Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2010 z dne 3. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2010 z dne 3. 6. 2010

Kazalo

2223. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2, stran 6578.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10) župan Občine Vransko sprejme
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2
1. člen
Na podlagi pobude zasebnega investitorja se za območje zemljišč parc. št. 700, 701, 702/1, 702/2, 703/1, 703/2, 858/10, 858/11 in 1610/4, k.o. Prekopa, začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
S tem sklepom se za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2, opredeljeno z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08) (v nadaljevanju OPN Vransko), prične priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2.
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN
2. člen
Skladno s 4. točko 5. člena OPN Vransko so v izvedbenem delu v poglavju »Enote urejanja prostora, namenska raba in dopustna izraba prostora« opredeljene tudi enote urejanja prostora, za katere je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. V okviru naselja Čeplje je v sklopu površin za gospodarsko dejavnost predvidena tudi razširitev območja obstoječe gospodarske cone z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2.
3. člen
Ocena stanja
Podlago za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 predstavlja temeljni prostorski akt Občine Vransko – Občinski prostorski načrt Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08), ki ustvarja pogoje za skladen in uravnotežen razvoj prostora in med drugim določa, da je potrebno za določena območja predhodno izdelati tudi podrobnejše prostorske akte.
Nadaljnji postopek priprave akta
Občinski podrobni prostorski načrt za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 se v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) pripravi ob upoštevanju priporočil nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Razlogi za pripravo
Občina Vransko skladno z izdelanim temeljnim prostorskim aktom zagotavlja tudi območja gospodarskih con, ki so namenjena obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim in se podrobneje opredelijo v OPPN. V okviru naselja Čeplje je tako opredeljeno tudi območje poslovne cone z oznako ČE02-3/2, saj prostor na tem mestu omogoča razširitev in razvoj obstoječe gospodarske cone. Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za omenjeno območje izhaja iz želje investitorja, ki želi na tem mestu zgraditi objekte za potrebe industrijsko poslovne dejavnosti. Načrtovano območje poslovne cone ČE02-3/2 predstavlja skladno nadaljevanje obstoječe gospodarske cone in hkrati predstavlja zaključeno celoto.
II. OBMOČJE OBRAVNAVE
5. člen
Območje, ki bo zajeto v načrtovanje podrobnih prostorskih ureditev, obsega zemljišča parc. št. 700, 701, 702/1, 702/2, 703/1, 703/2, 858/10, 858/11 in 1610/4, k.o. Prekopa, in obsega območje v skupni površini 9.821,24 m2 oziroma 0,98 ha.
III. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
6. člen
Postopek priprave prostorskega akta vodi Občina Vransko. Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pa pridobi in financira investitor. Za strokovne rešitve prostorskih ureditev se lahko izdelajo variantne rešitve. Načrtovalec na podlagi analize stanja prostora, strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora utemelji predlagano prostorsko ureditev in zanjo pripravi ustrezen prostorski akt.
Za območje obravnave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 se skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) izdela tudi geodetski načrt s certifikatom geodetskega načrta. Geodetski načrt pridobi investitor.
IV. POSTOPEK PRIPRAVE OPPN IN ROKI IZDELAVE POSAMEZNIH FAZ PROJEKTA
7. člen
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta:
+------------------------------------------+-------------------+
|Faze                   |Roki        |
+------------------------------------------+-------------------+
|Objava sklepa o začetku priprave OPPN   |maj 2010      |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava osnutka OPPN z usklajevanji   |junij 2010     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja   |julij 2010     |
|prostora v roku 30 dni          |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Dopolnitev osnutka OPPN v skladu z    |avgust 2010    |
|zahtevami iz podanih smernic       |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Javna razgrnitev 30 dni in javna obravnava|september 2010   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Stališča do podanih pripomb        |oktober 2010    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Priprava predloga OPPN          |oktober 2010    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Pridobitev mnenj na usklajen predlog OPPN |november 2010   |
|v roku 30 dni               |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Sprejem OPPN z odlokom na seji občinskega |december 2010   |
|sveta                   |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Objava odloka v uradnem glasilu Občine  |december 2010   |
|Vransko                  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
Sprejet odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu se po njegovi uveljavitvi pošlje Upravni enoti Žalec.
Predvideni roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta se uskladijo s podzakonskimi akti oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
8. člen
Pripravljavec občinskega prostorskega načrta je Občina Vransko.
Nosilci urejanja prostora (NUP) so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN in so določeni s tem sklepom.
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 se upoštevajo smernice in strokovne podlage posameznih NUP, ki bodo pridobljene v postopku priprave OPPN.
9. člen
Vloge za pridobitev smernic za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta se posredujejo naslednjim nosilcem urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami, Izpostava Celje;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Geoplin plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim omrežjem, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkciji RS za ceste, Izpostava Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
– Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.;
– Javno komunalno podjetje Žalec;
– Občina Vransko in službam v delih, kjer je občina upravljavec gospodarske javne infrastrukture;
– drugim ministrstvom in nosilcem urejanja prostora, če se v postopku ugotovi njihova relevantnost.
Na usklajen predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 Občina Vransko pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora v roku 30 dni od dneva prejema vloge. Do sprejemljivosti posega predvidenega OPPN na okolje se opredeli tudi Ministrstvo za okolje in prostor.
V. OBVEZNOSTI V ZVEZI Z FINANCIRANJEM
Izdelavo in pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 v celoti financira zasebni investitor, ki zagotovi tudi izdelovalca prostorskega akta.
VI. DOLOČITEV OBJAVE
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Vransko ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-01/2010-03-1
Vransko, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost