Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1995 z dne 23. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1995 z dne 23. 12. 1995

Kazalo

3431. Zakon o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (ZZDZVP), stran 6228.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (ZZDZVP)
Razglašam zakon o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (ZZDZVP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 1995.
Št. 012-01/95-119
Ljubljana, dne 22. decembra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAČASNEM, DELNEM ZADRŽANJU VRAČANJA PREMOŽENJA (ZZDZVP)
1. člen
Za dobo treh let se zadrži izvajanje 27. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 - odločba US, 13/93 - odločba US, 31/93, 24/95 - odločba US) v vseh tistih primerih:
– ko se za enega upravičenca zahteva vrnitev nad 200 ha kmetijskih zemljišč in gozdov,
– ko je upravičenec dobil odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države,
– ko je imel upravičenec pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države,
– ko je pristojni upravni organ z ugotovitveno odločbo iz 63. člena zakona o denacionalizaciji odločil, da je imel upravičenec v času podržavljenja jugoslovansko državljanstvo.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za vračanje premoženja agrarnim skupnostim.
Upravni organi so dolžni poslati Državnemu tožilcu in pristojnemu ministrstvu odločbe, s katerimi je bilo v postopku denacionalizacije odločeno o vrnitvi kmetijskih zemljišč in gozdov v primerih iz prvega odstavka tega člena.
Državni tožilci in pristojna ministrstva so dolžni v primerih, ko so izpolnjeni z zakoni določeni pogoji, v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili vložiti ustrezna pravna sredstva zoper odločbe iz prejšnjega odstavka.
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-03/94-5/1
Ljubljana, dne 19. decembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost