Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1993 z dne 24. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1993 z dne 24. 2. 1993

Kazalo

431. Zakon o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo, stran 453.

Na podlagi prvega odstavka 107. in drugega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo
Razglašam Zakon o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 1993 in o njem ponovno odločal na seji dne 23. februarja 1993.
Št. 0100-21/93
Ljubljana, dne 24. februarja 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO
1. člen
Za uveljavljanje terjatev in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: nekdanja federacija), se ustanovi Sklad Republike Slovenije za uveljavljanje pravic in obveznosti v postopku sukcesije (v nadaljnjem besedilu: Sklad).
2. člen
Sklad je pravna oseba.
Sklad posluje v imenu in za račun Republike Slovenije.
3. člen
Poslovanje Sklada vodi upravni odbor.
Upravni odbor Sklada ima šest članov in predsednika. Predsednika in člane upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za finance.
4. člen
Sklad ima direktorja, ki vodi poslovanje Sklada. Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem Vlade Republike Slovenije za dobo štirih let.
5. člen
Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje pet članov in jih imenuje Državni zbor Republike Slovenije.
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje Sklada. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča o delovanju Sklada Državnemu zboru Republike Slovenije.
6. člen
Sklad ima statut, ki ga sprejme upravni odbor Sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Statut Sklada določa zlasti organizacijo in način poslovanja Sklada.
7. člen
Sklad sprejema finančni načrt in zaključni račun s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
8. člen
Sredstva za poslovanje Sklada se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
9. člen
Strokovne, administrativne in tehnične naloge za Sklad opravlja ministrstvo, pristojno za finance.
10. člen
Na Sklad se prenesejo določene terjatve in obveznosti Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije do nekdanje federacije, njenih organov in organizacij, Narodne banke Jugoslavije in drugih pravnih oseb javnopravnega značaja na ravni nekdanje federacije (v nadaljnjem besedilu: subjekti nekdanje federacije).
11. člen
Na Sklad se s tem zakonom prenesejo terjatve in obveznosti Republike Slovenije, njenih organov in organizacij ter Banke Slovenije do subjektov nekdanje federacije in sicer:
– terjatve in obveznosti po stanju na dan 31. 12. 1990, ki niso bile poravnane do uveljavitve tega zakona;
– terjatve in obveznosti, nastale po 31. 12. 1990, ki niso bile poravnane do uveljavitve tega zakona, po stanju na dan uveljavitve tega zakona.
Način poravnavanja obveznosti Sklada do subjektov iz prejšnjega odstavka se uredi s posebnim zakonom po ureditvi terjatev in obveznosti Republike Slovenije do subjektov nekdanje federacije.
12. člen
Sklad vodi evidenco o terjatvah in obveznostih iz prejšnjega člena.
13. člen
Pravne osebe javnopravnega značaja, razen oseb iz 10. člena tega zakona, lahko prenesejo terjatve in obveznosti do subjektov nekdanje federacije na Sklad na podlagi pogodbe s Skladom, s katero uredijo medsebojne pravice in obveznosti ter način poplačila prenesenih terjatev in obveznosti.
14. člen
Sklad javno objavi poziv za prijavo terjatev in obveznosti iz prejšnjega člena.
15. člen
Pravne in fizične osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona neporavnane terjatve in obveznosti do subjektov nekdanje federacije, lahko sklenejo s Skladom pogodbo, s katero prenesejo na Sklad svoje neporavnane terjatve in obveznosti oziroma pooblastijo Sklad, da v njihovem imenu in za njihov račun opravi izterjavo in poravnavo obveznosti.
16. člen
Sklad začne z delom najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/92-6/1
Ljubljana, dne 23. februarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost