojev

7423.01 Nastavljalec/nastavljalka lesnoobdelovalnih strojev


7424 Izdelovalci/izdelovalke pletenih izdelkov iz trstičja, vrbja
ipd.

7424.01 Izdelovalec/izdelovalka pletenega pohištva iz trstičja,
vrbja ipd.

7424.02 Izdelovalec/izdelovalka drugih pletenih izdelkov iz
trstičja, vrbja ipd.


743 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE, PREDELOVALCI/PREDELOVALKE TEKSTILIJ

7431 Pripravljalci/pripravljalke vlaken

7431.01 Pripravljalec/pripravljalka tekstilnih vlaken

7431.01 Česalec/česalka tekstilnih vlaken

7431.01 Izvlačilec/izvlačilka tekstilnih vlaken

7431.01 Mešalec/mešalka tekstilnih vlaken

7431.01 Mehčalec/mehčalka tekstilnih vlaken

7431.01 Predpredilec/predpredilka tekstilnih vlaken

7431.01 Sortirec/sortirka tekstilnih vlaken


7432 Predilci/predilke, pletilci/pletilke, tkalci/tkalke ipd.

7432.01 Predilec/predilka

7432.02 Pletilec/pletilka

7432.03 Tkalec/tkalka

7432.04 Vrvar/vrvarka


7433 Krojači/krojačice, šiviljci/šivilje, klobučarji/klobučarke
ipd.

7433.01 Kontrolor/kontrolorka šiviljskih in podobnih izdelkov

7433.02 Klobučar/klobučarka

7433.03 Krojač/krojačica

7433.04 Modist/modistka

7433.05 Šiviljec/šivilja


7434 Izdelovalci/izdelovalke usnjenih in krznenih oblačil

7434.01 Krojač/krojačica krznenih oblačil

7434.02 Krojač/krojačica usnjenih oblačil

7434.03 Rokavičar, usnjarski/rokavičarka, usnjarska


7435 Krojilci/krojilke

7435.01 Vodja krojilnice

7435.02 Krojilec/krojilka

7435.02 Krojilec/krojilka rokavic

7435.03 Krojilec klobučar/krojilka klobučarka

7435.04 Krojilec/krojilka konfekcije

7435.05 Krojilec tapetnik/krojilka tapetnica


7436 Šivalci/šivalke ipd.

7436.01 Dežnikar/dežnikarica

7436.02 Šivalec/šivalka

7436.02 Izdelovalec/izdelovalka copat iz tekstilij

7436.02 Izdelovalec/izdelovalka preprog

7436.02 Jadrar/jadrarka

7436.02 Izdelovalec/izdelovalka igrač iz tekstilij

7436.02 Izdelovalec/izdelovalka šotorov

7436.02 Šivalec tapetnik/šivalka tapetnica

7436.03 Vezilec/vezilka


7437 Tapetniki/tapetnice

7437.01 Izdelovalec/izdelovalka posteljnih vložkov

7437.02 Tapetnik dekorater/tapetnica dekoraterka

7437.03 Tapetnik/tapetnica vozil

7437.04 Pohištveni tapetnik/pohištvena tapetnica


744 IZDELOVALCI/IZDELOVALKE, PREDELOVALCI/PREDELOVALKE USNJA IN
KRZNA

7441 Usnjarji/usnjarke, krznarji/krznarke

7441.01 Usnjar/usnjarka

7441.02 Krznar/krznarka


7442 Izdelovalci/izdelovalke obutve, usnjene galanterije ipd.

7442.01 Čevljar/čevljarka

7442.02 Ortopedski čevljar/ortopedska čevljarka

7442.03 Usnjarski galanterist/usnjarska galanteristka

7442.04 Sedlar in jermenar/sedlarka in jermenarka


79 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA, D.N.

799 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA, D.N.

7999 Poklici za neindustrijski način dela, d.n.

7999.01 Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in
vulkanizer/vulkanizerka


8 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI
IZDELOVALCI/INDUSTRIJSKE IZDELOVALKE IN SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE

81 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV

811 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE RUDARSKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV

8111 Upravljalci/upravljalke rudarskih procesnih strojev in
naprav

8111.01 Upravljalec/upravljalka rudarskih strojev in naprav

8111.01 Rudarski strojnik


8112 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
obdelavo rude in kamnin

8112.01 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za bogatenje
rude in kamnin

8112.02 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za drobljenje
rude in kamnin

8112.03 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za flotacijo
rude in kamnin

8112.04 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za mletje rude
in kamnin

8112.05 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za obdelavo
rude in kamnin


8113 Upravljalci/upravljalke geovrtalnih strojev in naprav

8113.01 Geovrtalec/geovrtalka


812 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE METALURŠKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV

8121 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
pridobivanje kovin

8121.01 Skupinovodja upravljalcev/upravljalk procesnih strojev in
naprav za pridobivanje kovin

8121.02 Kontrolor/kontrolorka metalurških procesov in izdelkov

8121.03 Upravljalec/upravljalka peči za predelavo kovin

8121.03 Upravljalec/upravljalka peči za plemenitenje kovin

8121.04 Upravljalec/upravljalka procesnih linij za predelavo
kovin

8121.04 Upravljalec/upravljalka strojev za lakiranje kovin

8121.05 Upravljalec/upravljalka talilnih peči

8121.05 Upravljalec/upravljalka talilnih peči za pridobivanje
železa

8121.05 Upravljalec/upravljalka talilnih peči za pridobivanje
drugih kovin

8121.06 Upravljalec/upravljalka procesnih strojev in naprav za
pridobivanje kovin


8122 Industrijski talilci/industrijske talilke, livarji/livarke,
valjavci/valjavke

8122.00 Adjuster/adjusterka metalurških izdelkov

8122.00 Lužilec/lužilka kovin

8122.00 Obrusilec/obrusilka ulitkov

8122.01 Skupinovodja industrijskih talilcev/talilk,
livarjev/livark, valjavcev/valjavk

8122.02 Industrijski livar/industrijska livarka

8122.02 Talilec livar/talilka livarka

8122.02 Upravljalec/upravljalka strojev za vlivanje kovin

8122.02 Kalupar livar, strojni/kaluparka livarka, strojna

8122.03 Industrijski talilec/industrijska talilka

8122.04 Industrijski talilec livar/industrijska talilka livarka

8122.05 Industrijski valjavec/industrijska valjavka

8122.05 Oblikovalec/oblikovalka profilov

8122.05 Valjavec/valjavka pločevine

8122.05 Valjavec/valjavka trakov

8122.05 Valjavec/valjavka žice


8123 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev za toplotno
obdelavo kovin

8123.01 Industrijski kalilec/industrijska kalilka

8123.02 Industrijski žarilec/industrijska žarilka

8123.03 Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za toplotno
obdelavo kovin


8124 Upravljalci/upravljalke strojev in naprav za vlečenje,
iztiskanje kovin

8124.01 Industrijski žičar/industrijska žičarka

8124.02 Upravljalec/upravljalka strojev za iztiskanje kovin

8124.03 Upravljalec/upravljalka strojev za vlečenje kovin


813 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE MINERALURŠKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV

8131 Upravljalci/upravljalke steklarskih, keramijskih in podobnih
strojev in naprav

8131.01 Skupinovodja steklarskih, keramijskih in podobnih
procesnih strojev in naprav

8131.02 Kontrolor/kontrolorka mineralurških procesov in izdelkov

8131.03 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
keramike

8131.03 Upravljalec/upravljalka peči za keramiko

8131.03 Upravljalec/upravljalka peči za proizvodnjo opeke

8131.03 Upravljalec/upravljalka peči za proizvodnjo ploščic

8131.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo lončevine

8131.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo porcelana

8131.04 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
keramičnih izdelkov

8131.05 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
stekla

8131.05 Upravljalec/upravljalka peči za steklo

8131.05 Upravljalec/upravljalka strojev za brušenje stekla

8131.05 Upravljalec/upravljalka strojev za obdelavo stekla

8131.05 Upravljalec/upravljalka strojev za pihanje stekla

8131.06 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
steklenih izdelkov


8139 Upravljalci/upravljalke mineralurških procesnih strojev in
naprav, d.n.

8139.01 Upravljalec/upravljalka strojev za mešanje sestavin za
glino

8139.02 Upravljalec/upravljalka strojev za mešanje sestavin za
proizvodnjo stekla

8139.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo glazur in
brusov

8139.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mineralnih
vlaken


814 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
PREDELAVO LESA IN IZDELAVO PAPIRJA

8141 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
predelavo lesa

8141.01 Upravljalec/upravljalka iverilnika

8141.02 Upravljalec/upravljalka polnojarmenika

8141.03 Upravljalec/upravljalka procesnih linij za predelavo lesa

8141.04 Upravljalec/upravljalka sekalnega stroja

8141.05 Upravljalec/upravljalka stiskalnice za iverne ali
vlaknene plošče

8141.06 Upravljalec/upravljalka stiskalnice za panelne plošče

8141.07 Upravljalec/upravljalka stiskalnice za vezane plošče

8141.08 Upravljalec/upravljalka stroja za razvlaknjevanje


8142 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
pripravo papirjevine

8142.01 Upravljalec/upravljalka strojev za struženje lesa za
pripravo papirjevine

8142.02 Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo papirjevine


8143 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
proizvodnjo papirja

8143.01 Upravljalec/upravljalka procesnih strojev in naprav za
proizvodnjo papirja

8143.01 Upravljalec/upravljalka stiskalnice za papir


815 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA
KEMIJSKO PREDELAVO

8151 Upravljalci/upravljalke drobilnih in mešalnih strojev in
naprav za kemijsko predelavo

8151.01 Upravljalec/upravljalka drobilnih in mešalnih strojev za
kemijsko predelavo

8151.01 Izdelovalec in predelovalec/izdelovalka in predelovalka
škroba


8152 Upravljalci/upravljalke kemijskih procesnih
toplotnoobdelovalnih strojev in naprav

8152.01 Upravljalec/upravljalka asfaltne baze

8152.02 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo apna

8152.02 Apnar/apnarka

8152.03 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo bitumensko-
katranskih proizvodov

8152.04 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo cementar

8152.04 Cementar/cementarka

8152.05 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo gipsa

8152.06 Upravljalec/upravljalka kemijskih toplotnoobdelovalnih
strojev in naprav


8153 Upravljalci/upravljalke strojev in naprav za kemijsko
filtriranje in ločevanje

8153.01 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za kemijsko
filtriranje in ločevanje


8154 Upravljalci/upravljalke kemijskoreakcijskih in destilirnih
strojev in naprav

8154.01 Upravljalec/upravljalka kemijskoreakcijskih in
destilirnih strojev in naprav


8155 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
predelavo nafte in zemeljskega plina

8155.01 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za predelavo
nafte in zemeljskega plina


8159 Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za
kemijsko predelavo, d.n.

8159.01 Kemijski laborant/kemijska laborantka

8159.02 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo plina

8159.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo koksa

8159.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
sintetičnih vlaken

8159.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo umetnega
usnja

8159.06 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo umetnih
gnojil

8159.07 Upravljalec/upravljalka strojev za izločanje
radioaktivnih snovi


816 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE ENERGETSKIH PROCESNIH STROJEV IN
NAPRAV

8161 Upravljalci/upravljalke energetskih procesnih naprav

8161.01 Upravljalec/upravljalka bioenergetskih naprav

8161.02 Upravljalec/upravljalka hidroenergetskih naprav

8161.03 Upravljalec/upravljalka jedrskoenergetskih naprav

8161.04 Upravljalec/upravljalka plinskoenergetskih naprav

8161.05 Upravljalec/upravljalka sončnoenergetskih naprav

8161.06 Upravljalec/upravljalka termoenergetskih naprav

8161.07 Upravljalec/upravljalka energetskih naprav


8162 Upravljalci/upravljalke parnih strojev in naprav

8162.01 Kurjač/kurjačica parne lokomotive

8162.02 Upravljalec/upravljalka parnega stroja na ladji

8162.03 Upravljalec/upravljalka parnih strojev in naprav

8162.03 Upravljalec/upravljalka kotlarne


8163 Upravljalci/upravljalke vodočrpalnih, klimatskih, čistilnih
naprav ipd.

8163.01 Upravljalec/upravljalka čistilnih naprav

8163.02 Upravljalec/upravljalka hladilnih naprav

8163.03 Upravljalec/upravljalka krematorija

8163.04 Upravljalec/upravljalka prezračevalnih naprav

8163.05 Upravljalec/upravljalka sežigalne peči za odpadke

8163.06 Upravljalec/upravljalka vodočistilnih naprav

8163.07 Upravljalec/upravljalka vodočrpalnih naprav


817 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE INDUSTRIJSKIH ROBOTOV

8170 Upravljalci/upravljalke industrijskih robotov

8170.01 Upravljalec/upravljalka industrijskih robotov


82 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO IZDELKOV IN
SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOV

821 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO KOVINSKIH IN
MINERALNIH IZDELKOV

8211 Upravljalci/upravljalke orodnih strojev

8211.01 Skupinovodja upravljalcev orodnih strojev

8211.02 Kontrolor/kontrolorka kovinskih izdelkov

8211.03 Upravljalec/upravljalka strojev za brušenje kovin

8211.04 Upravljalec/upravljalka strojev za rezanje kovin

8211.05 Upravljalec/upravljalka strojev za rezkanje kovin

8211.06 Upravljalec/upravljalka strojev za skobljanje kovin

8211.07 Upravljalec/upravljalka strojev za varjenje kovin

8211.08 Upravljalec/upravljalka strojev za vrtanje kovin

8211.09 Upravljalec/upravljalka stružnice


8212 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo cementnih in
drugih mineralnih izdelkov

8212.01 Izdelovalec/izdelovalka betonskih gradbenih elementov

8212.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
industrijskih diamantov

8212.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov
iz betona

8212.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov
iz cementa

8212.04 Cementninar/cementninarka

8212.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov
iz umetnega kamna


822 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO KEMIJSKIH
IZDELKOV

8221 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo zdravil,
pralnih in toaletnih sredstev

8221.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo zdravil

8221.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pralnih
sredstev

8221.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo toaletnih
izdelkov


8222 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo streliva in
razstreliva

8222.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vžigalic

8222.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo streliva
in razstreliva


8223 Upravljalci/upravljalke strojev za površinsko obdelavo
kovinskih delov

8223.01 Upravljalec/upravljalka strojev za galvaniziranje
kovinskih delov

8223.01 Galvanizer/galvanizerka kovin

8223.02 Upravljalec/upravljalka strojev za prevlačenje kovinskih
delov

8223.02 Emajler/emajlerka kovin

8223.03 Upravljalec/upravljalka strojev za površinsko obdelavo
kovinskih delov


8224 Upravljalci/upravljalke strojev za izdelovanje fotografskih
izdelkov

8224.01 Upravljalec/upravljalka strojev za obdelavo filmov

8224.02 Upravljalec/upravljalka strojev za povečanje ali
zmanjšanje fotografij

8224.03 Upravljalec/upravljalka strojev za razvijanje fotografij

8224.04 Upravljalec/upravljalka strojev za izdelovanje
fotografskih izdelkov


8229 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo kemijskih
izdelkov, d.n.

8229.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo premaznih
sredstev

8229.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo drugih
kemičnih izdelkov

8229.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo linoleja

8229.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sveč


823 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO GUMENIH IN
PLASTIČNIH IZDELKOV

8231 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo gumenih
izdelkov

8231.01 Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka
pnevmatik

8231.02 Industrijski vulkanizer/industrijska vulkanizerka

8231.03 Kontrolor/kontrolorka gumenih izdelkov

8231.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
gumenotehničnih izdelkov

8231.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo gumenih
izdelkov

8231.06 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo gumenih
polizdelkov


8232 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo plastičnih
izdelkov

8232.00 Plastilec/plastilka polimernih snovi

8232.01 Izdelovalec/izdelovalka plastičnih laminatov

8232.02 Oblikovalec/oblikovalka plastike

8232.02 Oblikovalec/oblikovalka poliuretana

8232.02 Oblikovalec/oblikovalka armiranih izdelkov iz sintetičnih
večkomponentnih materialov

8232.03 Rezalec/rezalka plastike

8232.04 Vbrizgovalec/vbrizgovalka plastike

8232.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo plastičnih
izdelkov

8232.05 Izdelovalec/izdelovalka plastičnih igrač


824 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO LESENIH
IZDELKOV

8240 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo lesenih
izdelkov

8240.00 Lakirec/lakirka lesenih izdelkov

8240.01 Skupinovodja upravljalcev strojev za proizvodnjo lesenih
izdelkov

8240.02 Kontrolor/kontrolorka lesenih izdelkov

8240.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pohištva

8240.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo stavbnega
pohištva

8240.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo drugih
lesenih izdelkov


825 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO TISKARSKIH,
KNJIGOVEŠKIH IN PAPIRNIH IZDELKOV

8251 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tiskarskih
izdelkov

8251.01 Upravljalec/upravljalka strojev za globoki tisk

8251.02 Upravljalec/upravljalka strojev za ofsettisk

8251.03 Upravljalec/upravljalka strojev za sitotisk

8251.04 Upravljalec/upravljalka strojev za tiskanje na blago

8251.05 Upravljalec/upravljalka strojev za tiskanje tapet

8251.06 Upravljalec/upravljalka strojev za visoki tisk

8251.07 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tiskarskih
izdelkov


8252 Upravljalci/upravljalci knjigoveških strojev

8252.01 Upravljalec/upravljalka knjigoveških strojev

8252.01 Upravljalec/upravljalka knjigoveških strojev za reliefni
tisk


8253 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo papirnatih
izdelkov

8253.01 Kartonažer/kartonažerka

8253.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo papirnatih
izdelkov

8253.02 Izdelovalec/izdelovalka papirnatih vrečk in ovojnic


826 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO TEKSTILNIH,
USNJENIH, KRZNENIH IZDELKOV

8261 Upravljalci/upravljalke strojev za predenje, previjanje ipd.

8261.01 Upravljalec/upravljalka strojev za dodelovanje vlaknovin

8261.02 Upravljalec/upravljalka strojev za izdelovanje vlaknovin

8261.03 Upravljalec/upravljalka strojev za predenje

8261.04 Upravljalec/upravljalka strojev za previjanje

8261.05 Upravljalec/upravljalka strojev za snovanje


8262 Upravljalci/upravljalke strojev za pletenje, tkanje ipd.

8262.01 Upravljalec/upravljalka strojev za pletenje

8262.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo čipk

8262.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo preprog

8262.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tapiserij

8262.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vrvi

8262.06 Upravljalec/upravljalka strojev za tkanje


8263 Upravljalci/upravljalke strojev za šivanje oblačil iz
tekstilij, usnja, krzna ipd.

8263.01 Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje oblačil iz
tekstilij

8263.01 Konfekcijski šivalec/konfekcijska šivalka

8263.01 Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka

8263.02 Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje drugih
izdelkov iz tekstilij

8263.03 Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje oblačil iz
usnja in krzna

8263.03 Dodelovalec/dodelovalka usnjenih in krznenih oblačil

8263.03 Šivalec usnjenih in krznenih oblačil

8263.04 Upravljalec/upravljalka strojev za vezenje


8264 Upravljalci/upravljalke strojev za beljenje, barvanje,
čiščenje tekstilij, usnja, krzna ipd.

8264.01 Apreter/apreterka tekstilij, usnja, krzna

8264.02 Barvar/barvarka tekstilij, usnja, krzna

8264.03 Belilec/belilka tekstilij

8264.04 Kemični čistilec/kemična čistilka in pralec/pralka

8264.05 Konfekcijski likalec/konfekcijska likalka

8264.06 Plemenitilec/plemenitilka tekstilij


8265 Upravljalci/upravljalke strojev za pripravo in obdelavo
usnja in krzna

8265.01 Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo in obdelavo
krzna

8265.02 Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo in obdelavo
usnja

8265.02 Strojar/strojarka


8266 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo obutve in
usnjene galanterije

8266.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo obutve

8266.01 Izdelovalec/izdelovalka spodnjih delov in
sestavljalec/sestavljalka obutve

8266.01 Izdelovalec/izdelovalka zgornjih delov obutve

8266.01 Krojilec/krojilka obutve

8266.01 Šivalec/šivalka obutve

8266.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo usnjarsko
tehničnih izdelkov

8266.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo usnjene
galanterije

8266.03 Dodelovalec/dodelovalka usnjene galanterije

8266.03 Krojilec/krojilka usnjene galanterije

8266.03 Šivalec usnjene galanterije


8269 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tekstilnih,
usnjenih, krznenih izdelkov, d.n.

8269.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo obrob in
vrvic iz tekstilij, usnja in krzna


827 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN
PODOBNIH IZDELKOV

8271 Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo mesa in rib

8271.01 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo mesa

8271.01 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo
konzerviranega mesa

8271.01 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo zamrznjenega
mesa

8271.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo rib

8271.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo
konzerviranih rib

8271.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo zamrznenjih
rib


8272 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo mlečnih
izdelkov

8272.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mlečnih
izdelkov

8272.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mleka v
prahu

8272.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
pasteriziranega mleka

8272.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sira

8272.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
zamrznjenih mlečnih izdelkov


8273 Upravljalci/upravljalke strojev za mletje žita, kavovin,
začimb ipd.

8273.01 Upravljalec/upravljalka strojev za mletje kavovin

8273.02 Upravljalec/upravljalka strojev za mletje začimb

8273.03 Upravljalec/upravljalka strojev za mletje žita

8273.04 Upravljalec/upravljalka strojev za mletje živinske krme


8274 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo pekarskih,
slaščičarskih in podobnih izdelkov

8274.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
konditorskih izdelkov

8274.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo kruha in
peciva

8274.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo slaščic

8274.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo testenin


8275 Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo sadja,
zelenjave, rastlinskih maščob ipd.

8275.00 Sterilizer/sterilizerka

8275.00 Strojni čistilec/strojna čistilka sadja in zelenjave

8275.01 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo rastlinskih
maščob

8275.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo sadja

8275.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sadnih
sokov

8275.03 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo zelenjave

8275.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
zelenjavnih sokov

8275.04 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo drugih
rastlin

8275.04 Estraher/estraherka

8275.04 Pripravljalec/pripravljalka rastlinskega izvlečka

8275.04 Predelovalec/predelovalka zdravilnih zelišč


8276 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo sladkorja
ipd.

8276.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sladkorja

8276.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
nerafiniranega sladkorja

8276.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo medu


8277 Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo čaja, kave in
kakava

8277.01 Upravljalec/upravljalka stroja za predelavo čaja

8277.02 Upravljalec/upravljalka stroja za predelavo kakava

8277.03 Upravljalec/upravljalka stroja za predelavo kave


8278 Upravaljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo piva, vina
ipd.

8278.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
brezalkoholnih pijač (razen sadnih in zelenjavnih sokov)

8278.01 Sodavičar/sodavičarka

8278.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo piva

8278.02 Pivovar/pivovarka

8278.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pekovskega
kvasa

8278.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vina

8278.03 Vinar/vinarka

8278.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo žganih
pijač


8279 Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo prehrambnih
in podobnih izdelkov, d.n.

8279.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tobaka in
tobačnih izdelkov

8279.01 Industrijski predelovalec/industrijska predelovalka
tobaka

8279.01 Industrijski pripravljalec/industrijska pripravljalka
tobaka

8279.01 Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka cigaret

8279.01 Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka cigar
in drugih tobačnih izdelkov


828 SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE STROJEV, NAPRAV IN IZDELKOV

8281 Sestavljalci/sestavljalke strojev in naprav

8281.01 Sestavljalec/sestavljalka motorjev

8281.02 Sestavljalec/sestavljalka proizvodnih strojev

8281.03 Sestavljalec/sestavljalka vozil


8282 Sestavljalci/sestavljalke električne opreme ipd.

8282.01 Impregnator/impregnatorka navitij

8282.02 Kontrolor/kontrolorka električnih izdelkov

8282.03 Navijalec/navijalka navitij in tuljav

8282.04 Sestavljalec/sestavljalka žičnih spletov

8282.05 Sestavljalec/sestavljalka električnih delov

8282.06 Spajalec/spajalka navitij in vezij

8282.07 Sestavljalec/sestavljalka električne opreme


8283 Sestavljalci/sestavljalke elektronskih naprav in opreme ipd.

8283.01 Sestavljalec/sestavljalka elektronskih naprav in opreme

8283.01 Sestavljalec/sestavljalka avdiovizualnih naprav in opreme

8283.01 Sestavljalec/sestavljalka elektronskih pisarniških naprav
in opreme

8283.02 Sestavljalec/sestavljalka elektronskih sklopov

8283.03 Sestavljalec/sestavljalka mikroelektronskih vezij

8283.04 Sestavljalec/sestavljalka računalniških naprav in opreme

8283.05 Sestavljalec/sestavljalka tiskanih vezij


8284 Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz kovin, gume in
plastike

8284.01 Sestavljalec/sestavljalka gumenih izdelkov

8284.02 Sestavljalec/sestavljalka kovinskih izdelkov

8284.03 Sestavljalec/sestavljalka plastičnih izdelkov


8285 Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz lesa in podobnih
materialov

8285.01 Sestavljalec/sestavljalka pohištva

8285.01 Sestavljalec/sestavljalka stolov

8285.02 Sestavljalec/sestavljalka stavbnega pohištva

8285.03 Sestavljalec/sestavljalka drugih izdelkov iz lesa in
podobnih materialov


8286 Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz kartona, tekstilij in
podobnih materialov

8286.01 Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz kartona

8286.02 Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz papirja

8286.03 Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz tekstilij

8286.04 Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz usnja


829 DRUGI UPRAVLJALCI/DRUGE UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO
IZDELKOV IN SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOV, D.N.

8290 Drugi upravljalci/druge upravljalke strojev za proizvodnjo
izdelkov in sestavljalci/sestavljalke izdelkov, d.n.

8290.01 Polnilec/polnilka tehničnih plinov

8290.02 Strojni označevalec/strojna označevalka izdelkov

8290.03 Strojni polnilec/strojna polnilka tekočin

8290.04 Strojni embaler/strojna embalerka

8290.04 Strojni pakirec/strojna pakirka


83 VOZNIKI/VOZNICE , UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE TRANSPORTNIH NAPRAV
IN PREMIČNIH STROJEV

831 VOZNIKI/VOZNICE ŽELEZNIŠKIH VOZIL IPD.

8311 Vozniki/voznice železniških vozil

8311.01 Strojevodja

8311.01 Pomočnik/pomočnica strojevodje

8311.01 Strojevodja za premik

8311.01 Voznik/voznica lokomotive v kamnolomu

8311.01 Voznik/voznica lokomotive v rudniku

8311.02 Voznik/voznica motornih progovnih vozil


8312 Železniški signalisti/železniške signalistke,
premikači/premikačice, zavirači/zaviračice ipd.

8312.01 Nadzorni kretnik/nadzorna kretničarka

8312.02 Premikalni/premikalna vodja

8312.03 Železniški premikač/železniška premikačica

8312.04 Železniški zavirač/železniška zaviračica

8312.05 Kretničar/kretničarka

8312.06 Obhodnik proge/obhodnica proge

8312.07 Upravljalec/upravljalka zapornic


832 VOZNIKI/VOZNICE CESTNIH VOZIL

8322 Vozniki/voznice osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih
vozil

8322.01 Voznik/voznica lahkega dostavnega vozila

8322.02 Voznik/voznica osebnega vozila

8322.03 Voznik/voznica reševalnega vozila

8322.04 Voznik/voznica taksija


8323 Vozniki/voznice avtobusov ipd.

8323.01 Voznik/voznica avtobusa

8323.02 Voznik/voznica tramvaja

8323.03 Voznik/voznica trolejbusa


8324 Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev

8324.01 Voznik/voznica cisterne

8324.01 Voznik/voznica cisterne za prevoz nevarnih snovi

8324.01 Voznik/voznica cisterne za prevoz tekočih snovi

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka

8324.02 Voznik/voznica prekucnika

8324.02 Voznik/voznica težkega tovornjaka

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka za prevoz kamenja

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka za prevoz lesa

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka za prevoz nevarnih snovi

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka za prevoz rude in premoga

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka za vleko avtomobilov

8324.03 Voznik/voznica vlačilca


833 UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE TRANSPORTNIH NAPRAV, KMETIJSKIH IN
DRUGIH PREMIČNIH STROJEV

8331 Upravljalci/upravljalke premičnih kmetijskih in gozdarskih
strojev

8331.01 Upravljalec/upravljalka premičnih gozdarskih strojev

8331.02 Upravljalec/upravljalka premičnih kmetijskih strojev

8331.02 Upravljalec/upravljalka mlatilnice

8331.02 Upravljalec/upravljalka kombajna

8331.03 Voznik/voznica traktorja


8332 Upravljalci/upravljalke strojev za zemeljska dela ipd.

8332.01 Upravljalec/upravljalka stroja za čiščenje ulic

8332.02 Upravljalec/upravljalka strojev gradbene mehanizacije

8332.03 Upravljalec/upravljalka strojev za progovna dela

8332.04 Upravljalec/upravljalka strojev za zemeljska dela

8332.04 Upravljalec/upravljalka bagra

8332.04 Upravljalec/upravljalka buldožerja

8332.04 Upravljalec/upravljalka nakladalca

8332.04 Upravljalec/upravljalka valjarja

8332.05 Voznik/voznica teptalca na smučišču


8333 Upravljalci/upravljalke žerjavov, dvigal ipd.

8333.01 Upravljalec/upravljalka dvigala

8333.01 Upravljalec/upravljalka avtodvigala

8333.01 Upravljalec/upravljalka gradbenega dvigala

8333.01 Upravljalec/upravljalka rudniškega dvigala

8333.02 Upravljalec/upravljalka stroja za pranje avtomobilov

8333.03 Upravljalec/upravljalka viličarja

8333.04 Upravljalec/upravljalka vozil za oskrbo letal

8333.05 Upravljalec/upravljalka žerjava

8333.05 Upravljalec/upravljalka kabelskega žerjava

8333.05 Upravljalec/upravljalka metalurškega žerjava

8333.05 Upravljalec/upravljalka mostnega žerjava

8333.05 Upravljalec/upravljalka premičnega žerjava

8333.05 Upravljalec/upravljalka pristaniškega žerjava

8333.05 Upravljalec/upravljalka traktorskega žerjava

8333.05 Upravljalec/upravljalka železniškega žerjava

8333.06 Upravljalec/upravljalka žičnice

8333.06 Upravljalec/upravljalka gozdarske žičnice

8333.06 Upravljalec/upravljalka smučarske žičnice


8334 Upravljalci/upravljalke težkih tovornjakov z dvigalom

8334.01 Upravljalec/upravljalka težkega tovornjaka z dvigalom

8334.02 Upravljalec/upravljalka tovornjaka viličarja


834 KRMARJI/KRMARKE, LADIJSKI/LADIJSKE STROJEVODJE,
MORNARJI/MORNARKE IPD.

8340 Krmarji/krmarke, ladijski/ladijuske strojevodje,
mornarji/mornarke ipd.

8340.01 Čolnar/čolnarka

8340.02 Krmar/krmarka

8340.03 Ladijski motorist/ladijska motoristka

8340.04 Ladijski/ladijska strojevodja

8340.04 Vodja stroja

8340.05 Ladjevodja

8340.05 Vodja krova

8340.06 Mornar/mornarka

8340.07 Mornar - motorist/mornarka - motoristka

8340.08 Svetilničar/svetilničarka


9 POKLICI ZA PREPROSTA DELA

91 POKLICI ZA PREPROSTA PRODAJNA, STORITVENA IN KOMUNALNA DELA

911 POULIČNI PRODAJALCI/POULIČNE PRODAJALKE

9110 Poulični prodajalci/poulične prodajalke

9110.01 Krošnjar/krošnjarka

9110.02 Poulični prodajalec/poulična prodajalka drugih izdelkov

9110.02 Poulični prodajalec/poulična prodajalka časopisov

9110.03 Poulični prodajalec/poulična prodajalka hrane in pijač

9110.03 Poulični prodajalec/poulična prodajalka hrane

9110.03 Poulični prodajalec/poulična prodajalka pijač

9110.04 Prodajalec/prodajalka okrepčil na prireditvah


913 ČISTILCI/ČISTILKE IPD.

9131 Čistilci/čistilke in gospodinjski pomočniki/gospodinjske
pomočnice na domu ipd.

9131.01 Čistilec/čistilka na domu

9131.02 Gospodinjski pomočnik/gospodinjska pomočnica na domu

9131.03 Kuhinjski pomočnik/kuhinjska pomočnica na domu


9132 Drugi čistilci/druge čistilke, strežniki/strežnice ipd.

9132.01 Bolniški strežnik/bolniška strežnica

9132.01 Strežnik/strežnica bolnih na domu

9132.01 Strežnik/strežnica v socialnovarstvenem zavodu

9132.01 Strežnik/strežnica v zdravstvenem zavodu

9132.02 Čistilec/čistilka pohištva in talnih oblog

9132.03 Čistilec/čistilka prostorov

9132.04 Čistilec/čistilka vozil

9132.05 Farmacevtski strežnik/farmacevtska strežnica

9132.06 Kuhinjski pomočnik/kuhinjska pomočnica (ne na domu)

9132.07 Sobar/sobarica


9133 Likalci/likalke, pralci/pralke

9133.01 Likalec/likalka

9133.02 Pralec/pralka


914 HIŠNIKI/HIŠNICE, ČISTILCI/ČISTILKE OKEN IPD.

9141 Hišniki/hišnice ipd.

9141.01 Hišnik/hišnica

9141.02 Ključar/ključarka


9142 Čistilci/čistilke oken, ročni pralci/ročne pralke vozil

9142.01 Čistilec/čistilka oken

9142.02 Ročni pralec/ročna pralka vozil


915 KURIRJI/KURIRKE, VRATARJI/VRATARICE IPD.

9151 Kurirji/kurirke, dostavljalci/dostavljalke

9151.01 Dostavljalec/dostavljalka

9151.02 Hotelski nosač/hotelska nosačica

9151.03 Kurir/kurirka

9151.04 Plakater/plakaterka

9151.05 Postrešček

9151.06 Raznašalec/raznašalka

9151.06 Raznašalec/raznašalka časopisov

9151.06 Raznašalec/raznašalka sporočil

9151.07 Razvrščevalec/razvrščevalka pošte


9152 Vratarji/vratarice ipd

9152.01 Biljeter/biljeterka

9152.02 Garderober/garderoberka

9152.03 Reditelj/rediteljica

9152.03 Redar/redarka na smučišču

9152.03 Redar/redarka na parkirišču

9152.04 Vratar/vratarica


9153 Oskrbovalci/oskrbovalke prodajnih in igralnih avtomatov ipd.

9153.01 Odčitovalec/odčitovalka s števcev

9153.02 Oskrbovalec/oskrbovalka prodajnih in igralnih avtomatov

9153.03 Urejevalec/urejevalka žetonov v igralnicah

9153.03 Chiper


916 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA KOMUNALNA DELA IPD.

9160 Pometalci/pometalke, smetarji/smetarke ipd.

9160.01 Delavec/delavka za težja hišna opravila

9160.02 Pometalec/pometalka

9160.03 Smetar/smetarka


92 POKLICI ZA PREPROSTA KMETIJSKA, GOZDARSKA, LOVSKA, RIBIŠKA,
DELA IPD.

921 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA KMETIJSKA, GOZDARSKA, LOVSKA,
RIBIŠKA, DELA IPD.

9211 Delavci/delavke za preprosta kmetijska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta kmetijska dela

9211.01 Hlevar/hlevarka

9211.01 Nabiralec/nabiralka zelišč

9211.01 Obiralec/obiralka hmelja

9211.01 Obiralec/obiralka sadja

9211.01 Pastir/pastirica

9211.01 Delavec/delavka za preprosta perutninarska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta poljska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta sadjarska dela

9211.01 Vinogradniški delavec/vinogradniška delavka

9211.01 Delavec/delavka za preprosta vrtnarska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta živinorejska dela


9212 Delavci/delavke za preprosta gozdarska dela

9212.01 Delavec/delavka za preprosta gozdarska dela


9213 Delavci/delavke za preprosta lovska, ribiška dela

9213.01 Delavec/delavka za preprosta lovska dela

9213.02 Delavec/delavka za preprosta ribiška dela


93 POKLICI ZA PREPROSTA RUDARSKA IN GRADBENIŠKA DELA TER
PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, TRANSPORTU IPD.

931 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA RUDARSKA, GRADBENIŠKA DELA IPD.

9311 Delavci/delavke za preprosta kamnolomska in rudarska dela

9311.01 Delavec/delavka za preprosta kamnolomska dela

9311.01 Kopač/kopačica v kamnolomu

9311.02 Delavec/delavka za preprosta rudarska dela

9311.02 Kopač/kopačica v rudniku


9312 Delavci/delavke za preprosta dela pri nizkih gradnjah

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri nizkih gradnjah

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri gradnji cest

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri gradnji in
vzdrževanju vodovodnih cevovodov

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri gradnji jezov

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri vzdrževanju cest

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri vzdrževanju jezov

9312.01 Progar/progarka


9313 Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih ggradnjah

9313.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri visokih gradnjah

9313.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri gradnji stavb

9313.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri podiranju stavb

9313.01 Delavec/delavka za preprosta zidarska dela

9313.01 Delavec/delavka za preprosta tesarska dela


932 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH

9320 Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih
dejavnostih

9320.00 Ročni delavec/ročna delavka za letvičenje lesa

9320.00 Ročni delavec/ročna delavka za zlaganje in prekladanje
izdelkov

9320.00 Ročni delavec/ročna delavka za zlaganje in prekladanje
lesa

9320.00 Ročni embaler/ročna embalerka

9320.00 Ročni pakirec/ročna pakirka proizvodov

9320.00 Ročni polnilec/ročna polnilka

9320.00 Ročni pomivalec/ročna pomivalka embalaže

9320.00 Ročni sestavljalec/ročna sestavljalka komponent

9320.00 Ročni sortirec/ročna sortirka steklenic

9320.00 Ročni sortirec/ročna sortirka opeke

9320.00 Ročni zlagalec/ročna zlagalka opeke

9320.01 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji hrane,
pijač, krmil in tobačnih izdelkov

9320.02 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji
tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov

9320.03 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji usnja,
obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil

9320.04 Delavec/delavka za preprosta dela v obdelavi in predelavi
lesa ter v proizvodnji izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
razen pohištva

9320.05 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji vlaknin,
papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona, v
založništvu in tiskartvu

9320.06 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji koksa,
naftnih derivatov, jedrskega goriva

9320.07 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji
kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken

9320.08 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji izdelkov
iz gume in plastičnih mas

9320.09 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov

9320.10 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji kovin in
kovinskih izdelkov

9320.11 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji strojev
in naprav

9320.12 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji
električne in optične opreme

9320.13 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji vozil in
plovil

9320.14 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji pohištva
in drugih predelovalnih dejavnostih ter v reciklaži


933 DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA PREKLADALNA IN TRANSPORTNA DELA

9330 Delavci/delavke za preprosta prekladalna in transportna dela

9330.01 Delavec/delavka za preprosta prekladalna dela

9330.01 Nakladalec/nakladalka

9330.01 Prenašalec/prenašalka izdelkov

9330.01 Razkladalec/razkladalka

9330.01 Skladiščni delavec/skladiščna delavka

9330.01 Sortirec/sortirka prtljage

9330.02 Delavec/delavka za preprosta transportna dela

9330.02 Kočijaž/kočijažinja

9330.02 Manipulant/manipulantka vagončkov tunelske peči za žganje
opeke

9330.02 Voznik/voznica akumulatorskih vozičkov

9330.02 Voznik/voznica voza s konjsko vprego


99 POKLICI ZA PREPROSTA DELA, D.N.

999 POKLICI ZA PREPROSTA DELA, D.N.

9999 Poklici za preprosta dela, d.n.

9999.01 Delavec/delavka za druga preprosta dela

9999.01 Delavec/delavka za preprosta gledališka, odrska dela

9999.01 Gledališki vrviščar/gledališka vrviščarka

9999.02 Delavec/delavka za preprosta priložnostna dela


0 VOJAŠKI POKLICI

01 VOJAŠKI POKLICI

011 VOJAŠKI POKLICI

0110 Vojaki/vojakinje in častniki/častnice

0110.01 Častnik/častnica

0110.02 Podčastnik/podčastnica

0110.03 Vojak/vojakinja
PRILOGA

STANDARDNA KLASIFIKACIJA POKLICEV

KODIRNI SEZNAM POKLICEV, abecedni

8122.00 Adjuster/adjusterka metalurških izdelkov

4115.01 Administrator/administratorka

3429.01 Agent/agentka za glasbene prireditve

3429.01 Agent/agentka za gledališke prireditve

3429.01 Agent/agentka za kulturne prireditve

3429.02 Agent/agentka za literaturo

3429.03 Agent/agentka za propagando

3429.04 Agent/agentka za šport

2213.18 Agronom/agronomka

2213.01 Agronom/agronomka za poljedelstvo

2213.02 Agronom/agronomka za sadjarstvo

2213.03 Agronom/agronomka za vinogradništvo

2213.04 Agronom/agronomka za vrtnarstvo

3474.01 Akrobat/akrobatka

2121.01 Aktuar/aktuarka

5222.01 Akviziter/akviziterka

3475.05 Alpinistični in plezalni inštruktor/alpinistična in
plezalna inštruktorica

2412.01 Analitik/analitičarka poklicnega dela

2212.01 Anatom/anatomistka

2351.01 Andragog/andragoginja

2221.02 Anestezist/anestezistka

2455.01 Animator/animatorka lutk

2432.01 Antikvar/antikvarka

2442.01 Antropolog/antropologinja

8152.02 Apnar/apnarka

8264.01 Apreter/apreterka tekstilij, usnja, krzna

2453.01 Aranžer glasbe/aranžerka glasbe

3471.01 Aranžer/aranžerka

2442.02 Arheolog/arheologinja

2141.05 Arhitekt krajinar/arhitektka krajinarka

2141.01 Arhitekt oblikovalec/arhitektka oblikovalka

2141.02 Arhitekt projektant/arhitektka projektantka

2141.04 Arhitekt urbanist/arhitektka urbanistka

2141.06 Arhitekt/arhitektka

2141.03 Arhitekt, svetovalec/arhitektka, svetovalka

2431.01 Arhivar/arhivarka

2431.02 Arhivist/arhivistka

4141.01 Arhivski uradnik/arhivska uradnica

3474.01 Artist/artistka

5149.01 Astrolog/astrologinja

2111.01 Astronom/astronomka

1121.12 Ataše/atašejka

7241.02 Avtoelektričar/avtoelektričarka

7213.01 Avtoklepar/avtokleparka

7141.02 Avtoličar/avtoličarka

7231.02 Avtomehanik/avtomehaničarka


2211.01 Bakteriolog/bakteriologinja

3145.01 Balanser/balanserka letal

2454.01 Baletni pedagog/baletna pedagoginja

2454.02 Baletni plesalec/baletna plesalka

2454.03 Baletni solist/baletna solistka

5143.01 Balzamer/balzamerka

3432.01 Bančni asistent/bančna asistentka

4212.01 Bančni uradnik/bančna uradnica pri okencu

4212.02 Bančni uradnik/bančna uradnica za denarno poslovanje po
telefonu

8264.02 Barvar/barvarka tekstilij, usnja, krzna

8264.03 Belilec/belilka tekstilij

7123.01 Betoner/betonerka

2432.02 Bibliotekar/bibliotekarka

9152.01 Biljeter/biljeterka

3229.02 Bioenergetik/bioenergetičarka

2212.02 Biofizik/biofizičarka

2451.08 Biograf/biografinja

2212.03 Biokemik/biokemičarka

2211.02 Biolog/biologinja

2112.01 Biometeorolog/biometeorologinja

2122.01 Biometrik/biometričarka

7233.02 Biromehanik/biromehaničarka

7313.02 Bižuterist/bižuteristka

4211.01 Blagajnik/blagajničarka

4212.03 Blagajnik/blagajničarka na banki

4212.04 Blagajnik/blagajničarka na pošti

4211.02 Blagajnik/blagajničarka v trgovini

4131.03 Blagovni manipulant/blagovna manipulantka

5132.01 Bolničar/bolničarka v socialnovarstvenem zavodu

5139.01 Bolničar/bolničarka v veterinarstvu

5132.02 Bolničar/bolničarka v zdravstvenem zavodu

9132.01 Bolniški strežnik/bolniška strežnica

3411.01 Borzni makler/borzna maklerka

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za delnice

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za devizno menjavo

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za naložbe

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za poroštvo

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za vrednostne papirje

2211.03 Botanik/botaničarka

3472.02 Bralec/bralka sporočil

5141.01 Brivec/brivka

7224.01 Brusilec/brusilka kovin

7322.05 Brusilec/brusilka kristalnega stekla


3441.01 Carinik/carinica

3422.01 Carinski deklarant/carinska deklarantka

2470.01 Carinski inšpektor/carinska inšpektorica

8152.04 Cementar/cementarka

8212.04 Cementninar/cementninarka

3417.01 Cenilec/cenilka

3480.03 Cerkovnik/cerkovnica

4211.03 Cestninar/cestninarka

9153.03 Chiper

2211.04 Citolog/citologinja

7331.02 Coklar/coklarka


3474.02 Čarovnik/čarovnica

0110.01 Častnik/častnica

3142.04 Častnik/častnica krova

3141.02 Častnik/častnica ladijskega stroja

6129.02 Čebelar/čebelarka

7431.01 Česalec/česalka tekstilnih vlaken

7442.01 Čevljar/čevljarka

7332.01 Čipkar/čipkarica

9131.01 Čistilec/čistilka na domu

7143.02 Čistilec/čistilka fasad

9142.01 Čistilec/čistilka oken

9132.02 Čistilec/čistilka pohištva in talnih oblog

9132.03 Čistilec/čistilka prostorov

9132.04 Čistilec/čistilka vozil

3480.01 Član samostanske skupnosti, katoliški/članica samostanske
skupnosti, katoliška

1210.02 Član/članica nadzornega sveta družbe

3480.01 Član/članica samostanske skupnosti

3480.01 Član/članica samostanske skupnosti druge veroizpovedi

1210.01 Član/članica uprave družbe

8340.01 Čolnar/čolnarka

7411.02 Črevar/črevarka

7141.03 Črkoslikar/črkoslikarka


2411.01 Davčni inšpektor/davčna inšpektorica

3417.02 Davčni ocenjevalec/davčna ocenjevalka

2411.10 Davčni revizor/davčna revizorka

2411.02 Davčni svetovalec/davčna svetovalka

3442.02 Davkar izterjevalec/davkarica izterjevalka

3442.01 Davkar kontrolor/davkarica kontrolorka

3442.03 Davkar/davkarica

2460.01 Dekan

1229.01 Dekan/dekanica fakultete

1229.02 Dekan/dekanica visoke šole

7324.02 Dekorater lončar/dekoraterka lončarka

3471.02 Dekorater/dekoraterka

7324.01 Dekorater/dekoraterka keramike

7324.03 Dekorater/dekoraterka stekla

9999.01 Delavec/delavka za druga preprosta dela

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri gradnji cest

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri gradnji in
vzdrževanju vodovodnih cevovodov

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri gradnji jezov

9313.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri gradnji stavb

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri nizkih gradnjah

9313.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri podiranju stavb

9313.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri visokih gradnjah

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri vzdrževanju cest

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri vzdrževanju jezov

9320.04 Delavec/delavka za preprosta dela v obdelavi in predelavi
lesa ter v proizvodnji izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
razen pohištva

9320.09 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov

9320.12 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji
električne in optične opreme

9320.01 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji hrane,
pijač, krmil in tobačnih izdelkov

9320.08 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji izdelkov
iz gume in plastičnih mas

9320.07 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji
kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken

9320.06 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji koksa,
naftnih derivatov, jedrskega goriva

9320.10 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji kovin in
kovinskih izdelkov

9320.14 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji pohištva
in drugih predelovalnih dejavnostih ter v reciklaži

9320.11 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji strojev
in naprav

9320.02 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji
tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov

9320.03 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji usnja,
obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil

9320.05 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji vlaknin,
papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona, v
založništvu in tiskartvu

9320.13 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji vozil in
plovil

9999.01 Delavec/delavka za preprosta gledališka, odrska dela

9212.01 Delavec/delavka za preprosta gozdarska dela

9311.01 Delavec/delavka za preprosta kamnolomska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta kmetijska dela

9213.01 Delavec/delavka za preprosta lovska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta perutninarska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta poljska dela

9330.01 Delavec/delavka za preprosta prekladalna dela

9999.02 Delavec/delavka za preprosta priložnostna dela

9213.02 Delavec/delavka za preprosta ribiška dela

9311.02 Delavec/delavka za preprosta rudarska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta sadjarska dela

9313.01 Delavec/delavka za preprosta tesarska dela

9330.02 Delavec/delavka za preprosta transportna dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta vrtnarska dela

9313.01 Delavec/delavka za preprosta zidarska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta živinorejska dela

9160.01 Delavec/delavka za težja hišna opravila

3229.01 Delovni terapevt/delovna terapevtka

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva za hidrogradnje

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva za nizke gradnje

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva za visoke gradnje

3116.02 Delovodja/delovodkinja gumarstva

3116.01 Delovodja/delovodkinja kemijske tehnologije

7233.01 Delovodja/delovodkinja marinskega servisa

7231.01 Delovodja/delovodkinja mehanikov/mehaničark in
monterjev/monterk motornih vozil in koles

7136.01 Delovodja/delovodkinja monterjev/monterk

7141.01 Delovodja/delovodkinja pleskarjev, ličarjev ipd.

3115.01 Delovodja/delovodkinja strojništva

3114.01 Delovodja/delovodkinja telekomunikacij

3112.01 Delovodja/delovodkinja za vzdrževanje prog

7139.01 Delovodja/delovodkinja zaključnih del

3116.03 Delovodja/delovodkinja živilstva

2122.02 Demograf/demografinja

5221.02 Demonstrator/demonstratorka za prodajo

5139.02 Deratizator/deratizatorka

2221.03 Dermatolog/dermatologinja

3450.01 Detektiv/detektivka

2411.03 Devizni inšpektor/devizna inšpektorica

5139.03 Dezinsektor/dezinsektorka

7436.01 Dežnikar/dežnikarica

3480.01 Diakon

3223.02 Dietetik/dietetičarka

5122.02 Dietni kuhar/dietna kuharica

7143.03 Dimnikar/dimnikarka

7143.01 Dimnikarski delovodja/dimikarska delovodkinja

1210.03 Direktor/direktorica podjetja za promet

1210.03 Direktor/direktorica podjetja za rejo piščancev

1210.03 Direktor/direktorica banke

1210.03 Direktor/direktorica diagnostičnega centra

1210.03 Direktor/direktorica doma za starejše občane

1210.03 Direktor/direktorica družbe

1210.03 Direktor/direktorica družbe v prehrambni industriji

1210.03 Direktor/direktorica družbe za farmacevtske in kemične
izdelke

1229.06 Direktor/direktorica filma

1318.01 Direktor/direktorica frizerskega salona

1210.03 Direktor/direktorica gostinskega podjetja

1319.02 Direktor/direktorica jezikovne šole

1318.01 Direktor/direktorica kemične čistilnice in pralnice

1210.03 Direktor/direktorica lekarne

1229.14 Direktor/direktorica območne enote službe za socialno
zavarovanje

1210.03 Direktor/direktorica podjetja za distribucijo električne
energije

1210.03 Direktor/direktorica podjetja za računalniški in
informacijski inženiring

1210.03 Direktor/direktorica podjetja, farme

1210.03 Direktor/direktorica poštnega podjetja

1221.00 Direktor/direktorica proizvodnega področja v kmetijstvu,
lovstvu, gozdarstvu in ribištvu

1222.00 Direktor/direktorica proizvodnega področja v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1229.12 Direktor/direktorica službe zdravstvene nege

1210.03 Direktor/direktorica socialnovarstvenega zavoda

1319.04 Direktor/direktorica studia fitnes

1224.00 Direktor/direktorica trgovinskega predstavništva

1210.03 Direktor/direktorica turističnega podjetja

1210.03 Direktor/direktorica vzgojno-izobraževalnega zavoda

1239.01 Direktor/direktorica za kakovost

1210.03 Direktor/direktorica zavarovalnice

1210.03 Direktor/direktorica zavoda za kulturo

1210.03 Direktor/direktorica zdravstvenega zavoda

2453.02 Dirigent/dirigentka orkestra

2453.03 Dirigent/dirigentka zbora

3472.01 Disko džokej/džokejka

8266.03 Dodelovalec/dodelovalka usnjene galanterije

8263.03 Dodelovalec/dodelovalka usnjenih in krznenih oblačil

2432.03 Dokumentalist/dokumentalistka

9151.01 Dostavljalec/dostavljalka

7313.03 Draguljar/draguljarka

2451.08 Dramatik

2451.01 Dramaturg/dramaturginja

3417.03 Dražbar/dražbarka

6129.03 Dreser/dreserka živali

6112.02 Drevesničar/drevesničarka

5142.01 Družabnik/družabnica

6141.00 Drvar sekač/drvarka sekačica

6141.00 Drvar/drvarka

1121.03 Državni sekretar/državna sekretarka ministrstva

3229.02 Duhovni padar/duhovna padarka

2460.04 Duhovnik druge veroizpovedi/duhovnica druge veroizpovedi

2460.04 Duhovnik/duhovnica

2460.04 Duhovnik, katoliški

2460.04 Duhovnik, misijonar

2460.04 Duhovnik, muslimanski

2460.04 Duhovnik, pravoslavni

2460.04 Duhovnik, protestantski

3480.03 Duhovnikov pomočnik/duhovnikova pomočnica

3480.03 Duhovnikov pomočnik/duhovnikova pomočnica druge
veroizpovedi

3480.03 Duhovnikov pomočnik, muslimanski

3480.03 Duhovnikov pomočnik, pravoslavni

3480.03 Duhovnikov pomočnik, protestantski/duhovnikova pomočnica,
protestantska

2460.05 Duhovniški pomočnik/duhovniška pomočnica


2211.05 Ekolog/ekologinja

5121.03 Ekonom/ekonomka

2441.01 Ekonometrik/ekonometričarka

2441.08 Ekonomist svetovalec/ekonomistka svetovalka

2441.02 Ekonomist/ekonomistka za bančništvo in finance

2441.03 Ekonomist/ekonomistka za cenovne politike

2441.05 Ekonomist/ekonomistka za človeške vire

2441.04 Ekonomist/ekonomistka za davčne sisteme

2441.07 Ekonomist/ekonomistka za kmetijstvo

2441.06 Ekonomist/ekonomistka za mednarodno menjavo

2441.07 Ekonomist/ekonomistka za sektorske politike

2441.07 Ekonomist/ekonomistka za turizem

4112.01 Ekranski stavec/ekranska stavka

7137.01 Električar/električarka

7137.02 Električar/električarka v rudniku

2143.01 Elektroenergetski inšpektor/elektroenergetska
inšpektorica

7137.01 Elektroinštalater/elektroinštalaterka

7137.02 Elektroinštalater, specialist/elektroinštalaterka,
specialistka

7241.12 Elektromehanik za ladje/elektromehaničarka za ladje

7241.04 Elektromehanik/elektromehaničarka

7241.08 Elektromehanik/elektromehaničarka telekomunikacij

7241.06 Elektromehanik/elektromehaničarka hladilnih in klimatskih
naprav

7241.03 Elektromehanik/elektromehaničarka proizvodnih strojev in
naprav

7241.07 Elektromehanik/elektromehaničarka signalnih naprav

7241.10 Elektromehanik/elektromehaničarka za gospodinjske aparate

7241.11 Elektromehanik/elektromehaničarka za letala

7241.09 Elektromehanik/elektromehaničarka za železniška vozila

7241.05 Elektromehanik/elektromehaničarka železniških postrojev

7241.03 Elektromehanik, rudarski/elektromehaničarka, rudarska

7241.13 Elektromonter/elektromonterka

7241.14 Elektromonter/elektromonterka hladilnih in klimatskih
naprav

7241.15 Elektromonter/elektromonterka proizvodnih strojev in
naprav

3113.03 Elektronadzornik/elektronadzornica

2471.07 Elektrorudarski inšpektor/elektrorudarska inšpektorica

3113.08 Elektrotehnik/elektrotehnica

7342.04 Emajler/emajlerka keramike

8223.02 Emajler/emajlerka kovin

2211.06 Embriolog/embriologinja

2212.04 Endokrinolog/endokrinologinja

2146.08 Enolog/enologinja

2212.05 Epidemiolog/epidemiologinja

2451.08 Esejist/esejistka

8275.04 Estraher/estraherka

2444.02 Etimolog/etimologinja

2442.03 Etnolog/etnologinja


4121.00 Fakturist/fakturistka

3228.01 Farmacevstki asistent/farmacevtska asistentka

2224.03 Farmacevt/farmacevtka

2113.01 Farmacevt/farmacevtka v industriji

9132.05 Farmacevtski strežnik/farmacevtska strežnica

2212.06 Farmakolog/farmakologinja

7313.04 Filigranist/filigranistka

2455.02 Filmski igralec/filmska igralka

3131.01 Filmski in elektronski montažer/filmska in elektronska
montažerka

2451.04 Filmski kritik/filmska kritičarka

7344.01 Filmski laborant/filmska laborantka

2455.03 Filmski režiser/filmska režiserka

2443.01 Filozof/filozofinja

2411.04 Finančni analitik/finančna analitičarka

1231.01 Finančni direktor/finančna direktorica

2411.05 Finančni inšpektor/finančna inšpektorica

3433.02 Finančni knjigovodja/finančna knjigovodkinja

2411.06 Finančni svetovalec/finančna svetovalka

7311.02 Finomehanik/finomehaničarka

2213.05 Fitosanitarni inšpektor/fitosanitarna inšpektorica

2221.06 Fiziater/fiziatrinja

2111.04 Fizik/fizičarka

2111.02 Fizik/fizičarka za mehansko fiziko

2212.07 Fiziolog/fiziologinja

3226.01 Fizioterapevt/fizioterapevtka

3226.01 Fizioterapevt/fizioterapevtka na bolnikovem domu

3226.01 Fizioterapevt, limfterapevt/fizioterapevtka,
limfterapevtka

2444.02 Fonetik/fonetičarka

4141.02 Fonotekar/fonotekarka

1225.03 Food & beverage manager

3131.02 Fotograf/fotografka

3131.02 Fotograf/fotografka za industrijo

3131.02 Fotograf/fotografka za medicino

3131.02 Fotograf/fotografka za modo

3131.02 Fotograf/fotografka za novinarstvo

3131.02 Fotograf/fotografka za propagando

2148.01 Fotogrametrik/fotogrametičarka

7343.01 Fotograver/fotograverka

4141.05 Fotokopist/fotokopistka

2451.02 Fotoreporter/fotoreporterka

7341.01 Fotostavec/fotostavka

5141.02 Frizer/frizerka


5113.01 Galerijski vodnik/galerijska vodnica

8223.01 Galvanizer/galvanizerka kovin

9152.02 Garderober/garderoberka

5161.04 Gasilec v industriji/gasilka v industriji

5161.04 Gasilec/gasilka

2421.04 Generalni državni tožilec/generalna državna tožilka

1121.13 Generalni konzul/generalna kunzulka

1232.03 Generalni sekretar/generalna sekretarka družbe

1121.06 Generalni sekretar/generalna sekretarka ministrstva

1121.01 Generalni sekretar/generalna sekretarka vlade

2211.07 Genetik/genetičarka

2148.02 Geodet/geodetinja

2114.01 Geofizik/geofizičarka

2442.04 Geograf/geografinja

2148.03 Geoinformacijski tehnolog/geoinformacijska tehnologinja

2114.02 Geolog/geologinja

3112.03 Geometer/geometrinja

2114.03 Geotehnolog/geotehnologinja

8113.01 Geovrtalec/geovrtalka

2221.07 Ginekolog/ginekologinja

2451.04 Glasbeni kritik/glasbena kritičarka

2453.04 Glasbeni opremljevalec/glasbena opremljevalka

2453.05 Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica

2453.06 Glasbenik/glasbenica

3473.01 Glasbenik/glasbenica na ulici

3473.01 Glasbenik/glasbenica v nočnem klubu

1229.12 Glavna medicinska sestra

5122.03 Glavni kuhar/glavna kuharica

5123.02 Glavni natakar/glavna natakarica

2455.02 Gledališki igralec/gledališka igralka

2451.04 Gledališki kritik/gledališka kritičarka

2455.03 Gledališki režiser/gledališka režiserka

9999.01 Gledališki vrviščar/gledališka vrviščarka

6151.02 Gojitelj/gojiteljica alg

6112.03 Gojitelj/gojiteljica gob

6111.02 Gojitelj/gojiteljica grmičevja

6151.03 Gojitelj/gojiteljica mehkužcev, rakov

6151.04 Gojitelj/gojiteljica školjk

5169.01 Gorski reševalec/gorska reševalka

5113.02 Gorski vodnik/gorska vodnica

5121.04 Gospodinjec/gospodinja v zasebnem gospodinjstvu

9131.02 Gospodinjski pomočnik/gospodinjska pomočnica na domu

1315.02 Gostilničar/gostilničarka

5121.05 Gostinski gospodinjec/gostinska gospodinja

5121.01 Gostinski poslovodja/gostinska poslovodkinja

5149.02 Gostitelj/gostiteljica

6121.02 Govedorejec/govedorejka

3229.01 Govorni terapevt/govorna terapevtka

6141.03 Gozdar sekač/gozdarka sekačica

6141.02 Gozdar/gozdarka

6141.01 Gozdarski delovodja/gozdarska delovodkinja

6141.04 Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica

2213.06 Gozdarski inšpektor/gozdarska inšpektorica

2213.07 Gozdarski inženir/gozdarska inženirka

5161.04 Gozdni gasilec/gozdna gasilka

2142.01 Gradbeni inšpektor/gradbena inšpektorica

3112.02 Gradbeni nadzornik/gradbena nadzornica

7121.01 Graditelj/graditeljica s tradicionalnimi materiali

3471.03 Grafični oblikovalec/grafična oblikovalka

2444.01 Grafolog/grafologinja

7223.01 Graver/graverka

7323.01 Graver/graverka stekla

5143.02 Grobar/grobarka

1129.09 Guverner/guvernerka Banke Slovenije


2114.04 Hidrolog/hidrologinja

5139.04 Higienik/higieničarka v veterinarstvu

3474.01 Hipnotizer/hipnotizerka

2211.08 Histolog/histologinja

2460.02 Hišni predstojnik reda, katoliški,hišna predstojnica
reda,katoliška

9141.01 Hišnik/hišnica

7233.03 Hišnik, vzdrževalec/hišnica,vzdrževalka

9211.01 Hlevar/hlevarka

6111.03 Hmeljar/hmeljarka

5149.03 Hostesa

5121.06 Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja

9151.02 Hotelski nosač/hotelska nosačica

5121.02 Hotelski poslovodja/hotelska poslovodkinja


2455.02 Igralec/igralka

2452.01 Ilustrator/ilustratorka

3474.03 Iluzionist/iluzionistka

3474.01 Imitator/imitatorka

7421.02 Impregnator/impregnatorka lesa

8282.01 Impregnator/impregnatorka navitij

2211.09 Imunolog/imunologinja

8279.01 Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka cigar
in drugih tobačnih izdelkov

8279.01 Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka cigaret

8231.01 Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka
pnevmatik

8123.01 Industrijski kalilec/industrijska kalilka

8122.02 Industrijski livar/industrijska livarka

3471.04 Industrijski oblikovalec/industrijska oblikovalka

8279.01 Industrijski predelovalec/industrijska predelovalka
tobaka

8279.01 Industrijski pripravljalec/industrijska pripravljalka
tobaka

8122.04 Industrijski talilec livar/industrijska talilka livarka

8122.03 Industrijski talilec/industrijska talilka

8122.05 Industrijski valjavec/industrijska valjavka

8231.02 Industrijski vulkanizer/industrijska vulkanizerka

8123.02 Industrijski žarilec/industrijska žarilka

8124.01 Industrijski žičar/industrijska žičarka

4222.02 Informator/informatorka

4211.04 Inkasant/inkasantka

2455.00 Inspicient/inspicientka

2453.07 Instrumelist solist/instrumentalistka solistka

2453.08 Instrumentalist/instrumentalistka

4213.01 Inšpektor/inšpektorica iger na igralnih mizah

2145.08 Inšpektor/inšpektorica parnih kotlov

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za poštni promet

2470.02 Inšpektor/inšpektorica za civilno zaščito

2150.03 Inšpektor/inšpektorica za delo

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za letalski promet

2470.03 Inšpektor/inšpektorica za obrambo

2470.04 Inšpektor/inšpektorica za požarno varnost

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za promet

2470.05 Inšpektor/inšpektorica za varnost osebnih podatkov

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za železniški promet

3417.04 Inšpektor/inšpektorica zavarovalniških zahtevkov

3341.01 Inštruktor/inštruktorica strojevodij

3475.05 Inštruktor/inštruktorica šaha

3341.02 Inštruktor/inštruktorica za jadranje in plovbo

3341.03 Inštruktor/inštruktorica za letenje

3342.01 Inštruktor/inštruktorica za poklicno in strokovno
izobraževanje

7422.03 Intarzist/intarzistka

2143.03 Inženir elektroenergetike, projektant/inženirka
elektroenergetike, projektantka

2143.04 Inženir elektroenergetike, svetovalec/inženirka
elektroenergetike, svetovalka

2142.02 Inženir gradbeništva, projektant/inženirka gradbeništva,
projektantka

2142.03 Inženir gradbeništva, svetovalec/inženirka gradbeništva,
svetovalka

2145.01 Inženir ladjedelništva, projektant/inženirka
ladjedelništva, projektantka

2145.01 Inženir ladjedeništva, konstruktor/inženirka
ladjedelništva, konstruktorka

2145.03 Inženir strojništva, avtomatik/inženirka strojništva,
avtomatičarka

2145.04 Inženir strojništva, energetik/inženirka strojništva,
energetičarka

2145.05 Inženir strojništva, hidravlik, pnevmatik/inženirka
strojništva, hidravličarka, pnevmatičarka

2145.06 Inženir strojništva, konstruktor/inženirka strojništva,
konstruktorka

2145.07 Inženir strojništva, terolog/inženirka strojništva,
terologinja

2145.09 Inženir strojništva, tribolog/inženirka strojništva,
tribologinja

2146.02 Inženir/inženirka biokemijskega inženirstva

2144.01 Inženir/inženirka elektroavtomatike

2143.02 Inženir/inženirka elektroenergetike

2144.04 Inženir/inženirka elektronike

2144.04 Inženir/inženirka elektronike za strojno računalniško
opremo

2143.06 Inženir/inženirka elektrotehnike

2145.09 Inženir/inženirka gradbeniškega strojništva

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za hidrogradnje

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za komunalne gradnje

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za konstrukcije

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za nizke gradnje

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za visoke gradnje

2146.02 Inženir/inženirka kemijskega inženirstva

2145.09 Inženir/inženirka ladijskega strojništva

2145.01 Inženir/inženirka ladjedelništva

2149.01 Inženir/inženirka lesarstva

2144.04 Inženir/inženirka letalske elektronike

2145.09 Inženir/inženirka letalskega strojništva

2144.03 Inženir/inženirka letalskih telekomunikacij

2144.04 Inženir/inženirka medicinske elektronike

2143.02 Inženir/inženirka močnostne elektrotehnike

2147.01 Inženir/inženirka naftnega rudarstva

2146.01 Inženir/inženirka petrokemije

2130.01 Inženir/inženirka razvoja komunikacij

2145.09 Inženir/inženirka rudarskega strojništva

2144.02 Inženir/inženirka signalnovarnostnih naprav

2145.09 Inženir/inženirka strojništva

2145.09 Inženir/inženirka strojništva za motorje in vozila

2145.02 Inženir/inženirka strojništva za procesno tehniko

2145.09 Inženir/inženirka strojništva za varilstvo

2149.02 Inženir/inženirka tekstilstva

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij za govorne storitve
(telefonija)

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij za negovorne storitve
(prenos podatkov)

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij za radio in televizijo

2150.07 Inženir/inženirka za zračni promet

2150.01 Inženir/inženirka za logistiko

2145.09 Inženir/inženirka za tirnična vozila

2150.02 Inženir/inženirka za varnost pri delu

2150.07 Inženir/inženirka za železniški promet

2146.02 Inženir, kemijskoprocesni/inženirka, kemijskoprocesna

2144.04 Inženirka/inženirka mikroelektronike

8151.01 Izdelovalec in predelovalec/izdelovalka in predelovalka
škroba

8212.01 Izdelovalec/izdelovalka betonskih gradbenih elementov

7312.01 Izdelovalec/izdelovalka brenkal

7436.02 Izdelovalec/izdelovalka copat iz tekstilij

7312.02 Izdelovalec/izdelovalka drugih glasbenih instrumentov

7422.03 Izdelovalec/izdelovalka drugih izdelkov iz lesa

7424.02 Izdelovalec/izdelovalka drugih pletenih izdelkov iz
trstičja, vrbja ipd.

7311.03 Izdelovalec/izdelovalka fotografske opreme

7312.03 Izdelovalec/izdelovalka godal

7223.02 Izdelovalec/izdelovalka igrač iz kovin

7436.02 Izdelovalec/izdelovalka igrač iz tekstilij

7331.01 Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz kamna

7331.02 Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz lesa,
trstičja, ličja, vrbja, slame ipd.

7331.03 Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz papirja

7342.05 Izdelovalec/izdelovalka keramičnega okrasja in nakita

7312.04 Izdelovalec/izdelovalka kovinskih pihalnih instrumentov

7223.02 Izdelovalec/izdelovalka kovinskih polizdelkov in izdelkov

7422.03 Izdelovalec/izdelovalka lesenih igrač

7312.05 Izdelovalec/izdelovalka lesenih pihalnih instrumentov

7422.03 Izdelovalec/izdelovalka lesenih vodnih plovil

7311.03 Izdelovalec/izdelovalka optičnih pripomočkov in naprav

7312.06 Izdelovalec/izdelovalka orgel in klavirjev

7311.04 Izdelovalec/izdelovalka ortopedskih in drugih
zdravstvenih pripomočkov

8253.02 Izdelovalec/izdelovalka papirnatih vrečk in ovojnic

8232.05 Izdelovalec/izdelovalka plastičnih igrač

8232.01 Izdelovalec/izdelovalka plastičnih laminatov

7424.01 Izdelovalec/izdelovalka pletenega pohištva iz trstičja,
vrbja ipd.

7341.02 Izdelovalec/izdelovalka poskusnih odtisov filmov

7437.01 Izdelovalec/izdelovalka posteljnih vložkov

7311.05 Izdelovalec/izdelovalka preciznih kirurških naprav in
opreme

7311.05 Izdelovalec/izdelovalka preciznih meteoroloških naprav in
opreme

7311.05 Izdelovalec/izdelovalka preciznih naprav in opreme

7436.02 Izdelovalec/izdelovalka preprog

7414.01 Izdelovalec/izdelovalka sadnih in zelenjavnih sokov

8266.01 Izdelovalec/izdelovalka spodnjih delov in
sestavljalec/sestavljalka obutve

7436.02 Izdelovalec/izdelovalka šotorov

7422.03 Izdelovalec/izdelovalka športne opreme iz lesa

7332.02 Izdelovalec/izdelovalka tekstilnih in usnjenih predmetov
domače obrti

7416.02 Izdelovalec/izdelovalka tobačnih izdelkov

7419.02 Izdelovalec/izdelovalka zdravil iz medu

8266.01 Izdelovalec/izdelovalka zgornjih delov obutve

7223.02 Izdelovalec/izdelovalka žičnih tkanin iz mrež

7312.07 Izdelovalev/izdelovalka harmonik

7134.01 Izolater/izolaterka

7136.02 Izolater/izolaterka inštalacij

4141.00 Izposojevalec/izposojevalka videokaset

4215.01 Izterjevalec/izterjevalka dolgov

7431.01 Izvlačilec/izvlačilka tekstilnih vlaken


7436.02 Jadrar/jadrarka

3475.05 Jamarski inštruktor/jamarska inštruktorica

5169.02 Jamarski reševalec/jamarska reševalka

5113.03 Jamarski vodnik/jamarska vodnica

7323.02 Jedkalec/jedkalka stekla

7211.01 Jedrar/jedrarka

2111.03 Jedrski fizik/jedrska fizičarka

2444.02 Jezikoslovec/jezikoslovka


3423.01 Kadrovski referent/kadrovska referentka

4121.00 Kalkulant/kalkulantka cen

4132.01 Kalkulant/kalkulantka in normirec/normirka materialov

8122.02 Kalupar livar, strojni/kaluparka livarka, strojna

7211.02 Kalupar/kaluparka

3131.06 Kamerman/kamermanka

7111.02 Kamnolomec/kamnolomka

7113.02 Kamnosek/kamnosekinja

7113.01 Kamnoseški/kamnoseška skupinovodja

2460.01 Kanonik

3142.01 Kapitan/kapitanka dolge plovbe

3142.01 Kapitan/kapitanka ladje

3143.01 Kapitan/kapitanka letala

3142.02 Kapitan/kapitanka marine

2460.04 Kaplan

2221.11 Kardiolog/kardiologinja

2452.02 Karikaturist/karikaturistka

2148.04 Kartograf/kartografka

3118.01 Kartografski risar/kartografska risarka

8253.01 Kartonažer/kartonažerka

3471.00 Kaskader/kaskaderka

3480.03 Katehet/katehetinja

8264.04 Kemični čistilec/kemična čistilka in pralec/pralka

7343.02 Kemigraf/kemigrafka

8159.01 Kemijski laborant/kemijska laborantka

2146.02 Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja

2149.04 Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja za tekstilstvo

2113.06 Kemik analitik/kemičarka analitičarka

2113.07 Kemik/kemičarka

2113.03 Kemik/kemičarka v farmaciji

2113.02 Kemik/kemičarka za anorgansko kemijo

2113.04 Kemik/kemičarka za fizikalno kemijo

2113.07 Kemik/kemičarka za kontroliranje kakovosti

2113.06 Kemik/kemičarka za laboratorijske analize

2113.05 Kemik/kemičarka za organsko kemijo

2113.07 Kemik/kemičarka za razvijanje novih izdelkov

2113.07 Kemik/kemičarka, vodja razvojne skupine

7321.01 Keramik/keramičarka

2212.08 Kineziolog/kineziologinja

3132.01 Kinooperater/kinooperaterka

2452.03 Kipar/kiparka

3226.02 Kiropraktik/kiropraktičarka

2221.12 Kirurg/kirurginja

2444.02 Klasični filolog/klasična filologinja

7332.01 Klekljar/klekljarica

7213.05 Klepar/kleparka

7113.02 Klesar/klesarka kamna

7415.02 Kletar/kletarka

2224.01 Klinični farmacevt/klinična farmacevtka

2445.01 Klinični psiholog/klinična psihologinja

9141.02 Ključar/ključarka

7222.02 Ključavničar/ključavničarka

7433.02 Klobučar/klobučarka

3474.01 Klovn/klovnesa

2213.08 Kmetijski inšpektor/kmetijska inšpektorica

2213.09 Kmetijski svetovalec/kmetijska svetovalka

3213.01 Kmetijski svetovalec, asistent/kmetijska
svetovalka,asistentka

6130.01 Kmetovalec gospodinjec/kmetovalka gospodinja

6130.02 Kmetovalec/kmetovalka na mešani kmetiji

3415.04 Knjigar/knjigarka

7341.03 Knjigotiskar/knjigotiskarka

7345.01 Knjigovez/knjigovezka

3433.02 Knjigovodja/knjigovodkinja

2432.04 Knjižničar/knjižničarka

4141.03 Knjižnični uradnik/knjižnična uradnica

9330.02 Kočijaž/kočijažinja

4143.01 Koder/koderka

7422.03 Kolar/kolarka

2451.03 Komentator/komentatorka

3415.06 Komercialist/komercialistka na terenu

3416.01 Komercialist/komercialistka za nabavo

3415.01 Komercialist/komercialistka za prodajo

3419.01 Komercialist/komercialistka za prodajo in nabavo

1235.00 Komercialni direktor/komercialna direktorica za nabavo

1233.00 Komercialni direktor/komercialna direktorica za prodajo

3474.04 Komik/komičarka

3421.02 Komisionar/komisionarka

2442.05 Komunikolog/komunikologinja

2453.09 Koncertni mojster/koncertna mojstrica

8264.05 Konfekcijski likalec/konfekcijska likalka

8263.01 Konfekcijski šivalec/konfekcijska šivalka

2149.04 Konfekcijski tehnolog/konfekcijska tehnologinja za
tekstilstvo

2444.03 Konferenčni tolmač/konferenčna tolmačka

6121.03 Konjerejec/konjerejka

2431.03 Konservator/konservatorka za kulturno dediščino

2431.04 Konservator/konservatorka za naravno dediščino

7422.02 Kontrolor /kontrolorka izdelkov iz lesa

8282.02 Kontrolor/kontrolorka električnih izdelkov

8231.03 Kontrolor/kontrolorka gumenih izdelkov

4213.02 Kontrolor/kontrolorka iger na igralnih mizah

3131.03 Kontrolor/kontrolorka kamere

8211.02 Kontrolor/kontrolorka kovinskih izdelkov

8240.02 Kontrolor/kontrolorka lesenih izdelkov

8121.02 Kontrolor/kontrolorka metalurških procesov in izdelkov

8131.02 Kontrolor/kontrolorka mineralurških procesov in izdelkov

7413.01 Kontrolor/kontrolorka mleka

3160.04 Kontrolor/kontrolorka poštnih storitev

7311.06 Kontrolor/kontrolorka preciznih instrumentov

3123.01 Kontrolor/kontrolorka robotov

4131.00 Kontrolor/kontrolorka sprejema in oddaje blaga

7322.02 Kontrolor/kontrolorka steklenih izdelkov

7433.01 Kontrolor/kontrolorka šiviljskih in podobnih izdelkov

7341.04 Kontrolor/kontrolorka tiskarskih izdelkov

2150.05 Kontrolor/kontrolorka za kakovost poslovanja

3144.01 Kontrolor/kontrolorka za prilete letal

1121.14 Konzul/konzulka

3143.02 Koordinator/koordinatorka zračnega prometa

9311.01 Kopač/kopačica v kamnolomu

9311.02 Kopač/kopačica v rudniku

7343.03 Kopist/kopistka v tiskarstvu

4143.02 Korektor/korektorica

2454.04 Koreograf/koreografka

2453.10 Korepetitor/korepetitorka

3431.01 Korespondent/korespodentka

2452.04 Kostumograf/kostumografka

7213.02 Kotlar/kotlarka

7213.03 Kovinopasar/kovinopasarka

6121.04 Kozjerejec/kozjerejka

5141.03 Kozmetik/kozmetičarka

2141.05 Krajinski arhitekt/krajinska arhitektka

3471.06 Kreator/kreatorka lutk

3471.06 Kreator/kreatorka maske

3471.06 Kreator/kreatorka svetlobe

8312.05 Kretničar/kretničarka

3450.02 Kriminalistični inšpektor/kriminalistična išpektorica

3450.03 Kriminalistični tehnik/kriminalistična tehnica

2470.06 Kriminalistično-tehnični izvedenec/kriminalistično-
tehnična izvedenka

2442.06 Kriminolog/kriminologinja

2451.04 Kritik/kritičarka

7123.03 Krivilec/krivilka armature

8340.02 Krmar/krmarka

7433.03 Krojač/krojačica

7434.01 Krojač/krojačica krznenih oblačil

7434.02 Krojač/krojačica usnjenih oblačil

7435.03 Krojilec klobučar/krojilka klobučarka

7435.05 Krojilec tapetnik/krojilka tapetnica

7435.02 Krojilec/krojilka

7435.04 Krojilec/krojilka konfekcije

8266.01 Krojilec/krojilka obutve

7435.02 Krojilec/krojilka rokavic

8266.03 Krojilec/krojilka usnjene galanterije

9110.01 Krošnjar/krošnjarka

3474.01 Krotilec/krotilka divjih živali

7131.01 Krovec/krovka

4213.05 Krupje/krupjejka

7441.02 Krznar/krznarka

5122.04 Kuhar/kuharica

9132.06 Kuhinjski pomočnik/kuhinjska pomočnica (ne na domu)

9131.03 Kuhinjski pomočnik/kuhinjska pomočnica na domu

9151.03 Kurir/kurirka

8162.01 Kurjač/kurjačica parne lokomotive

2431.05 Kustos pedagog/kustosinja pedagoginja

2431.05 Kustos/kustosinja


3116.04 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica kemijske
tehnologije

3111.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica fizike

3111.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica kemije

3211.08 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica v zdravstvu

3116.05 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica v živilski
industriji

3211.00 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
histologijo

3212.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
agronomijo

3211.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
biofiziologijo

3211.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biokemijo

3211.03 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biologijo

3211.00 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
citologijo

3211.04 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za ekologijo

3211.05 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
farmakologijo

3212.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
gozdarstvo

3211.06 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
mikrobiologijo

3211.07 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
transfuziologijo

3212.03 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
živinorejo

7233.04 Ladijski mazalec/ladijska mazalka

7233.04 Ladijski mehanik/ladijska mehaničarka

8340.03 Ladijski motorist/ladijska motoristka

7124.04 Ladijski tesar/ladijska tesarka

8340.04 Ladijski/ladijska strojevodja

8340.05 Ladjevodja

3480.02 Laični misijonar, katoliški/laična misijonarka, katoliška

8240.00 Lakirec/lakirka lesenih izdelkov

5141.04 Lasuljar/lasuljarka

7412.02 Lectar/lectarka

2224.02 Lekarnar/lekarnarka

2444.04 Leksikograf/leksikografinja

2444.05 Lektor/lektorica

3144.02 Letališki kontrolor/letališka kontrolorka

3143.03 Letalski strojnik

3115.02 Letalski tehnik/letalska tehnica

7141.04 Ličar/ličarka

9133.01 Likalec/likalka

2451.04 Likovni kritik/likovna kritičarka

3471.03 Likovni televizijski oblikovalec/likovna televizijska
oblikovalka

2451.04 Literarni kritik/literarna kritičarka

3118.02 Litografski risar/litografska risarka

7211.03 Livar/livarka

7211.04 Livarski kalupar/livarska kaluparka

7211.05 Livarski modelar/livarska modelarka

6141.02 Logar/logarka

2340.01 Logoped/logopedinja

7321.02 Lončar/lončarka

6154.01 Lovec/lovka

6152.02 Lovec/lovka mehkužcev, rakov

5169.03 Lovski čuvaj/lovska čuvajka

2213.10 Lovski inšpektor/lovska inšpektorica

5113.04 Lovski vodnik/lovska vodnica

3131.09 Lučni mojster/lučna mojstrica

3142.03 Luški kapitan/luška kapitanka

8122.00 Lužilec/lužilka kovin


5210.02 Maneken/manekenka

5141.05 Maniker/manikerka

9330.02 Manipulant/manipulantka vagončkov tunelske peči za žganje
opeke

5141.06 Maser/maserka

5141.07 Masker/maskerka

7413.02 Maslar/maslarka

2121.05 Matematik/matematičarka

2121.02 Matematik, aplikativni/matematičarka, aplikativna

2121.03 Matematik, raziskovalni/matematičarka, raziskovalna

3433.02 Materialni knjigovodja/materialna knjigovodkinja

3449.01 Matičar/matičarka

7231.03 Mazalec/mazalka železniških vozil

3231.06 Medicinska sestra

3232.01 Medicinska sestra babica

3231.01 Medicinska sestra za intenzivno zdravstveno nego

3231.02 Medicinska sestra za oftalmološko zdravstveno nego

3231.03 Medicinska sestra za patronažno zdravstveno varstvo

3231.04 Medicinska sestra za porodniško-ginekološko zdravstveno
nego

3231.05 Medicinska sestra za psihiatrično zdravstveno nego

2212.10 Medicinski patolog/medicinska patologinja

7241.16 Mehanik/mehaničarka elektroenergetskih postrojenj

7242.02 Mehanik/mehaničarka elektronskih avdio-video naprav in
opreme

7242.08 Mehanik/mehaničarka elektronskih naprav in opreme

7242.09 Mehanik/mehaničarka elektronskih pisarniških strojev

7233.05 Mehanik/mehaničarka energetskih strojev in naprav

7233.06 Mehanik/mehaničarka hladilnih in klimatskih naprav

7233.07 Mehanik/mehaničarka industrijskih strojev in naprav

7233.07 Mehanik/mehaničarka industrijskih transportnih naprav

7233.08 Mehanik/mehaničarka kmetijskih strojev in naprav

7232.01 Mehanik/mehaničarka letal

7244.02 Mehanik/mehaničarka naprav za prenos podatkov

7244.03 Mehanik/mehaničarka telefonskih naprav

7233.07 Mehanik/mehaničarka tiskarskih strojev

7233.00 Mehanik/mehaničarka vodnočistilnih naprav

7231.02 Mehanik/mehaničarka za avtobuse

7231.05 Mehanik/mehaničarka za dvokolesa

7231.05 Mehanik/mehaničarka za motorna dvokolesa

7231.02 Mehanik/mehaničarka za tovornjake

7231.02 Mehanik/mehaničarka za traktorje

7231.04 Mehanik/mehaničarka za železniška vozila

7233.07 Mehanik, rudarski/mehaničarka, rudarska

2149.04 Mehanski tehnolog/mehanska tehnologinja za tekstilstvo

7431.01 Mehčalec/mehčalka tekstilnih vlaken

1235.02 Menedžer/menedžerka distribucijske enote družbe

1226.01 Menedžer/menedžerka enote družbe v železniškem prometu

1239.01 Menedžer/menedžerka enote za kakovost v družbi

1232.02 Menedžer/menedžerka enote za odnose z delodajalci v
družbi

1234.01 Menedžer/menedžerka enote za oglaševanje v družbi

1233.02 Menedžer/menedžerka enote za prodajo v družbi

1236.01 Menedžer/menedžerka enote za računalniške storitve v
družbi

1234.02 Menedžer/menedžerka enote za stike z javnostmi v družbi

1233.01 Menedžer/menedžerka enote za trženje v družbi

1231.01 Menedžer/menedžerka finančne enote družbe

1232.01 Menedžer/menedžerka kadrovske enote družbe

1311.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe v gozdarstvu

1313.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v gradbeništvu

1311.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v kmetijstvu

1311.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v lovstvu

1312.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v predelovalnih
dejavnostih

1316.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v prometu

1311.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe v ribištvu

1312.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v rudarstvu

1314.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na debelo

1314.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na drobno

1318.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za čiščenje ipd.

1319.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za izobraževanje

1316.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za komunikacije

1319.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za kulturo

1317.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za nepremičnine

1318.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za osebne storitve

1312.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za oskrbo z elektriko,
plinom in vodo

1314.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za popravilo izdelkov
široke porabe

1317.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za poslovne storitve

1316.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za prevozništvo

1319.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za rekreacijo

1316.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za skladiščenje

1319.05 Menedžer/menedžerka manjše družbe za socialno varstvo

1316.06 Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve potovalnih
agencij

1316.05 Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve turističnih
agencij

1319.06 Menedžer/menedžerka manjše družbe za športne aktivnosti

1314.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za vzdrževanje in
popravilo motornih vozil

1319.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za zdravstvo

1315.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe, hotela

1315.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe, kampa

1315.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe, restavracije

1235.01 Menedžer/menedžerka nabavne enote družbe

1225.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gostinstvu, hotela

1225.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gostinstvu, restavracije

1221.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gozdarstvu

1223.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gradbeništvu

1221.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v kmetijstvu

1226.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v komunikacijah

1221.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v lovstvu

1222.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v predelovalnih dejavnostih

1226.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v prometu

1221.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v ribištvu

1222.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v rudarstvu

1226.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v skladiščenju

1224.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v trgovini na debelo

1224.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v trgovini na drobno

1228.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za čiščenje

1228.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za osebne storitve

1222.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1224.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za popravilo izdelkov široke porabe

1227.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za poslovne storitve

1226.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za storitve potovalnih in turističnih agencij

1224.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za vzdrževanje in popravilo motornih vozil

1237.01 Menedžer/menedžerka raziskovalne enote družbe

1237.02 Menedžer/menedžerka razvojne enote družbe

1229.07 Menedžer/menedžerka samostojnih ustvarjalcev

1229.10 Menedžer/menedžerka športnikov

1225.03 Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijače v hotelih
in restavracijah

4212.05 Menjalec/menjalka denarja

6141.05 Merilec/merilka lesa

7411.03 Mesar perutninar/mesarka perutninarka

7411.03 Mesar/mesarka

7411.01 Mesarski poslovodja/mesarska poslovodkinja

5123.03 Mešalec/mešalka pijač

3131.04 Mešalec/mešalka slike

7431.01 Mešalec/mešalka tekstilnih vlaken

3131.05 Mešalec/mešalka zvoka

2147.10 Metalurg/metalurginja

2471.08 Metalurg/metalurginja v proizvodnji

7122.00 Metalurški pečar/metalurška pečarka

7122.00 Metalurški šamoter/metalurška šamoterka

7122.07 Metalurški zidar/metalurška zidarka

2112.01 Meteorolog/meteorologinja

3111.03 Meteorološki opazovalec/meteorološka opazovalka

2211.10 Mikrobiolog/mikrobiologinja

3131.02 Mikrofotograf/mikrofotografka

7112.01 Miner/minerka

2114.05 Mineralog/mineraloginja

1110.07 Minister/ministrica

3480.02 Misijonar/misijonarka

3480.02 Misijonar/misijonarka druge veroizpovedi

3482.02 Misijonarjev pomočnik/misijonarjeva pomočnica

7422.03 Mizar/mizarka

7422.03 Mizar/mizarka stilnega pohištva

7124.01 Mizar/mizarka za izdelovanje odrske opreme

7413.03 Mlekar/mlekarka

7418.01 Mlinar/mlinarica

5210.01 Model

7422.03 Modelar/modelarka

3119.03 Modelar/modelarka za konfekcijo

7422.03 Modelni mizar/modelna mizarka

2451.05 Moderator/moderatorka

7433.04 Modist/modistka

3471.05 Modni oblikovalec/modna oblikovalka

3131.11 Mojster/mojstrica videoopreme

3342.03 Mojster/mojstrica za poklicno in strokovno izobraževanje

7343.04 Montažer/montažerka

7245.02 Monter/monterka električnega omrežja

7242.04 Monter/monterka elektronske računalniške opreme

7242.03 Monter/monterka elektronskih avdio-video naprav in opreme

7242.04 Monter/monterka elektronskih medicinskih naprav

7242.04 Monter/monterka elektronskih meteoroloških naprav

7242.04 Monter/monterka elektronskih naprav in opreme

7242.04 Monter/monterka elektronskih radarskih naprav

7233.09 Monter/monterka energetskih strojev in naprav

7129.01 Monter/monterka gradbenih konstrukcij

7233.10 Monter/monterka hladilnih in klimatskih naprav

7136.03 Monter/monterka hladilnih naprav

7233.11 Monter/monterka industrijskih strojev in naprav

7233.11 Monter/monterka industrijskih transportnih naprav

7113.02 Monter/monterka kamnoseških izdelkov

7136.04 Monter/monterka klimatskih naprav

7233.12 Monter/monterka kmetijskih strojev in naprav

7214.01 Monter/monterka kovinskih konstrukcij

7136.05 Monter/monterka ladijskih inštalacij

7214.01 Monter/monterka ladijskih konstrukcij

7233.13 Monter/monterka ladijskih strojev

7232.02 Monter/monterka letal

7231.06 Monter/monterka motornih vozil

7215.01 Monter/monterka nosilnih in vlečnih kablov

7136.06 Monter/monterka ogrevalnih naprav

7136.07 Monter/monterka plinskih naprav

7422.04 Monter/monterka pohištva

7233.11 Monter/monterka rudarskih strojev

7245.03 Monter/monterka telekomunikacijskega omrežja

7233.11 Monter/monterka tiskarskih strojev

7233.00 Monter/monterka vodnočistilnih naprav

7136.08 Monter/monterka vodovodnih naprav

7231.07 Monter/monterka za dvokolesa

2444.02 Morfolog/morfologinja

8340.07 Mornar - motorist/mornarka - motoristka

8340.06 Mornar/mornarka

4141.04 Muzejski uradnik/muzejska uradnica

5113.05 Muzejski vodnik/muzejska vodnica

2431.06 Muzeolog/muzeologinja

2453.11 Muzikolog/muzikologinja


3416.01 Nabavni referent/nabavna referentka

3416.01 Nabavni referent/nabavna referentka na debelo

3416.01 Nabavni referent/nabavna referentka na drobno

3419.01 Nabavno-prodajni referent/nabavno-prodajna referentka

6152.04 Nabiralec/nabiralka školjk

9211.01 Nabiralec/nabiralka zelišč

1121.17 Načelnik/načelnica upravne enote

2460.01 Naddekan

2460.01 Nadškof

8312.01 Nadzorni kretnik/nadzorna kretničarka

2229.01 Nadzorni zdravnik/nadzorna zdravnica

3114.02 Nadzornik/nadzornica telekomunikacij

5169.04 Nadzornik/nadzornica v naravnih parkih

9330.01 Nakladalec/nakladalka

3472.02 Napovedovalec/napovedovalka

3472.02 Napovedovalec/napovedovalka na radiu

3472.02 Napovedovalec/napovedovalka na televiziji

7423.01 Nastavljalec/nastavljalka lesnoobdelovalnih strojev

5123.04 Natakar/natakarica

3143.04 Navigator/navigatorka letala

8282.03 Navijalec/navijalka navitij in tuljav

5133.01 Negovalec/negovalka na domu

3226.01 Nevrofizioterapevt/nevrofizioterapevtka

2221.16 Nevrokirurg/nevrokirurginja

2221.17 Nevrolog/nevrologinja

2429.01 Notar/notarka

2451.06 Novinar/novinarka

2451.06 Novinar/novinarka za kulturo

2451.06 Novinar, področni/novinarka, področna


6152.03 Obalni ribič/obalna ribička

7421.01 Obdelovalec/obdelovalka lesa

8312.06 Obhodnik proge/obhodnica proge

9211.01 Obiralec/obiralka hmelja

9211.01 Obiralec/obiralka sadja

8232.02 Oblikovalec/oblikovalka armiranih izdelkov iz sintetičnih
večkomponentnih materialov

3471.03 Oblikovalec/oblikovalka časopisne strani

3471.06 Oblikovalec/oblikovalka gledališke in filmske scene in
scenske opreme

7211.06 Oblikovalec/oblikovalka kovin

3471.05 Oblikovalec/oblikovalka nakita

3471.03 Oblikovalec/oblikovalka oglasov

8232.02 Oblikovalec/oblikovalka plastike

8232.02 Oblikovalec/oblikovalka poliuretana

8122.05 Oblikovalec/oblikovalka profilov

3471.05 Oblikovalec/oblikovalka tekstilij

3144.03 Območni kontrolor/območna kontrolorka

4121.03 Obračunovalec/obračunovalka plač

4121.00 Obračunovalec/obračunovalka proizvodnih stroškov na
proizvodne enote

2443.02 Obramboslovec/obramboslovka

8122.00 Obrusilec/obrusilka ulitkov

3119.04 Obutveni tehnik/obutvena tehnica

7122.02 Obzidovalec/obzidovalka industrijskih peči

7416.03 Ocenjevalec/ocenjevalka tobaka

2411.07 Ocenjevalec/ocenjevalka vrednosti podjetij

7415.01 Ocenjevalec/ocenjevalka živil

9153.01 Odčitovalec/odčitovalka s števcev

2142.02 Odgovorni projektant/odgovorna projektantka v
gradbeništvu

2142.03 Odgovorni svetovalni inženir/odgovorna svetovalna
inženirka v gradbeništvu

2142.07 Odgovorni/odgovorna vodja del v gradbeništvu

2142.02 Odgovorni/odgovorna vodja projekta v gradbeništvu

2421.01 Odvetnik/odvetnica

7341.05 Ofsettiskar/ofsettiskarka

2221.19 Oftalmolog/oftalmologinja

6142.01 Oglar/oglarka

2422.04 Okrajni sodnik/okrajna sodnica

2421.04 Okrožni državni tožilec/okrožna državna tožilka

2422.03 Okrožni sodnik/okrožna sodnica

2221.19 Okulist/okulistka

7414.02 Oljar/oljarka

2221.26 Onkolog/onkologinja

2121.04 Operacijski raziskovalec/operacijska raziskovalka

3133.01 Operater/operaterka kardiopnevmografskih naprav

3133.04 Operater/operaterka medicinskih naprav

3132.02 Operater/operaterka na radijskem oddajniku

3132.03 Operater/operaterka na radiu

3132.04 Operater/operaterka na telekomunikacijah

3132.05 Operater/operaterka na televiziji

3132.06 Operater/operaterka na televizijskem oddajniku

3133.02 Operater/operaterka nuklearnih medicinskih naprav

3144.04 Operater/operaterka opreme za zračno kontrolo

3133.03 Operater/operaterka rentgenskih naprav

3132.07 Operater/operaterka telegrafskih naprav

3224.01 Optik/optičarka

2150.06 Organizator/organizatorka dela

2130.02 Organizator/organizatorka informacijskih sistemov

2359.01 Organizator/organizatorka izobraževanja odraslih v
izobraževalnih zavodih ipd.

2412.02 Organizator/organizatorka izobraževanja zaposlenega
osebja v podjetjih

3429.05 Organizator/organizatorka kongresne dejavnosti

3429.06 Organizator/organizatorka kulturno-razvedrilne dejavnosti

3342.04 Organizator/organizatorka praktičnega pouka

3231.01 Organizator/organizatorka prehrane

3429.07 Organizator/organizatorka sejemske dejavnosti

3429.08 Organizator/organizatorka športno-rekreacijske dejavnosti

3414.01 Organizator/organizatorka za potovanja

2230.01 Organizator/organizatorka zdravstvene nege

2230.02 Organizator/organizatorka zdravstvene vzgoje

3471.06 Organizator, kostumski/organizatorka, kostumska

3471.06 Organizator, scenski/organizatorka, scenska

7222.03 Orodjar/orodjarka

7222.01 Orodjarski delovodja/orodjarska delovodkinja

7221.01 Orodni kovač/orodna kovačica

2221.20 Ortoped/ortopedija

7442.02 Ortopedski čevljar/ortopedska čevljarka

5169.05 Osebni varnostnik/osebna varnostnica

5121.07 Oskrbnik/oskrbnica

5113.00 Oskrbnik/oskrbnica muzejske zbirke

6129.04 Oskrbnik/oskrbnica živali

9153.02 Oskrbovalec/oskrbovalka prodajnih in igralnih avtomatov

7224.02 Ostrilec/ostrilka orodij

2221.21 Otorinolaringolog/otorinolaringologinja

6121.05 Ovčjerejec/ovčjerejka


3229.02 Padar/padarka

2114.06 Paleontolog/paleontologinja

2211.11 Parazitolog/parazitologinja

7132.01 Parketar/parketarka

6112.04 Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica

9211.01 Pastir/pastirica

2212.09 Patofiziolog/patofiziologinja

2212.10 Patolog/patologinja

5163.02 Paznik/paznica v zaporu

7122.00 Pečar/pečarka

2351.02 Pedagog/pedagoginja

2221.23 Pediater/pediatrinja

5141.08 Pediker/pedikerka

7412.03 Pek/pekinja kruha in peciva

7412.01 Pekarski poslovodja/pekarska poslovodkinja

6122.02 Perutninar/perutninarka

2451.07 Pesnik/pesnica

2114.07 Petrolog/petrologinja

3473.02 Pevec/pevka na ulici

3473.02 Pevec/pevka v nočnem klubu

3143.05 Pilot/pilotka helikopterja

3143.06 Pilot/pilotka letala

3143.06 Pilot/pilotka vodnega letala

7331.02 Pipar/piparka

7112.02 Pirotehnik/pirotehnica

2451.08 Pisatelj/pisateljica

2451.00 Pisec reklamnih sporočil

4142.01 Pismonoša

8278.02 Pivovar/pivovarka

9151.04 Plakater/plakaterka

4132.03 Planer/planerka materiala

6121.06 Planšar/planšarica

8232.00 Plastilec/plastilka polimernih snovi

8264.06 Plemenitilec/plemenitilka tekstilij

2454.06 Plesalec/plesalka

2454.05 Plesalec/plesalka sodobnega plesa

3473.03 Plesalec/plesalka v nočnem klubu

7141.05 Pleskar/pleskarka

5149.00 Plesni spremljevalec/plesna spremljevalka

7432.02 Pletilec/pletilka

4211.05 Pobiralec/pobiralka parkirnine

2130.03 Podatkovni administrator/podatkovna administratorka

2130.04 Podatkovni analitik/podatkovna analitičarka

0110.02 Podčastnik/podčastnica

7221.02 Podkovski kovač/podkovska kovačica

7216.01 Podvodni monter/podvodna monterka

5143.03 Pogrebnik/pogrebnica

7422.05 Pohištveni mizar/pohištvena mizarka

7437.04 Pohištveni tapetnik/pohištvena tapetnica

7129.02 Polagalec/polagalka asfalta

7132.02 Polagalec/polagalka keramičnih ploščic

7215.02 Polagalec/polagalka nosilnih in vlečnih kablov

7132.03 Polagalec/polagalka podov

7141.06 Polagalec/polagalka tapet

7132.04 Polagalec/polagalka tlakov

2470.07 Policijski inšpektor/policijska inšpektorica za posebne
naloge

5162.01 Policist/policistka

5162.02 Policist/policistka na meji

3450.04 Policist/policistka za posebne namene

7113.02 Polirec/polirka kamna

7224.03 Polirec/polirka kovin

2443.03 Politolog/politologinja

6111.04 Poljedelec/poljedelka

8290.01 Polnilec/polnilka tehničnih plinov

9160.02 Pometalec/pometalka

2421.04 Pomočnik državnega tožilca/pomočnica državnega tožilca

1210.04 Pomočnik/pomočnica direktorja družbe

1232.03 Pomočnik/pomočnica generalnega direktorja za organizacijo
in splošne zadeve

1121.08 Pomočnik/pomočnica predstojnika

1229.03 Pomočnik/pomočnica ravnatelja vzgojno-izobraževalnega
zavoda

1229.04 Pomočnik/pomočnica ravnatelja zavoda v kulturi

8311.01 Pomočnik/pomočnica strojevodje

1122.04 Pomočnik/pomočnica vodje občinskega upravnega organa

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih
otrok

3142.05 Pomorski pilot/pomorska pilotka

3132.08 Pomorski radiotelegrafist/pomorska radiotelegrafistka

3141.02 Pomorski strojnik

7137.01 Pomožni električar/pomožna električarka

7241.13 Pomožni elektromonter/pomožna elektromonterka

7341.09 Pomožni tiskar/pomožna tiskarka

1121.11 Pooblaščeni minister/pooblaščena ministrica
veleposlaništva

2411.08 Pooblaščeni revizor/pooblaščena revizorka

2451.06 Poročevalec/poročevalka

3142.04 Poročnik/poročnica trgovske mornarice

2221.07 Porodničar/porodničarka

1110.03 Poslanec/poslanka državnega zbora

1229.04 Poslovni direktor/poslovna direktorica zavoda v kulturi

3431.02 Poslovni sekretar/poslovna sekretarka

4214.02 Posojevalec/posojevalka denarja

3413.01 Posrednik/posrednica za nepremičnine

3429.10 Posrednik/posrednica za organizacijo varstva otrok na
domu

3429.09 Posrednik/posrednica za poslovne dejavnosti

3421.01 Posrednik/posrednica za prevozništvo

3429.10 Posrednik/posrednica za storitvene dejavnosti

3421.02 Posrednik/posrednica za trgovino

3423.02 Posrednik/posrednica za zaposlovanje

4221.01 Posredovalec/posredovalka turističnih in prometnih
informacij

9151.05 Postrešček

4212.06 Poštni uradnik/poštna uradnica pri okencu

9110.02 Poulični prodajalec/poulična prodajalka časopisov

9110.02 Poulični prodajalec/poulična prodajalka drugih izdelkov

9110.03 Poulični prodajalec/poulična prodajalka hrane

9110.03 Poulični prodajalec/poulična prodajalka hrane in pijač

9110.03 Poulični prodajalec/poulična prodajalka pijač

7344.02 Povečevalec/povečevalka ali zmanjševalec/zmanjševalka
posnetkov

3142.01 Poveljnik/poveljnica ladje

3472.03 Povezovalec/povezovalka

3472.03 Povezovalec/povezovalka na radiu

3472.03 Povezovalec/povezovalka na televiziji

9133.02 Pralec/pralka

6121.07 Prašičjerejec/prašičjerejka

2429.02 Pravni svetovalec/pravna svetovalka

2421.02 Pravni zastopnik/pravna zastopnica

2429.04 Pravnik/pravnica

2429.03 Pravnik/pravnica za javnoupravne zadeve

2421.03 Pravobranilec/pravobranilka

7419.01 Predelovalec/predelovalka medu

7411.04 Predelovalec/predelovalka rib

7414.03 Predelovalec/predelovalka sadja

8275.04 Predelovalec/predelovalka zdravilnih zelišč

7414.04 Predelovalec/predelovalka zelenjave

7432.01 Predilec/predilka

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za angleški jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za biologijo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za druge jezike

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za etiko in družbo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za fiziko

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za geografijo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za glasbeno vzgojo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za gospodinjstvo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za italijanski
jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za kemijo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za latinski jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za likovno vzgojo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za madžarski jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za matematiko

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za nemški jezik
jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za računalništvo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za religijo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za slovenski jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za slovenski jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za spoznavanje
družbe

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za spoznavanje
narave

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za tehnično vzgojo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za telesno vzgojo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za zgodovino

7431.01 Predpredilec/predpredilka tekstilnih vlaken

1210.01 Predsednik/predsednica družbe

1110.04 Predsednik/predsednica državnega sveta

1110.02 Predsednik/predsednica državnega zbora

1143.03 Predsednik/predsednica humanitarne organizacije

1143.01 Predsednik/predsednica komisije za človekove pravice

1143.02 Predsednik/predsednica komisije za zaščito okolja

1110.11 Predsednik/predsednica občinskega sveta

1110.10 Predsednik/predsednica pokrajinskega sveta

1141.01 Predsednik/predsednica politične stranke

1143.04 Predsednik/predsednica posebnih interesnih organizacij

1142.04 Predsednik/predsednica poslovnega združenja

1110.01 Predsednik/predsednica republike

1142.06 Predsednik/predsednica sindikata

1110.14 Predsednik/predsednica sveta četrtne skupnosti

1110.12 Predsednik/predsednica sveta krajevne skupnosti

1110.13 Predsednik/predsednica sveta vaške skupnosti

1110.06 Predsednik/predsednica vlade

1142.05 Predsednik/predsednica zadružne zveze

1142.01 Predsednik/predsednica zbornice

1141.03 Predstavnik/predstavnica stranke za stike z javnostmi

1129.07 Predstojnik/predstojnica pravobranilstva

1129.07 Predstojnik/predstojnica pravosodnih organov

1129.07 Predstojnik/predstojnica sodišča

1129.07 Predstojnik/predstojnica tožilstva

1121.05 Predstojnik/predstojnica upravne organizacije v sestavi
ministrstva

1121.04 Predstojnik/predstojnica upravnega org