Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2893. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice, stran 7934.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 odl. US: U-I-34/98, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 - UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice (Uradni list RS, št. 75/08) se v tretjem stavku prvega odstavka 8. člena beseda »devet« nadomesti z besedo »enajst«.
V drugi alineji prvega odstavka 8. člena se besedi »trije predstavniki « nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
Drugi stavek tretjega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi: »Štiri predstavnike delavcev zavoda se izvoli izmed delavcev osnovne šole, enega pa izmed delavcev enote vrtca.«
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena tako, da se za besedo ravnatelja doda besede »in pomočnika ravnatelja«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavnikoma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječega sveta zavoda.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost