Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1993 z dne 12. 11. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1993 z dne 12. 11. 1993

Kazalo

2262. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem, stran 3007.

Na podlagi določil 9. točke drugega odstavka 39. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92), 9. točke 4. člena in druge alinee drugega odstavka 9. člena statuta Lekarniške zbornice Slovenije je skupščina Lekarniške zbornice Slovenije dne 27. 5. 1993 v soglasju z Vlado Republike Slovenije z dne 26. 10. 1993 sprejela
PRAVILNIK
o strokovnem nadzoru s svetovanjem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek za izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem v lekarniških zavodih, lekarnah in bolnišničnih lekarnah (v nadaljnjem besedilu: lekarna).
Pravilnik ureja pripravo in izvedbo nadzora, poročilo o opravljenem nadzoru in tudi druga vprašanja v zvezi s strokovnim nadzorom in svetovanjem ter določa ukrepe Lekarniške zbornice.
2. člen
Strokovni nadzor s svetovanjem organizira Lekarniška zbornica z namenom:
– da se nadzira strokovnost dela delavcev v lekarniški dejavnosti,
– da se ugotavlja izvajanje strokovnih navodil razširjenega strokovnega kolegija (2. odstavek 74. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti) in organov Lekarniške zbornice ter
– da se na podlagi ugotovitev nadzora lekarniškim strokovnim delavcem svetuje, kako naj izboljšajo svoje delo.
II. PRIPRAVA NADZORA
3. člen
Strokovni nadzor s svetovanjem izvajajo strokovnjaki lekarniške dejavnosti in Zavoda za farmacijo in preizkušanja zdravil, ki jih na predlog komisije za farmacevtska vprašanja imenuje upravni odbor Lekarniške zbornice.
4. člen
Strokovni nadzor s svetovanjem se izvaja po programu, ki ga pripravi komisija za farmacevtska vprašanja v sodelovanju z razširjenim strokovnim kolegijem za naslednje leto, najkasneje do 30. novembra.
Program strokovnega nadzora za naslednje leto odobri Ministrstvo za zdravstvo vsako leto do 31. decembra.
Strokovni nadzor s svetovanjem se izvede tudi na predlog zavarovane osebe, delodajalca, zdravstvenega delavca oziroma zavoda ali na drug predlog.
5. člen
Strokovni nadzor s svetovanjem izvaja tričlanska komisija, ki jo za vsak posamezni primer imenuje sekretar zbornice. Sklep o imenovanju mora vsebovati:
– predsednika in člane komisije,
– ime lekarniške enote, lekarne, bolnišnične lekarne, galenskega in kontrolno analiznega laboratorija, v katerem bo opravljen strokovni nadzor,
– čas, v katerem mora komisija opraviti strokovni nadzor, ter
– opozorilo, da komisija o svojem delu napiše zapisnik takoj po opravljenem strokovnem pregledu.
Komisija mora biti sestavljena tako, da sta v njej najmanj 2 strokovnjaka iz dejavnosti, v kateri se opravlja nadzor (javna lekarna ali bolnišnična lekarna, laboratorij).
6. člen
Obvestilo o strokovnem nadzoru s svetovanjem, ki se izvaja po programu iz 4. člena tega pravilnika, mora biti posredovano lekarniškemu zavodu, lekarnarju ali bolnišnični lekarni najmanj 14 dni pred prihodom komisije.
V primeru, ko se izvede strokovni nadzor s svetovanjem na predlog oseb iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika zaradi neposredne nevarnosti za zdravje in življenje ljudi, se opravi strokovni nadzor brez odlašanja in predhodnega obveščanja.
Pri strokovnem nadzoru s svetovanjem je obvezna navzočnost vodje lekarne, laboratorija, lekarnarja ali vodje bolnišnične lekarne.
7. člen
Strokovni nadzor s svetovanjem se financira iz državnega proračuna.
Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo nepravilnosti, poravna stroške nadzora zdravstveni zavod oziroma lekarnar, pri katerem so bile nepravilnosti ugotovljene.
III. POTEK NADZORA
8. člen
Pri strokovnem nadzoru s svetovanjem komisija ugotavlja:
– higiensko-sanitarne pogoje,
– kadrovsko zasedbo,
– opremo,
– strokovno izpopolnjevanje,
– opravljanje internega strokovnega nadzora,
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije,
– kvalitativne kazalce o strokovnosti dela.
9. člen
Pri ugotavljanju higiensko-sanitarnih pogojev komisija preverja:
– čistost delovne opreme in aparatur,
– vrsto in čistočo tal v delovnih in drugih prostorih,
– vrsto in čistočo zidov ter letnik zadnjega beljenja,
– čistočo sanitarij,
– čistočo oken in stanje žaluzij,
– stanje in čistočo delovnih oblek,
– splošni vtis o objektu.
10. člen
Pri kadrovski zasedbi komisija ugotavlja ustreznost zasedbe delovnih mest glede na obseg dela ter delovne in kadrovske normative lekarniške dejavnosti.
11. člen
Ustreznost opreme ugotavlja komisija na podlagi določil Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/92).
Pri ugotavljanju ustreznosti opreme mora vodja lekarne dati članom komisije na vpogled zapisnik o zadnji verifikaciji.
12. člen
Pri strokovnem izpopolnjevanju komisija ugotavlja:
– število strokovnih delavcev, ki so se v času od zadnjega nadzora udeležili seminarjev, simpozijev, strokovnih srečanj itd.,
– stanje strokovne literature,
– organiziranost internega strokovnega izpopolnjevanja.
– ustreznost strokovnega znanja delavcev, ki se ugotavlja na podlagi razgovorov,
– način opravljanja pripravništva in usposabljanje mentorjev.
13. člen
Izvajanje internega strokovnega nadzora komisija preverja iz evidenc zavoda, in sicer:
– kdo opravlja interni strokovni nadzor,
– v katerem časovnem razdobju se opravlja,
– kdaj je nazadnje opravljen,
– kakšni so izidi nadzora (predlagani ukrepi, uresničitev in svetovanje).
14. člen
Pri ugotavljanju kvalitativnih kazalcev o strokovnosti dela komisija preverja:
– razporeditev in označenost zdravil,
– izdelavo magistralnih in galenskih pripravkov,
– preskušanje in ugotavljanje istovetnosti zdravil,
– izločanje zapadlih zdravil,
– dajanje navodil za uporabo zdravil,
– seznanjanje zdravnikov z novimi zdravili,
– vodenje predpisanih evidenc.
15. člen
Komisija sestavi zapisnik o opravljenem strokovnem nadzoru s svetovanjem na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
Zapisnik se pošlje lekarniškemu zavodu, zasebnemu lekarnarju oziroma bolnišnici in ministrstvu za zdravstvo; kadar gre za strokovni nadzor izven programa, pa tudi predlagatelju.
16. člen
Lekarna, pri kateri so ob opravljanju strokovnega nadzora ugotovljene pomanjkljivosti, mora le-te v določenih rokih odpraviti in o tem obvestiti Lekarniško zbornico.
17. člen
Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo večje pomanjkljivosti, Lekarniška zbornica:
– zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje delavcev, za katere se ugotovi pomanjkljiva usposobljenost,
– predlaga ministrstvu za zdravstvo, da lekarnarju oziroma vodji lekarne začasno, največ za šest mesecev prepove vodenje lekarne;
– predlaga ministrstvu za zdravstvo, da začasno prepove poslovanje lekarne;
– predlaga pristojnemu upravnemu organu občine oziroma mesta odvzem koncesije;
– obvesti ustanovitelja, če javni zavod ne sprejme ustreznih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti.
IV. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Strokovna navodila za izvajanje posameznih določb tega pravilnika izdaja komisija za farmacevtska vprašanja Lekarniške zbornice Slovenije.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. PR/3-93
Ljubljana, dne 26. oktobra 1993.
Predsednik zbornice
Lovro Dermota, mr. ph. l. r.

AAA Zlata odličnost