Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1761. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2009, stran 5082.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02) je svet Občine Vipava na 28. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava za leto 2009.
Proračun Občine Vipava za leto 2009 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       v €|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/       |   Realizacija|
|   |Konto/Podkonto             |      2009|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |    5.133.168|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |    4.246.522|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |    3.418.341|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |    2.944.770|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |     306.833|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |     166.738|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |706 Drugi davki            |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |     828.181|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |     504.681|
|   |premoženja               |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      1.964|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni           |      4.323|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      7.289|
|   |storitev                |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |     309.924|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |     55.198|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     50.374|
|   |sredstev                |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |      4.824|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     12.922|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |     12.922|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |     818.526|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |     561.035|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz |     257.491|
|   |sredstev proračuna EU         |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |    4.553.703|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    1.072.053|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |     216.466|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     41.586|
|   |varnost                |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |     800.091|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |      3.910|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |     10.000|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    1.526.286|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |     56.382|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |     843.854|
|   |gospodinjstvom             |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|     152.613|
|   |in ustanovam              |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |     473.437|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |    1.878.214|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    1.878.214|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     77.150|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi prav. in  |     51.444|
|   |fizič. osebam, ki niso pror. por.   |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |     25.706|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |     579.465|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      1.813|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      1.813|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      1.813|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       558|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       558|
|   |DELEŽEV                |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |        |
|   |naložb                 |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       558|
|   |privatizacije             |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |        |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega|        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|   |lasti                 |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      1.255|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)         |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |     580.720|
|   |RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)        |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    –579.465|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |        |
|   |2009                  |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo      |     636.886|
+-----+---------------------------------------+----------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-13/2010
Vipava, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost