Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1991 z dne 30. 9. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1991 z dne 30. 9. 1991

Kazalo

534. Statut sklada dr. Franca Munde za štipendiranje študentov v Republiki Sloveniji, stran 513.

Svet Univerze v Ljubljani, 6. 9. 1991 in Svet Univerze v Mariboru, 21. 6. 1991 sta sprejela
STATUT
sklada dr. Franca Munde za štipendiranje študentov v Republiki Slovenije
Dr. FRANC MUNDA je z oporoko dne 11. 10. 1913 daroval premoženje za štipendiranje študentov univerze.
Univerza v Ljubljani je 6. 1. 1967 ustanovila štipendijski sklad B. Kraigherja. Po ustanovitvi je ustanoviteljica tega sklada postala tudi Univerza v Mariboru.
Ustanoviteljici sta na skupščini sklada 8. 5. 1991 ustanovili Sklad dr. Franca Munde, ki je naslednik nekdanjega sklada dr. Franca Munde in Sklada Borisa Kraigherja.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Statut ureja namen, financiranje, organizacijo in poslovanje Sklada dr. Franca Munde za štipendiranje študentov v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
Namen sklada je štipendiranje študentov visokošolskih ustanov v Republiki Sloveniji, ki s svojimi izrazito nadpovprečnimi rezultati. in uspešnim vključevanjem v študijske, strokovne in raziskovalne dejavnosti dokazujejo svoje izjemne intelektualne sposobnosti in študijske rezultate s pogojem, da se izobražujejo:
– za kadrovsko obnovo visokošolskih ustanov v republiki Sloveniji
– za znanstveno raziskovanje
– za ohranjanje in razvijanje kulturnega bogastva
– za posebne namene, ki jih določijo darovalci.
3. člen
Za določitev višine potrebnih sredstev za štipendiranje iz sklada je potrebno pred razpisom štipendij pridobiti soglasje vseh financerjev.
Sredstva za štipendiranje iz sklada zagotavljajo:
– 70% vseh potrebnih sredstev Ministrstvo za delo
– 15% vseh potrebnih sredstev Ministrstvo za šolstvo in šport
– letno s planom dogovorjena sredstva Ministrstvo za znanost in tehnologijo
– letno s planom dogovorjena sredstva Ministrstvo za kulturo.
V sklad sodijo tudi pridobljena sredstva iz zapuščine dr. Franca Munde.
Finančna sredstva lahko prispevajo tudi posamezni darovalci z donacijami, o čemer odloča skupščina sklada.
4. člen
Sklad je pravna oseba.
Sedež sklada je na Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 11, Ljubljana.
II. UPRAVLJANJE SKLADA
5. člen
Sklad upravlja skupščina, ki ima 12 članov. Skupščino sestavljajo: Po trije predstavniki:
– Univerze v Ljubljani in
– Univerze v Mariboru, dva predstavnika
– Ministrstva za delo po en predstavnik
– Ministrstva za šolstvo in šport
– Ministrstva za znanost in tehnologijo
– Ministrstva za kulturo
– Gospodarske zbornice Slovenije.
6. člen
Skupščina ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izvoli izmed svojih članov.
7. člen
Naloge skupščine sklada so, da:
– zagotavlja finančna sredstva;
– sprejema letni delovni in finančni načrt sklada;
– potrjuje zaključni račun sklada;
– razpisuje štipendije v skladu s sprejetim letnim planom;
– odloča o pritožbah na odločitve o podeljevanju štipendij;
– nadzoruje finančno poslovanje sklada;
– voli in razrešuje predsednika in namestnika predsednika skupščine ter imenuje in razrešuje predsednika, namestnika in člane izvršnega odbora skupščine sklada;
– o svojem delu in poslovanju poroča univerzitetnima svetoma Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter financerjem;
– spremlja izvajanje določil tega statuta.
8. člen
Skupščina sklada dela na sejah. Seja skupščine je sklepčna, če je navzočih več kot polovica delegatov.
Skupščina odloča z večino glasov vseh delegatov. Seje skupščine so javne.
9. člen
Predsednik skupščine sklada:
– sklicuje in vodi seje skupščine sklada;
– skrbi za uresničevanje sklepov skupščine sklada;
– predstavlja in zastopa sklad;
– skrbi za izvrševanje odločitev in sklepov skupščine sklada.
10. člen
Skupščina sklada imenuje petčlanski izvršni odbor, ki ga sestavljajo:
– 2 člana Univerze v Ljubljani
– 2 člana Univerze v Mariboru
– 1 član je predsednik skupščine sklada. Izvršni odbor odloča z večino glasov vseh članov. Mandat članov izvršnega odbora traja štiri leta. Nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen za člana izvršnega odbora.
11. člen
Naloge izvršnega odbora so, da:
– obravnava in dodeljuje štipendije;
– odloča o prenehanju pravice do štipendije za posamezne kandidate;
– obravnava in preverja pritožbe na odločitve o podeljevanju štipendij in jih skupaj s svojim mnenjem posreduje skupščini v odločanje;
– predlaga skupščini v sprejem letni delovni načrt in finančni načrt sklada;
– predlaga skupščini v sprejem letni plan in zaključni račun;
– predlaga skupščini poročilo o poslovanju sklada;
– skrbi za tekoče poslovanje sklada.
III. POGOJ ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ IN DOLOČANJE ŠTIPENDIJ
12. člen
Sklad podeljuje naslednje vrste štipendij:
1. celoletne štipendije
2. enkratne štipendije za študij na drugih ustanovah
3. štipendije za obisk mednarodnih znanstvenih srečanj
4. enkratne štipendije za posebne upravičene namene.
Štipendije sklada lahko dobijo študenti višjih letnikov (od vključno tretjega letnika naprej), ki imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno opravljenih izpitov in redno opravljajo študijske obveznosti.
Celoletno štipendijo ne more dobiti prejemnik drugih celoletnih štipendij.
Višina štipendije za študente se določa:
---------------------------------------------------------
         V kraju bivanja   Izven kraja bivanja
Ocena        število točk       Število točk
---------------------------------------------------------
8,0-8,1           775          1.245
8,2-8,3           835          1.305
8,4-8,6           925          1.395
8,7-8,9          1.010          1.480
9,0-10           1.320          1.790
---------------------------------------------------------
oziroma po pogojih, ki jih sporazumno s financerji določa skupščina sklada vsako leto na novo, tako, da upošteva lični uspeh v preteklem študijskem letu.
Štipendija se lahko na predlog izvršnega odbora poveča. Štipendije iz tega sklada niso manjše za 50% zajamčenega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji.
Štipendije iz tega sklada so 20% višje od drugih štipendij. Štipendije se med letom lahko valorizirajo.
Enkratne štipendije za določen čas na drugih visokošolskih, raziskovalnih, umetniških in drugih institucijah lahko dobijo študenti slovenskih visokošolskih ustanov pod enakimi pogoji kot študenti na slovenskih visokošolskih ustanovah.
Enako velja za štipendije za obisk mednarodnih znanstvenih srečanj.
Enkratne štipendije za posebne, upravičene namene, vsakokrat odobri skupščina sklada.
13. člen
Štipendist, prejemnik štipendije iz sklada, ki ponavlja letnik ali se zaradi ponavljanja ali drugih razlogov vpiše v drugo šolo ali smer, v naslednjem študijskem letu ne more prejemati štipendije, razen v upravičenih primerih, ki jih oceni izvršni odbor sklada.
14. člen
Kandidati za štipendije morajo predložiti: obvezno:
– vlogo za podelitev štipendije z življenjepisom;
– potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami in potrdilo o vpisu;
– mnenje vsaj enega pomembnega strokovnjaka s področja študija in raziskovanja; po možnosti:
– bibliografijo objavljenih del ali potrdilo o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.
Kandidati za enkratne štipendije za študij na drugih ustanovah morajo predložiti še:
– obvezno:
– študijski program
– dokazilo o vrhunski kakovosti ustanove, kamor odhajajo študirat (lahko je vsebovano v mnenju iz 3. alineje dokumentov, ki jih predložijo vsi kandidati); po možnosti:
– povabilo ustanove, kamor študenti odhajajo;
– potrdilo o dodatnih virih financiranja na ustanovi, kamor odhajajo, ali od drugod.
Kandidati za štipendije za obisk mednarodnih znanstvenih srečanj morajo predložiti še:
– program srečanj (v mnenju strokovnjaka naj bo opisan pomen srečanja za kandidatov študij).
1.5. člen
Odklonjeni kandidati imajo pravico do vpogleda v seznam štipendistov, ki prejemajo štipendijo iz sklada in pravico do pritožbe na skupščino sklada.
16. člen
Štipendijska razmerja med skladom in štipendistom urejajo pogodbe.
17. člen
Število štipendij iz sklada določi vsako leto skupščina sklada.
18. člen
Razpis štipendij sklada objavi skupščina sklada vsako leto v mesecu maju.
IV. JAVNOST DELA IN EVIDENCA PODATKOV
19. člen
Delo skupščine in izvršnega odbora je javno.
Financerjem bo skupščina sklada najmanj enkrat letno, posebej pa še na njihovo zahtevo, posredovala podatke, potrebne za spremljanje uresničevanja dogovorjene štipendijske politike.
V. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Naloge, ki izhajajo iz tega statuta opravlja strokovna služba Univerze v Ljubljani v sodelovanju s strokovno službo Univerze v Mariboru.
21. člen
Statut je sprejet, ko ga sprejmeta Univerzitetna sveta Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru in ko ga potrdijo financerji.
22. člen
S sprejetjem tega statuta preneha veljati samoupravni sporazum o namenu, financiranju, organizaciji in delu sklada Borisa Kraigherja za štipendiranje študentov visokošolskih delovnih organizacij v Republiki Sloveniji, z dne 1. 12. 1988.
23. člen
Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Predsednik
Skupščine sklada dr. Franca Munde
za štipendiranje študentov v Republiki Sloveniji
dr. Rastko Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti