Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2903. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped, stran 7938.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 odl. US: U-I-34/98, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 - UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped (Uradni list RS, št. 92/02, 21/03 in 118/08) se v 10. členu spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.«
Četrti odstavek 10. člena se črta.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku dodata nova 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. Enota Sapramiška, Ulica Slavka Gruma 63, Novo mesto,
8. Enota Škratek, Šegova ulica 114, Novo mesto.«
3. člen
V 7. členu se črta klasifikacijo dejavnosti zavoda in se nadomesti z novo, in sicer:
»Zavod opravlja javno službo na področju:
P 85.100 Predšolska vzgoja
Druge dejavnosti vrtca po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
Q 88.910 dnevno varstvo otrok
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
C 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
C 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
J 58.110 Izdajanje knjig
C 18.120 Drugo tiskanje
C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
R 91.011 Dejavnost knjižnic
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju na področju kulture in umetnosti
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
H 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavnikoma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječega sveta zavoda.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost