Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1738. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1G), stran 5018.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2010.
Št. 003-02-4/2010-11
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1G)
1. člen
V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09) se v 10. členu besedilo »Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izvaja« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za promet, izvajata«, beseda »posreduje« pa se nadomesti z besedo »posredujeta«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V upravnih zadevah, v katerih na prvi stopnji na podlagi tega zakona odločajo upravne enote ali Javna agencija za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: javna agencija), na drugi stopnji odloča ministrstvo, pristojno za promet.«.
2. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »petih« nadomesti z besedo »desetih«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naloge na področju priprave in usklajevanja nacionalnega programa varnosti cestnega prometa opravlja ministrstvo, pristojno za promet.«.
3. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»Javna agencija za varnost prometa
17.a člen
(1) Za izvajanje regulatornih, razvojnih, strokovnih in drugih nalog s področja voznikov, vozil in prevoza nevarnega blaga, analitsko-raziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo cestnega prometa, preventive, vzgoje, usposabljanja v cestnem prometu, neodvisnega preiskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom ter strokovnih nalog za pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, Republika Slovenija ustanovi javno agencijo. V imenu Republike Slovenije uresničuje ustanoviteljske pravice in izpolnjuje obveznosti Vlada Republike Slovenije.
(2) Glede vprašanj organizacije in delovanja javne agencije, ki s tem zakonom niso urejena, se uporablja zakon, ki ureja javne agencije.
(3) Javna agencija je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata ta zakon in zakon, ki ureja javne agencije.«.
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge javne agencije
18. člen
Javna agencija na podlagi javnega pooblastila opravlja naslednje naloge:
– izdaja odločb, izbira in pooblaščanje organizacij za opravljanje nalog s področja voznikov in vozil ter strokovni nadzor nad njihovim delom;
– izdaja odločb s področja prevoza nevarnega blaga;
– vodenje in upravljanje zbirk podatkov in evidenc homologiranih vozil, evidenc izdanih potrdil o skladnosti, zbirk podatkov in evidenc izdanih dovoljenj s področja dodatnega usposabljanja voznika začetnika, register avtošol, evidence o opravljenih preizkusih usposobljenosti članov izpitnih komisij, evidence o opravljenih izpitih in preizkusih usposobljenosti za kontrolorje in vodje tehničnih pregledov ter referente, prevoza nevarnega blaga, neodvisnega preiskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom, vzgojnih in preventivnih akcij, priznanj in nagrad;
– naloge s področja ugotavljanja skladnosti vozil, razen nalog iz tretjega in petega odstavka 194. člena in tretjega odstavka 201. člena tega zakona.
Strokovne naloge javne agencije so:
– izvajanje izobraževalnih programov s področja voznikov in vozil;
– načrtovanje, vodenje in usklajevanje strokovnih nalog s področja varnosti cestnega prometa, potrebnih za izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, ter izvedbenih načrtov, ki zahtevajo sodelovanje državnih organov, lokalnih skupnosti, drugih organizacij, civilne družbe in strokovnjakov za varnost cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: strokovnjaki);
– razvijanje in pospeševanje prometne vzgoje, izdajanje in priprava prometnovzgojnih publikacij in drugega gradiva (letaki, plakati, brošure, filmi, spletno gradivo ipd.), razvijanje in izvajanje preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa;
– strokovna pomoč in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.
Analitsko-raziskovalne naloge javne agencije so:
– priprava analiz in poročil, ocenjevanje stanja varnosti cestnega prometa in sodelovanje pri oblikovanju politike na tem področju;
– proučevanje, načrtovanje, analiziranje in predlaganje strokovnih podlag za izdelavo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter drugih strateških dokumentov in predpisov s tega področja;
– organiziranje in opravljanje analitskega in raziskovalnega dela ter izdajanje strokovnih mnenj in ekspertiz o varnosti cestnega prometa, pa tudi spodbujanje raziskovalnega dela na tem področju pri drugih izvajalcih.
Javna agencija opravlja tudi naslednje naloge:
– načrtovanje, organizacija in izvajanje neodvisnega preiskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom;
– preverjanje varnosti cestne infrastrukture v vseh fazah načrtovanja in obratovanja, ki temelji na presoji idejne zasnove in projektne dokumentacije ter pregledu obstoječe cestne infrastrukture;
– organiziranje usposabljanja izvajalcev programov usposabljanja, določenih s tem zakonom, zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov ter razvijanje in izvajanje različnih oblik dodatnega usposabljanja udeležencev v cestnem prometu;
– organiziranje in razvijanje mednarodnega sodelovanja na področjih voznikov, vozil, prevoza nevarnega blaga, preventivnega, vzgojnega in raziskovalnega dela ter na drugih področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa;
– sodelovanje z raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami in združenji, državnimi organi, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v lokalnih skupnostih ter s posameznimi znanstvenimi delavci in strokovnjaki, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa;
– sodelovanje z nevladnimi in drugimi organizacijami civilne družbe, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa, ter sofinanciranje njihovega delovanja;
– podeljevanje priznanj in nagrad na področju preventive, vzgoje in varnosti cestnega prometa;
– druge naloge v skladu s tem in drugimi zakoni.«.
5. člen
Za 18. členom se dodata nova 18.a in 18.b člen, ki se glasita:
»Organi javne agencije
18.a člen
(1) Organa javne agencije sta svet javne agencije in direktorica oziroma direktor (v nadaljnjem besedilu: direktor).
(2) Svet javne agencije sestavlja 11 članov, ki jih imenuje ustanovitelj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Šest članov sveta javne agencije imenuje neposredno, pet članov pa na podlagi javnega poziva izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe.
(3) Svet javne agencije ima na področju preventive in vzgoje posvetovalno telo, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, ki daje pobude in predloge za načrtovanje programa dela javne agencije in finančnega načrta na področju preventive in vzgoje. Sestavljajo ga predstavniki svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu lokalnih skupnosti ter predstavniki strokovne javnosti in civilne družbe. Število članov, način njihovega imenovanja, vsebino in način dela ter razmerje do ostalih organov javne agencije določa ustanovitveni akt. Svet javne agencije ima lahko poleg navedenega tudi druga posvetovalna telesa.
(4) Za direktorja javne agencije je lahko imenovana oseba, ki ima:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, ki jih je pridobila z delom na delovnih mestih, za katere je zahtevana najmanj izobrazba, določena v prejšnji alineji, od tega najmanj sedem let vodstvenih izkušenj,
– izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom, ki ureja javne agencije, in z ustanovitvenim aktom.
(5) Javni natečaj za imenovanje direktorja izvede svet javne agencije, ki Vladi Republike Slovenije predlaga kandidata za direktorja. Direktorja javne agencije imenuje Vlada Republike Slovenije.
Financiranje javne agencije
18.b člen
Prihodki javne agencije so:
– sredstva državnega proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za promet;
– prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu:
– sponzorstvo, donacije, dediščina in darila;
– drugi prihodki skladno s predpisi.«.
6. člen
V drugem odstavku 21. člena se za besedo »Minister« dodata vejica in besedilo »pristojen za promet,«.
7. člen
V tretjem odstavku 22. člena se v zadnjem stavku za besedama »sodeluje z« doda besedilo »javno agencijo in«.
8. člen
V sedmem odstavku 53. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
9. člen
V osmem odstavku 92. člena se v drugem stavku besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«, za besedilom »šolstvo in šport,« pa se doda besedilo »ter ministrom, pristojnim za notranje zadeve,«.
10. člen
V tretjem odstavku 124. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
11. člen
V prvem odstavku 128. člena se v prvem stavku za besedilom »na vozilih inšpektorjev, pristojnih za nadzor cest,« doda besedilo »na vozilih cestninskih nadzornikov pri opravljanju cestninskega nadzora,«.
12. člen
Drugi odstavek 138.a člena se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
Četrti odstavek se črta.
13. člen
V četrtem odstavku 140. člena se v prvem stavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«. V drugem stavku se besedilo »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javna agencija«. V tretjem stavku se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
V osmem odstavku se besedilo »opravljajo v ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, zaposlene osebe« nadomesti z besedilom »opravlja javna agencija«.
14. člen
V tretjem odstavku 141. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
15. člen
V prvem in drugem odstavku 142. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javna agencija«.
16. člen
V prvem odstavku 143. člena se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
17. člen
V prvem odstavku 144. člena se besedilo »Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
18. člen
V 145. členu se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
19. člen
V tretjem odstavku 151. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
20. člen
V četrtem odstavku 153. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
21. člen
V drugem odstavku 155. člena se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
V četrtem odstavku se besedilo »registra nadzoruje ministrstvo, pristojno za notranje zadeve« nadomesti z besedilom »evidence nadzoruje ministrstvo, pristojno za promet«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovoljenja, mora voditi evidenco o izdanih mednarodnih vozniških dovoljenjih. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime voznika;
– EMŠO;
– številko vpisa v evidenco in serijsko številko obrazca;
– serijsko številko vozniškega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano mednarodno vozniško dovoljenje;
– opombe.«.
22. člen
V drugem odstavku 156. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
23. člen
V prvem in drugem odstavku 157. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javna agencija«.
V šestem odstavku se besedilo »Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
24. člen
V 157.a členu se besedilo »ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javno agencijo«.
25. člen
V drugem in petem odstavku 158. člena se besedilo »Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javna agencija«.
V četrtem odstavku se v tretjem stavku besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
V sedmem odstavku se besedi »notranje zadeve,« nadomestita z besedo »promet«.
26. člen
V četrtem odstavku 159. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javna agencija«.
27. člen
V četrtem odstavku 163. člena se v prvem in drugem stavku besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
28. člen
V 166. členu se besedilo »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
29. člen
V sedmem odstavku 167. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
30. člen
V prvem in drugem stavku prvega odstavka ter v tretjem odstavku 168. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
V drugem odstavku se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
31. člen
V tretjem odstavku 169. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
32. člen
V 170. členu se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
33. člen
V šestem odstavku 173. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
V osmem odstavku se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
V enajstem odstavku se besedilo »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »javna agencija«.
V dvanajstem odstavku se besedilo »Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
34. člen
V prvem odstavku 175. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
35. člen
V prvem odstavku 177. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Minister, pristojen za promet, imenuje predsednika in člane izpitne komisije.«.
36. člen
V 178. členu se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
37. člen
V 182. členu se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
38. člen
V četrtem in petem odstavku 189. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
V šestem odstavku se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
39. člen
V prvem odstavku 193. člena se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
V drugem odstavku se besedilo »Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
40. člen
V drugem odstavku 195. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
41. člen
V prvem odstavku 199. člena se besedilo »Minister za notranje zadeve« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
42. člen
V drugem odstavku 202. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
43. člen
V 203. členu se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
44. člen
V prvem odstavku 205. člena se besedilo »minister, pristojen za notranje zadeve« nadomesti z besedama »javna agencija«.
45. člen
V prvem odstavku 208. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Izpit in preizkus usposobljenosti se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za promet, ki določi tudi program opravljanja izpitov in preizkusov usposobljenosti, evidenco o opravljenih izpitih in preizkusih usposobljenosti pa vodi javna agencija.«
V tretjem odstavku se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
V četrtem odstavku se besedilo »Minister, pristojen za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
46. člen
V desetem odstavku 211. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
47. člen
V drugem odstavku 211.a člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
48. člen
V 213. členu se besedilo »Minister, pristojen za notranje zadeve,« nadomesti z besedama »Javna agencija«.
49. člen
V prvem odstavku 214. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
50. člen
Besedilo 222. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni nadzor nad izvajanjem predpisov o vozniških dovoljenjih, usposabljanjem kandidatov za voznike motornih vozil, vozniških izpitih, registraciji motornih in priklopnih vozil, tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil ter ugotavljanju skladnosti vozil opravlja javna agencija, nad izdajo dovoljenj za javne prireditve na cesti pa ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.
51. člen
V prvem odstavku 223. člena se besedilo »Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve« nadomesti z besedilom »Prometni inšpektorat Republike Slovenije«.
52. člen
V tretjem odstavku 224. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
53. člen
V prvem odstavku 236. člena se za besedama »upravna enota« dodajo vejica in besedi »javna agencija«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(1) Vlada Republike Slovenije sprejme akt o ustanovitvi javne agencije in uskladi Uredbo o organih v sestavi ministrstev s tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Podzakonski predpisi iz sedmega ostavka 53. člena, osmega odstavka 92. člena, tretjega odstavka 124. člena, drugega odstavka 138.a člena, 145. člena, četrtega odstavka 153. člena, prvega in drugega odstavka 157. člena, četrtega in sedmega odstavka 158. člena, četrtega odstavka 163. člena, sedmega odstavka 167. člena, prvega in tretjega odstavka 168. člena, 170. člena, šestega odstavka 173. člena, 177. člena, 178. člena, 182. člena, četrtega in petega odstavka 189. člena, drugega odstavka 195. člena, 203. člena, prvega in tretjega odstavka 208. člena, drugega odstavka 211.a člena, prvega odstavka 214. člena in tretjega odstavka 224. člena zakona se izdajo v skladu s tem zakonom v dveh letih po njegovi uveljavitvi. Do njihove izdaje se uporabljajo podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09).
55. člen
(1) S 1. septembrom 2010 javna agencija prevzame naloge, določene v 22. členu, 140. členu, tretjem odstavku 141. člena, prvem in drugem odstavku 142. člena, prvem odstavku 143. člena, drugem odstavku 155. člena, tretjem, četrtem in šestem odstavku 157. člena, 157.a členu, drugem, tretjem in petem odstavku 158. člena, četrtem odstavku 159. člena, 166. členu, drugem odstavku 168. člena, osmem in enajstem odstavku 173. člena, šestem odstavku 189. člena, prvem in drugem odstavku 193. člena, prvem odstavku 199. člena, prvem odstavku 205. člena, četrtem odstavku 208. člena, 213. členu, 222. členu in 236. členu zakona. Do takrat navedene naloge opravljajo organi, ki so te naloge opravljali do uveljavitve tega zakona.
(2) S 1. septembrom 2010 javna agencija prevzame javne uslužbence, ki na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji opravljajo naloge, prenesene v pristojnost javne agencije, dokumentacijo ter tehnična in materialna sredstva, ki so namenjena za izvajanje prenesenih nalog.
(3) S 1. septembrom 2010 prevzame javna agencija enega javnega uslužbenca upravne enote, ki izvaja naloge izpitnega centra, ostale javne uslužbence upravnih enot, ki izvajajo naloge izpitnih centrov, pa s 1. januarjem 2012.
(4) Javna agencija s 1. januarjem 2012 prevzame vso dokumentacijo ter tehnična in materialna sredstva, ki jih na dan uveljavitve tega zakona uporabljajo izpitni centri pri izvajanju svojih nalog.
(5) Javni uslužbenci iz drugega odstavka tega člena sklenejo pogodbo o zaposlitvi z javno agencijo za delovna mesta, določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javne agencije, pri čemer se jim zagotovijo najmanj enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred premestitvijo. Javni uslužbenci iz tretjega odstavka tega člena sklenejo pogodbo o zaposlitvi z javno agencijo za delovna mesta, določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javne agencije, pri čemer se prevzamejo vsi zaposleni s pravicami, ki so jih imeli pred premestitvijo.
(6) S 1. septembrom 2010 javna agencija prevzame vse pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb, ki so jih kot pogodbene stranke sklenili Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste in Ministrstvo za notranje zadeve in se nanašajo na izvajanje nalog javne agencije, in sicer do iztekov rokov, določenih v pogodbah.
(7) S 1. septembrom 2010 javna agencija prevzame naloge homologacijskega organa, kot jih določajo predpisi o ugotavljanju skladnosti vozil ter vso dokumentacijo in zbirke podatkov, povezane s temi nalogami.
(8) S 1. septembrom 2010 javna agencija prevzame vodenje in upravljanje evidence izdanih dovoljenj za izvajanje programa varne vožnje pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika in evidence izdanih dovoljenj za izvajanje programa v skupinskih delavnicah o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika iz 144. člena, register avtošol iz 158. člena, evidence o opravljenih preizkusih o usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu iz 173. člena in evidence o opravljenih izpitih za vodjo tehničnih pregledov in za kontrolorja in preizkusih usposobljenosti za delavce, ki opravljajo postopke registracije motornih in priklopnih vozil iz 208. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09), za katere je s tem zakonom določeno, da jih vodi javna agencija. Do takrat evidence iz prejšnjega stavka vodi in upravlja Ministrstvo za notranje zadeve.
(9) S 1. septembrom 2010 se na javno agencijo prenese tudi dokumentarno in drugo gradivo, ki se nanaša na evidence iz prejšnjega odstavka.
56. člen
(1) S 1. septembrom 2010 Ministrstvo za promet prevzame naloge, določene v 10. členu, četrtem odstavku 155. člena, prvem odstavku 168. člena, šestem odstavku 173. člena in prvem odstavku 208. člena zakona. Do takrat navedene naloge opravljajo organi, ki so te naloge opravljali do uveljavitve tega zakona.
(2) S 1. septembrom 2010 Ministrstvo za promet prevzame javne uslužbence, ki na Ministrstvu za notranje zadeve opravljajo naloge, prenesene v pristojnost Ministrstva za promet, dokumentacijo ter tehnična in materialna sredstva, ki so namenjena za izvajanje prenesenih nalog. Javni uslužbenci sklenejo pogodbo o zaposlitvi z Ministrstvom za promet za delovna mesta, določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za promet, pri čemer se jim zagotovijo najmanj enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred premestitvijo.
(3) S 1. januarjem 2012 Ministrstvo za promet, prevzame v vodenje in upravljanje register pogrešanih ali ukradenih vozniških dovoljenj iz 151. člena, evidenco vozniških dovoljenj iz 156. člena, evidenco izdanih dovoljenj za učitelje vožnje, dovoljenj za učitelje predpisov o varnosti cestnega prometa in dovoljenj za strokovne vodje avtošole iz 169. člena, evidenco o opravljanju vozniških izpitov iz 175. člena, evidenco registriranih vozil iz 202. člena in evidenco o opravljenih tehničnih pregledih iz 211. člena zakona. Do takrat evidence iz prejšnjega stavka vodi in upravlja Ministrstvo za notranje zadeve.
(4) S 1. januarjem 2012 se na Ministrstvo za promet prenese tudi dokumentarno in drugo gradivo, ki se nanaša na evidence iz prejšnjega odstavka.
57. člen
(1) S 1. januarjem 2011 Prometni inšpektorat Republike Slovenije prevzame naloge, določene v 223. členu zakona. Do takrat te naloge opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve.
(2) S 1. januarjem 2011 Prometni inšpektorat Republike Slovenije prevzame javne uslužbence, ki na Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve opravljajo naloge, prenesene v pristojnost Prometnega inšpektorata Republike Slovenije, dokumentacijo ter tehnična in materialna sredstva, ki so namenjena za izvajanje prenesenih nalog. Javni uslužbenci sklenejo pogodbo o zaposlitvi s Prometnim inšpektoratom Republike Slovenije kot organom v sestavi Ministrstva za promet za delovna mesta, določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Prometnega inšpektorata Republike Slovenije kot organa v sestavi Ministrstva za promet, pri čemer se jim zagotovijo najmanj enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred premestitvijo.
58. člen
(1) Pooblastila, izdana organizacijam na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09), ostanejo v veljavi.
(2) Upravni postopki, začeti pred začetkom uporabe tega zakona, katerih vodenje je s tem zakonom preneseno na javno agencijo in ministrstvo, pristojno za promet, se dokončajo po tem zakonu.
59. člen
(1) Do imenovanja direktorja javne agencije imenuje Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za promet, in ministra, pristojnega za notranje zadeve, vršilca dolžnosti direktorja, vendar ne za dlje kot za šest mesecev.
(2) Svet javne agencije mora najkasneje en mesec po konstituiranju sprejeti sklep o objavi javnega natečaja za izbiro direktorja javne agencije. Objava javnega natečaja mora biti izvedena v 15 dneh od sprejema sklepa o objavi.
60. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/10-116/35
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EPA 924-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost