Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2940. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2010, stran 7965.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10) je Občinski svet Občine Vransko na 24. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o I. rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2010
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2010 (Uradni list RS, št. 14/10) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.«
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov         I. rebalans
                            2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       3.509.443
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.585.196
70  DAVČNI PRIHODKI               1.981.121
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.656.171
   703 Davki na premoženje            208.950
   704 Domači davki na blago in storitve     116.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI               604.075
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      60.450
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.000
   712 Denarne kazni                10.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    10.000
   714 Drugi nedavčni prihodki          522.625
72  KAPITALSKI PRIHODKI               27.150
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    2.150
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       25.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              897.097
   740 Transferni prihodki iz drugih       897.097
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         4.729.684
40  TEKOČI ODHODKI                 957.231
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     228.214
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     36.828
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        600.182
   403 Plačila domačih obresti           51.008
   409 Rezerve                   41.000
41  TEKOČI TRANSFERI                945.245
   410 Subvencije                 82.000
   411 Transferi posameznikom in         450.520
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     72.270
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       340.455
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2.607.774
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.607.774
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            219.434
   431 Investicijski transferi pravnim in     21.000
   fiz. osebam, ki niso PU
   432 Investicijski transferi PU         198.434
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        -1.220.241
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              1.450 000
50  ZADOLŽEVANJE                 1.450.000
   500 Domače zadolževanje           1.450.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             250.000
55  ODPLAČILA DOLGA                250.000
   550 Odplačila domačega dolga          250.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       -20.241
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali
   0 ali +
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        1.200.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    1.220.241
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.     20.241
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +
------------------------------------------------------------
2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži do višine 1.450.000 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij v letu 2010 ne bo dajala poroštev«.
3. člen
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2010 (Uradni list RS, št. 14/10) ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/2010-1
Vransko, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost