Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1994 z dne 29. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1994 z dne 29. 9. 1994

Kazalo

2035. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, stran 3271.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. septembra 1994.
Št. 012-01/94-110
Ljubljana, dne 24. septembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
1. člen
V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, št. 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I 13/94-65, št. 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-144/94-18) se za 12. členom doda nov 13. člen, ki se glasi:
"13. člen
Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom.
Šteje se, da je občina sposobna na svojem območju zadovoljevati potrebe in izpolnjevati naloge iz prejšnjega odstavka, če so zagotovljeni naslednji pogoji:
– osemletno šolanje (popolna osnovna šola);
– primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja);
– preskrba z življenjskimi potrebščinami (trgovina z živili in mešanim blagom);
– komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba z električno energijo);
– poštne storitve;
– finančne storitve hranilnice ali banke;
– knjižnica (splošno izobraževalna ali šolska);
– prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti."
2. člen
Za 13. členom se doda nov 13. a člen, ki se glasi:
"13. a člen
Občina ima najmanj 5000 prebivalcev.
Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov sme imeti občina izjemoma tudi manj kot 5000 prebivalcev.
Pri ustanavljanju občin se morajo kriteriji iz 13. in 13. a člena upoštevati kot celota."
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pred določitvijo območja občine se z referendumom ugotovi volja polnoletnih prebivalcev določenih krajevnih skupnosti oziroma naselij o vključitvi v določeno občino.
Del občine se lahko izloči iz občine in priključi k drugi občini, če se na referendumu za to odloči večina prebivalcev dela občine, ki se želi izločiti in večina prebivalcev občine, h kateri se ta del občine želi priključiti. Takšno odločitev z zakonom potrdi Državni zbor.
Kadar se posamezno naselje želi izločiti iz občine in se priključi k drugi občini, se referendum izvede v naselju."
4. člen
V 15. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: "Naselje ali več naselij občine se lahko ustanovi kot nova občina, če se na referendumu za to odloči večina prebivalcev naselja ali več naselij in če preostali del občine tudi izpolnjuje pogoje za novo občino."
Dosedanji četrti odstavek postane peti, peti pa šesti odstavek.
5. člen
Za 15. členom se doda nov 15. a člen, ki se glasi:
"15. a člen
Mesto je večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, prebivalstveni gostoti, naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij.
Mesto ima več kot 3.000 prebivalcev.
Naselje dobi status mesta z odločitvijo Državnega zbora.
Glede naselij, ki so status mesta že dobila v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve, Državni zbor samo ugotovi, da že imajo status mesta."
6. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Mestna občina je gosto in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v enoten prostorski organizem in mestno okolico, ki jo povezuje dnevna migracija prebivalstva."
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
"Mesto lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja."
Dosedanji četrti odstavek se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Mestno občino ustanovi Državni zbor z zakonom. Z zakonom se določita območje in ime mestne občine."
7. člen
Za 16. členom se doda nov 16. a člen, ki se glasi:
"16. a člen Mestna občina mora na svojem območju poleg pogojev iz 13. člena tega zakona izpolnjevati še naslednje pogoje:
– poklicne in srednje šole ter oddelke visokih šol in fakultet;
– bolnišnico;
– omrežje javnih služb;
– telekomunikacijska središča;
– univerzitetne in specialne knjižnice, specializirani INDOK centri;
– kulturna dejavnost (gledališča, muzeji, arhivi);
– lokalne RTV postaje in tisk;
– športno rekreacijski prostori in objekti;
– znanstveno-raziskovalna dejavnost."
8. člen
V tretjem odstavku 52. člena se med besedi "povprečne porabe" vstavi beseda "zagotovljene":
9. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi: "Organizacijo pokrajin ureja poseben zakon."
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi. v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-4/45
Ljubljana, dne 16. septembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost