Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1991 z dne 8. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1991 z dne 8. 10. 1991

Kazalo

599. Zakon o uporabi denarne enote Republike Slovenije, stran 557.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o uporabi denarne enote Republike Slovenije
Razglaša se zakon o uporabi denarne enote Republike Slovenije, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela dne 8. oktobra 1991.
Št. 0100-27/91
Ljubljana, dne 8. oktobra 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o uporabi denarne enote Republike Slovenije
1. člen
V Republiki Sloveniji se kot zakonito plačilno sredstvo uporabljajo bankovci in kovanci, ki se glasijo na denarno enoto, določeno z zakonom o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91).
2. člen
Do izdaje bankovcev in kovancev iz prejšnjega člena se kot zakonito plačilno sredstvo uporabljajo vrednostni boni Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vrednostni boni).
Vrednostne bone izda Republika Slovenija v imenu in za račun Banke Slovenije
3. člen
Apoene in glavna znamenja vrednostnih bonov določa Banka Slovenije.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona Banka Slovenije vzame iz obtoka bankovce in kovance, ki se glasijo na dinarje in kovance, ki se glasijo na pare.
Banka Slovenije izroči vrednostne bone v obtok na dan iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Dinarski bankovci in kovanci se zamenjajo za vrednostne bone v menjalnem razmerju, ki ob uveljavitvi tega zakona znaša 1:1.«.
Menjalno razmerje iz prejšnjega odstavka se uporablja v roku za redno zamenjavo.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se cene vseh proizvodov in storitev izkazujejo v denarni enoti Republike Slovenije.
7. člen
Poštne znamke in koleki ter druge taksne in davčne vrednotnice, čeki, plačilni nalogi in drugi instrumenti notranjega plačilnega prometa, ki so bili v prometu na dan uveljavitve tega zakona, ostanejo še naprej v veljavi, dokler ne bodo izdani novi, pri čemer njihova vrednost ustreza številu enot, izraženih v denarni enoti Republike Slovenije.
8. člen
Za zneske, navedene v predpisih in splošnih aktih, sodnih in upravnih aktih, na obveznicah in drugih vrednostnih papirjih, menicah, v pogodbah in drugih listinah in obvestilih, v obračunih in evidencah, izdanih oziroma nastalih do uveljavitve tega zakona, se šteje, da so navedeni v denarni enoti Republike Slovenije.
9. člen
Banka Slovenije določi način, postopek in rok za prilagoditev depozitnih in kreditnih razmerij temu zakonu.
10. člen
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-05/91-4/1
Ljubljana, dne 8. oktobra 1991.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost